Stadsbefästning

Riksantikvarieämbetets definition: System av bastioner, murar, jordvallar och vallgravar som omger ett stadsområde.
Bastionen Regeringen, Stadsbefästning (L1958:8990)

Stadsbefästning, del av, bestående av 1 huvudvall och 1 bastion.Huvudvallen är 40 m l (NV-SO), intill 9 m br i NV. Påutsidan skodd av kurtinmur, 1,5 -...

Sankt Erik, Stadsbefästning (L1958:9147)

1) Bastionen St Erik, rester av försvarsverk uppfört under ErikXIV:s regering . Arbetet hade under år 1563 framskridit sålångt, att bastionen blev bes...

Stadsbefästning (L1958:9169)

1) Bastion, 115 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ), 0,9-1,4 m h och18-22 m br. Bastionen, som huvudsakligen är uppbyggd avjordmassor, begränsas i SV av en st...

Stadsbefästning (L1997:4018)

Befästning, högverk, bastion och vallgrav. Högverk delvis rekonstruerat, ligger i en bastion med 70 m sida och 5 m h. Högverket ytterligare 3 m h. Frå...

Johannes Rex, Stadsbefästning (L1958:8991)

Stadsbefästning, del av, 350x13-60m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1huvudvall och 1 bastion. Huvudvallen är 350x13-17m(ÖNV-VSV), och intill 3 m h, av jo...

Stadsbefästning (L1997:4628)

Befästning, kasematt, 7 m l (NÖ-SV) 3 m broch 1 m h. Delvis restaurerad. Uppförd i tegeloch sten. Torvtäckt murkrön.

Stadsbefästning (L1990:493)

Stadsbefästningar, rester av, inom ett ca 1580 x 890 m (N-S) stort område. Utgör bevarade lämningar efter Kristianstads stadsbefästningar från 1600- o...

Stadsbefästning (L1958:8561)

1) Bastion, ca 300 m l (huvudsakligen NNÖ-SSV), 10-22 m br och 0,8-2 m h - i mellersta partiet dock endast 0,1-0,2 m h.Bastionen , som är uppbyggd av ...

Stadsbefästning (L1973:2378)

1. Kassemattmur i bastionen Carolus, under nuv. marknivå, 2 m br.Muren påträffades vid schaktningsarbete för garagebyggnad och enarkeologisk undersökn...

Danskakullarna, Stadsbefästning (L1958:8482)

1) Bastion, ca 300 m l (huvudsakligen NNÖ-SSV), 10-22 m br och 0,8-2 m h - i mellersta partiet dock endast 0,1-0,2 m h.Bastionen , som är uppbyggd av ...

Carolus Philippus, Stadsbefästning (L1958:8922)

Stadsbefästning bestående av 1 huvudvall och 1 bastion.Huvudvallen är 60 m l (NV-SO), intill 9 m br i SÖ och 1,5 m h.På utsidan skodd av kurtinmur, 1,...

Stadsbefästning (L1958:8563)

Stadsbefästning 90x90 m (Ö-V) bestående av 1 ravelin, uddenriktad mot Ö, med basen mot vallgrav. Basen med intill 2,2 m hmurverk av huggen gråsten. Fa...

Stadsbefästning (L1986:8958)

Stadsbefästning, i form av bastion, ca 40x20 m (Ö-V). Vid en arkeologisk undersökning 2017 påträffades ett tegelbyggt fundament samt kultur-/vall-/bas...

Stadsbefästning (L1997:4016)

Befästning, kasematt och vall. Kasematt, 13x8m st (NNÖ-SSV) och intill 3.5 m h. Delvis rekonstruerad. Uppbyggd av tegel och sten. Tvåväggnischer i Ö r...

Stadsbefästning (L1997:4626)

Befästning, bastion med kasematt. Bastionbestående av en 20-45 m br och intill 6 m hjordvall. I bastionens V del ingår kasematt,invändigt mått 11x5 m ...

Stadsbefästning (L1997:4017)

Befästning, kasematt och högverk (VästerKatt). Kasematt, 13 m l (NÖ-SV) och 3 m h. Delvisinbyggd i ovanpå liggande hus. Uppbyggd av sten.NÖ om kasemat...

Stadsbefästning (L1997:5093)

Befästning, del av, vall och vallgrav. Vall,ca 270 m l (ÖSÖ-VNV) och intill 3 m h. Över vallen går en stig. I V delen övergår vallen i en bastion. S d...

Stadsbefästning (L1997:4461)

Befästning, stadsport, 7.5x19 m st i rött ochgult tegel av litet format. Valmat skiffertak.Tunn- och kryssvälvd portgång. Fasaden ärdekorerad med hugg...

Stadsbefästning (L1958:8992)

Till Kalmar slott omgivande bastioner, gravar och rester av andra försvarsanläggningar. - - Beskrivningen kompletterad år 2005 av H. Nilsson, Kalmar l...

Stadsbefästning (L1958:8294)

Stadsbefästningar, 200x20-70m (N-S), bestående av 1 huvudvall och 2 bastioner. Huvudvallen är 200x15-20 m (N-S) och 3-5 m h, av jord/grus/lera. Kurt...

Stadsbefästning (L1997:4326)

Befästning, del av, undersökt och borttagen. I samband med grundgrävning för tingshus undersöktes år 1976 en contrescarpmur, stenbär och stenbarriär, ...

Stadsbefästning (L1997:4866)

Befästning, utanverk, bestående av jordvalloch vallgrav. Jordvall 70 m l. Vallgrav 70 m l(SÖ-NV), 20-40 m br och 2 m dj.

Stadsbefästning (L1997:4701)

Befästning, kasematt, 13x8 m (SÖ-NV) ochintill 4 m h, bestående av sten och tegel. Tvåkanonportar åt SÖ och ingång från NV. Torvtäckt.