Stenindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter industriell framställning av stenprodukter.
Stenindustri (L2022:10515)

Stenbrott med skrotsten och skravelhögar. Området är 130 x 25 m. Ett av stenbrotten är ca 7 x 6 m, mellan 3-4 m djup, med skravelhögar runtom.

Stenindustri (L2023:1210)

Stenbrott, 16x5 m (N-S). Stenbrott av mindre slag med tydligt bearbetade och skarpa kanter i bergsskärningen i S och V. Intill återfinns också en del ...

Stenindustri (L1986:3317)

Makadamslagningssten, 0,6 x 0,5 m st och 0,1 - 0,3 m h. På ovansidan är en grop, 11 cm diam och 7 cm dj. Stenen ligger i en gammal täkt.

Stenindustri (L1983:9370)

Inom 300 x 60 (N-S) finns två stenbrott, ett mindre provschakt samt grundfundament i cement till ett par byggnader samt ett spisfundament. Stenbrotten...

Stenindustri (L2020:2540)

Stenindustri, inom ett område av ca 65x40 m (NÖ-SV) bestående av 1 husgrund, och minst 6 stycken skrotstensvarp. Husgrunden, i N delen av området, är...

Stenindustri (L1978:2825)

Mackadamslagningssten, 0,74x0,6x0,4 m stor, uppallad på två stenar, 0,6-0,7 m stora. På stenen ovansida är tre gropar, 20x25 cm diam och 1,5-3 cm dj.

Stenindustri (L1986:1758)

Makadamslagningssten, 0,9 x 0,7 m st (VNV - ÖSÖ) och 0,6 m h. På dess ovansida är 3 - 4 gropar, 10 - 12 cm diam och 4 - 7 cm dj.

Stenindustri (L1978:4947)

Stenbrott, ca 70 x 45 m (N-S), bestående av minst 5 skrotstenshögar, flera brottytor i jordfasta stenblock, flera större samlingar av skrotsten samt s...

Stenindustri (L2021:6781)

Stenindustri, granit, bestående av tre delområden sammanknutna av vägar/vägbankar. 1) Område i NV, ca 90x45 m st (NV-SO). Består av ett antal uttag i ...

Stenindustri (L1987:9137)

Makadamslagningssten, gnejs, 0,6x0,3-0,4 m st (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,2 m h. På den plana svagt S-sluttande ovansidan är en makadamslagningsgrop, närmast...

Stenindustri (L1986:2907)

Makadamslagningssten, 0,7 x 0,5 m st (NNÖ - SSV) och 0,3 m h. På den mot VNV sluttande sidan är 4 gropar 13 - 15 cm diam och intill 5 cm dj.

Stenindustri (L1958:832)

Lämningar av Lovers alunbruk, där de olika delområdena enligt understående källa och iakttagelse i terrängen utgör följande (se kartan!) 1) "Gårdsplan...

Stenindustri (L1978:7174)

Område med stenhuggerilämningar, 90x40-60 m (N-S), bestående av ett flertal stenbrott av olika storlek, det största ca 25x15 m och minst 2 m dj, dessu...

Stenindustri (L1978:6091)

Stenbrott, ca 300x120 m (Ö-V). I Ö delen har brytning skett i fast berg och en mängd skrotsten täcker brottytorna. V därom utefter bank till decauvill...

Stenindustri (L1986:5941)

Makadamslagningssten, ca 1 x 0,8 m st och 0,7 m h med tvâ gropar, 15 cm diam och intill 10 cm dj.

Stenindustri (L1978:8037)

Stenbrott, granit, ca 80 x 50 m (N-S), bestående av ca 15 täktgropar, några enstaka skrotstenshögar samt flera brottytor i jordfasta stenblock. Täktgr...

Stenindustri (L1996:6909)

Mindre strenbrott, ca 4x 4 m stort. (RAÄ dnr 326-2815-2009 & 326-5104-2009)

Stenindustri (L1978:8767)

Område med stenbrott, granit/gnejs, ca 100x50 m (N-S). I områdets norra del är ett intill 2 m dj brott, delvis igenfylld med och omgivet av skrotsten....

Stenindustri (L2023:7090)

Skrotsten från stenbrytning i form av två mindre stenhögar, 3 respektive 2 meter i diameter och 0,3-0,6 meter höga med fyllning av mindre skärvor av k...

Stenindustri (L1978:6901)

Område med stenhuggerilämningar, 65x15-50 m (VNV-ÖSÖ), med flera större och mindre brytningar ur berghäll och intilliggande skrotsten.

Stenindustri (L1978:3028)

Stenbrott, granit, ca 50x40 m (NV-SÖ). Stenbrytning har skett längs bergklackens SÖ sida. Brottkanterna är intill 3 m h. Stora mängder skravelsten fin...

Stenindustri (L1978:8471)

Stenbrott, granit, ca 90 x 60 m (N-S), bestående av 2 täktgropar, fler än 5 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 7 - 10...

Stenindustri (L1978:3943)

Stenbrott, granit, 40x40 m. Brottkanterna är intill 3 m h. Stora mängder skravelsten i och kring brottet.

Stenindustri (L1960:2790)

ATA Dnr 321-2153-2006, särskild utredning inför exploatering av vindkraftverk. Stenindustri, bestående av område med brottyta och skrotstenshög ca 10x...

Stenindustri (L1978:7103)

Stenhuggeri, ca 70 x 45 m (N-S), bestående av ca 20 skrotstenshögar, ca 10 täktgropar, flera brottytor i stenblock och spridd skrotsten. Skrotstenshög...

Stenindustri (L1990:8761)

Ny beskrivning: Makadamslagningssten, ca 1 m st och 0,2 m h. På ovansidan finns en oregelbunden grop ca 20 cm st och 5 cm dj. Äldre beskrivning: 1) Ä...

Stenindustri (L1978:5346)

Stenbrott, ca 90 x 20-50 m (Ö-V), bestående av minst 10 skrotstenshögar, flera brottytor i lodräta bergväggar samt viss spridd skrotsten. Skrotstenshö...

Stenindustri (L1978:6749)

Stenhuggeri, ca 300 x 60-100 m (NÖ-SV), bestående av minst 40 skrotstenshögar, ca 10 täktgropar, flera brottytor i bergväggar och i klippblock samt sp...

Stenindustri (L1996:7081)

Kvarnstensbrott, 3000 x 1700 meter (NO-SV). Inom området finns lämningar efter cirka 500 kvarnstensämnen och brottytor där ämnena sprängts eller brut...

Stenindustri (L1978:7033)

Lämning efter stenkross, ca 25x8 m (N-S), bestående av en 5x5 m st, intill 3 m h grund av betong och huggen sten. Söder om grunden är fem betongfunda...

Stenindustri (L1960:2735)

Stenbrott, 22x10 m, bestående av tio likstora block på rad i direkt anslutning till en brottyta. Rundkilar.

Stenindustri (L1978:3133)

Stenbrott, granit, 30x20 m (N-S). I V är brottkanterna är intill 1,5 m h. Högar med skravelsten i och kring brottet.

Stenindustri (L2022:8347)

Kvarnstensämne, 1,2 m i diam och 0,15 m tj.

Stenindustri (L1978:8782)

Stenbrott, granit, ca 80 x 15-30 m (N-S), bestående av 2 skrotstenshögar, enstaka brottytor och skrotsten. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 5 - 15 m...

Stenindustri (L2022:9566)

Området är ca 385 x 160 m och innefattar ett 40-tal olika sorters stenhuggerilämningar. Det finns både platser där själva utkilningen av stenblock har...

Stenindustri (L1987:7844)

Makadamslagningssten, 1 x 0,6 m st och 0,3 m h. På blockets plana ovansida är 4 gropar, 10 - 15 cm diam och intill 0,5 cm dj.

Stenindustri (L1960:2852)

ATA Dnr 321-2245-2006. Särskild utredning: Stenindustri, bestående av brottyta, oval i plan åt V. Brottytan är 4 x 2 m delvis fylld med skrotsten, run...

Stenindustri (L1978:2945)

Stenbrott, granit, ca 50x15 m (NV-SÖ). Brottkanterna är 1-2 m h. Stora mängder skravelsten i och kring brottet.

Stenindustri (L1978:3575)

Stenbrott, granit, ca 50x40 m (Ö-V). Inom området är flera ytliga brott med stora mängder skravelsten.

Stenindustri (L1978:3999)

Stenbrott, granit, 200x80 m (Ö-V), bestående av ett större brott, intill 4 m dj, i V av upplag av skravelsten. Omedelbart S om stenbrottet är ett kall...

Stenindustri (L1986:756)

Makadamslagningssten, 0,7x0,6x0,3 m, med en grop, 15 cm diam och 4 cm dj. Osäkert om stenen använts på platsen eller om den är dittransporterad.

Stenindustri (L1978:6987)

Område med stenbrott, ca 95x90 m (N-S). I anslutning till fornlämningen i områdets centrala del är ett ca 15 m st, intill 2 m dj brott, omgivet av val...

Stenindustri (L2002:6415)

Stenbrott, sentida, inom ett ca 40 x 20 m st område. Bergssida med spår av stenbrytning samt arbetsyta intill. Inom det markerade området finns lossbr...

Stenindustri (L1978:5272)

Stenbrott, granit, ca 370 x 30-210 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 100 skrotstenshögar, ca 40 täktgropar, flera brottytor i bergväggar och i jordfasta st...

Stenindustri (L1978:7669)

Stenbrott, granit, 70x20 m (Ö-V). Brotet omfattqr S, V och NV sidan av bergklack, Brottkanterna är intill 4 m h. Brottet till stor del fyllt med skrot...

Stenindustri (L1960:2788)

ATA Dnr 321-2153-2006, särskild utredning inför exploatering av vindkraftverk. Stenindustri bestående av ett brott, vilken är kraftigt övertorvat och ...

Stenindustri (L1978:6914)

Område med stenbrott, ca 60x25 m (NNV-SSO). Stenbrytningen har skett på ömse sidor en uppstickande bergklack. Brotten är nu till största delen fyllda ...

Stenindustri (L1978:8452)

Stenbrott, ca 80 x 20 m (Ö-V), bestående av ca 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 3 - 6 m st och 0,3 - 1 m h, ...

Stenindustri (L1978:8443)

Stenbrott, granit, ca 120 x 50 m (N-S), bestående av fler än 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 2 - 6 m st och...

Stenindustri (L1958:490)

Lämningar av Lovers alunbruk, där de olika delområdena enligt understående källa och iakttagelse i terrängen utgör följande (se kartan!) 1) "Gårdsplan...

Stenindustri (L1954:1683)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1960:2861)

ATA Dnr 321-2153-2006, särskild utredning inför exploatering av vindkraftverk. Stenindustri, bestående av område med brottyta och skrotstenshögar, ca ...

Stenindustri (L1978:6833)

Område med stenhuggerilämningar, 30x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 stenbrott, brutna block och 10-15 ansamlingar av skrotsten, 2-3 m diam och 0,1-0,5 ...

Stenindustri (L1978:8771)

Stenbrott, granit/gnejs, ca 20 m diam, intill 2 m dj. Till stor del återfyllt med skrotsten. Stenhuggeriet på Almö inleddes kring mitten av 1870-tale...

Stenindustri (L1972:4414)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:8939)

Område med stenbrott, granit, ca 240 x 30-130 m (NÖ-SV), bestående av minst 50 skrotstenshögar, ca 30 täktgropar och spridd skrotsten. Skrotstenshögar...

Stenindustri (L1978:8705)

Stenbrott, granit, ca 95 x 25-45 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 10 skrotstenshögar, 5 täktgropar och flera brottytor i lodräta bergväggar. Skrotstens...

Stenindustri (L1978:8785)

Stenbrott, granit, ca 30 x 20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 täktgrop, 2 skrotstenshögar och 1 möjlig förvaringsanläggning. Täktgropen är oregelbunden, c...

Stenindustri (L1978:5821)

Stenbrott, 30x20 m (NV-SÖ), i området är ett stenbrott och husgrund. Stenbrott, granit, 9x5 m (NV-SÖ), intill 5 m dj. Brottet begränsas i NV och NÖ av...

Stenindustri (L1978:8366)

Stenbrott, granit, ca 180 x 50-85 m (N-S), bestående av minst 8 täktgropar, ca 25 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 2...

Stenindustri (L1978:6861)

Stenhuggeri, ca 590 x 65-220 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 150 skrotstenshögar, minst 50 täktgropar, flera brottytor i stenblock och lodräta bergväg...

Stenindustri (L1978:8070)

Område med stenbrott, ca 130x90 m (NV-SO). Inom området är ett flertal ytliga stenbrott till stor del fyllda med skrotsten. Stenhuggeriet i kuggebod...

Stenindustri (L1978:8539)

Stenbrott, granit, ca 65x20 m (Ö-V): Brottet sträcker sig längs den södra sidan av en bergrygg. Brottkanterna är intill 2 m h. Högar och anhopningar a...

Stenindustri (L1979:3381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenindustri (L2021:3408)

Kvarnstensindustri (Plats för huggande av kvarnsten), 4×4 m, bestående av granitberg. På platsen finns ett losshugget granitblock som är, 1,2 m i diam...

Stenindustri (L1978:8473)

Stenbrott, granit, ca 90 x 80 m (N-S), bestående av 1 täktgrop, fler än 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgropen är oregelbunden, ca 40 m st...

Stenindustri (L1978:9027)

Område med stenbrott, granit, ca 135x95 m (N-S). Inom området är ett flertal, tätt liggande, intill 2 m dj brottytor. Berghällen har delvis varit täck...

Stenindustri (L1978:6634)

Makadamslagningssten, 1x0,8 m och 0,4 m tj. I mitten på den plana ovansidan är en grop, 0,25x0,2 m och 0,1 m dj, i vars botten en järnten är djupt isl...

Stenindustri (L1986:1884)

Makadamslagningsplats, bestående av 2 makadamslagningsstenar. Den ena stenen är 1,2 x 0,7 m (NV - SÖ) och 0,4 m h med 4 gropar på den flata ovansidan,...

Stenindustri (L1960:4570)

Stenbrott i gnejs, ca 20x11 m (NV-SÖ) och 0,5-2 m h i 1-2 pallar. Enstaka vittrade bredkilshål. Framför brottytan är 2-3 arbetplatser bestående av min...

Stenindustri (L1960:2766)

ATA Dnr 321-2245-2006. Särskild utredning: Stenindustri, bestående av äldre brott 2,5 x 1,5 m. Bredkil och borrhål. Brutet i två nivåer endast enstaka...

Stenindustri (L1980:2121)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L2022:10509)

Stenbrott med skrotsten och skravelhögar. Området är 28 x 13 m.

Stenindustri (L1978:8796)

Stenbrott, granit/gnejs, ca 100x20 m (NO-SV). Stenbrytningen har i huvudsak skett längs den SÖ sidan av en mindre bergrygg, där brottkanterna ställvis...

Stenindustri (L1978:8606)

Stenbrott, granit, ca 130 x 30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av minst 3 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 2 - 8 m st oc...

Stenindustri (L1978:6922)

Område med stenbrott, ca 290x90 m (Ö-V). Längs bergkanten i områdets södra del är ett större stenbrott med intill 3 m h brottkanterr, utanför vilka är...

Stenindustri (L1978:5028)

Stenbrott, ca 750 x 90-230 m (N-S), bestående av minst 300 skrotstenshögar, ca 200 täktgropar, flera brottytor i lodräta bergväggar och jordfasta sten...

Stenindustri (L1978:8474)

Stenbrott, granit, ca 40 x 30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 täktgropar och 4 skrotstenshögar. Täktgroparna är något oregelbundna, ca 7 m st och 1 - 2 m ...

Stenindustri (L1978:7618)

Stenbrott, granit, ca 120 x 30 m (NV-SÖ), bestående av minst 10 täktgropar, ca 15 skrotstenshögar och flera brottytor i berghällar och fasta stenblock...

Stenindustri (L1960:2854)

Stenhuggeri. Brottyta 5 x 2 m. En nivå, block och avslagssten. Två rundade block/skrotstenar. Granit. Delvis övervuxen. Påträffad vid en år 2006 utför...

Stenindustri (L1960:2739)

Stenbrott, 6x4 m st med kvarliggande block i brottyta. Inga tydliga kilhål, eventuellt några hackmarken.

Stenindustri (L1986:1956)

Makadamslagningssten, ca 1,3 x 0,8 m st (N - S) och 0,6 m h. På den relativt plana ovansidan är 3 gropar, 10 - 20 cm diam och 0,2 - 0,5 cm dj.

Stenindustri (L1960:2888)

Stenhuggeri, på platsen finns ett flertal brottytor med mindre skrotstensupplag, påfallande lite bearbetningsavfall. Rundkilar av bredare typ samt bor...

Stenindustri (L1986:1925)

Makadamslagningsplats, ca 10 x 5 m, bestående av 3 makadamslagningsstenar. Dessa är 0,7 - 1,1 x 0,6 - 0,7 m st och 0,25 - 0,45 m h. På stenarnas ovans...

Stenindustri (L1986:2594)

Makadamslagningssten, närmast rektangulär, ca 1 x 0,8 m st (VNV - ÖSÖ) och 0,4 m h. På dess plana ovansida i NV är en grop, 15 cm diam och 3 cm dj.

Stenindustri (L1986:1472)

Makadamslagningssten, ca 1,1 x 0,8 m st (NNÖ - SSV) och 0,2 m h. På ovansidan är en närmast rund fördjupning 8 cm diam och 3 cm dj. Nästan hela stenen...

Stenindustri (L1974:7840)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:5015)

Område med stenindustrilämningar, 285x20-60 m (N-S), bestående av flera stenbrott och ställvis stora, intilliggande skrotstenshögar.

Stenindustri (L1978:6894)

Område med stenhuggerilämningar, 75-130 x 65x120 m (NNÖ-SSV), bestående av ett nästan helt urbrutet berg. Runtom är kraftiga skrotstensvallar, och inu...

Stenindustri (L1978:4991)

Stenbrott, ca 75 x 55 m (Ö-V), bestående av minst 5 täktgropar, ca 10 skrotstenshögar och flera brottytor i jordfasta stenblock. Täktgroparna är orege...

Stenindustri (L1986:499)

Makadamslagningssten, ca 1 m st och 0,5 m h. På den plana ovansidan är 1 makadamslagningsgrop, oregelbunden, 0,3x0,25 m st och 0,1 m dj.

Stenindustri (L1980:7288)

Stenindustri, ca 40x10-20 m (NNV-SSÖ). Inom området finns det minst 6 rösen eller ansamlingar med delvis bearbetad sten. De är oregelbundna, ca 1-12 m...

Stenindustri (L1978:8528)

Stenbrott, granit, ca 110 x 40 m (Ö-V), bestående av 6 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 3 - 10 m st och 0,5 - 1...

Stenindustri (L1978:8492)

Stenbrott, granit, ca 130 x 30-110 m (Ö-V), bestående av ca 10 skrotstenshögar, flera brottytor och spridd skrotsten. Skrotstenshögarna är oregelbund...

Stenindustri (L1986:1237)

Makadamslagningsplats, bestående av 3 makadamslagningsstenar. Dessa är 0,8 - 0,9 x 0,6 - 0,7 m st och 0,4 - 0,6 m h med 1 - 7 gropar på ovansidan. Gro...

Stenindustri (L1987:5040)

Makadamslagningssten, bestående av 1 stenblock, 0,8 m l, 0,6 m br och 0,45 m h. På ovansidan är 1 grop, ca 20 cm diam och 7 cm dj. Samlingar med småst...

Stenindustri (L1980:7289)

Stenindustri, ca 20-40x20-25 m st (VNV-ÖSÖ). I området finns det minst 6 rösen eller ansamlingar med skärvig sten. De är ovala, runda och oregelbundna...

Stenindustri (L1978:8434)

Stenbrott, ca 150 x 40-130 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 30 skrotstenshögar, minst 10 täktgropar, flera brottytor i lodräta bergväggar samt spridd skro...

Stenindustri (L1978:6881)

Område med stenhuggerilämningar, 120x10-60 m (NNÖ-SSV), bestående av enstaka brott, brytningar ur block och spridd och intilliggande skrotsten.

Stenindustri (L1978:8510)

Stenbrott, ca 160 x 10-50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 30 skrotstenshögar, ca 10 täktgropar och flera brottytor i jordfasta block och i berghällar. Sk...