Stenindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter industriell framställning av stenprodukter.
Stenindustri (L1986:3255)

Makadamslagningssten, 0,8 x 0,6 m (N - S) och 0,35 m h. På ovansidan är 2 gropar, 8 - 10 cm diam och 5 - 7 cm dj. Sannolikt sekundär plats.

Stenindustri (L1986:3947)

Makadamslagningsplats, bestående av 2 makadamslagningsstenar upplagda på en stenmur. Stenarna, som ligger med 1 m mellanrum, är 0,7 - 1 m st. På dessa...

Stenindustri (L1958:490)

Lämningar av Lovers alunbruk, där de olika delområdena enligt understående källa och iakttagelse i terrängen utgör följande (se kartan!) 1) "Gårdsplan...

Stenindustri (L1978:7228)

Stenhuggeri, ca 330 x 100-260 m (N-S), bestående av ca 70 skrotstenshögar och ca 30 täktgropar, flera brottytor i stenblock och spridd skrotsten. Skro...

Stenindustri (L1978:7733)

Stenbrott,granit, 25x20 m. Stenbrytningen har skett längs den västra sidan av bergrygg, där en intill 3 m h brottkant kvarstår. V därom är högar av sk...

Stenindustri (L1960:2834)

ATA Dnr 321-2245-2006. Särskild utredning: Stenindustri, bestående av brottyta 8 x 4 m och 1,2 m djup, med löst liggande block i brottkant, skrotstens...

Stenindustri (L1953:867)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:8733)

Stenbrott, granit, ca 30 x 20 m (Ö-V), bestående av 1 täktgrop, 1 skrotstenshög och 1 kallmurad förvaringsanläggning?. Täktgropen är något oregelbunde...

Stenindustri (L1953:791)

Makadamslagningssten, 1,2x0,8 m st. På stenen är en grop, 20 cm idiam.

Stenindustri (L1986:3265)

Makadamslagningssten, 1,2 x 1 m st och 0,6 m h. På ovansidan är 5 gropar 5 - 15 cm diam och 2 - 7 cm dj.

Stenindustri (L1978:6712)

Område med stenhuggerilämningar, ca 90x90 m, bestående av flera stenbrott i berghällar och block samt ett flertal skrotstenshögar.

Stenindustri (L1978:8457)

Stenbrott, granit, ca 100 x 35 m (NÖ-SV), bestående av 2 täktgropar, ca 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är, oregelbundna, 5 - 15 ...

Stenindustri (L1978:9074)

Område med stenbrott, granit, 45x15 m (Ö-V). Längs bergshöjdens S och SÖ del är 1-5 m h brottkanter. Uppe på krönet är spår efter ytlig stenbrytning m...

Stenindustri (L1978:7914)

Område med stenbrott, granit, ca 60x45 m (N-S). Inom området är ett ca 30x30 m st vattenfyllt stenbrott, kring vilket ligger högar och vallar av skrot...

Stenindustri (L1978:7732)

Stenbrott, granit, ca 60x20 m (Ö-V). Stenbrottet sträcker sig längs norra sidan av bergklack. Brottkanterna är intill 3 m h. Stenbrottet är till stor...

Stenindustri (L1978:8396)

Stenbrott, diabas. Stenbrytningen har skett i en 30x30 m st bergklack, vilken delas av ett ca 25 m l, 2-4 m br, 1,5-2 m dj schakt. I södra kanten av b...

Stenindustri (L1978:8455)

Stenbrott, granit, ca 45 x 30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skrotstenshög och 1 brottyta. Skrotstenshögen är oregelbunden, ca 15 m st och 1 - 2 m h, av ...

Stenindustri (L1978:6915)

Område med stenbrott, 280x160 m (N-S). Inom området finns ett stort antal större och mindre brott, till stor del fyllda med skravelsten. Den mest omfa...

Stenindustri (L1953:273)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:5855)

Stenbrott, granit, 270x100m (NV-SÖ). Inom området är ett 10-tal ytliga brottytor samt stora mängder skvavelsten.

Stenindustri (L1987:9798)

Makadamslagningssten, 0,8 x 0,4-0,6 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m h På den flata, VSV delen av ovansidan är en makadamslagningsgrop, närmast rund, 20 cm diam ...

Stenindustri (L1960:2745)

Stenhuggeri. Skrotsten. På löst liggande uppallad stenhäll finns en skrotstenshög bestående av avslag. Hällen 2 x 1,5 m stor. Ingen brottyta i närhete...

Stenindustri (L1978:4881)

Stenbrott, ca 250 x 70 m (N-S), bestående av ca 50 skrotstenshögar, ca 20 täktgropar, flera brottytor i bergväggar och jordfasta stenblock samt spridd...

Stenindustri (L1978:6670)

Stenhuggeri, ca 170-300 x 100-275 m (NV-SÖ), bestående av ca 100 skrotstenshögar, ca 50 täktgropar, flera brottytor i flyttblock och i bergväggar samt...

Stenindustri (L1978:8595)

Stenbrott, granit, ca 190 x 70-130 m (NV-SÖ), bestående av ca 30 skrotstenshögar, ca 20 täktgropar och flera brottytor i jordfasta stenblock och i ber...

Stenindustri (L1978:5762)

Makadamslagningssten, bestående av en 0,9 m st, 0,4 m h sten uppallad på tre mindre stenar. På den plana ovansidan är fyra gropar, 15-20 cm diam, den ...

Stenindustri (L1978:7305)

Område med stenhuggerilämningar, 50-120 x 30-120 m (Ö-V), bestående av ett flertal stenbrott av olika storlek och intilliggande skrotstenar.

Stenindustri (L1978:7731)

Område med stenbrott, granit, 115x80 m. På ömse sidor väg är två delvis vattenfyllda större stenbrott. Skrotsten ligger i i och invid brotten,

Stenindustri (L1978:6749)

Stenhuggeri, ca 300 x 60-100 m (NÖ-SV), bestående av minst 40 skrotstenshögar, ca 10 täktgropar, flera brottytor i bergväggar och i klippblock samt sp...

Stenindustri (L1978:6861)

Stenhuggeri, ca 590 x 65-220 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 150 skrotstenshögar, minst 50 täktgropar, flera brottytor i stenblock och lodräta bergväg...

Stenindustri (L1986:1758)

Makadamslagningssten, 0,9 x 0,7 m st (VNV - ÖSÖ) och 0,6 m h. På dess ovansida är 3 - 4 gropar, 10 - 12 cm diam och 4 - 7 cm dj.

Stenindustri (L1978:8503)

Stenbrott, ca 320 x 60-80 m (N-S), bestående av ca 50 skrotstenshögar, ca 30 täktgropar, flera brottytor i jordfasta stenblock och lodräta bergväggar ...

Stenindustri (L1978:7162)

Stenbrott, granit, 120x45 m (NNO-SSV). Längs östra sidan av mindre bergklack är intill 4 m h brottkanter samt upplag av skrotsten. Carlskrona Granit ...

Stenindustri (L1974:8143)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:8683)

Stenbrott, ca 75 x 50 m (NÖ-SV), bestående av 1 täktgrop, 6 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgropen är oregelbunden, 12 m st och 0,5 - 1,2 m d...

Stenindustri (L1978:8613)

Område med stenbrott, granit, 190x160 m (Ö-V). Inom området är ett 30-tal stenbrott. Ett par brott är 20-30 m diam men flertalet är endast 3-5 m diam...

Stenindustri (L1978:8676)

Stenbrott, ca 20 x 10 m (N-S), bestående av 1 brottyta, 2 skrotstenshögar och 1 kallmurad grund?. Brottytan är 1 m dj huggen ur berghällen. Skrotstens...

Stenindustri (L1955:9376)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:4892)

Makadamslagningssten, 0,7x0,4 m (N-S) och 0,3 m h, med två gropar, 20-25 cm diam och 5-15 cm dj, intill varandra. Från den mindre är två rännor, 20 o...

Stenindustri (L1978:8213)

Område med stenbrott, ca 70x60 m (Ö-V), bestående av en mindre, intill 6 m h bergklack, längs vars S och Ö sida stenbryting skett. Brottkanterna är in...

Stenindustri (L1978:8518)

Stenbrott, ca 280 x 40-180 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 40 skrotstenshögar, flertal brottytor och ca 15 täktgropar. Skrotstenshögarna är oregelbundna,...

Stenindustri (L2020:2540)

Stenindustri, inom ett område av ca 65x40 m (NÖ-SV) bestående av 1 husgrund, och minst 6 stycken skrotstensvarp. Husgrunden, i N delen av området, är...

Stenindustri (L1986:9593)

Stenindustri. På platsen finns 1 kvarnsten, ca 1 m diam och 0,25 m tj med hål i mitten. I anslutning till stenen finns spår av stenbrottbrottsverksamh...

Stenindustri (L2022:8334)

Kvarnstensbrott, 450x40-120 m (Ö-V). Inom området finns minst ett 30-tal kvarnstenar eller ämnen till kvarnstenar. De är 0,4-1,8 m i diam (vanligen 0,...

Stenindustri (L1978:5345)

Stenbrott, ca 150 x 30-90 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 30 skrotstenshögar, ca 10 täktgropar, flera brottytor i lodräta bergväggar samt spridd skrotste...

Stenindustri (L2022:10509)

Stenbrott med skrotsten och skravelhögar. Området är 28 x 13 m.

Stenindustri (L1978:8656)

Stenbrott, granit, ca 20 m diam med intill 1,5m h brottkanter. I västra delen är kvarstående pallar efter uttagning av block. I och kring stenbrottet...

Stenindustri (L1978:8259)

Stenbrott, granit, ca 35x35 m. Utmed sidorna av en markerad bergklack är intill ' 2 m h brottkanter. Högar av skrotsten fyller delvis de tidigare brot...

Stenindustri (L1978:8501)

Område med stenbrott, granit, ca 300x190 m (N-S). Inom området är ett flertal 5-25 m st, 0,5- 2 m dj stenbrott. Högar och vallar av skrotsten ligger i...

Stenindustri (L1986:6922)

Kvarnsten, del av, ca 1 m l, 0,6 m br och 0,4 m tj.

Stenindustri (L1978:7824)

Stenbrott, granit, 30x25 m (N-S). I norra delen är en intill 1 m brottkant. S därom är högar och vallar av skrotsten. Stenbrytnngen inom "Fällöberget...

Stenindustri (L1978:8630)

Stenbrott, granit, ca 50 x 30-50 m (NÖ-SV), bestående av flera brottytor och minst 5 skrotstenshögar. Brottytorna är 1 - 1,2 m h med enstaka kilspår. ...

Stenindustri (L2021:3408)

Kvarnstensindustri (Plats för huggande av kvarnsten), 4×4 m, bestående av granitberg. På platsen finns ett losshugget granitblock som är, 1,2 m i diam...

Stenindustri (L1978:8434)

Stenbrott, ca 150 x 40-130 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 30 skrotstenshögar, minst 10 täktgropar, flera brottytor i lodräta bergväggar samt spridd skro...

Stenindustri (L1978:8597)

Stenbrott, granit, ca 350 x 90-230 m (NV-SÖ), bestående av fler än 20 täktgropar, minst 75 skrotstenshögar samt flera brottytor. Täktgroparna är orege...

Stenindustri (L1996:7081)

Kvarnstensbrott, 3000 x 1700 meter (NO-SV). Inom området finns lämningar efter cirka 500 kvarnstensämnen och brottytor där ämnena sprängts eller brut...

Stenindustri (L1990:8761)

Ny beskrivning: Makadamslagningssten, ca 1 m st och 0,2 m h. På ovansidan finns en oregelbunden grop ca 20 cm st och 5 cm dj. Äldre beskrivning: 1) Ä...

Stenindustri (L1996:7082)

Kvarnstensbrott, 500 x 200 meter (NO-SV). Inom området finns lämningar efter ett 25-tal kvarnstensämnen och brottytor där ämnena sprängts eller brutit...

Stenindustri (L1986:1404)

Makadamslagningssten, 0,7 x 0,6 m st (NV - SÖ) och 0,4 m h. På ovansidan är 4 gropar, 10 - 15 cm diam och 2 - 5 cm dj. Stenen ligger i SÖ delen av en ...

Stenindustri (L1978:6952)

Område med stenbrott, 120x20 m (NO-SV). Brytningen har skett längs den sydöstgra sidan av en bergklack. Brottytorna är intill 2 m h. Ö om dessa är val...

Stenindustri (L1978:7102)

Stenhuggeri, ca 190 x 20-125 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 40 skrotstenshögar, ca 20 täktgropar, flera brottytor i stenblock och i bergväggar samt spri...

Stenindustri (L2022:10516)

Stenbrott med skrotsten och skravelhögar. Området är 255 x 22 m. Inom området finns även högar med singel och småsten, som troligen har samband med st...

Stenindustri (L2013:9269)

Spår av stenhuggeriverksamhet under historisk tid, bestående av en ca 2x2 m st grop (?) fylld med minst 3 större övermossade flak av sandsten, upptill...

Stenindustri (L1986:6411)

Makadamslagningssten, ca 0,5 m st och 0,3 m h. På ovansidan är 2 gropar, 13 -15 cm diam och intill 2 cm dj.

Stenindustri (L1978:8094)

Område med stenbrott, granit, ca 385x170 m (Ö-V). I området norra och östra del är några, intill 40 m stora, vattenfyllda stenbrott. I övriga området...

Stenindustri (L1996:1354)

Makadamslagningssten, plats för. Enligt tidigare anteckning var på angiven plats en makadamslagningssten, 1,25x0,8 m och 0,5 m h, uppallad på ett min...

Stenindustri (L1986:3351)

Makadamslagningssten, 0,7 x 0,7 m st. Två gropar på stenens ovansida, 15 cm diam och 3 - 4 cm dj.

Stenindustri (L1978:6656)

Område med stenbrott, granit, 65x50 m (Ö-V). Inom området är två stenbrott, 50x20 resp. 25x25 m med 2-5 m h brottkanter. VSV om det större brottet ha...

Stenindustri (L1952:9198)

Block, ca 1 m st och 0,5 m h, med fickformiga inhuggna gropar efter påbörjad sönderkilning . På stenens S, lodräta sida är 3 gropar inhuggna på en s...

Stenindustri (L1978:7786)

Stenbrott, granit, ca 75x20 m (N-S). Brytning har skett längs den västra sidan av bergshöjd. Intill 3 m h brottkanter, utanför vilka är vall av skrots...

Stenindustri (L1978:6675)

Stenhuggeri, ca 300 x 90-200 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 50 skrotstenshögar, ca 20 täktgropar, flera brottytor i klippblock och i bergväggar samt spr...

Stenindustri (L1978:4923)

Område med stenhuggerilämningar, byråmässigt avgränsat, 370-400 x 100-260 m (N-S), bestående av stora stenbrott ur sidorna på berget samt enstaka brot...

Stenindustri (L1952:2658)

Stenbrott/stenhuggeri, 90x40 m (NÖ-SV), ca 1,5 m dj. Område med lämningar av stenhuggeri. Inom området finns stora mängder skrotsten, del upplagda i h...

Stenindustri (L1978:8411)

Stenbrott, ca 340 x 30-150 m (Ö-V), bestående av fler än 50 skrotstenshögar, ca 10 täktgropar, flera brottytor och 1 delvis kallmurad vall. Skrotstens...

Stenindustri (L1978:4860)

Stenbrott, ca 65 x 30 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 täktgrop, minst 5 skrotstenshögar och flera brottytor i jordfasta stenblock. Täktgropen är närmast r...

Stenindustri (L1978:7779)

Områdse med stenbrott, 115x25-55 m (N-S). I norra delen är ett 55x20 m st, intill 2 m dj brott, återfyllt med skrotstensblock. S därom är ett halvduss...

Stenindustri (L1978:7308)

Område med stenhuggerilämningar, ca 190x130 m (N-S), bestående av ett flertal stenbrott och rikliga mängder skrotsten.

Stenindustri (L1978:6726)

Stenhuggeri, ca 160 x 50-110 m (N-S), bestående av ca 50 skrotstenshögar, ca 20 täktgropar och flera brottytor i lodräta bergväggar och på mindre sten...

Stenindustri (L1978:8563)

Makadamslagningssten, granit, delvis tuktad, 1,1 m l (N-S), 0,3 m br och 0,35 m h. På stenens ovansida är 4 makadamslagningsgropar. Två gropar är närm...

Stenindustri (L1978:4859)

Stenbrott, ca 100 x 30-60 m (N-S), bestående av minst 5 täktgropar, minst 5 skrotstenshögar och flera brottytor i berghällar och jordfasta stenblock. ...

Stenindustri (L1978:6518)

Stenbrott, granit, 25x20 m (Ö-V), intill 5 m h brottkanter. Längs den östra delen är upplag av skrotsten.

Stenindustri (L1978:8629)

Stenbrott, granit, ca 50 x 30 m (NNÖ-SSV), bestående av flera brottytor, 1 täktgrop och minst 5 skrotstenshögar. Täktgropen är något oregelbunden, 20 ...

Stenindustri (L1986:3310)

Makadamslagningsstenar. På den markerade platsen är 3 stenar sekundärt placerade i ett sentida röjningsröse. I Ö delen är en sten, 0,9 x 0,7 m st (N -...

Stenindustri (L1978:7130)

Område med stenbrott, ca 300x230 m (NV-SO). I Ö är två 220x50 resp 80x60 m st stenbrott med 1,5-2 m h brottkanter, delvis fyllda med skrotsten. I det ...

Stenindustri (L1960:2735)

Stenbrott, 22x10 m, bestående av tio likstora block på rad i direkt anslutning till en brottyta. Rundkilar.

Stenindustri (L1978:4870)

Stenhuggerilämningar, 100x45 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 5 stenbrott, 4-5 m diam och 1-1,5 m dj, samt rikliga mängder huggna block och skrotstenar...

Stenindustri (L1978:3941)

Område med stenbrott, granit, ca 170x120 m (N-S). Inom området är ett 10-tal smärre stenbrott, intill 2 m dj. Stora mängder skravelsten i och kring br...

Stenindustri (L1978:2948)

Stenbrott, granit, 50x30 m (Ö-V). Brytning har skett längs bergsidan med intill 4 m h brottkanter. Stora mängder skravelsten finns i och kring brottet...

Stenindustri (L1978:3698)

Stenbrott, granit, 30x25 m (NNV-SSÖ). Brottkanterna är intill 2,5 m h. Stora mängder skravelsten i och kring brottet.

Stenindustri (L1996:7065)

Kvarnstensbrott, 300 x 200 meter (NO-SV). Inom området finns lämningar efter ett 50-tal kvarnstensämnen och brottytor där ämnena sprängts eller brutit...

Stenindustri (L1978:8594)

Stenbrott, granit, ca 230 x 40 - 190 m (N-S), bestående av minst 60 skrotstenshögar, ca 30 täktgropar och flera brottytor i jordfasta stenblock och i ...

Stenindustri (L2019:7218)

Rest efter marmorbrott. Skrotsten upplagd i en vall (54 x 4,3 m, Ö–V och ca 0,4 m h), bestående av bruten marmorsten från intilliggande dagbrottsindus...

Stenindustri (L1978:4824)

Område med stenhuggerilämningar, 230x30-150 m (N-S), bestående av stora stenbrott ur bergshöjd, främst ur dess V sida. Stora skrotstenshögar i anslutn...

Stenindustri (L1978:8366)

Stenbrott, granit, ca 180 x 50-85 m (N-S), bestående av minst 8 täktgropar, ca 25 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 2...

Stenindustri (L1978:8070)

Område med stenbrott, ca 130x90 m (NV-SO). Inom området är ett flertal ytliga stenbrott till stor del fyllda med skrotsten. Stenhuggeriet i kuggebod...

Stenindustri (L1987:7844)

Makadamslagningssten, 1 x 0,6 m st och 0,3 m h. På blockets plana ovansida är 4 gropar, 10 - 15 cm diam och intill 0,5 cm dj.

Stenindustri (L1978:5063)

Stenbrott, ca 400 x 80-200 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 100 skrotstenshögar, ca 70 täktgropar, flera brottytor i berghällar och jordfasta stenblock...

Stenindustri (L1986:5941)

Makadamslagningssten, ca 1 x 0,8 m st och 0,7 m h med tvâ gropar, 15 cm diam och intill 10 cm dj.

Stenindustri (L1978:8847)

Område med stenbrott, granit, ca 500x500 m. I områdets västra och södra del är ett halvdussin 40-75 m st, intill 3 m dj brott. I övriga området är et...

Stenindustri (L2022:8347)

Kvarnstensämne, 1,2 m i diam och 0,15 m tj.