Stenkammargrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning (megalitgrav) bestående av en gravkammare med väggar och tak av hällar eller block.
Stenkammargrav (L1989:3489)

Gånggrift, rest av, undersökt. Bestående av 5 block (1 takblock och 4 sidoblock?), samtliga rubbade, belägna inom en yta av ca 4x4 m. Blocken är 1,5-3...

Stenkammargrav (L1963:9903)

Gånggrift nu synlig inom en yta av ca 6 m diam. Egentligen spårav hög eller stensättning syns ej. Kammaren, med längdutsträckning 10-210cg är synlig 4...

Toras hög, Stenkammargrav (L1974:5779)

Hällkista i stensättning. Hällkistan är ca 5 m l (N-S), 0.5 - 0.7m br och 0.2 - 0.5 m dj. I V långsidan syns 3 hällar, 0.6 - 1.35m l och 0.2 - 0.25 m...

Stenkammargrav (L1966:6211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:4080)

1) Gånggrift i stensättning. Den omgivande stensättningen, närmast rund, är nu ca 12 m diam och 0,4 m h. Helt övertorvad. Kammaren är rektangulär ca 5...

Stenkammargrav (L1957:5664)

1) Hällkista undersökt och borttagen 1909. Hällkistan anges halegat under flatmark.Strax S om fyndplatsen ligger på kullensslänt: 2) Ett röjningsröse...

Stenkammargrav (L1961:8854)

1) Gånggrift i hög. Högen är 12 m diam och 1,2 m h. Kammaren i högens SÖ del är 3x2,5 m st (NÖ-SV). I NV långsidan är en häll,1, 5 m br, 0,25 m tj och...

Stenkammargrav (L1968:8946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1988:7897)

Långdös i hög. Högen är 53x13 m (SÖ-NV) och ca 2,4 m h. Högen omges av 37 st kantstenar (flertalet resta), 0,3-1,1 m h, 0,5-1,7 m br och 0,5-0,8 m tj....

Stenkammargrav (L1963:8612)

Hällkista, borttagen? 10-20 m Ö om nr 29 "upptogs på 1890-taleti åkern en stående kalkstenshäll. Stod Ö-V riktning. På båda sidor om denna låg flera m...

Stenkammargrav (L1964:636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1989:8116)

Dös, uppgift om. Området kring markerad plats, med ungefärlig utsträckning 150x150 m, kallas "Närmsta Dösen" på karta 1807. Åkern V om denna kallas på...

Stenkammargrav (L1989:8611)

Dös, uppgift om. Se raä nr 12.

Stenkammargrav (L1997:9079)

Hällkista, i hög, borttagen. Hällkistan är2.2x1 m (Ö-V). I S långsidan är 1 häll, 0.6-0.7 mh, 2.2 m br och 0.25-0.35 m tj. I hällens Ö kant ärett borr...

Stenkammargrav (L1962:1697)

Hällkista(?) i hög. Högen är 11 m diam och 1 m h. Påförd talrikaodlingsstenar och block. I högens mitt är en grop, ca 3x1,5 m st(N-S). I gropen är 3 b...

Stenkammargrav (L1970:9785)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:3303)

Hällkista i röse. Röset är 9 m diam och 0.75 m h. Till störredelen övermossat. Det består av 0.25-0.35 m st stenar. I mittenär en grop, 3 m diam och 0...

Stenkammargrav (L1963:9917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1973:9498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1988:198)

Dös i hög. Högen är 13x10 m (SÖ-NV) och 0,75 m h. I ytan finns måttligt med stenar, 0,1-0,3 m st, samt lösa stenar. Kringplöjd så att en kant, 0,1-0,2...

Stenkammargrav (L1954:6505)

Hällkista, borttagen. Enligt 1950 års inventering undanröjdes ettröse med hällkista här under 1800-talet. Flintföremål skall hahittats i området. Bra ...

Stenkammargrav (L1961:5165)

Gånggrift i hög. Högen är, 15 m diam och 1.2 m h. Kammaren i NV delen avhögen är ca 4x2.5 m (NNÖ-SSV). I V långsidan är en häll, 0.9x0.5 mst. I Ö lång...

Stenkammargrav (L2012:7513)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:1146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:1521)

Uppgift om gånggrift. Enligt K E Sahlström 1926: ... på en kulle 80 m S därom (raä 56, gånggrift), på ägorna till en annan hemmanedel i Backen hade fö...

Stenkammargrav (L1990:5811)

1) Hällkista, rest av, 2 m l (VNV-ÖSÖ).Endast 4 hällar i SV(?) långsidan och en fragmentarisk gavelsteni NV gaveln återstår.Lånsidans hällar är 0.4-0....

Stenkammargrav (L1961:5737)

Hällkista i hög. Högen är 7 m diam och 0,5-0,6 m h. I ytan enstakastenar, 0,3-0,6 m st. Hällkistan, belägen i högens mitt, är 3,5 x1,8 m (SV-NÖ). I va...

Stenkammargrav (L1988:7077)

1) Dös/gånggrift, (?), uppgift om. Enl. 1769 års karta skall påplatsen ha funnits "stenadanser". Området runtomkringprovundersöktes 1986 av Ystadsproj...

Stenkammargrav (L1967:5670)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1968:186)

Överfört till Lyse sn nr 64, se detta RAÄ-nr.

Stenkammargrav (L1964:8137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ljunghög, Stenkammargrav (L1989:2928)

Gånggrift i hög. Högen är 17 m diam och ca 1,7 m h. Kammaren är helt täckt av högen. Kammaren är 4,5x1,5-1,7 m (NNÖ-SSV). I VNV långsidan, 4 hällar, 1...

Stenkammargrav (L2006:9818)

Hällkista, i omgivande, oval stensättning. Stensättningen ca 8x6m(NV-SÖ), 0.3-0.4 m h. I stensättningens mitt är själva hällkistan,som ärmycket starkt...

Stenkammargrav (L1954:6682)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:9079)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1977:6835)

Hällkista?, rest av, bestående av grop, 3x1,7 m och 0,4 m dj. Gr opens kanter stensatta. I Ö långsidan är två stenar, 0,3 resp 1,7 m l och 0,3 m h. I ...

Stenkammargrav (L1953:6852)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1959:9875)

1) Hällkista, borttagen troligen i samband med bebyggelse kringLaga Skifte 1848. Kring fornlämningen har en "Tomt Råltäppen"legat. De sista resterna a...

Stenkammargrav (L2010:4074)

Hällkista i röse? Röset är 9 m i diam och 0,6 m h. Stenarna är 0,2-0,3 m st, kantiga. I mitten en grop 2x3 m (N-S) 0,4 m dj. I gropen är ev rester eft...

Prinsgraven, Stenkammargrav (L2007:1221)

Hällkista i omgivande rund stensättning. Stensättning, 7-8 m diamoch 0.7 m h. Övertorvad, med i ytan talrika stenar, 0.3-0.4 m st.Hällkistgropen är 5...

Stenkammargrav (L1954:2268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:7666)

Gånggrift i stensättning. Stensättningen är närmast rund, 6-7 mi diam och 0,3 m h. Övertorvad, till stora delar täckt av röjningssten. Kammaren (till ...

Stenkammargrav (L1972:1668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1963:6384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:3551)

1) Gånggrift i stensättning. Stensättningen är nu ca 30x20 m diam(V-Ö) och 0,4-0,7 m h. övertorvad. Kammaren harlängdutsträckning N-S. Längd och bredd...

Stenkammargrav (L1969:9144)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1965:4386)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:2002)

Gånggrift i omgivande hög. Högen är ca 21 m diam, kvadratiskt med rundade hörn, och intill 2 m h. Den rektangulära kammaren är ca9 m l (NNÖ-SSV) och 1...

Stenkammargrav (L1997:820)

Hällkista i stensättning, undersökt ochborttagen. Se rapport Hallands länsmuseum dnr2370/79.

Stenkammargrav (L1954:3481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1975:558)

Hällkista(?), påträffad vid åkerberedning, undersökt och borttag en.

Stenkammargrav (L1960:2143)

Hällkista i stensättning, restaurerad stensättningen är närmastrund 7 m diam och 0,4-0,5 m h övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st säkerl...

Stenkammargrav (L1964:5438)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:3805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1955:7235)

Hällkista i stensättning, borttagen. Stensättningen är oval, 10x8m(Ö-V) och 0,4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar.Hällkistan ha...

Stenkammargrav (L1966:2974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1967:1808)

Gånggrift i hög. Högen är 10 m i diam och 0,8 m h med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. kammaren i högens mitt har två takhällar, varav den större ä...

Stenkammargrav (L2005:6317)

Hällkista, i stensättning, 5 m diam och 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Av kistan återstår 2 stående hällar i den NÖ delen. Den Ö hällen är ...

Stenkammargrav (L1964:3707)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1972:592)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1960:1253)

1) Kantställd kalkstenshäll, 0,8 m l (NV-SÖ), 0,5 m h och 0,1 mtj, lutande mot NÖ. 0,5 m SV om nr 1 är: 2) Kantställd kalkstenshäll, 0,1 m l (NNV-SSÖ)...

Stenkammargrav (L1953:2561)

Hällkista i röse. Röset är 16 m i diam och 0.5 m h. Övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. Gropig,omplockad yta. I rösets mittparti är en hällkis...

Stenkammargrav (L1954:5219)

Hällkista i röse, borttaget. Enl 1950 års inv uppgavfastighetsinnehavaren att en hällkista med omgivande röseborttogs omkring 1890 vid uppförandet av ...

Stenkammargrav (L1974:2124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1965:3450)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:3260)

1) Gånggrift i hög. Högen är 16 m diam och 1,3 m h. Av kammaren,med längdutsträckning (30-230cg) syns troligen endast den NNÖ delen. I V långsidan syn...

Fastmårupsdösen, Stenkammargrav (L1988:1021)

Dös i hög. Högen är 4x3 m (N-S) och 0,5 m h. Kammaren är rektangulär, 2x1 m (NÖ-SV) och 1 m h, och består av 5 sidohällar, 0,8-1,5 m h, 0,9-1,3 m br o...

Stenkammargrav (L1969:3807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1955:8297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:401)

Nr 1) Hällkista, i omgivande (flack hög) stensättning. Stensättningen är ca 10 m diam och 0,2 m h. I ytan talrika stenar, 0,1-0,2m st. Mycket otydlig ...

Stenkammargrav (L1973:8938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1963:6771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:3285)

Hällkista, troligen helt förstörd. Idag bestående av 1 täktgrop,delvis fylld med 0,2-0,6 m st stenar.Vid inv. år 1949 bedömdes lämningen som stensättn...

Stenkammargrav (L1954:4193)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1968:2405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Jättarör, Stenkammargrav (L1954:3251)

Hällkista i röse. Röset är 11x8 m (N-S) och 0,8 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Hällkistan i anläggningens mittparti är 6,5x1,2-1,5 m (NNÖ-SSV), 0,5 m h (...

Stenkammargrav (L1966:1742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:3806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:9999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1989:9721)

1) Hög ca 20 m i diam och 3 m h. I mittpartiet en grop 3 m i diamoch 0.5 m dj.Beväxt med lövträd och buskar.Kring nr 1 är:2) Stenåldersboplats ca 270x...

Stenkammargrav (L1989:173)

Hällkista, i hög, undersökt och borttagen. Hällkistan påträffadesvid vägarbete 1939. Den undersöktes och rekonstruerades påSimrishamns museum. Fynd av...

Stenkammargrav (L1954:8789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1963:825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2005:3435)

Hällkista i stensättning. Stensättningen är rund, 4.5 m i diam och0.2 m h. Stenarna är 0.3-0.4 m st, helt övermossade. <hällkistan,belägen i stensättn...

Stenkammargrav (L1974:5498)

Hällkista i röse. Hällkistan, endast delvis synlig, är ca 3.1 m loch minst 0.5 m br. Den syns vara orienterad i N-S. Två takhällarär delvis synliga, ...

Stenkammargrav (L1963:9348)

Hög, rest av 8 m diam och 0,7 m h. I ytan enstaka stenar 0,2-0,3 mst. Högens VSV halva bortschaktad vid vägbygge. Högen ärkringodlad varför ursprungli...

Stenkammargrav (L1966:8557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:2425)

Hällkista, uppgift om. Enligt Kjellmark skall 150 m SSÖ om hällkistan raä nr 27 ha funnits ytterligare en,"...blott 30-40 m från gamla vägen, hava 6 p...

Stenkammargrav (L1963:105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1955:9332)

Hällkista, (?), rest av. Av hällkistan återstår ett parsidohällar och en takhäll. Kistan är orienterad närmast i N-S.Sidohällarna, 0.5-0.6 m l och 0.3...

Klockaredösen, Stenkammargrav (L1989:6274)

Dös i hög. Högen är 12 m i diam och 1,1 m h. Dösen består av ett takblock, ett gavelblock samt 3 sidoblock. Takblocket är 3,5x2,8 m (Ö-V) och 1,2 m tj...

Stenkammargrav (L1973:8280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2005:3298)

Hällkista?, rektangulär, 3x2.5 m (NNÖ-SSV). I Ö kanten är en häll,0.4 m h, 3 ml och 0.6 m tj. I N är en gavelhäll, 0.5 m h, 1.2 m loch0.3 m tj. I V ä...

Stenkammargrav (L1964:7919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:4373)

Hällkista i röse. Röset är runt, 20 m i diam och 0,4-1,5 m h, av0,3-0,6 m st stenar. Inom stora delar av röset är fyllningen borttagen. Ö ommitten, in...

Stenkammargrav (L1962:990)

Gånggrift i hög, undersökt och restaurerad. Högen är svåravgränsad ca 20-25 m dia, och 1 m h. Kammaren är invändigt 9,4-9,7x1,1-2,5 m st (35-235cg). I...

Stenkammargrav (L1961:3506)

Gånggrift i stensättning. Stensättningen är 20 m diam och 1.3 m h. Den rek-tangulära kammaren i stensättningens mitt är, 10x2.5 m (NNÖ-SSV).I V långsi...

Stenkammargrav (L1953:4661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:4209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:4814)

1) Hällkista i röse. Röset är närmast runt, ca 12 m i diam och 0,5 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. I rösets mitt är en oregelbunden försänkning, ca 4x1 m...