Stenkammargrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning (megalitgrav) bestående av en gravkammare med väggar och tak av hällar eller block.
Stenkammargrav (L1953:993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:1162)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1980:5029)

Hällkista, ca 3x1 m (N-S) har odlad jord tätt intill, och ärmycket svårt ramponerad. Av det vid tidigare undersökta rösetåterstår inga synliga spår. E...

Stenkammargrav (L1962:401)

Nr 1) Hällkista, i omgivande (flack hög) stensättning. Stensättningen är ca 10 m diam och 0,2 m h. I ytan talrika stenar, 0,1-0,2m st. Mycket otydlig ...

Stenkammargrav (L1990:4350)

1) Hällkista i hög, rest av. Högen är idag 9 m diam och 0.5 m h.Den starkt restaurerade hällkistan är 3x1.5 m (VNV-ÖSÖ) med 1häll i vardera sidan, 0.5...

Stenkammargrav (L1965:9021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1956:774)

1) Hällkista, plats för, enligt uppgift. Kistan ca, 175x75 cmframkom vid stenröjning på 1940 talet, hällarna var satta i finsand ca 0,5 under markytan...

Stenkammargrav (L1961:7650)

Gravhäll, i kistform, sandsten, ca 1,85 m l (Ö-V), 0,7 m br, 0,25 m h, långsidornas kant profilerad. På stenens mitt, ca 5 cm från Ö kortsidan löper t...

Stenkammargrav (L1962:463)

Gånggrift i hög. Högen är nu ca 15-16 m diam 1-1,2 m h. Kammarenär invändigt 11,2-11,3x2,0-2,8 m st (40-240cg). I NV långsidan syns 2 kalkstenshällar ...

Stenkammargrav (L1963:7132)

Gånggrift, (el hällkista), undersökt och borttagen 2009. Revideringsinventering 1981: Rest av. Av kammaren (NNÖ-SSV) återstår en kalkstenshäll, 0,4 ...

Stenkammargrav (L2007:6621)

Hällkista i stensättning. Stensättningen är rund, ca 8 m diam och0.2-0.3 m h. Fyllning av kraftigt övertorvade, 0.2-0.3 m st, stenar.Hällkistan är 4-5...

Kungsgraven, Stenkammargrav (L1965:8170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1972:2565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1938:8443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:2014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1963:1469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1964:9653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1979:5147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1968:1787)

Dös i stensättning. Stensättningen är rund 6 m diam och 0,5 m h. Inga stenar i ytan. Dösen i centrum av stensättningen består av 3 snedställda hällar,...

Stenkammargrav (L1954:6661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2007:6753)

1) Hällkista i stensättning. Stensättningen är närmast rund, 8 mdiamoch 0.8 m h. Fyllningen utgörs av övermossade, 0.1-0.4 m st, rundade ochflata sten...

Stenkammargrav (L1981:4771)

Fynd av hällkista, numera helt förstörd. Platsen för hällkistan,enl. nuvarande gårdsägarens ganska noggranna utpekande, markeradpå kartan. Lösfynd enl...

Stenkammargrav (L1964:4096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:5665)

Gånggrift i hög. Högen är nu något oregelbunden, ca 17-20 m diamoch 1.3 mh. Kammaren i högens mitt har längdutsträckning, NNÖ-SSV. Dess exakta längdär...

Stenkammargrav (L1954:6948)

Hällkistor, 2 st, borttagna i samband med grustäkt. Den ena fannsdelvis kvar år 1920, då Kjellmark besökte platsen, men raserades kortefteråt. Vid Kje...

Stenkammargrav (L2005:3298)

Hällkista?, rektangulär, 3x2.5 m (NNÖ-SSV). I Ö kanten är en häll,0.4 m h, 3 ml och 0.6 m tj. I N är en gavelhäll, 0.5 m h, 1.2 m loch0.3 m tj. I V ä...

Stenkammargrav (L1966:1742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:4388)

Hällkista, uppgift om. Vid ladugårdsbygge för ca 75 år sedan,raserades, enligt uppgift av Ingvar Karlsson, Grönalund, en hällkista. Enav hällarna anvä...

Stenkammargrav (L1954:1408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1963:1849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1990:3663)

Dös i hög. Högen är oval, 18x12 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m h. På högen finns en krets av 18 klumpstenar, 12x6 m st (VNV-ÖSÖ). 10 av klumpstenarna är resta, 0...

Stenkammargrav (L1953:8038)

Hällkista i röse. Röset är runt, 10 m i diam och 0,6 m h. I mitten är en närmast rektangulär grop, 5x3 m (N-S) och 0,5-0,7 m dj. I gropen är rest av ...

Stenkammargrav (L2010:225)

Hällkista i stensättning, ca 3 m l (10-210cg) och 1,5 m br, bestående av 0,3-0,6 m l, 0,1-0,15 m br och 0,05-0,2 m h kantställdahällar. Några hällar u...

Stenkammargrav (L1955:7235)

Hällkista i stensättning, borttagen. Stensättningen är oval, 10x8m(Ö-V) och 0,4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar.Hällkistan ha...

Stenkammargrav (L1990:662)

Hällkista, plats för? Enligt uppgft från Per-Erik Eriksson,Knutstorp, fanns i en numera borttagen stengärdesgård, flatahällar som sannolikt härrörde f...

Stenkammargrav (L1960:305)

Gånggrift, rest av övertäckt, enl. tidigare ant. Av den ursprungliga högen synes en ca 6 m l, intill 2 m br och ca 0,8 m h förhöjning Ö om och paralle...

Stenkammargrav (L1973:8888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:9393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:3410)

Gånggrift i hög(?). Högen som är kraftigt kringplöjd, är ca 7 mdiam och 0,5 m h. Den rektangulära kammaren är 6x2 m (N-S). Kammaren har utmed V resp. ...

Stenkammargrav (L1963:4351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1974:8379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1996:4401)

Hällkista, rest av? bestående av 3 hällar. En häll är rest 0.8 ml (NV-SÖ) 0.75-1 m l och 0.2-0.3 m tj. 2 hällar är liggande1-1.5 m l, 0.7-1 m br och 0...

Stenkammargrav (L1962:1473)

1) Hällkista i flat mark, enligt äldre uppgifter (Montelius 1874) tidigare belägen i ett röse ca 6,5 m l (N-S) och 1,9-2,2 m br.Hällkistan indelad i t...

Stenkammargrav (L1961:892)

Hällkista(?), i stensättning(?) Stensättningen är mycket otydligmöjligen 4-5 m i diam och 0,5 m br. Övertorvad. I den vagaförhöjningen syns 3 kantstäl...

Stenkammargrav (L1953:3165)

Hällkista i röse, rest av, 10 m diam, 0.5 m h, bestående av0.2-0.4 m st stenar. Röset starkt raserat, delvis bortplockat,övertorvat med i ytan uppstic...

Stenkammargrav (L1987:2484)

Hällkista, uppgift om. Enligt Lönnbergs inventering 1929 ska en hällkista ligga under dansbanan i Åkeslunds Tivoli, som då låg på platsen.

Stenkammargrav (L1955:6845)

Hällkista i stensättning, rest av. Stensättningen är oval, 9x6 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Övermossad med i ytan måttligt med stenar, 0,2-0,5 m st. Hällk...

Stenkammargrav (L1996:4865)

Hällkista, uppgift om. Vid inventeringstillfället 1987iakttogs endast en 10 m diam och 0.15 m dj försänkning i markenvilken markerar det på platsen ti...

Stenkammargrav (L1960:1656)

Gånggrift i stensättning. Stensättningen är närmast rund ca 23-25 m diam och 0,3-0,4 m h. Mittstensättning 11-12 m diam och 0,3-0,4 m h, allt övertorv...

Stenkammargrav (L1953:8350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1963:6771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1965:6502)

Hällkista, rest av, nu frilagd, ca 5 x 2 m (NNV-SSÖ), bestående av en i NNV kantställd gavelhäll, granit, 1,4 m br (ÖNÖ-VSV), 0,3 m tj och 0,6 m h. ÖN...

Stenkammargrav (L1976:706)

1) Runinskrift i vägg, målad med svart färg, 0,04-0,16 m h och 0 ,01 m br. Mitt framför altaret med fotändan intill det nedersta s teget till altaret ...

Stenkammargrav (L1965:1056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1989:7231)

1) Hällkista(?), uppgift om.Vid plöjning i åkern påträffade Alb. Pahlman, Torsgården, 1949,en stor flat sten. Då han misstänkte att det kunde vara ent...

Harald Hildetands grav, Stenkammargrav (L1989:1560)

Gånggrift i hög. Högen är ca 9 m i diam och ca 1 m h. Gånggriftens kammare är uppskattningsvis 6x2,5-3 m (NÖ-SV), gången åt SÖ är ca 5 m l (NV-SÖ) och...

Stenkammargrav (L2012:7754)

Plats för borttagen hällkista vid borttagandet av odlingsröse 1915 påträffades en hällkista innehållande ben, 2 bronskivar, dolkblad av flinta, pilspe...

Stenkammargrav (L1960:1186)

På den på fotokartan kryssmarkerade platsen har enligt uppgift (skrivelse från landsantikvarien i Skara och länsstyrelsen i Mariestad) anhållits om oc...

Stora rör, Stenkammargrav (L1972:1186)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1978:7822)

Hällkista i stensättning, Stensättningen är 13-14 m diam, 0,3-0,5 mh, övertorvad med talrika synliga 0,3-0,5 m st stenar. Intill den östra kanten är ...

Stenkammargrav (L1965:7846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:3246)

Hällkista, i röse, rest av, 10 m diam och 0.1 m h.Enligt Kjellmark, 1926, var röset 15 m diam och 1 m h. I mittenfanns rester av en hällkista (N-S). I...

Stenkammargrav (L1963:8232)

Gånggrift i omgivande hög. Högen är nu 20-22 m diam och ca 1,5 mh. Övertorvad med talrika 0,1-0,3 m st stenar i ytan. Enstaka stenar 0,3-0,9 m l synli...

Stenkammargrav (L1964:4148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:764)

Hällkista, uppgift om. Enligt markägaren såg han här på1960-talet i samband med skogsarbete, en hällkista i ett röse.De lodräta sidohällarna syntes ty...

Axel Tordssons grav, Stenkammargrav (L1970:6818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:5094)

1) Hällkista i röse. Röset är närmast runt, ca 12 m i diam och 0,5 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. I rösets mitt är en oregelbunden försänkning, ca 4x1 m...

Stenkammargrav (L1962:2226)

Gånggrift i omgivande hög. Högen är ca 23x22 m (V-Ö) och intill 2,7 m h. Den närmast rektangulära kammaren är ca 6 m l (N-S) och 2,2-2,7 m br. S gavel...

Stenkammargrav (L1954:999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1960:1199)

Hällkista(?) i hög. Högen är 9 m diam och 0.9 m h. Hällkistan, belägen i hö-gens mitt, syns som en 4 m l (Ö-V), 1 m br och 0.1 m dj svacka. ISV är två...

Stenkammargrav (L1963:7143)

Hällkista i omgivande stensättning. Stensättningarna är 7 m diamoch 0,3 m h. Övermossad. Hällkistan belägen i stensättningens SÖdel är 4,3?x1,5 m (NV-...

Stenkammargrav (L1966:8422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1952:1951)

Hällkista i stensättning. Stensättningen är rund, 14 m diam och 0,7 m h med fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Något omplockad. I kanterna finns en del ...

Stenkammargrav (L1953:4134)

1) Hällkista i röse. Röset är 15 m i diam och 1,1 m h, övertorvatmed i ytan synliga 0,3-0,5 m st stenar. Hällkistan är 4,5 m l och0,8 m br, med en syn...

Börjhem, Stenkammargrav (L1953:2067)

Hällkista, platsen för, undersökt och borttagen.

Stenkammargrav (L1953:4350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2010:3941)

Hällkista i hög. Högen är ca 10 m diam och 1 m h (begränsningensynnerligen oklar på grund av påförd odlingssten och ymnig vegetation av nyponbuskar). ...

Stenkammargrav (L1942:867)

1) Stensättning, rund, 3 m diam och 0,2 m h. Övertorvad och övermossad med i ytan måttligt med stenar 0,3-0,4 m st. Mittblock, 1,25x0,9 m (ÖNÖ-VSV) oc...

Mogrevestenen, Stenkammargrav (L1988:5607)

Hällkista, 3.7x1.5 m (yttre mått, ÖSÖ-VNV) och 3x0.7 (inre mått).I SV långsidan är 4 hällar och i NÖ långsidan är 3 hällar och 3stenar. Hällarna är 0....

Stenkammargrav (L1955:9928)

1/Röse med hällkista, 16 m i diam och 1 m h av 0.2-0.4 m st stenar. I mitten rest av hällkista 5 m l och 1.5m br (N-S). Tre hällar i Ö långsidan, 0.4-...

Stenkammargrav (L1953:8584)

Hällkista i röse. Röset är runt, ca 10 m i diam och 0.5 m h av 0.2-0.5 m st stenar. I mittpartiet rester av en hällkista i form av en rektangulär insj...

Stenkammargrav (L1961:2605)

Hällkista, 9 m l (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,8-1,5 m br. I västralångsidan är 2 hällar synliga och i den östra långsidan 4 hällar,0,1-0,2 m h, 0,2-0,9 m...

Stenkammargrav (L1963:1962)

Tillägg vid besiktning 23-11-09: Läget är ytterst osannolikt i sumpig mark mellan höjder. Inget påminnande om en hällkista kunde iakttas. På platsen...

Stenkammargrav (L1961:9715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:822)

Gånggrift i hög. Högen är 12 m diam, 1.5 m h. Kammaren är invändigt, 7.1 ml (NÖ-SV) och 2.3 m br. Av kammrens västra långsida syns fyra hällar, 1.6, 1...

Stenkammargrav (L1962:1569)

Gånggrift i omgivande stensättning. Stensättningen är ca 32x27 m (Ö-V) ca 1 m h, närmast rektangulär med rundade hörn, och övertorvad med i ytan ensta...

Stenkammargrav (L1954:3805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:3105)

1) Älvkvarnar i stenblock. Förekomsten består av omkr ett 20 talälvkvarnar. Dessa äro 4-7 cm diam och 0,5-3 cm dj. Blocket är ca4,5x5 m och 1,8 m h. Ä...

Stenkammargrav (L1973:4683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1974:7923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1989:5406)

Dös, uppgift om. Enligt karta från 1726 är på platsen markeratmed symbol (se skiss i inventeringsboken) och namnet "stendösen".

Stenkammargrav (L1964:6702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2006:9531)

Hällkista i röse. Röset är 10 m diam och 0.5-0.6 m h. I ytan synligastenar är 0.2-0.5 m st och rundade. Hällkistan, belägen i rösets mitt, är4x1 m (N-...

Stenkammargrav (L1989:5758)

Gånggrift i hög, undersökt. Högen är 10 m i diam och ca 1 m h. Kammaren är ca 6x2-3 m (NÖ-SV) och närmast oval. I Ö långsidan finns två hällar 0,6-0,8...

Stenkammargrav (L1996:2129)

Hällkista, rest av bestående av 2 kantställda hällar i rad utmeden sträcka av 2.9 m (ÖNÖ-VNV). Mellanrummet mellan hällarna är0.4 m l (ÖSÖ-VNV). Den Ö...

Stenkammargrav (L1964:9686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1997:4112)

Hällkista i stensättning, ca 6 m diam och 0.3 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0.1-0.3 m st stenar. Hällkistan, belägen istensättningens mitt är 4.1x...

Stenkammargrav (L1988:7076)

Dös/gånggrift, uppgift om. Enl. 1769 års karta skall på platsenha funnits "stenadanser". Ett ca 100x100 m st områdeprovundersöktes av Ystadsprojektet ...

Stenkammargrav (L1963:4477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.