Stenkistgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.
Stenkistgrav (L1950:2381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1957:9396)

1) Plats för undersökt hällkista. Påträffad 1964 vidjordbruksarbete. Undersökt 1973 av Kjell Håkan Arnell. Kistanvar 3,10 m l och2 m br (NNÖ-SSV). Fyn...

Stenkistgrav (L1956:3926)

1) Stenkista. Av denna återstår en kantställd kalkstenshäll, 0,9m l (Ö-V), 0,05 m tj och 0,1 m h. 18 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rund, 9 m diam ...

Stenkistgrav (L1957:4690)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1958:4064)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och mu 0,9 m h. Övertorvad, medde centrala delarna täkt av röjningssten. I ÖSÖ kanten antydantill kantkedja?, 0,15 m ...

Stenkistgrav (L1958:4367)

I samband med markschaktning för husbygge 1922 å Karl Karlssons,Torngård, tomt påträffades två hällkistor under flat mark.Beskrivningen nedan enligt u...

Stenkistgrav (L1958:7028)

En hällkista, 2x0,8 m (NNÖ-SSV), påträffad vid åkerarbete,undersöktes och borttogs år 1954.

Stenkistgrav (L1956:3927)

1) Stenkista. Av denna återstår en kantställd kalkstenshäll, 0,9m l (Ö-V), 0,05 m tj och 0,1 m h. 18 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rund, 9 m diam ...

Stenkistgrav (L1958:3593)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1977:9393)

1) Husgrund?, 12-13 m l (N-S) och sannolikt 8-10 m br. S delen a v V vall? är ca 2,5-3 m br och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka till talrik...

Stenkistgrav (L1941:4326)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1958:5899)

1962 undersäktes en hög vilken låg i landsvägens V kant. Fynd:Brända ben, kol, keramikskärvor, 1 järnring. Omedelbart V omhögen var resterna av en häl...

Stenkistgrav (L1958:6422)

En stenkista med skelett påträffades vid avloppsarbeten 1940under golvet i ett ekonomihus hos lantbr Axel Larsson .Hällkistan lämnades orörd och finns...

Stenkistgrav (L1956:3003)

1) Uppgift om hällkista. Enligt 1941 års inventering skall härfinnas en stenkista 2 m l (N-S) och 1 m br. 1941 syntes enagavelhällen. Vid besiktning 1...

Stenkistgrav (L1958:6773)

1) Kantställd kalkhäll, 0,5 m l (VNV-ÖSÖ) 0,3 m h och 0,1 mtj.Står i grusschaktskant. V om flisan ligger flera hällar.Troligen rest av hällkista. 24 ...

Stenkistgrav (L1976:7181)

1) I samband med framdragning av nya landsvägen Lärbro-Slite fra mkom ett par kistgravar. Läget för dessa har efterlysts på RaGu f lera gånger men r...

Stenkistgrav (L1958:5033)

1) Stenkista, synlig i markytan, rektangulär, 1,3x1 m (VNV-ÖSÖ).Av stenkistan sticker i markplanet upp 4 kantställdakalkstenshällar, 0,15-0,65 m l, 0,...

Stenkistgrav (L1957:9711)

1) Enl. inv. 1941 ett par kullfallna bautastenar i denna mur. Imuren ligger några större gråstenar, som eventuellt kan ha varitresta på annan plats ti...

Stenkistgrav (L1957:9645)

1) Gravfält? inom angivet skall enligt 1941 års inventeringstenkistor ha påträffats. Intet iakttaget 1975. På område ärrester efter nedbrunnen väderkv...

Stenkistgrav (L1977:739)

1) Gravfält, ca 245x10-15 m (NÖ-SV-S), bestående av ca 15 fornlä mningar, fördelade på två grupper om 7 resp 5 anläggningar belägn a på 0-11 m avstånd...

Stenkistgrav (L1956:1440)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1977:4872)

1) Skeppssättning, rest av, 9x3 m (Ö 35cg N-V 35cg S). Fylld, 0, 3-0,4 m h, med ett flertal synliga gråstenar, 0,3-0,5 m st. Skepp ssättningen har nu ...

Stenkistgrav (L1956:2831)

1) Takhällar till stenkista, 2x1,1 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1 m tj.Enligt 1941 års inventering påträffades omkring år 1926 här enkallmurad grav med ekkista.

Stenkistgrav (L1988:540)

Stenkista, borttagen, uppgift om enligt kartangivelse av T.Mårtensson. Undersökt på 1920-talet av Olof Sundin och TorstenMårtensson. Stenkistan var sk...

Stenkistgrav (L1958:9107)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,3 m h. Övertorvad.Sannolikt avplanad genom odling.7 m S SV om nr 1 är:2) Hällkista, rest av, bestående 2 kantst...

Stenkistgrav (L1956:5896)

1) Fyndplats för skelett med flisor runt om enligt markägaren påAlbrunna 1:2.

Stenkistgrav (L1987:171)

Stenkista, rest av, bestående av en 1,1 m l (N-S), 0,5 m br och 0,1 mtj häll av grå bergart, liggande på två kantställda hällar, 0,9 ml (N-S)och 0,2 m...

Stenkistgrav (L1991:6660)

Stenkista, ungefärlig plats för, påträffad vid potatisplockning1928. På platsen hade man tidigare plöjt upp flata stenar. Fynd:dolkblad av brons, kniv...

Stenkistgrav (L2010:1814)

1) Stensättning, rund, 11 m i diam och 0,4 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,5-1,0 m st stenar. Ytan omplockad. Beväxt med ett15-tal granar. 14 m S...

Stenkistgrav (L1975:3434)

Hällkista, skadad, ej synlig ovan mark, bestående av kalkstenshällar. Hällarna är samlade i en hög, ca 0,15 m under markytan. I anslutning till lämnin...

Stenkistgrav (L1955:3107)

Stenkistgrav, 0,85 m l. Ämnad för ett barn. Locket på kant i kistan, och graven tom. I närheten tillvaratogs skelettrester efter 3 andra omrörda och f...

Stenkistgrav (L1958:6484)

1) Kantställd kalkhäll, 0,5 m l (VNV-ÖSÖ) 0,3 m h och 0,1 mtj.Står i grusschaktskant. V om flisan ligger flera hällar.Troligen rest av hällkista. 24 ...

Stenkistgrav (L1976:9509)

Stenkista, påträffad år 1971 vid plöjning. Undersökt och borttagen samma år. Fynd: spänne av brons med applicerad silverring, järnföremål, pärlor m....

Stenkistgrav (L1957:9686)

1) Runsten, kalksten, 3,02 m h, 1,75 m br vid basen (NN Ö-SS V)och 0,15-0,22 m tj. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen vetter mot VNV.Stenen har rests på bet...

Stenkistgrav (L1956:4115)

1) Stenkista undersökt och borttagen av C. Rosell 1939.Ungefärlig plats.SHM 22291.

Stenkistgrav (L1989:9579)

Stenkista, under flat mark. Vid plöjningsarbeten år 1964påträffade Bertil Karlsson, Balkåkra 8:4, 13:4, en stenkista,0.5 m under markytan. Den bestod ...

Stenkistgrav (L1957:9550)

1) Har ej kunnat återfinnas.

Stenkistgrav (L1958:3441)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1975:6925)

Kista av kalkhällar, 2,4 x 0,85 i den ena gaveln och 0,55 i den andra gaveln (N-S). I och invid kistan fanns ben av 5 individer (4 vuxna). Påträffad, ...

Stenkistgrav (L1957:9819)

1) Inom angivet område är plats för borttagna stenlkistor. EnlBaerendtz "Grafundersökning" 1890 utgrävdes här i N delen 3runda kullar med tillhörande ...

Stenkistgrav (L1956:3860)

1) Stenkista, rest av. Av fornlämningen, som till största delenär förstörd vid grustäkt, återstår Ö långsidan. 3 m l (NÖ-SV) och en del av SV kortsida...

Stenkistgrav (L1977:9685)

Kista av hällar, 0,5x0,5 m och 0,25 m dj. I kanterna 5 tunna kalkhällar, 0,3-0,45 m st. 4) Enligt rapport från rapport från Ragu skall ytterligare ...

Stenkistgrav (L1956:2847)

1) Kalkstenshäll, kantställd, 0,6 m l (NNÖ-SSV), 0,1 m h och 0,1mbr. Möjligen utgör hällen rest av stenkista. 24 m SSV om nr 1är: 2) Stensättning (?...

Stenkistgrav (L1958:6192)

1) Stenkista påträffades vid husbehovstäkt 1970 och undersöktesav L-K Köningsson.

Stenkistgrav (L1958:5400)

1) Platsen för numera borttagen stenkista. Där stenkistan skulleha legat är numera en grop efter grustäkt, dock åtskilliga10-tal år gammal. Stenkistan...

Stenkistgrav (L1976:576)

Kista av hällar, ca 2x0,6-0,8 m (NV-SÖ) 0,6 m dj i hällskreva om given av delvis kal häll. Kring kanterna är upplagt en låg mur av grå och kalkstenar....

Stenkistgrav (L2010:6567)

1) Stensättning, rund, röseliknande 13 m i diam och 0,8 m h. Fyllning av 0,4-1,0 m st stenar. Kantkedja, 0,5 m h av 0,8-1,2 m l stenar. Ytan omplockad...

Stenkistgrav (L1958:6681)

Stenkista, under flat mark, bestående av stående kalkstenshällar, 0,3-0,9 m l, 0,4-0,6 m h och 0,02- 0,05 m tj. 0,9 m under markytan låg ett skelett i...

Stenkistgrav (L1958:2979)

1) Stenkista, 3,11x1,13 (N-S) och 0,6-1 m dj. Undersökt ochborttagen år 1967.

Stenkistgrav (L1956:5644)

1) Stenkista, 0,9x0,35 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj. Utgjordes av 14kantställda kalkstenar, varav den största var 0,3 m l och 0,1 mtj. Fyllning av grus i ...

Stenkistgrav (L1956:3143)

3) Kalkstensflisa, 0,65 m l, 0,5 m h och 0,05 m tj. (OrienteradN-S) troligen rest av förstörd stenkista. 1-2) De 2stensättningar som registrerades st...

Stenkistgrav (L1958:3592)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1962:9328)

1)Gravhäll 2,35 m h, 1,45 m br och 0,18 m tj. Ställd påcementfundament 1,75 m l, 0,4 m br och 0,2 m h. Hällen är fäst iväggen med järn krampor. 4 m N ...

Stenkistgrav (L1963:6657)

Skelettgrav i stenkista (jäå), platsen för, delvis undersökt. Kistan som var orienterad i N-S och uppbyggd av kalkstenshällar togs bort i samband med ...

Stenkistgrav (L2002:165)

1) Rest sten, gråsten, 1.5 m h0.8 m br (N-S) och intill 0.7 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnande uppåt. 2)Stenkista, uppgift om. Se inve...

Stenkistgrav (L1976:6614)

Borttagen hällkista. Vid grävning för kabeldike framkom 1944 ett skelett på 0,35 m dj med kraniet åt V.

Stenkistgrav (L2011:9982)

1) Rösen bortodlade enl 1948 inv. 1932. 2) Det mellersta röset innehöll en hällkista. Undersökt av B Cnattingius 1932. Fynd, såsom stenyxa, flintdolk,...

Stenkistgrav (L1977:9015)

Kista? av kalkstenshällar, ca 0,5 m diameter, bestående av 3 resta kalkstenshällar, ca 0,4 m l ång (N-S), 0,15-0,2 m hög och ca 0,05 m tjock. Belägen ...

Stenkistgrav (L1996:3367)

Fyndplats, för stenkista, ca 1x0.5 m st. Påträffades undermarkytan och bestod av 2 sidohällar och 2 gavelhällar. Inga fyndgjordes. Uppgift från markäg...

Stenkistgrav (L1977:5872)

1) Stensättning, skeppsformig, 8x2,5 m (V 35cg N-Ö 35cg S) och 0 ,1 m h. Övertorvad fyllning av intill 0,1 m st kalkstenar. Kantke dja, rest av, av ...

Stenkistgrav (L1958:6214)

En hällkista påträffades 1929 26 m Ö om landsvägen i engrustäktskant. Hällkistan var orienterad NNÖ-SSV och innehöllskelettrester och ett ornerat kera...

Stenkistgrav (L1977:8617)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och ca 0,35 m h. Övertorvad med i ytan enstaka grå- och kalkstenar, 0,2-0,4 m st. S kant något sk adat av brukningsväg...

Stenkistgrav (L1976:7750)

Kryssmarkeringarna på fotokonceptkartan anger det ungefärliga lä nget för två hällkistor. Dra V innehöll följande föremål, järnkni v, bronsbeslag, jär...

Stenkistgrav (L1958:3260)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1976:115)

Kista av hällar, under markytan, ungefärliga platsen. Vid brukni ngen gled plogen här på en plan häll, täckt av ca 14-20 cm jord. När man grävde för a...

Stenkistgrav (L1958:2913)

1) Stenkista. Undersökt och borttagen år 1966.

Stenkistgrav (L1957:5322)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1955:3135)

Hällkistgrav, 2,80 m l (N -S), skadad före undersökning. Omrört skelett. Undersökning utförd av A-S Schotte-Lindsten 1947. Vid besiktning 2007-11-29 k...

Stenkistgrav (L1955:3127)

Stenkistgrav, 2,9 m l och 1 m br (N-S), bestående av 2 hällar i vardera långsida samt 1 häll i vardera kortsida. Vidare var en lockhäll i N, i övrigt ...

Stenkistgrav (L1959:5052)

Stenkista (?), 2x0,9-1 m br. Fyllning, jord och lösa stenar. a)0,85x0,25, 0,35 m h, b) 2x1,5 m, 0,9 m h, c)0,95x0,65, 0,25 m h,d) 1,5x0,5-0,6m, 1 m h ...

Stenkistgrav (L1957:9285)

1) Inom angivet område har tidigare en stenkista funnits, belägen4-5 m från stenmuren V om vägen. Intet övrigt kunde ses.

Stenkistgrav (L1956:3375)

1) Plats för borttagen stenkista. Enligt 1941 års inventeringskall här ha legat en stenkista med gavelhäll mot S synlig(R-markerad). Vid besiktning 19...

Stenkistgrav (L1956:3211)

1) Stensättning, rektangulär, 12x8 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,3 , st. Kantkedja,bestående av 0,2-0,4 m st sten...

Stenkistgrav (L1957:9847)

1) Fyndplats för stenkista. Enligt uppgift skall här hapåträffats en stenkista vid plöjning.

Stenkistgrav (L1958:3440)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1957:9246)

Plats för stenlkista. Undersökt 1973 av M. Beskow. Enligtfastighetsägaren var kistan orienterad i (N-S) i vilken låg ettskelett med huvudet i N.

Stenkistgrav (L1976:2836)

1) Kastal (rest av) närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S) och ca 13 m h. ca 40 m ÖNÖ om NÖ hörnet av nr 1 är 2) Hällkista, undersökt oc h borttagen, påträff...

Stenkistgrav (L1958:6780)

1) Stensättning med stenkista. Stensättningen är närmast rund,5 mdiam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med något smågropig yta. NågotÖ om stensättningens m...

Stenkistgrav (L1956:5997)

Plats för borttagen hällkista. Ö om denna punkt skall finnashällkistor, av vilka ingenting syns.

Stenkistgrav (L1965:262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1989:5526)

Stenkista och flatmarksgravar, undersökta och borttagna. Kistan var ca 2,4 m l (N-S) och 0,7-0,8 m dj. Av kistan återstod 4 stenar på var långsida, 3 ...

Stenkistgrav (L1991:6651)

Stenkista, ungefärlig plats för. Funnen vid grävning efter storsten 1897. Kistan bestod av två sidohällar (N-S), tvågavelhällar och bottenhällar av ka...

Stenkistgrav (L1988:6300)

Stenkista, ungefärlig plats för, enl. ägaren till gården, NilsMårtensson, St. Herrestad. Enligt förre ägaren Anton Andersson,Ystad, undersöktes hällki...

Stenkistgrav (L1958:6505)

Stenkista rest av. På lokalen finns, närmast staplade påvarandra, 12 st kalkstenshällar, 0,25-0,7 m l, 0,1-0,4 m h och0,05-0,08 m tj. Hällkistan har s...

Stenkistgrav (L1975:3433)

Hällkista, ej synlig ovan mark, bestående av en kalkstenshäll. Påträffad vid utredning inför ledningsdragning.

Stenkistgrav (L1958:2625)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1991:9425)

Stenkista i hög, uppgift om. Enligt Bruzelius 1869-70 ska ett skelett ha påträffats i en stenkista i en hög på ett till Bollerup hörande hemman, Hanna...

Stenkistgrav (L1956:296)

1) Plats för undersökt hällkista med skelett. Undersökt 1954 avKG Pettersson. Inga fynd. Kistan låg på ett djup av 0,7-1,2 m.Skelettet hade kraniet i ...

Stenkistgrav (L1976:6213)

Stenkista 2,1x0,9 m (V 40cg S-Ö 40cg N) och 0,3 m dj. SÖ och NV sida hällarna är 101-2,1 m l, 0,3 m h och 0,1-0,15 m tj. NÖ gavel hälla är 0,75 m l. S...

Stenkistgrav (L1956:3756)

1) Plats för borttagna fornlämningar. Vid 1941 ås inv.registrerades 1 stensättning och en stenkista. Bägge undersöktesoch borttogs 1960.

Stenkistgrav (L1957:5140)

1) Enligt 1941 års inventering skall här finnas en kantställdkalkstenshäll i S kanten av grustag. Vid besiktning 1976 kundeinget ses på platsen som nu...

Stenkistgrav (L1956:1359)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1977:6218)

1-3) Gravar. Stenkista, stensättning och stensamling belägna ome delbart intill varandra. Ö om nr 1-3 var 4) Stenkista. Gravarna f ramkomna vid drän...

Stenkistgrav (L1988:851)

Stenkista, belägen under markytan, funnen 1935 vid grävning förvärmeledning på ungefärligt 2 m dj. Ansökan om att få öppnakistan avslogs. Enligt uppgi...

Stenkistgrav (L1958:6353)

Kantställd kalkstenshäll, 0,28 m l (VNV -ÖSÖ) 0,10 m h och 0,04 mtj. Troligen del av hällkista. Ca 15 m V om kalkstenshällen fannman för ca 15 år seda...

Stenkistgrav (L1957:9651)

1) Plats för undersökt hällkista med skelett. Undersökt 1954 avKG Pettersson. Inga fynd. Kistan låg på ett djup av 0,7-1,2 m.Skelettet hade kraniet i ...

Stenkistgrav (L1975:3444)

Hällkista, ej synlig ovan mark, bestående av en liggande, plan kalksten, ca 0,5 x 0,5 m st och 0,15 m tj och i anslutning till denna en kantställd ste...

Stenkistgrav (L1976:1935)

Stenkista, synlig del ca 1x0,45 m (N-S). Kantställda hällar, intill 0,1 m tj, synliga i markytan, i övrigt helt överväxt. Av ortsbo ansedd som trolig ...

Stenkistgrav (L1956:270)

1) Plats för borttagen stenkista. Obränt skelett med enspjutspets liggande vid axeln.Enligt uppgift ska den ha undersökts av Manne Hafrén 1929.

Stenkistgrav (L1957:9675)

1) Enligt excerpter skall en runsten ha stått N om kyrkan. Stenenvar emellertid redan 1820 försvunnen, enligt A Ahlqvist.)2)Enligt herr Andersson (Thy...