Stenkistgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.
Stenkistgrav (L2010:1814)

1) Stensättning, rund, 11 m i diam och 0,4 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,5-1,0 m st stenar. Ytan omplockad. Beväxt med ett15-tal granar. 14 m S...

Stenkistgrav (L1956:270)

1) Plats för borttagen stenkista. Obränt skelett med enspjutspets liggande vid axeln.Enligt uppgift ska den ha undersökts av Manne Hafrén 1929.

Stenkistgrav (L1956:3211)

1) Stensättning, rektangulär, 12x8 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,3 , st. Kantkedja,bestående av 0,2-0,4 m st sten...

Stenkistgrav (L1991:9425)

Stenkista i hög, uppgift om. Enligt Bruzelius 1869-70 ska ett skelett ha påträffats i en stenkista i en hög på ett till Bollerup hörande hemman, Hanna...

Stenkistgrav (L1950:2381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1956:2864)

1) Enl. markägaren ligger här en stenkista som han hittade vidgrävning på tomten, ca 0,4-0,5 m dj. Kistan rördes ej utanskyfflades över. Ca 40 m S om...

Stenkistgrav (L1956:7617)

1) Stenkistor, 2 st, undersökta och borttagna av K.G Petersson1956 resp 195. SHM 25584; 25784.

Stenkistgrav (L1956:1065)

1) Platsen för borttagen stenkista.Stenkistans inre storlek var0, 88x0,32 m (NNÖ-SSV) och den stod möjligen i en lågstensättning av osäker form och st...

Stenkistgrav (L1958:3453)

Stenkista (borttagen?). Enligt 1941 års inventering skall här hafunnits 2 kalkstendflisor, 0,3 resp 0,5 m lång som bildat rätvinkel, tolkat som del av...

Stenkistgrav (L1977:9685)

Kista av hällar, 0,5x0,5 m och 0,25 m dj. I kanterna 5 tunna kalkhällar, 0,3-0,45 m st. 4) Enligt rapport från rapport från Ragu skall ytterligare ...

Stenkistgrav (L1958:3593)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1956:3926)

1) Stenkista. Av denna återstår en kantställd kalkstenshäll, 0,9m l (Ö-V), 0,05 m tj och 0,1 m h. 18 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rund, 9 m diam ...

Stenkistgrav (L1956:2831)

1) Takhällar till stenkista, 2x1,1 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1 m tj.Enligt 1941 års inventering påträffades omkring år 1926 här enkallmurad grav med ekkista.

Stenkistgrav (L1957:9690)

1) Rest sten , kullfallen åt Ö. 1,2X0,4X0,35 m. Stenen liggermöjligen inte på ursprunglig plats utan kan ha flyttats hit.Troligen fornlämning med tank...

Stenkistgrav (L1956:3003)

1) Uppgift om hällkista. Enligt 1941 års inventering skall härfinnas en stenkista 2 m l (N-S) och 1 m br. 1941 syntes enagavelhällen. Vid besiktning 1...

Stenkistgrav (L1941:4328)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1956:3241)

1) Gravfält, 80x15 m (N-S). Vid besiktning 1976 kunde endastenstaka delar av kantställda kalkstenshällar ses, speciellt i Sdelen av gravfältet. Möjlig...

Stenkistgrav (L1976:9509)

Stenkista, påträffad år 1971 vid plöjning. Undersökt och borttagen samma år. Fynd: spänne av brons med applicerad silverring, järnföremål, pärlor m....

Stenkistgrav (L1958:6056)

En hällkista påträffades 1927 "V och intill landsvägen" i N delenav en grustäkt. Kistan låg 0,25-0,3 m dj under markytan och var2,25x0,76 m (NNÖ-SSV)....

Stenkistgrav (L1956:3375)

1) Plats för borttagen stenkista. Enligt 1941 års inventeringskall här ha legat en stenkista med gavelhäll mot S synlig(R-markerad). Vid besiktning 19...

Stenkistgrav (L1977:9686)

Enligt rapport från RAGU skall ytterligare en kista av kalkhällar funnits intill det undersökta röset. Kistan skulle vara 0,8 m stor. Vid besiktning a...

Stenkistgrav (L1958:3260)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1962:9328)

1)Gravhäll 2,35 m h, 1,45 m br och 0,18 m tj. Ställd påcementfundament 1,75 m l, 0,4 m br och 0,2 m h. Hällen är fäst iväggen med järn krampor. 4 m N ...

Stenkistgrav (L1956:2847)

1) Kalkstenshäll, kantställd, 0,6 m l (NNÖ-SSV), 0,1 m h och 0,1mbr. Möjligen utgör hällen rest av stenkista. 24 m SSV om nr 1är: 2) Stensättning (?...

Stenkistgrav (L1957:9817)

1) Inom angivet område är plats för borttagen stenkista,undersökt av M Hofrén. Tidigare kalkbrott, numera soptipp.

Stenkistgrav (L1977:9015)

Kista? av kalkstenshällar, ca 0,5 m diameter, bestående av 3 resta kalkstenshällar, ca 0,4 m l ång (N-S), 0,15-0,2 m hög och ca 0,05 m tjock. Belägen ...

Stenkistgrav (L1977:4676)

1) Skeppssättning, rest av, 9x3 m (Ö 35cg N-V 35cg S). Fylld, 0, 3-0,4 m h, med ett flertal synliga gråstenar, 0,3-0,5 m st. Skepp ssättningen har nu ...

Stenkistgrav (L1956:4115)

1) Stenkista undersökt och borttagen av C. Rosell 1939.Ungefärlig plats.SHM 22291.

Stenkistgrav (L1977:6218)

1-3) Gravar. Stenkista, stensättning och stensamling belägna ome delbart intill varandra. Ö om nr 1-3 var 4) Stenkista. Gravarna f ramkomna vid drän...

Stenkistgrav (L1956:3927)

1) Stenkista. Av denna återstår en kantställd kalkstenshäll, 0,9m l (Ö-V), 0,05 m tj och 0,1 m h. 18 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rund, 9 m diam ...

Stenkistgrav (L1988:851)

Stenkista, belägen under markytan, funnen 1935 vid grävning förvärmeledning på ungefärligt 2 m dj. Ansökan om att få öppnakistan avslogs. Enligt uppgi...

Stenkistgrav (L1957:5322)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1958:9107)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,3 m h. Övertorvad.Sannolikt avplanad genom odling.7 m S SV om nr 1 är:2) Hällkista, rest av, bestående 2 kantst...

Stenkistgrav (L1976:5880)

Hällkista, undersökt och borttagen genom Gotlands Fornsal 1954. Enl rapp var kistan 3,7x1 m (N-C).

Stenkistgrav (L1976:2046)

1) Stensättning, rund ca 4 m diam och 0,25 m h. övertorvad med i ytan enstka 0,3-0,4 m st grå- och kalkstenar. Tydlig kantkedja i ntill 0,2 m h, i V b...

Stenkistgrav (L1958:5899)

1962 undersäktes en hög vilken låg i landsvägens V kant. Fynd:Brända ben, kol, keramikskärvor, 1 järnring. Omedelbart V omhögen var resterna av en häl...

Stenkistgrav (L1991:6652)

Stenkista, dold under mark, påträffad vid brukning. Kistan, 1.5 ml (Ö-V), betod av 5 hällar, varav den stra, N hällen var av blåkalksten och de övriga...

Stenkistgrav (L1957:9248)

Plats för undersökt hällkista. Kistan framkom vid grundgrävningför hus. Undersökning skall ha utförts av Ebba-Stina Königsson.

Stenkistgrav (L1957:9675)

1) Enligt excerpter skall en runsten ha stått N om kyrkan. Stenenvar emellertid redan 1820 försvunnen, enligt A Ahlqvist.)2)Enligt herr Andersson (Thy...

Stenkistgrav (L1957:9285)

1) Inom angivet område har tidigare en stenkista funnits, belägen4-5 m från stenmuren V om vägen. Intet övrigt kunde ses.

Stenkistgrav (L1958:3441)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1988:3950)

Stenkista med inskription, av huggen sandsten, 2.55 m l(VNV-ÖSÖ), VNV kortsidan 0.8 m br och 0.75 m h. Kistan har ettlock med välvd översida, 0.2-0.25...

Stenkistgrav (L1961:4487)

1) Hög, rund, 18 m.diam. och 1 - 1,5 m.h. I ytan enstaka stenar,0,1 - 0,2 m.st. Avplanad och gropig yta. I S delen är en sten,0,8 m.l. (Ö-V) 0,6 m.br....

Stenkistgrav (L1958:4367)

I samband med markschaktning för husbygge 1922 å Karl Karlssons,Torngård, tomt påträffades två hällkistor under flat mark.Beskrivningen nedan enligt u...

Stenkistgrav (L1958:4489)

1) Stenkista under flat mark. Stenkistan påträffades i sambandmed ledningsgrävning, och lär enligt nuvarande markägaren TageEriksson, Gräsgård, vara o...

Stenkistgrav (L1957:9847)

1) Fyndplats för stenkista. Enligt uppgift skall här hapåträffats en stenkista vid plöjning.

Stenkistgrav (L1996:1237)

Plats för undersökt och borttagen stenkista. Platsen ungefärligtmarkerad. Observera att uppgiftslämnaren har hittat rikligt med flinta i åkern.

Stenkistgrav (L1958:6192)

1) Stenkista påträffades vid husbehovstäkt 1970 och undersöktesav L-K Köningsson.

Stenkistgrav (L1958:4488)

1) Stenkista under flat mark. Stenkistan påträffades i sambandmed ledningsgrävning, och lär enligt nuvarande markägaren TageEriksson, Gräsgård, vara o...

Stenkistgrav (L1957:4690)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1965:262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1988:3542)

Stenkista, undersökt och borttaget.Påträffad vid grustäkt. Kistan var 1.5x0.8-0.9 m (innermått) stoch 0.9 m dj. Den bestod av runda och i ett par fall...

Stenkistgrav (L1941:4326)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1956:6267)

Plats för hällkista. Enligt excerpt skall här ha legat enhällkista. Marken är nu delvis bortförd och omrörd. 5 m VNV ommindre väg (NNÖ-SSV) och 7 m SS...

Stenkistgrav (L1956:5330)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1937. Stenkistan varmycket skadad, men den del som återstod uppvisadekalkstensflisor samt takhällar. 15 m S o...

Stenkistgrav (L2011:9982)

1) Rösen bortodlade enl 1948 inv. 1932. 2) Det mellersta röset innehöll en hällkista. Undersökt av B Cnattingius 1932. Fynd, såsom stenyxa, flintdolk,...

Stenkistgrav (L1976:7750)

Kryssmarkeringarna på fotokonceptkartan anger det ungefärliga lä nget för två hällkistor. Dra V innehöll följande föremål, järnkni v, bronsbeslag, jär...

Stenkistgrav (L1957:5140)

1) Enligt 1941 års inventering skall här finnas en kantställdkalkstenshäll i S kanten av grustag. Vid besiktning 1976 kundeinget ses på platsen som nu...

Stenkistgrav (L1956:5294)

Fyndplats för skelett. Fyndet gjordes 1956.

Stenkistgrav (L1976:4361)

1) Väghållningssten, kalksten, 0,5x0,3 m, 0,15 m dj. På stenen s tår inhugget. "Degermans Handels AB Jusarve 25 mt" Ursprunglig plats okänd. 4 m ÖS...

Stenkistgrav (L1956:296)

1) Plats för undersökt hällkista med skelett. Undersökt 1954 avKG Pettersson. Inga fynd. Kistan låg på ett djup av 0,7-1,2 m.Skelettet hade kraniet i ...

Stenkistgrav (L1956:3143)

3) Kalkstensflisa, 0,65 m l, 0,5 m h och 0,05 m tj. (OrienteradN-S) troligen rest av förstörd stenkista. 1-2) De 2stensättningar som registrerades st...

Stenkistgrav (L1958:3442)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1975:8573)

Stenkistgrav, ca 1 m br, längd okänd, påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2013. Mörkfärgningen var närmast helt horisontell, ca en meter bre...

Stenkistgrav (L1976:2836)

1) Kastal (rest av) närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S) och ca 13 m h. ca 40 m ÖNÖ om NÖ hörnet av nr 1 är 2) Hällkista, undersökt oc h borttagen, påträff...

Stenkistgrav (L1976:115)

Kista av hällar, under markytan, ungefärliga platsen. Vid brukni ngen gled plogen här på en plan häll, täckt av ca 14-20 cm jord. När man grävde för a...

Stenkistgrav (L1975:3444)

Hällkista, ej synlig ovan mark, bestående av en liggande, plan kalksten, ca 0,5 x 0,5 m st och 0,15 m tj och i anslutning till denna en kantställd ste...

Stenkistgrav (L1957:9550)

1) Har ej kunnat återfinnas.

Stenkistgrav (L1956:6066)

Plats för borttagen, rekonstruerad hällkista, 3,5 m l och 0,75 mbr. (NÖ-SV). Ursprungliga platsen för hällkistan är inv.nr 98.Ca 8-9 m NÖ om hällkista...

Stenkistgrav (L1957:9553)

1) Plats för borttagen stenkista.

Stenkistgrav (L1957:9246)

Plats för stenlkista. Undersökt 1973 av M. Beskow. Enligtfastighetsägaren var kistan orienterad i (N-S) i vilken låg ettskelett med huvudet i N.

Stenkistgrav (L2002:165)

1) Rest sten, gråsten, 1.5 m h0.8 m br (N-S) och intill 0.7 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnande uppåt. 2)Stenkista, uppgift om. Se inve...

Stenkistgrav (L1956:6765)

Fyndplats för hällkista. Bortagen. Vid besiktning 1976 kundeinget ses.

Stenkistgrav (L1958:6353)

Kantställd kalkstenshäll, 0,28 m l (VNV -ÖSÖ) 0,10 m h och 0,04 mtj. Troligen del av hällkista. Ca 15 m V om kalkstenshällen fannman för ca 15 år seda...

Stenkistgrav (L1988:540)

Stenkista, borttagen, uppgift om enligt kartangivelse av T.Mårtensson. Undersökt på 1920-talet av Olof Sundin och TorstenMårtensson. Stenkistan var sk...

Stenkistgrav (L1958:234)

1) Gravfynd, plats för SHM 19010. En stenkista undersökt 1928.Kullens V hälft spolierad av grustäkt. 2) På den kvarvarande Ödelen finns av allt döma ...

Stenkistgrav (L2010:6567)

1) Stensättning, rund, röseliknande 13 m i diam och 0,8 m h. Fyllning av 0,4-1,0 m st stenar. Kantkedja, 0,5 m h av 0,8-1,2 m l stenar. Ytan omplockad...

Stenkistgrav (L1956:1440)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1956:5896)

1) Fyndplats för skelett med flisor runt om enligt markägaren påAlbrunna 1:2.

Stenkistgrav (L1976:6213)

Stenkista 2,1x0,9 m (V 40cg S-Ö 40cg N) och 0,3 m dj. SÖ och NV sida hällarna är 101-2,1 m l, 0,3 m h och 0,1-0,15 m tj. NÖ gavel hälla är 0,75 m l. S...

Stenkistgrav (L1976:5371)

Stenkista, borttagen.

Stenkistgrav (L1957:9711)

1) Enl. inv. 1941 ett par kullfallna bautastenar i denna mur. Imuren ligger några större gråstenar, som eventuellt kan ha varitresta på annan plats ti...

Stenkistgrav (L1956:3756)

1) Plats för borttagna fornlämningar. Vid 1941 ås inv.registrerades 1 stensättning och en stenkista. Bägge undersöktesoch borttogs 1960.

Stenkistgrav (L1958:3756)

1) Husgrund, rest av, nu 36x4 m (N-S) och 0,3 m h. Övertorvad.Den nu synliga resten av husgrunden är i sin sträckning idealiskmed den mindre bruknings...

Stenkistgrav (L1956:1280)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1958:6505)

Stenkista rest av. På lokalen finns, närmast staplade påvarandra, 12 st kalkstenshällar, 0,25-0,7 m l, 0,1-0,4 m h och0,05-0,08 m tj. Hällkistan har s...

Stenkistgrav (L1958:5033)

1) Stenkista, synlig i markytan, rektangulär, 1,3x1 m (VNV-ÖSÖ).Av stenkistan sticker i markplanet upp 4 kantställdakalkstenshällar, 0,15-0,65 m l, 0,...

Stenkistgrav (L1963:1664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L2003:9782)

1) Rest sten, gråsten, 1.5 m h0.8 m br (N-S) och intill 0.7 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnande uppåt. 2)Stenkista, uppgift om. Se inve...

Stenkistgrav (L1958:3567)

1) Gravfynd, bestående av en kista av kalkstenshällar. Nuövertäckt.

Stenkistgrav (L1976:5102)

Stenkista och skelettgrav påträffades och borttogs i samband med grävning av kabelschakt 1950.

Stenkistgrav (L1955:3135)

Hällkistgrav, 2,80 m l (N -S), skadad före undersökning. Omrört skelett. Undersökning utförd av A-S Schotte-Lindsten 1947. Vid besiktning 2007-11-29 k...

Stenkistgrav (L1956:5403)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1937. Stenkistan varmycket skadad, men den del som återstod uppvisadekalkstensflisor samt takhällar. 15 m S o...

Stenkistgrav (L1975:6925)

Kista av kalkhällar, 2,4 x 0,85 i den ena gaveln och 0,55 i den andra gaveln (N-S). I och invid kistan fanns ben av 5 individer (4 vuxna). Påträffad, ...

Stenkistgrav (L1958:6681)

Stenkista, under flat mark, bestående av stående kalkstenshällar, 0,3-0,9 m l, 0,4-0,6 m h och 0,02- 0,05 m tj. 0,9 m under markytan låg ett skelett i...

Stenkistgrav (L1959:7566)

1) Platsen för undersökt och borttagen stenkista. Stenkistan var2,2 x0,7 m (N-S) och 1,25 m tj. Långsidorna var kallmurade avjämna o ch delvis rakhugg...

Stenkistgrav (L1991:4684)

Stenkista, undersökt och borttagen, 2 m l av 1 kalkstenshäll ivardera lång och kortsidor samt 1 takhäll.Undersökt 1928, fynd skelettdelar, fragment av...

Stenkistgrav (L1976:7181)

1) I samband med framdragning av nya landsvägen Lärbro-Slite fra mkom ett par kistgravar. Läget för dessa har efterlysts på RaGu f lera gånger men r...

Stenkistgrav (L1958:6214)

En hällkista påträffades 1929 26 m Ö om landsvägen i engrustäktskant. Hällkistan var orienterad NNÖ-SSV och innehöllskelettrester och ett ornerat kera...

Stenkistgrav (L1956:286)

1) Plats för borttagen stenkista. I början av 1900-talet skallett skelett ha påträffats under några kalkflisor.