Stenkistgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.
Stenkistgrav (L1958:9107)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,3 m h. Övertorvad.Sannolikt avplanad genom odling.7 m S SV om nr 1 är:2) Hällkista, rest av, bestående 2 kantst...

Stenkistgrav (L1988:3542)

Stenkista, undersökt och borttaget.Påträffad vid grustäkt. Kistan var 1.5x0.8-0.9 m (innermått) stoch 0.9 m dj. Den bestod av runda och i ett par fall...

Stenkistgrav (L1956:3308)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,2 m h. Övertorvad.Mittblock, 2x1,4 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Gles kantkedja,bestående av 0,2-0,7 m st stenar. 3 m...

Stenkistgrav (L1956:5330)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1937. Stenkistan varmycket skadad, men den del som återstod uppvisadekalkstensflisor samt takhällar. 15 m S o...

Stenkistgrav (L1941:4326)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1965:262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1977:6903)

1-3) Gravar. Stenkista, stensättning och stensamling belägna ome delbart intill varandra. Ö om nr 1-3 var 4) Stenkista. Gravarna f ramkomna vid drän...

Stenkistgrav (L1957:9246)

Plats för stenlkista. Undersökt 1973 av M. Beskow. Enligtfastighetsägaren var kistan orienterad i (N-S) i vilken låg ettskelett med huvudet i N.

Stenkistgrav (L1956:270)

1) Plats för borttagen stenkista. Obränt skelett med enspjutspets liggande vid axeln.Enligt uppgift ska den ha undersökts av Manne Hafrén 1929.

Stenkistgrav (L1956:4461)

1) Stenkista, markerad i sin V långsida av 3 kantställdakalkstenshällar 0,3 - 0,4 m h. 0,2- 0,7 m l och 0,1 m tj. Ingaytterligare konstruktionsdetalje...

Stenkistgrav (L1976:2836)

1) Kastal (rest av) närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S) och ca 13 m h. ca 40 m ÖNÖ om NÖ hörnet av nr 1 är 2) Hällkista, undersökt oc h borttagen, påträff...

Stenkistgrav (L1956:3211)

1) Stensättning, rektangulär, 12x8 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,3 , st. Kantkedja,bestående av 0,2-0,4 m st sten...

Stenkistgrav (L1988:540)

Stenkista, borttagen, uppgift om enligt kartangivelse av T.Mårtensson. Undersökt på 1920-talet av Olof Sundin och TorstenMårtensson. Stenkistan var sk...

Stenkistgrav (L1958:4437)

Vid de på fotokartan med kryss markerade platserna påträffadesoch undersöktes 1927 två stenkistor under flat mark. 1) (i S)Stenlkista, (N-S) av tunna...

Stenkistgrav (L2010:6567)

1) Stensättning, rund, röseliknande 13 m i diam och 0,8 m h. Fyllning av 0,4-1,0 m st stenar. Kantkedja, 0,5 m h av 0,8-1,2 m l stenar. Ytan omplockad...

Stenkistgrav (L1977:739)

1) Gravfält, ca 245x10-15 m (NÖ-SV-S), bestående av ca 15 fornlä mningar, fördelade på två grupper om 7 resp 5 anläggningar belägn a på 0-11 m avstånd...

Stenkistgrav (L1957:9675)

1) Enligt excerpter skall en runsten ha stått N om kyrkan. Stenenvar emellertid redan 1820 försvunnen, enligt A Ahlqvist.)2)Enligt herr Andersson (Thy...

Stenkistgrav (L1956:5403)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1937. Stenkistan varmycket skadad, men den del som återstod uppvisadekalkstensflisor samt takhällar. 15 m S o...

Stenkistgrav (L1976:4361)

1) Väghållningssten, kalksten, 0,5x0,3 m, 0,15 m dj. På stenen s tår inhugget. "Degermans Handels AB Jusarve 25 mt" Ursprunglig plats okänd. 4 m ÖS...

Stenkistgrav (L1963:7142)

Skelettgravar i stenkistor, platsen för, undersökta och borttagna 1941-42 av Hilding Svensson. Stenkistorna, under flat mark, varbelägna ett 10-tal m ...

Stenkistgrav (L1956:5896)

1) Fyndplats för skelett med flisor runt om enligt markägaren påAlbrunna 1:2.

Stenkistgrav (L1958:4489)

1) Stenkista under flat mark. Stenkistan påträffades i sambandmed ledningsgrävning, och lär enligt nuvarande markägaren TageEriksson, Gräsgård, vara o...

Stenkistgrav (L1956:5294)

Fyndplats för skelett. Fyndet gjordes 1956.

Stenkistgrav (L2010:1814)

1) Stensättning, rund, 11 m i diam och 0,4 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,5-1,0 m st stenar. Ytan omplockad. Beväxt med ett15-tal granar. 14 m S...

Stenkistgrav (L1958:7028)

En hällkista, 2x0,8 m (NNÖ-SSV), påträffad vid åkerarbete,undersöktes och borttogs år 1954.

Stenkistgrav (L1958:4064)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och mu 0,9 m h. Övertorvad, medde centrala delarna täkt av röjningssten. I ÖSÖ kanten antydantill kantkedja?, 0,15 m ...

Stenkistgrav (L1956:1280)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1991:6660)

Stenkista, ungefärlig plats för, påträffad vid potatisplockning1928. På platsen hade man tidigare plöjt upp flata stenar. Fynd:dolkblad av brons, kniv...

Stenkistgrav (L1956:5404)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1938. Hällkistan var 2,40m lång (NÖ-SV). Fynd: lerkärl, sköldbuckla, ev. kam och ettvälbevarat skelett.Daterin...

Stenkistgrav (L1957:5322)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1956:3927)

1) Stenkista. Av denna återstår en kantställd kalkstenshäll, 0,9m l (Ö-V), 0,05 m tj och 0,1 m h. 18 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rund, 9 m diam ...

Stenkistgrav (L1956:6266)

Plats för stenkista. Enl. excerpt skall här en stenkista ha funnits i en kulle. Marken är nu delvis bortförd och mycket omrörd pga grustäkt.

Stenkistgrav (L1976:5880)

Hällkista, undersökt och borttagen genom Gotlands Fornsal 1954. Enl rapp var kistan 3,7x1 m (N-C).

Stenkistgrav (L1958:4367)

I samband med markschaktning för husbygge 1922 å Karl Karlssons,Torngård, tomt påträffades två hällkistor under flat mark.Beskrivningen nedan enligt u...

Stenkistgrav (L1955:3135)

Hällkistgrav, 2,80 m l (N -S), skadad före undersökning. Omrört skelett. Undersökning utförd av A-S Schotte-Lindsten 1947. Vid besiktning 2007-11-29 k...

Stenkistgrav (L1957:9817)

1) Inom angivet område är plats för borttagen stenkista,undersökt av M Hofrén. Tidigare kalkbrott, numera soptipp.

Stenkistgrav (L1956:3375)

1) Plats för borttagen stenkista. Enligt 1941 års inventeringskall här ha legat en stenkista med gavelhäll mot S synlig(R-markerad). Vid besiktning 19...

Stenkistgrav (L1975:3444)

Hällkista, ej synlig ovan mark, bestående av en liggande, plan kalksten, ca 0,5 x 0,5 m st och 0,15 m tj och i anslutning till denna en kantställd ste...

Stenkistgrav (L1977:9685)

Kista av hällar, 0,5x0,5 m och 0,25 m dj. I kanterna 5 tunna kalkhällar, 0,3-0,45 m st. 4) Enligt rapport från rapport från Ragu skall ytterligare ...

Stenkistgrav (L1959:7566)

1) Platsen för undersökt och borttagen stenkista. Stenkistan var2,2 x0,7 m (N-S) och 1,25 m tj. Långsidorna var kallmurade avjämna o ch delvis rakhugg...

Stenkistgrav (L1958:6192)

1) Stenkista påträffades vid husbehovstäkt 1970 och undersöktesav L-K Köningsson.

Stenkistgrav (L1957:9819)

1) Inom angivet område är plats för borttagna stenlkistor. EnlBaerendtz "Grafundersökning" 1890 utgrävdes här i N delen 3runda kullar med tillhörande ...

Stenkistgrav (L1989:9579)

Stenkista, under flat mark. Vid plöjningsarbeten år 1964påträffade Bertil Karlsson, Balkåkra 8:4, 13:4, en stenkista,0.5 m under markytan. Den bestod ...

Stenkistgrav (L1958:3440)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1956:149)

1) Stenkista och de resta stenarna är borttagna. Se rapporter iATA.

Stenkistgrav (L1976:5371)

Stenkista, borttagen.

Stenkistgrav (L1956:3241)

1) Gravfält, 80x15 m (N-S). Vid besiktning 1976 kunde endastenstaka delar av kantställda kalkstenshällar ses, speciellt i Sdelen av gravfältet. Möjlig...

Stenkistgrav (L1956:2831)

1) Takhällar till stenkista, 2x1,1 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1 m tj.Enligt 1941 års inventering påträffades omkring år 1926 här enkallmurad grav med ekkista.

Stenkistgrav (L1962:9328)

1)Gravhäll 2,35 m h, 1,45 m br och 0,18 m tj. Ställd påcementfundament 1,75 m l, 0,4 m br och 0,2 m h. Hällen är fäst iväggen med järn krampor. 4 m N ...

Stenkistgrav (L1977:6218)

1-3) Gravar. Stenkista, stensättning och stensamling belägna ome delbart intill varandra. Ö om nr 1-3 var 4) Stenkista. Gravarna f ramkomna vid drän...

Stenkistgrav (L1958:6353)

Kantställd kalkstenshäll, 0,28 m l (VNV -ÖSÖ) 0,10 m h och 0,04 mtj. Troligen del av hällkista. Ca 15 m V om kalkstenshällen fannman för ca 15 år seda...

Stenkistgrav (L1957:9690)

1) Rest sten , kullfallen åt Ö. 1,2X0,4X0,35 m. Stenen liggermöjligen inte på ursprunglig plats utan kan ha flyttats hit.Troligen fornlämning med tank...

Stenkistgrav (L1991:4684)

Stenkista, undersökt och borttagen, 2 m l av 1 kalkstenshäll ivardera lång och kortsidor samt 1 takhäll.Undersökt 1928, fynd skelettdelar, fragment av...

Stenkistgrav (L1956:286)

1) Plats för borttagen stenkista. I början av 1900-talet skallett skelett ha påträffats under några kalkflisor.

Stenkistgrav (L1976:576)

Kista av hällar, ca 2x0,6-0,8 m (NV-SÖ) 0,6 m dj i hällskreva om given av delvis kal häll. Kring kanterna är upplagt en låg mur av grå och kalkstenar....

Stenkistgrav (L1956:1440)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1956:2864)

1) Enl. markägaren ligger här en stenkista som han hittade vidgrävning på tomten, ca 0,4-0,5 m dj. Kistan rördes ej utanskyfflades över. Ca 40 m S om...

Stenkistgrav (L1957:4752)

1) På den på fotokartan angivna platsen skall tidigare ägaren hafunnit guldringar på sin tomt enligt hans egen utsago till SevedWahlberg N Bråby. Seve...

Stenkistgrav (L1957:9847)

1) Fyndplats för stenkista. Enligt uppgift skall här hapåträffats en stenkista vid plöjning.

Stenkistgrav (L1956:2112)

1) Gravfynd, bestående av tre stenkistor med skelett, ä romjärnålder (SHM 14878).

Stenkistgrav (L1977:4676)

1) Skeppssättning, rest av, 9x3 m (Ö 35cg N-V 35cg S). Fylld, 0, 3-0,4 m h, med ett flertal synliga gråstenar, 0,3-0,5 m st. Skepp ssättningen har nu ...

Stenkistgrav (L1957:9651)

1) Plats för undersökt hällkista med skelett. Undersökt 1954 avKG Pettersson. Inga fynd. Kistan låg på ett djup av 0,7-1,2 m.Skelettet hade kraniet i ...

Stenkistgrav (L1976:6614)

Borttagen hällkista. Vid grävning för kabeldike framkom 1944 ett skelett på 0,35 m dj med kraniet åt V.

Stenkistgrav (L1956:6267)

Plats för hällkista. Enligt excerpt skall här ha legat enhällkista. Marken är nu delvis bortförd och omrörd. 5 m VNV ommindre väg (NNÖ-SSV) och 7 m SS...

Stenkistgrav (L1957:5577)

1) Stensättning med hällkista 2,3x1,2 m st (NV-SÖ) Gavelstenarnai N är 0,1x0,4x1,12 m st. En större sten i S 0,6 m lx0,2 m h och0, 25 m tj. För övrigt...

Stenkistgrav (L1958:6780)

1) Stensättning med stenkista. Stensättningen är närmast rund,5 mdiam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med något smågropig yta. NågotÖ om stensättningens m...

Stenkistgrav (L2009:7920)

Stenkistgrav, rest av. I november 2003 påträffades en skelettgrav i samband med grävning för en bredbandskabel. Fornlämningen kom att skadas innan ark...

Stenkistgrav (L1958:3260)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1957:9396)

1) Plats för undersökt hällkista. Påträffad 1964 vidjordbruksarbete. Undersökt 1973 av Kjell Håkan Arnell. Kistanvar 3,10 m l och2 m br (NNÖ-SSV). Fyn...

Stenkistgrav (L1957:5011)

Hällkista, under markytan som har undersökts av M. Hydrén,Kalmar. Kistan har längdriktningen ungefär (N-S) Kistan är kvaroch täckt av jord. Vid besikt...

Stenkistgrav (L1975:8573)

Stenkistgrav, ca 1 m br, längd okänd, påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2013. Mörkfärgningen var närmast helt horisontell, ca en meter bre...

Stenkistgrav (L1957:9984)

1) Stenkista under markytan. Kistan skall vara ca 3 m (N-S).Påträffades vid grävning för vattenledning. Kistan ej rörd utantäcktes över igen.Över den ...

Stenkistgrav (L1962:9315)

1)Gravhäll 2,35 m h, 1,45 m br och 0,18 m tj. Ställd påcementfundament 1,75 m l, 0,4 m br och 0,2 m h. Hällen är fäst iväggen med järn krampor. 4 m N ...

Stenkistgrav (L1956:3003)

1) Uppgift om hällkista. Enligt 1941 års inventering skall härfinnas en stenkista 2 m l (N-S) och 1 m br. 1941 syntes enagavelhällen. Vid besiktning 1...

Stenkistgrav (L1958:6505)

Stenkista rest av. På lokalen finns, närmast staplade påvarandra, 12 st kalkstenshällar, 0,25-0,7 m l, 0,1-0,4 m h och0,05-0,08 m tj. Hällkistan har s...

Stenkistgrav (L1976:6213)

Stenkista 2,1x0,9 m (V 40cg S-Ö 40cg N) och 0,3 m dj. SÖ och NV sida hällarna är 101-2,1 m l, 0,3 m h och 0,1-0,15 m tj. NÖ gavel hälla är 0,75 m l. S...

Stenkistgrav (L1941:4328)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1956:6765)

Fyndplats för hällkista. Bortagen. Vid besiktning 1976 kundeinget ses.

Stenkistgrav (L1991:9425)

Stenkista i hög, uppgift om. Enligt Bruzelius 1869-70 ska ett skelett ha påträffats i en stenkista i en hög på ett till Bollerup hörande hemman, Hanna...

Stenkistgrav (L1958:5899)

1962 undersäktes en hög vilken låg i landsvägens V kant. Fynd:Brända ben, kol, keramikskärvor, 1 järnring. Omedelbart V omhögen var resterna av en häl...

Stenkistgrav (L1976:5102)

Stenkista och skelettgrav påträffades och borttogs i samband med grävning av kabelschakt 1950.

Stenkistgrav (L2010:794)

1) Stensättning, närmast rund 6,5 m i diam, 0,3 m h. Övermossadoch lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,7 m st stenar. Beväxt med två granar och några ny...

Stenkistgrav (L1988:6300)

Stenkista, ungefärlig plats för, enl. ägaren till gården, NilsMårtensson, St. Herrestad. Enligt förre ägaren Anton Andersson,Ystad, undersöktes hällki...

Stenkistgrav (L1957:4690)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1975:6925)

Kista av kalkhällar, 2,4 x 0,85 i den ena gaveln och 0,55 i den andra gaveln (N-S). I och invid kistan fanns ben av 5 individer (4 vuxna). Påträffad, ...

Stenkistgrav (L1956:1359)

1) Stensättning, rund, 18 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossatklappergrus. Mittstensättning, 9 m diam och 0,2 m h. Delvis övermossad fyllning av klap...

Stenkistgrav (L1956:5644)

1) Stenkista, 0,9x0,35 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj. Utgjordes av 14kantställda kalkstenar, varav den största var 0,3 m l och 0,1 mtj. Fyllning av grus i ...

Stenkistgrav (L1958:6422)

En stenkista med skelett påträffades vid avloppsarbeten 1940under golvet i ett ekonomihus hos lantbr Axel Larsson .Hällkistan lämnades orörd och finns...

Stenkistgrav (L1956:2847)

1) Kalkstenshäll, kantställd, 0,6 m l (NNÖ-SSV), 0,1 m h och 0,1mbr. Möjligen utgör hällen rest av stenkista. 24 m SSV om nr 1är: 2) Stensättning (?...

Stenkistgrav (L1957:9645)

1) Gravfält? inom angivet skall enligt 1941 års inventeringstenkistor ha påträffats. Intet iakttaget 1975. På område ärrester efter nedbrunnen väderkv...

Stenkistgrav (L1956:7390)

Plats för undersökt och återlagd hällkista. Vid besiktning 1976kunde inget ses.

Stenkistgrav (L1957:9711)

1) Enl. inv. 1941 ett par kullfallna bautastenar i denna mur. Imuren ligger några större gråstenar, som eventuellt kan ha varitresta på annan plats ti...

Stenkistgrav (L1958:6773)

1) Kantställd kalkhäll, 0,5 m l (VNV-ÖSÖ) 0,3 m h och 0,1 mtj.Står i grusschaktskant. V om flisan ligger flera hällar.Troligen rest av hällkista. 24 ...

Stenkistgrav (L1976:7750)

Kryssmarkeringarna på fotokonceptkartan anger det ungefärliga lä nget för två hällkistor. Dra V innehöll följande föremål, järnkni v, bronsbeslag, jär...

Stenkistgrav (L1963:6657)

Skelettgrav i stenkista (jäå), platsen för, delvis undersökt. Kistan som var orienterad i N-S och uppbyggd av kalkstenshällar togs bort i samband med ...

Stenkistgrav (L1956:4115)

1) Stenkista undersökt och borttagen av C. Rosell 1939.Ungefärlig plats.SHM 22291.

Stenkistgrav (L1958:234)

1) Gravfynd, plats för SHM 19010. En stenkista undersökt 1928.Kullens V hälft spolierad av grustäkt. 2) På den kvarvarande Ödelen finns av allt döma ...

Stenkistgrav (L1957:5140)

1) Enligt 1941 års inventering skall här finnas en kantställdkalkstenshäll i S kanten av grustag. Vid besiktning 1976 kundeinget ses på platsen som nu...

Stenkistgrav (L1956:3756)

1) Plats för borttagna fornlämningar. Vid 1941 ås inv.registrerades 1 stensättning och en stenkista. Bägge undersöktesoch borttogs 1960.

Stenkistgrav (L1991:6652)

Stenkista, dold under mark, påträffad vid brukning. Kistan, 1.5 ml (Ö-V), betod av 5 hällar, varav den stra, N hällen var av blåkalksten och de övriga...