Stenkistgrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.
Stenkistgrav (L1957:9550)

1) Har ej kunnat återfinnas.

Stenkistgrav (L1955:3107)

Stenkistgrav, 0,85 m l. Ämnad för ett barn. Locket på kant i kistan, och graven tom. I närheten tillvaratogs skelettrester efter 3 andra omrörda och f...

Stenkistgrav (L1958:5899)

1962 undersäktes en hög vilken låg i landsvägens V kant. Fynd:Brända ben, kol, keramikskärvor, 1 järnring. Omedelbart V omhögen var resterna av en häl...

Stenkistgrav (L1957:9651)

1) Plats för undersökt hällkista med skelett. Undersökt 1954 avKG Pettersson. Inga fynd. Kistan låg på ett djup av 0,7-1,2 m.Skelettet hade kraniet i ...

Stenkistgrav (L1988:540)

Stenkista, borttagen, uppgift om enligt kartangivelse av T.Mårtensson. Undersökt på 1920-talet av Olof Sundin och TorstenMårtensson. Stenkistan var sk...

Stenkistgrav (L1962:9328)

1)Gravhäll 2,35 m h, 1,45 m br och 0,18 m tj. Ställd påcementfundament 1,75 m l, 0,4 m br och 0,2 m h. Hällen är fäst iväggen med järn krampor. 4 m N ...

Stenkistgrav (L1958:6193)

1) Stenkista påträffades vid husbehovstäkt 1970 och undersöktesav L-K Köningsson.

Stenkistgrav (L1956:5330)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1937. Stenkistan varmycket skadad, men den del som återstod uppvisadekalkstensflisor samt takhällar. 15 m S o...

Stenkistgrav (L1956:3927)

1) Stenkista. Av denna återstår en kantställd kalkstenshäll, 0,9m l (Ö-V), 0,05 m tj och 0,1 m h. 18 m N om nr 1 är: 2)Stensättning, rund, 9 m diam ...

Stenkistgrav (L1958:9107)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,3 m h. Övertorvad.Sannolikt avplanad genom odling.7 m S SV om nr 1 är:2) Hällkista, rest av, bestående 2 kantst...

Stenkistgrav (L1958:3260)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1956:5294)

Fyndplats för skelett. Fyndet gjordes 1956.

Stenkistgrav (L1977:9015)

Kista? av kalkstenshällar, ca 0,5 m diameter, bestående av 3 resta kalkstenshällar, ca 0,4 m l ång (N-S), 0,15-0,2 m hög och ca 0,05 m tjock. Belägen ...

Stenkistgrav (L1957:9396)

1) Plats för undersökt hällkista. Påträffad 1964 vidjordbruksarbete. Undersökt 1973 av Kjell Håkan Arnell. Kistanvar 3,10 m l och2 m br (NNÖ-SSV). Fyn...

Stenkistgrav (L1956:270)

1) Plats för borttagen stenkista. Obränt skelett med enspjutspets liggande vid axeln.Enligt uppgift ska den ha undersökts av Manne Hafrén 1929.

Stenkistgrav (L1957:9553)

1) Plats för borttagen stenkista.

Stenkistgrav (L1957:5322)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1956:5896)

1) Fyndplats för skelett med flisor runt om enligt markägaren påAlbrunna 1:2.

Stenkistgrav (L1963:6657)

Skelettgrav i stenkista (jäå), platsen för, delvis undersökt. Kistan som var orienterad i N-S och uppbyggd av kalkstenshällar togs bort i samband med ...

Stenkistgrav (L1958:3441)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1959:5052)

Stenkista (?), 2x0,9-1 m br. Fyllning, jord och lösa stenar. a)0,85x0,25, 0,35 m h, b) 2x1,5 m, 0,9 m h, c)0,95x0,65, 0,25 m h,d) 1,5x0,5-0,6m, 1 m h ...

Stenkistgrav (L1958:6484)

1) Kantställd kalkhäll, 0,5 m l (VNV-ÖSÖ) 0,3 m h och 0,1 mtj.Står i grusschaktskant. V om flisan ligger flera hällar.Troligen rest av hällkista. 24 ...

Stenkistgrav (L1957:4690)

Plats för två undersökta hällkistor. Kistorna låg tätt intillvarandra och innehöll rester efter barnskelett. Den västligastevar 0,80 m l 0,50 m br och...

Stenkistgrav (L1958:2625)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1976:115)

Kista av hällar, under markytan, ungefärliga platsen. Vid brukni ngen gled plogen här på en plan häll, täckt av ca 14-20 cm jord. När man grävde för a...

Stenkistgrav (L1958:7324)

1) Röse 10 m diam och 0,6 m h, bestående av kalkstensgrus och 0,05-0,35 m st kalkstenar, delvis övermossade. I mitten är engrop, oval, 2,5x1,5 m (NNÖ-...

Stenkistgrav (L1976:4361)

1) Väghållningssten, kalksten, 0,5x0,3 m, 0,15 m dj. På stenen s tår inhugget. "Degermans Handels AB Jusarve 25 mt" Ursprunglig plats okänd. 4 m ÖS...

Stenkistgrav (L1958:6842)

Den på fotobilden markerade platsen är troligen för två gravar,en hällkista och en skelettgrav, vilka påträffades 1926 vidröjning v byggnadstomt. Unde...

Stenkistgrav (L1958:2979)

1) Stenkista, 3,11x1,13 (N-S) och 0,6-1 m dj. Undersökt ochborttagen år 1967.

Stenkistgrav (L1977:9393)

1) Husgrund?, 12-13 m l (N-S) och sannolikt 8-10 m br. S delen a v V vall? är ca 2,5-3 m br och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka till talrik...

Stenkistgrav (L1958:2913)

1) Stenkista. Undersökt och borttagen år 1966.

Stenkistgrav (L1956:1065)

1) Platsen för borttagen stenkista.Stenkistans inre storlek var0, 88x0,32 m (NNÖ-SSV) och den stod möjligen i en lågstensättning av osäker form och st...

Stenkistgrav (L1975:3434)

Hällkista, skadad, ej synlig ovan mark, bestående av kalkstenshällar. Hällarna är samlade i en hög, ca 0,15 m under markytan. I anslutning till lämnin...

Stenkistgrav (L1977:5872)

1) Stensättning, skeppsformig, 8x2,5 m (V 35cg N-Ö 35cg S) och 0 ,1 m h. Övertorvad fyllning av intill 0,1 m st kalkstenar. Kantke dja, rest av, av ...

Stenkistgrav (L1957:9675)

1) Enligt excerpter skall en runsten ha stått N om kyrkan. Stenenvar emellertid redan 1820 försvunnen, enligt A Ahlqvist.)2)Enligt herr Andersson (Thy...

Stenkistgrav (L1956:3308)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,2 m h. Övertorvad.Mittblock, 2x1,4 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Gles kantkedja,bestående av 0,2-0,7 m st stenar. 3 m...

Stenkistgrav (L1957:4752)

1) På den på fotokartan angivna platsen skall tidigare ägaren hafunnit guldringar på sin tomt enligt hans egen utsago till SevedWahlberg N Bråby. Seve...

Stenkistgrav (L1958:3592)

1) Stenkista i hög. Högen är nu 5 m diam och 0,4 m h. Stenkistanär nu 1,5 m l (NNÖ-SSV) och 0,7 m br. Av stenkistan är 4halkstenshällar synliga, intil...

Stenkistgrav (L1958:3567)

1) Gravfynd, bestående av en kista av kalkstenshällar. Nuövertäckt.

Stenkistgrav (L1958:3442)

1) Stenkista, rest av, 2 m l (NNÖ-SSV), 0,6 m br och 0,4 m dj, nubestående av en kanthäll av kalksten utmed V långsidan samt tvågavelhällar av kalkste...

Stenkistgrav (L1976:7750)

Kryssmarkeringarna på fotokonceptkartan anger det ungefärliga lä nget för två hällkistor. Dra V innehöll följande föremål, järnkni v, bronsbeslag, jär...

Stenkistgrav (L1956:296)

1) Plats för undersökt hällkista med skelett. Undersökt 1954 avKG Pettersson. Inga fynd. Kistan låg på ett djup av 0,7-1,2 m.Skelettet hade kraniet i ...

Stenkistgrav (L1941:4326)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1958:1590)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med iytan synligt kalkstensgrus och 1-0,3 m st granit och kalkstenar.I mitten är en svacka, 2 ...

Stenkistgrav (L1955:3135)

Hällkistgrav, 2,80 m l (N -S), skadad före undersökning. Omrört skelett. Undersökning utförd av A-S Schotte-Lindsten 1947. Vid besiktning 2007-11-29 k...

Stenkistgrav (L1941:4328)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en hö...

Stenkistgrav (L1958:4488)

1) Stenkista under flat mark. Stenkistan påträffades i sambandmed ledningsgrävning, och lär enligt nuvarande markägaren TageEriksson, Gräsgård, vara o...

Stenkistgrav (L1956:286)

1) Plats för borttagen stenkista. I början av 1900-talet skallett skelett ha påträffats under några kalkflisor.

Stenkistgrav (L1956:5403)

1) Stenkista undersökt och borttagen år 1937. Stenkistan varmycket skadad, men den del som återstod uppvisadekalkstensflisor samt takhällar. 15 m S o...

Stenkistgrav (L1963:1664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1956:3375)

1) Plats för borttagen stenkista. Enligt 1941 års inventeringskall här ha legat en stenkista med gavelhäll mot S synlig(R-markerad). Vid besiktning 19...

Stenkistgrav (L1977:5327)

1) Fyndplats för bildsten, fragment av, 0,61 m h, 0,61 m br och 0,0 7 m tj. Avrundat överstycke och avsmalnande uppåt. Bildstenen har bl a en skepps...

Stenkistgrav (L1958:4064)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och mu 0,9 m h. Övertorvad, medde centrala delarna täkt av röjningssten. I ÖSÖ kanten antydantill kantkedja?, 0,15 m ...

Stenkistgrav (L1977:4676)

1) Skeppssättning, rest av, 9x3 m (Ö 35cg N-V 35cg S). Fylld, 0, 3-0,4 m h, med ett flertal synliga gråstenar, 0,3-0,5 m st. Skepp ssättningen har nu ...

Stenkistgrav (L1976:5102)

Stenkista och skelettgrav påträffades och borttogs i samband med grävning av kabelschakt 1950.

Stenkistgrav (L1956:149)

1) Stenkista och de resta stenarna är borttagna. Se rapporter iATA.

Stenkistgrav (L1976:3118)

Tre stenkisor, 18 m i fyrkant och 0,3-0,4 m h. Kring steen är ti mrat stockarmed hål i ändarna för lodräta pållare, förmultnande. Stenkistorna ligger ...

Stenkistgrav (L2002:165)

1) Rest sten, gråsten, 1.5 m h0.8 m br (N-S) och intill 0.7 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnande uppåt. 2)Stenkista, uppgift om. Se inve...

Stenkistgrav (L1976:1935)

Stenkista, synlig del ca 1x0,45 m (N-S). Kantställda hällar, intill 0,1 m tj, synliga i markytan, i övrigt helt överväxt. Av ortsbo ansedd som trolig ...

Stenkistgrav (L1955:3154)

Stenkistgrav, 2,3 x 0,8 m ( N-S ) och 0,65 m dj. På botten ett skelett, delvis omrört. Undersökningen utförd 1953 av Manne Hofrén. Platsen besökt 2007...

Stenkistgrav (L1956:6266)

Plats för stenkista. Enl. excerpt skall här en stenkista ha funnits i en kulle. Marken är nu delvis bortförd och mycket omrörd pga grustäkt.

Stenkistgrav (L2003:9782)

1) Rest sten, gråsten, 1.5 m h0.8 m br (N-S) och intill 0.7 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Avsmalnande uppåt. 2)Stenkista, uppgift om. Se inve...

Stenkistgrav (L1977:6218)

1-3) Gravar. Stenkista, stensättning och stensamling belägna ome delbart intill varandra. Ö om nr 1-3 var 4) Stenkista. Gravarna f ramkomna vid drän...

Stenkistgrav (L1956:2847)

1) Kalkstenshäll, kantställd, 0,6 m l (NNÖ-SSV), 0,1 m h och 0,1mbr. Möjligen utgör hällen rest av stenkista. 24 m SSV om nr 1är: 2) Stensättning (?...

Stenkistgrav (L1956:3241)

1) Gravfält, 80x15 m (N-S). Vid besiktning 1976 kunde endastenstaka delar av kantställda kalkstenshällar ses, speciellt i Sdelen av gravfältet. Möjlig...

Stenkistgrav (L1976:3817)

1) Stensättning, rund, 12 m i diam. Denna döljes under ett 1,3 m h odlings röse. 5 m S 10cg Ö om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 1 6 m i diam, som dölj...

Stenkistgrav (L1956:6066)

Plats för borttagen, rekonstruerad hällkista, 3,5 m l och 0,75 mbr. (NÖ-SV). Ursprungliga platsen för hällkistan är inv.nr 98.Ca 8-9 m NÖ om hällkista...

Stenkistgrav (L1964:5492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1956:3211)

1) Stensättning, rektangulär, 12x8 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,3 , st. Kantkedja,bestående av 0,2-0,4 m st sten...

Stenkistgrav (L2010:794)

1) Stensättning, närmast rund 6,5 m i diam, 0,3 m h. Övermossadoch lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,7 m st stenar. Beväxt med två granar och några ny...

Stenkistgrav (L1976:6614)

Borttagen hällkista. Vid grävning för kabeldike framkom 1944 ett skelett på 0,35 m dj med kraniet åt V.

Stenkistgrav (L1956:2831)

1) Takhällar till stenkista, 2x1,1 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1 m tj.Enligt 1941 års inventering påträffades omkring år 1926 här enkallmurad grav med ekkista.

Stenkistgrav (L1958:6353)

Kantställd kalkstenshäll, 0,28 m l (VNV -ÖSÖ) 0,10 m h och 0,04 mtj. Troligen del av hällkista. Ca 15 m V om kalkstenshällen fannman för ca 15 år seda...

Stenkistgrav (L2022:482)

Stenkistegrav ca 1,8 x 0,8 m NNV-SSÖ. Graven var dold under mark. Bestod av kalstenshällar upp till ca 0,5 x 0,7 m stora. Graven rensades fram i ytan ...

Stenkistgrav (L1987:171)

Stenkista, rest av, bestående av en 1,1 m l (N-S), 0,5 m br och 0,1 mtj häll av grå bergart, liggande på två kantställda hällar, 0,9 ml (N-S)och 0,2 m...

Stenkistgrav (L1957:9246)

Plats för stenlkista. Undersökt 1973 av M. Beskow. Enligtfastighetsägaren var kistan orienterad i (N-S) i vilken låg ettskelett med huvudet i N.

Stenkistgrav (L1958:6773)

1) Kantställd kalkhäll, 0,5 m l (VNV-ÖSÖ) 0,3 m h och 0,1 mtj.Står i grusschaktskant. V om flisan ligger flera hällar.Troligen rest av hällkista. 24 ...

Stenkistgrav (L1959:7566)

1) Platsen för undersökt och borttagen stenkista. Stenkistan var2,2 x0,7 m (N-S) och 1,25 m tj. Långsidorna var kallmurade avjämna o ch delvis rakhugg...

Stenkistgrav (L1956:3756)

1) Plats för borttagna fornlämningar. Vid 1941 ås inv.registrerades 1 stensättning och en stenkista. Bägge undersöktesoch borttogs 1960.

Stenkistgrav (L1988:3542)

Stenkista, undersökt och borttaget.Påträffad vid grustäkt. Kistan var 1.5x0.8-0.9 m (innermått) stoch 0.9 m dj. Den bestod av runda och i ett par fall...

Stenkistgrav (L1958:5400)

1) Platsen för numera borttagen stenkista. Där stenkistan skulleha legat är numera en grop efter grustäkt, dock åtskilliga10-tal år gammal. Stenkistan...

Stenkistgrav (L1958:234)

1) Gravfynd, plats för SHM 19010. En stenkista undersökt 1928.Kullens V hälft spolierad av grustäkt. 2) På den kvarvarande Ödelen finns av allt döma ...

Stenkistgrav (L1956:5644)

1) Stenkista, 0,9x0,35 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj. Utgjordes av 14kantställda kalkstenar, varav den största var 0,3 m l och 0,1 mtj. Fyllning av grus i ...

Stenkistgrav (L1976:6213)

Stenkista 2,1x0,9 m (V 40cg S-Ö 40cg N) och 0,3 m dj. SÖ och NV sida hällarna är 101-2,1 m l, 0,3 m h och 0,1-0,15 m tj. NÖ gavel hälla är 0,75 m l. S...

Stenkistgrav (L2010:1814)

1) Stensättning, rund, 11 m i diam och 0,4 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,5-1,0 m st stenar. Ytan omplockad. Beväxt med ett15-tal granar. 14 m S...

Stenkistgrav (L1991:4684)

Stenkista, undersökt och borttagen, 2 m l av 1 kalkstenshäll ivardera lång och kortsidor samt 1 takhäll.Undersökt 1928, fynd skelettdelar, fragment av...

Stenkistgrav (L1957:9645)

1) Gravfält? inom angivet skall enligt 1941 års inventeringstenkistor ha påträffats. Intet iakttaget 1975. På område ärrester efter nedbrunnen väderkv...

Stenkistgrav (L1956:5997)

Plats för borttagen hällkista. Ö om denna punkt skall finnashällkistor, av vilka ingenting syns.

Stenkistgrav (L1957:9847)

1) Fyndplats för stenkista. Enligt uppgift skall här hapåträffats en stenkista vid plöjning.

Stenkistgrav (L1991:6652)

Stenkista, dold under mark, påträffad vid brukning. Kistan, 1.5 ml (Ö-V), betod av 5 hällar, varav den stra, N hällen var av blåkalksten och de övriga...

Stenkistgrav (L1957:9686)

1) Runsten, kalksten, 3,02 m h, 1,75 m br vid basen (NN Ö-SS V)och 0,15-0,22 m tj. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen vetter mot VNV.Stenen har rests på bet...

Stenkistgrav (L1957:5577)

1) Stensättning med hällkista 2,3x1,2 m st (NV-SÖ) Gavelstenarnai N är 0,1x0,4x1,12 m st. En större sten i S 0,6 m lx0,2 m h och0, 25 m tj. För övrigt...

Stenkistgrav (L1957:9984)

1) Stenkista under markytan. Kistan skall vara ca 3 m (N-S).Påträffades vid grävning för vattenledning. Kistan ej rörd utantäcktes över igen.Över den ...

Stenkistgrav (L1975:8573)

Stenkistgrav, ca 1 m br, längd okänd, påträffad vid arkeologisk förundersökning år 2013. Mörkfärgningen var närmast helt horisontell, ca en meter bre...

Stenkistgrav (L1965:262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkistgrav (L1958:6192)

1) Stenkista påträffades vid husbehovstäkt 1970 och undersöktesav L-K Köningsson.

Stenkistgrav (L1957:9819)

1) Inom angivet område är plats för borttagna stenlkistor. EnlBaerendtz "Grafundersökning" 1890 utgrävdes här i N delen 3runda kullar med tillhörande ...

Stenkistgrav (L1996:3367)

Fyndplats, för stenkista, ca 1x0.5 m st. Påträffades undermarkytan och bestod av 2 sidohällar och 2 gavelhällar. Inga fyndgjordes. Uppgift från markäg...

Stenkistgrav (L1989:9579)

Stenkista, under flat mark. Vid plöjningsarbeten år 1964påträffade Bertil Karlsson, Balkåkra 8:4, 13:4, en stenkista,0.5 m under markytan. Den bestod ...

Stenkistgrav (L1989:5526)

Stenkista och flatmarksgravar, undersökta och borttagna. Kistan var ca 2,4 m l (N-S) och 0,7-0,8 m dj. Av kistan återstod 4 stenar på var långsida, 3 ...