Stenkrets/stenrad

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets eller en rad av med jämna mellanrum resta/lagda häll- eller klumpformade stenar.
Stenkrets/stenrad (L1961:9139)

1) Stensättning, rund, 10 m diam, 0,6 m h. Övertorvad. Över stensättningen är byggd en stenmur (SV-NÖ) 0,3-0,8 m h, 0,6-0,9 m br.20 m 60cg om nr 1 är:...

Stenkrets/stenrad (L2014:7573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1991:3660)

Skeppssättning, 15x7 m (NNÖ-SSV), bestående av 11 stenar. Varje relingsida har 5 klumpstenar, 0,5-0,9 m st och 0,2-0,3 m h. Stenarnas längdaxel ligger...

Stenkrets/stenrad (L2012:2480)

1) Domarring, 14 m diam ursprungligen bestående av 9 stenar varav 2 i NNV resp ÖSÖ saknas. De bevarade stenarna är 1-1,5 m st och0,6-1 m h. Omedelbart...

Stenkrets/stenrad (L2006:211)

1) Domarring. En äldre man, Anders Olsson Liane, omtalar att endommarring funnits N om krönet av grusbacken, som då var bevuxen medskog. Då mark skull...

Stenkrets/stenrad (L1972:7371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L2009:6208)

Domarring, rest av, bestående av 6 rest och 1 omkullfallen sten.Stenarna är av granit, 0,45-0,65 m h, 0,6-1 m br och 0,3-0,7 m tj. En av stenarna är b...

Stenkrets/stenrad (L1973:1548)

Domarring, 8 m diam, bestående av 9 stenar. Sju stenar är resta,fyra fortfarande stående och en är liggande, klumpformig. De restastenarna är 0.6 - 1....

Stenkrets/stenrad (L1974:6349)

Domarring?, rest av, ca 6 - 7 m diam och bestående av fem klumpformiga stenar, 0.4 - 0.7 m st. I N - V saknas stenar. Smågropig inre yta. Domrarringen...

Stenkrets/stenrad (L1966:4833)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:5798)

1) Stensättning? rund, 5 m diam och intill 0,2 m h. ÖVertorvad.Mot S är stensättningens begränsning mycket svår att skönja. Bevuxen med 3 björkar. 11 ...

Stenkrets/stenrad (L1972:8737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:3112)

Domarring, 13 m diam. Bestående av 8 st huvudsakligen ursprungligen resta stenar, 1.3 - 1.7 m h, 0.2 - 1 m br och 0.3 - 0.5 m tj. På 2.5 - 3.5 m avstå...

Stenkrets/stenrad (L1954:11)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1996:4638)

Domarring, 5 m diam av 7 resta stenar. Stenarna är hällformiga,flera med spetsig topp och vänd med en flat sida mot centrum.Stenarna är 0.6-0.75 m h, ...

Stenkrets/stenrad (L1963:9401)

1) Domarring, 13 m diam, bestående av 9 resta stenar, 0,8-1,1 m h,0,6-0,9 m br och 00,4-0,7 m tj. Alla stenarna äro toppigaupptill. Avståndet mellan s...

Stenkrets/stenrad (L1976:2135)

Skeppssättning (rest av) 10x3 m (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,2 m h. Övertorvad med enstaka synliga stenar. Stävsten enbart synlig i SSV, 1,1 m h och 0,85...

Stenkrets/stenrad (L1991:7196)

Domarring, uppgift om. "Sten stod i en ring och en stor sten imitten". Plöjdes bort på 1940-talet. Fynden bestod av tvåflintyxor och två pilspetsar so...

Stenkrets/stenrad (L1965:4241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1956:784)

Nr 1) Stensättning? 5 m diam och 0,3 m h. Talrika stenar, 0,2-0,3 m st. I mitten en grop, 3 m diam och 0,8 m dj. Troligen enstensättning, som varit fö...

Stenkrets/stenrad (L1976:5210)

1) Väghållningssten, kalksten, 0,6 m h, 0,34 m vid basen och 0,2 7 m upptill med flackt spetsig överdel. Stenen ligger på sekundär plats med i översid...

Stenkrets/stenrad (L1972:4959)

Domarring, 7,5 m diam, bestående av 7 liggande stenar. Stenarna är 0,15-0,25 m h, 0,3-0,8 m l och 0,2-0,4 m br. I domarringens N del är en förhöjning,...

Stenkrets/stenrad (L1961:9272)

1) Stensättning, närmast rund, 10 m.diam. 0,3 - 0,4 m.h., delvislätt övermossad. Fyllning av 0,3 - 0,5 m.st. stenar. Delvisomplockad i mittpartiet. Be...

Stenkrets/stenrad (L1961:6442)

1) Röse, av typen jordblandat röse, 16 m diam och 0,3 m h. Talrikt med stenar i ytan 0,2-0,4 m st. Kantkedja, intill 0,3 m h, av0,4-0,5 m l stenar. I ...

Stenkrets/stenrad (L1953:8144)

1) Domarring, borttagen. Den var rund, 7 m i diam, bestående av 6liggande klumpstenar, 1-1,1x0,8x0,2-0,5 m st.Ca 35 m S om nr 1 och 8 m V om landsväg ...

Stenkrets/stenrad (L1983:6372)

Domarring?, borttagen, ca 8 m diam, bestående av 12 stenar i ringoch 1 större sten i mitten.Uppgift av markägaren Gustavsson. Då framlidne folkskollär...

Stenkrets/stenrad (L1961:5576)

Domarring, 6,5 m.diam., bestående av 7 klumpstenar, 0,5 - 0,8m.st. och 0,2 - 0,35 m.h.

Stenkrets/stenrad (L1935:1304)

1) Röse, runt, 8 m diam och 1.2 m h. Stenarna är 0.2-0.5 m st. Imitten grop, 3x2 m och 0.7 m dj. 10 m VNV är 2)Skeppssättning,(?) rest av, 4x2 av tio ...

Stenkrets/stenrad (L1974:2638)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Domkullen, Stenkrets/stenrad (L1963:1898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1943:6998)

Stenkrets, närmast spetsoval och 4,5x2 m (N-S). Stenarna är 0,2-0,4 m h och 0,4-1,3 m l. (Den längsta spetsen 1,3x0,5-0,8 m.) Beväxt med 1 en och 1 tö...

Stenkrets/stenrad (L1959:7211)

Domarring, närmast oval, 5,5x4 m (N 30cg Ö-S 30cg V) bestående av9 klumpformiga stenar, av vilka 6 är resta 0,6-0,8 m h, 0,6-0,7m br och 0,5-0,6 m tj,...

Stenkrets/stenrad (L1977:4031)

Skeppssättning (rest av), ca 20x4 m (NÖ-SV) och 0,2 m h. Kraftig t övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,3 m st gråstenar. Stävsten i SV, gråsten, 0,7...

Stenkrets/stenrad (L1965:9889)

1) Stensättning, rund, 12 m diam och 0,8 m h övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,5 m st, enstaka intill 0,9 m st. Beväxt med fyra tallar främst...

Stenkrets/stenrad (L1977:3399)

1) Skeppssättning, 8x3,5 m (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,3 m h. Över torvad med i ytan talrika gråstenar, 0,1-0,3 m st. Kantkedja av 1 6 ursprungligen r...

Stenkrets/stenrad (L1965:2178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1983:3259)

Domarring, rest av, ca 18 m diam, bestående av 2 resta klumpformiga stenar och 5 kullfallna eller avslagna stenar, 0,8-1,5 m h, 0,5-1 m br och 0,4-0,...

Stenkrets/stenrad (L1979:6703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:2969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:4221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1964:2038)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1976:5941)

Skeppsättning, 15x3,5 m (N 15cg V-S 15cg Ö) 0,4 m h. Övertorvad med enstaka synliga stenar. Stävarna, båda omkullfallna, är 0,9-1 m l och 0,35-0,45 m ...

Stenkrets/stenrad (L1998:9568)

Domarring, uppgift om, enl. 1953 års inventering. Vid 1983 årsinventering kunde ingen domarring iakttas på den angivnaplatsen. Enl. uppgift år 1953 av...

Stenkrets/stenrad (L1973:4543)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1969:4863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:5627)

1) Skeppsättning, rest av, ca 10x4 m (Ö-V) bestående av 10 stenar. De flesta är liggande eller halvliggande. En stående sten i N kanten är 1,4 m h, ...

Stenkrets/stenrad (L1974:7765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1968:3217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:8710)

1) Domarring, 7 m diam bestående av 8 stenar. En i Ö verkar rest,2 i Ö kan möjligen vara utfallna kantställda, de övriga såvittsynes klumpformiga. Ste...

Stenkrets/stenrad (L1979:5688)

Skeppssättning, 16 x 3,5 m (Ö-V), 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2 - 0,3 m st. I S sidan kantkedja av 0,3 - 0,4 m st stenar.

Stenkrets/stenrad (L1966:7272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1984:5713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:8538)

1) Domarring, 8 m i diam, bestående av 7 klumpstenar, 0,8-1,0 m stoch 0,2-0,4 m h. Avståndet mellan stenarna är ca 2. I SV är ettpar stenar antagligen...

Stenkrets/stenrad (L1966:8755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1976:8627)

Skeppssättning, 5,5x2,5 m (N 20cg V-S 20cg Ö) och 0,3 m h. Fylld . Övertorvad. Stävstenar, 0,8 resp 0,9 m h. Den senare i S lutar mot N. Kantkedja 0,2...

Stenkrets/stenrad (L1973:147)

1) Domarring, 9 m diam, bestående av 8 stenar, urprungligen 9, varav samtliga utom en har varit resta. En av stenarna är fortfarande rest, 1.1 m h, 1....

Stenkrets/stenrad (L1974:4310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1963:9987)

Domarring 4 m diam troligen ursprungligen bestående av 7 stenarvarav 3 kvarstår. Dessa är resta eller närmast kantställda0,4-0,6 m h, 0,5-0,7 m br och...

Stenkrets/stenrad (L1961:3108)

1)Domarring, 10 m diam, bestående av 9 klumpstenar, ursprungligen10? Dessa är 0,2-0,9 m h, 0,3-0,8 m br och 0.3-0.7 m tj.Avståndet mellan stenarna är ...

Stenkrets/stenrad (L1979:5828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:7831)

Domarring(?) 7 m diam, bestående av 8 stenar, 0,6-1,1 m h, 0,4-0,6 m br och 0,2-0,4 m tj. Samtliga stenar kullfallna. Flera rubbade ur sitt ursprungli...

Stenkrets/stenrad (L1965:3386)

1) Runsten, rödaktig granit, 1,4 m h 0,9 m br. (NNÖ-SSV) och 0,1-0,5 m tj. Runhöjd 10-14 cm. Ristningen vetter mot SÖ. SV kantenär upptill obetydligt ...

Stenkrets/stenrad (L2005:662)

1) Gravfältsrester, består av 1 sten, stående i markytan, 1 m l,0.7m br och 0.7 m h. Rundad toppformig. Stenen ligger på grustagskant. V ochÖ stenen ä...

Stenkrets/stenrad (L1973:8672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1962:44)

1) Domarring, 13 m diam, ursprungligen bestående av 9 stenar, avvilka 1 sten i N saknas. Stenarna äro 0,9-1,2 m h, 0,8-1,2 m broch 0,4-0,6 m tj. Avstå...

Stenkrets/stenrad (L1973:8332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:2157)

Abel Johansson lär i början av 1930-talet ha slagit sönder endomarring under sitt röjningsarbete. Han anmäldes och saken komför tinget i Lidköping.

Stenkrets/stenrad (L1961:3989)

Domarringar platsen för, nu åkermark. Enligt excerpt har det funnits 2 domarringar 5-6 m diam bestående av 7-8 stenar, varav flera resta 0,4-1,2 m h, ...

Stenkrets/stenrad (L1974:9986)

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 7 ursprungligen 9 stenar. Två stenar är resta, 0.9 - 1 m h, 1 - 1.2 m br och 0.2 - 0.3 m tj. En av dessa lutar kr...

Stenkrets/stenrad (L1963:5546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1988:8522)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenkrets/stenrad (L1972:4460)

1) Domarring, 7,5 m diam, bestående av 7 rest stenar. 5 avstenarna är 0,2-0,4 m h, 0,5-1 m l och 0,3-0,7 m br. 2 avstenarna är resta 0,4-0,5 m h och 0...

Stenkrets/stenrad (L1998:7882)

Domarring, 5 m diam bestående av 4resta stenar, 0.6-1.1 m h, 0.6-1 m br och0.3-0.6 m tj. I S delen ligger ettstenblock, 0.8x0.6 m st och 0.2 m tj. I Ö...

Stenkrets/stenrad (L2010:4637)

1) Domarring 4 m diam bestående av 5 stenar. Stenarna är 0,5x0,5till 0,7x0,7 och 0,3-0,5 m h. En sten, belägen i NV är 0,7x0,7 och 1 m h. Beväxt med 3...

Stenkrets/stenrad (L1958:5177)

1) Stensättning, rund, 3,5 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Nära mitten är kantställdgråsten, 0,5 m h, 0,9 m br (...

Stenkrets/stenrad (L1972:4703)

1) Domarring, 6 m diam bestående av 7 stenar. Dessa ärklumpformade 0,1-0,3 m h, 0,4-0,6 m l och 0,3-0,4 m br, några avstenarna verkar kantställda. Ste...

Stenkrets/stenrad (L1973:5120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L2009:3051)

Domarring, rest av, nu bestående av 5 resta stenar i en halvkrets. 11x5,5 m (N-S). Stenarna är 0,9-1,6 m h, 0,5-1 m br och 0,15-0,35 m tj, den största...

Stenkrets/stenrad (L2012:5000)

1) Stensättning, rund, 24 m diam och 0,2-1 m h. Fyllning av i regel övermossad. Anläggningen består av mittstensättning, ca 12 mdiam och röseliknande ...

Stenkrets/stenrad (L1972:7354)

Skeppssättning, ca 10x5 m (Ö-V), bestående av 7 resta stenar. Av dessa är 2 nu resta, 1-1,15 m h, 0,7-0,8 m br och 0,3-0,5 m tj, 3 stycken är kullfall...

Stenkrets/stenrad (L1963:9171)

Domarring, rest av, bestående av en rest och en ikullfallen sten, 0,7-1 m h, 0,53-0,6 m br och 0,25-0,4 m tj. De ligger på ett avstånd av 5 m från var...

Stenkrets/stenrad (L1969:3866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Torkels grav, Stenkrets/stenrad (L1961:3745)

1) Stensättning, närmast rund, 15-16 m diam 0,7 m h, delvisövertorvad med i ytan talrika 0,5-1 m st stenar. Mittröse(?) 4 mdiam 0,2-0,3 m h. Ställvis ...

Stenkrets/stenrad (L1963:7119)

Nr 1) Domarring? 4 m i diam bestående av 6 synliga stenar 0,1-0,25m h och 0,2-0,8 m st. Över en förmodad sjunde sten står en stortall med kraftiga ytr...

Stenkrets/stenrad (L1963:1137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1958:2829)

1) Stensättning, rektangulär, 11x7 m (N-S) och 0,3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-1m st. Kantkedja av0,5-0,8 m l stenar. Hörnstenarna, s...

Stenkrets/stenrad (L1963:4785)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:5447)

1) Domarring rest av? ca 9 m diam bestående av tre klumpstenarvarav två endast är synliga i markytan. Stenarna är 0,4-0,7 m loch 0,1-0,3 m h. I domarr...

Stenkrets/stenrad (L1985:1384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1960:488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1972:4116)

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 3, ursprungligen troligen 7,stenar. Dessa är 0,2-0,4 m h, 0,5-1 m l och 0,4-0,5 m br. 2 avstenarna verkar kantstä...

Stenkrets/stenrad (L1961:9283)

Domarring, 11 - 12 m.diam. Bestående av 6 klumpstenar,ursprungligen 7 stenar, 0,6 - 0,7 m.h., 0,6 - 1,3 m.br. och 0,6 -1,0 m.tj. Avstånd mellan stenar...

Stenkrets/stenrad (L1962:64)

Domarring 7 m diam troligen ursprungligen bestående av 9 stenar avvilka 4 kvarstå. Dessa är klumpformiga 0,15-0,4 m h och 0,3-0,7 mst. De är belägna i...

Stenkrets/stenrad (L1991:2014)

Domarring, 21 m diam, bestående av 8 liggande klumpstenar, 1-1.6m st och 0.5-0.9 m h, samt i mitten en liggande klumpsten,0.9-1.2 m st och 0.3 m h. Be...

Stenkrets/stenrad (L1990:2323)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.3 m h. Övermossad fyllningav 0.25-0.4 m st stenar. Ytan ojämn, med tendens till urgrävningi mitten och ut til...

Stenkrets/stenrad (L1997:2654)

Domarring, 15 m diam, nu bestående av 10 klumpstenar, varav en iÖNÖ kanten nu täcks av mossa.En av domarringens stenar saknas eller är övertorvad.Sten...

Stenkrets/stenrad (L1975:9643)

1) Domarring, 8 m diam, bestående av 9 stenar varav 7 kvarstår. Dessa utgörs av klumformiga stenar, 0.3x1x0.5 - 0.9 m st och intill0.3 m h.2 m SSÖ om ...

Stenkrets/stenrad (L1970:7098)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1953:7663)

1) Domarring?, 7,5 m i diam, bestående av idag 6 stenar(ursprungligen 9). Dessa är kantställda, 0,3-0,6 m h och 0,4-0,6 mst. Imitten är en rest sten, ...

Stenkrets/stenrad (L1964:3437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.