Stenröjd yta

Riksantikvarieämbetets definition: Markyta som omformats genom att stenar avlägsnats och ytan tilljämnats.
Stenröjd yta (L1969:3429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2014:6829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1973:2525)

1. Stensträng, ca 140 m l huvudriktning (VNV-ÖSÖ), 1 - 3 m br och0.1 -0.6 m h. Mestadels 0.5 m st stenar, kraftigt övermossade.I stensträngen är flera...

Stenröjd yta (L2003:3606)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0.7 m h. I ytan enstaka skärvigastenar, intill 0.1 m st. I mitten ett stenblock, 2.4x1.2 m(NNÖ-SSV) och 0.2 m synlig h....

Stenröjd yta (L1974:5533)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1947:5255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2006:581)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2009:3992)

Röjd yta 60x25 m (Ö-V), utdikad längs kanterna och en del odlingssten uppslängd vid kanterna. Några stora stenar ligger kvar i ytan.

Stenröjd yta (L1970:9596)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1965:5937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2004:3389)

Område 115x70 m st (NNÖ-SSV) bestående av stensträngar och röjdaytor.1) Stensträngarna ha en sammanlagd längd av ca 120 (NNV-SSÖ samtV-Ö-S). Den i NNV...

Stenröjd yta (L1942:2405)

1) Skärvstenshög, närmast rund, 6-7 m diam och 0,1-0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Vid provstick framkom skärvstenar, 0,1...

Stenröjd yta (L1992:2229)

1) Tomtning, oregelbunden, närmast rund, 5,5 m i diam med enstenröjd yta, närmast rund, 2,5 m i diam, omgiven av vall, 1-2 mbr och intill 0,7 m h av 0...

Stenröjd yta (L1935:3344)

1) Tomtning, närmast rund, 5x4.5 m (NÖ-SV) bestående av en grop,närmast rund, 3 m diam och 0.4 m dj. Bottenplan, 1.5 m diam.Omgivet av en vall, 1-1....

Stenröjd yta (L2013:7308)

Stenröjd yta, ca 50x20 m (N-S), oregelbunden form, flack, ställvis berg i dagen. Ytan avgränsas i Ö av stensträngar, i N av mindre moränrygg och i V a...

Stenröjd yta (L1959:3656)

Stenröjd yta, 120x60 m (N-S) stor röjd åkermarksyta som inramas av diken (RAÄ dnr 3.4.2-1642-2017)

Stenröjd yta (L2004:7817)

Röjd yta? Boplatsyta? Ej besiktigad i fält.Inrapporterad av Rolf Carlsson, Tillberga.

Stenröjd yta (L1977:1710)

Gammal odling, ca 300x200 m (Ö-V), möjligen större utsträckning. Inom det angivna området finns minst ca 15 röjningsrösen, 4-9 m diam och 0,4-0,8 m h...

Stenröjd yta (L2014:828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1974:5534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:9258)

Område med brukningsspår, ca 550x350 m, (NÖ-SV) med stensträngar(se nr 35), gamla åkrar röjda ytor och en husgrund (15x10 m, ÖNÖ-VSV). I hagen finns l...

Stenröjd yta (L2013:2431)

Stenröjd yta, ca 20x15 m (N-S). Belägen inom område begränsat av stensträngarna Stockholm 249, 253 och 254. Påträffad vid inventering år 2001 - 2002. ...

Stenröjd yta (L2017:9057)

a) Gravfält, 80x25 m (NNÖ-SSV), under borttagande, bestående av ca10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och ca 9 rundastensättningar, varav 2 högli...

Stenröjd yta (L2016:2261)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1985:4331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2003:2821)

Stenfri yta.

Stenröjd yta (L2016:8020)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1985:9961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1940:4854)

Stenröjd yta, plan, 10x6-8 m (SÖ-NV) avgränsad av stensträng och block.

Stenröjd yta (L1981:8056)

Röjd yta, ca 60x30 m (N-S). I områdets SV del finns några, nudöda, fruktträd. På området är granplantering av ca 5-årigaplantor.

Stenröjd yta (L2002:4353)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.4 m h. Fyllning, delvisövermossad, av 0.2-0.5 m st stenar. Ytan är ojämn. Kantkedja iN, 0.4 m h av 0.5-0.7 m l s...

Stenröjd yta (L1943:7589)

Stenröjd yta omgiven av en stenrad, ca 15x15 m (NÖ-SV). Stenarna i stenraden är 0,3-0,5 m st och 0,2-0,5 m h. SV om är marken stenfri ca 12x7 m (VNV-...

Stenröjd yta (L1992:1451)

Röjd yta, rund, 57 m diam, ställvis omgiven av en vall, 1 m br och 1 m h, bestående av tre röjningsrösen vid N kanten. I SV iakttogs rester av trägrin...

Stenröjd yta (L1977:8009)

Inom angivet område finns en 4-5 m st oregelbunden samling block , ca 0,5 m st. Därtill ett par lösa block. Markytan delvis jämn o ch stenfri. Röjning...

Stenröjd yta (L1973:182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1966:5505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1974:9614)

Röjd yta, 120x40 m (NÖ-SV). Helt stenröjd. Troligen gammal åker.Nära NV hörnet är ett röjningsröse, 14x8 m st och 1 m h, nästan helt övermossat.

Stenröjd yta (L2013:7356)

Stenröjd yta, ca 20x15 m (NNÖ-SSV), svagt S-sluttande. Ytan begränsas i N av stensträng och i övriga väderstreck av uppkastad röjningssten. Framkom v...

Stenröjd yta (L1977:3979)

1) Kalkugnsruin i form av delvis övertorvad ruinkulle, ca 14x11 m (Ö-V) och ca 5 m h. I mitten ruinrester av ugnspipa, 3,2 m inre diam och ca 7,5 m ...

Stenröjd yta (L2017:6468)

1) Stensättning, rund ca 5 m diam ca 0,3 m h. Fyllningen ärövertorvad med i ytan talrika stenar 0,2-0,4 m stora. Fyllningensyta är något ojämn. Tydlig...

Stenröjd yta (L2017:7078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2015:2495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2009:3196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2003:3124)

Stenfri och skålad yta.

Stenröjd yta (L1943:9763)

1) Stensättning?, rest av, 4-5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika, 0,1-0,4 m st stenar. Kantskadad i NV, ytskadadgenom körning? 2 m ÖSÖ...

Stenröjd yta (L2003:3284)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0.6 m h. I ytan enstaka skärvigastenar, intill 0.1m st. i S delen ett block, 1.8x1.2 m (N-S) och0.4 m h. I mitten en gr...

Stenröjd yta (L2010:9987)

Röjd yta?, 8x5 m (NÖ-SV), avgränsad av undanröjda stenar. Kommentar: De röjda ytorna kan möjligen vara fossila odlingsytor, är dock små. Ö om är i den...

Stenröjd yta (L1973:910)

Röjd yta, 18 - 17 m (S-N). Stenröjd yta med fåror vid kanterna och en i mitten, 0.2 m br och 0.1 m dj. Ytan omges av en stenmur, 1- 3 m br och 0.1 - 0...

Stenröjd yta (L1941:9632)

1) Skärvstenshög, 5 m i diam och 0,1-0,9 m h, intill kanten av sluttning mot S. Övertorvad med talrika 0,5-1,0 m st stenar i ytan. Omedelbart Ö och SÖ...

Stenröjd yta (L1938:4804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2005:1307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1984:8496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1984:4616)

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.4 m h. Delvisövermossad. Bevuxen med små tallar. Fyllning av 0.4-0.8 m ststenar. Kantkedja,delvis bevara...

Stenröjd yta (L1964:8055)

Röjd yta, 60x50 m (N-S), enligt markering på ortofotokartan.Beskrivning saknas.

Stenröjd yta (L1973:667)

1) Röjd yta, 170x70 (N-S). I Ö och V omgiven av sammanlagt 270 ml stenmurar, intill 1 m h och 3 m br. I N begränsas ytan av en lägre nedrasad stenmur....

Stenröjd yta (L2013:117)

1) Stensättning, rund 10 m diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,4-0,6 mrundade stenar. I S kanten är ett block 0,5 m h och 0,8 m diam. INÖ delen är en grop...

Stenröjd yta (L2010:1650)

Röjd yta ca 90x50 m st (NÖ-SV) med ca 5 odlingsrösen 1,5-2 m diam och 0,2-0,3 m h.

Stenröjd yta (L1941:9453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2013:2429)

Stenröjd yta, ca 25x20 m (Ö-V). Inom området är 2 mindre röjda ytor. Belägen inom område begränsat av stensträngarna Stockholm 249, 253 och 254. Påträ...

Stenröjd yta (L1935:2660)

Sten och blockfri yta, ca 100x80 m (VNV-ÖSÖ). Ytan är jämn och närmast horisontell. Den ger mest intryck att vara naturlig, eftersom inga ansamlingar ...

Stenröjd yta (L1944:5769)

1) Skärvstenshög, 10 m diam intill 1 m h. Övertorvad med rikligtmed 0,02-0,2 m st skörbrända stenar i ytan. I NV delen tre block, 0,7-1,2 m st. På krö...

Stenröjd yta (L2014:6551)

Gravfält, 80x20-40 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 fornlämningar. Dessautgöras av 4 runda stensättningar, 1 skärvstenshög och 1stensträng. De runda stensät...

Stenröjd yta (L1982:1104)

Stenröjd yta, 10-40 x 120 m (NV-SÖ) avgränsad av en delvis naturlig terrassering i SV och av en ändmorän i N och NÖ kanten. I övrigt avgränsas ytan av...

Stenröjd yta (L1938:786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2014:9347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1983:4836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2014:3927)

A) Gravfält 100x40 m (NV-SÖ) bestående av 10 fornlämningar. De är5-12 m diam och 0,2-0,4 m h. Av dessa är tre 8-12 m diam ochintill 0,4 m h. De har fy...

Stenröjd yta (L1993:4228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:4717)

Rev inv 1980: 1) Stensättning, oregelbundet rundad, 7 m diam och0,35 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Mittblock, 2,2x1,6 m och 1 ...

Stenröjd yta (L2010:1719)

Röjd yta, 60x50 m st (NV-SÖ) med ett flertal stora odlingsrösen,samt i ytan kvarliggande stora stenar.

Stenröjd yta (L1983:721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1985:9109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1941:1013)

1) Skärvstenshög, 18 m diam och 2,6 m h. I ytan mörk jord skärviga stenar, intill 0,15 m st och enstaka stenar, 0,1-0,5 m st. Ytskadad i N och V samt ...

Stenröjd yta (L1943:8775)

1) Skärvstenshög, 5-6 m diam och 0,5 m h med i ytan talrikt medskärvig sten. En gran och lövbuskar. 3 m ÖNÖ om nr 1 är: 2) Skärvstensförekomst, oregel...

Stenröjd yta (L1941:4282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1976:8705)

1) Fyndplats för enligt uppgift bronsspänne, påträffat av J.Malmros, Kvie. Nu förkommet. Intill och N därom är: 2) Vallbildning, ca 20 m l (N-S) ca ...

Stenröjd yta (L2005:1278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2004:8164)

1) Röjd yta? Boplatsyta?Ej besiktigad i fält.Inrapporterad av Rolf Carlsson, Tillberga.Ca 50 m Ö om nr 1 är:2) Röjd yta? Boplatsyta?

Stenröjd yta (L2002:3531)

1) Område med 2 röjda ytor, 20x15 m (NÖ-SV). Den SV är omgärdad aven sammanhängande låg stensträng i hägnadsform, bitvis enradigoch enskiktad, i övrig...

Stenröjd yta (L2017:663)

1) Röjningsrösen, 3 st runda, 2,5-3 m diam och 0,5-0,7 m h. Tvåhar insänkningar i mitten, 1 m diam och 0,3 m dj. Rösena ärbelägna på rad med 3-5 mella...

Stenröjd yta (L1951:5443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1984:5049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1940:4745)

Stenröjda ytor/terrassering, i S 17x12 m (NÖ-SV) respektive i N 16x7 m (NV-SÖ). Ytan i S är mer terasslik, delvis kantad av 0,8-1 m st stenar. I den S...

Stenröjd yta (L2016:757)

Stensträng, ca 150 m (N-S) enskiktad, intill 1 m br och 0,1-0,3 mh av mestadels 0,3-0,7 m st stenar, samt några större block. I Navskärs stensättninge...

Stenröjd yta (L2017:5181)

Område med plan och stenröjd yta. Källargropar, se Ekerö 152:2, Bona bytomt (Breja 2010).. - - Revideringsinventeringen 1979: Hela bergryggen NV om ...

Stenröjd yta (L1943:5162)

Område med 4 röjda ytor. Dessa är 7x4-9x5 m (Nv-SÖ), ytorna ärstenfria och vallomgärdade. Troligtvis naturbildningar.

Stenröjd yta (L1973:3832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1969:5400)

Röjd yta, ca 30 x 10 (NV-SÖ), enligt arkering på ortofotokartan.Beskrivning sakns.

Stenröjd yta (L1984:2534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2002:2590)

Röjd yta? Boplatsyta? Ej besiktigad.N om denna finns eventuellt en stensträng.Inrapporterat av Rolf Carlsson, Tillberga.

Stenröjd yta (L1969:5814)

Röjd yta, ca 60 x 40 m (Ö-V), enlgt markering på ortofotokartan.Beskrivning saknas.

Stenröjd yta (L2015:3734)

Skärvstenshög, 7 m diam 0,5 m h. Övermossad. Liten skada i NÖkanten. Bevuxen med en gran. Vid provtagning framkom skärvsten.

Stenröjd yta (L1950:3102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:6397)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1974:7969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2002:2469)

1) Röjd yta? oregelbundet tresidig, 20x20 m (N-S). Avgränsas avställvis mycket diffusa stenvallar, 2 m br och 0.3 m h. Vallarnautgörs av, mot den natu...

Stenröjd yta (L1943:2981)

1)Röse, 9 m diam och 0.9 m h, av 0.2-0.4 m st stenar, enstakaintill 0.7 m st. Svacka (kista?) i mellersta delen, 2.5x1.2 m st (N-S)och 0.4 m dj, med i...

Stenröjd yta (L1938:754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2002:2468)

1) Röjd yta? oregelbundet tresidig, 20x20 m (N-S). Avgränsas avställvis mycket diffusa stenvallar, 2 m br och 0.3 m h. Vallarnautgörs av, mot den natu...

Stenröjd yta (L1951:967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.