Stenröjd yta

Riksantikvarieämbetets definition: Markyta som omformats genom att stenar avlägsnats och ytan tilljämnats.
Stenröjd yta (L2002:3906)

Röjt område.

Stenröjd yta (L1985:5217)

1) Gravfält, 45x20-10 m (Ö-V), bestående av 5 fornlämningar.Dessa utgörs av runda stensättningar, varav 1 är osäker.De runda stensättningarna är 5-7 m...

Stenröjd yta (L2002:2468)

1) Röjd yta? oregelbundet tresidig, 20x20 m (N-S). Avgränsas avställvis mycket diffusa stenvallar, 2 m br och 0.3 m h. Vallarnautgörs av, mot den natu...

Stenröjd yta (L1984:7440)

Odlingsterrass, 15x60 m (VNV-ÖSÖ) bestående av en avplanad ochröjd yta på en moränrygg. Diffus begränsning åt N. I dess NV delär en sandtäkt 10 m diam...

Stenröjd yta (L1935:3071)

1) Hög, 7 m diam och 0,6 m h. I ytan finns enstaka stenar, 0,2-0,5m st. Delvis kantränna, 0,5 m br och 0,2 m dj. I mitten ärengrop, 1 m diam och 0,3 m...

Stenröjd yta (L1951:1205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1981:2573)

Bebyggelselämning, 27x25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 husgrunderoch 1 röjd yta. De två husgrunderna är belägna i områdets V del,endast några m från omr...

Stenröjd yta (L2014:8610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2017:8783)

1) Endast ytligt undersökt skärvstenshög, rund, 6 m diam och 0,5 mh. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,05-0,2 m st, samtnågra större. Stenarna ä...

Stenröjd yta (L2016:8020)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2009:2772)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2009:3992)

Röjd yta 60x25 m (Ö-V), utdikad längs kanterna och en del odlingssten uppslängd vid kanterna. Några stora stenar ligger kvar i ytan.

Stenröjd yta (L1976:2866)

Område med gamla odlingar, ca 200x50 m (NNV-SSÖ). I S och NÖ för ekommer röjda och stenfria ytor. I V begränsas de av terrasskant, 0,2-0,4 m h, som i ...

Stenröjd yta (L1973:2525)

1. Stensträng, ca 140 m l huvudriktning (VNV-ÖSÖ), 1 - 3 m br och0.1 -0.6 m h. Mestadels 0.5 m st stenar, kraftigt övermossade.I stensträngen är flera...

Stenröjd yta (L2004:7817)

Röjd yta? Boplatsyta? Ej besiktigad i fält.Inrapporterad av Rolf Carlsson, Tillberga.

Stenröjd yta (L2000:9677)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1976:9916)

1) Odling, 28x22 m (VNV-ÖSÖ), begränsad i alla kanter av diken, 0,5-0,7 m br och 0,1-0,25 m dj. Utanför NV hörnet ett övermossat odlingsröse, 3 m diam...

Stenröjd yta (L1984:5559)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2013:3322)

Stenröjd yta, ca 45x20 m (NV-SÖ), begränsad av terrasskant i SV och hak åt NV-NÖ. Åt N-NÖ är dikesbegränsade, sentida övergivna åkrar.

Stenröjd yta (L2003:3606)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0.7 m h. I ytan enstaka skärvigastenar, intill 0.1 m st. I mitten ett stenblock, 2.4x1.2 m(NNÖ-SSV) och 0.2 m synlig h....

Stenröjd yta (L1992:2229)

1) Tomtning, oregelbunden, närmast rund, 5,5 m i diam med enstenröjd yta, närmast rund, 2,5 m i diam, omgiven av vall, 1-2 mbr och intill 0,7 m h av 0...

Stenröjd yta (L2009:2906)

Stensättning, kvadratisk, ca 7x7 m (N-S) ca 0,2-0,3 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,4-0,6 m st stenar. I mitten finns några 1-2 m st block. Kantked...

Stenröjd yta (L2003:3284)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0.6 m h. I ytan enstaka skärvigastenar, intill 0.1m st. i S delen ett block, 1.8x1.2 m (N-S) och0.4 m h. I mitten en gr...

Stenröjd yta (L2014:6551)

Gravfält, 80x20-40 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 fornlämningar. Dessautgöras av 4 runda stensättningar, 1 skärvstenshög och 1stensträng. De runda stensät...

Stenröjd yta (L1936:8873)

Stenröjd yta, 45x15-20 m st (N-S) bredast i N. En huvudsakligen naturligen terrasskant (NNV-SSÖ) av 0,4-1,2 m st stenar kan skönjas. Även kring Häggdå...

Stenröjd yta (L1985:5834)

Röjd yta, 30x10-20 m (NV-SÖ) begränsas av stensträngar i N och SVtill en sammanlagd längd av ca 65 m. Stensträngarna är 2-4 m br,enskiktade, av 0.4-1 ...

Stenröjd yta (L1992:1451)

Röjd yta, rund, 57 m diam, ställvis omgiven av en vall, 1 m br och 1 m h, bestående av tre röjningsrösen vid N kanten. I SV iakttogs rester av trägrin...

Stenröjd yta (L2005:1278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2009:2477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2004:2545)

1) Stensättning, röseliknande, rund, 8-9 m diam och intill 0.8 mh. Delvis övermossad fyllning av vanligen 0.2-0.4 m st stenar. IS delen är flera block...

Stenröjd yta (L1943:5818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1970:787)

Stenröjd yta, ca 45x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 röjd yta, ca 40 m l, och 1 terrassliknande avslutning åt Ö, 0,5 m h och 2 m br. Påträffad vid särsk...

Stenröjd yta (L1999:380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1950:250)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2017:66)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2013:7308)

Stenröjd yta, ca 50x20 m (N-S), oregelbunden form, flack, ställvis berg i dagen. Ytan avgränsas i Ö av stensträngar, i N av mindre moränrygg och i V a...

Stenröjd yta (L2002:463)

Område, ca 65x50 m (NV-SÖ), med 3-4 smärre röjda ytor, 15-25 m st,varav en i N är svagt terrasserad.

Stenröjd yta (L1983:9970)

Område med stenröjda ytor, 60 x 10-40 m stort (NÖ-SV) med flera mindre stenröjda ytor mer eller mindre sammanhängande, med mindre stenrader och block ...

Stenröjd yta (L1943:8704)

1) Hög? oregelbunden, 14-17 m st och 1,6 m h. I ytan talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Högens ursprungliga form, rundad, förstörd dåÖ och V partierna bort...

Stenröjd yta (L2005:1929)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1961:5348)

1) Skärvstenshög 10 m diam och i S 1,5 m h och i N 0,2 m h. I denövertorvade ytan syns 0,2-0,3 m st stenar samt rikligt medskärvsten. I ytan är 3 grop...

Stenröjd yta (L2021:1498)

Stenröjd yta omgiven av en enskiktad stenrad, 9x7 meter stor (NV-SO), där den sydöstra sidan utgörs av fornborgens södra vall. Ytan är helt stenfri, f...

Stenröjd yta (L1974:5533)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2014:9347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1944:5769)

1) Skärvstenshög, 10 m diam intill 1 m h. Övertorvad med rikligtmed 0,02-0,2 m st skörbrända stenar i ytan. I NV delen tre block, 0,7-1,2 m st. På krö...

Stenröjd yta (L2005:1928)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2001:4195)

Odlingslämning, ca 20x12 m (NÖ-SV), bestående av en stenröjd ytaomgiven av envall av röjningssten, 2-4 m br, intill 0.6 m h.23 m NV om 1 är en stensat...

Stenröjd yta (L1976:1120)

1) Stensträngsystem av en sammanlagd längd av 155 m, av vilka 12 0 m i NV-SÖ och 35 m i en förgrening i NÖ-SV. Stensträngarna är i regel enkelradiga...

Stenröjd yta (L1985:6251)

Röjd yta, ca 50x30 m st (Ö-V) vilken begräsndad av terrasskantenär 0.3-0.6 m h med röjd sten, 0.5-1.21 m st, upplagd på ochnedanför kanten. Den Ö kant...

Stenröjd yta (L1983:7272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1965:5478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1976:8705)

1) Fyndplats för enligt uppgift bronsspänne, påträffat av J.Malmros, Kvie. Nu förkommet. Intill och N därom är: 2) Vallbildning, ca 20 m l (N-S) ca ...

Stenröjd yta (L2013:5680)

Stenröjd yta, plan, 60x20 m (Ö-V). Ytan avgränsas i N av markerad kant med stora flyttblock. Möjlig fossil åker.

Stenröjd yta (L2017:7814)

Gravfält(?) 60x35 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 10 runda stensättningar, som är 4-7 m diam och0,1-0,3 m h. Övertorvade...

Stenröjd yta (L2016:1397)

1)Stensättningsliknande lämning, rund, ca 8m diam, ca 0,4-0,5 m h.Fyllningen, som är delvis övertorvad, består av stenar, iallmänhet 0,3-0,6 m st. I m...

Stenröjd yta (L1943:9258)

Område med brukningsspår, ca 550x350 m, (NÖ-SV) med stensträngar(se nr 35), gamla åkrar röjda ytor och en husgrund (15x10 m, ÖNÖ-VSV). I hagen finns l...

Stenröjd yta (L1947:3637)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1983:4836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1977:3979)

1) Kalkugnsruin i form av delvis övertorvad ruinkulle, ca 14x11 m (Ö-V) och ca 5 m h. I mitten ruinrester av ugnspipa, 3,2 m inre diam och ca 7,5 m ...

Stenröjd yta (L1976:2094)

1) Husgrund, 18x11 m (N-S). Vallarna är 2,5-3 m br och 0,3-0,4 m h. Ställvis synlig skalmur, 1,1-1,4 m br. Försänkt bottenplan, 6 m br, 0,2-0,3 m un...

Stenröjd yta (L2017:663)

1) Röjningsrösen, 3 st runda, 2,5-3 m diam och 0,5-0,7 m h. Tvåhar insänkningar i mitten, 1 m diam och 0,3 m dj. Rösena ärbelägna på rad med 3-5 mella...

Stenröjd yta (L2012:2829)

Röjd yta, 140x40 m. Med i NV-kanten en del stenansamlingar, 2-4m diam och 0,1-0,2 m h, av vilka en del bör vara röjningsrösen. Enligt 1946 års inv ans...

Stenröjd yta (L1941:1541)

1) Skärvstenshög, 10 m diam och 1 m h. I ytan skärviga stenar, intill 0,2 m st. I mitten en grop, 2x1 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj. Bevuxen med några gran...

Stenröjd yta (L1941:4356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2005:1080)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:5162)

Område med 4 röjda ytor. Dessa är 7x4-9x5 m (Nv-SÖ), ytorna ärstenfria och vallomgärdade. Troligtvis naturbildningar.

Stenröjd yta (L1999:529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2017:9501)

Röjda ytor, 70x40 m (Ö-V). Området verkar delvis ha odlats. Osöker datering, större delen av området är inte åker på 1600- och 1700-talet (Rapport dnr...

Stenröjd yta (L1974:5534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:6318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2004:4761)

1) Gravfält, 90X35 m (NV-SÖ) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar. Stensättningarna är 3-22 m diam och 0.2-0.7 m h (vanl...

Stenröjd yta (L1946:6265)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1969:5479)

Röjd yta, ca 40 x 40 m (NNÖ-SSV), enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas.

Stenröjd yta (L1935:3344)

1) Tomtning, närmast rund, 5x4.5 m (NÖ-SV) bestående av en grop,närmast rund, 3 m diam och 0.4 m dj. Bottenplan, 1.5 m diam.Omgivet av en vall, 1-1....

Stenröjd yta (L1973:909)

Röjd yta, 18 - 24 x21 m (SSÖ-NNV). Stenröjd yta med ett röjningsröse, 5x2.5 m (NV-SÖ) och 1 m h av stenar, 0.2 - 0.5 m st. I NV hörnet är en grop, 4 m...

Stenröjd yta (L1941:6181)

Av stenmur inhägnad röjd yta, 12 m i sida (N-S). Stenmuren är 0,3-0,6 m h, 0,7-1 m br av 0,3-0,8 m st stenar.

Stenröjd yta (L2010:9981)

1) STensättning, rund 10 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar 0,1-0,5 m st. Mittstensättning, röseliknande 4 m diam och intill ...

Stenröjd yta (L1935:2543)

1) Hög, 7 m diam och 0,8 m h. På högens mitt ligger en nästan rundsten, 0,2 m st. Den sida som är vänd uppåt är avslagen. Över NNVdelen är en fördjupn...

Stenröjd yta (L2000:5779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:5384)

Moränbildningar 1) Skärvstenshög, närmast kvadratisk 5,5-6 m i sida och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,7-1,0 m st stenar. I N kanten ett 3 m...

Stenröjd yta (L1941:9064)

Stensättning, rund, 7 m i diam 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. Gles otydlig och delvis övertorvad,ka ntkedja. Vid NV kante...

Stenröjd yta (L1992:4759)

Röjd yta, utsträckning ca 75x55 m (N-S). Bevuxen med gräs, örteroch hallonbuskar på mark av ristyp. Några diffusa upphöjningar i NÖ delen utgör möjlig...

Stenröjd yta (L1960:8944)

Stenröjd yta, närmast rektangulär, ca 35x35 m st. Avgränsad av en välvd stenpackningsliknande stensträng, ca 1,5 m br och ca 0,2 m h. I NV är en öppni...

Stenröjd yta (L1938:1072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1984:8496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2021:6422)

Stenröjd yta, ca 27 x 9 m. Längs S kanten finns röjningssten. Kan möjligen utgöra ett äldre odlingsområde.

Stenröjd yta (L2004:6322)

Område med röjda ytor.

Stenröjd yta (L1940:4854)

Stenröjd yta, plan, 10x6-8 m (SÖ-NV) avgränsad av stensträng och block.

Stenröjd yta (L1943:1298)

1. Gravfält, 25 m diam, bestående av 5 fornlämningar. Dessautgöres av runda stensättningar. Stensättningarna, varav tre ärfyllda och de resterande är ...

Stenröjd yta (L1958:936)

1) Stensättning oregelbunden, närmast rund 6 m diam och 0,4 m h.Fyllning av 0,1-0,6 m st stenar. I mitten är en 1 m l (NV-SÖ),0,5 m br och 0,4 m h ste...

Stenröjd yta (L1940:4745)

Stenröjda ytor/terrassering, i S 17x12 m (NÖ-SV) respektive i N 16x7 m (NV-SÖ). Ytan i S är mer terasslik, delvis kantad av 0,8-1 m st stenar. I den S...

Stenröjd yta (L1983:9276)

Stenröjd yta, 75 x 20-50 m (NNV-SSÖ). Den avgränsas ställvis av stenrader och enstaka stenar 0,3-0,8 m st och av mindre hak.

Stenröjd yta (L2003:2820)

1) Stenfri yta.Ca 80 m SSÖ om nr 1 är:2) Stenfri yta.

Stenröjd yta (L2013:2446)

Stenröjd yta, ca 25x10 m stor (N-S). Avgränsas i V av kort stensträng (Spånga 387:1). Möjligen boplatsterrass. Påträffad vid inventering 2001 - 2002. ...

Stenröjd yta (L1977:7346)

1) Stensträng ca 40 m l 1 m bred och 0,1 m h. Stensträngen bestå r av gråstenar 0,1-0,4 m stora, övertorvad. Bevuxen av gräs och e nstaka barrträd. Av...

Stenröjd yta (L1994:8725)

Fossil odlingsmark?, bestående av en 70x30 m (NNV-SSÖ) stenfri yta. Vid provstick framkom en markprofil utan blekjordsskikt. Enligtortsbefolkningen ha...

Stenröjd yta (L1983:9358)

Stenröjd yta, 55 x 25-35 m (NV-SÖ) med något skålad yta på en topografiskt avgränsad avsats exponerd mot NV. Ytan avgränsas i SVav en terrasskant del...

Stenröjd yta (L2009:44)

Röjd yta, 15x8 m (NNV-SSÖ), avgränsad av hak i N, V och S sidorna, och mot Ö av undanröjda stenar. Kommentar: De röjda ytorna kan möjligen vara fossil...

Stenröjd yta (L1942:2525)

1) Skärvstenshög, i gravfältets Ö del, är oval, 15x7 m (ÖNÖ-VSV)och 0,9-1,5 m h. Övertorvad. Vid provstick framkom mörk jord ochskärvsten. Något osäke...

Stenröjd yta (L1969:5814)

Röjd yta, ca 60 x 40 m (Ö-V), enlgt markering på ortofotokartan.Beskrivning saknas.