Stenröjd yta

Riksantikvarieämbetets definition: Markyta som omformats genom att stenar avlägsnats och ytan tilljämnats.
Stenröjd yta (L1984:5049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2003:3146)

Område med stenfri yta och terrassering.

Stenröjd yta (L1943:4717)

Rev inv 1980: 1) Stensättning, oregelbundet rundad, 7 m diam och0,35 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Mittblock, 2,2x1,6 m och 1 ...

Stenröjd yta (L2017:663)

1) Röjningsrösen, 3 st runda, 2,5-3 m diam och 0,5-0,7 m h. Tvåhar insänkningar i mitten, 1 m diam och 0,3 m dj. Rösena ärbelägna på rad med 3-5 mella...

Stenröjd yta (L1999:529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1974:1816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1985:6117)

Röjd yta, ca 50x30 m (NNÖ-SSV) vilken begränsas i SÖ av enjordmantlad stensvall 4-5 m br och sten 0.1-0.8 m st samtnaturliga block intill 1-5 m l. I S...

Stenröjd yta (L2002:2027)

1) Röjd yta? ca 25x12 m (NÖ-SV). Ytan begränsas i SV och SÖ avdiffusa hak ovanför vilka uppröjd sten ligger ställvis. I NV ochNÖ begränsas ytan av nat...

Stenröjd yta (L1983:7272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1965:5478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2013:5680)

Stenröjd yta, plan, 60x20 m (Ö-V). Ytan avgränsas i N av markerad kant med stora flyttblock. Möjlig fossil åker.

Stenröjd yta (L1944:8142)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. I N delen en större sten, 0,2 m hoch 0,6 m st. Begräns...

Stenröjd yta (L2017:9057)

a) Gravfält, 80x25 m (NNÖ-SSV), under borttagande, bestående av ca10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och ca 9 rundastensättningar, varav 2 högli...

Stenröjd yta (L1982:554)

Stenröjd yta, 30 x 5-10 m (NO-SV begränsad av steanr och block.

Stenröjd yta (L2016:1134)

1) Stensättning?, ca 10 m diam och ca 0,2 m h. Fyllning delvisövertorvad, som uteslutande består av delvis lösa stenar, iallmänhet 0,3-0,5 m st. Delvi...

Stenröjd yta (L1977:3979)

1) Kalkugnsruin i form av delvis övertorvad ruinkulle, ca 14x11 m (Ö-V) och ca 5 m h. I mitten ruinrester av ugnspipa, 3,2 m inre diam och ca 7,5 m ...

Stenröjd yta (L2009:1791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1950:714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2017:4275)

Inga av de 1951 beskrivna lämningarna kunde klart identifierasutom en inom nr 1 (a) 1) Brukningsyta?, ca 35x25 m (Ö-V).Avgränsad i N av ändmorän, i SS...

Stenröjd yta (L2003:6248)

1-3) Röjda ytor.

Stenröjd yta (L1982:1773)

Röjd yta, 25x11 m (VNV-ÖSÖ). Den nästan stenfria ytan begränsas av diffusa hak, ca 0,2 m h, samt med enstaka stenar och block. I VNV har ytans begräns...

Stenröjd yta (L1992:1451)

Röjd yta, rund, 57 m diam, ställvis omgiven av en vall, 1 m br och 1 m h, bestående av tre röjningsrösen vid N kanten. I SV iakttogs rester av trägrin...

Stenröjd yta (L2016:425)

Brukningsyta, 40x20 m (NV-SÖ) begränsas i NÖ av terrasskant. Inomden röjda och stenfria ytan ett antal odlingsrösen. 30 m NNÖdärom är en stensträngsli...

Stenröjd yta (L1974:9614)

Röjd yta, 120x40 m (NÖ-SV). Helt stenröjd. Troligen gammal åker.Nära NV hörnet är ett röjningsröse, 14x8 m st och 1 m h, nästan helt övermossat.

Stenröjd yta (L2015:8028)

a) Gravfält, 110x20-50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 5 rösen och 5 runda stensättningar. Rösenaär5-10 m diam och 0,5-1,8 ...

Stenröjd yta (L1943:8366)

1) Skärvstenshög, 10 m diam och 1 m h. I ytan talrika skärviga stenar, intill 0,2 m st och enstaka andra stenar, 0,2-0,3 m st. Bevuxen med några grana...

Stenröjd yta (L1984:4793)

1) Skärvstenshög, 13 m i diam och 0.2-0.5 m h. I ytan rikligt med0.05-0.2 st skärviga och skörbrända stenar. En del stenar ochuppstickande block 0.5-2...

Stenröjd yta (L2002:4199)

1) Område med 2 röjda ytor, 20x15 m (NÖ-SV). Den SV är omgärdad aven sammanhängande låg stensträng i hägnadsform, bitvis enradigoch enskiktad, i övrig...

Stenröjd yta (L2003:2050)

1) Stenfri yta.Ca 40 m SSÖ om S änden av nr 1 är:2) Stenfri yta.

Stenröjd yta (L1966:2613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2013:117)

1) Stensättning, rund 10 m diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,4-0,6 mrundade stenar. I S kanten är ett block 0,5 m h och 0,8 m diam. INÖ delen är en grop...

Stenröjd yta (L2003:2681)

1) Stenfri yta.Ca 80 m SSÖ om nr 1 är:2) Stenfri yta.

Stenröjd yta (L2009:3682)

Stensträngssystem, som med mindre avbrott har en sammanlagd längd av ca 500 m, bestående av ca 1-1,5 m br och ca 0,2-0,3 m h, delvis övertorvade stens...

Stenröjd yta (L2003:2505)

Stenfri och skålad yta.

Stenröjd yta (L1974:7969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1964:7683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1950:3253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2002:2528)

1) Stensträng, ca 340 m l (NV-SÖ), huvudsakligen enradig ochenskiktad av 0.3-1 m st stenar. Anluter till naturliga block,intill 3 m st, samt till berg...

Stenröjd yta (L2015:3734)

Skärvstenshög, 7 m diam 0,5 m h. Övermossad. Liten skada i NÖkanten. Bevuxen med en gran. Vid provtagning framkom skärvsten.

Stenröjd yta (L2017:1577)

1)Stensättning, rund, 8 m diam och 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,4 mst stenar. I mitten är enstaka 0,5-0,7 m st stenar, möjligenursprunglig mittstensättn...

Stenröjd yta (L1998:2810)

Stenröjd yta, 15x8m (NO-SV). Begränsad av övertorvad röjningssten i NO och SV. Oklar funktion (RAÄ dnr 321-1798-2012).

Stenröjd yta (L1943:8761)

Röjd yta, ca 25x10m (NNV-SSÖ). Till större delen stenfri. I NÖkanten är två röjningsrösen, 2 och 6 m diam, 0,2 och 0, 5 m h, av0,1-0,6 m st stenar. De...

Stenröjd yta (L1976:3179)

1) Kalkbrott, ca 75x60 m (N-S) och 0,5-1,25 m dj. 50 m SSÖ om nr 1 är: 2) Odling?, högst 50x15-20 m (NÖ-SV). I NV begrän sad av ett par delvis kraf...

Stenröjd yta (L1951:5136)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2017:5181)

Område med plan och stenröjd yta. Källargropar, se Ekerö 152:2, Bona bytomt (Breja 2010).. - - Revideringsinventeringen 1979: Hela bergryggen NV om ...

Stenröjd yta (L1941:4310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2000:9677)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1944:5769)

1) Skärvstenshög, 10 m diam intill 1 m h. Övertorvad med rikligtmed 0,02-0,2 m st skörbrända stenar i ytan. I NV delen tre block, 0,7-1,2 m st. På krö...

Stenröjd yta (L1966:9448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1967:4594)

1) Område med röjda ytor och odlingsrösen, 170 x 65 m (SÖ-NV).Inom området finns 4 röjda ytor och 5 odlingsrösen. De röjdaytorna ligger i den SÖ-delen...

Stenröjd yta (L2003:5812)

1-2) Stenfria ytor.

Stenröjd yta (L1985:6251)

Röjd yta, ca 50x30 m st (Ö-V) vilken begräsndad av terrasskantenär 0.3-0.6 m h med röjd sten, 0.5-1.21 m st, upplagd på ochnedanför kanten. Den Ö kant...

Stenröjd yta (L2003:8204)

Område med röjda ytor och stenrader.

Stenröjd yta (L2017:66)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2003:2833)

Område med stenfria ytor.

Stenröjd yta (L1977:1874)

Område med röjningssten. Inom ett ca 30x10 m st område (NNÖ-SSV) finns en stor mängd odlingssten, som på åtminstone två ställen h ar en viss stensättn...

Stenröjd yta (L2014:828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2003:2686)

Stenfri yta.

Stenröjd yta (L1982:1156)

Stenröjd yta, 20-30 x 70 m (NNV-SSÖ), med plan yta, avgränsad utmed den SV kanten av en naturlig terrassering, i NV-N av en ändmorän. I övrigt avgrän...

Stenröjd yta (L2017:6593)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:8775)

1) Skärvstenshög, 5-6 m diam och 0,5 m h med i ytan talrikt medskärvig sten. En gran och lövbuskar. 3 m ÖNÖ om nr 1 är: 2) Skärvstensförekomst, oregel...

Stenröjd yta (L1998:6907)

Inom ett område, ca 100 m diam är marken tämligen öppen. I Ö delen av området är förhöjning 3 x 2 m (V-Ö) och 0,5 m h. Övertorvad yta med märkbara ste...

Stenröjd yta (L1943:1298)

1. Gravfält, 25 m diam, bestående av 5 fornlämningar. Dessautgöres av runda stensättningar. Stensättningarna, varav tre ärfyllda och de resterande är ...

Stenröjd yta (L2007:3185)

Röjda ytor, uppgift om, markerad i samband medFornminnesinventeringen 1990.

Stenröjd yta (L2005:1427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1941:9453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1966:5505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1973:6609)

Röjd yta, 90x10 - 15 m (N-S) med röjningssten längs med kanterna.

Stenröjd yta (L1992:4759)

Röjd yta, utsträckning ca 75x55 m (N-S). Bevuxen med gräs, örteroch hallonbuskar på mark av ristyp. Några diffusa upphöjningar i NÖ delen utgör möjlig...

Stenröjd yta (L2018:1001)

Fossil åker bestående av en röjd yta, 25 x 13 m (NV-SÖ), något skålad yta samt utmed den SÖ och NÖ kanten mindre stenar i kanterna.

Stenröjd yta (L1935:2543)

1) Hög, 7 m diam och 0,8 m h. På högens mitt ligger en nästan rundsten, 0,2 m st. Den sida som är vänd uppåt är avslagen. Över NNVdelen är en fördjupn...

Stenröjd yta (L2002:4353)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.4 m h. Fyllning, delvisövermossad, av 0.2-0.5 m st stenar. Ytan är ojämn. Kantkedja iN, 0.4 m h av 0.5-0.7 m l s...

Stenröjd yta (L1943:5162)

Område med 4 röjda ytor. Dessa är 7x4-9x5 m (Nv-SÖ), ytorna ärstenfria och vallomgärdade. Troligtvis naturbildningar.

Stenröjd yta (L1969:5479)

Röjd yta, ca 40 x 40 m (NNÖ-SSV), enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas.

Stenröjd yta (L2003:2820)

1) Stenfri yta.Ca 80 m SSÖ om nr 1 är:2) Stenfri yta.

Stenröjd yta (L1935:4432)

1) Tomtning, närmast oval, 9x7 m (Ö-V). Bottenplan, 6x3.5 m.Omgivet av delvis diffus vall, 1-2 m br, 0.2 m h vanligen avstenar, 0.7-0.5 m st. Nära t...

Stenröjd yta (L1973:910)

Röjd yta, 18 - 17 m (S-N). Stenröjd yta med fåror vid kanterna och en i mitten, 0.2 m br och 0.1 m dj. Ytan omges av en stenmur, 1- 3 m br och 0.1 - 0...

Stenröjd yta (L1942:2525)

1) Skärvstenshög, i gravfältets Ö del, är oval, 15x7 m (ÖNÖ-VSV)och 0,9-1,5 m h. Övertorvad. Vid provstick framkom mörk jord ochskärvsten. Något osäke...

Stenröjd yta (L2017:6528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1965:5937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1943:9763)

1) Stensättning?, rest av, 4-5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika, 0,1-0,4 m st stenar. Kantskadad i NV, ytskadadgenom körning? 2 m ÖSÖ...

Stenröjd yta (L2004:4761)

1) Gravfält, 90X35 m (NV-SÖ) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar. Stensättningarna är 3-22 m diam och 0.2-0.7 m h (vanl...

Stenröjd yta (L2014:8610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1944:5768)

1) Skärvstenshög, 10 m diam intill 1 m h. Övertorvad med rikligtmed 0,02-0,2 m st skörbrända stenar i ytan. I NV delen tre block, 0,7-1,2 m st. På krö...

Stenröjd yta (L1935:2660)

Sten och blockfri yta, ca 100x80 m (VNV-ÖSÖ). Ytan är jämn och närmast horisontell. Den ger mest intryck att vara naturlig, eftersom inga ansamlingar ...

Stenröjd yta (L2009:44)

Röjd yta, 15x8 m (NNV-SSÖ), avgränsad av hak i N, V och S sidorna, och mot Ö av undanröjda stenar. Kommentar: De röjda ytorna kan möjligen vara fossil...

Stenröjd yta (L1980:5575)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1951:1205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2010:9987)

Röjd yta?, 8x5 m (NÖ-SV), avgränsad av undanröjda stenar. Kommentar: De röjda ytorna kan möjligen vara fossila odlingsytor, är dock små. Ö om är i den...

Stenröjd yta (L1980:8341)

Stenröjd yta, 20,5x6-13 m (NNÖ-SSV). Ytan avgränsas i V av en terrasskant, 17 m l, av 0,5-0,7 m st stenar. Kan möjligen vara boplatsläge till lämninga...

Stenröjd yta (L2002:2469)

1) Röjd yta? oregelbundet tresidig, 20x20 m (N-S). Avgränsas avställvis mycket diffusa stenvallar, 2 m br och 0.3 m h. Vallarnautgörs av, mot den natu...

Stenröjd yta (L1959:3656)

Stenröjd yta, 120x60 m (N-S) stor röjd åkermarksyta som inramas av diken (RAÄ dnr 3.4.2-1642-2017)

Stenröjd yta (L2013:2429)

Stenröjd yta, ca 25x20 m (Ö-V). Inom området är 2 mindre röjda ytor. Belägen inom område begränsat av stensträngarna Stockholm 249, 253 och 254. Påträ...

Stenröjd yta (L2003:1401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L2003:5508)

Fossil åkermark bestående av 1 stensträng samt 1 röjd yta, 50x40m (N-S).1) Stensträngen är ca 35 m l, 1-2 m br, 0.2-0.4 m h, delvisövertorvad. oregelb...

Stenröjd yta (L1981:8056)

Röjd yta, ca 60x30 m (N-S). I områdets SV del finns några, nudöda, fruktträd. På området är granplantering av ca 5-årigaplantor.

Stenröjd yta (L2009:43)

Röjd yta, 14x5-6 m (N-S), svagt skålformad. I Ö kanten avgränsad av stensträng, övriga kanter markeras av stensamlingar som ställvis är distingta. Ko...

Stenröjd yta (L2017:7814)

Gravfält(?) 60x35 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 10 runda stensättningar, som är 4-7 m diam och0,1-0,3 m h. Övertorvade...

Stenröjd yta (L1969:3429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenröjd yta (L1970:9322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.