Stensättning

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvd profil.
Stensättning (L1958:2238)

1) Röse, 17 m diam och 1,7 m h. Stenarna är vanligen 0,2-0,4 mst, enstaka 0,5-0,9 m st. Insänkning i mitten, 4 m diam och 0,5m dj. Invid och NV om nr ...

Stensättning (L1956:8539)

1) Stensättning, 6 m i diam, 0,4 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m ststenar, övermossad, fyllningen är omrörd och en del stenar ärutkastade samt stensättning...

Stensättning (L1984:130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1942:933)

1) Gravfält 85x65 m (NV-SÖ) bestående av ca 25 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 25 runda stensättningar. De runda stensättningarna varav den största...

Stensättning (L1958:606)

1) Stensättning? 17 m diam, 0,3 m h. Förhöjt mittparti 5 m diam,0, 25 m h. Övertorvad med i ytan talrika, jämnt lagda, 0,3-0,7 mst stenar. Kantkedja d...

Stensättning (L1952:9765)

Stensättning , rund, 11 m diam och 0,3-0,4 m h. Övermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar .

Stensättning (L1943:7577)

1) Stensättning, röseliknande rund, 6 m diam och 0,5 m h. Utgörsav lätt övermossade stenar 0,4-0,6 m st. Tydlig kantkedja med jämn yttre begränsning, ...

Stensättning (L1963:3362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1968:7371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1957:7322)

1) Stensättning, rund 5,5 m i diam och 0,3-0,4 m h. Obetydligtöverlavad, fylld med 0,1-0,3 m st stenar. På NV kanten liggernågra stenar 0,4-0,5 m stor...

Stensättning (L2019:3199)

Stensättning, rund, ca 5 m i diameter och 0,3 m hög. Övertorvad. Kantkedja av 0,3 - 0,6 m långa stenar utom i N där den ansluter till en uppstickande...

Stensättning (L1956:120)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med iytan talrika 0,1-1 m st stenar (vanligen 0,2-0,4). I NV kantenär rester av kantkedja (?)...

Stensättning (L1985:3187)

Stensättning, kvadratisk, 5 m sida (SÖ-NV) och 0.3 m h. Fyllningav 0.1-0.3 m st stenar, delvis övermossad. Kantkedja, delvisbevarad, 0.3-0.5 m h av 0....

Stensättning (L2015:4272)

Stensättning, rund, 4 m diam och 0.1 m h. Övermossad ochhumusblandad fyllning av 0,1-0,3 m st stenar.Kantkedja 0,1-0,3 mh av 0,2-0,6 m l stenar, varav...

Stensättning (L2012:6772)

Stensättning, närmast rund, 6 m diam och 0,3 m h. Lätt humusblandad fyllning av kantiga stenar vanligen 0,4-0,6 m st. Flera, särskilt i kanterna, 0,7-...

Stensättning (L1976:1153)

1) Stensträng, ca 36 m l (ÖNÖ-VSV) 1-2 m br och 0,1-0,4 m h, bes tående i regel av enskiktade 0,2-0,5 m st gråstenar. 10 m S 40cg V om ÖNÖ änden av nr...

Stensättning (L2020:2630)

Stensättning cirka 5 m i diam invid större markfast block. Kraftigt övermossad. Sten i storlek 0,4-0,5 m i mitten en grop. Stensättningen kan vara sam...

Stensättning (L1942:4894)

1) Stensättning, rund 13 m diam och 0,2 m h. Övermossad fyllningav 0,3-1 m st stenar. Fyllningen starkt skålad. Kantkedja 0,4 mh av 0,5-1,2 m l stenar...

Stensättning (L1985:6181)

1) Runsten, rödaktig granit, 1.75 m h, 1.05 m br vid basen(NNÖ-SSV) och 0.3-0.6 m h. Runhöjd 7-14 cm. Ristningen vettermot ÖSÖ. Övre och SSV kanten av...

Stensättning (L2007:1737)

Stensättning, närmast rund, 15 m diam och intill 0.2 m h. Fyllningi ett skikt av 0.1-0.4 m st, delvis övermossade, mestadelsskarpkantade, stenar. I st...

Stensättning (L1942:3687)

1) Stensättning, närmast rund, 6 m diam och ca 0,3 m h. Övertorvad med några stenar, 0,3-0,5 m st, synliga i ytan. 1 m från kanten i S är en grop ca 1...

Stensättning (L1957:5042)

1)Stensättning? 1,5 m diam och 0,2 m h, övermossad. Stentäckt,under de borttagna stenarna ligger träkolsrester. Beväxt med 2små tallar. Bevakas.

Stensättning (L2015:5564)

1)Hög, 12 m diam och 1,2 m h. Kantkedja delvis synlig av 0,5-0,75m l och 0,2-0,3 m h stenar. Beväxt med en flerdelad rönn och enrönnbuske. Ca 7 m SSV ...

Stensättning (L1958:9837)

1) Stensättning rektangulär 6x4 m l och 0,5 m h. (NNÖ-SSV).Fyllning av 0,25-0,5 m st stenar. Intill 3 skiftkallmuradekanter av 0,4-0,5 m l stenar. I ...

Stensättning (L2003:4870)

Stensättning, rund, 6-7 m diam och 0.5 m h. I kanten ett fåtalstenblock, 1x1 m och 0.5 m h. Övertorvad. I mitten eninsänkning, ca 1 m diam och 0.1 m d...

Stensättning (L1968:6732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1998:8096)

1) Stensättning, rund, 12 m diam och0.6 m h. Övertorvad. I SSÖ kantkedja, 0.1-0.2 m h, av 0.3-0.6 m l stenar. Påfördodlingssten.25 m V om nr 1 är:2) S...

Stensättning (L1969:5983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1958:8000)

1) Stensättning, oregelbunden, ca 10 m diam och 0,2-0,3 m h.Fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. I NV kanten ett block, 3 m stoch 1,5 m h. Omplockad med d...

Stensättning (L1965:2895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1943:5218)

Stensättning eller röse? ca 10 m diam, 0,4 m h. Fyllningen är blandad med i sen tid påförd odlingssten av mycket växlande storlek. Stensmaterialet är ...

Stensättning (L1996:180)

1) Stensättning, närmast rund, 7 m diam och 0.2 m h. Övertorvad.Skadad i SÖ och SV kanterna intill ca 1 m in i stensättningendär berget syns.19 m, SV ...

Stensättning (L1984:516)

1) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0.2-0.3 m h.Fyllning, delvis övertorvad, av 0.3-0.5 m st stenar. Utkastad iSÖ-NV. Bevuxen med asp några ek...

Stensättning (L1987:239)

1) Gravfält, 60x50 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 6 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 högar och 4 runda stensättningar, av vilka en ärhögliknande.Högar...

Stensättning (L1943:4482)

Stensättning närmast rund, 3 m diam, 0,2-0,3 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Ca 22 m S 30cg Ö om anläggningen finns en stensät...

Stensättning (L1980:3466)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossadfyllning av 0.4-0.7 m st stenar. Ytan ojämn och omplockad.Mittblock 2.2x2.1 m st och 1 m...

Stensättning (L1980:3855)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0.3-0.8 m st. Kantkedja, 0.2-0.5 m h av0.4-1.4 m st stenar.Beväxt me...

Stensättning (L2010:665)

1) Stensättning, oregelbunden närmast kvadratisk 5x5 m (90cg-290cg) och 0,2 m h. Delvis övermossad och (sekundärt) övertorvad fyllning av 0,3-0,8 m st...

Stensättning (L1958:1844)

1) Stensättning, rektangulär, 5,5x4,0 m (NNV-SSÖ) och 0,15 m h.Övertorvad med enstaka 0,15-0,35 m st stenar. Hörnstenar, i formav resta stenar, nu lig...

Stensättning (L1975:9977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2016:898)

Stensättning, närmast rund, ca 2 m diam, 0,3 m h. Fyllningenbestår till största delen av 0,3-0,4 m stora skarpkantiga stenar.Några är 0,1-0,2 m stora....

Stensättning (L1976:7849)

1) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,1 m h. Delvis övertorvad m ed i ytan talrika stenar, 0,15-0,3 m st. 4 m SSV om nr 1 är: 2) S tensättning, rund, ...

Stensättning (L1963:5249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1935:7525)

Stensättning, rund, 6 m diam och 0,2 m h. Gles, grov fyllning av 0,3-1 m st stenar (vanligen 0,3-0,5 m). Kantkedja, 0,2-0,6, av 0,4-1 m l stenar. Någo...

Stensättning (L1999:3769)

Stensättning (?), rund, 4 m diam och 0.3 m h. Fyllning, till större delen övermossadmed i ytan talrika kännbara stenar, 0.2-0.4 m st. Något otydlig be...

Stensättning (L2016:2836)

1)Stensättning, rund, ca 6 m diam, 0,4 m h. Fyllningen övermossad.Kantkedja 0,2 m h av 0,5-0,8 m l stenar. Beväxt med ett ensnåroch rönnträd. Ca 1 m V...

Stensättning (L1976:6652)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i yt an 0,2-0,4 m st gråstenar. En enbuske. Ca 90 m SSV om nr 1 är:: 2 ) Kantställd kalkhä...

Stensättning (L1966:1647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2009:741)

Stensättning, rund 7 m diam och 0,4 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. Ställvis synlig kantkedja, 0,2 m h av 0,3-0,7 m l stenar. St...

Stensättning (L1985:5923)

Stensättning, rund, 12 m diam och 0.2 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0.3-0.8 m st stenar (i allmänhet 0.4-0.6 m st). Kantkedja, 0.2-0.4 m h, av 0.4-...

Stensättning (L2013:6358)

Stensättning, undersökt och borttagen, med osäker form och storlek. Gravgömma bestående av ett brandlager, 0,8x0,7 m st och upp till 0,11 m tj, innehå...

Stensättning (L1978:8598)

Stensättning, rund, 15 m diam, 0,15 m h. Övermossad fyllning av grus med i ytan talrika 0,1- 0,2 m st stenar. I västra delen är en liggande 0,9x0,8x0,...

Stensättning (L2022:1573)

Stensättning, 8 m i diameter och 0,4 m hög, svagt välvd. Flera 0,15–0,20 m stora stenar synliga under mossa och barrförna. Belägen på kanten av platå,...

Stensättning (L1964:7442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1981:8720)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.3 m h. Kraftigt övermossadfyllning av 0.1-0.4 m st stenar. Mittblock, 1.5x1.2 m och 0.6 mh.Bevuxen med en tall.1...

Stensättning (L1958:214)

Stensättning, 2 m diam och 0,1 m h. Fyllning av 0,1-0,15 m st stenar. Övermossad. 3 röjningsstenar, 0,6-0,8 m st, påförda.

Stensättning (L1959:6747)

1) Röse, 13 m diam och 1 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st, delvisövertorvade möjligen jordblandade. Lätt omplockat i ytan och påS delen ligger något odli...

Stensättning (L2003:9816)

1) Stensättning, högliknande, rund, 9 m diam och 0.7 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.1-0.3 m st. I mitten ärtvå gropar, 1 m respektive 1.8...

Stensättning (L1985:1301)

Stensättning, närmast rund, 7-8 m diam och 0.2-0.3 m h.Övertorvad med i ytan enstaka 0.3-0.5 m st stenar. Delvis gleskantkedja 0.2-0.4 m h av 0.3-1.1 ...

Stensättning (L1956:9211)

1) Stensättning 3 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m ststenar. En del av fyllningen utkastad SÖ om stensättningen.Fyllningen är gles.

Stensättning (L2012:8183)

Stensättning, undersökt och borttagen, enligt 1948 års inventering var stensättningen rund 4 m i diam och 0,25 m h.

Stensättning (L1964:4535)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1998:9356)

1) Domarring, 9.5 m diam, bestående av åtta klumpstenar, 0.5-1 ml, 0.5-0.7 m br och 0.4-0.5 m h.Bevuxen med åtta granar.3 m SSÖ om nr 1 är:2) Stensätt...

Stensättning (L1941:5323)

Stensättning, rund, 7 m diam, 0,3 m h. Övertorvad av 0,3-0,8 m st stenar. I mitten en insänkning, 2 m diam och 0,25 m dj. Beväxtmed 2 tallar och en gr...

Stensättning (L1979:5497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1939:4609)

Stensättning, 5 m diam, 0,5 m h, små partier av kantkedja synlig. Övertorvad och rikligt med jordmaterial i fyllningen. (RAÄ-2018-1720)

Vardås berg, Stensättning (L1997:9583)

Stensättning (?)rest av. På högsta krönet ligger nu två stenarkvar, 0.75x0.3 m sesp 0.25 m st. Inga humuslager. Straxnedanför, på en lägre avsats i SÖ...

Stensättning (L1941:9010)

1) Stensättning, närmast rektangulär, 4x3 m (NNÖ-SSV) och 0,3 mh. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I SVkantkedj a? av 0,5 m st sten...

Stensättning (L1942:4387)

Stensättning, rund, 11-12 m diam och 0,2-0,4 m h. Övermossad fyllning av 0,4-1 samt enstaka intill 1,3 m st stenar. Kantkedja, delvis 0,1-0,4 m h av 0...

Stensättning (L1938:7792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1964:2954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2004:7928)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0.2-0.3 m st. 13 m SSÖ om nr 1 är, på häll: 2)Älvkvarnsförekomst, 3...

Stensättning (L2003:2559)

Stensättning, rund, 6 m diam och 0.2-0.4 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.3-0.5 m. I ytan också 4 block, 0.6-1.0 mst och intill 0.6 m h. Ka...

Stensättning (L1955:1414)

1) Stensättning? Oregelbunden, ca 6 m diam, 0,2 m h. Övertorvad.I centrum är en grop, 2 m diam, 0,2 m dj, kring vilken synsnågra 0,6-1,1 m st stenbloc...

Stensättning (L1966:7223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1943:6473)

Revidering 1979. Stensättning rund, 4 m i diam ca 0,4 m h. Övertorvad. I centrum en grop 2,5 m i diam ca 0,3 m dj.

Stensättning (L1958:2715)

1) Stensättning, röseliknande, kvadratisk, 7x7 m (NNV-SSÖ) och0,7 m h. Fyllning av stenar, 0,25-0,5 m st. Kantkedja, 0,1-0,2 mh av 0,5-0,7 m st stenar...

Stensättning (L1981:5230)

1) Stensättning (?), rund, 11 m diam och 0.2-0.3 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st övermossade stenar. Nära mitten är en en grop 2-3 mdiam och 0.1 m dj.Bev...

Stensättning (L1963:2734)

1. Stensättning, rund, 12 m diam, 0.2-0.3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.2-0.4 m st. Kantkedja, 0.2-0.4 m h av stenar, 0.4-0.8 m l. Mitt...

Stensättning (L1964:6821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2014:6123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1990:203)

Stensättning? Rund? 9 m diam och 0.6 m h. Övertorvad ochbestående av några upplagda 0.2-0.3 m st stenar i SV delen.Beväxt med några lärkträd.

Stensättning (L1947:7180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2011:7005)

1) Stensättning? närmast ocal, 15x9 m (ÖSÖ-VNV) och 0,2-0,5 m h.Övertorvad. Här och var framträder i kanterna stenar, 0,3-0,9 mst. Grav? 17 m Ö 40cg S...

Stensättning (L1985:1093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2009:3048)

Stensättning(?), närmast rund, ca 5 m diam, ca 0,3 m h. Fyllningen, som delvis är övertorvad och kraftigt gräsbeväxt, består av ca 0,4-1,0 m st stenar...

Stensättning (L1962:9277)

Treudd, 8-9 m sida (N, ÖSÖ och VSV) och intill 0.4 m h. Fyllningav över-mossade och i allmänhet 0.3-0.7 m st stenar. Synlig kantkedja i Soch NV, 0.2-0...

Stensättning (L1972:6877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1956:3062)

1) Skeppssättning, 14x2,5 m (NNÖ-SSV). Delvis övertorvad medtalrika kalkstensflisor i ytan. I N är en stävsten 0,4 m h och0,8x0 ,6 m st. 25 m SSV om n...

Stensättning (L2002:4616)

1) Rest sten?, kullfallen, 1 m l, 0.7 m br och 0.4 m tj. 5 m NÖ omnr 1 är 2) Stensättning, rund, 12 m diam och 0.6 m h. Övermossadfyllning av, 0.5 1.5...

Stensättning (L1973:2531)

1. Stensättning, kvadratisk, 8 x 8 m st (NNÖ-SSV) och 0.2 - 0.3 mh.Fyllning helt övermossad. Kantkedja, 0.2 m h av 0.3 - 0.5 m l stenar. I S delenhelt...

Stensättning (L1979:3387)

Stensättning, rund, ca 15 m diam, intill 0,7 m h. Fyllning av 0,3-0,7 m st stenar samt enstaka 0,8-1,2 m st block. I den centrala delen är grop efter ...

Stensättning (L1984:6016)

Stensättning, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övermossad och lättövertorvad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. Ytan är ojämn.Begränsningen något oklar. Anty...

Stensättning (L1962:3440)

1)Stensättning, rund, 12 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvad med iytan måttligt med stenar 0,2-0,5 m st. Övervägande kännbara. kantkedja, synlig i S-SÖ...

Stensättning (L1960:102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L1981:58)

1) Stensättning, röseliknande, rund, 12 m diam och 1 m h.Fyllning av i allmänhet 0.15-0.3 m st stenar. Kantkedja, 0.1-0.3m h av 0.3-0.75 m st stenar. ...

Stensättning (L1941:6312)

Stensättning(?), rund, 8 m diam och 0,1 m h. Övertorvad. Beväxtmed 1 ek och några lövbuskar (Revideringsinventeringen 1978).

Stensättning (L1974:9562)

Stensättning, rest av, ursprungligen troligen rund, 5.5 m diam och 0.3 m h. Fyllning av 0.2 - 0.3 m st stenar, nästan helt övermossade. I mitten är en...

Stensättning (L1963:6153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stensättning (L2012:4777)

1) Stensättning, kvadratisk, 8x8 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m h. Delvis övertorvad fyllning av 0,2-1 m st stenar. Kantkedja, 0,3 m h av 0,4-1,2 m l stenar....