Textilindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för textilframställning eller -bearbetning.
Textilindustri (L1978:6479)

Lintork, rektangulär, 2,5x1 m (NV-SÖ), i N och Ö begränsad av 0,3 m h kallmur, i SV och SÖ av 0,6-1 m h jordfasta stenar.

Textilindustri (L1991:4963)

Linbastu, rest av, totalt 12x6 m st (NNV-SSÖ), 0,3-0,8 m h. Bastun är 6x5 m st (NNV-SSÖ) med kallmurade väggar upp till 0,8 m h. Stenarna är 0,2-1 m s...

Textilindustri (L1949:7863)

Linskäkt, rest av, bestående av en grop, 5x4 m och 0,5 m dj. Drevs av ett vattenhjul i ån.

Textilindustri (L1972:982)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1979:7607)

Lintork, 2.5x0.8 m st, i V anlagd invid ett flyttblock, 1.8 m h. Lintorkens övriga sidor utgörs av kallmurar, där den N och S är 1 m h samt den Ö är 0...

Textilindustri (L2008:1132)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2,5x1,5 m st (NÖ-SV) och 0,3 m dj. Uppförd av kallmurad natursten. NV sidan bestående av bergvägg.

Textilindustri (L1978:6603)

Lintork, rektangukär, 3x1,5 m (NNO-SSV), anlagd invid SSV sidan av ett 4 m st, 2 m h flyttblock. Övriga sidor begränsas av 0,8 m br, 0,6 m h kallmurar...

Textilindustri (L1978:6639)

Lintorkningsanläggning, s.k. snugga, 3,5x1,5 m (N-S), bestående av en 2,5x0,8 m st inre yta, kantad i Ö av brant berghäll, i övrigt av 0,4-0,5 m br oc...

Textilindustri (L1990:6905)

Linbastu, 13x7 m (ÖSÖ-VNV), varav själva bastun är 7x7 m (ÖSÖ-VNV), intill 3 m h, ingrävd i slänt, av 0.1-0.8 m st stenar,kallmurade, välvd. I VNV är ...

Textilindustri (L1979:8043)

Lintork, 5x5 m och intill 0.7 m h, kallmurad. N och Ö härom är fossil åkermark med flera stora röjningsrösen. Platsen är skyltad.

Textilindustri (L1978:2384)

Lintork, rektangulär, 4x2 m (NNV-SSÖ), i V och SV begränsad av ett intill 1,5 m h flyttblock, i NÖ av 0,5 m h kallmurar.

Textilindustri (L1953:5771)

1) Linbastu?, rest av, 5x5 m (NNV-SSÖ). Kallmurade väggar synligaiNNV och VSV av 0,3-0,6 m l stenar. Igenfylld med skrot och sopor.Platsenkallas för "...

Textilindustri (L1979:8571)

Lintork, stensatt kvadratisk grop, 1x1 m och 0.6 m dj. Ligger i Ö intill ett stenblock, 2.5 m h.

Textilindustri (L1953:3443)

Linbastu?, 3x3 m st och 0,2-0,6 m h, bestående av 1 eldstad?, 3x1,5 m st (NNÖ-SSV) och 0,2-0,7 m h, av kallmurade, delvis nerrasade0,2-0,5 m st stenar...

Textilindustri (L1974:9871)

Övrigt, Bastugrund, rektangulär, 11x5 m (Ö-V), nedgrävd ca 1 m.

Textilindustri (L1982:681)

Lintorkningsgrop, 2x1 m (NV-SÖ) och 0.9 m dj. Kallmurade väggar av 0.2-0.5 m st stenar. Ligger i en tjärdal.

Textilindustri (L1978:8169)

Lintork, 2x1 m (NNÖ-SSV), intill 0,8 m h väggar av kallmurade gråstenar. Block i SÖ långsidan, intill 3 m st.

Textilindustri (L1987:2858)

Linbastu med "brydestuga", 7x6 m resp. 6x6 m (ÖNÖ-VSV). Intill 1.5 m h och 0.8 m tj stenväggar. Rest av galt ej identifierad. Kring anläggningen löpe...

Textilindustri (L1953:5519)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1987:5377)

Lintorkningsanläggning, 2,5x2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 stenblock, 1,2x2 m (NNV-SSÖ), ca 1,5 m h och 2 stenmurar ut från blockets VNV sida. Muren i ...

Textilindustri (L2020:7994)

Linbastu, svåravgränsad, ca 7 x 4 (N-S), med ugnslämning i S, 3 x 2 m (N-S), 1 m h, ugnsrummet är 1,5 x 0,8 m, öppet mot S. Saknas i kartmaterial från...

Textilindustri (L1953:4458)

Linbastu, ca 5x5 m (NV-SÖ) med ingång i SV. Knuttimrad med relativt nylagt tak, bestående av underliggande granstörar täckt av korrugerad eternit. Den...

Textilindustri (L1974:7371)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L2008:1647)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2 x 1,2 m (NV-SÖ) och 0,4 m h, bestående av en 0,4-0,5 m br, delvis kallmurad, stenram av natursten, uppförd mot berghä...

Textilindustri (L1953:2818)

Linbastu, 14x7 m st (NÖ-SV) och 1-2 m h, av kallmurade 0,2-0,8 mst stenar. I NNV är 1 eldstad, 3x1,5 m st (NÖ-SV) och 0,7 m h, avkallmurade 0,2-0,5 m ...

Textilindustri (L1940:2987)

Linbastu, uppgift om. Enligt uppgiftslämnare fanns på platsen tidigare Söderby bys gemensamma linbastu. På platsen är idag en åker i träda. Inga lämn...

Textilindustri (L2019:152)

Linskäkt, ca 10x5 m stor , synlig i form av en urgrävning i söder samt en plangjord yta 6x5 m st.

Textilindustri (L1982:7803)

Bråkgrop, totalt 5x5 m st och 0,3-0,5 m h förhöjning. I mitten är kallmurad grop 2,5x1,5 m st (SÖ-NV) och intill 2 m dj av 0,2-1 m st stenar och block...

Textilindustri (L1978:2346)

Lintork, rektangulär, 3,5x1 m (NV-SÖ), anlagd omedelbart SV om ett 4 m h flyttblock, begränsas i NÖ och SÖ av intill 0,5 m h kallmurar.

Textilindustri (L1980:8064)

Textilindustri, ca 40x20 m st (N-S), bestående av 1 rest av vadmalsstamp, 2 dammvallar och 1 slaggvall. Vadmalsstampen, rest av, är ca 11x9 m st (Ö-V)...

Textilindustri (L1971:3174)

Lintorkningsgrop, 3,5 x 2 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,7 m dj. Stensatta sidor av ca 0,3-0,5 m st stenar. Kraftigt övermossade sidor i N, S och Ö. Botten fyll...

Textilindustri (L1954:2895)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1948:43)

Linsänke, uppgift om. Enligt storskifteskartan från 1770 ska på platsen ha funnits ett linsänke. Vid besiktning av platsen syntes inga spår efter lämn...

Textilindustri (L1979:7681)

Lintork, 5x4 m (N-S), intill 0.7 m h, kallmurad. SSV om jordfast flyttblock.

Textilindustri (L1939:1143)

Linbastu 7 x 4 m (Ö-V), av kantlagda huggna syllstenar, 0,3-0,7 m st, 0,5 m h kant, tydligast på S-sidan, tegelrester funna.

Textilindustri (L1973:3393)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:4530)

Lintork, rektangulär, 3x1 m (NNÖ-SSV). I NNÖ och SSV begränsad av kallmurar, 1-1,2 m h, och i VNV av flyttblock, 2 m h.

Textilindustri (L1952:130)

Linbastu, 7x5 m (NÖ-SV) delvis ingrävd i NÖ sluttning, 1,5 m h kallmurade väggpartier av 0,3-1 m st stenar. Spisröse i SÖ hörnet, 3 m st, 0,5 m h av 0...

Textilindustri (L1978:6814)

Lintorkningsanläggning, 2 x 1 m (ÖNÖ-VSV), begränsas i NNV, VNV och i ÖNÖ av enkelmurar, 0,3 m br och 0,3 - 0,6 m h. Den SSÖ begränsningen utgörs av e...

Textilindustri (L1986:4775)

Linbastu, rest av, bestående av en grop i sluttningen. Gropen är 7 x 6 m (N - S) och 1,5 m dj. Öppning i N.

Textilindustri (L1972:7154)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1959:4836)

Textilindustri, uppgift om. Här låg delar av Gamlebo Kullens bomullsspinneri under åren 1796 -1846. Enligt laga skifteskarta 1833 och skattläggningska...

Textilindustri (L1979:5509)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1982:7725)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,5 m dj. Kallmurade väggar av 0,3-0,5 m st rundade stenar. Påträffades vid arkeologisk utredning 2...

Textilindustri (L1979:7276)

Lintork, 4x1.5 m, anlagd invid VNV sidan av jordfast block, 4 m diam, 3 m h. På övriga sidor kallmur av stenblock, intill 1 m h.

Textilindustri (L1978:4436)

Lintork, rektangulär, 3x1 m (NNV-SSÖ). Begränsad i NÖ av flyttblock, 4x4 m st. Övriga sidor består av kallmurar, intill 0,5 m h.

Textilindustri (L1952:6642)

Linbastu, 6x5 m (NNV-SSÖ), kallmurade väggar, ca 1 m h och 1 m br, av 0,4-1,5 m st tuktade stenar. Den NNV gaveln utgörs av 2 uppresta hällar, 1,7 m ...

Textilindustri (L1978:3640)

Grund efter linbasta, 8x6 m (NÖ-SV) och 0,7-1,8 m h kallmurar. I SV är ingångsöppning. I S hörnet är kallmurad galt, 1,5x1,5 m stor och intill 0,5 m h...

Textilindustri (L1971:3501)

Lintorkningsgrop, rektangulär, ca 2x1 m (ÖSÖ-VNV) och ca 1 m dj. Kallmurade väggar av 0,1-0,5 m st stenar. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2003...

Textilindustri (L1954:5166)

Linbastu, totalt 10x7 m (Ö-V), delvis ingrävd i en liten moränkulle. Kallmurade väggar, 1-1,3 m h och 0,5-0,8 m br, av 0,2-0,7 m st(enstaka intill 1,3...

Textilindustri (L1979:8468)

Lintork, 3x1 m, anlagd invid Ö sidan av flyttblock, 2 m h. Övriga sidor begränsade av raserade stenmurar.

Textilindustri (L1978:648)

Lintork, rektangulär, 6x2 m (N-S), i NÖ begränsad av 0,9 m h flyttblock, övriga sidor av 0,2-0,5 m h kallmur. Lintorken är delad av två hälfter av tvä...

Textilindustri (L1978:3488)

Linbasta, 9x8 m (N-S) och intill 1,6 m h, kallmurad. I SV hörnet är galt, spismursröse.

Textilindustri (L2008:2502)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2x1 m st (NNV-SSÖ) och 0,2 m h. Uppförd av 0,2-0,4 m st kallmurade naturstenar.

Textilindustri (L1955:9125)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L2020:4369)

Linbasta 9x5 m (NV-SÖ), ingrävd i sluttning intill 2 m dj. Kallmurade väggar av 0,2-0,5 m st stenar. Enligt boende i området är detta en linbasta. Ing...

Textilindustri (L1952:2541)

Linbastu, 9x7 m (N-S), med kallmurade väggar, intill 1,9 m h. Spisröse i SV-hörnet.

Textilindustri (L1978:6022)

Lintork, rektangulär, 2,5x1,3 m (NV-SÖ), i NV begränsad av bergklack. Övriga sidor utgörs av 0,5-0,7 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:4309)

Lintork, rektangulär grop, 3x2 m (ÖSÖ-VNV), med kallmurade sidor, 0,3-1 m br och 1-1,4 m h.

Textilindustri (L1973:2085)

Torkria, borttaget. Enl. plankarta 1895.

Textilindustri (L1982:1358)

Tvätthällsområde. Enligt ägoavmätningskarta 1876-96 benämns platsen som Hålltorps tvätthäll. På platsen är en jämn hall, ca 3x2 m, sluttande ut mot sj...

Textilindustri (L1953:9510)

Linbastu, rest av, 8,5x6 m (N-S), med intill 1,3 m h kallmurade väggar. I NÖ delen rester av eldstad. I N ansluter den s.k. brydestugan, 6x2,5 m st. Ö...

Textilindustri (L1934:659)

Linsänke, rektangulär, 10,4 x 6 m ( NÖ-SV) och ca 0,6 m dj. Gropen är vattenfylld och något eroderad. Enligt uppgiftslämnare är detta ett linsänke dä...

Textilindustri (L1979:7278)

Lintork, 2.5x2.5 m, anlagd invid Ö sidan av ett 8 m st, 2 m h flyttblock. Övriga sidor utgörs av intill 1 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:5934)

Lintork, rektangulär, 3x2 m (NÖ-SV), i NÖ begränsad av ett 1,5 m h flyttblock, övriga sidor begränsas av intill 1 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:238)

Lämning efter linbasta, 8x6 m (N-S) och intill 2 m h, kallmurad. I V är berg i dagen, i S är bevarat gavelröse, täckt av överliggare. I Ö är välbevara...

Textilindustri (L1952:36)

Linbasta, 7x6 m (VNV-ÖSÖ) och 3 m h. Kallmurad med valvat tak. Invändigt ca 2,5x2,5 m och 2 m h. Taket och väggarna är sotiga. Ingång i SSV.

Textilindustri (L1978:4471)

Lintork, 3x1 m (N-S), anlagd på Ö sidan av flyttblock. Lintorken begränsas i N och S av 0,6m resp 1 m l och 0,3-0,5 m h kallmurar. Flyttblockets V si...

Textilindustri (L1971:1151)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 1,8x1 m (NNV-SSO) stor och 1,1 m djup med kallmurade väggar av natursten. Benämns lokalt "Höragrav". Anvisad av represe...

Textilindustri (L1952:9291)

Lintork, s.k. snugga , bestående av en kallmurad, rektangulär stenram, ca 3x1 m (NNV-SSÖ) med 0,2l-1 m h sidor. Anläggningen är belägen i V delen av e...

Textilindustri (L2021:4502)

Lintork, närmast rund, 2 m i diam och 1 m h. Uppförd likt ett stenröse och ugnsöppning från sidan i N och en grop ned från ovansidan av röset. Ugnsöp...

Textilindustri (L1978:1568)

Lintork, rektangulär, 2,5x1 m (N-S), anlagd invid S sidan av bergklack, i Ö, V och S begränsad av kallmurar, intill 1 m h.

Textilindustri (L1955:3321)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 1,2x1 m (N-S) och 1,2 m dj. Avgränsas i S av stenblock 3x2 (N-S) och 1,5 m h. Övriga sidor kallmurade intill 7 skift, ...

Textilindustri (L1987:5440)

Lintorkningsanläggning, ca 5x4,5 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 stenblock, 5x2,5 m (NNÖ-SSV) och 2 kallmurade enkelmurar ut från Ö sidan av blocket om var...

Textilindustri (L2008:3185)

Lintorkningsgrop, 3 x 2 m (ÖNÖ-VSV) och 1,2 m dj, bestående av kallmurad sten. N-sidan utgörs av ett stenblock, delvis eldskadat. Lämningen är delvis ...

Textilindustri (L1986:6937)

Linbastu, totalt 10 x 6 m (NNV - SSÖ) med innermått 5 x 4 m. Valv i kallmur, 2 m br och 1,2 m h vid ingången. Rester av möjlig brytestuga omedelbart i...

Textilindustri (L1982:1392)

Lintorkningsgrop?, närmsat rektangulär, 2 x 3 m och 0,7 m dj med 3 stensatta kanter, kallmurad.

Textilindustri (L1974:1443)

Byggnad annan, Linbasta, rest av, bestående av en otydlig husgrund, 8x4 m (NÖ-SV). I S änden ett härdröse?.

Textilindustri (L1986:4706)

Lindbastugn, 4 m l (NV- SÖ), 1,5 m br och 0,5 m h. Uppbyggd med flata stenar på ovansidan.

Textilindustri (L1978:6433)

Lintork, rektangulär, 4x2,5 m st, anlagd invid S sidan av ett 1,7 m h flyttblock. Övriga sidor begränsas av intill 0,5 m h kallmurar.

Textilindustri (L1979:8057)

Rötningsgrop (?), 4 m diam, 0.8 m dj, begränsad av övertorvad vall, intill 0.8 m h, med delvis synlig kallmur. I S är en 0.7 m br öppning.

Textilindustri (L1972:2902)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L2009:8719)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2.6x0.8 m (N-S) och 0.4 m dj, anlagd intill och V om bergskant, på tre sidor uppförd av kallmurad klumpsten. Västra sid...

Textilindustri (L1979:4747)

Linbastu, rest av, 2,5x1,5 m (NÖ-SV) och 1 m h. Kallmurad.

Textilindustri (L1986:1375)

Linbastu, 13x6 m (NÖ-SV) och 0,8-1 m dj, med kallmurade väggar, ca 1 m br. Mellanvägg delvis raserad. Öppning i NÖ. Ev. galt i V. Något ingrävd i NÖ s...

Textilindustri (L1978:3928)

Lintork, rektangulär, 3x2,5 m (NÖS-V), anlagd invid S sidan av ett flyttblock, 1,4 m h. Övriga sidor utgörs av kallmurar, intill 1 m h.

Textilindustri (L1978:510)

Lintork, 2x1,5 m (ÖNÖ-VSV). I ÖNÖ och VSV begränsad av kallmur, 0,2 m h. I SSÖ av ett flyttblock, 6x4 m och intill 2,5 m h.

Textilindustri (L1945:3937)

Linsänke, uppgift om. På laga skifteskartan från år 1855 är ett ca 70x60 m st område markerat som linsänke. Linsänket kunde ej återfinnas vid invente...

Textilindustri (L2009:7611)

Textilindustri, linberedning, 4 m l , 1,5 m br , 0,7 m h , (NV-SÖ), bestående av en lingrop. Gropen består av tre kallmurade väggar mot en vertikal be...

Textilindustri (L1978:3566)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (Ö-V), med intilliggande, kallmurade sidor, 1,3 m h. Anläggningen är mycket välbevarad.

Textilindustri (L1979:7337)

Lintork, 4x1 m, begränsad av intill 0.7 m h kallmur, delvis raserad. Belägen invid SV sidan av flyttblock.

Textilindustri (L1978:2988)

Lintork, rektangulär, 2x1 m (NÖ-SV), på alla sidor begränsad av kallmurar, intill 1,4 m h.

Textilindustri (L1974:9087)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:6277)

Lintork, rektangulär, 3,5x1 m (N-S). N kortsidan utgörs av en kantställd, 1 m st och 0,7 m h stenhäll, övriga sidor av intill 0,5 m h kallmurar.

Textilindustri (L1940:7944)

Linbastu, svåravgränsad, 6 ml ca. 4 m br, Synlig som ett sprisröse, närmast runt 3,5 m diam 0,5 m h med tegel synligt i ytan. Är belägen i Ö ändan av ...

Textilindustri (L1974:1734)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1973:4133)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1939:2800)

Husgrund med spisröse, sannolikt en linbastu, 7 x 6 m, (N-S), spisröset är 3 x 2, 0,3 m h, av 0,3-0,6 m st, av delvis skarpkantade stenar, med kortsi...

Textilindustri (L1978:228)

Lintork, 2x1 m (NV-SÖ), begränsad av kallmurar, intill 0,7 m h.

Textilindustri (L1978:1080)

Lämning efter linbasta, 9x8 m (Ö-V), ingrävd i backslänt, kallmurar, intill 1 m h. Enligt markägaren en linbasta.