Textilindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för textilframställning eller -bearbetning.
Textilindustri (L1982:633)

Lintorkningsgrop, 3x2 m (NV-SÖ) och 0.9 m dj. Kallmurade väggar av 0.2-0.5 m st stenar. Det översta skiktet ligger ovan omgivande marknivå.

Textilindustri (L1989:5082)

Linbastu, 13x4 m (NÖ-SV), uppbyggd av tuktade och otuktade granitblock, 0.2-1 m st. SV delen har välvt tak, 3 m h. NÖ delen består av stenmurar 1.2 m ...

Textilindustri (L1972:4620)

Linbråte, 2,5x1 m (Ö-V), synligt dj 0,6. Kullmurade sidan av0,2-0,4 m st stenar. Fylld med avskräde och grenar.

Textilindustri (L1979:7363)

Lintork, 1x0.5 m (N-S). I V stenblock, 1x1 m, övriga sidor kallmurade, 0.3-0.6 m h.

Textilindustri (L1949:7149)

Område med linberedningsgropar (linsänken), 60x15 m (Ö-V), bestående av 5 gropar, 4-6x1-4 m st (samtliga NV-SÖ).

Textilindustri (L1978:440)

Lintork, 4x2 m (Ö-V), intill 0,7 m h och 1,4 m dj, kallmurad.

Textilindustri (L1972:8732)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1975:9343)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:1339)

Lintork, rektangulär, 3,5x1 m l (N-S), begränsad av intill 1,2 m h kallmurar i N och S. Ö-sidan utgöras av en rad kantställda hällar, 0,35 m h. V-sida...

Textilindustri (L1953:4918)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:4176)

Lintork, rektangulär, 3x2 m (N-S), N sidan begräsad av ett jordfast block, 2 m h. Övriga sidor begränsas av kallmurar, 0,6-1,1 m h.

Textilindustri (L1971:8549)

Linbastu bestående av en grund 7x5 m (Ö-V) av huggen sten 0,2 m h. I grunden är spismursröse 3x3 m och 0,6 m h. I spismursröset är tegelstensrester. N...

Textilindustri (L1978:2207)

Lintork, rektangulär, 3x1 m (N-S). I Ö begränsad av flyttblock, 4x3 m st, 2 m h. Övriga sidor utgörs av intill 0,9 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:6066)

Lintork, rektangulär, 4x1,1 m (Ö-V), i N och V begränsad av kallmur, intill 0,6 m h, i S och Ö av bergväggar, 2-3 m h, eldskadade. 4 m N om lintorken ...

Textilindustri (L2016:7833)

Linrötningsgrop, ca 3x1 m och ca 1,5 m dj. Endast delvis nergrävd i marken. Gropens stensatta sidor höja sig ungefär 1 m över ursprungliga markytan. P...

Textilindustri (L1979:9196)

Lintork, 2.5x1.5 m st, begränsad av kallmurar, intill 0.8 m h, samt i NÖ av block. Lintorken anlagd i NÖ delen av röjningsröse invid sankmark.

Textilindustri (L1978:5824)

Lintork, 3x2 m (N-S), i N, S och Ö av intill 0,8 m h kallmur, i V av bergsklack. Fylld med röjningssten.

Textilindustri (L1972:1176)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:6184)

Lintork, rektangulär, 2,5x1,5 m (N-S), 0,5 m h och intill 0,3 m dj. Lintorken uppförd i stenmur.

Textilindustri (L1952:1694)

Lintorkningsanläggning, sk snugga, rektangulär, 2x1 m (NNÖ-SSV), med 1,3 m h och 0,2 m br kallmurade väggar. Ligger mot ett jordfast block.

Textilindustri (L2008:3311)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2 x 1,2 m (N-S) och 0,5 m dj, vilken avgränsas av en mycket fragmentarisk stenram av ca 0,3-0,4 m st naturstenar. Ö kan...

Textilindustri (L1955:7203)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1991:4414)

Linbastu, 9x6 m (NV-SÖ) och 2,2 m h.Bastun är i SÖ delen, 7x6 m (NÖ-SV) och 2,2 m h, med 1 m tj väggaroch äkta valv, av kallmurade, tuktade stenar, 0,...

Textilindustri (L1954:2600)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1982:7040)

Valkhus, uppgift om. Enligt en karta över Eskilstuna Ladugård från år 1645 har ett valkhus legat ungefär på denna plats, som tillhörde vantmakaren. In...

Textilindustri (L2008:3185)

Lintorkningsgrop, 3 x 2 m (ÖNÖ-VSV) och 1,2 m dj, bestående av kallmurad sten. N-sidan utgörs av ett stenblock, delvis eldskadat. Lämningen är delvis ...

Textilindustri (L1978:3738)

Linberedningslämningar, bestående av 1 husgrund och 2 lintorkar. 1) Husgrund, 5x4 m och intill 1,3 m dj kallmurar. I NV begränsad av bergklack. 3 m Ö ...

Textilindustri (L1979:4163)

Lintork (s.k. snugga), bestående av en rektangulär grop, 4x1 m och intill 0,7 m dj, med kallmurade sidor av 0,4-0,6 m st stenar. Bastan är belägen på ...

Textilindustri (L1978:9093)

Grund efter linbasta?, 5x5 m, av 0,3-0,5 m h kallmurar av tuktad sten. Den östra sidan utgörs av ett 5 m st, 3 m h flyttblock, vars lodräta sida är k...

Textilindustri (L1982:3215)

Lintorkningsgrop, 3x2 m (Ö-V) och 1,2 m dj, inre mått 2,5x1 m med kallmurade väggar, av 0,3-0,7 m st stenar. Skyltad: Bråkgrop

Textilindustri (L1978:2218)

Lintork, rektangulär, 3x1 m (N-S), anlagd invid Ö sidan av ett 3 m h flyttblock. Övriga sidor begränsas av 0,5-0,7 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:2449)

Lintork, rektangulär, 5x2 m (N-S), begränsad av kallmurar, 1 m h.

Textilindustri (L2008:1743)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2,5x2 m st (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj. Uppförd av 0,2-0,4 m st kallmurade naturstenar intill klipphäll i VSV.

Textilindustri (L1978:9236)

Lintorkningsanläggning , s. k. brötugn , rektangulär , ca 4x2 m (ÖSÖ-VNV) med intill 1 m h väggrester av kallmurad sten.Ugnspartiet i V är täckt av e...

Textilindustri (L2009:8552)

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2x1 m (SV-NÖ) och 0.9 m dj. Ö långsidan utgörs av bergskant, övriga sidor av kallmurad klumpsten.

Textilindustri (L1978:541)

Lintork, 3x2 m (NNV-SSÖ), i V, S och Ö begränsad av intill 0,7 m h kallmur. Anlagd omedelbart S om bergklack.

Textilindustri (L1979:7584)

Lintork. På S sidan av ett 3 m st och 2.5 m h flyttblock är två parallella 0.8 m långa och 0.4 m h kallmurar, begränsande ett 2.5x1 m st område.

Textilindustri (L1978:2346)

Lintork, rektangulär, 3,5x1 m (NV-SÖ), anlagd omedelbart SV om ett 4 m h flyttblock, begränsas i NÖ och SÖ av intill 0,5 m h kallmurar.

Textilindustri (L1953:8578)

Husgrund, 8x7 m (Ö-V), 1.5 m h och väggar, 1 m br. Ingång mot Ö. Möjligen rester av en linbastu eller smedja. Något osäker.

Textilindustri (L1987:8279)

Linbastu, 8x5 m (NNV-SSÖ) och 1,5 m h, med 1-1,5 m tj kallmurade väggar. Ingång i SSÖ, 1,5 m br och 1,2 m h. Omedelbart SSÖ om linbastun är brytstugan...

Textilindustri (L1987:5139)

Linbastu, kallmurad, 6,2x5,5 m (Ö-V), väggarna 1,8 m h och 1 m br. Välvt i V kortsidan. Ingång i Ö. Linbastun användes under 1:a världskriget.

Textilindustri (L1974:9538)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1987:7241)

Husgrund efter hus för linförädling, påträffad vid arkeologisk utredning år 1994. Beskrivning saknas. (Raä dnr: 321-4519-1994) - -

Textilindustri (L1982:5255)

Lintorkningsgrop, 3x2 m (NÖ-SV) och 0,5 m dj,delvis fylld med skräp och sten.

Textilindustri (L1978:6245)

Lintork, 2,5x1,5 m (N-S), begränsas i Ö av 1,5 m h och 4 m br flyttblock. N och S sidorna begränsas av 0,4-0,6 m h kallmurar.

Textilindustri (L1978:6218)

Lintork, rektangulär, 2x1 m (Ö-V), anlagd invid S av ett flyttblock, 5 m l och 2 m h. Lintorkens Ö och V sida begränsas av kallmurar, 0,5-0,6 m h.

Textilindustri (L2008:2734)

Lintorkningsgrop, 2,8 x 1,6 m (NÖ-SV) och 0,8 m h, bestående av en 0,5-0,8 m br, närmast rektangulär, kallmurad stenram anlagd mot markfasta stenblock...

Textilindustri (L1953:4229)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:1080)

Lämning efter linbasta, 9x8 m (Ö-V), ingrävd i backslänt, kallmurar, intill 1 m h. Enligt markägaren en linbasta.

Textilindustri (L1986:1238)

Linbastu med brytestuga, rest av, 12 x 6,5 m (NV - SÖ). Linbastun, i NV delen, är ingrävd i sluttning, med intill 1,7 m h kallmurade väggar. Brytestug...

Textilindustri (L1978:4396)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (Ö-V), begränsad av kallmurar, intill 1 m h. Lintorken är omgiven av röjningssten. Omedelbart SSÖ härom är sankmark.

Textilindustri (L1974:3711)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1986:6523)

Linbastu, 7x4 m (Ö-V) med intill 1,3 m h kallmurade väggar . N sidan är öppen.

Textilindustri (L1978:6132)

Lintork, rektangulär, 2,5x1 m (NÖ-SV), anlagd invid SÖ sidan av bergklack, intill 0,7 m h kallmur på övriga sidor.

Textilindustri (L1978:6333)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (NV-SÖ), anlagd omedelbart SV om ett 2 m h flyttblock. NV och SÖ kortsidorna utgörs av 0,5-0,8 m h kallmurar.

Textilindustri (L1953:4000)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1979:5170)

Linbastu, rest av, 2,5x2 m (NV-SÖ) och 1 m h. Kallmurad intill ett block, 2,5x1,5 m st (NNV-SSÖ) och 1 m h.

Textilindustri (L1972:3499)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:689)

Lintork, rektangulär, 4x1,2 m (N-S). I N, S och Ö begränsad av kallmur, 0,2-0,4 m br. I V är jordfast block, 2 m h, vars lodräta Ö sida är eldskadad.

Textilindustri (L1979:8252)

Lintork, 9x7 m (NÖ-SV) och 0.5-2 m h. Ingrävd i NÖ-sluttning.

Textilindustri (L1978:2108)

Lintork, rektangulär, 3x0,5 m (NÖ-SV), anlagd omedelbart NV om ett intill 2,4 m h flyttblock. Lintorken begränsas i SV av 0,3 m h kallmur, i NÖ och SÖ...

Textilindustri (L1986:7379)

Linbastu, ca 7 x 6 m (NÖ - SV) med intill 2,2 m h kallmurade väggar. Öppning i NÖ. Lämning av galt/ eldstad intill kortsidan i SV.

Textilindustri (L1986:2034)

Linbastu, ca 10 x 5 m (NV - SÖ) och intill 1,5 m h. Avdelad med en yttre brytestuga. Öppning mot NV.

Textilindustri (L1978:9373)

Linbastu? 6x6 m (NV-SÖ). Kallmurade väggar, intill 1 m h. Öppning i NV.

Textilindustri (L1939:5793)

Linbastulämning, endast spisröset identifierat, närmast runt, 3 m diameter, intill 1,5 m h. Tegel synligt i ytan.

Textilindustri (L2022:4392)

Linbastu (skånska "brytestuga"), 18 x 5–6 m (innermått). Avgränsas av uppemot 1 m höga jordvallar innehållande en hel del stenar och block. Byggnaden ...

Textilindustri (L1955:8980)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1939:4293)

Lintorkningsgrop(?), 3,5 x 3 m (Ö-V), intill 0,5 m h. Anlagd mot berg i N. Invändig grop 2,5 x 1,2 m (Ö-V), öppning i V. Tegel och kolrester funna vid...

Textilindustri (L1987:5510)

Lintorkningsanläggning, 1,6x1 m (N-S). Kallmurade väggar, 0,6 m br och 0,9 m h. Stort block i N, ca 2 m br och 2 m h. Öppning i S. Finns kol och sot...

Textilindustri (L1972:1408)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1959:271)

Lintorkningsanläggning?, 4 x 2 m (NV-SÖ) och ca 0,7 m dj, med kallmurade kanter, av 0,2 - 0,4 m st stenar, delvis övertorvade. Belamrad med röjningsst...

Textilindustri (L1979:8055)

Linbasta, 7x4 m (Ö-V), 1.2-2.5 m dj, kallmurad. I NV hörnet eldstadsröse.

Textilindustri (L1935:9923)

Linsänke, närmast runt, ca 5 m diam och ca 0.7 m dj med mossa, vatten och ris i botten. Vattendjup 0.20-0.25 m. Runt gropen är en vall, intill 2.4 m b...

Textilindustri (L1979:4747)

Linbastu, rest av, 2,5x1,5 m (NÖ-SV) och 1 m h. Kallmurad.

Textilindustri (L1979:7711)

Lintork, 3x1 m (N-S), anlagd invid Ö sidan av lodrät, 2 m h bergkant. Övriga sidor begränsas av ca 0.8 m h (över markytan) kallmurar. Djup innanför mu...

Textilindustri (L1979:8079)

Lintork, 3.5x1 m (N-S), anlagt invid Ö sidan av stenblock, 3 m h. Invid lintorken är fossil åker med talrika röjningsrösen.

Textilindustri (L1939:4878)

Lintorkningsgrop, 3,5 x 2,5 (NÖ-SV), 0,3 m dj. Gropen är på tre sidor omgiven av en kallmurad vägg, 0,5-1 m br, av 0,2-0,5 m st naturstenar. Den fjärd...

Textilindustri (L1974:8841)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1953:5122)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1978:6878)

Lintork, fyrsidig, 4x3 m (NO-SV), bestående av två parallella, 0,6-0,8 m br, intill 0,8 m h kallmurar av 0,4-1 m st stenar. Kallmurarna utgår från nor...

Textilindustri (L1979:7577)

Lintork, invid N sidan av ett intill 2.5 m h flyttblock är kallmur 1 m l, 0.7 m h. 2 m V om denna är jordfast block. Det stora flyttblocket eldskadat.

Textilindustri (L1978:4034)

Linbasta, 6x5,5 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1,3 m h, kallmurad. Galt i NNV.

Textilindustri (L2008:4802)

Lintorkningsgrop, närmast kvadratisk, 0,7 x 0,55 m (N-S) och 0,4 m dj. Gropen avgränsas av tre kantställda tuktade stenar, 0,4-0,7 m st, i Ö och V kan...

Textilindustri (L1948:5503)

Ruin efter linskäkt, 5x5 m st (Ö-V, N-S) 2,3 m h. Knuttimmrad av 0,5 m br stockar lagda på syllstensgrund. Ingång från V. I Ö lucka, 0,5x0,5 m st, en...

Textilindustri (L1979:9643)

Lintork, 3,5x1,5 m (NNÖ-SSV), begränsad av murar, 0,3.1 m h, kallmurade, i SV av jordfast block.

Textilindustri (L1979:9031)

Rötningsgrop, 4x3 m, intill 0.8 m dj, kallmurade kanter. 6 m V om rötningsgropen är fålla (?), 5x3 m (NNÖ-SSV), i N och S begränsad av jordfasta bloc...

Textilindustri (L1978:3020)

Lintork, rektangulär, 2x1,3 m (NV-SÖ) med kallmurade sidor, 0,8 m h.

Textilindustri (L1939:4427)

Linbastugrund, 5,5 x 5 m (NV-SÖ), 0,4 m h, spisröse centralt, 4 x 3 m (NV-SÖ, Syllstensrad av 0,2-0,5 m st stenar.

Textilindustri (L1974:1734)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Textilindustri (L1973:1316)

1) Se RAÄ-nr 82:2 i Hånger sn.

Textilindustri (L1952:31)

Linbastu, 7x5 m (Ö-V) och 0,7-1 m dj, ingrävd i S sluttning. Kallmurade väggar, 1 m h, av tuktade 0,3-0,6 m st stenar. Det inre rummer är 4x4 m med en...

Textilindustri (L1987:9106)

Linbastu, rest av, 14x7 m (Ö-V), med intill 1-1,5 m h kallmurade väggar, 1,2 m tj. Välbevarad ugn i SV hörnet. I V ansluter brytesugan. Öppen mot Ö.

Textilindustri (L1978:799)

Lintork, 3x1 m (N-S), på tre sidor begränsad av kallmur, intill 0,6 m h. Anlagd på V sidan av flyttblock, 1,1 m h.

Textilindustri (L2007:7246)

Vadmalsstamp, lämningar av, bestående av 1 fördämningsvall, 1 husgrund till stampen, 1 spillvattenränna samt 1 husgrund med spismursrester. Fördämning...

Textilindustri (L1979:8043)

Lintork, 5x5 m och intill 0.7 m h, kallmurad. N och Ö härom är fossil åkermark med flera stora röjningsrösen. Platsen är skyltad.

Textilindustri (L1978:1179)

Lintork, 3x1 m (NNV-SSÖ) och 0,6-0,7 m h, begränsad av kallmur på tre sidor. Anlagd invid V sidan av jordfast block, 7 m h.

Textilindustri (L1978:1671)

Lintork, 1,5x1,5 m och 0,6 m h kallmurar i N och S.

Textilindustri (L1982:6798)

Lintorkningsugn, 3,5x2,5 m (N-S), 0,3 m dj, kallmurade sidor, något igenrasad, av 0,3-05 m st stenar.

Textilindustri (L1978:3990)

Lintork, rektangulär, 3x0,8 m (N-S), i N, S och V begränsad av en rad stenar, 0,3-0,4 m stora och 0,15 m h, i Ö av ett flyttblock, 6 m stort och 3,5 m...

Textilindustri (L1978:5905)

Lintork, rektangulär, 3x1,5 m (NNV-SSÖ), i SSÖ och NNV begränsad av 1-1,5 m l och 0,7 m h kallmurar, i ÖNÖ av ett 3 m st och 2 m h, eldpåverkat jordfa...