Träindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för förädling av trävaror.
Träindustri (L2021:7984)

Sågverk, plats för, enligt 1944 års ekonomiska karta. Skyltad av Böle bygdegårdsförening år 2020 med uppgiften att Kalmar kol och trä hade ett sågverk...

Träindustri (L1973:5168)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Träindustri (L1936:8434)

1) Bro: rest av. Den SV och NÖ brofästerna nästan helt förstörda,ca 5 m l. ; (NV-SÖ) och 1,5 m h. Består av delvis hugget,delvis o hugget gråsten,...

Träindustri (L1971:2621)

Såglämning, ca 20 x 15 m (N-S), bestående av 1 stengrund, 8 x 5 m (N-S), av 0,6 - ca 1,10 m stora stenar med stenplintar i N. Övermossad. S om stengr...

Träindustri (L1943:9026)

Såglämning, ca 100x60 m (NÖ-SV), enligt 1643 års geometriska avmätning plats för såg- och hyvelkvarn, bestående av 1 kvarnbro(rest av), 1 fördämningsv...

Träindustri (L2000:2768)

Sågverkslämning, 40x25 m (NNÖ-SSÖ), i NV bestående av en 20x15 mst grävd vattenränna med yttre vall samt fördämningsvall ochgrundlämning?Vattenrännan ...

Träindustri (L2023:5826)

Såglämning, 70x20-45 m (N-S), bestående av 1 husgrund, 1 dammvall samt en bäckfåra med stensatta kanter och kallmurade fundament för vattenhjulet. Hu...

Träindustri (L2005:277)

Spånhyvel, ca 40x30 m st (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 1hjulgrav samt märken för hjulaxel.Dammvallen är 25 m l (NÖ-VSV), 1.5 m h och intill 2 m br...

Träindustri (L2021:2394)

Såg, uppgift om. Här ha en såg legat sedan åtminstone år 1707.

Träindustri (L2004:616)

Lämning efter sågverk med hjulgrav, 8x6,5 m (N-S) och 0,4-1,2 m h plintar. I NV delen är ett fundament av hjulgrav, 2,7x1,6 (Ö-V) och 0,8 m h. Märken ...

Träindustri (L1959:5141)

Rest av vattendrivet sågverk inom ett område av 35x10 (NV-SÖ) varav nu återstår 1 vattenränna, 35 m l, 4 m br och 1-2,5 m h, av 0,2-1 m st stenar. I ...

Träindustri (L1945:640)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1992:4393)

Sågverkslämningar, inom angivet område, 185x40 m (NV-SÖ),bestående av en vattenränna.Vattenrännan är 185 m l (NV-SÖ) och 3 m br. 15 m SÖ om den korsan...

Träindustri (L1982:3589)

Ångsåg, uppgift om. Enligt häradkartan har här legat en ångsåg. Endast ett fåtal grundstenar finns kvar på platsen. Sågen byggdes i slutet av 1800-tal...

Träindustri (L1936:530)

Ångsågslämning, oregelbunden ca 15 x 6 m (NV-SÖ) och 0,5 m hög nästan helt övermossad. I ytan syns och känns med sond ett 15-tal grundstenar, tegelres...

Träindustri (L1992:8944)

Såglämning bestående av ett område ca 70x10-45 m (NÖ-SV), bredast i SV delen, NÖ om vägen, samt ett område, 40x2 m (VNV-ÖSÖ), NV om vägen. I området N...

Träindustri (L2003:4406)

Borttaget sågverk. Sågverket revs omkring år 1965. Kvar finns nuett transformatorhus och en del grundstenar.

Träindustri (L1998:8768)

Såglämningar, bestående av spridda grundstenar, fördämningsvall,15 m l (NNV-SSÖ), 1.5 m br och 0.6 m h på N sidan av bäcken. PåS sidan är fördämningsv...

Träindustri (L1937:6768)

Vattenkanal, stenskodd, 15 m l och 1 m br, tillhörande en nu borttagen vattensåg som var i bruk 1920-1960.

Träindustri (L2019:4383)

Plats för ångsåg. Inom det markeade området är en ångsåg bestående av 4 byggnader redovisade på 1858 års stadskarta. På ungefär samma plats fanns enli...

Träindustri (L1957:2389)

1) Sågkvarnställe, bestående av fördämningsvallar, stensattavattenfåror, fundament, trätrumma och kvarnbyggnad.

Träindustri (L1939:1062)

Sågkvarn, uppgift om. Enligt en sockenkarta över Österlövsta socken från år 1699 har en såg funnits på platsen. Inga lämningar iakttogs som kunde knyt...

Träindustri (L1936:5437)

Såg, plats för, och byggnader enligt ortofotokartan.Beskrivning saknas.

Träindustri (L2020:302)

Sägverkslämning, ca 50x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall, 4 fundament till vattenränna, 1 grund och 1 antydan till grund. Dammvallen, i områdets ...

Träindustri (L2001:3938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2023:6763)

Plats för pärthyvel. Enligt uppgift ska det på platsen ha funnits en vattendriven pärthyvel. Byggnaden ska ha varit enkel, bestående av golv och tak,...

Träindustri (L1974:1358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2005:472)

Kvarn- och såglämning, 50x10 m (N-S), bestående 3 husgrunder och 1fördämningsvall. Husgrunderna är 4x4, 6x4 respektive 10x7 m(huvudsakligen N-S) och ...

Träindustri (L1978:9817)

Plats för såg, idag ruinrester i form av bl a rektangulära grovt huggna stenblock, ca 0,4-0,5 m st och ca 0,2 m h) bitvis bevarade i tre skift samt de...

Träindustri (L1939:8982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1950:2489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1948:6999)

Sågverk, inom ett 130x50 m st område är lämningar efter sågverk samt plats för kvarnar.På N sidan ån är en urgrävd yta 10x6 m (Ö-V) och 1,2 m dj. I ka...

Träindustri (L1991:4417)

Kvarnlämningar, ca 90x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall, 1igenväxande damm, 2 kvarnrännor samt lite träplankrester.Dammvallen är 35 m l (NNÖ-SSV...

Träindustri (L1972:5605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1948:3749)

Såg, plats för. Enligt lantmäterikarta har här legat en såg. Inga lämningar synliga. Bäcken är uppgrävd i senare tid.

Träindustri (L1959:8694)

1) Lämningar efter sågställe, bestående av fördämningsvallar(delvis kallmurade), 2 separata stensatta vattenrännor, 1husgrund med inbyggt kraftigt fun...

Träindustri (L1948:7319)

Såglämning, 70x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 röjd yta, 4 stenkistor och 1 husgrund med hjulgrav. Den röjda ytan, i områdets N del, är 10x8 m (NV-SÖ)....

Träindustri (L2021:1762)

Såg, uppgift om. Enligt historiska kartor från åren 1840 och 1841 har en såg legat här. Inga synliga rester ovan mark.

Träindustri (L1936:5891)

Sågverkslämning, bestående av det sammanfallna såghuset, 10x20 m.Ramsågen finns kvar på platsen. Sågen uppfördes 1894 och användestill 1947. 1966 rasa...

Träindustri (L1951:1398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2000:8147)

Såglämning, 150x50 m (NÖ-SV), bestående av fördämningsanläggningsamtkallmurade stenfundament för såghuset. Fördämningsanläggningen, 17x2.5 m (Ö-V), är...

Träindustri (L1980:9358)

Såglämning, bestående av ett stenmursfundament, 10 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 1,8 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. Bäcken är kraftigt rensad varvid åtskill...

Ångsågen, Träindustri (L2008:9046)

Ångsåg, bestående av såghus, 5x4 m (V-Ö), av trä i vilket ettredskap står kvar. I NV finns en bit mur av tegel kvar. Från Vdelen av huset går en kraft...

Träindustri (L2006:2937)

Såg och garveri, uppgift om. Enligt uppgift skall det ha funnits1såg och 1 garveri på Eds ägor. garveriet har sannolikt legat ungefärpå den angivna pl...

Träindustri (L1973:8030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2019:1245)

Såg, enligt geometrisk avmätningskarta över Torp från år 1698 har en såg legat ungefär på denna plats.

Träindustri (L2008:8150)

Såg, uppgift om. Enligt häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 ska det på denna ungefärliga plats ha legat en såg. Idag finns inga synliga konstruk...

Träindustri (L2021:1375)

Såg, uppgift om. På två kartor från år 1688 finns en sågsymbol utsatt i ån i närheten av Åby och Tjugesta.

Träindustri (L1945:7710)

Sågverkslämning, ca 60x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 1 stenrad. Dammvallen, på båda sidor om bäck, är 10 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och inti...

Träindustri (L1935:1424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1979:1976)

Såglämning, ca 40x15 m (VNV-ÖSÖ, utsträckning enligt laga skifte över Gamla Pershyttan år 1830. Sågen finns även utsatt på häradskartan från 1864-67. ...

Träindustri (L2020:5967)

Såglämning, 12x10 m st (NÖ-SV), bestående av 4 fundament, 1x1-1,5x1,5 m st och 0,5-0,6 m h samt två parallella stenrader med ett avstånd av 4 m. Vatte...

Träindustri (L1970:2409)

Sågkvarn, bestående av en raserad stengrund med delar av den grövsta kallmurade stengrunden bevarad i ravinkanten, efter Röttle gamla såg. Ändringsanm...

Träindustri (L2007:6451)

Såglämning, bestående av: 1) Husgrund 18x16 (N-S), murarna är 1-2m h och 1.5 m br. kallmurade av huggen sten. Väggar/murar på tresidor, S långsidan öp...

Träindustri (L1956:9309)

1) Lämningar efter sentida kvarn, bestående av ihoprasadsågverksbyggnad på hög stenfot. Från väg som tjänstgjort somdammvall är förmultnad träränna so...

Träindustri (L2010:6002)

Lämningar efter sågverksanläggning, bestående av ett murat dammfäste med vattenränna samt 1, ev 2, husgrunder. Dammfästet är ca 30 m l (VSV-ÖNÖ). Vatt...

Träindustri (L1987:4336)

Industrilämning, 50x20 m (N-S), bestående av 2 byggnadsgrunder, 3 betongfundament och 1 terrasskant. Byggnadsgrunden i N är 11x6 m (N-S), med kallmura...

Träindustri (L1943:4140)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1951:1157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1979:611)

Såglämning, 32x8 m (ÖNÖ-VSV). Grunden utgörs av talrika cementplintar, 0,3-1,2 m h. En vanlig storlek är 0,4x0,4 m och en annan är 0,8x0,2-0,3 m. Arme...

Träindustri (L1942:8679)

Sågverkslämning, ca 250x200 m (NO-SV), bestående av 3 kvarstående byggnader, 3 husgrunder, övergivna vägar och övergivna industrispår. De kvarstående ...

Träindustri (L1972:4088)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1935:6589)

Sågverkslämning, bestående av kallmurad stenmur i bäckkrök, samtrester av stockkonstruktion.

Träindustri (L1951:5427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2021:1581)

Såg, rest av. Intill åns V sida sticker en kallmurning fram under mark, ca 1,2x1,2 m st som kan vara rest efter sågen som har legat här åtminstone mel...

Träindustri (L2022:7680)

Husgrund, 19,5 x 7,5-4,5 meter stor. Husgrundens syllstenar är kantiga och huggna, storlek om 0,3x0,4 till 0,6x0,8 meter. I NV hörnet i den breda dele...

Träindustri (L1948:2107)

Såglämning, bestående av en valvad tunnel med stensatta kanalkanter på båda sidor. Allt byggt av huggen sten. Tunneln är 20 m l (NNV-SSÖ) och 3 m br. ...

Träindustri (L2004:148)

Lämning efter ångsåg, inom ett område av ca 75x65 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 husgrunder. Såghusgrunden är 32x28 m (NV-SÖ), och intill 0,7 m h av grund...

Träindustri (L1957:81)

1) Lämningar efter såg, bestående av husgrund och stenlagd damm,eller ränna. Beväxt med björk och gran. Ca 6 m S om lämningen enmindre stenbro 5 m l, ...

Träindustri (L1994:2897)

Sågverkslämningar, (Blåfors såg), 150x55 m (Ö-V), bestående av enplan yta, timmerrester, två husgrunder och en sågverksgrund och enstensatt ramp.Den p...

Träindustri (L1952:5007)

Sågverkslämning, ca 80x50 m (NV-SÖ) bestående av 1 såggrund, 2 dammvallar och 1 vattenränna. Såggrunden, belägen på Ö sidan av bäcken, är 15x6 m (NNV-...

Träindustri (L1947:9620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2022:2664)

Såghusgrunden är 18x12 m (Ö-V) och intill 0,8 m h bestående av ett 50-tal betongplintar, 0,3x0,3 m (N-S) och 0,5 m h samt 3 st betong fundament, 0,9x0...

Träindustri (L1993:2825)

Område med såverkslämningar, 100x50 m (NÖ-SV), beståendeav två husgrunder, en grop/fördjupning, rester av grund tillvattenhjul, en vattenränna samt re...

Träindustri (L1973:6744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1979:1469)

Såglämning, ca 35x35 m (N-S). I områdets NV del, intill bäcken är rester av såghuset, 9x9 m och intill 1,2 m h, kallmurad av 0,4-0,6 m st stenar. SV ...

Backsågen, Träindustri (L1936:6590)

Lämningar av såg. I bäcken syns rännan till skovelhjul och ev.rester av stockar från såghuset.

Träindustri (L1936:1730)

Spånhyvel, rest av. En bjälke, ca 2 m lång, ligger tvärs över bäcken. Enligt markägaren anlades spånhyveln ca 1920 och revs 1937. Påträffad vid arkeol...

Träindustri (L1950:4827)

Såggrund, ca 20 x 10 meter (Ö-V), bestående av 2 fundament. Fundament, 5 meter långt, 5,5 meter brett och intill 3 meter högt, kallmurat med 0,25-1 me...

Träindustri (L1950:6043)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2007:7947)

Stickhyvel, 8x8 m st bestående av från NÖ en dammvall 8 m l (N-S),0,5m h och 1-1,5 m br. Utrasad. 3 m SV om dammvallen ärstenfundament 4x3 m st (NÖ-SV...

Träindustri (L1969:5202)

Sågplats, inom ett ca 50 x 30 m st område (NÖ-SV). Anläggningarna är i huvudsak belägna utmed den NV sidan av bäcken. Centralt i området, intill och N...

Träindustri (L2021:2492)

Såggrund, ca 8x6 m (NÖ-S) och intill 1,5 m h, kallmurad av 0,3-0,6 m st stenar.

Träindustri (L1960:7567)

Såglämning, 15x10 m (N-S), bestående av 1 dammvall och 2 stenfundament. Belägen på båda sidor om bäckfåra. Dammvallen är 1,0 - 2,5 m br och 0,3 - 1,5 ...

Träindustri (L2000:4461)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1998:932)

Såglämning, uppgift om, bestående av 1 husgrund, 1 kanal och 1 dammvall. Husgrunden är 10x8 m st med hörnstenar i Ö och en 5 m l kallmurad stenmur i V...

Träindustri (L2000:8064)

Såglämning, ca 60x20 m (N-S), bestående av dammvall, 15 m l (Ö-V), 2 m br ochintill 1 m h, av grovt kallmurade 0.3-0.5 m stora stenar. Otydligarester ...

Träindustri (L1935:1680)

Sågverkslämning, nu bestående av kallmurade stenfundament medrester av en damm gjord av plank. Såghuset helt utplånat.

Träindustri (L1957:2468)

1) Sågverksplats, bestående av damm, fördämningsmur och 1 grundför sågverket. Muren är kallmurad, 20 m l (ÖNÖ-VSV) 3 m br ochintill 2 m h. Detta sågve...

Träindustri (L1993:2105)

Lämningar efter såg, 40x20 m (NNÖ-SSV), bestående avfördämningsvall i form av stenkistor med timmerarmering (bevarad ibotten), och ramp, på N sidan, 1...

Åslebyholms sågruin, Träindustri (L2007:5662)

Såglämning, bestående av en stenkista, 1 dämne och en dammvall.Stenkistan är 15x10 m (ÖSÖ-VNV) och består av grova parallellastockar (ÖSÖ-VNV) med ca ...

Träindustri (L1951:5196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1981:1606)

Sågverksgrund, rest av, med mur-/stenskoning, 18x1-2 m , av huggna 0,3-1 m st stenar, samt i kanalen/rännan en träkonstruktion av 0,15-0,2 m tj stocka...

Träindustri (L1936:5022)

Sågverkslämningar, inom ett 40x20 m (Ö-V) st område. Mitt i ån är2 murgrunder. Dessa är 3.5x2.5 m (NV-SÖ) och 3-4 m h, kallmuradeav 0.2-1.5 m st stena...

Träindustri (L2004:7008)

Rester av såg och kvarn. På S sidan om en bäck är enslaggstensgrund, ca 30x10 m (Ö-V) efter såg. N om bäcken är enngt otydlig stengrund, ca 10x10 m, e...

Träindustri (L1969:190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1959:3440)

Såglämning, ca 20x10 (NNÖ-SSV), bestående av 2 kallmurade stenfundament på båda sidor om bäcken. Stenfundamenten är 17-20 m l, 1-2 m br och intill 2,...

Träindustri (L1961:1525)

Bebyggelselämning, lämningar efter gammalt sågverk. Beståen de av1 husgrund med spismursrest, 2 st. brädfodrade brunnar, div.järnskodda stenar. Beväxt...

Träindustri (L1948:5478)

Sågverksområde, ca 30x15-30 m (ÖNÖ-VSV), bestående 1 husggrund 1 fundament till såg 2 och2 täktgroar. Husgrunden utgörs av ett spisröse 3 m diam och 0...

Träindustri (L1952:9359)

Ångsågslämning, 20x9 m (N-S), avgränsad av ett 15-tal stenblock, 0,2-0,4 m h och 0,5-0,8 m st. Mitt på, utmed V långsidan, är en förankringsanordning,...