Träindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för förädling av trävaror.
Träindustri (L2002:5143)

Såg, uppgift om, nu borttagen. Området är utfyllt med tegelkross.Sägen tillhörd Skälby by.

Träindustri (L2019:6088)

Såglämning, 55x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 dammvall och 1 del av en grund? På N sidan om bäcken är dammvallen 19 m l (NNV-SSO), 2 m br och 0,4-0,6...

Träindustri (L2009:8721)

Sågverkslämning, 50x30 m (N-S), bestående av 1 sågverksgrund och 2 fördämningsvallar. Sågverksgrunden är rektangulär, 16x6 m (N-S) och 0.1-1 m h, högs...

Träindustri (L1953:6667)

Sågverkslämning ca 10x20 meter (Ö-V) och 3 meter hög. Uppgifter enligt 1950 års inventering.

Träindustri (L1993:3294)

Lämningar efter sågverk, bestående av 1dammkonstruktion, 10 m l (Ö-V), 2.5 m br och som mest 1.2 mh, av 3 varv timmerstockar och jordfyllning. Anläggn...

Träindustri (L1950:3167)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1951:1157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2021:1762)

Såg, uppgift om. Enligt historiska kartor från åren 1840 och 1841 har en såg legat här. Inga synliga rester ovan mark.

Träindustri (L1978:9902)

Stenmur i åfåran, ca 35 m l, ca 1 m br och ca 0,5 m h ovan vattenytan. Uppbyggd av gråsten, många ca 0,3 m st, men flera i större storlek, 0,4-0,5 m i...

Träindustri (L1993:611)

Lämningar efter sågverk, bestående av sex husgrunder, en källargrund, en brunn, tre gropar, två vägar (transportbanor), en spinkkaj, en stenkista, en ...

Träindustri (L2007:2462)

1) Dammvall, 48 m l (SSÖ-NNV och Ö-V), 0.5-6 m h och 3-4 m br,kallmurad av 0.5-2.1 m st stenar. I den NÖ delen av dammvallensförlängning, en flack jor...

Träindustri (L1983:1223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2005:3986)

Såglämnningar bestående av resterna av 1 fördämningsvall avbetong och tuktad gråsten, 36 m l (NV-SÖ), 2 m br och upp till 3 mhoch 2 grunder till såghu...

Träindustri (L1958:9471)

1) Nerlagt sågverk, endast grundmurarna återstår 4x18 m(VNV-ÖSÖ). Intill löper en vattenkanal.

Träindustri (L2000:6612)

Sågverkslämning, uppgift om. På platsen skall enligt karta från 1756 ha funnits"gammalt sågställe".

Träindustri (L1972:6511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2006:9868)

Såg, uppgift om. Enligt Lennart Andersson, Järpliden, ska det halegat en såg i Överån söder om vägen mellan Possåsen ochJärpliden. Sågen kunde ej loka...

Träindustri (L1936:9531)

Plats för såg, uppgift om.

Träindustri (L2000:7403)

Kvarnlämningar, 80x45 m (NNÖ-SSV), bestående av fördämningsvall,kvarndamm,stenfundament för kvarnhjul, kvarnhjulsränna, avledningsränna ochkallmurades...

Träindustri (L2003:4282)

Plats för såg.

Träindustri (L1961:8317)

Bebyggelselämningar, inom ett område, 70x30 m st (NÖ-SV), är 1 kraftighusgrund, ca 10x10 m (NNÖ-SSV), intill 0.7 m h av kallmurade stenar, 0.5-1 mst. ...

Träindustri (L1978:4002)

Lämningar efter träskomakarverkstad bestående av husgrund, 5x4 m (NÖ-SV) med 1,3-2,2 m h, kallmurade väggar av tuktad sten. Vid NÖ gaveln är kallmurad...

Träindustri (L2013:6736)

Såglämning, omkring 80x40 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 husgrund, 1 dammvall samt stenfundament och otydliga stensyllar. Husgrunden, 20x10 m (NNV-SSÖ) oc...

Träindustri (L2006:993)

Såglämning, 17x12 m (N-S), 0.3-1.5 m h av 0.2-1.3 m st tuktadestenar. Den Ö delen utgörs av en 17 m l (N-S) 1.5 m br och 0.3 m hmur som är den yttre b...

Träindustri (L1952:6898)

Såglämning, Marhults såg, inom ett område av 55x25 m (Ö-V), bestående av 1 grund, 3 stenpackningar, 1 fördämningsvall, 1 delvis kallmurad ränna och 1 ...

Träindustri (L1981:265)

Såg, rester av fundament. Detta är tydligast i SV, 15x15 m och ca1 m h och består av sinnersten och gråsten. Övrigafundamentsrester är av betong.Områd...

Träindustri (L2001:1005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1998:5745)

Såglämning, uppgift om. I närheten av angiven plats var på 1702 års karta en såg, Lexsjöbosågen ("Lexsiöbo Sågen"). (RAÄ dnr 3.4.2-806-2014)

Träindustri (L2008:7697)

Sågverkslämning, bestående av en i SÖ åkanten belägen rest av grund, 6 m l (NNÖ-SSV), 1 m br och 1-2 m h, av glest kallmurade 0,4-1,3 m st stenar, lag...

Träindustri (L1935:618)

Lämningar efter såg och spånhyvel, bestående av grundstenar efterbyggnader.

Träindustri (L1950:3527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1958:5738)

1) Bebyggelselämningar, sentida såg, bestående av 1 husgrund,röjda odlingsytor. Över husgrunden ligger resterna av möjligtvisväggar och tak. Alltsamma...

Träindustri (L2021:4748)

Såg, uppgift om. Enligt karta bl.a. från år 1759 har Bondekeby såg legat ungefär här. Drygt 35 m uppströms där en väg går över bäcken har en damm leg...

Träindustri (L2020:1377)

Såglämning, ca 19x10 m (Ö-V). Rester av grundmurar med rumsindelning kan till viss del fortfarande tydas. Intill S är en hjulgrav.

Träindustri (L1966:1074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2001:4430)

Vattensågområde, 170x125 (ÖNÖ-VSV) enligt äldre kartor.Nu syns endast rester efter en träkonstruktion, 5x2.5 m (NV-SÖ) ibäcken.En damm (RAÄ-nr 192) up...

Träindustri (L1991:4060)

Sågkvarnlämning, 200x50 m (N-S), bestående av fördämningsvallar,vattenränna till överfallshjul, kvarnrännor, avloppskanal, kvarngrund och kvarnsten.Fö...

Träindustri (L1959:1545)

Sågverkslämning, bestående av 1 dammvall, 2 rännor. Dammvallen, belägen på åns Ö sida är ca 20 m l (Ö-V), 2 m br och 1 m h, bestående av lagda, delvis...

Träindustri (L1938:3669)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1951:2910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1972:8356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2004:40)

Såghusgrund, vinkelbyggd, 10,5x7,5 m (NV-SÖ), med ett spisröse i N delen 2x1,5 m NV-SÖ och intill 0,4 m h med synliga tegelstenar. Ortnamnsregistret a...

Träindustri (L2006:2937)

Såg och garveri, uppgift om. Enligt uppgift skall det ha funnits1såg och 1 garveri på Eds ägor. garveriet har sannolikt legat ungefärpå den angivna pl...

Träindustri (L1973:3152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1945:9313)

Såglämning, ca 120x50 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund samt minst 1 transportbank. Husgrunden är rektangulär, 11x5 m (NNV-SSÖ) och 1 m dj, med e...

Träindustri (L1995:6649)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1993:8280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2000:527)

Sågverkslämning (?). 30x15 m (Ö-V), bestående av 1 sågverksruin(?), 12x5 m (Ö-V) och 0.5-1.2 m h, av huggna stenar, parallellmed bäcken. I Ö delen i k...

Träindustri (L1942:8679)

Sågverkslämning, ca 250x200 m (NO-SV), bestående av 3 kvarstående byggnader, 3 husgrunder, övergivna vägar och övergivna industrispår. De kvarstående ...

Träindustri (L2003:6173)

Såg, uppgift om, rester av, bestående av delar av dammvall N omväg, 6.5 m l, (NNV-SSÖ), 2-3 m br, förbättring av existerandemoränkulle, vägbygge och m...

Rotbackssågen, Träindustri (L2000:9458)

Såglämning, bestående av fördämning av trä och sten.Fördämningsvall i Ö ca 1.5-2 m l (VNV-ÖSÖ), 1.5 m br och 0.4 m hav lagda gråstenar 0.2-0.4 m st. T...

Träindustri (L1993:7813)

Lämningar efter sågverk, bestående av en husgrund, en grävdränna, en dammvall, samt trärester efter dammkonstruktion inomett område av 70x20 m (NÖ-SV)...

Träindustri (L1959:957)

Sågverkslämning, ca70x30 m (NÖ-SV), bestående av 2 dammvallar och spridda grundstenar/fundament till husgrund. Den SV fördämningsvallen, belägen på bå...

Träindustri (L1993:2705)

Lämningar efter såg, ca 180x70 m (NV-SÖ), bestående av 1husgrund (i områdets SÖ del), grund efter såg med ränna, väg samtdiv omplockningar. På platsen...

Klackenhults såg, Träindustri (L1972:8022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1999:181)

Såglämning bestående av fundament för ram till enbladig såg, 4x3m (NNV-SSÖ) och 0.3 m h, av sten och järn. Bevuxen med granar.Enligt Allan Fredriksson...

Träindustri (L1974:3642)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1998:9723)

Lämningar efter såg, bestående av 1 dammvall, ca 30 m l, 3-4 m br(N-S), byggd av 0.2-0.7 m st stenar, ganska raserad.Omedelbart V om vallen och på S s...

Träindustri (L1935:3475)

Sågverk, Måviks Ångsågs AB, med tillhörande bebyggelselämningar, U-formad, ca 380x40-290 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 stenkista, 1 ballastplats, splitv...

Träindustri (L1998:1274)

Grund efter ångsåg, 25x15 m, bestående av grundstenar och betongfundament (RAÄ dnr 326-816-2010).

Träindustri (L1948:8251)

Såglämning, utgörs av en stenmur, 15 m l (N-S), 7 m br och intill 1,5 m h, av 0,4-0,8 m st huggna stenblock. Stenmuren finns på S-sidan om bäck. Stenm...

Träindustri (L1936:2460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1996:1640)

Sågverksanläggning, 60x10 m (NV.SÖ). På bäckens SV sida iområdets NV del är stora mängder omrörd sten. De ligger påplatsen för själva sågverksbyggnade...

Träindustri (L1945:1349)

Såglämning, 8x7 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 husgrund. Husgrunden är 8x7 m (NNV-SSÖ), bestående av 11 kraftigt övermossade grundstenar. I den NÖ delen ...

Träindustri (L2022:5293)

Såglämning. Inom ett område av ca 75x25-55 m (NÖ-SV) bestående av 1 såggrund samt 1 fördämningsvall. Såggrund, belägen i SV delen av området, ca 11x9...

Träindustri (L1936:6800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1973:5670)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2021:4916)

Såg, uppgift om. På samma plats där det tidigare låg en hammare , se L1985:7557, låg det en såg år 1833 .

Träindustri (L2020:3204)

Såglämning, inom ett område av ca 140x25 m (Ö-V) bestående av ca 20 fundament, 1,5x0,3 m (N-S) och 0,5 m h, av betong omgivna av ca 45 st pelare 0,3x0...

Träindustri (L1961:9592)

Vädersåg, plats för, enligt bybefolkningen, har på platsen funnitsen såg som drivits med vindkraft. På platsen är nu endast en-staka grundstenar.

Träindustri (L1993:5779)

Lämningar efter sågverk, bestående av en fördämningsvall samten kanal med drivhjul. Fördämningsvallen är 2.5-4 m br och 55 m l,samt intill 2 m h. Vall...

Träindustri (L1937:9531)

Cementplatta 2,5 x 2,5 m och 0,2 m h med 4 uppstickande rundjärn med gängor 0,1 - 0,15 m h och ca 2 cm i diam. Cementplattan har utgjort grund till et...

Träindustri (L1972:8944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1959:346)

Såglämning, ca 160 x 10-30 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 dammvall, 1 grävd ränna, 2 husgrunder och 1 stenkantad, rensad åfåra. Dammvallen, belägen i S d...

Träindustri (L1958:4998)

1)Plats för vattensåg.

Träindustri (L1998:8768)

Såglämningar, bestående av spridda grundstenar, fördämningsvall,15 m l (NNV-SSÖ), 1.5 m br och 0.6 m h på N sidan av bäcken. PåS sidan är fördämningsv...

Träindustri (L1935:739)

Sågplats: uppgift om markeras med x på fotokartan.;

Lyrholmssågen, Träindustri (L2005:2683)

Sågverkslämning, inom ett 125x40 m st område (V-Ö). I områdets V:adel ör sågverkslämning, 25-15x15 m st (V-Ö), belägen iförsänkning i markplanet och p...

Träindustri (L2021:2588)

Rest av såg. Förhöjt parti med stenklädda murar. Modernt kraftverk byggt mot ån på egentliga såggrunden. Grunden är 9x9 m stor och 0,9 m hög. Stenverk...

Träindustri (L2010:4003)

Lämningar efter sentida såg, bestående av 1 dammvall 75 m (V-Ö)1-2 m br och intill 1,5 m h av sten och jord. I vallen är 2 stämboedsöppningar ca 2 m b...

Träindustri (L1972:3283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1974:3028)

Sågverkslämning/ -ruin. Används numera endast till husbehovssågning.

Träindustri (L2007:8026)

Kvarn- och såglämning, 25x6 m (NNV-SSÖ), bestående av 1fördämningsvall, syllstensrader och syllstockar till ensåglämning och 2 parallella grundmurar ...

Träindustri (L2020:9764)

Såglämning, ca 18x8 m (N-S) bestående av 1 husgrund och del av 1 vattenränna. Husgrunden är ca 18x10 m stor. I öster en 1,45 m hög kallmur av 0,30x0,5...

Träindustri (L1979:2661)

Såglämning, inom ett område av ca 20 m diam bestående av 1 husgrund. Husgrunden är 13x3,5 m (NV-SÖ) och 0,05 m h, i centrala delen är ett gjutet funda...

Träindustri (L2019:2987)

Såglämning, 55x45 m (N-S), bestående av en husgrund(?), rest av, en dammvall och en stenmur. Husgrund(?), med oklar begränsning. Något tegel som kan v...

Träindustri (L2021:3000)

Såg, uppgift om. Enlig karta från år 1655 låg en sågkvarn här. Det finns "markyta" på platsen enligt terrängskuggningskartan.

Träindustri (L1998:9848)

Såglämning, ca 40x40 m (N-S). V om åns lopp är en stensamling,10x20 m (N-S), vilka troligen ingått i någon byggnad. I N delenav området är en stenmur,...

Träindustri (L1938:6198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1971:5945)

Såglämning, 20x7 m (NV-SO) bestående av ett husskal, stående på cementplintar 8 per långsida, 0,4 m h, fykantiga i basen 0,4 m i sida och avsmalnande ...

Träindustri (L1939:6267)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L2008:5457)

Område med sågverkslämningar, 45x10-15 m (NNV-SSÖ till NNÖ-SSV), bestående av 3 grunder. Den N grunden är 5x4 m (N-S) med 1-1,5 m br och 0,2-0,4 m h j...

Träindustri (L1950:2489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Träindustri (L1991:3817)

Sågverkslämning, ca 200x90 m (NNÖ-SSV), bestående av sågverksdamm, 2 sågrännor och 5 stenfundament. Sågrännorna är 10-15 m l och har stensatta kanter....

Träindustri (L2006:1576)

Sågverk, sentida inom ett område av 180x130 m (Ö-V) är rester avtvå husgrunder i cement samt utschaktade ytor med rikligt inslag avbark.Sågverket lade...

Träindustri (L2021:4347)

Såglämning, ca 88-30×2-35 m (NÖ–SV), bestående av 1 husgrund, 1 dammvall, 1 ränna och spridda grundstenar. Husgrunden är 20×15 m (NV–SÖ), med i mitten...

Träindustri (L1952:5440)

Sågverkslämning, ca 300x60 m (Ö-V), bestående av 1 grund till sågverk, 2 brädgårdslämningar, 2 husgrunder och 1 brunn. Grunden till sågverket är 30x25...

Träindustri (L1979:1383)

Sågplats, uppgift om. Läge enligt enskifteskarta över Gusselby från år 1813. Vid inventering av platsen (2021) påträffades inga lämningar, vilka kunde...

Träindustri (L1978:9553)

Barkstamp, uppgift om. Enligt kartor från 1766 och 1781 låg en barkstamp på platsen. Inga synliga lämningar. (Raä dnr: 3.4.2-324-2016)

Träindustri (L1971:1452)

Såglämning, 30x30 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna. Dammvallen (Ö-V) 12 m l på Ö sidan av ån, består av 0,5-0,7 m st s...