Vad

Riksantikvarieämbetets definition: Passage genom vattendrag.
Stenbocksvadet, Vad (L1989:4876)

Vadställe utmed en sträcka av ca 50 m (NNV-SSÖ). Mindre fall i Ndelen, med liten holme. Översikningszon i SÖ.

Hallavadet, Vad (L1966:3737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1998:6694)

Vadplats, ca 5 m l (NÖ-SV), 0,6-0,8 m br, bestående av ca 0,6 m st flata stenar över vattendrag. Ligger vid befintlig stig.

Vad (L1973:4517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1941:2787)

Gammalt vadställe. På S sidan av Fyrisån är en hålvägsartad nedskärning i åkeränden, 10 m l, 6 m br och 0,5-1 m dj. Enligt uppgift har vadstället nytt...

Vad (L1945:9659)

Vadställe? I ån har påträffats en stenrevel eller dylikt på vilkenman kan gå och bottna över hela ån. Osäker uppgift omundersökning från Uppsala på 19...

Vad (L1942:5141)

Vadställe ca 15 m (N-S) och intill 8 m br. Under vattnet syns delar av en ställvis reserad stenläggning, fortfarande i bruk. Se även Inventeringsbok.

Vad (L1946:9810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1995:1815)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Svinavad, Vad (L1973:9352)

1) För beskrivning se RAÄnr 224:2 i Tofteryd sn.

Vad (L2005:3521)

Vadställe, med namn, 4 m l (Ö-V) och 3 m br av 0.1-0.3 m strundade stenar.

Vad (L1985:2768)

Vadställe 38 m l (SSÖ-NNV) bestående av 4 fundament.1) Fundament, runt, 4 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med talrika0.2-0.4 m st stenar i ytan. Gropig...

Vad (L2003:2012)

Uppgift om vadställe.Platsen är endast ungefärligt angiven, då det ej lyckats atterhålla uppgift om exakt läge.

Vad (L1972:2980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Karls vad, Vad (L2004:5684)

Vad, ungefärlig plats för. Enligt äldre ortsbor är detta platsenför ett vad. Vadet kallas Karls vad, efter en kung Karl, vilkenska ha nyttjat vadet. V...

Hästefallsvad, Vad (L1971:724)

Vad, och vattenhåla.

Vad (L1962:2551)

Vadställe, uppgift om och ungefärlig plats för. 1983 iaktagesendast en vassrygg 15-20 m l, utstickande från SÖ stranden.Möjligen har man här i äldre t...

Vad (L1985:2767)

Vadställe 38 m l (SSÖ-NNV) bestående av 4 fundament.1) Fundament, runt, 4 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med talrika0.2-0.4 m st stenar i ytan. Gropig...

Vad (L2000:3888)

Gammalt vadställe. Enligt Tord Bergemar, Ambjörby (Värmland)skall ett vadställe ha funnits efter den urgamla s k Brovägenmellan Malung och Värmlands ...

Språtavadet, Vad (L1972:8642)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2003:6863)

Vadställe, fd bro. Här var förr den äldsta bron över Kolbäcksån.Enligt uppgift från Evert Svensson, Ramnäs, ska det ha funnitshålvägar på bägge sidorn...

Vad (L1946:7508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1966:3726)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2003:5414)

Vadställe, uppgift om.

Hättskärs vad, Vad (L2002:5331)

Vad, enl. uppgift gammalt vadställe med namn enl. ovan. Sannoliktbeläget vid sentida vägövergång, där bron nu är helt borttagen.Ö om broläge och N om ...

Vad (L2006:2601)

Vadställe, uppgift om. På det nämnda stället har enligt uppgiftfunnits ett vadställe. Det är synligt som en lerbank, vilken går i(N-S) riktning ut i v...

Vad (L1975:3521)

Vadställe? 2 parallella stenrader med stenpackning emellan. N om kanalen 9 m l (N-S), 0,3 m h, av 0,2 m st stenar. 10 m S om kanalen synlig 4 m l (N-S...

Iglavadet, Vad (L1966:3779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1945:1241)

Vadställe, uppgift om. På den på kartan markerade platsen skall enligt Skog och historias uppgiftslämnare finnas ett vad. Inga synliga lämningar vid S...

Vad (L1942:7017)

Vadställe, uppgift om. På S sidan av åravinen finns spår av skärning och ränna? för väg.

Vad (L2004:4710)

Vadställe.

Vad (L1990:3656)

Vadställe, rest av, bestående av en stenläggning, 1,2x0,8 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m h, intill 0,15 m h från vattenytan, av 0,2-0,5 mst och 0,05- 0,1 m tj,...

Vad (L1989:2485)

1) Färdväg annan. Gammal landsväg, övergiven redan på 1800-talet.Vägen är ca 1200 m l (NÖ-SV), 6-10 m br. Kantas delvis avstenmurar. Röjningssten påfö...

Hästavadet, Vad (L1966:4392)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Täckberga vad, Vad (L1984:893)

Vadställe, nu till största delen demolerat som till exempel vidden stora åränsningen 1927, när leden gjordes farbar. Nuåterstår endast spridda stenar ...

Vad (L2003:9005)

Vadställe. Enligt Pettersson i Bispebo skulle det ha funnits ettvadställe på den uppgivna platsen när han var barn. På Tärna snsidan av ån skulle det ...

Vad (L1941:1184)

Vadställe, 10 m l (Ö-V) och 5 m br, försett med en gjuten betongplatta som "vägbana". Vattendjupet vid besiktningen 0,05 m. Används fortfarande.

Vad (L1950:4411)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1970:3948)

1) Gränsmärke mellan Sverige och Danmark. Gränssten enl fig. (seskiss i inv handlingarna).Vid bäcken S om stenen är ett lågt parti, liksom på andra si...

Vad (L2003:8737)

1) Ålderdomshem, rivet. Endast stengrunden, 27x12 m (NNÖ-SSV),kvarstår. Under den är källarutrymmena intakta. På Ö sidan avgrunden är en stensatt terr...

Vad (L2002:2593)

Plats för vadställe, anvisad av Karl-Erik Löf i Vad, ca 60 år. Ånär här grundad och från Engarn på V sidan ska en körväg ha löptner hit.

Vad (L1970:9777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1941:2113)

Gammalt vadställe, platsen för, enligt geometrisk karta av 1640/41. Numera synes ej några säkra spår efter vadstället, emellertidär i N brinken en ins...

Vad (L1941:3336)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S åkanten till åkerkant (NNV-SSÖ). Möjligen en ...

Vad (L1974:9360)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1950:3526)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sandsbro, Vad (L1979:5472)

Vadställe, tidvis möjligen bro eller spång, över vilket Via Regia passerat Vierydsån. Endast V nedfarten är bevarad. Motsatta strandbriken är kallmura...

Vad (L1966:7031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2009:9718)

Vad, undersökt och borttaget. Bestående av en stockrest och några käppar, i sluttningen S därom var ett ca 1,5 m st område med småsten i en delvis gle...

Vad (L2003:2934)

Uppgift om vadställe. Vid den markerade platsen leder väg nertill ån både från N och S sidan. vägen från N sidan passeraromedelbart före ån grunderna ...

Vad (L1974:2303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1944:647)

Gammalt vadställe.

Vad (L1961:371)

Vadet, namn på plats vilken i äldre tid använts som vad, troligenpå s.k.Runestigen. Platsen är den enda på denna delen av åsträckning, somkan ha an-vä...

Vad (L1998:6728)

Vad, bestående av stenläggning i bäck, ca 3 m l (NV-SÖ) och 2 m br. Vid registreringstillfället var vattenståndet 0,1-0,2 m över stenläggningen.

Vad (L2003:6599)

Före detta vad med namn och tradition.

Vad (L1942:6358)

Vadställe, f.d. Ej säkert lokaliserat 1980.

Vad (L1974:1238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1941:3238)

Gammalt vadställe. På S sidan ån är en nedskärning i brinken, ca13 m l (N-S till NNÖ-SSV), i S delen hålvägsartad, 2,5 m br i Ndelen terrasserad mot V...

Vad (L1944:641)

Gammalt vadställe.

Vad (L2021:1103)

Vad, uppgift om. På en geometrisk karta år 1742 är texten "mörck Wadet" utsatt i åns längdriktning, intill den lilla udden i V, där en äldre bruksväg ...

Vad (L1939:5309)

Vadställe, ca 25 m l (NÖ-SV) och ca 3 m br. Bilväg ansluter på båda sidor av ån. Ca 100 m S om detta vad finns uppgift om Forsgärdes vadet (storskift...

Vad (L1985:2843)

Vadställe 38 m l (SSÖ-NNV) bestående av 4 fundament.1) Fundament, runt, 4 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med talrika0.2-0.4 m st stenar i ytan. Gropig...

Timmersvad, Vad (L1972:323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2008:6576)

Vadställe, uppgift om. Enligt ekonomiska kartan från år 1946 har Fröberga vad funnits på denna ungefärliga plats. Påträffad i samband med inventering...

Vad (L2001:601)

Vad, belägen något nedströms närmare en hammarsmedja inom bruksområdet Röfors bruk.Tidiagre låg en kvarn intill vadstället.

Vad (L1989:5899)

Vad, 7x15 m (NNV-SSÖ). Vattendjup intill 0.5 m. Invid vadställetpå åns Ö sida har ursprungligen Sövde mölla varit placerad. Nuinga synliga lämningar. ...

Vad (L1942:5851)

Vadställe i gammal tid enligt uppgift av ortsbo, just där bro nu går över ån. Ån är här 15 m br. En grusbänk fanns i ån vid vadstället men den togs bo...

Vad (L1987:7559)

Vadställe, utgörs av en mindre stenläggning i bäcken. I SV leder en hålväg till vadet. Påträffad vid särskild utredning steg 1 och steg 2a, inför ny s...

Vad (L2003:5487)

Område av riksintresse för kulturminnesvården. Området innehållerindustribyggnader fr 1800-talet, bruksherrgård, brukskontor,Sura gamla och nya kyrka....

Vad (L2017:4043)

Vad, uppgift om, enligt markägare Sture Östervall. Vadet är synligsom markförhöjning med enstaka stenar. Ca 25-30 m l (NV-SÖ) och2-3 m br. Svårt att u...

Vad (L1998:6725)

Vad, bestående av stenläggning i bäck, ca 2 m l (NV-SÖ) och 0,8 m br av 0,2-0,4 mst stenar. Vid registreringstillfället var vattenståndet 0,4 m över...

Vad (L1941:3237)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S åkanten till åkerkant (NNV-SSÖ). Möjligen en ...

Vad (L1987:7363)

Vad, ca 11,9x2,9 m stor, undersökt och borttagen. I samband med arkeologisk undersökning år 1998 påträffades och undersöktes ett stensatt vadställe öv...

Vad (L1942:4412)

Gravfält, 300x130 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 90 fornlämningar. Dessa utgöras av 57 runda stensättningar, 1 kvadratisk stensättningoch 32 resta stenar. ...

Vad (L1961:9943)

Vadställe. Över sänkan mellan tvenne grusåsar löper en ojämn bank av jord och sten, ca 50 m (N-S) 3-4 m br och 0,1-0,3 m h av 0,1-1 m st stenar. Nu lö...

Vad (L2003:5415)

Vadställe, uppgift om.

Vad (L2015:567)

Enligt tradition har ett vad funnits. Den gamla kyrkvägen skulle gått över vadet.

Vad (L1962:4257)

Vadställe över måttligt vattenförande gren av Hovaån nu beståendeav en jordbro över en cementtrumma. Ur jordbrons S kant stickerresterna ut av en äldr...

Vad (L1941:2723)

Platsen för gammalt vadställe. Ungefärlig plats angiven å fotokonceptkartan. Vadet sannolikt av förhistoriskt ursprung. På kartafrån ca 1670 är ännu e...

Vad (L1945:1286)

Vadställe, uppgift om. På den på kartan markerade platsen skall enligt Skog och historias tipslämnare finnas ett vad. Enligt uppgiftslämnaren är plats...

Vad (L1939:3890)

Vadställen (ör), 2 st markerade efter forskningsundersökning samt efter olika fyndplatser i anslutning till vaden. Tolkningen baserar sig på stratigra...

Vad (L1945:76)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1965:142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1944:7383)

Runsten, grå granit 2,3 m lång, 1 m bred SÖ+NV. Synlig tjocklek0,2-0,4 m. Kullfallen åt NÖ. Runhöjd 8,5-9,5 cm. Spetsen någotav sneddad. Troligen ej a...

Vad (L1941:2315)

1) Gammalt vadställe, bestående av hålvägsartade nedskärningar iÖ resp V åbrinken, den Ö är 5-7 m l (VNV-ÖSÖ), 2-2,5 m br och 0,5-0,8 m dj, den V är 2...

Vad (L1989:7584)

Vadställe, plats för, enligt uppgift av bybor. Före den nuvarandevägbron var en trä bro, ca 15 m N om nuvarande bro. EkevadsbronSH FÅ 1951:60. LMV. Eg...

Vad (L1939:3507)

Vadställe, ca 14 m l (N-S), 2-4 m br och intill 0,4 m h, bestående av 0,1-1 m st stenar.

Vad (L1972:3839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1973:9897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2011:5270)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2004:9986)

Vad, bestående av i bäckfåra stenlagd övergång ca 5 m br. Vadetär idag delvis raserat genom rensning av bäckfåra. Vadetnyttjades fram till 1840-talet ...

Vad (L1943:9213)

Vadställe, uppgift om. Enl. uppgift av Leif Reilander har enäldre ortsbo berättat, att när åfåran före omläggningen i börjanav 1800-talet passerade hä...

Vad (L1941:2054)

Vadställe, plats för, enligt ägaren Vappeby 1:2 1:3 (Norden). Öåkanten är på platsen svagt sluttande ned mot vattnet som på platsen är bredare än upps...

Sketnavadet, Vad (L1973:9481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L1941:2947)

Gammalt vadställe. Enligt geometrisk karta från 1640-41 skall dåpå föreliggande plats en övergång över Samnan ha funnits. Övergången hade sannolikt ka...

Vad (L1972:1007)

Gammalt vadställe över Skepperstadsbäcken.

Vad (L1941:3240)

1) Gammalt vadställe, nu synligt som en hålvägsartad nedskärningi N brinken, 20 m l (N 10cg V-S 10cg Ö), ca 1 m br i bottenplanet och 2 m br mot övre ...

Vad (L1945:1221)

Vadställe, uppgift om. På den på kartan markerade platsen ska enligt Skog och historias uppgiftslämnare finnas ett vad. Enligt uppgiftslämnaren är pla...

Vad (L1975:9504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vad (L2002:5470)

Vadställe, över Sagån, ca 70 m l (Ö-V) och 0,5-1,5 m br. På 0,5-1 m dj är en tydlig stenläggning nu ställvis utrasad. Anvisat avgreve Tolstoj, Ytterby...