Vårdkase

Riksantikvarieämbetets definition: Uppstaplad hög av timmer, ved eller ris som kunde antändas för att t.ex. varna för annalkande fiender.
Vårdkase (L1935:4104)

1) Vårdkasbotten, inom ett 4x4 m st område är berget starkteldskadat och skärvade stenar är spridda inom området. 50 m N omnr 1 är 2) Vårdkasbotten,...

Vårdkase (L1950:1447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:2313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1991:8868)

Vårdkasebacke, uppgift om. Enligt lokalhistoriska forskare skalldet tidigare på berget ha stått en vårdkase. Vid besiktning avplatsen, som idag till s...

Vårdkase (L1987:5704)

Vårdkase, uppgift om. Berghäll där man anlagt vårdkasar under lång tid. Berghällen är högt belägen och därifrån har man fri sikt i V och N över Ivösj...

Vårdkase (L1985:5475)

Vårdkasplats, ca 10-20 m (Ö-V) i stort plant område.God utsikt från NV-S-NÖ.ingen skörbränd yta kunde ses, dock är berget vittrat.

Vårdkase (L1983:5234)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1954:6530)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2007:5653)

Vårdkase, uppgift om. Ingen synlig konstruktion.

Vårdkase (L2016:8578)

Vårdkase. Inläggningen på ek kartan ungefärlig, då platsen ärbelägen inom ett inhägnat militärområde. Krysset på kartanmarkerar det lägsta partiet ino...

Vårdkase (L2012:1538)

Vårdkase, i sen tid uppförd på Hammarsten, 3,5 m diam vid basen,ca 6 m h, uppfört av rundvirke. Lutar mot S, stagat med järntråd.

Vårdkase (L1999:751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2000:8515)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:1549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1966:5620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:7405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:5755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1997:3277)

Vårdskase (?), närmast rund, 3.5 m diam och 1.0 m h, bestående av0.3-1.3 m st stenar med karaktär av kantiga block. I mitten ärett 1.3 m l och 0.7 m h...

Vårdkase (L1947:9676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkasen, Vårdkase (L2017:9837)

Vårdkase, latsen för inom på fotokartan markerat område ca 6 mdiam är berget kraftigt eldpåverkat och vittringsskadat. T

Vårdkase (L1999:1603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:7284)

Vårdkase, plats för. Enl. Helen Jonsson ; Byn, skulle här hafunnits en vårdkase. Inga spår finns.

Vårdkase (L2001:4500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:2988)

Vårdkase, uppgift om, Enligt Hülphers 1757, skall det på Wanberget fordom stått enwettare. Platsen ej besökt vid fornminnesinventeringen 1992.

Vårdkase (L1967:5727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:3593)

1)Röse, 10 m diam och intill 1 m h. Stenarna är vanligen, 0.3-0.5m st. I centrala delen är ett sekundärt röse, 1 m diam och 0.5 mh som stöd åt en 3-...

Vårdkase (L2014:4923)

Vårdkase. Omtalas bland ortsbefolkningen. Kryssmarkeringen på ek.kartan är ungefärlig, då några spår inom området efter vårdkasenej längre kan iakttag...

Vårdkase (L1989:7715)

1) Sten / Järnåldersboplats, med en ungefärlig utsträckning av300x170 m (V-Ö). Boplatsen begränsas av växande gröda i Ö avskogsmark och hagmark i N, a...

Vårdkase (L2001:7641)

Vårkase, uppgift om.Enligt Dalarnas hembyggdsbok 1946 skall en vårdkase ha funnits pådetta berg. Byn Digervåla skall ha uppkallats efter dennavårdkase...

Vårdkase (L1940:9127)

Vårdkasbotten(?), 15 x 10 m (NV-SO) . Centralt är en stensättningsliknande stensamling 4 x 3 m (NV-SÖ) av 0,5-0,8 m stora stenar. NV, N och SO om denn...

Vårdkase (L1996:1118)

Vårdkase, uppgift om. Inom ett område ca 1.5x1.5m (Ö-V) har stelnad tjära och skörbrända bitar avberget samlats i sprickor invid det på det absolutakr...

Vårdkase (L2000:5423)

1) Grotta, 2 m br och 1.5 m h vid ingången, samt 3 m dj. I NV ären meterstoröppning i taket. I dess mynning mot grottaket, inne på grottans väggar och...

Vårdkase (L1947:3705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2014:6913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:6306)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:4845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1988:5965)

Vårdkase, plats för(?) Belägen i S delen av ett ca 300 x 200 m stområde, benämt Bånghögs åkrar på 1747 års karta. Området utgörsav ett flackt kuperat ...

Vårdkase (L2015:8727)

Plats för vårdkase, berget som vårdkasen skulle vara anlagd på harnamnet "Kasberget" och ligger synnerligen väl valt för en sådanmed sikt åt N till Gr...

Vårdkase (L2011:2560)

Vårdkasebotten, rund, 5 m i diam och 0,5 m h, övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,6 m st skarpkantade stenar. I mitten en grop 2m i diam och 0,5 m dj....

Vårdkase (L2006:8206)

Vårdkaseplats, uppgift om. Platsen har så gynnsamt läge att kasensågs från 22 byar i Silbodals socken.

Vårdkase (L1935:7944)

Vårdkase, rund, 6 m diam och 10 m h, av rest rundvirke på att denbildat en kon. Inuti en kraftig mittstolpe med enträkonstruktion på mitten som stadg...

Vårdkase (L1936:6802)

Vårdkase: 5-6 m diam och 3,5-4 m h, kon- formig, bestående av löstsammanställda stockar och slanor. Kasen är påbättrad genom årenmed yngre stockar (0,...

Vårdkase (L2017:1676)

Plats för vårdkase? På krönet av berget med vid utsikt mot NÖ-Ö-Sfinns spår av eldning inom en yta med 5 m diam. Krönet är denhögsta punkten på S Adel...

Vårdkase (L1983:5266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1946:1400)

Vårdkase, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen skall på platsen ha funnits en vårdkase. Vid besiktningstillfället kunde inga spår iaktagas. Platsen ej...

Vårdkase (L1947:3233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1992:4866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2014:880)

1) Stensättning, röseliknande, 4 m diam och nu intill 1 m h.Uppbyggd av 0,1-0,8 m st stenar (vanligen 0,2-0,3 m), de flestaär skarpkantade. Möjligen ä...

Vårdkase (L1935:4175)

1) Vårdkasbotten, inom ett 4x4 m st område är berget starkteldskadat och skärvade stenar är spridda inom området. 50 m N omnr 1 är 2) Vårdkasbotten,...

Vårdkase (L2001:4937)

Vårdkase, plats för? Enligt Hulphers ska en vårdkase ha stått påSkogsholmen i Gagnef. Platsen är nu okänd och namnformen någotförvånande. Det skulle k...

Vårdkase (L1990:7309)

1) Hög, långsträckt, 30x23 m (Ö-V) och 2.5 m h.I ytan ett par stenar, 0.2-0.3 m st. Högen, som har oklarbegränsning, utgör en fortsättning på en natur...

Vårdkase (L1950:4502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1936:9118)

Vårdkase, tresidig, 3 m i sida (N, 110 gon och SV), av skörbrändastenar, 0,05-0,2 m st samt rikligt med småsten och grus. 1,5 m Som är en bergsskreva ...

Vårdkase (L1951:5662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1961:57)

1) Minnessten av grå kalksten (marmor), 1,7 m h, 0,65 m br(ÖNÖ-VSV) och 0,13 m tj. I stenen är inhugget: NATTEN DEN 28-29AUGUSTI 1944 STÖRTADE PÅ KINN...

Vårdkase (L1956:7477)

1) Vårdkaseplats. Namnet vårdkaseberget står utsatt på ekonomiskakartan. På krönet är en träkäpp nerkörd i backen. På käppenstår: Vårdkasplats.

Vårdkase (L1940:9126)

Udden har namnet Söder Kasudden. På denna ska finnas en vårdkase enligt SOFI. På kartan angiven plats tycks kunna vara denna: Vårdkasbotten(?), närma...

Vårdkase (L1951:8979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2008:7548)

Vårdkase, uppgift om. Enligt storskifteskarta från år 1797 platsen för en vårdkase. Idag finns inga synliga konstruktioner på platsen. Vidsträckt utsi...

Vårdkase (L1936:8053)

Vårdkase, 5 m diam och 4 m h. Bestående av resta furustockar,intill 0.2 m tj. I centrum är några lodräta stockar mot vilkaövriga stockar lutar. Invä...

Vårdkase (L1976:2225)

Vårdkase, plats för.På platsen, som ä r högsta punkten på Lindeklint, är nu rest ett militärt bevakningstorn.

Vårdkase (L2010:1538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1946:9832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1936:9367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:8873)

Vårdkase: uppgift om, enligt karta från 1745. Platsen ärungefärligt markerad. ; Vid besiktning 1988 iakttagas ingalämningar eller spår efter vårdkas...

Vårdkase (L2012:7508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkasen, Vårdkase (L1976:1638)

Vårdkase, rekonstruerad efter äldre förebild. Vårdkasen består a v en ca 14 m h trästock med en bandjärnskorg i toppen. Trästocken omges av ett trästa...

Vårdkase (L1946:7532)

Plats för vårdkase, uppgift om. Nu syns inga rester. Enligt litteraturkälla skulle den sista gången ha använts 1788 då man väntade "inbrott av norrmän...

Vårdkase (L1951:7129)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1960:176)

Plats för vårdkase, uppgift om. Vid provstick på platsen hittades sotfärgad mylla.

Vårdkase (L2015:6347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1950:1161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:3850)

1) Naturföremål med namn, bestående av en tall kallad Kyktallen,nu död men ännuupprättstående. Namnet kommer sig av att man från tallen ska kunnase fy...

Vårdkase (L1936:3688)

Ungefärlig plats för vårdkase, enligt Nils Edholm, Bredbyn. Vidinventeringstillfället 1991 kunde inga spår av vårdkasenåterfinnas på Huvsjöberget.

Vårdkase (L2001:1208)

Vårdkase, uppgift om. Enligt Petrus Envall i Dalarnas Vårdkaseberg etc skallförleden " Våckel i Våckelberget kunna indikera att berget använtssom vård...

Vårdkase (L1935:5172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:2870)

Vårdkase, uppgift om, som enligt Hülphers skall ha funnits på Stusshytteberget. Ingaspår av denna har kunnat påträffas. Ej heller finns någon traditio...

Vårdkase (L2014:879)

1) Stensättning, röseliknande, 4 m diam och nu intill 1 m h.Uppbyggd av 0,1-0,8 m st stenar (vanligen 0,2-0,3 m), de flestaär skarpkantade. Möjligen ä...

Vårdkase (L1966:9196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2000:9166)

Vårdkaseberg. Krysset anger den troliga platsen för Vårdkase. Gesundabergetmarkerat som vårdkaseplats på 1719 års generalkarta över Dalarna.

Vårdkase (L1951:9699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1954:3422)

Vårdkase, uppgift om. Enligt ortsbefolningen i beskrivningen från1949.

Vårdkase (L1976:5560)

Plats för vårdkase ? Enligt kartan från år 1700 är detta platsen för en vårdkase. Inga spår syns av denna idag. Troligen är plats en för vårdkasen o...

Vettan, Vårdkase (L1951:9389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1979:6620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1936:8370)

Vårdkase enligt "Ångermanland" nr 10 1967 skall det ha funnits envårdkase ; på Hammarskulle. Området är militärt och mycketförstört, inget kunde ses.

Vårdkase (L1946:932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1940:8199)

Vårdkase, plats för enligt äldre lantmäteriakt. Inga spår efter vårdkasen kunde iakttas på platsen.

Vårdkase (L2001:9060)

Vårdkase, uppgift om. Delvis övertorvade berghällar, ca 7x7 m.Man menar att det har varit en plats för vårdkase. Ännu omkring 1940 tände manfortfarand...

Vårdkase (L1969:5393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:6701)

1) Vårdkase:, Plats för, ca 5 m diam, bestående av vit ochsönderbränd häll. ;

Vårdkase (L1936:7665)

Vårdkase, plats för. På hällmarken ligger ett 10-tal mindreträdslanor, en del järnspik samt några utspridda stenar, 0.2-0.3 m st.

Vårdkase (L1936:6835)

Vårdkase, Ca 2 m diam vid basen, 0,5 m vid toppen och 3 m h.Enligt uppgift av Sven Henriksson (ca 70 år), Åsen, skall dennuvarande kasen vara rest av ...

Vårdkase (L1951:911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1947:2496)

Vårdkaseplats, uppgift om. Hülphers skriver vid sitt besök 1775: "Öfwerst på berget, wid Wårkasan ¿.. På en der uprest stok, läsas desse med knif insk...

Vårdkase (L1936:9604)

1) Minnessten, granit, 1.8 m h, 1.8 m br (Ö-V) på bredaste ställetoch 0.6 m tj. På N sidan är skrivet namnet Gustav Adolf samtdatum Juli 31 1952. 10 m...

Vårdkase (L1936:4073)

Vårdkase, 5 m diam och 4 m h bestående av resta furustockar,0.1-0.25 m diam. I centrum en rest något lutande stock motvilken de yttre stockarna ligg...