Vårdkase

Riksantikvarieämbetets definition: Uppstaplad hög av timmer, ved eller ris som kunde antändas för att t.ex. varna för annalkande fiender.
Vårdkase (L1936:4073)

Vårdkase, 5 m diam och 4 m h bestående av resta furustockar,0.1-0.25 m diam. I centrum en rest något lutande stock motvilken de yttre stockarna ligg...

Vårdkase (L1999:4507)

Vårdkase, uppgift om. Enligt P. Envall skall det på Rösåsen ha funnits en vårdkase.Den beläggs av honom genom muntlig tradition hos ortsbefolkningen.V...

Vettan, Vårdkase (L1951:9389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1946:7532)

Plats för vårdkase, uppgift om. Nu syns inga rester. Enligt litteraturkälla skulle den sista gången ha använts 1788 då man väntade "inbrott av norrmän...

Vårdkase (L1960:1195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:1603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:7694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:7422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:4349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1936:4907)

Vårdkase plats för enl. lokalbefolkning. Inga nya iaktagelsergjordes vid besiktningstillfället. Enl. lokalbefolkning finnsdet en vårdkase högst uppe...

Vårdkase (L2014:3761)

Vårdkase, består av en ca 4x4 m stor, 0,5 m hög stensamling av0,1-0,2 m st stenar. I mitten en grop där spår av aska och gamlabränder finns. Sten krin...

Vårdkase (L1950:1447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2000:8146)

Vårdkase, uppgift om. Enligt gamla uppgifter ska det på berget hafunnits envårdkase. Inga lokala uppgifter om speciell plats har kunnat erhållas.

Vårdkase (L2000:7667)

Vårdkase, uppgift om. Inga lämningar var synliga vid besiktningav området, men berget var starkt eldskadat på en yta av ca 10 mdiam.Enligt lantmäteria...

Vårdkase (L2001:2870)

Vårdkase, uppgift om, som enligt Hülphers skall ha funnits på Stusshytteberget. Ingaspår av denna har kunnat påträffas. Ej heller finns någon traditio...

Vårdkase (L1936:9367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1946:3685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1950:1161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:1605)

Vårdkase, uppgift om. Enligt uppgiftslämnare har en vårdkase möjligen funnits på toppen av Myggsjöklack. En liten sjö på toppen kallas Vittsjön och äv...

Vårdkase (L1936:4571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Senorens böte, Vårdkase (L1979:3663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:6755)

Vårdkase, uppgift om. Enl. flera ; Sättnabor skulle här hafunnits en vårdkase. Inga spår finns kvar.

Vårdkase (L1940:8199)

Vårdkase, plats för enligt äldre lantmäteriakt. Inga spår efter vårdkasen kunde iakttas på platsen.

Vårdkase (L1935:9219)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:4937)

Vårdkase, plats för? Enligt Hulphers ska en vårdkase ha stått påSkogsholmen i Gagnef. Platsen är nu okänd och namnformen någotförvånande. Det skulle k...

Vårdkase (L1950:3505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2000:9072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vättanhällan, Vårdkase (L1936:5789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2017:5175)

Vårdkase, inom ca 7x3 m (VNV-ÖSÖ) är ett tunt humusblandat sotigt bottenlager av skärviga och skörbrända stenar 1-10 cm st. (Specialinventering 2010) ...

Vårdkase (L2014:6913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1946:9832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:1549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1946:1400)

Vårdkase, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen skall på platsen ha funnits en vårdkase. Vid besiktningstillfället kunde inga spår iaktagas. Platsen ej...

Vårdkase (L1994:6254)

Vårdkase?, enligt tidigare inventering, bestående av 1-3 m l,förkolnade stockar. Ej återfunnen. 9:1987.

Vårdkase (L2011:1006)

Plats för vårdkasar, enligt uppgift. Platsen ger en mycket vid utsikt över N VI kyrka, Malexander kyrka och vitt över bygden. Påplatsen är bord och st...

Vårdkase (L1936:3688)

Ungefärlig plats för vårdkase, enligt Nils Edholm, Bredbyn. Vidinventeringstillfället 1991 kunde inga spår av vårdkasenåterfinnas på Huvsjöberget.

Vårdkase (L2015:8898)

Plats för vårdkase, berget som vårdkasen skulle vara anlagd på harnamnet "kasen" liksom udden där berget ligger på kallas"Kasudden". Läget bra med god...

Vårdkase (L1951:7129)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1940:7557)

Plats för vårdkase? bestående av uppallad sten, 2,7x1.6-2,0m (N-S), 0,1-0,3m tjock, Den vilar på 0,3-0,4 m stora stenar samt på 3-4 staplar av 0,2-0,4...

Vårdkase (L1935:3593)

1)Röse, 10 m diam och intill 1 m h. Stenarna är vanligen, 0.3-0.5m st. I centrala delen är ett sekundärt röse, 1 m diam och 0.5 mh som stöd åt en 3-...

Vårdkase (L1950:1602)

Vårdkase, uppgift om. Enl. anteckning talas om bestämd tradition av vårdkase på denna punkt av åsen. Grustäkt där åskrönet varit.

Vårdkase (L1985:5512)

Vårdkaseplats. På karta från 1728 över Rönö härads skärgård, ären vårdkase markerad på ungefär angiven plats.

Vårdkase (L1985:4913)

Vårdkase, plats för, kummel, lotsutkik samt befintlig trappa ochbåthusgrund. Av vårdkasplats och kummel syns inga spår. Fråntoppen och nedåt i NNV-rik...

Vårdkase (L1946:932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1975:7265)

Vårdkase, rest av, bestående av 4 gropar: Grop 1 är 2 m diam, stenfylld nästan upp till markytan av vanligen 0,2-0,3 m st stenar. Grop 2, 1 m ÖNÖ om ...

Vårdkase (L1935:5172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1963:6684)

1) Lämning efter vårdkase? i form av en ca 5x1-2 m stor och 0,1-0,2 m h förhöjning av jord, som är övermossad. I denna fyllningingår även intill 0,1 m...

Vårdkase (L2010:1020)

Vårdkasbotten (?). Inom en yta med 3-3,5 m diam är bergskrönet eldskadat i gammal tid, och skärvsten, 0,01-0,3 m stora, täcker berghällen, som är gle...

Vårdkase (L1967:4832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:5755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1948:8259)

Vårdkase?, bestående av en oregelbunden ring av stenar, 7 st, 0,4-0,5 m st på berghäll. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2009. (RA...

Vårdkase (L1946:6460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1983:5266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2000:1018)

Vårdkase, uppgift om.Vårdkaseberg enligt Hülphers uppräkning 1757, uppgifter hämtad urEnvall.

Vårdkase (L1979:4866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:2106)

Vårdkase, plats ; för. Udden benämns allmänt i orten förKasudden. Någon kase har dock inte funnits på platsen i nuvarandegenerations minne. Inget ...

Bonnhög, Vårdkase (L1988:439)

Vårdkase?, plats för, ca 300 m i diam. Utgör högsta punkten itrakten och har ett par svaga, flacka förhöjningar på krönet.Området kallas Bonhög på kar...

Vårdkase (L1954:6530)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:8979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:260)

Vårdkase 3-4 m diam och 4 m h, av resta stockar. Till platsen ärav hem- ; byggdsföreningen 3 byggnader flyttade.

Vårdkase (L2010:1538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:1208)

Vårdkase, uppgift om. Enligt Petrus Envall i Dalarnas Vårdkaseberg etc skallförleden " Våckel i Våckelberget kunna indikera att berget använtssom vård...

Vårdkase (L2014:5011)

Uppgift om vårdkase. Enl excerpt skall på Tornberget ha funnits envårdkase i äldre tid. På högsta punkten vid triangelpunkt finns iberget några järn i...

Vårdkase (L1979:6620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:2313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1968:4167)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Signalen, Vårdkase (L1935:4721)

Vårdkase plats för(?). På krönet av berghäll inom ett 30x15 m(NV-SÖ) st område är ställvis skörbrända ytor. Här och var finnsutspridda skärvstenar. ...

Vårdkase (L2000:8515)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1977:2009)

På platsen är en 5 m st fläck, vilken bär spår av eldning (Skärv ig sten, och kol).

Vårdkase (L2012:7508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:7405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2010:1648)

Vårdkase?, rest av.

Vårdkase (L1940:9127)

Vårdkasbotten(?), 15 x 10 m (NV-SO) . Centralt är en stensättningsliknande stensamling 4 x 3 m (NV-SÖ) av 0,5-0,8 m stora stenar. NV, N och SO om denn...

Vårdkase (L1935:863)

Vårdkase, uppgift om. Enligt uppgift skall det på platseneventuellt finnas en vårdkase. Platsen har vid förrainventeringen 1963 ej beskrivits, utan en...

Vårdkase (L1950:4502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:9699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1963:5297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1936:4831)

Enl. uppgifter i orten (Jfr. även Bruce & Flodén "Bygd och kyrka",med där angiven sagesman) skall på Högåsen ha funnits envårdkase, som fanns kvar änn...

Vårdkase (L2015:8727)

Plats för vårdkase, berget som vårdkasen skulle vara anlagd på harnamnet "Kasberget" och ligger synnerligen väl valt för en sådanmed sikt åt N till Gr...

Vårdkasen, Vårdkase (L2017:9837)

Vårdkase, latsen för inom på fotokartan markerat område ca 6 mdiam är berget kraftigt eldpåverkat och vittringsskadat. T

Vårdkase (L1936:7665)

Vårdkase, plats för. På hällmarken ligger ett 10-tal mindreträdslanor, en del järnspik samt några utspridda stenar, 0.2-0.3 m st.

Vårdkase (L1976:4703)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Vårdkase (L1951:4854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1966:5620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1983:5234)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2016:8578)

Vårdkase. Inläggningen på ek kartan ungefärlig, då platsen ärbelägen inom ett inhägnat militärområde. Krysset på kartanmarkerar det lägsta partiet ino...

Vårdkase (L2017:1077)

Plats för vårdkase, bergsplatå, ca 20x7 m (N-S), delvis vittrad iytan. Harös högsta punkt, ca 35 m ö h. På platsen är uppfört ettsjömärke av cement 2,...

Vårdkase (L1936:8370)

Vårdkase enligt "Ångermanland" nr 10 1967 skall det ha funnits envårdkase ; på Hammarskulle. Området är militärt och mycketförstört, inget kunde ses.

Vårdkase (L1947:2176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:2988)

Vårdkase, uppgift om, Enligt Hülphers 1757, skall det på Wanberget fordom stått enwettare. Platsen ej besökt vid fornminnesinventeringen 1992.

Vårdkase (L2001:1361)

Vårdkase, uppgift om.På krönet finns idag inga spår efter vårdkasen. I berget, i anslutning till det absoluta krönetfinns enstaka initialer inristade:...

Vårdkase (L1935:7944)

Vårdkase, rund, 6 m diam och 10 m h, av rest rundvirke på att denbildat en kon. Inuti en kraftig mittstolpe med enträkonstruktion på mitten som stadg...

Vårdkase (L2001:3850)

1) Naturföremål med namn, bestående av en tall kallad Kyktallen,nu död men ännuupprättstående. Namnet kommer sig av att man från tallen ska kunnase fy...

Vårdkase (L1988:8959)

Vårdkase, plats för, ca 100x60 m (NV-SÖ). Mycket högt belägenkulle med vidsträckt utsikt åt samtliga väderstreck.

Vårdkase (L1991:8868)

Vårdkasebacke, uppgift om. Enligt lokalhistoriska forskare skalldet tidigare på berget ha stått en vårdkase. Vid besiktning avplatsen, som idag till s...

Vårdkase (L1947:9676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:1482)

Vårdkase, uppgift om. Enligt flera personer i socknen blandandra Nils Hellgren, Mosjö har det funnits en vårdkase påberget. Vid besåk på platsen ...

Vårdkase (L2006:8206)

Vårdkaseplats, uppgift om. Platsen har så gynnsamt läge att kasensågs från 22 byar i Silbodals socken.

Vårdkase (L1935:4175)

1) Vårdkasbotten, inom ett 4x4 m st område är berget starkteldskadat och skärvade stenar är spridda inom området. 50 m N omnr 1 är 2) Vårdkasbotten,...

Vårdkase (L1987:5704)

Vårdkase, uppgift om. Berghäll där man anlagt vårdkasar under lång tid. Berghällen är högt belägen och därifrån har man fri sikt i V och N över Ivösj...