Vårdkase

Riksantikvarieämbetets definition: Uppstaplad hög av timmer, ved eller ris som kunde antändas för att t.ex. varna för annalkande fiender.
Vårdkase (L1936:9118)

Vårdkase, tresidig, 3 m i sida (N, 110 gon och SV), av skörbrändastenar, 0,05-0,2 m st samt rikligt med småsten och grus. 1,5 m Som är en bergsskreva ...

Vårdkase (L2011:81)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1960:176)

Plats för vårdkase, uppgift om. Vid provstick på platsen hittades sotfärgad mylla.

Vårdkase (L1935:6755)

Vårdkase, uppgift om. Enl. flera ; Sättnabor skulle här hafunnits en vårdkase. Inga spår finns kvar.

Vårdkase (L1961:5182)

Plats för vårdkase. På angiven plats skall ha funnits en vårdkase,därav namnet "Varkullen" som har gett hela häradet dess namn.Platsen utgörs av en 27...

Vårdkase (L2001:3930)

1) Vårdkase, uppgift om. Vid besiktningen 1990 syntes inga spår efter vårdkasen. INV kanten av krönet har en senare kase tänts, på platsen för den bäs...

Vårdkase (L2000:8515)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2014:6913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:4349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1966:5620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:260)

Vårdkase 3-4 m diam och 4 m h, av resta stockar. Till platsen ärav hem- ; byggdsföreningen 3 byggnader flyttade.

Vårdkase (L2014:880)

1) Stensättning, röseliknande, 4 m diam och nu intill 1 m h.Uppbyggd av 0,1-0,8 m st stenar (vanligen 0,2-0,3 m), de flestaär skarpkantade. Möjligen ä...

Vårdkase (L2001:2870)

Vårdkase, uppgift om, som enligt Hülphers skall ha funnits på Stusshytteberget. Ingaspår av denna har kunnat påträffas. Ej heller finns någon traditio...

Vårdkase (L1936:6835)

Vårdkase, Ca 2 m diam vid basen, 0,5 m vid toppen och 3 m h.Enligt uppgift av Sven Henriksson (ca 70 år), Åsen, skall dennuvarande kasen vara rest av ...

Vårdkase (L2017:1077)

Plats för vårdkase, bergsplatå, ca 20x7 m (N-S), delvis vittrad iytan. Harös högsta punkt, ca 35 m ö h. På platsen är uppfört ettsjömärke av cement 2,...

Vettan, Vårdkase (L1951:9389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2015:6092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2012:7508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1975:7265)

Vårdkase, rest av, bestående av 4 gropar: Grop 1 är 2 m diam, stenfylld nästan upp till markytan av vanligen 0,2-0,3 m st stenar. Grop 2, 1 m ÖNÖ om ...

Vårdkase (L1947:3705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:9857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1960:1195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1941:9927)

Vårdkase, uppgift om. Enligt ortstraditionen har en vårdkase funnits på Löparsberget. Den exakta platsen är svår att bestämma. Vid den markerade punkt...

Vårdkase (L1935:7284)

Vårdkase, plats för. Enl. Helen Jonsson ; Byn, skulle här hafunnits en vårdkase. Inga spår finns.

Vårdkase (L1947:9676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1990:7309)

1) Hög, långsträckt, 30x23 m (Ö-V) och 2.5 m h.I ytan ett par stenar, 0.2-0.3 m st. Högen, som har oklarbegränsning, utgör en fortsättning på en natur...

Vårdkase (L1951:2097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:5172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1950:3505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2008:7548)

Vårdkase, uppgift om. Enligt storskifteskarta från år 1797 platsen för en vårdkase. Idag finns inga synliga konstruktioner på platsen. Vidsträckt utsi...

Vårdkase (L1976:5560)

Plats för vårdkase ? Enligt kartan från år 1700 är detta platsen för en vårdkase. Inga spår syns av denna idag. Troligen är plats en för vårdkasen o...

Vårdkase (L1935:4175)

1) Vårdkasbotten, inom ett 4x4 m st område är berget starkteldskadat och skärvade stenar är spridda inom området. 50 m N omnr 1 är 2) Vårdkasbotten,...

Vårdkase (L1935:3064)

Vårdkase, närmast rund, 4 m diam och 0.6 m h. I ytan övermossad bränd sten och skärvsten, 0.05-0.2 m st.

Vårdkase (L1966:9196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:1208)

Vårdkase, uppgift om. Enligt Petrus Envall i Dalarnas Vårdkaseberg etc skallförleden " Våckel i Våckelberget kunna indikera att berget använtssom vård...

Vårdkase (L2000:1018)

Vårdkase, uppgift om.Vårdkaseberg enligt Hülphers uppräkning 1757, uppgifter hämtad urEnvall.

Vårdkase (L1935:1482)

Vårdkase, uppgift om. Enligt flera personer i socknen blandandra Nils Hellgren, Mosjö har det funnits en vårdkase påberget. Vid besåk på platsen ...

Vårdkase (L1936:3688)

Ungefärlig plats för vårdkase, enligt Nils Edholm, Bredbyn. Vidinventeringstillfället 1991 kunde inga spår av vårdkasenåterfinnas på Huvsjöberget.

Vårdkase (L1936:4571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1963:5297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2014:4586)

Vårdkase. Omtalas bland ortsbefolkningen. Kryssmarkering på ek.kartan är ungefärlig, då några spår efter vårdkasen ej längre kaniakttagas. På den mest...

Vårdkase (L1935:2313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1988:8959)

Vårdkase, plats för, ca 100x60 m (NV-SÖ). Mycket högt belägenkulle med vidsträckt utsikt åt samtliga väderstreck.

Vårdkase (L1976:9266)

1) Skansanläggning, rest av, ca 90x70 m (N-S). Av den yttre vall en återstår i V och NNV en sträcka av 110 m (N-S), 3-5 m br och 0 ,8-1,2 m h. Den i...

Vårdkase (L1999:751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2007:7536)

1) Vårdkase, uppgift om. Enligt Jan Magnusson har på Örsjökullfunnits en vårdkase. Vid besiktningstillfället iakttogs ingarester. 2) Festplats, uppgif...

Vårdkase (L2015:8726)

Plats för vårdkase, enl. muntlig tradition plats för en vårdkase.Berget som vårdkasen skulle vara anlagd på har namnet"Kasberget" och är den högsta t...

Vårdkase (L1950:4502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1985:4913)

Vårdkase, plats för, kummel, lotsutkik samt befintlig trappa ochbåthusgrund. Av vårdkasplats och kummel syns inga spår. Fråntoppen och nedåt i NNV-rik...

Vårdkase (L1963:6684)

1) Lämning efter vårdkase? i form av en ca 5x1-2 m stor och 0,1-0,2 m h förhöjning av jord, som är övermossad. I denna fyllningingår även intill 0,1 m...

Vårdkase (L1950:1447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:3835)

Plats för vårdkase. Påden med X) på fotokonceptkartan markeradeplatsen skall enligt uppgift av K A Berglund, Näske ha funnitsen vårdkase i form av e...

Vårdkase (L1958:5848)

1) Ungefärlig plats för vårdkase. Enligt excerpt fr LMS' arkivskall på platsen tidigare ha stått en vårdkase. Enligt Jonssonhar här också legat ett rö...

Vårdkase (L2001:9060)

Vårdkase, uppgift om. Delvis övertorvade berghällar, ca 7x7 m.Man menar att det har varit en plats för vårdkase. Ännu omkring 1940 tände manfortfarand...

Vårdkase (L1938:4407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Signalen, Vårdkase (L1935:4721)

Vårdkase plats för(?). På krönet av berghäll inom ett 30x15 m(NV-SÖ) st område är ställvis skörbrända ytor. Här och var finnsutspridda skärvstenar. ...

Vårdkase (L1999:4507)

Vårdkase, uppgift om. Enligt P. Envall skall det på Rösåsen ha funnits en vårdkase.Den beläggs av honom genom muntlig tradition hos ortsbefolkningen.V...

Vårdkase (L1950:1602)

Vårdkase, uppgift om. Enl. anteckning talas om bestämd tradition av vårdkase på denna punkt av åsen. Grustäkt där åskrönet varit.

Vårdkase (L2000:9072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:9219)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1940:9126)

Udden har namnet Söder Kasudden. På denna ska finnas en vårdkase enligt SOFI. På kartan angiven plats tycks kunna vara denna: Vårdkasbotten(?), närma...

Vårdkase (L1935:4039)

Vårdkase, på platsen är en vårdkase uppförd i början av1970-talet. Enligt uppgift av P. Westerlind, Hummelvik skall denha uppförts på platsen för en ...

Vårdkase (L1953:5634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1977:6248)

1) Rest sten, gråsten, 0,6x0,45 m (Ö-V) och 1,1 m h. Stenen luta r åt V. 2) Vårdkase, på platsen skall enligt uppgift en vårdkase varit iaktagas. 2...

Vårdkase (L1999:1602)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1935:3593)

1)Röse, 10 m diam och intill 1 m h. Stenarna är vanligen, 0.3-0.5m st. I centrala delen är ett sekundärt röse, 1 m diam och 0.5 mh som stöd åt en 3-...

Vårdkase (L2011:9461)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:7641)

Vårkase, uppgift om.Enligt Dalarnas hembyggdsbok 1946 skall en vårdkase ha funnits pådetta berg. Byn Digervåla skall ha uppkallats efter dennavårdkase...

Vårdkase (L1968:4167)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2016:8577)

Vårdkase. Sannolikt har vårdkasen varit belägen på den plats, somnu utgörs av en försvarsanläggning. T

Vårdkase (L1983:4116)

Vårdkase, rest av, kulturlager. Vid sondering med geologkäpp isprickor kring Kvarnhällens högsta punkt, framkom fet och sotigjord. På högsta punkten ä...

Vårdkase (L1947:2176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1983:5266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1983:5234)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1956:7477)

1) Vårdkaseplats. Namnet vårdkaseberget står utsatt på ekonomiskakartan. På krönet är en träkäpp nerkörd i backen. På käppenstår: Vårdkasplats.

Vårdkase (L1951:6033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2021:1394)

Sannolikt läge för vårdkase. Tolkning utgår från markerat höjdläge i kombination med benämningen "Gamalwoldkas" och "Båhlabacken" på skifteskarta från...

Vårdkase (L1951:7422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1936:4907)

Vårdkase plats för enl. lokalbefolkning. Inga nya iaktagelsergjordes vid besiktningstillfället. Enl. lokalbefolkning finnsdet en vårdkase högst uppe...

Vårdkase (L1935:693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1950:1161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1969:5393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1951:9356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1979:6620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1999:5755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2017:5175)

Vårdkase, inom ca 7x3 m (VNV-ÖSÖ) är ett tunt humusblandat sotigt bottenlager av skärviga och skörbrända stenar 1-10 cm st. (Specialinventering 2010) ...

Vårdkase (L2000:5423)

1) Grotta, 2 m br och 1.5 m h vid ingången, samt 3 m dj. I NV ären meterstoröppning i taket. I dess mynning mot grottaket, inne på grottans väggar och...

Vårdkase (L1946:6460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2010:1538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2014:5011)

Uppgift om vårdkase. Enl excerpt skall på Tornberget ha funnits envårdkase i äldre tid. På högsta punkten vid triangelpunkt finns iberget några järn i...

Vårdkase (L1977:9673)

Vårdkase, postament till?

Vårdkase (L1946:932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L1977:3820)

1-2) Stensättningar, borttagna genom olika anläggningsarbeten oc h vändplan för bilar. Enl 1940 års inv Sune Torgeir. 1)Stensättni ng, rund, ca 5 m di...

Vårdkase (L1984:3267)

Vådkaseplats, uppgift om. Enligt äldre karta belägen ca 500 m Nom Bygdegården i Gamla Oxelösund, på ett berg.

Vårdkase (L1951:7694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vårdkase (L2001:4937)

Vårdkase, plats för? Enligt Hulphers ska en vårdkase ha stått påSkogsholmen i Gagnef. Platsen är nu okänd och namnformen någotförvånande. Det skulle k...

Vårdkase (L2011:9692)

Vårdkase, sentida, rund, 5 m i diam och 5-6 m h, bestående av 2-12 cm tj tallslanor, resta i kåtaform med 0,4-0,7 m tj väggar ochmed öppning i S, 0,7 ...

Vårdkase (L2001:3850)

1) Naturföremål med namn, bestående av en tall kallad Kyktallen,nu död men ännuupprättstående. Namnet kommer sig av att man från tallen ska kunnase fy...

Vårdkase (L1967:5727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.