Obestämd

Husgrund?
Registrerad av nybjörn

Husgrund? Ett närmast kvadratiskt område 15x15 m, bestående av en inre ca 10x10 m st yta avgränsad av ett dike/ränna och därutanför en ca 2 m br vall....

Hög
Registrerad av nybjörn

Hög? Överplöjd, nu ca 30 m i diam och 1 m h. Belägen i krönläge i fullåker. Väl synlig via laserdata och avvikande färg på flera ortofoton.

Hög
Registrerad av nybjörn

Hög? ca 20 m i diam och 2 m h. Belägen i krönläge, väl synlig via laserdata. Kan mycket väl vara försvarsanläggning eller jordkällare (indikerat av...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 14 m i diam och 1 m h. Belägen i öppen betad mark, väl synlig i både ortofoto och laserdata. Kan även vara kvarngrund.

Grav?
Registrerad av nybjörn

Anläggning, möjligen grav. Bestående av 2 koncentriska ringar/vallar, den yttre oval, ca 22x20 m (NV-SÖ), den inre 12x10 m (Ö-V). I mitten en grop, ca...

Kolningsanläggning?
Registrerad av nybjörn

Kolbotten(?) efter mycket stor resmila i form av cirkulär ca 2,5 m br och <1 m h vallstruktur. Ca 25 m i yttre diam och 15 i inre, med tydlig central ...

Hägnad
Registrerad av nybjörn

Hägnad, ca 140 m l och 1 m h, omgivande ett ovalt område. ca 70x50 m st (NÖ-SV). Äldre ängs-/åkermark? Beläget i skogvuxet område längs S:a kusten ...

Hägnad
Registrerad av nybjörn

Hägnad, ca 170 m l och 1 m h, omgivande ett närmast utdraget ovalt område om ca 70x20 m (NÖ-SV). I skogbevuxet område beläget längs N:a sidan av ö....

Hägnad
Registrerad av nybjörn

Hägnad med något oregelbundet ovalt grundplan, ca 50x35 m st (N-S). Vallen är ca 6 m br och uppemot 1 m h. Belägen i gles lövskog ca 90 m från nuva...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, ca 50x30 m st (N-S), bestående av ca 10 st länningar/kåsar, ca 15 m l och 3 m br (Ö-V). I väster ca 2 möh, i öster 1 möh. Belägen c...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Område med ca 5 kåsar/båtlänningar invid tidigare vik. Länningarna är ca 15 m l (NÖ-SV) och 2-3 m br, Belägna ca 1 möh invid tidigare vik nu havsnä...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, efterreformatorisk(?), inom ca 60x20 m st område (N-S), bestående av ca 10st 10 m l och 3 m br rännor/båtlänningar (Ö-V) i sluttning Ö...

Hamnanläggning
Registrerad av nybjörn

Hamnanläggning, senmedeltida(?), inom ca 75x30 m st område (NNV-SSÖ), bestående av 8-10 st 15 m l och 3 m br rännor/båtlänningar (VSV-ÖNÖ) i sluttning...

Husgrund, förhistorisk/medeltida?
Registrerad av nybjörn

Husplatå? ca 50x30 m i basen och 45x20 m uppe på platån (NÖ-SV) och ca 2-3 m h. Omtalad som otolkad men stenfri "planerad yta" i inventeringshandlinga...

Skans
Registrerad av nybjörn

Skans? Ojämt kvadratisk, ca 45-48 m i sida med ca 1 m h vallar. Belägen i öppen strandnära skogsmark, väl synlig via laserdata.