Stensättning

Wikipedia

Gravtyp som i Sverige förekommer under bronsålder och järnålder.

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 10 m i diam och 1 m h av påtagligt stora stenar, ca 0,3-0,5 m st. Belägen i sparsamt bevuxen hällmark, väl synlig via laserdata.

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning eller odlingsröse? Rund, ca 16 m i diam med runt ytterkanten löpande vall, ca 2 m br med oklar höjd. Belägen på ett från V utskjutande...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? ca 4 m i diam och 0,2 m h av 0,1-0,2 m st stenar och grus. Belägen på sparsamt bevuxen hällmark i område med äldre stenbrott. Anlagd ...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning? i form av cirkulär struktur ca 28 m i diam med antydan till vallbildning. Belägen i strandnära skog, lövskog, och vagt synlig via las...

Gravfält
Registrerad av nybjörn

Gravfält, ej fullständigt genomgånget men sannolikt 50x30 m st (NÖ-SV) bestående av minst 7-8 stensättningar, flertalet 4-6 m i diam och 0,1-0,3 m h. ...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 8 m i diam och 0,8 m h. Övermossad, av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten är en stor närmast rätvinkligt rektangulär förjupning, ca 3x1 m ...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam och 0,4 m h. Övertorvad med mittgrop, ca 1,5 m i diam och 0,3 m dj. 1 större kalksten synlig i NV. Belägen i skogsmark,...

Kvarn
Registrerad av nybjörn

Kvarngrund? alternativt röse, ca 15 m i diam och upp till 1 m h, överkorsad av stenmur (VNV-ÖSÖ). Belägen på skogsbevuxen, tidigare odlingsmark. Ty...

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, 9 m i diam och ca 1 m h, primärt av övermossad kalksten och grus. I mitten är en kista av stående kalkhällar, ca 2,3 m l (NV-SÖ), 0,9 m ...

Stensättning
Registrerad av abbe

Stensättning, rund ca 2x2 meter.

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 6 m i diam och 0,2-0,4 m h, bestående av 0,3-0,5 m st övermossade block runt ett centralt större block ca 1 m i diam. Belägen i sk...

Stensättning?
Registrerad av abbe

Stensättning?, rund, 5x5 meter, delvis övertorvad.

Grav, annan?
Registrerad av nybjörn

Möjlig grav, låg oval stensättning, ca 2x1 m st (VNV-ÖSÖ) och 0.4 m h av klappersten med kantkedja av något större stenar. Bevuxen av låga enar och nå...

Stensättning?
Registrerad av nybjörn

Stensättning eller möjligen kvarngrund. Ringformad struktur, ca 9 m i diam, belägen i krönläge (8 möh) Ö om Mölnorträsk. Belägen i betad mark.

Stensättning
Registrerad av nybjörn

Stensättning, ca 5 m i diam och 0,4 m h. Delvis övertorvad med 0,3 m st stenar synliga i ytan. Mittgrop ca 1,5 m i diam och 0,3 m dj. Runt hela anlägg...