Dammvall

Riksantikvarieämbetets definition: Vall uppförd i avsikt att kunna ansamla eller magasinera vatten i en grävd damm eller naturlig sänka.
Åsens kvarn, Dammvall (L1950:1105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2021:4424)

Dammvall, ca 20 m l (Ö-V), 2–3 m br, kallmurad kant längs NNÖ långsidan, intill 0,7 m h av 0,2x0,5 m st stenar och med utskov av betong.

Dammvall (L2019:1646)

Dammvall. 10 m brett och 2,5 m högt damm- och brofäste på åns SÖ och NV sida, av ca 1,5 m långa och 0,4 m höga huggna stenar i 3–4 skikt, kallmur, men...

Dammvall (L1980:7972)

Dammvall, ca 30 m l, varav 20 m (NNÖ-SSV) och 10 m (NNV-SSÖ), 1-1,5 m br och 0,5-1 m h, av jord och sten, 0,4 m st, enstaka övermossade i ytan. I mitt...

Dammvall (L2021:2859)

Vall, 18 m l (N-S), 3,5-4 m br och 0,5 m h. Uppbyggd av jord och sten.

Dammvall (L2021:4552)

Dammvall, ca 63 m l (Ö-V), 2-10 m br och 1-3 m h av huggen sten i sex synliga skift. Rikligt med slagg i anslutning till dammvallen, vilket förefalle...

Dammvall (L1937:595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2021:5028)

Dammvall, ca 65 m l (NNÖ-SSV), 1-6 m br och 0,3-2 m h av 0,2-1 m st stenar, delvis övertorvad. Övergår i naturlig backe uppströms i dess SSV ände. Me...

Dammvall (L2023:6117)

Dammvall, 25 m lång (Ö–V) på bäckens V sida och 39 m lång (N–S) på den Ö sidan. Dammvallen på V sidan är en 4 m bred jord- och stendamm och upptill sl...

Dammvall (L2003:6609)

1) Konstkanal, ca 1 km l (N-S), med drygt meterhöga vallar i S.Längst norrut är vallarna lägre eller obefintliga. Rännan ärbitvis nedgrävd under markn...

Dammvall (L1979:2059)

Dammvall, ca 20 m l (NÖ-SV), 1,5 m br och 0,7 m h, kallmurad. (Specialinventering 2017, lst dnr 436-3848-2017)

Dammvall (L2022:8363)

Dammvall, 15 m l totalt, 2 delar med en 8 m br öppning för ån. Delen S om ån är 0,5 m l, 2-2,5 m br, intill 2,5 m h. Delen N om ån är 3 m l, 2,5 m br...

Dammvall (L1980:8202)

Dammvall, ca 25 m l (ÖNÖ-VSV), 1,5-2 m br och 0,3-0,7 m h, av jord och sten, 0,3-0,4 m st. Den är övermossad och övertorvad samt knölig. I Ö är en öpp...

Dammvall (L1981:9322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1971:7456)

Fördämningsvall ca 27 m l (N-S) och 1-2 m br samt 0,6 m h. I mitten är en ca 3 m br öppning för vattnet. I den S delen är stockfodring fortfarande syn...

Dammvall (L1999:2980)

Dammvall, av grus, sten och betong, nyanlagd. På platsen har legat en äldre, mindredamm, belagd i lantmäteriakten.

Dammvall (L1959:182)

Dammvall, ca 20 m l (N-S), 1,5 m br och intill 1 m h. Byggd av kallmurade, tuktade, kvadratiska stenar, 0,3 - 0,5 m st. V om dammvallen är en delvis v...

Dammvall (L2001:3715)

Fördämningsvall, ca 53 m l (ÖNÖ-VSV-V), 3-9 m br och 0.5-2 m h,av 0.5-1.2 m st block och jord. I mitten är ett ca 5 m bravbrott för bäck, och 3 m ned...

Dammvall (L2020:4385)

Dammvall, ca 140 m l (Ö-V vikande mot NV-SÖ på Ö sidan). Av dessa ligger ca 50 m på V sidan och ca 90 m på Ö sidan bäcken. På V sidan är vallen 5-10 m...

Dammvall (L2004:2646)

1)Slaggförekomst, inom ett område av ca 40x30 m (ÖNÖ-VSV) finnsspridda mängder slagg. Slaggen är gråvit, tung och porig. Ibäckfåran finns enstaka slag...

Dammvall (L2020:5734)

Dammvall, rest av, på åns S sida: oregelbunden stenhög 5 m lång (NÖ–SV), 2,5 m bred och 0,9–1 m hög, av 0,25–0,8 m stora naturstenar, och stort stenbl...

Dammvall (L2021:4743)

Dammvall, ca 25 m l (N-S) enligt terrängskuggningskartan. Kartbelägg från år 1721.

Dammvall (L1935:2786)

Damvall, ca 40 m l (NNV-SSÖ) i svag båge, ca 1-2 m br och intill 2m h i bäckfåra. Vallen är kallmurad av 0,3-1,2 m st stenar.Ställvis påbättrad med nå...

Dammvall (L2005:7681)

Fördämningsvall, ca 65 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och intill 1,5 m h av sten och jord. I centrala delen är en fördjupning, där dammluckan varit belägen. D...

Dammvall (L1945:4047)

Dammvall, ca 47 m l (N-S och NV-SÖ), 8-11 m br och intill 2 m h, av jord och natursten. På botten av ån är stockrester.

Dammvall (L1934:1851)

Fördämningsvall, 71 m l (Ö-V), 3-9 m br och 0,3-2 m h, av jord och längst med hela S sidan, kallmurade och otuktade stenar, 0,3-1,3 m st. Vid bäcken ä...

Dammvall (L2008:3514)

Dammvall, 35 m l (ÖNÖ-VSV), 2,5-9 m br och 1-2,5 m h, bestående av tuktad sten 0,2-1 m st. Närmast ån förstärkt med betong. I någon mån förekommer ras...

Dammvall (L1973:1710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1991:291)

Utgår på grund av felregistrering, se L1991:323.

Dammvall (L1981:6032)

1) Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 1husgrund medspisröse, 12x6 m (NV-SÖ), ca 30 m N därom är 1 ladugårdsruinsamt ca 50 m NNV om denna är 1 ...

Dammvall (L2001:1815)

Dammvall, 6 m l, 0.5 m br (N-S), och 1.5 m h, av betong med 1 dammlucka. Bäckfåranär stensatt i kallmur i 5-8 skift, av 0.3-0.5 m st kantiga gråstenar...

Dammvall (L2003:5946)

Fördämningsvall, till hålldamm, svagt bågböjd, 85 m l (ÖNÖ-VSV),1.5-10 m br, mot N och Dammsjön intill 1.3 m h, mot S och bäckenca 3.5 m h. Fördämning...

Dammvall (L2021:4449)

Dammvall, ca 55 m l (NÖ-SV), ca 3 m br och intill 1,7 m h. Kallmurad av 0,2-0,6 m st stenar. Ett utskov finns där rest av en spettlucka sticker upp ur...

Dammvall (L1948:6724)

Dammvall, U-formad, 30 m l, 2-3 m br och 0,2-1 m h. Dammvallen ligger på ömse sidor om bäck och är uppbyggd av 0,3-1,2 m st stenar och jord.

Dammvall (L2020:6268)

Dammvall, ca 80x6-12 m (OSO-VNV- NO-SV) och 0,6-1,8 m h.

Dammvall (L1986:8351)

Dammvall, ca 12 m l (NNÖ-SSV), 4 m br och 0,8 m h Ett par m Ö om dämmet finns cementerade konstruktioner i bäckkanten.

Torråsvalldammen, Dammvall (L1945:3514)

Dammvall, ca 50 m l (NNÖ -SSV), 1,2-6 m br och 0,1-1,6 m h, av jord och sten.

Dammvall (L1999:9119)

Dammvall, V-formad, ca 75 m l, 1-3 m br och 0,3-1 m h av 0,3-1,5 m st stenar. Två öppningar vid vattendrag för dammluckor. Öppningarna har rester eft...

Dammvall (L2001:1544)

1) Dammvall, 48 m l, och 2 m br (SV-NÖ) och 0.5-1.8 m h, av tuktade gråstensblockoch kantig gråstenar, 0.1-1.2 m st, i allmänhet 0.3-0.7 m st, lagda i...

Dammvall (L2020:6084)

Dammvall, 5 m l (Ö-V), 3 m br och 1,6 m h av 0,1-1 5 m st stenar, endast kvar på V sidan av vattendraget. På Ö sidan och i berghällen finns bultar som...

Dammvall (L1960:84)

"Dammfäste. På sydändan av berget finns en mosse, som kallasTångaamossen. Den har varit uppdämd fordomdags av ett dammfästek,som ännu ligger kvar - et...

Dammvall (L1967:8924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1951:8390)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1966:9388)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1945:3560)

Dammvall, ca 50 m l (huvudriktning Ö-V), 1-3 m br och intill 1 m h, av övermossade naturstenar, 0,2-0,6 m st. I mitten är öppning för ån. Markerad på...

Dammvall (L2000:9104)

Fördämningsvall ca 90 m l (NNÖ-SSV), 4 m br, 0.5 m h ovanvattenytan. I brons centrala del är en 3 m br öppning. Brovallenär av 0.3-0.5 m st kantstena...

Dammvall (L1980:6163)

Dammvall, ca 50 m l (NNÖ-SSV), 4-6 m br och 0,5-1,5 m h av jord och i NNÖ huvudsakligen av slagg. I SSV delen är en dammlucka, ca 1,3 m br med cemente...

Dammvall (L2019:4889)

Dammvall, ca 35 ml (NV-SÖ), 5 m br och intill 1,5 m h, av jord och 0,1-2 m st huggna stenar, sammanfogade med järnbeslag och murbruk. I mitten är en ö...

Dammvall (L1945:3862)

Dammvall, ca 50 m l (NNV-SSÖ), stenfylld, NV och SÖ om ett 7-8 m br vattendrag. Endast den SÖ delen besiktigades vid inventeringen 2015. Den är ca 15 ...

Dammvall (L1935:2260)

Dammanläggning, inom ett 150 x 50 m (NV-SO) st område är resterefter en fångdamm, ca 120 l och intill 10 m br. (NV-SO) ärupplagda 0,2-1,5 m st sten. I...

Dammvall (L2000:8067)

Fördämningsvall, 27 m l (Ö-V), 2.5 m br och intill 2 m h, bestående av 0.2-0.5 mstora kallmurade stenar, på båda sidor av bäcken.

Dammvall (L2020:1199)

Dammvall, ca 50 m l (N-S), 4-6 m br och intill 1,5 m h, av jord och sten. Inget utskov finns kvar. 4 metallrör, där vattnet kan rinna igenom, ligger c...

Dammvall (L2007:7550)

1) Dammvall, ca 40 m l, 3 m br (ÖNÖ-VSV) och intill 0,8 m h, denär böjd och består av 0,2-0,5 m st stenar, jordfyllningen är idet närmaste helt bortsp...

Dammvall (L1948:8355)

Dammvall eller ledarm, ca 40 m l (N-S), 1 m h och 0,7-1,3 m br, av 0,2-0,6 m stora st. Stenarna är delvis huggna. Dammvallen ansluter i SV till moränb...

Dammvall (L1940:3733)

Dammvall, 170 m l totalt, 1,5-2,5 m br, intill 1,2 m h, kallmurad av 0,3 - 1,0 m stora stenar, tätad med jordfyllning på dammsidan, övertorvad.

Dammvall (L1973:3273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2021:3294)

Dammvall, ca 30 m l, (NV-SÖ), ca 4 m br och intill 1,2 m h. Kallmurad av 0,3-0,7 m st stenar. I den NÖ delen är ett utskov, numera ett rör under den v...

Dammvall (L1938:9984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1979:1317)

Dammvall, ca 30 m l (NÖ-SV), 3 m br och intill 2,5 m h. Kallmurad åt SÖ och betong åt NV. (Specialinventering 2017, lst dnr 436-3848-2017)

Dammvall (L1945:7764)

Fördämningsvall, 76 m l (40 m VNV-ÖSÖ, 8 m Ö-V, 6 m ÖNÖ-VSV och 2 m Ö-V), 1,5-3 m br och 1-1,5 m h, av jord och sten. I V delen, vid bäck, är en öppni...

Dammvall (L2021:4834)

Dammvall, S delen av vallen tycks finnas kvar enligt terrängskuggningskartan.

Rajalampdammen, Dammvall (L2000:7662)

Fördämningsvall, ca 150 m l (NNÖ-SSV), 1-1.5 m br och 0.4-0.6 m h. uppbyggd avtvå stockvarv med grus emellan. Vid vallens Ö sida finns rester avstocka...

Dammvall (L2019:6783)

Dammvallar till skvaltkvarn, totalt 45 m l, vid 1,0 m br bäck med 0,8 m h fors. Vallen SV om bäcken är 30 m l (NÖ-SV), 1,5-5 m br (bredast i NÖ) och 0...

Dammvall (L1938:4753)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1959:2120)

Dammvall, ca 16 m l (NNÖ-SSV), 1-1,3 m h och 1,5-2 m bred. Kallmurad. Delvis övertorvad.

Dammvall (L1994:9818)

Fördämningsvall, 23 m l (VNV-ÖSÖ), 2-3 m br och 0.2-0.5 m h av0.3-1 m st stenar. I mitten, där bäcken rinner, är en öppning, 1m br. Beväxt med fyra bj...

Dammvall (L2019:1702)

Dammvall, ca 35 m l (N-S), 2 m br och intill 2,5 m h. Kallmurad av 0,4-0,7 m st stenar, förstärkt med betong vid öppningarna.

Dammvall (L2021:3292)

Dammvall, ca 40 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br och intill 1,2 m h. Kallmurad av 0,2-0,6 m st stenar. Inga rester kvar efter luckor. Ett rör, där vattnet kan ri...

Dammvall (L2021:4831)

Dammvall, ca 15 m l. Syns på terrängskuggningskartan.

Dammvall (L2003:409)

Dammvall, 2.5x2 m (SÖ-NV-N) och 0.0.5 m h, övertorvad.I mitten av vallen är ett brott 2 m st där en bäckfåra är. Påömse sidor om bäckfåran, på dammval...

Dammvall (L1980:6400)

Dammvall, ca 45 m l, varav 15 m (VNV-ÖSÖ) och 30 m (NÖ-SV), 4-6 m br och 0,3-1 m h. Den är uppbyggd av jord och sten, 0,3-0,6 m st. Den är kallmurad p...

Dammvall (L2016:131)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2021:4823)

Dammvall, ca 23 m l (ÖNÖ-VSV, 3 m br och intill 1,5 m h. Kallmurad. Ett utskov finns , där sidorna är av betong. En spettlucka har funnits som är bort...

Dammvall (L2022:5250)

Fördämningsvall, ca 30 m l (N-S), 1-2 m br och intill 1 m h av sten och jord. I centrala delen är en fördjupning, där dammluckan varit belägen. Denna ...

Dammvall (L2005:9684)

Fördämningsvall ca 20m l, 2-3 m br (huvudsakligen N-S) och intill 1 m h.

Dammvall (L2021:2913)

Dammvall, totalt 100 m l (NNÖ-SSV) , varav 30 m vall är norr om vattendrag och 50 m vall är söder om. Centralt är ett öppet parti, troligen omgrävt. D...

Dammvall (L1986:6042)

Dammvall, ca 40 m l (NÖ-SV, NV-SÖ), intill 5 m br och 1 m h, av jord och sten.

Dammvall (L2004:192)

Dammvall, 11x2 m (O-V) och 0,7 m h. Bestående av 0,2-0,7 m stenar och jord.

Dammvall (L2020:11115)

Dammvall, 160 m l (NÖ-SV), 1-5 m br och 0,3-1 m h best av sten och sprängsten. Dammvallen är ställvis anlagd mot naturliga block. I S delen är dammval...

Dammvall (L2003:210)

1) Dammvall, 100 m l (NNV-SSÖ), intill 3.5 m br och intill 2.5 mh.Vallen är delvis övertorvad och byggd av jord och sten samtförbättrad med småsten. V...

Dammvall (L2020:1283)

Dammvall, ca 50 m l (NNV-SSV) och Ö-V), 3-4 m br och intill 1-1,2 m h, av betong (det som var synligt). 2 öppningar, en med 4 spettluckor och en överf...

Dammvall (L2002:2224)

1) Stenbro, 3 m l (SÖ-NV) och 2.5 m br, lagd av kilade stenar,2-2.5 m l. V om bron är den S kanten i vissa delar kallmurad somen kanal. NÖ om nr 1 är:...

Dammvall (L2003:9027)

1) Fördämningsvall, 60 m l (NV-SÖ), 5-11 m br och intill 1.5 m h.I båda ändarna av vallen är spettdammsluckor. På vallens krönlöper en asfalterad gång...

Dammvall (L2020:1284)

Dammvall, ca 25 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och intill 1 m h. En öppning, där en spett lucka har suttit.

Dammvall (L2003:6357)

1) Fördämningsvall, 65 m l (SSÖ-NNV), 2-3 m br och intill 0.7 mh, av jord och sten. Genombruten av bäck i N delen.45 m S om nr 1 är:2) Fördämningsvall...

Dammvall (L2021:7476)

Dammvall ca 25 m l (VNV-ÖSÖ), 2-3 m br och 0,1-1,2 m h av bruten och huggen Sten, kallmurad. Övermossad. Vid vattendraget är en ca 2,5 m br öppning me...

Dammvall (L1945:8471)

Dammvall, på båda sidor om bäck, 10 m l (N-S), 3-4 m br och 0,2-1 m h, av jord, stenar och enstaka timmerstockar. Såg- eller kvarndamm enligt Laga sk...

Dammvall (L1982:9274)

1) Vall av jord, 1-1.5 m br och 0.2-0.4 m h, kring avplanat, runtområde, 8-9 m diam. Ytterdiam är 11-12 m. I S, ÖNÖ och VSVdelarna är avbrott i vallen...

Dammvall (L2020:6203)

Dammvall, 8 m l (N-S), 1 m br och 1,5 m h av 1-1,5 m st huggna stenar i fyra synliga skift. Modern sättare i rostfritt stål är monterad på dammvallen ...

Dammvall (L1973:3648)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1950:1958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2020:3449)

Dämme, ca 20 m l (NÖ- SV). Timrat med jord och sten. Slåtterdamm.

Petters damm, Dammvall (L1980:7124)

Dammvall, 30 m l, 5 m br och 1 m h. (RAÄ dnr 321-840-2006)

Dammvall (L2004:655)

Dammvall, bestående av vallar på ömse sidor av vattendraget. V sidan, 4 m l (Ö-V), 4 m br och 1,5 m h av 0,4-1 m st stenar i fackverk vilket fortsätte...

Dammvall (L1980:6461)

Dammvall, ca 20 m l (ÖNÖ-VSV), 1,5-1,7 m br och 0,6-0,8 m h. Den är uppbyggd av jord och sten, 0,3-0,7 m st, samt stensatt på båda sidor. Framkom i sa...

Dammvall (L2004:7136)

Fördämningsvall, ca 60 m l (Ö-V), 5 m br och intill 1.5 m h, avjord och sten. Genombruten av bäck (N-S). Genombrottet stesattmed intill 1.7 m st kallm...

Dammvall (L1987:8984)

Dammvall, 9 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och intill 1 m h, betående av jordblandade 0,2-0,4 m st stenar.

Dammvall (L2001:1659)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1974:9049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1997:7884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.