Dammvall

Riksantikvarieämbetets definition: Vall uppförd i avsikt att kunna ansamla eller magasinera vatten i en grävd damm eller naturlig sänka.
Dammvall (L1979:312)

Dammvall, 5 m l (Ö-V), 1,5 m br och 1 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. I anslutning till den V delen av dammvallen och N ut är stensatt kant, 6 m l (N-S) ...

Dammvall (L2019:6987)

Dammvall. 20 m lång (Ö–V), 2 m bred i basen och ca 1,5 m bred upptill samt 1,5 m hög. Av kallmurad natursten i 4–5 skikt, 0,2–1 m stora. Dammen har r...

Dammvall (L2003:6578)

Fördämningsvall, svagt bågböjd, 90 m l (ÖSÖ-VNV), 3-8 m br och 1m h. Av jord och gråsten. 8 m från V är ett 4.5 m l genombrottför bäcken. Över genombr...

Dammvall (L1945:254)

Fördämningsvall, 80 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 0.5-0.8 m h.Bestående av 0.3 m tj stockar, jord och fyllnadssten.Beväxt med tall och björk.

Dammvall (L1981:7657)

Dammvall, ca 25 m l ÖNÖ-VSV) och 2,5-5 m br med kallmurade sidor av 0,3-0,8 m st stenar. Ingen tydlig öppning kunde iakttas.

Dammvall (L1948:6002)

Fördämningsvall, 44 m l (N armen 16 m N-S och S armen 25 m N-S), 1-3 m br och 0,1-0,8 m h, av jord samt otuktade och ställvis kallmurade stenar, 0,2-0...

Dammvall (L2007:5764)

Dammvall, 125 m l (12 m N-S, 68 m NNV-SSÖ, 0,5 m br plats fördammlucka, 45 m NV-SÖ, ansluter till väg i NV), 2-3 m br ochintill 2 m h kallmur, kraftig...

Vika kvarn, Dammvall (L1951:139)

Dammval, 30 m l (NÖ-SV), intill 2,2 m h (högst i S) och 1,5-1,8 m br, av 0,4-1,1 m st stenar.

Dammvall (L1935:9239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1993:8808)

Fördämningsvall, byggd i vinkel, ca 30 m l (NÖ-SV och VNV-ÖSÖ), 1 m br och 0.5 m h av 0.3-0.5 m st stenar, samt stockar.Enligt ortsbefolkningen har da...

Dammvall (L2005:8475)

Fördämningsvall, ca 25x4 m (Ö-V) och intill 0,7 m h av 0,1-0,8 m l, huggna stenar och jord. Öppning för dammlucka saknas då funktionen här varit att ...

Dammvall (L2006:2329)

Kvarnlämningar, bestående av 1 fördämningsvall, 1 kvarnhusgrundsamt 1 vägbank. 1) Fördämningsvallen är 12 m l (Ö-V), 2 m br och0.6 m h. I Ö och V utgö...

Dammvall (L1944:1121)

Kvarn, såg, rest av, bestående av1) Kvarn/såggrund, ca 15x9 m (NÖ-SV).2) Dammvall, 13 m l (NNV-SSÖ). Ovanpå vallen går en grusväg

Dammvall (L2019:2503)

Före detta hålldamm som nu håller på att växa igen. Dammkroppen är ca 1 meter hög och 3 meter bred. Dammkroppen är uppbyggd av huggna stenblock vid ut...

Dammvall (L1937:8034)

Dammvall efter såg- och kvarnplats. På bäckens västra sida är en damvall, 20 x 2 m (Ö-V) och 0,2 - 0,4 m h, bestående av timmerrester och stenar. I ö...

Dammvall (L1975:5448)

Dammvall, ca 25 m l (ÖNÖ-VSV), 1,5-2 m br och intill 0,4 m h.

Dammvall (L2001:5482)

Dammvall, ca 70 m l (ÖNÖ-VSV), 5-6 m br och intill 1.2 m h, övertorvad. Uppbyggdav sten och slagg med jordfyllning.

Dammvall (L1936:5163)

Fördämningsvall, 200 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 1 m h av sten ochjordmassor. Dammluckorna är numera borttagna.

Dammvall (L2005:9845)

Dammvall vinkelbyggd i tre sektioner med tre dammluckor, 60 m l (Ö-V) bestående av tre sektioner 11 m, 24 m och 25 m l och 1,4-2,3 m br. Dammluckorna ...

Dammvall (L2020:5735)

Damm, del av, eller brorest. Oregelbunden stenhög av spräckt sten, 2 m stor och 1,2 m hög, mot stenblock i V.

Dammvall (L1938:4762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1958:7417)

1) Dammanläggning, bestående av 1 vall, 20 m l (Ö-V) och 5-6 mbr. I kanterna mot stränderna är cementerade vattenrännor, ca 6m l o ch 1 m br.

Dammvall (L2020:813)

Fördämningsvall, svagt bågformad, ca 40 m l (NO-SV), 2–5 m br och intill 1 m h, bestående av jord, grus och sten samt ev. kallmurade partier. I bäckfå...

Dammvall (L1970:276)

Fördämningsmur, 14 ml (NÖ-SV) på S sidan av bäcken, 2 m på N sidan, 1,8-3 m br, 1,2 m h av 0,3-0,8 m st stenar i kallmur.

Dammvall (L1994:8987)

Kvarnlämningar?. Bestående av 1 fördämningsvall, 1 grävdränna (NNÖ-SSV) samt 2 timrade fundament, 2.5x1 m, på ömse sidorom rännan. Dammvallen, 25 m l ...

Dammvall (L1982:8132)

Dammvall, ca 20 m l (N-S) och 1-2 m br. På N sidan av bäckfåra ca 6,5 m l (N-S), 1,5-2 m br och intill 0,7 m h, kallmurad av 0,4-1,0 m st stenar. I k...

Dammvall (L1979:391)

Dammanläggning, inom ett ca 17x13 m (VNV-ÖSÖ) st område, bestående av 1 fördämningsvall och en nedschaktad och uppbyggd yta. Fördämningsvallen är ca 1...

Dammvall (L1979:2643)

Fördämningsvall, ca 60 m l huvudsakligen (NV-SÖ), 1-7 m br och intill 2 m h av sten och jord. Öppning för dammlucka har funnits i centrala delen. Avm...

Dammvall (L2003:5987)

1) Dammvall, 75 m l, vinklad (ÖSÖ-VNV och VSV-ÖNÖ), 2-5 m br ochintill 2 m h i mellersta delen. Vallen har i de högre delarnastensatta sidor, något in...

Dammvall (L1945:1391)

Dammvall, ca 30 m l (NV-SÖ), 1-5 m br och 0,3-0,5 m h, bestående av 0,2- 1 m st stenar och stockrester.

Dammvall (L1974:2037)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2020:10601)

Dammvall, 8x5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av kallmurade 0,3-0,7 m st stenar i åravinens botten. Dammen uppbrutet till en bredd om 0,6 m på en längd om 8 m....

Dammvall (L2008:4772)

Dammvall, 60 m l (huvudriktning NNÖ-SSV), 5-7 m br och 0,3-1,5 m h, av jord och sten. Ställvis kallmur av 0,2-1 m st stenar. Efter 40 m åt NNÖ är öppn...

Dammvall (L1987:8587)

Dammvall, ca 20 m l (ÖNÖ-VSV), 2 m br och intill 1,5 m h, uppbyggd av jord och stenar, 0,3-0,6 m st. I mitten är en öppning, 1 m br och 0,6 m dj. Omed...

Dammvall (L1945:7007)

Dammvall, ca 40 ml (NNÖ-SSV/NÖ-SV), 6 m br och intill 1,3 m h av jord och sten.

Dammvall (L2021:2044)

Dammvall, flottning. Förfallen luckdamm. Slussgolv kvar.

Dammvall (L1967:7741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2021:5922)

Dammvall, 126 m l (VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och uppemot 1,5 m h, bestående av jord. Den ÖSÖ armen är 96 m l (VNV-ÖNÖ), 3-4 m br och 1,5 m h. I direkt anslut...

Djupdammen, Dammvall (L1999:2451)

Dammvall, 35 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br och 0.5-1.5 m h av 0.1-0.4 m st, rundade ochkantiga gråsstenar.Dammvallen fungerar som bro 1992, och är genomfluten...

Dammvall (L2007:3017)

Fördämningsvall, 38 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0.5-1.7 m h,bestående av från NÖ, 31 m stenvall av 0.4-1 m st gråstenar,därefter 5 m flottningsränna i t...

Dammvall (L1979:2092)

Dammvall, ca 100 m l (NV-SÖ), 2-6 m br och 0,2-1,2 m h. Uppbyggd av sten och slaggstycken. Troligen kallmurad, rester syns i V delen. (Specialinventer...

Dammvall (L1993:1210)

Fördämningsvall, 15 m l (NNV-SSÖ), 2.5 m br och intill 2.5 m h, av betong som murats utanpå stenblock, delvis synliga i nederkanten. Dammlucka belägen...

Dammvall (L1974:8727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1943:3659)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2019:5770)

Dammvall, ca 100 m l (NÖ-SV) och intill 3 m hög, bestående av timmer, sten och jord. Vid bäcken är en öppning för vattnet, med timring på bägge sidor....

Dammvall (L1984:3654)

Dammvall, ca 100 m l (ung. Ö-V), 1-2 m br och intill 1.5 m h.Kallmurad av ca 0.1-1 m st stenar. På S dian är jordslänt upptill murkrönet. I vallens Ö ...

Dammvall (L1943:4707)

Fördämningsvall, ca 270 m l (Ö-V), 10 m br och 3,5 m h, av slagg,sten, jord och kolstybbsblandad fyllning, övertorvad. Här ochvar nedschaktade och län...

Dammvall (L1959:1637)

Fördämningsvall, 10 m l (Ö-V), 2 m br och intill 2 m h, kallmurad av 0,3-1 m st stenar. Fördämningsvallen är helt eller delvis övertorvad. 5 m nedströ...

Dammvall (L1993:6973)

Fördämningsvall, ca 100 m l (VNV-ÖSÖ), 2.5-3.5 m br och intill 1m h, byggd av timmerstockar, jord och sten. Belägen på ömsesidor bäckfåra.Troligen däm...

Dammvall (L1950:3892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2020:6035)

Dammvall, 12 m l (NÖ-SV), 0,5-1 m br av 0,1-0,8 m st stenar. 3 m av dammen är delvis utriven, vilket motsvarar bredden på dagens vattendrag.

Dammvall (L1940:936)

Dammvall, 50 m l, genombruten centralt av en bäck. Den N delen är 30 m l, (NV-SÖ), intill 2,5 m br och intill 0,6 m h. Den S delen är 18 m l (NNÖ-SSV)...

Dammvall (L2021:5779)

Dammvall, minst 30 m l (NNV-SSÖ), 3-4 m br och 0,5-2 m h av tuktade block, 1-1,8 m l, 0,4-0,5 m br och 0,5 m h.

Dammvall (L1986:1361)

Fördämningsvall, ca 90 m l (NV-SÖ), 4 m br och intill 0,8 m h, av jord och sten. Ingår i ett stort system av fiskdammar, troligen anlagda under 1800-t...

Dammvall (L1973:4246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2019:6782)

Dammvall till skvaltkvarn, 11 m l (N-S), 1,5-2 m br och intill 0,7 m h, bestående av övermossade 0,2-0,4 m st stenar. Inga spår efter skvaltkvarnen vi...

Dammvall (L1999:2342)

Dammvall, 35x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m h, bestående av morängrusoch 0.1-0.2m st stenar. Genomfluten av bäcken på ett ställe.Dammvallen ligger som påbä...

Dammvall (L1934:2236)

Dammvall, kallmurad av 4 lager tuktade stenar. På var sida av bäcken är ett stenfundament, 4x4 m (ÖNÖ-VSV) och intill 2,5 m h. På den V sidan mot dage...

Dammvall (L2021:4821)

Dammvall, ca 110 m l (N-S).

Dammvall (L2022:7746)

Dammvall, 36 m l (NÖ-SV), 2-7 m br och 0,3-1 m h. Uppbyggd av sten och jord. Övertvärar Ståbäcken. Intill bäcken, på NÖ sidan är en sentida betongrest...

Dammvall (L1945:3018)

Dammvall, ca 25 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br och 0,3-0,7 m h. Dammvallen består av stenar, 0,3-0,6 m st. I bäckens sidor syns bearbetade stockar. I mitten...

Dammvall (L1994:5975)

Rester av fördämningsvall, bestående av två, på ömse sidor å.Timrade stenkistor, 20x12 m (ÖNÖ-VSV) st och ca 2.5 m h.

Dammvall (L1987:8519)

Dammvall, ca 20 m l (NNV-SSÖ), 2,5 m br och 3 m h, uppbyggd av jord och sten. I N genomskärs dammvallen av en vattenränna, 4x2 m (Ö-V) och 1 m h, till...

Dammvall (L2021:7457)

Dammvall, ca 90 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br och 0,3-1,8 m h. Kallmurad av bruten och huggen sten. Sluttande sida mot vatten, rak och kallmurad på nedersid...

Dammvall (L1989:1207)

Dämmevall, ca 60 m l. (NÖ-SV), 1.5 m br och intill 3 m h.Kallmurad av 0.3-0.8 m st granit- och sandstensblock. NV omanläggningen är det uttorkade dämm...

Dammvall (L2020:3444)

Dämme, ca 45 m l (NÖ- SV). Timrat med en lucka i järn. Slåtterdamm

Dammvall (L1942:7975)

Dammvall. Överförd till L1942:7958 (Träindustri)

Dammvall (L1998:3759)

Dammvall. Dammvallen är ungefärligt inprickad. Ej besökt i fält (RAÄ dnr 326-4418-2012).

Dammvall (L2019:563)

Dammvall, ca 25 m l, 2 m br och intill 2 m h, delvis kallmurad. Förstärkt vid dammöppningen (spettluckan saknas), bräddavloppet och ovansidan med bet...

Dammvall (L1992:6285)

Fördämningsvall, 85 m l (NNÖ-SSV), 11-18 m br och 0,4-7 m h, bestående av natursten och jord. I N änden av vallen är två öppningar där dammluckorna ha...

Dammvall (L1974:8901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1995:6172)

Flottningsanläggning bestående av en fördämningsvall, 120 m l (NNÖ-SSV), 3-5 m br och intill 0.5 m h, bestående av stenar, 0.05-1 m st, och lite jord....

Dammvall (L1959:4142)

Fördämmningsvall, 25 m l (Ö-V), 2 m br och intill 2,5 m h, kallmurad, av 0,1-0,8 m st stenar.I mitten är en öppning där dammluckan varit belägen, 1,1 ...

Dammvall (L2001:6071)

Dammvall, ca 65 m l (Ö-V), 5-8 m br och intill 1,5 m h. På dammvallen har makadam nyligen påförts. Dammvallen utgörs idag av en vägbank. På dammvallen...

Dammvall (L2019:442)

Dammvall, ca 80 m l (N-S), ca 6 m br och intill 1,5 m h. Kallmurad av 0,5-0,8 m st stenblock. I N finns en valvslagen öppning. På dess Ö sida är en sp...

Dammvall (L2004:2714)

Dammvall, övermossad, 45 m l (NV-SÖ), 6 m br och intill 2 m h. Ikanterna framkom slagg, jord och 0.3-0.6 m l stenar.Fanns då kraftverket byggdes men p...

Dammvall (L1966:5099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1949:4213)

Dammvall, totalt 21 m l (Ö-V). Ö vallen, bågformad, 10 m l, 7 m br och 1 m h. V vallen, 11 m l, 7 m br och 1 m h. Vallarna består av jord och sten. Sj...

Dammvall (L2007:7821)

Fördämnmingsvall, bågformig, 40 m l, (huvudriktning NV-SÖ), 3 m brvid toppen, 7 m br vid basen, och intill 2 m h. Uppförd av grusoch stenar, vanligen ...

Dammvall (L2020:1162)

Dammvall, delvis uppbruten i strömfåran 15 m l (NV-SÖ), 3-5 m br och 1-1,5 m h och av 0,2-0,7 m st naturliga och block huggna stenar. Förutom åfåran f...

Dammvall (L1983:4515)

Dämmanläggning, bestående av 1 dammvall. Dammvallen ingårförmodliglen tillsammans med RAÄ 132 i en större dammanläggningför vattenfrisörjning till hyt...

Dammvall (L1950:2196)

Dammvall, 45 m l (NÖ-SV) och 5-6 m br och 0,1-1 m h. Byggd av jord. Närmast bäckfåran byggd i form av ett stenfundament 5X3-4 m (NV-SÖ) och 1-1,5 m h....

Dammvall (L2007:5540)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Dammvall (L2001:1381)

Dammvall, 38 m l (NV-SÖ), 0.8-3 m br, och 0.3-0.7 m h, invid bäckgenomflödet, 5 mpå vardera sidan. Stenfylld, av 0.3-1 m st rundade och kantiga gråste...

Dammvall (L2004:548)

Fördämningsvall, ca 100 m l (NV-SÖ), 1-3 m br och 0,3-0,8 m h av 0,1-0,8 m st stenar. Längs en ca 40 m l sträcka i NV är vertikala träplankor längs sj...

Dammvall (L1936:217)

Dammvall, vid Dödmanbäcken, 0,6-1,0 m h, ca 1 m br. Ca 50 m l. Kan vara en rest efter bevattningsanläggningen från 1830/40-talet, då vatten leddes frå...

Dammvall (L2020:4647)

Dammvall, 15 m l (NV-SÖ), 2,5-4 m br och 0,7-1 m h, uppbyggd av stenar, 0,3-1 m st. Närmast ån är rester av två stenkistor av rundtimmer. Den NV sten...

Dammvall (L1948:4899)

Dammvall, 26 m l (N-S) 2-3 m br, 0,3-0,7 m h och av 0,2-0,8 m st naturstenar. Vallen utgår från N stranden av Svartån. 15 m V om dammvallen går en de...

Dammvall (L2020:7126)

Dammvall, ca 40 m l (NNÖ-SSV) och 3-4 m br, bestående av stora stenar och block. Dämmet är ännu i bruk och har en fungerande dammlucka (stigbord), men...

Dammvall (L1945:5558)

Dammvall, ca 42 m l (ÖSÖ-VNV), 6 m br vid basen, 1,5 m br i toppen och intill 3 m h, av jord. l mitten är en konstruktion för dammluckan.

Dammvall (L1981:3314)

Dammvall, ca 75 m l (Ö-V och N-S), 4-5 m br och intill 2 m h. Den N sidan (Ö-V) är kallmurad av grovt huggna stenar. Utskov med 1 spettlucka (som är n...

Dammvall (L1992:2703)

Område med lämningar efter damm, 40x30 m, bestående av en stenmur, fördämningsvall samt brofästen.Stenmuren, längs åns V sida är 40 m l, 1-1.5 m br oc...

Dammvall (L1934:1587)

Fördämningsvall, 22 m l (NV-SÖ), 3-5 m br och 0,1-2 m h, bestående av jord och otuktade stenar, 0,1-1 m st. Nära mitten i bäck är en öppning, ca 6 m b...

Dammvall (L1937:1147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L1987:9773)

Dammvall, kallmur, ca 75 m l, intill 0,7 m br och 1 m h.

Dammvall (L1979:2091)

Dammvall, ca 40 m l (ÖNÖ-VSV), 6 m br och intill 4,5 m h, kallmurad på den S sidan. Även bäckens kanter är kallmurade. Dammvallen är kantad av en allé...

Dammvall (L1981:3216)

Dammvall, (?), 7 m l (Ö-V), 0.5 m h och 0.6-0.7 m br. Möjligenplatsen för en skvaltkvarn.

Dammvall (L1938:7786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammvall (L2020:1208)

Dammvall, ca 70 m l (VNV-ÖSÖ), 4-6 m br och intill 1,5 m h, av sten och jord. Centralt är en trumma ca 0,2 m under markytan leder vattnet förbi dammen...

Dammvall (L1980:8083)

Dammvall, ca 25 m l (Ö-V), 2-2,5 m br och 0,3-0,6 m h, av jord och sten. Den är övermossad och övertorvad samt knölig, främst i V delen. I Ö är en bäc...