Fångstanläggning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för fångst av djur och insamling av ägg.
Fångstanläggning övrig (L1975:4698)

Fångstanläggning övrig, 70 m l (N-S). Stenpackning över inlopp i havsvik. Stenpackningen är 1-1,5 m br, 0,2-0,3 m h av 0,3-0,4 m st stenar. I N fortsä...

Fångstanläggning övrig (L1959:973)

Fångstanläggning, fiske, ca 80 m l och 2-4 m br, bestående av vertikalt nedkörda tillspetsade störar/pålar i sjöbotten, 4-6 cm i diam. Vid utredningen...

Fångstanläggning övrig (L1978:7187)

Laxgarnsätt, uppgift om. Platsen utgör laxfiskesätt nr 33 enligt karta från 1917, baserad på en beskrivning från 1773. Nummer 33 har huggits in på den...

Fångstanläggning övrig (L1937:9319)

Lämning efter flake eller bås 4,5 x 2,5 m (N-S) bestående av runda stockar i rektangulära hoprasade bitar. På flaken ligger stockbitar, plankbitar sam...

Fångstanläggning övrig (L1936:9511)

Fångstanläggning: inom ett område ca 50 x 10-40 m (Ö-V), beståendeav ca 9 ; fällor inom ett område 40-20 m (Ö-V). Dessa fällerutgöres av stenrade...

Fångstanläggning övrig (L1936:6334)

Område ; med stenrader för fågeljakt, 80x20-40 m (NNV-SSÖ),bestående av 7 stenrader och 1 stencirkel. Stenraderna är 1,5-10m l (huvudsakligen 1,5-2 m...

Fångstanläggning övrig (L2020:6305)

Ålfiske, uppgift om. Enligt en lantmäteriakt från år 1807 ska en "ålkista" ha legat på denna ungefärliga plats. Inga konstruktioner kunde iakttas vid ...

Fångstanläggning övrig (L1986:353)

Ålakista, ca 3,5 x 2 m (NÖ - SV) bestående av stenar och trä. En järnplåt täcker anläggningen.

Fångstanläggning övrig (L1936:6784)

Område med stenrader för fågeljakt, 70x50 m (NV-SÖ), bestående av16 sten- rader, 2-12 m l (hälften är 2-4 m l) och 0,1-0,3 m h av0,2-1 m st stenar. Nå...

Fångstanläggning övrig (L1950:2147)

Fast fiske? Bestående av en dubbel linje med tunna pålar, placerad tvärs över farleden. Togs från början som en spärranläggning men dess veka konstruk...

Fångstanläggning övrig (L1951:9183)

Fångstanordning, ca 60x45 m (NV-SÖ). I området finns ett tiotal stensträngar, 2-15 m l, lagda avenkla stenar, 0.2-1 m l, ibland kantställda. Oftast är...

Fångstanläggning övrig (L1937:8481)

Stenring, enligt ortsbor lämningar efter fågelfångst, rund, 1,1 m diam, bestående av 7 glest lagda 0,3-0,5 m st stenar, beväxta med kartlav och mossa....

Fångstanläggning övrig (L1935:7060)

Stenrad för fågeljakt, 5 m l (NÖ-SV) 0,2-0,3 m br och 0,3 m h av0,3-0,6 m st skarpkantade stenar.

Fångstanläggning övrig (L1995:2971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2006:9477)

Fiskeanläggning, uppgift om enligt flera ortsbor ska på platsenfinnas rester av en katsa. Vid besök på platsen kunde inget iakttas.

Fångstanläggning övrig (L1996:9797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:6377)

1) Fågelfångstanläggning, rest av, bestående av 2 stensamlingar.Den ena är 2x1.5 m (N-S) och består av ett 15-tal stenar, 0.2-0.4m st. Den andra, belä...

Fångstanläggning övrig (L1960:7356)

Pålar, 7 stycken, bredvid befintlig ledning. (RAÄ dnr 321-2686-2009)

Fångstanläggning övrig (L1991:455)

Rävtana, träd på rot, 0,15 m diam och 1,57 m h, med ett inhak 0,95 m ovan mark på tanans NNV sida. Ovandelen är rektangulär, 0,11x0,07 m (NNV-SSÖ). På...

Fångstanläggning övrig (L2002:5069)

1) Moränhöjd 250x150 m (NV-SÖ) och 6 m h. På bracken finns mellande blockrikare partierna även spridda stenfria, gräsbeväxta ochbetade ytor.2) Rävfäll...

Fångstanläggning övrig (L1936:6103)

Uppgift ; om plats för laxgård, enligt LMV akt 27 Ljustorp frånår 1761-66. På platsen syns idag inga spår efter laxgården.

Fångstanläggning övrig (L1935:6691)

Fågelfångstanläggning, ca 80×15-50 m (N-S), bestående av 9 stenrader. Stenraderna är 3-12 m l, 0,3-1 m br och 0,2-0,4 m h, av dels enskiktade, dels tv...

Fångstanläggning övrig (L2001:9713)

Fiskeodling, rest av, ca 70x3 m (Ö-V) bestående av en brunnlängst i Ö (igenlagd) och en knuttimrad byggnad längst i V .Byggnaden är ca 4.5x3.5 m (ö-V9...

Fångstanläggning övrig (L1936:9513)

Fångstanläggning: bestående av en fälla, utgörandes av ett mindreröse eller ; stenrad.

Fångstanläggning övrig (L2020:10329)

Fågelfångstanläggning, 2 m lång (Ö–V) rad av 7 stycken 0,15–0,25 m stora stenar lagda med 0,1–0,35 m mellanrum. Från mitten av stenraden utgår en 2 m ...

Fångstanläggning övrig (L1956:3249)

Beskrivning enligt Dnr 412-1534-1994 Kalmar läns museum. MKällström. Anmälan av fornlämning. Ant 96.02.09 /KS:1) Fångstanläggning, annan, närmast kvad...

Fångstanläggning övrig (L1974:515)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1995:4636)

Rävtana, 1.6 m h, bestående av en rotfast, tämligen flat huggen tallstam med "klyka" för fångst av räv. Tallstammen flata sida är 11 cm br, praktiskt ...

Fångstanläggning övrig (L2020:1153)

Uppgift om ålfiske på kartor från 1768 och 1814.

Fångstanläggning övrig (L1938:9563)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1934:1733)

Fågelfångstanläggning, ca 12×5 m (NÖ-SV), bestående av minst 3 stenrader, 2, 3 och 8 m l, 0,2-0,3 m br och 0,1-0,3 m h, bestående av ett 10-, 15- och ...

Fångstanläggning övrig (L1936:6331)

Område med stenrader för fågeljakt, 80x40 m (NV-SÖ), bestående av9 sten- rader, 1,5-3 m l och 0,1-0,4 m h av 0,3-0,7 m st stenar(vanligen 0,4-0,6 m st...

Fångstanläggning övrig (L1936:5887)

Område ; med stenrader för fågeljakt, 70x25 m (N-S), bestående av4 stenrader, 3-13 m l, 0,1-0,2 m h av 0,2-0,4 m st stenar. I Ndelen av omr. är en st...

Fångstanläggning övrig (L1995:3976)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1959:771)

Fast fiskeanläggning, uppgift om. Enligt karta 1698 skall det ungefär här ha funnits en katsa. Vid granskning 2014 syntes inga lämningar ovan vattenyt...

Fångstanläggning övrig (L1935:7809)

1) Stenrad, 5.5 m l och 0.3 m h. Uppbyggd av 0.2-0.5 m l, 0.1-0.2m br och 0.1-0.3 m h stenar. 15 m Ö är 1) Stensamling, 1x1 m,bestående av 9 större...

Fångstanläggning övrig (L1935:9377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1993:9755)

Rävtana, 1.8 m l. Huggen ur en rotfast tall, 0.13 m diam. Urhuggen klyka 1.1 m över marken, 0.4 m l. Nära toppen är ett hål, 2 cm st. Rävtanan lutar k...

Fångstanläggning övrig (L1935:6978)

Fågelfångstanläggning. Inom ett 50x30 m st område (NÖ-SV) är 3-5enkla stenrader, 2-4 m l, av enkel lagda 0,2-0,4 m st stenar.Ställvis är 0,3 m br luck...

Fångstanläggning övrig (L1935:6776)

Fågelfångstanläggning: ca 20 x 10 m (135-335 gon) bestående av 1stenrad och 1 ; stensamling. Stenraden är 9 m l (40-240 gon) 0,5m br och 0,2 m h. Ste...

Fångstanläggning övrig (L1948:8230)

Fågelfångstanläggning, bestående av en stenrad av 4 st 0,25-0,5 m st stenar i NÖ-SV. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2009. (RAÄ d...

Fångstanläggning övrig (L2007:9521)

Fångstanläggning för fisk, uppgift om, inom ett ca 250x90 m (N-S).Enligt muntlig uppgift kan man vid lågt vatten se käppar nedstuckna ibotten. Dessa a...

Fångstanläggning övrig (L2002:8888)

Katsa, plats för. Markerad på ungefärlig plats efter anteckning på äldre LMV-karta från 1694, med texten "Kattza". Framkom vid arkeologisk utredning 2...

Fångstanläggning övrig (L1939:7586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:692)

Område med fångstanläggning: ca 20 x 10 m (NNV-SSÖ) bestående avca 5 fällor. ; Dessa utgöres av små rösen. Raserade ochövermossade.

Fångstanläggning övrig (L1935:4360)

1) Skåre, i form av en böjd vall, 3 m l (N-S) 0.5 m br, 0.3 m hav 0.2-0.5 m st stenar lagda i ett till två skikt. 34 m SÖ om nr1 är 2) Skåre, i for...

Fångstanläggning övrig (L1996:6786)

Ålkista. Från en dammvall, nu betongförstärkt vägövergång, leder mot N en 6 m l och m br ränna av huggen sten och betongblock till en ålkista av bet...

Fångstanläggning övrig (L1971:8100)

Fångsanordning för fisk, uppgift om. Den exakta belägenheten är något osäker, men omnämns ligga intill kvarnfalllet, sannolikt mellan de båda ovan näm...

Fångstanläggning övrig (L1938:4835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1934:2064)

Område med fågelfångstanläggningar, ca 65x25 m (N-S), bestående av 2 stenrader. Den ena fågelfångstanläggningen är 10 m l och v-formad, varav en rad å...

Fångstanläggning övrig (L1982:862)

Ålfiskeanläggning, bestående av 2 stenpirar. Den Ö ca 15 m l (NNÖ-SSV), ca 1,5 m br och 0,5-1 m h, av 0,3-0,9 m st stenar. Den andra piren ligger läng...

Fångstanläggning övrig (L1936:6258)

Område med stenrader för fågeljakt, 110x40 m (Ö-V), bestående av17 stenrader, 1-6 m l och 0,1-0,4 m h av 0,2-1 m st stenar.Stenraderna är tätt lagda, ...

Fångstanläggning övrig (L1936:6571)

Område med stenrader för fågeljakt, 80x60 m (Ö-V), bestående av 15stenrader, 1-3 m l (vanligen 1-2 m l) och 0,1-0,5 m h (vanligen0,3-0,4 m h uppresta ...

Fångstanläggning övrig (L1937:6597)

Rävtana, 1.2-1.7 m h och 0.2 m i diam. Huggen ur en torrtall. Översta delen är huggen rakt.

Fångstanläggning övrig (L1959:4504)

Fast fiskeanläggning, uppgift om. Ungefär på denna plats ska det ha funnits en katsa enligt en geometrisk karta år 1708. Inga spår efter denna kunde i...

Fångstanläggning övrig (L1936:6490)

Område med stenrader för fågeljakt, 80x55 m (NV-SÖ), bestående av22 stenrader, 1,5-16 m l (vanligen 2-4 m l) och 0,2-0,4 m h av0,1-0,8 m st stenar. Tv...

Fångstanläggning övrig (L1978:1984)

Fångstanläggning bestående av 2 sänken på botten av gyttja avsatt under mesolitikum. Båda sänken var gråstenar ca 30 cm i diam. De har troligen har hå...

Fångstanläggning övrig (L1973:2150)

Varggård, oval, 50 x 30 m (NNÖ-SSV). Två - fyra m ner från gravens kantär en stenskoning, 60 m l, bestående av 0.2 - 0.6 m st stenar, lagda i 1 - 2 sk...

Katseviken, Fångstanläggning övrig (L1975:9860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:712)

Fågelfångstanläggning, 30x10 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 enklastenrader. Dessa är 1-7.5 m l, av 0.2-0.5 m st stenar, delvisövermossade.

Fångstanläggning övrig (L1934:2676)

Fågelfångstanläggning, bestående av en stenrad i form av ett olikarmat kors, 18x12 m (NÖ-SV). Den NÖ-SV armen är 18 l (15 m NÖ-SV och 5 m N-S), 0,3-0,...

Fångstanläggning övrig (L2021:516)

Fågelfångstanläggning, bestående av en 4,5 m lång rad av 3 grupper med 4-7 stenar, med 1-2 m mellan grupperna.

Fångstanläggning övrig (L1936:6621)

Område med stensamlingar för fågeljakt, 40x20 m (NNÖ-SSV),bestående av 9 stensamlingar (2 eller flera stenar) liggandeparvis med mellanrum. Troligen r...

Fångstanläggning övrig (L2010:4712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:6795)

Fågel- ; fångstanläggning inom ett område av 160x100 m(NNÖ-SSV). Inom området finns ett 20-tal, något omplockade,stenrader 1-10 m l och 0,1-0,3 m h...

Fångstanläggning övrig (L1935:6141)

Varggård, plats för. Enligt storskifteskartan är en varggård härmarkerad. Vid ; besiktning syntes inga klara lämningar, menoregelbundna förhöjningar ...

Fångstanläggning övrig (L1936:2611)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1938:6036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1951:8652)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2018:698)

Stenarm, eller stråkmur ca 15 m l (ONO-VSV), 0,5-1 m br, 0,4-0,5 m h, bestående av 0,4-0,5 m st stenar.

Fångstanläggning övrig (L1947:8156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1995:3850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1945:643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:110)

Fångstanläggning: 130 x 50 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 15 fällor5-20 m l av ; stenar. Flera av stenraderna har öppningar,o,7-1,2 m br.

Fångstanläggning övrig (L1987:7972)

Fiskeanläggning, 30 x 6 - 20 m (NNV - SSÖ) bestående av stenskodda strandkanter i VSV och Ö samt en stenvall i N. Den sistnämnda, som spärrar av viken...

Fångstanläggning övrig (L1935:1144)

Fågelfångstanläggning, 10x15 m, bestående av 3 stenrader, 1 m l,glest lagda av 0.2-0.3 m st stenar.

Fångstanläggning övrig (L2020:1116)

Uppgift om fast fiske med lana.

Fångstanläggning övrig (L1935:152)

Fångstanläggning: för fågelfångst, 50 x 35 m (NO-SV), bestående av9 sten- ; rader och 2 oregelbundna stensamlingar.Stenraderna är 0,5-5 m l och b...

Fångstanläggning övrig (L1936:9552)

Fångstanläggning: för fågelfångst 70 x 30 m (N-S), som består av 5sten- ; rader och 8 oregelbundna stensamlingar.Stenraderna är 0,5-2,5 m l, oc...

Fångstanläggning övrig (L1995:4249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:4653)

Område med stenrader, fångstanläggning för fålel jakt. Inom ettca 60x50 m st område (VNV-ÄSÖ) är 1 stenrader, 4 "rösen" och 1gränsröse. Stenraderna ä...

Fångstanläggning övrig (L1971:1242)

Enligt uppgift (se Referens) ska laxfiske med laxtärnor ha bedrivits vid Krikåns mynning i Vättern. En informationsskylt är uppsatt av Brandstorps hem...

Fångstanläggning övrig (L1935:7159)

Område med stenrader för fågeljakt, 50x30 m (NV-SÖ), bestående av4 stenrader och 5 stensamlingar. Raderna är 2-4 m l, 0,3-0,4 m broch 0,1-0,3 m h av 0...

Fångstanläggning övrig (L1936:6952)

1) Sten- ; rad, 3 m l och 0,1-0,15 m h av 0,2-0,4 m st stenar. 2m NÖ om nr 1 är 2) Stenrad, 2 m l och 0,1-0,15 m h av 0,1-0,3 mst stenar. Dessa två ...

Fångstanläggning övrig (L1939:8716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:6794)

Fågelfångstanläggning, inom ; ett område av 20x15 m (NÖ-SV).Inom området finns 3 stenrader, 1-7 m l och 0,1-0,3 m h,bestående av 0,2-0,5 m st stenar...

Fångstanläggning övrig (L1935:4356)

1) Skåra, rektangulär, 3x1.7 m (N-S) med ett bottenplan, 2x1.5 m(N-S) omgivet av en vall, 0.4-0.6 m br, 0.3 m h av 0.1- 0.5 m ststenar. Helt öppen i...

Fångstanläggning övrig (L1945:4518)

Andholk, bestående av en urholkad trästam, 0,7 h och 0,3 m diam. Öppningshål mot S. Tak av flata stenar. Kring stocken på blocket är lagda stenar.

Fångstanläggning övrig (L1935:1150)

Fågelsträngar. Inom ett ca 50x50 m st område är 3 stfågelsträngar. Den större i NV delen är ca 6 m l av 0,2-0,4 m ststenar. De övriga två är något osä...

Fångstanläggning övrig (L1935:3482)

Skåre, bestående av en vall, 1.5 m l (NV-SÖ) 0.4 m br och 0.3 m hav 0.3-0.4 st stenar lagda i ett skikt och i enkelrad.

Fångstanläggning övrig (L1934:2724)

Fågelfångsanläggning, ca 5 m diam, bestående av stenar i en cirkel och 1 stensamling. Stenar är lagda oregelbundet (cirkelform), 4 m diam, bestående ...

Fångstanläggning övrig (L1935:4674)

Område med stenrader, fångstanläggning för fågeljakt. Inom ett ca150x60 m st område (SÖ-NV) är 26 stenrader och 9 "rösen".Stenraderna är 1-6 m l (vanl...

Fångstanläggning övrig (L1955:9122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1934:1730)

Fågelfångstanläggning bestående av 1 stenrad, 3 m l (NNV-SSÖ), 0,3 m br och 0,1-0,3 m h, av 10 glest placerade, ensamma eller parvis liggande, stenar,...

Fångstanläggning övrig (L1935:3755)

Område, 50x10-15 m (SNÖ-VSV) med 5 st skårer. Två skårer ärtomtningsliknande, ovalt och rektangulärt, 5x3 m st (VSV-ÖNÖ)med bottenplan, 1.5x1.5-2x2 ...

Fångstanläggning övrig (L1959:3846)

Fast fiskeanläggning, uppgift om. Ungefär här ska det enligt en geometrisk karta år 1655 ha funnits en ålkista. Inga lämningar var synliga ovan vatten...

Fångstanläggning övrig (L1951:4937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:995)

Rävtana i rotfast stubbe, 1,7 m h, 0,25 m br och 0,05-0,25 m tj. Kluven i topppen till två spetsar, ca 0,3 m l. Även kluven i ena sidan på 0,8 meters ...

Fångstanläggning övrig (L1946:8469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:4357)

1) Skåre, i form av en böjd vall, 3 m l (N-S) 0.5 m br, 0.3 m hav 0.2-0.5 m st stenar lagda i ett till två skikt. 34 m SÖ om nr1 är 2) Skåre, i for...