Fångstanläggning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för fångst av djur och insamling av ägg.
Fångstanläggning övrig (L1935:6786)

Område med stenrader för fågeljakt, 120x50 m (NNV-O), bestående av21 stenrader och 3 "rösen". Stenraderna är 1-5 m l, 0,2-0,4 m broch 0,1-0,4 m h av 0...

Fångstanläggning övrig (L2020:5952)

Ålkista, rest av, 3x3 m st och 0,5 m dj av 7x7 cm tj plankor, I botten är plankor med 0,01 m mellan dessa, delvis raserad. Strax uppströms är en damm...

Fångstanläggning övrig (L1955:6951)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2023:1694)

Fångstanläggning för fiske, ca 180x50-85 meter stort område (NO-SV) längs kusten, bestående av ca 4 ytor längs den forna stranden rensade från sten, o...

Fångstanläggning övrig (L1939:4625)

Notvarp enligt uppgift. Enligt kartuppgifter fanns på platsen ett strömmingsvarp 1820. Samma notvarp är markerat på karta från 1704 utan förklarande ...

Fångstanläggning övrig (L1935:1516)

Fågel- ; strängar. Inom ett ca 210x55 m (NNV-SSÖ) st område ärett drygt 30-tal fågel- strängar. Dessa är 1-6 m l, varav en delär utraserade, av 0,2...

Fångstanläggning övrig (L2005:4942)

Fiskeanläggning, uppgift om. Enligt uppgift påträffades här föröver 30 år sedan vid täckdikning en timrad konstruktion. Anläggningensom var uppförd av...

Fångstanläggning övrig (L1996:9780)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1945:2912)

Fälla, 4x1 m (NÖ-SV) och 0,1 m h, bestående av en hög med brädor.

Fångstanläggning övrig (L1935:6106)

Fångstanlägning ; (?) annan, för fågelfångst, bestående av enstensträng 50 m l (NO-SV), 0,5-1 m br och ofta bestående avparvis lagda stenar, 0,3-0,7 m...

Fångstanläggning övrig (L1982:862)

Ålfiskeanläggning, bestående av 2 stenpirar. Den Ö ca 15 m l (NNÖ-SSV), ca 1,5 m br och 0,5-1 m h, av 0,3-0,9 m st stenar. Den andra piren ligger läng...

Fångstanläggning övrig (L1951:7571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:7730)

Område med fågelfångstanläggningar, 20x15 m (NÖ-SV), bestående av4 stenrader, 3-21 m av 0.2-0.6 m st stenar, ställviskantställda. Övermossade.

Fångstanläggning övrig (L1959:4505)

Fast fiskeanläggning, uppgift om. Längs en ca 50 m l sträcka (N-S), utmed höger sida strömriktningen har det funnits minst 4 troliga ålkistor. På laga...

Fångstanläggning övrig (L1963:8191)

Fångstanläggning?, bestående av vall, oregelbundet rund, 19x16 m(N-S), 2,5-5 m br och 0,4-1 m h. Urgrävt bottenplan, ca 0,5-0,7 mlägre än markytan. I ...

Fångstanläggning övrig (L1935:6821)

FÅgelfångstanläggningar, 70x30 m bestående av 7 anläggningar.Dessa utgjöres av 5-32 m l stenrader med 1-6 synliga öppningarför fällor. Starkt övermo...

Fångstanläggning övrig (L1987:7305)

Ålkista, påträffad vi arkeologisk provundersökning år 1995. (RAÄ dnr 321-4338-2005).

Fångstanläggning övrig (L1935:210)

Fångstanläggning: ca 100 x 25 m (Ö-V) bestående av ca 5 fällor.Dessa utgöres ; av 5-9 m l stenrader en 0,2-0,5 m st stenar.Delvis raserade och överm...

Fångstanläggning övrig (L1936:9036)

Fågelfångstanläggning, 60x15 m (NV-SÖ). I NV och Ö är 2oregelbundna stenrader, 3-4 m l, av 0.2-0.6 m st stenar. Påhögsta punkten är ledarmar och fälla...

Fångstanläggning övrig (L1996:9949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:3813)

1) Skåre, i form av en böjd vall, 3 m l (N-S) 0.5 m br, 0.3 m hav 0.2-0.5 m st stenar lagda i ett till två skikt. 34 m SÖ om nr1 är 2) Skåre, i for...

Fångstanläggning övrig (L1975:4595)

Notdragningsplats, 50x60 m (NÖ-SV), bestående av 2 röjda ytor, ca 26x40 m som avgränsas i S, N och V av stensträngar. I S går en stensträng ut från an...

Fångstanläggning övrig (L1951:4645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:4342)

1) Skåre, i form av en böjd vall, 3 m l (N-S) 0.5 m br, 0.3 m hav 0.2-0.5 m st stenar lagda i ett till två skikt. 34 m SÖ om nr1 är 2) Skåre, i for...

Fångstanläggning övrig (L1938:5832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2022:4637)

Fågelfångstanläggning?, 1,5 m diam bestående av 3 stycken närmast trekantiga hällar 0,5-0,7 m i sida och 0,1 m tj.

Fångstanläggning övrig (L2006:704)

Fångstanläggning för fisk, uppgift om, ca 550x190 m st (N-S)område. Inom detta område ska käppar nedstuckna i botten vara synligavid lågt vatten. Dess...

Fångstanläggning övrig (L1936:6566)

Fågelfångstanläggning, inom ett område 200x100 m (NV-SÖ). Inomområdet finns ca 25 stenrader och ca 5 mindre stensamlingar.Stenraderna är 1,5-7 m l, me...

Fångstanläggning övrig (L1982:8433)

Fiskeanläggning, ca 1 m (N–S), bestående av 2 pålar/störar. Pålarna är ca 0,1 m i diameter och tillspetsade med yxa. Pålarna är placerade med ca en me...

Fångstanläggning övrig (L1996:9796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1953:4509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:6420)

Stenrad för fågeljakt, 2 m l och 0,2 m h av 0,2-0,4 m st stenar.

Fångstanläggning övrig (L1998:7340)

Fast fiske, katsa, uppgift om. Återfunnen på karta från 1745. Osäkert om det finns någonting kvar av den i ån. Okulärbesiktning omöjlig. Arkeologisk u...

Fångstanläggning övrig (L1935:4653)

Område med stenrader, fångstanläggning för fålel jakt. Inom ettca 60x50 m st område (VNV-ÄSÖ) är 1 stenrader, 4 "rösen" och 1gränsröse. Stenraderna ä...

Fångstanläggning övrig (L1951:4937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1995:1)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1993:8093)

Pata, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen skall man på angivenplats förr haft en pata över älven. Vid inventeringstillfället1990 iakttogs störar bestå...

Fångstanläggning övrig (L1936:9513)

Fångstanläggning: bestående av en fälla, utgörandes av ett mindreröse eller ; stenrad.

Fångstanläggning övrig (L1954:2127)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1955:8549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1998:7495)

Fast fångstanläggning för fiske bestående av en vall av jord och förmodligen sten, ca 123 m l, ca 1 m h och ca 2 m br (varierande). I V delen av valle...

Fångstanläggning övrig (L1936:9511)

Fångstanläggning: inom ett område ca 50 x 10-40 m (Ö-V), beståendeav ca 9 ; fällor inom ett område 40-20 m (Ö-V). Dessa fällerutgöres av stenrade...

Fångstanläggning övrig (L1935:3755)

Område, 50x10-15 m (SNÖ-VSV) med 5 st skårer. Två skårer ärtomtningsliknande, ovalt och rektangulärt, 5x3 m st (VSV-ÖNÖ)med bottenplan, 1.5x1.5-2x2 ...

Fångstanläggning övrig (L2005:7019)

Fiskeanläggning anlagd på östra sidan av Sundet. År 2004 bestod den synliga delen av lämningen av uppskattningsvis ett tiotal vertikalt nedslagna påla...

Fångstanläggning övrig (L2020:1790)

Stolpstödsröse, 1,5 m diam och 0,5 m h av 0,1–0,5 m st stenar. Antydan till grop i mitten. Utrasad i NV. Rikligt bevuxen med lav.

Fångstanläggning övrig (L1956:572)

1) Lämningar efter ålkista, bestående av 1 dammvall, 1 delvisstensatt vattenränna och 1 halvt förmultnad ålkista. Beväxt medlövsly.2) På platsen har ä...

Fångstanläggning övrig (L1971:1228)

Notfiske har förr bedrivits norr om Svedåns åmynning i Vättern. Området motsvaras idag av Svedåns hamn.

Fångstanläggning övrig (L1955:7994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:8809)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:6345)

Område med stenrader för fågeljakt, 50x20 m (N-S), bestående av 10stenrader, 1-3 m l, 0,1-0,2 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Dessutomfinns i området ett ...

Fångstanläggning övrig (L1934:2240)

Fågelfångstanläggning, 2 m l (N-S), bestående av 2 stensamlingar med 3 respektive 2 stycken 0,15-0,35 m st stenar lagda med 1 m mellanrum. (RAÄ dnr 3....

Fångstanläggning övrig (L1971:7803)

Fasta fisken, uppgift om 4 fasta laxfiskeplatser, inom en ca 130 meter lång sträcka, varav 3 i Lillån och 1 i Huskvarnaån utanför Lillåns mynning. De ...

Fångstanläggning övrig (L1996:6781)

Ålkista, rest av, 1,2x0,6 m och 0,6 m h, fragmentarisk träkonstruktion. Påträffad vid utredning steg 1 utan KML-beslut. (Dnr 321-2791-2009).

Själstenen, Fångstanläggning övrig (L1935:4765)

1) Sälstenen, område 20x7 m st (Ö-V) i huvudsak bestående avberghäll med 3 skårer. Dessa är 2-7 m l, 1 m br och 0.4-0.7 m hvanligen av stenar, 0.3-0...

Fångstanläggning övrig (L1938:4367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1994:5387)

Stakagård, uppgift om. Enligt källor från 1753 skall påangiven plats en av Svartlå bys två stakagårdar varit belägna.Vid 1991 års inventering fanns in...

Fångstanläggning övrig (L1935:5062)

Område med stenrader(?), möjligen fångstanläggning för fågeljakt .Inom ett ca 80x30 m st område (VNV- ÖSÖ) är ett flertalstensamlingar och gruper elle...

Fångstanläggning övrig (L1935:7060)

Stenrad för fågeljakt, 5 m l (NÖ-SV) 0,2-0,3 m br och 0,3 m h av0,3-0,6 m st skarpkantade stenar.

Fångstanläggning övrig (L1947:7977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2005:9176)

Fångstanläggning för fast fiske(?). Inom en 2 m stor yta påträffades vid dykning 5 st störar, vilka var kraftigt eroderade och vertikalt nedslagna i b...

Fångstanläggning övrig (L2011:1996)

Stenbarriär (fiskfälla ?) ca 100 m l och 1 m br. Barriären, sombestår av stenar, ca 0,3-1 m st löper från västra stranden av envik till stranden av en...

Fångstanläggning övrig (L1935:7159)

Område med stenrader för fågeljakt, 50x30 m (NV-SÖ), bestående av4 stenrader och 5 stensamlingar. Raderna är 2-4 m l, 0,3-0,4 m broch 0,1-0,3 m h av 0...

Fångstanläggning övrig (L1936:6654)

Område ; med stenrader för fågeljakt, 40x30 m (NNV-SSÖ),bestående av 7 stenrader, 1,5-9 m l (vanligen 2-3 m l) och0,1-0,2 m h av 0,2-0,5 m st stenar....

Fångstanläggning övrig (L1936:7023)

Område med stenrader för fågeljakt, 110x40 m (NV-SÖ), bestående av15 stenrader, 1-4 m l och 0,1-0,3 m h av 0,1-0,5 m st stenar. Iområdets NV del är de...

Fångstanläggning övrig (L1935:6779)

Fångstanläggning: för fågelfångst, 30 x 5 m (vinklat NV-SÖ resp.NÖ-SV), bes- ; tående av 7 enkla stenrader. Stenraderna är 2-5m l, bestående av 0,2-...

Fångstanläggning övrig (L1935:265)

Fångstanlägning: ca 20 x 20 m (N-S), bestående av ca 3 fällor.Dessa utgöres av ; 3-4 m l stenrader och 0,3-0,4 m st stenar.Delvis raserade och övermos...

Fångstanläggning övrig (L1946:3017)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1939:8378)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:843)

Fångstanläggning, fågel, 90x60 m (NV-SÖ), bestående av 8stenanläggningar, varav 2 osäjra. Anläggningarna är 2-8 x0.5-1 mst, av 0.2-0.8 m st stenar. St...

Fångstanläggning övrig (L2013:6384)

Fågelfångstanläggning, undersökt och borttagen, ca 35x17 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 stenrader belägna parallellt tvärs ett flackt bergskrön. Den S är...

Fångstanläggning övrig (L2023:1698)

Fångstanordning för fiske, 65x50 meter stort område (NNV-SSO) längs kusten bestående av 2 välavgränsade ytor längs den forna stranden rensade från ste...

Fångstanläggning övrig (L1991:452)

Rävtana, träd på rot, 0,15 m diam och 1,8 m h, med ett inhak 1,15 m ovan mark på tanans NV sida. Ovansidan är rektangulär, 0,08x0,04 m (NV-SÖ). På top...

Fångstanläggning övrig (L1984:3582)

Fångstanläggning, (?), 2x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m h, av 0.3-0.5 mst stenar i kallmur. I båda ändarna är en 0.3 m h öppning.Kraftigt övertorvad och över...

Fångstanläggning övrig (L2021:3706)

Ålkista respektive dammvall, uppgift om. Enligt en lantmäteriakt från år 1743 den ungefärliga platsen för ett ”åhlfiske”. I anslutning är en ”hålledam...

Fångstanläggning övrig (L1936:5967)

Område med stenrader för fågeljakt, 80x30-50 m (NV-SÖ), beståendeav 6 stenrader, 1-6 m l, 0,1-0,3 m h av 0,2-0,6 m st stenar.Längst i S av området är ...

Fångstanläggning övrig (L1978:2180)

Status: RÄNNANS VÄSTRA SLUTTNING: Ca 80 pålar har påträffats i botten. De var genomgående av klent virkemed en diameter av ca 15 cm. Flertalet var okl...

Varggropen, Fångstanläggning övrig (L2015:919)

Varggård (fångstanläggning), rund, 81 m diam, bestående av en rundvallgrav omgiven av en inre och en yttre sandvall.Områdetinnanför vallgraven och den...

Fångstanläggning övrig (L1936:6981)

Fågelfångstanläggning(?) Inom ett område, 7x4 m (VNV-ÖSÖ), är 1oregelbunden stensamling samt spridda stenar. Den oregelbundnastensamlingen är 2x1.5 m,...

Fångstanläggning övrig (L1936:5883)

Område med stenrader för fågeljakt, 30x20 m (NNV-SSÖ), beståendeav 3 parallella stenrader, 7-11 m l, 0,1-0,4 m h och 0,3-0,5 m brav 0,2-0,5 m st stena...

Fångstanläggning övrig (L1991:468)

Rävtana, träd på rot, 0,17 m diam och 1,66 m h, med ett inhak 0,95 m ovan mark på tanans VNV sida. Ovansidan är rektangulär, 0,09x0,06 m (VNV-ÖSÖ). På...

Fångstanläggning övrig (L1936:6000)

1) Fågelfångstanläggning, rest av, 7x3 m (NNV-SSÖ), bestående avspridda stenar, 0.1-0.3 m st. 50 m N om nr 1 är 2) Stenmur, 4 m l(N-S), 1 m br och int...

Fångstanläggning övrig (L1934:44)

Notdragarhjul, bestående av ett betongfundament, 1.1x0.9 m st (VNV-ÖSÖ) och 0.55 m h. Ovanpå detta är placerat ett hjul av gjutjärn, 0.65 m diam och 0...

Fångstanläggning övrig (L1938:5066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2023:1690)

Fångsanläggning för fast fiske, ca 300x50-90 meter stort område (Ö-V) längs kusten, bestående av ca 4 tydliga stenfria ytor längs den forna stranden r...

Fångstanläggning övrig (L1935:371)

Stenrad för fågeljakt: 2 m l och 0,1-0,3 m h av 0,3-0,5 m ststenar. I stenra- ; den är 2 öppningar 0,3 m l.

Fångstanläggning övrig (L1937:6278)

Rävtana, 1.65 m h och 0.1-0.15 m br, med en klyka. I toppen är en skåra och ett genomborrat hål i tanan.

Fångstanläggning övrig (L1935:734)

Fångstanläggning: inom ett område 30 x 15 m (Ö-V), bestående av ca3 fällor ; varav 1 är 2 m l av 0,3-0,7 m l stenarr.

Fångstanläggning övrig (L1934:2695)

Fågelfångstanläggning, bestående av 1 stenrad, 20 m l (NV-SÖ), 0,3 m br och 0,2-0,3 m h, av otuktade, ställvis kantställda samt glest till tätt lagda ...

Fångstanläggning övrig (L1934:3428)

Fågelfångstanläggning, ca 40x20 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrader, 2 stensamlingar och ett 10-tal ensam eller parvis liggande stenar. Stenrad, N och...

Fångstanläggning övrig (L1936:1651)

Fångstanläggning, bestående av ett antal uppstickande störar i vattenfåran. Störarna utgjordes av halv- eller kvartskluvna stammar av gran eller tall,...

Fångstanläggning övrig (L1936:6953)

Område med stenrader för fågeljakt, 120x70 m (N-S), bestående av12 stenrader, 1,5-4,5 m l (vanligen 2-3 m l) och 0,1-0,3 m h av0,2-0,6 m st stenar. En...

Fångstanläggning övrig (L2013:5667)

Fiskeanläggning, bestående av två parallella rader stående stockar, 5-10 cm diam, bearbetade. En 14C-datering resulterade i 1300-tal. Framkom vid särs...

Fångstanläggning övrig (L2018:701)

Stenarm, eller stråkmur ca 20 m l (Ö-V), 1-1,5 m br, 0,2-0,5 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar.

Fångstanläggning övrig (L1971:1269)

Plats för notfiske. På storskifteskarta daterad 1807 (se Referens), finns symbol för notifske markerad utanför Rödåns mynning.

Fångstanläggning övrig (L1935:109)

Fångstanläggning: inom ett område 25 x 15 m (Ö-V) bestående av 2fällor vaerav ; den ena är 2 x 1 m (Ö-V) AV 0,4-O,7 m l stenar,den andra (Ö därom) be...

Fångstanläggning övrig (L1935:4600)

Område med stenrader, fångstanläggning för fågeljakt. Inom ett35x20 m st område (NNV-SSÖ) är 6 stenrader, 4 "rösen" och 1granröse. Stenraderna är 2-5 ...

Fångstanläggning övrig (L1935:9612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:117)

Fångstanläggning: 14 m l bestående av 2 fällor med vardera 1snaröppning. ;

Fångstanläggning övrig (L1951:3872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1959:9842)

1) Fiskeanläggning? Bestående av en från äldre strandlinjeutgående stenvall, 44 m l (med huvudriktning NÖ-SV). Stenvallenär 1-1,5 m br och 0,3-0,4 m h...