Fångstanläggning övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för fångst av djur och insamling av ägg.
Fångstanläggning övrig (L1935:3424)

1) Skåre, bestående av en bågformad vall, 3 m l (NÖ-SV) 0.5 m broch 0.4 m h av 0.3-0.6 m st stenar mestadels lagda i kallmur. 2m ÖNÖ om nr 1 är 2)...

Fångstanläggning övrig (L1935:271)

Fångstanläggning: inom ett område 30 x 15 m (140-340 gon)bestående av ca 3-4 ; fällor. Dessa utgöres av mindre rösen ochstenrader.

Fångstanläggning övrig (L1951:8435)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:5551)

Fågelfångstanläggning, rest av, 13x7 m (NNÖ-SSV), bestående av 1stenrad med 2 utlöpare. Stenraden är 13 m l (NNÖ-SSV), 0.3-0.5 mbr och 0.1-0.3 m h, a...

Fångstanläggning övrig (L2019:7480)

Ålkista, uppgift om. Enligt en geometrisk avmätning över Näkna från år 1697 har en ålkista legat på denna plats. Inga lämningar efter den finns kvar.

Fångstanläggning övrig (L1936:9579)

Fågelfångstanläggning, 70x40 m (NV-SÖ), bestående av 4 stenrader.Dessa är 5-25 m l (NÖ-SV, NNÖ-SSV, NV-SÖ), intill 0.5 m br ochintill 0.4 m h, av 0.1-...

Fångstanläggning övrig (L1936:6784)

Område med stenrader för fågeljakt, 70x50 m (NV-SÖ), bestående av16 sten- rader, 2-12 m l (hälften är 2-4 m l) och 0,1-0,3 m h av0,2-1 m st stenar. Nå...

Fångstanläggning övrig (L1995:2430)

Rävtana, 1.35 m h, bestående av en rotfast, tämligen flathuggen tallstam med "klykor" för åtel och fångst av räv. Tallstammens flata sida är 13 cm br,...

Fångstanläggning övrig (L1948:8705)

Fågelfångstanläggning, 25x10-15 m (N-S), bestående av 2 stenrader och 3 stenhögar. Stenraderna är 12-13 m l (NV-SÖ) av 0,2-0,5 m st stenar. Stenhögarn...

Fångstanläggning övrig (L1934:1658)

Fågelfångstanläggning, bestående av 1 stenrad, 5 m l (NV-SÖ), 0,2-0,4 m br och 0,1-0,2 m h, av 7 glest (ensamma och parvis) placerade stenar, 0,2-0,5 ...

Fångstanläggning övrig (L2022:2653)

Fiskeanläggning, bestående av 3 st ålkistor. Två belägna på S-sidan och en på N-sidan. På syd-sidan, stenformationer, karformade, 2 st, 5x2,5 m st s...

Fångstanläggning övrig (L2005:6852)

Katsa, närmare beskrivning saknas. Vid marinarkeologisk besiktning år 2007, inför planerad ombyggnation av befintlig järnvägsbro, påträfades vid Sunne...

Fångstanläggning övrig (L1938:5066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1984:3582)

Fångstanläggning, (?), 2x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m h, av 0.3-0.5 mst stenar i kallmur. I båda ändarna är en 0.3 m h öppning.Kraftigt övertorvad och över...

Fångstanläggning övrig (L1935:1408)

Fångstanläggning, fågel, 100x90 m (S-N) st bestående av 10stenanläggningar, varav 2 osäkraa. Anläggningarna är 3-6x0.5-1 mst, av 0.2-0.5 m st stenar. ...

Fångstanläggning övrig (L1935:321)

Fågelfångstanläggning, 80x25 m (NV-SÖ), bestående av 10 enkla stenrader och 2 oregelbundna stensamlingar. De enkla stenraderna är 0,5-50 m l, beståend...

Fångstanläggning övrig (L1936:6953)

Område med stenrader för fågeljakt, 120x70 m (N-S), bestående av12 stenrader, 1,5-4,5 m l (vanligen 2-3 m l) och 0,1-0,3 m h av0,2-0,6 m st stenar. En...

Fångstanläggning övrig (L1939:4705)

Notvarp enligt lokal uppgift. Vid inventeringstillfället kunde inte några sånliga spår av verksamheten påträffas.

Fångstanläggning övrig (L1946:8469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1938:4433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:70)

Fågelfångstanläggning, 80x30 m (NV-SÖ), bestående av 10 enklastenrader och 1 dubbel stenrad. De enkla stenraderna är 1-6 m l,av 0.2-0.5 m st stenar. ...

Fångstanläggning övrig (L1967:584)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:5208)

Område med stenrader. Fångstanläggning för fägeljakt. Inom ett ca150x70 m st område (Ö-V) är ca 13 stenrader (ev fragment av fler)ca 3-10 ml (N-S) 0,2...

Fångstanläggning övrig (L1996:9797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1982:6946)

Plats för katsa, uppgift om, enligt geometrisk avmätning från 1719. Inga spår syntes på land eller i vattenbrynet. Påträffad vid särskild utredning 20...

Fångstanläggning övrig (L1935:7139)

Område med stenrader för fågeljakt, 80x40 m (NNV-SSÖ), beståendeav 16 stenrader och 1 "röse". Stenraderna är 1-9 m l, 0,2-0,5 mbr och 0,1-0,3 m h av 0...

Fångstanläggning övrig (L1960:9807)

Fast fiskeanläggning, uppgift om. Enligt Geometrisk karta år 1712 ska det ungefär här ha funnits en fast fiskeanläggning i form av ett laxmjärdestånd....

Fångstanläggning övrig (L1935:5217)

Område med stenrader, fångstanläggning för fågeljakt. Inom ett ca180x30 m st område är 15 stenrader, 6 rösen", varav 2gränsmarkeringar samt ett fåtal ...

Fångstanläggning övrig (L2018:699)

Stenarm, eller stråkmur ca 25 m l (NO-SV), 1-1,5 m br, 0,2-0,5 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar.

Fångstanläggning övrig (L2013:7135)

Fågelfångstanläggning, 12 m l stenrad (Ö-V) i V delen av lämningen. Tre grupper av stensamlingar, 0,6-1 m st, av 4-10 stenar. I Ö en 5 m l stenrad av ...

Fångstanläggning övrig (L1935:9375)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1948:7425)

Fågelfångstanläggning, ca 35x15 m (Ö-V), bestående av 3 stenrader och 1 stensamling. Stenraderna är 6-15 m l (N-S), 0,1-0,5 m br och 0,1-0,4 m h av 0,...

Fångstanläggning övrig (L2019:4863)

Fiskeanläggning, cirka 3x1 m (Ö-V) bestående av ett tiotal liggande pålar/slanor, 4-6 cm i diameter, som pekar ut mot mitten av ån. Pålarna har sannol...

Fångstanläggning övrig (L1955:7667)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1970:3144)

Fångstanläggning övrig, uppgift om. Enligt historiskt katmaterial från 1715 har här legat en ålkista. Beskrivs som en liten ålakista. Inga synliga sp...

Fångstanläggning övrig (L1935:6691)

Fågelfångstanläggning, ca 80×15-50 m (N-S), bestående av 9 stenrader. Stenraderna är 3-12 m l, 0,3-1 m br och 0,2-0,4 m h, av dels enskiktade, dels tv...

Fångstanläggning övrig (L1971:1175)

Plats för fångstanläggning, fast fiske, enligt karta laga skifte 1865 (se Referens). Vid besiktning kunde inga lämningar iakttagas. Positionen är nå...

Fångstanläggning övrig (L1936:5918)

Fågelfångstanläggning, bestående av 2 fällor, 5 m l, med enöppning vardera.

Fångstanläggning övrig (L1937:8487)

Stenring, enligt ortsbor lämningar efter fågelfångst, rund, 1,2 m diam, bestående av 14 glest lagda 0,2-0,4 m st stenar, beväxta med kartlav. Påträffa...

Fångstanläggning övrig (L2001:4498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1962:5902)

Spärranordning för fiske, 10 m l bestående av tätt intill varandrastående störar. I södre delen oklar. Spärranordning för fiske, ejåterfunnet. Enligt ...

Fångstanläggning övrig (L1939:4604)

Notvarp enligt uppgift. Enligt kartuppgift fanns på platsen ett strömmingsvarp 1820. Samma notvarp är markerat på karta från 1704 utan förklarande te...

Fångstanläggning övrig (L1935:4436)

1) Tomtning, rektangulär, 5x4 m st (NNÖ-SSV) med ett bottenplan,4x3 m st avgränsat av vall, 0.5-1 m br, 0.2-0.5 m h av 0.2-0.6 mst flata stenar, sam...

Fångstanläggning övrig (L1935:5215)

Område med stenrader, fångstanlägning för fågeljakt. Inom ett ca120x20 m st område (Ö-V) är 5 stenrader, 5 "rösen" och 1gränsmärke. Stenraderna är 4-5...

Ekebergs laxfiske, Fångstanläggning övrig (L1978:9585)

Fångstanläggning, fast fiske, Ekebergs laxfiske, knappt synlig ovan vattnet, bestående av större block som syns ovan vattenytan, varv ett tycks marker...

Fångstanläggning övrig (L1935:724)

Fångstanläggning: ca 100 x 20 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 8fällor. 5 är sten- ; rader, ca 5-9 m l av 0,3-0,6 m l stenar,delvis övermossade samt 3 rös...

Fångstanläggning övrig (L1934:2774)

Fågelfångstanläggning, ca 50×10 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 stenrader, 1 stensamling (gränsmärke?), 1 härd (recent?) samt flera ensamliggande och parv...

Fångstanläggning övrig (L1935:6991)

Stenrad för fågeljakt, 2 m l 0,2 m br och 0,1-0,2 m h, lagd av0,2-0,3 m st stenar i enkel rad.

Fångstanläggning övrig (L1948:7496)

Ålkista, 3 m l (VNV.ÖSÖ), 2 m br, av bräder och stockar längs åkant. Intill finns flera tvärgående stockar i bäckens botten.

Fångstanläggning övrig (L2019:7107)

Enskilt stående påle. Uppstick över botten ca 20 cm. Nedslagen till ca 30 cm djup. Eroderad över bottennivå. Ingenting noteringsvärt på omgivande bott...

Fångstanläggning övrig (L2020:6292)

Fiskeanläggning, oval, uppskattningsvis ca 5x2 m, bestående av ur bottnen ca 17 uppstickande träpålar, 0,05-0,1 m stora. Dessa står med ett inbördes a...

Fångstanläggning övrig (L1936:6566)

Fågelfångstanläggning, inom ett område 200x100 m (NV-SÖ). Inomområdet finns ca 25 stenrader och ca 5 mindre stensamlingar.Stenraderna är 1,5-7 m l, me...

Fångstanläggning övrig (L1978:1984)

Fångstanläggning bestående av 2 sänken på botten av gyttja avsatt under mesolitikum. Båda sänken var gråstenar ca 30 cm i diam. De har troligen har hå...

Fångstanläggning övrig (L1938:5145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1968:8178)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fångstanläggning övrig (L2020:703)

Fågelfångstanläggning, 80x35 m (ONO-VSV), bestående av 7 stensamlingar/rösen och 2 stenrader. Stensamlingarna är runda eller oregelbundna, 0,5–0,9 m d...

Fångstanläggning övrig (L1992:672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1991:453)

Rävtana, träd på rot, 0,15 m diam och 1,78 m h, med ett inhak 1,05 m ovan mark på tanans V sida. Ovandelen är rektangulär, 0,12x0,06 m (Ö-V). På toppe...

Fångstanläggning övrig (L1951:5701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1948:6759)

Plats för ålkar enligt skog och historia inventeringen. I åfåran är en ca 10x8 m (NÖ-SV) rensad åfåra med ledarm av upplagd sten. I botten längst i SV...

Fångstanläggning övrig (L1993:455)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2020:5952)

Ålkista, rest av, 3x3 m st och 0,5 m dj av 7x7 cm tj plankor, I botten är plankor med 0,01 m mellan dessa, delvis raserad. Strax uppströms är en damm...

Fångstanläggning övrig (L1946:5534)

Älgdrag, uppgift om. Enligt uppgift av en man från Flor fanns förr ett älgdrag i dalen N om tjärnen, gillrat från senhösten över vintern. Draget var g...

Fångstanläggning övrig (L1960:7273)

Pålar, 3-4 stycken. (RAÄ dnr 321-2686-2009)

Fångstanläggning övrig (L1935:1194)

Fågelfångstanläggning, 35x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3stenrader, 0.5-2.5 m l, av 0.1-0.4 m st stenar.

Fångstanläggning övrig (L1978:9695)

Fångstanläggning för fast fiske, 40 m l stenrad (NNV-SSÖ) stenrad. Vid besiktningstillfället var vattenståndet så pass högt att bara topparna av vissa...

Fångstanläggning övrig (L1996:9999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:3681)

1) Stensättning, flack, 2 m diam och 0.1 m h. Fyllning av stenar,0.1-0.2 m st. V kanten en 0.25x0.25 m st sten. 5 m VSV om nr 1är 2) Fågelfångstanl...

Fångstanläggning övrig (L2022:403)

Ålkista, uppgift om. Ungefär här ska det enligt laga skifteskartan år 1830 ha funnits en ålkista.

Fångstanläggning övrig (L1938:4119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1949:3411)

Fångstanläggning, bestående av 2 vallar och 4 stolphålsliknande rösen, sannolikt lämningar efter fågelfångst. Vallarna är 6-7 m l (NNÖ-SSV), 0,5-0,6 m...

Fångstanläggning övrig (L1935:110)

Fångstanläggning: 130 x 50 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 15 fällor5-20 m l av ; stenar. Flera av stenraderna har öppningar,o,7-1,2 m br.

Fångstanläggning övrig (L1995:394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1971:1221)

Fiskeanläggning, inom ett ca 20 x 20 m stort område (N-S), bestående av 1 timmervall av rundtimmer, ca 4 m l (N-S) över ån, ca 5 skift, 1 m h. N änden...

Fångstanläggning övrig (L1951:7904)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2022:2643)

Ålkista?, bestående av 2 stenfundament/stenbäddar. Den södra är närmast kvadratisk, 1x2 m st och ca 0,3 m h från botten, bestående av 0,2-0,5 m st st...

Fångstanläggning övrig (L2001:9640)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2001:5863)

Lösfynd av stockbåt av en urholkad trädstam, " 4.5 m l,välbevarad, med paddelåra" hittad aav Olle Homman i ÖSjön, okäntvar, enligt Forsslund. På Gagne...

Fångstanläggning övrig (L1955:163)

1) Pålanläggning, plats för, uppgift om, bestod av en radträpålar med ett inbördes mellanrum av 0,2-0,5 m. Pålarna skallha varit ca 10 cm i diam. Möjl...

Fångstanläggning övrig (L1936:6497)

Område ; med stenrader för fågeljakt, 40x20 m (Ö-V), bestående av8 stenrader, 1-3 m l, 0,1-0,3 m h av 0,2-0,6 m st skarpkantadestenar. I en stenrad i...

Fångstanläggning övrig (L2020:1116)

Uppgift om fast fiske med lana.

Fångstanläggning övrig (L2012:348)

Fångstanläggning, fast fiske, två stenhö­gar Stenhögarna är båda ca 2×2 m stora. ID017 är ca 0,5 m hög och ID021 har ca 1 m höjd över botten. De best...

Fångstanläggning övrig (L1998:6599)

Ålkista (sump), bestående av en grop, oval, 4x3 m (NV-SO) och 2 m dj. Kallmurade sidor av 0,3-1 m st stenar. Enligt skylt på platsen är gropen ev. en ...

Fångstanläggning övrig (L1935:9139)

Fångstanläggning, 50x40 m (NV-SÖ). Bestående av 5 stenrader och 1hägnad. Stenraderna är 2-18 m l, enskiktade och enkla samtanlagda av 0.2-0.5 m st ...

Fångstanläggning övrig (L1935:6856)

1) Grop i klapper, oval, 3x2 m (110-310 gon) och 0,9 m dj.Rektangulärt bottenplan 2x1 m (10-310 gon), i dess S del en steno,9x0,5 m st. Vall kring gro...

Fångstanläggning övrig (L1937:6529)

Rävtana, 1.5 m h och 0.05-0.2 m br, med en klyka på S sidan, 1.25 m h. I toppen är en utsågad skåra, 0.1 m dj, samt 2 borrade hål från sidan.

Fångstanläggning övrig (L2008:7358)

Fast fiske, uppgift om. På denna ungefärliga plats har fiskeanläggningar med tillhörande ledarmar legat tidigare enligt lantmäteriakt från år 1857. In...

Fångstanläggning övrig (L1934:2624)

Fågelfångstanläggning, 25x10 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 stenrader. Stenrad, 3 m l (VNV-ÖSÖ), 0,3-0,5 m br och 0,1-0,2 m h, av tätt placerade, ställvi...

Fångstanläggning övrig (L1937:745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1935:3805)

1) Skåre bestående av en bågformad vall, 2.5 m l (N-S) 0.4 m broch 0.4 m h av 0.2-0.4 m st stenar lagda i kallmur i en enkelrad. 21 m NNV om nr 1 ä...

Fångstanläggning övrig (L1949:5357)

Område med fågelfångstanläggning, 40x25 m (NV-SÖ), bestående av 3 stenrader. I V delen av området är: 1) Stenrad, halvcirkelformad, ca 1 m diam, av 0,...

Fångstanläggning övrig (L1935:7056)

Område ; med stenrader för fågeljakt, 140-30 m (VNV-OSO),bestående av 8 stenrader, 1-4 m l 0,2-0,3 m br och 0,3 m h av0,2-0,5 m st kantiga stenar. ...

Fångstanläggning övrig (L1936:6948)

Område med stenrader för fågeljakt, 35x20 m (NNV-SSÖ), beståendeav 4 stenrader, 1,5-11 m l, 0,1-0,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar.Intill och S om mitten ...

Fångstanläggning övrig (L1939:8871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2016:4977)

Förmodad jaktplats, bestående av en ca 1000 m långt och 100-150 mbr sänka (NV-SÖ) mellan två moränhöjder (i NÖ resp SV). I sänkansbotten rinner en min...

Fångstanläggning övrig (L1993:3447)

Fångstanläggning? annan, bestående av en stenvall, 63 m l (någotskingrande, huvudriktning NV-SÖ), 0.5-1.0 m br och 0.1-0.3 m h, av0.2-0.4 m st stenar....

Fångstanläggning övrig (L1995:395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L1936:2611)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstanläggning övrig (L2000:8160)

Fångstanläggning, grottliknande, 1 m diam och 3 m dj. Nere i gropen finns 2kamrar, 1.5-2 m st och 1.5 m h i tak.Gropöppningen är inhägnad med ett sent...

Fångstanläggning övrig (L1935:5149)

Område med stenrader, fångstanläggning för fägeljakt. Inom ett ca10x10 m st område är 2 stenrader, 4 m l, 0,2-0,4 m br och0,1-0,15 m h av 0,1-0,4 m st...