Färdvägssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två färdvägar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter eller en färdväg med minst en förgrening.
Färdvägssystem (L1982:1632)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar. Separat beskrivna nedan: Hålväg, ca 40 m l (NNV-SSÖ), 0,5-1,5 m br och 0,5 m dj. Hålväg, ca 70 m l (N-S), 2 m ...

Färdvägssystem (L1960:9508)

Färdvägssystem, bestående av 2 hålvägar och 1 stensatt väg, totalt 114 m l. Hålväg 1, ca 28 m l, (ÖNÖ-VSV), 2-2,5 m br och 0,2-0,7 m dj, belägen N om...

Färdvägssystem (L2009:1293)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1971:921)

Hålvägssystem bestående av 4 hålvägar. Hålväg, ca 26 m lång (NÖ-SV), 2 m bred och 0,3 m djup. 1,5 m S om är : Hålväg, ca 10 m lång (NÖ-SV), 1,5 m bred...

Färdvägssystem (L1961:5450)

Hålvägar, med en sammanlagd längd av ca 350 m. Den störstahålvägen är ca 200 m l (svängd 110-310cg) 4-6 m br och 0,3-0,8 mdj. Begränsningen åt Ö är ok...

Färdvägssystem (L2013:9200)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 89 m (NNÖ-SSV) Hålvägarna är 13- 44 m l, 2 m br och 0,1-0,2 m dj, ställvis parall...

Färdvägssystem (L1980:7036)

Färdvägssystem, ca 140 m l (NV-SÖ), bestående av 4 hålvägar. Den längsta hålvägen är 140 m l (NV-SÖ), ca 6-3,5 m br i marknivå och 1,3-1,6 m br i bott...

Färdvägssystem (L1967:3959)

Hålvägssystem, 50x50 m st (NÖ-SV), bestående av 6 hålvägar. Dessaär 15-45 m l (NV-SÖ), 0.7-1.2 m br och 0.2-0.6 mdj. U-formad profil. Hålvägarna går ...

Färdvägssystem (L2012:163)

Hålvägssystem bestående av 8 hålvägar, 17-85 m l, 1,2-2 m br och 0,4-0,8 m dj. 2 korta hålvägar i S är något osäkra kan vara diken, eller rest av torv...

Färdvägssystem (L2022:1649)

Hålvägssystem bestående av fyra hålvägar. Hålväg 1 är 142 m l (huvudsakligen NÖ-SV), ca 0,9-1,5 m br i botten och 1,8-4 m br i marknivå samt 0,4-1,4 m...

Färdvägssystem (L2011:4872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1985:620)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 230 m. Hålvägarna är ca 2 m br och intill 0,6 m dj.

Färdvägssystem (L2010:8264)

Hålvägssystem, undersökt och borttaget, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 200 m, 1-2 m br och intill 0,3 m dj. Den längsta är ca 1...

Färdvägssystem (L1990:107)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar. De är 50-140 m l (ÖNÖ-VSV), 1-2 m br och 0.5-2.5 m dj. Väggrus är påfört i en del avden N delen av en hålväg...

Färdvägssystem (L1944:4231)

Hålvägssystem inom ett ca 2050x400 m st område (NNÖ-SSV) bestående av ca 115 hålvägar, varav flera endast delar eller rester av hålvägar, med en samma...

Färdvägssystem (L1939:5706)

Färdvägssystem, totalt 195 m l, utgörs av 2 vägsträckor, 60 respektive 135 m l. Vägarna är 1,5-2 m br, avgränsade genom stensträngsliknande stenrader ...

Färdvägssystem (L1969:3591)

1) Hålvägssystem, inom ett 190x30 m st område (VNV-ÖSÖ-SSÖ),bestående av minst 6 hålvägar, med en sammanlagd längd av ca 750m. I systemets S del är de...

Färdvägssystem (L1990:7066)

Hålvägssystem, ca 600 m l, bestående av ca 4 hålvägar, 20-280 m l(NNV-SSÖ), 1.5-2 m br och 0.2-0.8 m dj. Delvis är hålvägarnaskadade av skogsplöjnin...

Färdvägssystem (L2011:5011)

1) Hålväg, ca 30 m l (60-260cg) 0,2-1 m br och 0,2-0,3 m dj. 5 mSÖ om nr 1 är: 2) Hålväg, ca 35 m l (70-270cg) 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m dj. Hålvägarna...

Färdvägssystem (L1962:5336)

Hålvägar, 28-20 m l, (360-160 cg) 1,5-2 m br och ca 0,5 m dj.Närmast V-formig profil. Se skiss i boken!

Färdvägssystem (L2021:1790)

Hålvägssystem, 150 x 30 m (NÖ-SV). Systemet består av 3 kraftiga hålvägar, 130, 135, 120 respektive 10 m l. Hålvägarna har en skålad botten, 0,7-1,8 m...

Färdvägssystem (L1998:9453)

1) Vägsträckning, 435 m l (NNÖ-SSV) och 2-20 m br, bestående av1-5 parallella hålvägar och i sänkor 1 vägbank.Hålvägarna är 0.8-2 m br och 0.1-1 m dj....

Färdvägssystem (L1968:6292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1971:94)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 800 m fördelat på 9hålvägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning ÖSÖ-VNVoch belägna på ca 5-15 m ...

Färdvägssystem (L2010:5516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1941:2204)

Hälvägssystem, bestående av 4 hälvägar delar av, belägna i flack, bred sänka mellan två åsryggar (N-S), N delen av den V:e hålvägen dock belägen i Ö-s...

Färdvägssystem (L2009:1312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1985:5679)

Hålvägssystem, totalt ca 510 m (huvudsakligen (NÖ-SV) bestående av 1 hålväg, 405 m l, med tre förgreningar, ca 10-60 m l. Hålvägarna är 1,5-6 m br och...

Färdvägssystem (L1986:6183)

Hålvägssystem bestående av minst 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 110 m. Hålvägarna är 2 - 3 m br och intill 1 m dj.

Färdvägssystem (L1990:9841)

Hålvägsystem, ca 1400 m l (Ö-V), 1-2 m br och 0,3-1,2 m dj. Profilen är vanligen U-formig, endast undantagsvis med flackare bottenplan. Delvis dubbler...

Färdvägssystem (L1990:7)

Hålvägssystem bestående av två hålvägar, 45-125 m l (ÖNÖ-VSV), 1-1.5 m br och 0.5-1 m dj. På ett par ställen är en av vägarnautjämnad av korsande sk...

Färdvägssystem (L1996:5611)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar ca 220m l (Ö-V), 1-2 m br och 0.2-0.4 m dj. V-formade.Löper parallellt med större skogsväg.

Färdvägssystem (L1960:6594)

Färdvägssystem, bestående av 3 hålvägar inom ett område av ca 375 X 25 meter (NV-SO). I NV är hålvägen 35 m l, den mellersta är 180 m l, och i SO 70 m...

Färdvägssystem (L1998:2861)

Hålvägssystem bestående av 3 parallella hålvägar (NNÖ-SSV) med en sammanlagd längd av ca 180 m, varav den mittersta är den som används idag. Den mitte...

Färdvägssystem (L1982:5822)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd ac ca 220 m (N-S). Hålvägarna är 70-80 m l, 0,5-1 m br och 0,2-0,5 m dj. Mestadels plan...

Färdvägssystem (L2017:6035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1970:1300)

Hålvägssystem, bestående av 10 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 370 m (NV-SÖ). Hålvägarna är 1,5-3,5 m br och 0,15-0,5 m dj. I N går en surdråg/...

Färdvägssystem (L1970:9180)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längs av90 m. Hålvägarna är 30-65 m l, 1-2.5 m br och 0.1-1 m dj. I dessövre delar belägna pa...

Färdvägssystem (L1985:8914)

Hålvägssystem. Enligt Anh om fornl nr. 92-08-18 /GE.

Färdvägssystem (L2013:2998)

Färdvägssystem bestående av 2 parallella hålvägar, ca 65 resp 70 m l (NÖ - SV), 2-4 m br vid markytan, ca 1 m br i botten och upp till 0,5 resp 0,6 m ...

Färdvägssystem (L1964:2228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1989:5472)

Hålvägssystem, ca 1000 m l (Ö-V), bestående av 5 hålvägar 20-300m l (Ö-V), 1.5-2 m br och intill 0.7 m dj. Utsträckning åt Ö ochV är osäker p g a tät ...

Färdvägssystem (L2021:1788)

Hålvägssystem, 200 x 50 m (N-S). Detta utgörs av 8 hålvägar, 45, 60, 25, 75, 10, 85, 60 respektive 20 m l (de nordliga 3-4 hålvägarna har löpt i NNÖ-S...

Färdvägssystem (L1991:7556)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Dessa, belägna med ettinbördes avstånd av 7-15 m, är 25-30 m l (Ö-V, ÖNÖ-VSV), 2-3 m broch 0.5-0.8 m dj. Avb...

Färdvägssystem (L1982:1672)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Hålväg, ca 50 m l (NNV-SSÖ), 0,5-1,2 m br och 0,5 m dj. Hålväg, ca 80 m l (NNV-SSÖ), 1-1,5 m br och 0,5 m dj. ...

Färdvägssystem (L1961:9659)

Hålvägssystem bestående av 5 hålvägar med en sammanlagd längd avca 300 m (huvudriktning NNV-SSÖ). De är ca 50-60 m l, 1,5-2 m broch 0,2-0,4 m dj, jämn...

Färdvägssystem (L1988:1343)

Hålvägssystem, bestående av 9 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 445 m. Vägarna är 20 - 90 m l, 1-2 m br och 0,2 - 1,5 m dj. Hålvägarna ligger del...

Färdvägssystem (L1968:6157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1988:1871)

Hålvägssystem och färdväg bestående av minst 18 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 2700 m . Längst i SV är en 2 - 4 m br väg som ställvis har hål...

Färdvägssystem (L1986:3907)

Ny beskrivning: Färdvägssystem bestående av 1 hålväg och 1 äldre markväg med en sammanlagd längd av ca 190 m. Hålvägen, som är ca 25 m l, 2-3 m br och...

Färdvägssystem (L2010:36)

Färdvägssystem, bestående av två färdvägar, ca 20 m l (NNÖ-SSV) och 2 m br resp 65 m l (NÖ-SV) och 4 m br, närmast parallella. Framkom vid arkeologisk...

Färdvägssystem (L2023:5768)

Hålvägar med en sammanlagd längd av 125 m, delvis i parallella stråk. Vägarna är 1–2 m breda och som mest 0,5–0,6 m djupa. I nordvästra delen löper vä...

Färdvägssystem (L1998:2265)

Färdvägssystem bestående av 1 fäbodväg och 2 fäbodstigar. Fäbodväg, ca 140 m l (NÖ-SV) 1-2 m br och intill 0,2 m dj med flack yta. Något skålad uppfö...

Färdvägssystem (L1971:506)

1) Runsten, 1.6 m h, 0.77 m br (NNV-SSÖ) och 0.35 m tj. Stenen harvarit avslagen, är nu lagad. Stenen är uppmålad och skyltad. 4 mN om nr 1 är: 2) Hål...

Färdvägssystem (L2011:3584)

Hålvägssystem, ca 140 m l, bestående av 5 hålvägar, 70+20+19+16-14 m l och 2,5 m br. (Raä dnr: 321-3726-2007) - - Äldre beskrivning: Hålväg, ca 90 m ...

Färdvägssystem (L1954:3894)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1969:3576)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar, med en sammanlagd längdav minst 250 m (huvudriktning NNV-SSÖ). Hålvägarna är 1-1.5 m broch 0.1-0.4 m dj, med ...

Färdvägssystem (L1972:9620)

Hålvägssystem med en sammanlagd längd av ca 550 m, fördelat på 6hålvägar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning VSV-ÖNÖoch belägna på ca 8-30 m...

Färdvägssystem (L2012:7200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2001:8961)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar.Hålväg, 14 m l (Ö-V), 1.5-3 m br, intill 0.7 m dj. Övermossad ochi N kanten beväxt medsex granar.5 m NNV om ova...

Färdvägssystem (L1987:5646)

Hålvägssystem, sammanlagd längd ca 500 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 hålvägar. Dessa är 0,5-1,5 m br och 0,4-1,2 m dj. Hålvägarna löper parallellt och a...

Färdvägssystem (L1964:756)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2022:4349)

Hålvägar, med en sammanlagd längd av cirka 70 m, 2–3 m breda och som mest 1,5 m djupa. I östra delen löper ytterligare ett parallellt stråk omedelbart...

Färdvägssystem (L2008:8115)

Hålvägssystem, bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 90 m (N–S). Hålvägarna är 13–60 m l, 1,5–4 m br och 0,6–1 m dj och har skålad pro...

Färdvägssystem (L1985:2481)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar med en sammanlagd längd av 230 m, 1-2 m br och 0,1-0,6 m dj. Huvudsaklig riktning NNV-SSÖ. 3 hålvägar ligger pa...

Färdvägssystem (L1972:9924)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av, ca 230 m, fördelat på5 hålvä-gar. Dessa är delvis parallella med huvudriktning N-S och belägnapå, 8-25 m av...

Färdvägssystem (L2019:6742)

Hålvägssystem, med en sammanlagd längd av 50 m. Hålvägarna är intill 2 m br och 0,4 m dj. Skålat bottenplan. I systemet ingår två hålvägar belägna på...

Färdvägssystem (L1999:6121)

Vinterväg, totalt 437 m l, bestående av 2 vägar i förgrening, 300 m l (Ö-V) samt 137 m l (NNÖ-SSV). Vägarna är röjda från större stenar, 1.5-2.5 m br....

Färdvägssystem (L2020:4150)

System av 1-3 parallellt löpande hålvägar på en 45 m l sträcka, fördelade på minst 7 delar, 70-150 m l, 1-2 m br, huvudsakligen med skålad profil, in...

Färdvägssystem (L1969:8073)

Hålvägssystem, bestående av 6 parallella hålvägar med ensammanlagd längd av ca 130 m. Hålvägarna är 10-30 m l (NÖ-SV),1-2 m br och 0.1-0.3 m dj, jämnt...

Färdvägssystem (L2022:4350)

Hålvägar (2 st), med en sammanlagd längd av 30 m. Vägarna är cirka 1 m breda, 0,2-0,5 m djupa och löper parallellt i mot SV sluttande terräng. Delvis ...

Färdvägssystem (L1966:3960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1945:7458)

Vägsystem, uppgift om, bestående av 2 byvägar med utsträckning efter karta från 1827, med en sammanlagd längd av ca 2 600 m (VNV-ÖSÖ till N-S). Båda b...

Färdvägssystem (L1980:8785)

Färdvägssystem bestående av 2 parallella hålvägar. Den SÖ är ca 80 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och intill 1 m dj. Den V är ca 45 m l (NÖ-SV) 0,5 m br och i...

Färdvägssystem (L1961:1302)

Hålvägar, med en sammanlagd längd av ca 105 m (Ö-V), fördelade på3 hålvägar, varav 2 pararella. Hålvägarna är 1,2-3 m br ochintill 0,5 m dj. Flakar ut...

Färdvägssystem (L1965:2211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L1972:96)

Hålvägssystem bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 390 m (NNV-SSÖ). Den Ö är ca 350 m l NNV-SSÖ), 1-2 m br och 0,2-0,7 m dj, tydligas...

Färdvägssystem (L2002:8122)

Inom ett 30x20 m (NNV-SSO) st område är 2 parallella hålvägar, 30-35 m l, 2-4 m br och intill 0,7 m dj.

Färdvägssystem (L1981:1465)

Gravfält, 150x20-60 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 fornlämningar.Dessa utgörs av en hög, 2 runda stensättningar och 3 hålvägar.Hög, 7 m diam och 0.9 m h....

Färdvägssystem (L1978:8127)

Hålvägssystem bestående av 3 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 100 m (Ö-V). I V är två parallella hålvägar, 33 resp. 45 m l , 2-3 m resp. 1,5-2 m...

Färdvägssystem (L1991:4387)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Den längsta är 120 m l (VNV- ÖSÖ). Parallellt med denna är den andra hålvägen, ca 110 m l (VNV-ÖSÖ). Hålvägarn...

Färdvägssystem (L1971:544)

Hålvägar, 2 stycken, sammanlagt 140 m l (VNV-ÖSÖ) 1.5 - 2 m br ochintill 0.5 m dj. Jämnt skålade.

Färdvägssystem (L2002:4240)

1) Källa med namn, 5x1-2 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj. Vattenytan ärca 1 m under omgivande marknivå. Delvis stensatta kanter. År 1760hittades i källan myn...

Färdvägssystem (L1986:9652)

Hålvägssystem bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av 32 m (N-S och Ö-V). Hålvägarna är ca 13 och 18 m l, 0,5 m br och 0,2-0,3 m dj.

Färdvägssystem (L1991:9614)

Ny beskrivning: Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 260 m. Hålvägarna är 2-3 m br och 0,5 m dj. Äldre beskrivning: H...

Färdvägssystem (L1987:4058)

Hålvägssystem, bestående av 2 parallellt liggande hålvägar (N-S), med en sammanlagd längd av ca 200 m. Dessa är 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m dj. Avståndet...

Färdvägssystem (L2001:5807)

Hålvägssystem, ca 870 m l (vanligen NÖ-SV och NNÖ-SSV, endast en NNV-SSÖ) bestående av ett tiotal hålvägar, 1,5-7 m br och 2-3 m dj, en del v-formiga...

Färdvägssystem (L1999:9243)

Färdvägssystem, ca 570 m l (VNV-ÖSÖ, NV-SÖ) , bestående av 2 fäbodstigar och 1 kavelbro. Den längre fäbodstigen är ca 570 m l (VNV-ÖSÖ, NV-SÖ), 0,5- 2...

Färdvägssystem (L1972:8383)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2023:782)

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar. Dessa är 50-80 m l (NNÖ-SSV), 0,7- 1 m br, intill 0,4 m dj.

Färdvägssystem (L1973:117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Färdvägssystem (L2003:9937)

Gravfält med hålväg, 60x45 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 10fornlämningar. Dessa utgörs av 9 runda stensättningar och 1hålväg. 1) Stensättningarna är 5-7 m...

Färdvägssystem (L2010:6203)

1) Stensättning, kvadratisk, 8x8 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,2-0,3 m h. Delvis övermossad och övertorvad fyllning av 0,3-0,9 m ststenar. Kantkedja, 0,...

Färdvägssystem (L1989:4879)

Hålvägssystem, ca 350 m l (VNV-ÖSÖ) bestående av 2 hålvägar 100resp 250 m l (VNV-ÖSÖ), 1.5-2 m br och 0.1-0.5 m dj, på mittenav sträckningen, beståend...

Färdvägssystem (L2010:7106)

Hålvägssystem, bestående av 8 hålvägar. Hålväg (1), ca 450 m (NNÖ-SSV), 1-4 m br och 0,1-1,5 m dj. Ställvis täckt av skräp. 10 m V om SSV delen av (1)...

Färdvägssystem (L1988:8238)

Hålvägssystem, ca 140 m l (N-S), bestående av 2 hålvägar, 120respektive 20 m l, 7-10 m br och 1-1.5 m dj.

Färdvägssystem (L1970:5626)

Hålvägssystem, bestående av 4 hålvägar, med en sammanlagd längdav 335 m (NÖ-SV). Hålvägarna är 20, 50, 100 och 165 m l (dekortare belägna parallellt ...

Färdvägssystem (L2008:3016)

Färdvägssystem, hålvägar, ca 190 m l (NNÖ-SSV), bestående av 6 kortare bitar av hålvägar med en sammanlagd längd av ca 165 m. Markerad på specialkarta...

Färdvägssystem (L1962:5911)

Hålvägssystem fördelat på 9 hålvägar med en sammanlagd l av ca330 m. De är ca 20-100 m l, 1-2 cm br och 0,2-0,5 m dj, vanligenjämnt skålad bottenprofi...

Färdvägssystem (L1964:5021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.