Fornborg

Riksantikvarieämbetets definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.
Fornborg (L1977:4352)

Fornborg, rest av, iakttagen och fotograferad vid flygrekognoser ing av antikvarie P Manneke, Visby, den 4/8 1976.

Borge huvud, Fornborg (L2010:4291)

1) Fornborg, 100x85 m (N-S) vilken begränsas av stup i N,NÖ,Ö och ställvis i V. I övrigt av branta sluttningar utom i S där berget flackt. I NV,S och ...

Fornborg (L1973:7679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1975:8660)

Fornborg, rund, 115 m diam och 0,3-0,5 m h, bestående av två dubbla vallar 2-3,5 m br, av jord och 0,4-1,0 m st stenar. Mellan vallarna är ett dike. (...

Fornborg (L2017:2282)

Fornborg, ca 150x50-100 m st (N-S), rest av kraftigt stup motN-V-SV. Vallar av sten 5-50 m l, 2-5 m br och 0,3-0,6 m h,belägnapå krönet, på övre slutt...

Fornborg (L1966:4282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borgarö, Fornborg (L2010:148)

Fornborg, ca 110x90 m (NV-SÖ), vilken begränsas av stup i NÖ-Ö i övrigt av branta sluttningar. I N-V-S-SÖ finns en anlagd vall med ställvis mindre avb...

Stenbyborg, Fornborg (L2003:4335)

Fornborg, 70x65 m (NNV-SSÖ), bestående av en innervall i NNV-ÖSÖ-SSÖ och delvis i VSV och en yttervall i N-ÖNÖ-SSÖ och delvis i VNV. I VSV stupar berg...

Fornborg (L1968:4040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ekevi borg, Fornborg (L2003:1111)

Fornborg, 80x60 m (Ö-V) beläget på ett ca 20 m h berg. Begränsas i SÖ-S av brant stup, 1.5-4 m, i övrigt av en anlagd mur, som är ca 100 m l, 4-7 m br...

Fornborg (L2012:8432)

Fornborgsliknande bergsplatå ca 90x70 m med brant stupande sidor. Inga spår efter vallar. Strax N om och nedanför platån en med berget parallellt gåen...

Fornborg (L2012:7112)

Fornborg, 150x100 m (NV-SÖ) begränsad av höga stup i NÖ och SV, lägre men branta stup med klyftor i NV och SÖ. Ovan de lägre stupen, liksom framför en...

Fornborg (L1985:7070)

Fornborg, 70x60 m (Ö-V), N hälften begränsad av stup och brantasluttningar, S hälften av vall. Vallen är 60 m l, 4-5 m br och0.5-0.9 m h, av i allmänh...

Fornborg (L1997:3487)

Fornborg, 380x280 m (N-S), bestående av berg med stup iÖNÖ-S-SV-V och där det på ett par ställen i SV och V varitmöjligt att ta sig upp är murar byggd...

Fornborg (L1983:4842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1957:3648)

1) Fornborg, 80x50 m (N-S) begränsad av stup i V. De övrigasidorna är försedda med en stenvall. I NNÖ är även en kort, påett par ställen avbrutn yttre...

Fornborg (L1964:9113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2003:6999)

Fornborg ?, med kulturlager, ca 90x45 m (NNV-SSÖ), utgörandes av ett högt berg med branta stup runt om. I SV delen och vid foten av berget är en mängd...

Fornborg (L1975:1680)

1) Fornborg, 145x90 m (NÖ-SV) bestående av en inre och en yttre ringvall. Den inre vallen av ca 25 m l synes vara 3-4 m br och 0, 5-0,7 m h vallen är ...

Fornborg (L1968:4846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2014:5172)

Fornborg, ca 400x200 m (N-S) beläget på ett berg med branta sidoroch tvära stup. I N en mur ca 30 m lång, 2-3 m bred och intill 1m hög, ca 0,3-1,5 m s...

Fornborg (L2012:4841)

Fornborg, 190x100 m (NV-SÖ), med kraftiga stup, intill 15 m h, i V och NÖ-Ö och S. Även i övrigt är det kraftiga nivåskillnader.Tre murar finns. En mu...

Borgaråsen, Fornborg (L1936:4695)

Fornborg, ca 70x60 m, därav själva krönplatån, 45x35 m (NNÖ-SSV),belägen på krönet av ett högt berg som stupar brant mot NÖ-N-V-S,ca 20 m h. I SÖ slut...

Bårbyborg, Fornborg (L1957:4873)

Fornborg, halvcirkelformad, 160x80 m (NNÖ-SSV) bestående av en halvcirkelformad vall av nu till större delen övertorvade kalkstenar med inslag av någr...

Näsborgen, Fornborg (L2004:4062)

Fornborg, 55x40 m (NNV-SSÖ), bestående av en ringvall med uppehåll i ÖSÖ, där berget stupar tämligen brant utmed en sträcka av 10 m. Vallen, störst i ...

Odensvi skans, Fornborg (L1980:5021)

Fornborg, 100x75 m (N-S) med inre mått begränsat av vall, ca80x40 m (N-S), belägen på en tämligen hög, mot V brant stupandebergsrygg, begränsad av en ...

Fornborg (L2020:3246)

Fornborg, 255x235 m (O-V), begränsad av stup i N, NV och NO samt i S, SV och Ö av en stenmur till en sammanlagd längd av 328 m. Muren, som ligger någo...

Fornborg (L2014:3681)

Fornborg, 60x40 m (Ö-V) i N begränsad av brant bergsstup, i övrigamindre branta bergssidor, av en vall, närmast halvcirkelformad, ihuvudsak orienterad...

Bändesborg, Fornborg (L1976:4691)

Fornborg, 290x95 (NNÖ-SSV), bestående av en huvudborg och en förborg. Huvudborgen, belägen på bergets högsta och NNÖ del, är 200x 90 m (NNÖ-SSV). Den ...

Fornborg (L1970:7407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1967:37)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1944:3534)

Fornborg, 160x110 m (N-S). Bestående av en inre ringvall, 130x75 m (N-S) och två yttre vallar i Ö, samt SV som i ändarna ansluter till ringvallen. De...

Skoftesta skans, Fornborg (L2003:2136)

Fornborg, 140x120 m (N-S), bestående av tre ringvallar av sten. Den inre ringvallen, som ligger på kanten av bergsryggen i VNV, NNV och ÖNÖ, är rekt...

Intagsberget, Fornborg (L1985:6666)

Fornborg, ca 110x100 m st (Ö-V) vilken begränsas av branta stup i S samt på övriga sidor av stenvallar men i SÖ är det lätt att ta sig upp på berget. ...

Fornborg (L1967:9997)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2002:924)

Fornborg, 60x50 m (NNÖ-SSV) bestående av ett berg, som i Ö ochÖSö stupar brant ned och som i övrigt omges av en stenmur.Stenmuren är ca 105 m l (N-S, ...

Fornborg (L1984:7760)

Fornborg, 130x80 m (NV-SÖ) begränsas i NV och Ö av naturliga stupoch branter.I V-SÖ är en mur ca 110 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ), 1-2.5 m broch 0.3-0....

Fornborg (L1943:4824)

Fornborg, ca 115 m (NNV-SSÖ) och ca 90-100 m (Ö-V). Borgen ligger på ett i Ö 5-7 m högt berg, som sluttar mot V och NV. En mur är uppförd i N-V-S, 175...

Fornborg (L2009:4517)

Fornborg, ca 50x20 m (NV-SÖ).

Fornborg (L2015:4180)

Fornborg, 110x65 m (VNV-ÖSÖ), belägen på mindre bergkulle, som begränsas av lågt men brant stup i N-Ö samt sluttningar och avsatser i S-V. Över och ti...

Fornborg (L2015:8153)

Fornborg, 200x170 m (NV-SÖ). Borgen ligger på ett tämligen högtmot Ö sluttande berg med upplagd stenmur Ö-SÖ samt några kortamurar mellan bergsklyftor...

Fornborg (L2016:7986)

Fornborg, ca 800x350 m (NÖ-SV), belägen på ett åt alla sidor brant berg. I skrevor och på ställen där berget är lättillgängligast ligger i övre sluttn...

Fornborg (L1984:5954)

Rev inv 1985:Högliknande lämning, 5 m diam och 0.5 m h. I N lagd mot närmastvertikal bergvägg (se RAÄ nr 34!). I mitten en grop, 0.8 m diamoch 0.2 m d...

Fornborg (L2014:9881)

Fornborg, 170x70 m (NV-SÖ), belägen på ett berg som stupar brantutom i Ö. Här finns två murar, en ca 25 m l, (N 15cg V-S 15cg Ö),1,5-2,5 m br, i medel...

Fornborg (L1969:1388)

Fornborg, 250x150 m (NNÖ-SSV), på krönet av bergrygg, som sluttar brant åt Ö, S och V. På det mindre branta sluttningskrönet i NV och N är en stenmur...

Fornborg (L1984:7727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1977:6932)

Fornborg, närmast rund, 80 m i diam. Vallen är intakt i N på ett 40 m l segment. Den är 2-3 m br och intill 0,3 m h, bestående av 0,4-0,8 m st stenar....

Fornborg (L1985:7290)

Fornborg, 325x100-170 m (NV-SÖ) belägen på krön av bergshöjd. Begränsad av stup i N och V samt av branter och sluttningar, i NV, NÖ, Ö och S försedd ...

Fornborg (L1964:8010)

Fornborgsmur, bestående av 1 stenfylld vall, ca 20 m l (N-S), 1-2 m br och 0,2-0,6 m h. Stenarna är, 0,2-0,8 m st. Se skiss i skannat inventeringsboku...

Bäjby borg, Fornborg (L2002:1126)

Fornborg, 100x85 m (ÖSÖ-VNV), bestående av dubbla ringmurar av sten, intill 5 m från varandra. Den yttre muren är 2-3 m br och 0,7-1,7 m h från utsida...

Fornborg (L1941:4812)

Fornborg, 69x75 m (NV-SÖ). Bestående av en nästan cirkelrund stenvall runt sluttningen av ett berg. Den S delen är svagt sluttande, medan den N delen ...

Hundberget, Fornborg (L1983:6008)

Fornborg, 70x50 (NNV-SSÖ), bestående av en stenvall i sluttningen mot NÖ. I övrigt är berget mera svårtillgängligt. Vallen är 30 m l, 1-3 m br och 0.4...

Fornborg (L1976:6335)

Fornborg, 140x100 m (NNV-SSÖ), bestående av en mur i V och SV. I S, Ö och N begränsad av intill ca 12 m h naturliga stup. I N stu pet leder en naturli...

Borgringen, Fornborg (L2017:6048)

Fornborg, 140x130 m (N-S), begränsad av brant bergsluttning i N-Ö, för övrigt plan mark, och bestående av en inre ringvall, som dock saknas i NV, och ...

Fornborg (L1964:8216)

Fornborgsmur, ca 35 m l (N-S), 6-8 m br och 0,6-1,7 m h, av 0,3-0,8 m st stenar. Ca 15 m från S änden är en genomgång, ca 2 m br, och ytterligare 6 m ...

Onsten, Fornborg (L2009:930)

Fornborg med boplatsområde, 300x50-110 m (N 35cg V-S 35cg Ö) utgörande en bergrygg med stup i NÖ-NV-SV och övergående i moränås iSÖ, där de huvudsakli...

Fornborg (L1984:5972)

Fornborg, 280x210 m (VNV-ÖSÖ) belägen på ett mot V, N och Ö brantstupande berg tillgängligt endast genom skreva i SÖ, som spärras av en övre stenvall ...

Slottet, Fornborg (L1975:2084)

Fornborg, 360x200 m (NÖ-SV), bestående av en vall, 4-5 m br och 0,5-1,2 m h. Vallen är uppbyggd av kalkstensflis och kalkstenshäl lar, intill 1,0 m st...

Fornborg (L2017:1199)

Fornborg, 85x40 m (NV-SÖ), bestående av en bergsrygg (NV-SÖ) och avgränsad NV-V-S-Ö av inre stenmur 35x85 m l, 2-5 m br och 0,2-2 m h, av 0,1-0,8 m st...

Fornborg (L1969:8158)

1) Fornborg, 150x50 m (N-S). Begränsad av stup i V, N och Ö, samten avsats i SV. Stenvallen, till största del anlagd påavsatskanten, är 30 m l (NV-SÖ)...

Fornborg (L2020:3121)

Fornborg, närmast rund och ca 62 meter i diameter och ca 0,8 meter hög över omgivande terräng, omgiven av ett dike/vallgrav ca 3 meter bred och upp ti...

Fornborg (L1977:8388)

Fornborg, rest av, ca 100x100 m (N-S) bestående av vallrester i N,Ö och i SV. Vallarna är 40-90 m l, 4-6 m br och 0,3-0,6 m h. Öv ertorvade med i yt...

Fornborg (L1984:9944)

Fornborg, 80x50 m (N-S), bestående av en kallmurad stenvall iSSÖ, SÖ och Ö. I NÖ, N och V stupar berget brant. Vallen är 43 ml (VSV-ÖNÖ-N), 4-5 m br o...

Fornborg (L1985:9777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1968:2487)

Fornborg, 200x100 m (NV-SÖ), belägen på SÖ delen av en bergrygg, begränsad av höga stup i SV och SÖ och branta sluttningar med små stup i NÖ. På den m...

Mellanlåren, Fornborg (L2017:5409)

Fornborg ca 160x90 m (NV-SÖ) belägen på krönpartiet av bergshöjd med hällmark och mellanliggande jordavlagringar. Tämligen branta sidor, i synnerhet m...

Fornborg (L1985:911)

Område med naturbildningar, 135x60 m (Ö-V). dessa är 4-10 m diamoch 0.2-0.5 m h. Övertorvade. I ytan enstaka måttligt med0.2-0.5 m st stenar. Flera är...

Ogaklev, Fornborg (L1983:7805)

Fornborg, 200x120 m (Ö-V), begränsad av branta sluttningar, stup samt av stenvall. Sluttningarna är minst branta i Ö och V. Vall finns i N (Ö-V), NÖ ...

Fornborg (L2015:5278)

Fornborg, 240 m lång (N-S) och ca 125 m bred. Borgberget stupar relativt brant på vissa delar särskilt åt Ö. Utom på dessa branta partier är borgplatå...

Skansberget, Fornborg (L2017:1534)

Fornborg, 100x90 m (Ö-V). Vid NV-V-SV sidan en stenvall, 75 m l, 3-8 m br och 0,5-1,5 m h. Stenarna är 0,5-1 m st. Enstaka block är intill 2 m st. Vid...

Fornborg (L2011:4750)

Fornborg, ca 150x80 m st (NNV-SSÖ) begränsad av stup i V och Ö, av branta sluttningar i N, V och SSÖ samt av en låg moränavsats i S. Sluttningarna o...

Fornborg (L1996:3281)

Fornborg, ca 90x110 m (N-S) på krönplatå av större bergshöjd medganska brant stup i NV-N-NÖ och i S-SÖ. Två vallar, nu kraftigtraserade, är anlagda vi...

Fornborg (L1958:6759)

1) Borgområde, ca 200x110 m (N-S), bestående av: 2)Befästningsvall svagt bågformig ca 85 m l (NÖ-SV till ÖNÖ-VSVtill Ö-V) 15-20 m br och 0,3-1,25 m h,...

Fornborg (L1979:6742)

Fornborg, ca 140x100 m (NÖ-SV), vilken upptar större delen av ön. Begränsas av vall i NV, V och SV, ca 140 m l, 0,4-0,7 m h och 1-1,5 m br av 0,5-1 m ...

Fornborg (L2011:5252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1976:4254)

Fornborg, ca 1 300x730-1 200 m (Ö-V). I V-N-Ö utnyttjas den naturliga bergsbranten, som är intill 10 m h. På 12 platser har branten förtäckts med sten...

Fornborg (L1958:7299)

1) Fornborg ca 165x110 m (NNV-SSÖ) bestående av en oval vall 6-11m br och 0,3-1,25 m h av 0,1-0,5 m st stenar. Två öppningar förbrukningsväg. (NNV-SSÖ...

Fornborg (L1969:8152)

Fornborg, 410x130 m (NNÖ-SSV). Begränsad av branta stup i V och iN-Ö och branta avsatser i NV och S, de senare försedda medstenvallar. Den S vallen, t...

Fornborg (L2020:11419)

Fornborg närmast rund stenvall 81 x 98 meter i diameter, belägen på det högsta partiet av Rydsbjär, 125 meter över havet. Stenvallen är cirka 0,3 mete...

Fornborg (L1969:8422)

Fornborg, 300-140 m (N-S). Begränsas av stup i Ö-S-V och brantasluttningar samt avsatser i N-NÖ, de senare försedda med 3stenvallar. Av dessa är en an...

Fornborg (L2017:1978)

Fornborg, 170x100 m (N-S) begränsad av stup i N och Ö samt delvis branta sluttningar i NV, S och V, de senare försedda med stenvall. I N är en vall ca...

Borgholmsberget, Fornborg (L2015:6979)

Fornborg, 70x60 m (N-S) begränsas av stup runt hela fornborgen. Dock är stupet något lågsluttande mot SSV. Omedelbart nedanför stupet mot ÖSÖ-SSV på e...

Fornborg (L1976:6336)

Fornborg, ca 175x100 m (NÖ-SV), bestående av en mur i SÖ, Ö och NÖ. I S, V och NV begränsad av delvis dubbla stup (båda markerade på fotokonceptkartan...

Fornborg (L2012:8004)

Fornborg, 160x60 m (V 40cg N-Ö 40cg S), begränsad av stup i NÖ och SV, nedrasat blockmateial i SÖ samt mindre brant sluttning i NV. Runt borgens kante...

Fornborg (L1997:3433)

Fornborg, 300x220 m (N-S), på högt berg med stup i N-V-Ö, endast tillgängligt från S, där det finns övertorvade och otydliga rester efter vallar. Den ...

Hovby skans, Fornborg (L1985:1322)

Fornborg, 110x80 m (NV-SÖ), belägen på ett tämligen högt motÖ-sluttande berg. Fornborgen begränsas av stup, brantasluttningar och stenvallar. Stenvall...

Fornborg (L1958:6304)

Fornborg, 80 m diam, bestående av ett högt berg med brant stupande sidor åt Ö-S-V. I N och NV är de något mindre brant stupande sidorna förstärkta med...

Fornborg (L2017:2690)

Fornborg ca 150x140 m begränsad på alla sidor av höga branta stup.Lättillgängligast i NÖ, där två stenvallar ca 15 och 25 m långa.(vinkelställda mot v...

Fornborg (L1984:1255)

Fornborg, ca 280x150 m (V-Ö) begränsad omväxlandle av stup,avsatser och branta bergsslänter. En av de senare i Ö är förseddmed en stenvall 75 m l, 0.8...

Fornborg (L1983:672)

Fornborg, bestående av 2 i ring lagda och med varandra förenade stenvallar, 65x50 m resp. 65x40 m st (NÖ-SV). Den nordligaste stenvallen är 1,5-3,5 m ...

Fornborg (L1985:7982)

Fornborg, 230x110 m (NNV-SSÖ), begränsas av låg stenvall samtlängs ÖNÖ och VSV långsidorna av branta sluttningar och stup.Begränsas vid NNV och SSÖ ko...

Fornborg (L2010:3916)

Fornborg, 130x110-140 m (VNV-ÖSÖ) begränsad av till större delentvärbranta stup i ÖSÖ och SV samt branta sluttningar i N-V, försedda med dubbla stenva...

Fornborg (L1964:7416)

Fornborg, 6000x5500 m (NNÖ-SSV), belägen på platåberget Halleberg, begränsad av naturliga bergsbranter och av stenmurar. De naturliga bergsbranterna d...

Fornborg (L1985:5748)

Fornborg, 200x100 m (NNÖ-SSV), begränsad av höga , branta stup iNNÖ-Ö-SÖ. I V är en brant sluttning och mot S är ett tämligenbrant, långt stup nedanfö...

Borres håla, Fornborg (L1968:7239)

Fornborg, delundersökt, ca 340x280 m (N-S), utgörs av en svacka omgiven av berg. Ingången stängs av genom en kraftig stenvall. Runt berget finns små s...

Fornborg (L2015:8380)

Fornborg? 150 m. (NNV-SSÖ) och 80-100 m br. Borger ligger på etttämligen högt mot SSV sluttande bergskrön med 2 murar i SSV i detnärmaste paralella oc...

Fornborg (L2011:3698)

Fornborg, ca 110x90 m (N-S) begränsas av naturligt brant stup avberg i Ö och SÖ, samt vall i V-N. Vallen är en 110 m l, 2-4 m broch 0,5-1 m h av 0,5-1...

Fornborg (L1997:2455)

Fornborg, ca 340x220 m (NÖ-V), på högt bergmed branta stup och sluttningar runt hela krönet.i V, N och Ö är stenvall med sammanlagd längd avca 150 m. ...

Fornborg (L2016:3533)

Fornborg, 150x100 m (NÖ-SV), begränsad av brant sluttning i SSV och i övrigt av stup samt av vall i SÖ-SSV. Vallen är ca 100 m l, 0,5-2 m br och 0,2-1...

Fornborg (L1943:7331)

Fornborg, 100x70 m (N-S), begränsas av upplagda stenmurar i Ö, V och SV. Muren i Ö är 65 m l, 1,5-2 m br och 0,3-0,5 m h. Muren i V är ca 75 m l, 1,5-...