Fornborg

Riksantikvarieämbetets definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.
Fornborg (L2014:3565)

Fornborg, 170x150 m (NV-SÖ), begränsad av stup i V mot sjö samtbranta sluttningar i N, Ö och S. Sluttningen mot S och SÖ har enstenmur, 110 m l (ÖNÖ-V...

Torsborgen, Fornborg (L2011:2782)

Fornborg ca 300x90 m (V 35cg N-Ö 35cg S) belägen på ett kuperat krönparti med talrika klyftor och avsatser, med mur och murrester i NV, ÖSÖ, SV och i ...

Fornborg (L1982:6822)

Fornborg, ca 110x80 m (Ö-V),begränsad av stup i S och SÖ. Runt resten av berget är en stenmur, ställvis påminnande om en stensträng, 0,5-1 m br och 0,...

Fornborg (L1984:1481)

Fornborg, 95x65 m (N-S), bestående av en mindre bergklack i NV delen av en mindre bergrygg (NV-SÖ), vilken skjuter ut i och bildar en krök av Nyköping...

Fornborg (L1976:6656)

Fornborg, 420x250 m (NNV-SSÖ). Området begränsas i SÖ av gråsten svall, 210 m (NNÖ-SSV) 3,5-5,5 m br och 0,6-1,2 m h bestående av 0,1-0,5 m st stena...

Fornborg (L2014:3469)

Röse, 5 m diam 0,6 m h. Fyllning av i allmänhet 0,3-0,5 m ststenar. I mitten är röset upprivet där en 0,7 m hög sten(råsten) står till hälften kullfa...

Fornborg (L1977:1648)

1) Fornborg, 175x120 m (N-S) bestående av i S en kalkstensmur, s amt i N-Ö-V av naturlig klintkant. Muren är ca 120 m l (huvudrikt ning NV-SÖ) 1-7 m b...

Fornborg (L1985:8483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1957:2618)

1) Fornborg, 65x40 m (NNÖ-SSV) begränsad i V, N och NÖ avbergsbranten. Mot Ö och S begränsad av en stenvall, 70 m l(NÖ-SV), 2-4 m br och 0,2-0,9 m h. ...

Fornborg (L2014:3661)

Fornborg, 160x100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en ringvall belägen på avsatser och i delvis branta sluttningar. Vallen är ca 430 m l, 1-5 m br (i regel ...

Fornborg (L2012:8336)

Fornborg, 85x40 m (Ö-V), belägen på södra delen av högsta partiet av hög bergrygg (borgbergets utsträckning är 100x85 m i N-S). Borgberget begränsas a...

Kanterboda skans, Fornborg (L1980:5706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1976:1056)

Fornborg, (rest av), med 200-220 m diam, bestående av 3 ringvallar. I Ö är den inre vallen 80 m l, synes vara 8 m br och 0.3-0.5 m h, bestående av j...

Fornborg (L1984:8516)

Fornborg, 300 x 60-225 m (N-S) begränsad av branta sluttningar och stup i Ö, N och NV delen. I S och SV delen begränsad av vall. Vallen är 190 m l, 1,...

Fornborg (L2011:29)

Fornborg, ca 140x80 m (NV-SÖ). Begränsad av låga lodräta stup i NV och NÖ och av delvis branta sluttningar i N, Ö och S. I krönläge av sluttningarna N...

Fornborg (L2003:4724)

Fornborg, 130x70 m (NNÖ-SSV), belägen på ett högt berg som stupar brant mot SV, SÖ och NÖ. I V och NV där berget är mindre brant är i sluttningens övr...

Kittilberget, Fornborg (L1951:6968)

Fornborg, 90 x 70 m (NNV-SSÖ), belägen på krön och sluttningar av rundat, blockrikt berg, markant uppstickande ur den omgivande lermarken, nu åkermark...

Fornborg (L1968:6413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1997:8118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skansberget, Fornborg (L2017:1534)

Fornborg, 100x90 m (Ö-V). Vid NV-V-SV sidan en stenvall, 75 m l, 3-8 m br och 0,5-1,5 m h. Stenarna är 0,5-1 m st. Enstaka block är intill 2 m st. Vid...

Fornborg (L1967:6007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergklint, Fornborg (L2012:6676)

Fornborg, 80x70 m (N-S) bestående av en kuperad bergshöjd, begränsad i Ö och V av branta stup och i N och S av stenmurar. Murarna har en sammanlagd lä...

Fornborg (L1943:7109)

Fornborg, 220x70 m (NNÖ-SSV), oklar begränsning i N och Ö. Borgen ligger på en hög moränrygg som sluttar mot Ö och S, med upplagd stenmur i S. Muren ä...

Fornborg (L2010:3916)

Fornborg, 130x110-140 m (VNV-ÖSÖ) begränsad av till större delentvärbranta stup i ÖSÖ och SV samt branta sluttningar i N-V, försedda med dubbla stenva...

Fornborg (L1975:907)

1) Fornborg, ca 73x52 m (VNV-ÖSÖ). Begränsas ytterst av en grun d vallgrav, ca 2 m br och 0,3-0,5 m dj. I N, NÖ, Ö, SV, VNV, NV o ch NNV finns 8 öve...

Fornborg (L2020:11419)

Fornborg närmast rund stenvall 81 x 98 meter i diameter, belägen på det högsta partiet av Rydsbjär, 125 meter över havet. Stenvallen är cirka 0,3 mete...

Fornborg (L1964:8162)

Fornborgsmur, ca 250 m l (huvudriktning Ö-V), 1-3 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,1-0,7 m st stenar, enstaka intill 1 m st. Muren är ställvis svå...

Medelöskans, Fornborg (L2011:2685)

Fornborg, 150x60 m (NNV-SSÖ), begränsad av branta sluttningar och stup. Borgplatån är tillgänglig från NNV och från S, men där ligger nu låga, raserad...

Fornborg (L2017:5468)

Fornborg 230x170 m (VSV-ÖNÖ) på krönet av bergrygg, begränsad av branta stup i synnerhet mot SSÖ. I V där sluttningen på ett ställe är mindre brant är...

Jättekyrkan, Fornborg (L1985:3520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2006:2948)

Fornborg, belägen på ett tämligen högt berg som stupar brant åt V-N-Ö-SÖ. I den mindre branta sluttningen åt SV spärras tillträdet av en mur, 50 m l (...

Fornborg (L2014:8769)

Fornborg, 200x100 m (Ö-V), begränsas genom branta sluttningar,särskilt mot NV. Borgplatån 70x50 m begränsas runtom av mur 1-1,5m br och 0,2-0,3m h. Mu...

Tövenborg, Fornborg (L1967:680)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2017:3718)

Fornborg, 140x120 m (SÖ-NV), i huvudsak begränsad av brantabergsstup. Mot Ö och SÖ är berget ej så brant. I SÖ rester avvall, ca 40 m l, 0,3-1 m h och...

Fornborg (L1985:8272)

Fornborg, ca 65x65 m, bestående av en stenvall i SV-V-N-NNÖ och en stenvall i Ö. I NÖ och SÖ-S sluttar berget brant. Den V-N vallen är ca 100 m l och ...

Fornborg (L2012:4841)

Fornborg, 190x100 m (NV-SÖ), med kraftiga stup, intill 15 m h, i V och NÖ-Ö och S. Även i övrigt är det kraftiga nivåskillnader.Tre murar finns. En mu...

Fornborg (L1976:4254)

Fornborg, ca 1 300x730-1 200 m (Ö-V). I V-N-Ö utnyttjas den naturliga bergsbranten, som är intill 10 m h. På 12 platser har branten förtäckts med sten...

Fornborg (L1985:4124)

Fornborg, 325x225 m (NV-SÖ) begränsad av branter i V, branterochstup i Ö samt i övrigt av vallar. I N-NÖ är en vall 150 m l(VNV-ÖSÖ) 1-4 m br och 0.2-...

Fornborg (L1958:1648)

1) Fornborg, 190x100 m (NNV-SSÖ) på ett litet, från störrebergsparti genom en sänka avdelat berg, som stupar brant på allasidor utom mot sänkan i NV. ...

Fornborg (L1957:7267)

1) Fornborg 75x55 m (N-S) bestående av en ringvall intill 3 m broch 1,3 m h av 0,2-5 m st stenar och block, mestadels 0,2-1,0 mst. Delvis överlavad. I...

Fornborg (L1984:8321)

Fornborg, 70x45 m (VNV-ÖSÖ) i SSÖ-S-VSV begränsat av naturligastup och branter.I ÖNÖ-N-VSV är en mur ca 80 m l (huvudsakligen NV-SÖ), 1-4 m broch inti...

Fornborg (L1951:1840)

Fornborg, ca 120x70 m (NV-SÖ), belägen på ett högre berg bestående av i huvudsak 3 bergryggar i NV-SÖ. Borgen begränsas av branta sluttningar, stup oc...

Fornborg (L1964:1762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1977:1479)

Fornborg, med en utsträckning av 100x60 m (Ö-V), bestående av en kalk- och gråstensvall samt naturlig klintbrant. Vallen belägen i S, är ca 95 m l ((Ö...

Fornborg (L1983:672)

Fornborg, bestående av 2 i ring lagda och med varandra förenade stenvallar, 65x50 m resp. 65x40 m st (NÖ-SV). Den nordligaste stenvallen är 1,5-3,5 m ...

Fornborg (L1968:4276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1956:469)

Fornborg, 180x100 m (NV-SÖ), begränsad av stup i Ö, kraftigtsluttande berghällar i S och bergsluttning och 2 stenvallar påolika nivåer i N och V. Den ...

Fornborg (L2009:334)

Fornborg 60x60 m (NÖ-SV). Utgörande en bergklack begränsad av branta stup i N-V-SV. I S-Ö-NÖ är denna bergklack betydligt lägre och sluttande. Här beg...

Fornborg (L2014:3484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2010:8323)

Fornborg, rest av, 80x80 m, bestående av cn 120 m l vallsträckning, i båge från V-Ö-SÖ. Vallen är i SÖ genombruten i samband medgrustäkt. Den större v...

Fornborg (L2023:3104)

Fornborg, ca 126x70 meter stor (NNV-SSO) belägen väster om och gränsande till en tydlig klintkant i öster, ca 5-6 meter hög. Inåt land avgränsas fornb...

Fornborg (L2012:2617)

Fornborg, 330x200 m (NNV-SSÖ). Begränsad av stup i S och SV. I ÖNÖ begränsad av en 4 m h bergvägg (SÖ-NV). Den ganska branta sluttningen mot NNV korsa...

Knippla kulle, Fornborg (L1997:6735)

Fornborg, 120x95 m st (NNÖ-SSV) belägen på mindre berg som stuparbrant mot N-NÖ-Ö. På de övriga, flackare, sluttningarna är enyttre och en inre vall, ...

Fornborg (L2015:5353)

Fornborg, ca 185x150 m stor. Borgen utgöres av högt berg, som endast är tillgängligt från S och SV och som mot övriga håll begränsas av branta stup. M...

Fornborg (L1984:5972)

Fornborg, 280x210 m (VNV-ÖSÖ) belägen på ett mot V, N och Ö brantstupande berg tillgängligt endast genom skreva i SÖ, som spärras av en övre stenvall ...

Bastubacken, Fornborg (L2016:9931)

Fornborg, 110x90 m (Ö-V) begränsad av delvis branta stup i NV-V-SV samt delvis flacka sluttningar i N-Ö-SSÖ. I fornborgens N-SÖ del är en stenvall, 80...

Borgåsen, Fornborg (L1997:3816)

Fornborg, 360x100 m (NÖ-SV), belägen på en bergsrygg sombegränsas av högt, tvärbrant, stup i SÖ. Mycket brant sluttningi NÖ, moränsluttning med bergsa...

Fornborg (L1968:2487)

Fornborg, 200x100 m (NV-SÖ), belägen på SÖ delen av en bergrygg, begränsad av höga stup i SV och SÖ och branta sluttningar med små stup i NÖ. På den m...

Fornborg (L2016:80)

Fornborg, 360x100-330 m (VNV-ÖSÖ). Borgen ligger på ett ganska högt bergskrön med murrester i Ö. Muren är 0,4-1 m h och ca 3 m br, av 0,5-1 m st stena...

Fornborg (L1967:7056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2014:3681)

Fornborg, 60x40 m (Ö-V) i N begränsad av brant bergsstup, i övrigamindre branta bergssidor, av en vall, närmast halvcirkelformad, ihuvudsak orienterad...

Fornborg (L2014:5384)

Fornborg, ca 330x100-200 m (Ö-V), som i N och S begränsas avbranta stup, i Ö av murar. I V är däremot ingen begränsningskönjbar. Den längsta muren är ...

Fornborg (L2013:1511)

Fornborg 550x100-200 m (Ö-V) begränsas av branter och stup samt iV av vall. Vallen är 85 m l, 0,5-1 m h, 1-2 m br av 0,4-0,8 m ststenar. 15 m V om val...

Fornborg (L2015:4461)

Fornborg, ca 250x100-150 m (NNÖ-SSV). Berget avgränsas naturligt i V-S av branter, i N-Ö av tämligen branta sluttningar. I den N delen är en utfallen ...

Borge huvud, Fornborg (L2010:4291)

1) Fornborg, 100x85 m (N-S) vilken begränsas av stup i N,NÖ,Ö och ställvis i V. I övrigt av branta sluttningar utom i S där berget flackt. I NV,S och ...

Fornborg (L1983:3578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2014:5119)

Fornborg, 110x70 m (N-S) belägen på ett högt berg som stupar brantåt S, SV och V. Åt SÖ-Ö-N-NV äro två upplagda. Murarna äro på ettpar ställen avdelad...

Fornborg (L2009:672)

Fornborg, 130x80 m (NV-SÖ) begränsad av branta, ställvis lodrätastup i NV delen och av små stup och branta sluttningar i övrigt,i SÖ långsluttande mor...

Fornborg (L1985:911)

Område med naturbildningar, 135x60 m (Ö-V). dessa är 4-10 m diamoch 0.2-0.5 m h. Övertorvade. I ytan enstaka måttligt med0.2-0.5 m st stenar. Flera är...

Fornborg (L1997:3433)

Fornborg, 300x220 m (N-S), på högt berg med stup i N-V-Ö, endast tillgängligt från S, där det finns övertorvade och otydliga rester efter vallar. Den ...

Fornborg (L1944:3993)

Fornborg, 70x45 m (N-S). Begränsas i N och Ö av stup, samt i S av brant men lågt stup samt i S av dubbel stenvall. Den inre vallen är 30 ml, 1-1,5 m...

Fornborg (L1985:9613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1983:2816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2012:3316)

Fornborg, 120x70 m (NV-SÖ). I N-Ö-S är branta bergsstup, intill 10 m dj. I V är en kraftig sluttning med tre innanför varandra liggande vallar, där de...

Fornborg (L2014:4361)

Fornborg, eventuell, 70x40 m (V-Ö). Begränsad i V, N och NÖ av 5-10 m dj branter. I SV-Ö avflackande terräng. I SV till Ö är på bergkanten en uppbyggd...

Fornborg (L1942:7747)

Fornborg, 65x45 m (NÖ-SV), avgränsad av naturligt branta sluttningar med grovblockig morän runt om. I områdets centrala del finns en påfallande plan...

Hovby skans, Fornborg (L1985:1322)

Fornborg, 110x80 m (NV-SÖ), belägen på ett tämligen högt motÖ-sluttande berg. Fornborgen begränsas av stup, brantasluttningar och stenvallar. Stenvall...

Fornborg (L1964:7811)

Fornborgsmur, 25 m l (N-S), 3-4 m br och 0,1-0,3 m h, av 0,2-0,6m st stenar med inslag av block, intill 1,2 m st. Delvis utrasad. Muren "hänger" allde...

Fornborg (L1943:4771)

Fornborg, belägen i krönet av ett berg som stupar brant åt alla håll utom åt N, där en mur är upplagd, ca 25 m l, 1,5-2 m br och 0,2-0,5 m h. Muren be...

Fornborg (L2012:8647)

Fornborg, 120x80 m (NV-SÖ), begränsad av stup i N och Ö samt delvis branta sluttningar i NV, V och S, de senare försedda md en stenvall på krönet av b...

Fornborg (L1970:9959)

Fornborg, 80x60 m (NÖ-SV), begränsad av stup i NNV-N-NÖ och i SÖ-S-SSV samt i övrigt av branta sluttningar försedda med stenvall. Stenvallen i ÖSÖ är ...

Fornborg (L1984:1147)

Fornborg, ca 625x225 m (NNV-SSÖ), belägen på ett tämligen högtberg och begränsad av branta sluttningar i N-NV-SV-S. I denmindre branta sluttningen mot...

Fornborg (L1984:4590)

Fornborg, 60x45 m (N-S), bestående av stenvall och -mur, 100 m l,1.5-5 m br och 0.3-2 m h från utsidan, av 0.3-1.5 m st stenar, ihuvudsak 0.3-0.8 m st...

Fornborg (L2009:7279)

Fornborg, 215x50-100 m (NNV-SSÖ) belägen på ett berg som stupartvärbrant i NÖ om åt SV sluttar tämligen brant i moränmark ned till sjön. Den är obefäs...

Fornborg (L1944:9221)

Fornborg, eventuell, 340x150 m. NNV-SSÖ. Begränsad i N-Ö och och S av en vallgrav, 1,5-3 m br och 0,3-0,6 m dj. Inuti borgen finns ett gravfält (RAÄ...

Fornborg (L1984:4025)

Fornborg, ca 200x90 m (ÖNÖ-VSV), belägen på ett tämligen högt motVSV sluttande berg och begränsat av branta sluttningar, stup ochstenvallar. Vallarnas...

Fornborg (L2008:9367)

Fornborg, 155x90 m (NNÖ-SSV), bestående av stenvallar i VNV-NNÖ-ÖSÖ, 440 m l, i SSV begränsad av brant stup. I NNÖ, där terrängen är flack, är en 30 m...

Fornborg (L2014:3029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1983:4842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1962:9309)

Fornborg 150x80 m (NV-SÖ) begränsad av stup i SÖ-SV-V, samt delvisbranta sluttningar i NV-Ö. De senare begränsas av dubblastenvallar. Den inre vallen ...

Fornborg (L1935:9443)

Fornborg, 400x250 m (NNV-SSÖ), belägen på ett 190 m h berg som stupar brant på alla sidor utom i SÖ. I denna mindre branta sluttning är minst 2 murar ...

Skållinge skans, Fornborg (L1984:1237)

Fornborg, 70x45m (Ö-V), belägen på ett högt och brant berg. Den Sdelen av fornborgen begränsas främst av stup och i den N halvan,där berget sluttar, a...

Ekberget, Fornborg (L1983:3971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1944:1546)

Fornborg, 135x65 m (NNV-SSÖ), bestående av en stenvall i NV-N-Ö-S-SV. I VSV finns två kortare stenvallar i skrevor i berget. Vallarna är 1,5-3 m br oc...

Fornborg (L1961:2659)

Fornborg, 110x70 (N-S) belägen på ett tämligen högt berg, som stupar brant mot Ö och NÖ. I S, V och NV, där berget är mera långsluttande, är en mur an...

Fornborg (L2012:9468)

Fornborg ca 250x30-100 m (NV-SÖ), begränsad av stup i SV, V ochNV samt små stup och branta sluttningar i N och Ö, de senare försedda med en stenvall. ...

Fornborg (L1984:8370)

Fornborg, ca 230 x 100 m, på bergrugg med branter och sluttningar. Stensträngsliknande stenvallar, 0,5-2 m br och ca 0,3 m h, av vanligen 0,3-0,7 m st...

Fornborg (L1967:1401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2017:922)

Fornborg, ca 100x75 m (N-S), belägen på krönet av bergshöjd med tämligen branta klippsidor, och bestående av en ringvall, utmed krönkanten, 50x40 m (N...

Fornborg (L2007:3609)

Fornborg, ca 250x100 (N-S). I SV finns en ca 20 m l mur, som i sin N del har en bevarad h av ca 1 m och med kallmur i 4-5 skift. Ca 100 m N härom är b...