Fornborg

Riksantikvarieämbetets definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.
Fornborg (L2004:4084)

1) Naturbildning. Inom ett ca 175 m l (NÖ-SV) och ca 50 m brområde är marken synnerligen stenig och blockrik. Platsen kallasav ortsbefolkningen Skanse...

Rönnby borg, Fornborg (L2003:9707)

Fornborg, 130x50-75 m (N-S), belägen på ett tämligen högt berg, som stupar brant mot V. I N, Ö och S, där berget är mer långsluttande är murar anlagda...

Fornborg (L2017:5397)

Fornborg, 170x30-130 m (NNV-SSÖ), belägen på ett icke särskilt markant berg, som begränsas av stup mot del i NÖ-Ö och av låga bergavsatser mot moränsl...

Fornborg (L1960:1727)

Fornborg, 100x50 m (NNO-SSV), belägen på ett tämligen högt berg, som stupar relativt brant mot Ö och S. I N, NÖ, Ö och SV finns vallar, sammanlagd län...

Fornborg (L1969:9278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1979:6219)

Fornborg, ca 180 x 140 m (Ö-V), bestående av en bergklack i NÖ och Ö begränsad av stup, i S och SÖ av branta sluttningar. Mot N och NV är mera lättill...

Fornborg (L1981:4774)

Fornborg, ca 100x80 m (N-S), belägen på en tämligen högbergsplatå, som i flera avsatser stupar ned mot omgivandeterräng. Begränsad av branter och stup...

Fornborg (L2011:8291)

Fornborg.Ändring Dnr 7717/73

Fornborg (L1997:7433)

Fornborg 350x230 (ÖNÖ-VSV) bestående av ett i N , V och S brantstupande berg. I Ö är en vall, 50 m l, 4-5 m br och 0.3-0.4 m h,bestående av 0.2-1 m st...

Fornborg (L2005:1158)

Fornborg, 80x50 m (NNÖ-SSV), belägen på ett tämligen högt berg med branter huvudsakligen mot NÖ-Ö-SÖ. I de mindre branta partierna i N-NV-SV är svaga ...

Fornborg (L1944:5026)

Uppgift om fornborg enligt tidigare inventering. Inga lämningarav som styrker uppgiften kan iakttagas. Höjden saknar i stort sett naturligt brantare p...

Fornborg (L1969:8163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2016:1803)

Fornborg (ev.), ca 200x115 m (NÖ-SV). Avgränsas i NV-N-NÖ-Ö av måttligt branta slänter, i V-SV-S av en stenvall, ca 120 m l (bågformig), 2-4 m br och ...

Slottet, Fornborg (L1975:2084)

Fornborg, 360x200 m (NÖ-SV), bestående av en vall, 4-5 m br och 0,5-1,2 m h. Vallen är uppbyggd av kalkstensflis och kalkstenshäl lar, intill 1,0 m st...

Degensborg, Fornborg (L2010:6466)

Fornborg, ca 140x125 m (N-S), bestående av branta stup i V och NV och kraftig sluttning i SV och belägna muren är området relativt flackt. Gornborgen ...

Fornborg (L2016:650)

Fornborg 110x70 m (NV-SÖ)). Borgen är belägen på ett ganska högt bergskrön. På Ö sidan är den ca 40 m l ca 4 m br ca 0,4 m hög, muren anlagd. Den är b...

Fornborg (L1985:2933)

Fornborg, ca 60x50 m (Ö-V) belägen på en tämligen hög bergplatå och begränsad av en stenvall, genombruten på 2 ställen och utanför denna branta sluttn...

Fornborg (L2017:1607)

Fornborg, ca 95x95 m stor. Borgen utgörs av en bergshöjd som stupar brant ned mot Mälaren i V-VSV. Berget sluttar dessutom brant ned mot omgivande mar...

Fornborg (L1941:3925)

Fornborg, 200x90-150 m st (N-S). Belägen på krönpartiet och sluttningar av berghöjd med tämligen branta sluttningar och sidor i NV, SV och Ö delarna, ...

Fornborg (L2009:213)

Fornborg, ca 200x50-90 m (NV-SÖ) begränsad av branta stup i V, Noch NÖ och i Ö och SÖ av mindre stup och branta sluttningar. Fornborgen är på NÖ-Ö-S-S...

Fornborg (L2009:745)

Fornborg 230x120 m (Ö-V) begränsad runt om av stup och branta sluttningar samt i N, där uppgång är möjlig, av två stenvallar. Enkortare stenvall, belä...

Fornborg (L2006:7236)

Fornborg, 210x80 m (NNÖ-SSV), begränsad i NV-N-NÖ av stenvall, 160 m l, 2-4 m br och 0,6-3 m h från utsidan. I NNÖ finns kallmurning (ev.), 0,6 m h oc...

Fornborg (L1997:2455)

Fornborg, ca 340x220 m (NÖ-V), på högt bergmed branta stup och sluttningar runt hela krönet.i V, N och Ö är stenvall med sammanlagd längd avca 150 m. ...

Fornborg (L2012:1891)

Fornborg 150x100 m (NNÖ-SSV) begränsad av stup i V-N samt Ö, större brant avsats i SÖ samt mindre avsatser i S. De senare är försedda med två stenvall...

Fornborg (L1975:364)

Fornborg, 135x40 m (N-S), begränsad av stup i V, 8-10 m h, och s tenvallar, ursprungligen troligen stenmurar i S-Ö-N. Muren har ty dligen varit dubb...

Österby slott, Fornborg (L1966:5899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2017:6614)

Fornborg, 180x110 m (NNÖ-SSV) begränsad av stup i V och sluttningar i N, Ö och S varav de senare delvis mycket branta och försedda med stenvall. Denna...

Fornborg (L1983:6658)

Fornborg, 215x90 m (NV-SÖ), bestående av en stenvall i NNÖ och Ö. I VNV och framför allt i SSÖ stupar berget brant. Vallen är 175 m l, 2-7 m br och 0....

Fornborg (L2010:6387)

Fornborg, ca 130x80 m (NNV-SSÖ) vilken begränsas av stup i V ochdelvis i Ö och SÖ. I N och S utgöres berget av branta sluttningar. I N och Ö samt en m...

Fornborg (L1984:4423)

Fornborg, 95x80 m (Ö-V), bestående av en stenvall, 135 m l, 2-5 mbr och 0.3-1 m h, av 0.3-1 m st stenar, i morän- ochbergssluttningen i NNÖ-Ö-S-VSV, m...

Fornborg (L1985:5038)

Fornborg, 150x65 m (NV-SÖ), belägen på ett högt berg ochbegränsad av branta sluttningar, stup och stenvallar.I N, Ö och V-sluttningarna är en stenvall...

Fornborg (L2015:8296)

Fornborg, ca 150 m (NV-SÖ) och 90-100 m bred. Borgen ligger på etttämligen högt, mot SÖ sluttande bergskrön med upplagda stenmurarS-Ö, samt kortare så...

Fornborg (L2016:6601)

Fornborg, närmast oval, 120x110 m (N-S), bestående av en ringvall belägen på det flacka krönpartiet av ett moränbundet berg utan stup och branta slutt...

Hovby skans, Fornborg (L2010:6104)

Fornborg, ca 750x250 m (NNV-SSÖ), begränsad av stup i Ö och V samt ställvis i S och N. I NV, SV och ställvis i Ö samt S begränsasden av branta sluttni...

Fornborg (L1958:4513)

1) Fornborg, närmast rektangulär, 40x28 m (NV-SÖ). Borgen bildaren jämn platå med vallarna svagt utbildade i den inrebegränsningen. Vallarna är 5-8 m ...

Fornborg (L1982:363)

Fornborg, ca 150x50 m (Ö-V), begränsas av stup i N samt delvis brant sluttning i V. I S avgränsas området med 1 stenvall, ställvis 2 stenvallar med ca...

Fornborg (L1976:7753)

Fornborg, 550x400 m (N-S) omgiven av före detta myrmark. Vid en landtunga i NV finns en stenvall, svagt S-formig, 150 m l (N-S), 3-5 m br (vanligen ...

Fornborg (L1935:8058)

Fornborg 300x150 m (Ö-V), belägen på ett tämligen högt, (ca 135 möver Klingstatjärn) begränsat berg, som stupar brant mot N, Ö ochS. I V där berget är...

Fornborg (L1968:899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2017:3239)

1) Fornborg ca 230x210 m st (SV-NÖ). Borgen ligger på ett tämligenhögt berg, som stupar brant mot S-V-N mot Ö-N är den svagaresluttningen förstärkt me...

Fornborg (L1943:5103)

Fornborg (förmodad), 70x50 m (NNV-SSÖ). I NNV är tvärs över moränryggen en mur, ca 50 m l (ÖNÖ-VSV), ca 1 m br, och 0,2-0,3 m h, av i allmänhet 0,3-0,...

Fornborg (L1977:7219)

Fornborg, ca 110x80 m (NNV-SSÖ), begränsad i NV-N-Ö av branta st up, i SÖ-SSÖ av delvis branta sluttningar, i V-S av en stenvall, ca 115 m l (NNV-SSÖ)...

Fornborg (L1997:4397)

Fornborg, 310x190 (NNÖ-SSV), begränsad av branta stup i N och Öoch av tämligen branta stup i S och SV. I N begränsad av ennärmast S-formad stenmur, ca...

Fornborg (L1944:3534)

Fornborg, 160x110 m (N-S). Bestående av en inre ringvall, 130x75 m (N-S) och två yttre vallar i Ö, samt SV som i ändarna ansluter till ringvallen. De...

Fornborg (L1983:8648)

Fornborg, ca 600x120 m (NV-SÖ) på ett berg med branta sidor och stup. Längs borgplatån och i skrevor upp till den, stenvallar, 10-30 m l, 2-5 m br och...

Skansberget, Fornborg (L2010:5591)

Fornborg, ca 120x120 begränsad av stup i V och ställvis även i Noch Ö. I N och S är berget starkt sluttande, i S och Ö även blockrikt. I S är två star...

Virkels borg, Fornborg (L1961:6225)

Fornborg, delundersökt, ca 45x35 m (NNÖ-SSV), belägen på SV delen av åskrön, så att marken är närmast plan åt Ö och N men åssluttning vidtar i S och V...

Fornborg (L1967:9897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1962:9309)

Fornborg 150x80 m (NV-SÖ) begränsad av stup i SÖ-SV-V, samt delvisbranta sluttningar i NV-Ö. De senare begränsas av dubblastenvallar. Den inre vallen ...

Fornborg (L1943:4485)

Fornborg, eventuell. Bestående av en ca 25 m l (NNV-SSÖ), 3-6 m br och 0,2-0,6 m h övertorvad mur som ansluter till en naturlig bergsklack i NV. V och...

Fornborg (L1977:7984)

Fornborg. Borgområdet får tänkas ha legat Ö om vallen (Raä nr 131:1) och ha använts vid en tidpunkt, då vattnet stod ca 10 m högre än nu. N delen av v...

Vikhusborgen, Fornborg (L2003:7218)

Fornborg, 100x90 m (Ö - V) belägen på krönet av bergsklack med eninre begränsning av ca 150 m l, närmast sammanhängande, mur, 1-3 m h och 3-10 m br av...

Fornborg (L1964:8162)

Fornborgsmur, ca 250 m l (huvudriktning Ö-V), 1-3 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,1-0,7 m st stenar, enstaka intill 1 m st. Muren är ställvis svå...

Solviksborg, Fornborg (L2003:1793)

1) Fornborg, 80x60 m (NV-SÖ), begränsad i V och S av stup, i N ochÖ av stenvall, lagd i den annars omärkliga skarven mellan berg och moränås. Stenvall...

Fornborg (L1985:6350)

Fornborg, 75x70 m (NÖ-SV), bestående av ett bergparti, brant sluttande mot NV, V och S, mera svagt sluttande i Ö, där berget skyddas av en mur, 1-4 m ...

Fornborg (L1969:3456)

Fornborg, 170x140 m (NÖ-SV), begränsad i NNV-S-ÖSÖ av stup och iN-Ö av branta avsatser, de senare försedda med två stenvallar.Den största stenvallen i...

Fornborg (L1961:2659)

Fornborg, 110x70 (N-S) belägen på ett tämligen högt berg, som stupar brant mot Ö och NÖ. I S, V och NV, där berget är mera långsluttande, är en mur an...

Fornborg (L2016:112)

Fornborg, 90-100 m l (N-S) och 65 m br. Borgen ligger på ett högt bergskrön med en upplagd stenmur i Ö, ca 25 m l och 2-2,5 m br (N-S). Dess lodräta y...

Fornborg (L2016:8181)

Fornborg, 165x135 m (N-S). Belägen på berg som begränsas av relativt låga men branta stup runt om. Själva krönplatån omges, utom på ca 20 m i Ö, av en...

Fornborg (L1935:6156)

Fornborg, 230x120 m (Ö-V). Borgen utgörs av en bergsplatå medbranta stup åt alla håll utom åt NV, där en mur är anlagd. Murenär ca 30 m l, svagt båg- ...

Fornborg (L1976:1680)

1) Fornborg 140x100 m (VNV-ÖSÖ), begränsad i V, S och SSÖ av en vall, 200 m l (NNV-SSÖ, VSV-ÖNÖ), 4-8 m br och intill 1 m h. I NN V-N-NÖ begränsas den...

Hovby skans, Fornborg (L1985:1322)

Fornborg, 110x80 m (NV-SÖ), belägen på ett tämligen högt motÖ-sluttande berg. Fornborgen begränsas av stup, brantasluttningar och stenvallar. Stenvall...

Fornborg (L1991:9260)

Fornborg, ca 330x200 m (NNÖ-SSV), avgränsad av branta slänter samt av stup i SO och delvis i V. Borgplatån omges av murar enligt följande: i N finns e...

Fornborg (L2013:452)

Fornborg, ca 130x130 m. (N-S). Borgen utgöres av ett mot NNV och Ssluttande berg, delat i en nordlig och en sydlig del av en sänka,med upplagda murar ...

Drottning Ommas borg, Fornborg (L2011:9173)

Fornborg, 110x50 m (NNÖ-SSV). I V begränsas området av stup och i N av brant sluttning, i Ö och S av dubbla stenvallar. Den inre vallen är 80 m l, 2-5...

Fornborg (L2017:7891)

Fornborg, eventuell, ca 80x70 m (VNV-ÖSÖ). Krönplatån begränsas i NV-SÖ av stup. I S delen en vall, ca 37 m l ( ÖSÖ till NÖ), 2-4 m br och 0,2-0,3 m h...

Fornborg (L1983:1768)

Fornborg, 150x60-100 m (N-S), begränsad av stup i V samt i övrigtav branter och stup. Försedd med vall i N-NÖ-Ö samt i S-SÖ.Vallen i N-NÖ-Ö är sammanl...

Fornborg (L1976:1679)

Fornborg, ca 150x100 m (VNV-ÖSÖ) begränsad i SSV och SV av en vall, 150 m l (ÖSÖ-VNV, SÖ-NV), 4-8 m br och intill 2,5 m h. I V, N och Ö begränsas den ...

Fornborg (L2016:1573)

Fornborg, ca 140x80 m (ÖNÖ-VSV) (= borgbergets utsträckning, se skiss i inskannat bokuppslag under Referenser). Begränsad av högt stup i NNV, lägre st...

Fornborg (L1977:4352)

Fornborg, rest av, iakttagen och fotograferad vid flygrekognoser ing av antikvarie P Manneke, Visby, den 4/8 1976.

Borgåsen, Fornborg (L2007:178)

Fornborg, 150x80 m (NNV-SSÖ), begränsad av stup i V samt delvis branta sluttningar i Ö och S. I N och S är borgen begränsad av jordvallar med inslag a...

Fornborg (L1966:9841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1985:6177)

Fornborg, 100 x80 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 vallar (i NNÖ och S)Vallarna är 30 resp 40 m l, 2-4 m br och 0.3-0.8 m h av 0.3-1 mst stenar. I SÖ delen...

Runsa borg, Fornborg (L2017:1021)

Fornborg, ca 200x100 m (NV-SÖ), begränsad i V och SV av branta stup samt delvis tämligen branta sluttningar i N-NÖ-Ö-SÖ-S, de senare till större delen...

Lindsmo skans, Fornborg (L1984:9992)

Fornborg, 190x160 m (N-S), bestående av 5 vallar, uppdelare påtvå huvudvallar samt en inner- och två yttervallar. I NNÖ och V-SV-S-SÖ begränsas borgen...

Fornborg (L2008:9990)

Fornborg, uppgift om. Enligt 1962 års inventering ska i Värmlands Tidningen givits uppgift om en fornborg på Tranberget, invid ättestupa (RAÄ-nr Alste...

Fornborg (L1984:7760)

Fornborg, 130x80 m (NV-SÖ) begränsas i NV och Ö av naturliga stupoch branter.I V-SÖ är en mur ca 110 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ), 1-2.5 m broch 0.3-0....

Fornborg (L1958:426)

Fornborg 70x50 m (NNV-SSÖ) begränsad av branta stup runt om utomi SSÖ där den tämligen branta avsatsen är försedd med envinkelformad, raserad stenvall...

Fornborg (L1942:7747)

Fornborg, 65x45 m (NÖ-SV), avgränsad av naturligt branta sluttningar med grovblockig morän runt om. I områdets centrala del finns en påfallande plan...

Fornborg (L1981:5844)

Fornborg, 100x75 m (N-S) belägen på ett åt Ö utskjutande högtberg och begränsad av stup, branta sluttningar och vall. Mot SV,V och NV ligger en vall, ...

Fornborg (L1966:5254)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2010:5152)

Fornborg, ca 100x60 m (N-S). På SÖ-S-sluttningen av berget en stenvall. V sidan av berget stupar brant och N-NÖ-sidan mer eller mindre brant. Vallen ä...

Fornborg (L2015:7921)

Fornborg, 280x20-200 m (NV-SÖ) belägen på ett högt berg, sluttande mot N och NÖ. Upplagda stenmurar i NÖ och N samt kortare sådana i skrevor i Ö, NV o...

Fornborg (L1983:4842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1985:3452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2010:747)

Fornborg, 90-170x4-150 m (ÖNÖ-VSV) begränsad av stup och höga, mycket branta sluttningar i ÖNÖ-N-V ett lågt stup mot SÖ-S-SV-sluttande hög moränmark i...

Fornborg (L1967:2952)

Fornborg, 510 x 260 m (NÖ-SV), begränsad av stup i NV, N och SÖ.I Ö och SV med delvis branta sluttningar är murrester, särskilt iklyftor mellan brant...

Fornborg (L2005:1450)

Fornborg, 660x200 m (N-S) belägen på en hög bergrygg. Begränsad av stup i V- och Ö-sidan. I N förstärkt med en spärrmur, 100 m l (ÖNÖ- VSV), 3-6 m br ...

Fornborg (L1984:9244)

Fornborg, 130x100 m (NV-SÖ), på ett litet berg i NÖ-N-V branteller tämlingen brant sluttande sidor. I övre sluttningen av demindre brant sluttande par...

Broborg, Fornborg (L1943:7827)

Fornborg, 95x85 m (NÖ-SV), bestående av en inre och en yttre ringvall. I N och V begränsas borgen av branta sluttningar. Den inre vallen är ca 300 m l...

Fornborg (L1985:2014)

Fornborg, 35x25 m (ÖNÖ-VSV). Upplagda murar i SV-SSÖ och ÖSÖ-N-NV. Muren i SV-SSÖ är 15 m l, 1-1,5 m br och 0,5-1 m h. Delvis raserad. Muren i ÖSÖ-N-N...

Fornborg (L1959:9441)

Fornborg, ca 330-225 m (N-S), begränsad av stup i V-S-Ö och av sluttningar i NV vilka i NÖ övergår i mindre avsatser. Sluttningarna i NV är försedda m...

Fornborg (L1977:1701)

Fornborg, utsträckning enligt flygfoto av P. Manneke 1976-07-15 ca 65 m diam samt med dubbla vallar och stolprader. Även andra svårbedömda skiftningar...

Fornborg (L1984:5187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1985:7063)

Fornborg 180x90 (NNV-SSÖ) begränsad av stup i V samt i övrigt avbranter och sluttningar. Försedd med vall i N och Ö.Vallen i Ö är ca 50 m l (NNV-SSÖ),...

Fornborg (L1943:6405)

Fornborg, uppgift om, belägen på högsta delen av öns västra parti.

Fornborg (L1977:8446)

1) Fornborg, ca 80x60 m (N 40cg Ö-S 40cg V). Längs hela innerkan ten en ringformig, låg stenmur, 3-4 m br och 0,2-0,35 m h, av öve rvägande kalksten, ...

Fornborg (L2014:3681)

Fornborg, 60x40 m (Ö-V) i N begränsad av brant bergsstup, i övrigamindre branta bergssidor, av en vall, närmast halvcirkelformad, ihuvudsak orienterad...

Stenbyskans, Fornborg (L1983:1318)

Fornborg, 80x40 m (NNÖ-SSV) belägen på ett berg och begränsat av branta stup i V och branta sluttningar med stenvall på de andra sidorna. Stenvallarna...

Järpåsen, Fornborg (L2006:7096)

Fornborg, ca 145x85 m (NNÖ-SSV), anlagd på krön av ett delvis klyftrikt berg, som sluttar brantast i NÖ-Ö. I Ö-S-SSV finns kortare mursträckningar, åt...