Fornborg

Riksantikvarieämbetets definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.
Hagebyberg, Fornborg (L2009:953)

Fornborg, 120x90 m (N-S) beslägen på ett berg med avsatser och branta sluttningar åt Ö-N-V. I den svaga moränsluttnigen åt S är en vall ca 65 m l (Ö-V...

Skansen, Fornborg (L2004:8366)

Fornborg, 110x75 m (NV-SÖ), begränsad i NÖ av branter och stup i övrigt av dubbla vallar. Den yttre vallen är 125 m l, 1-5 m br och 0.3-1 m h av 0.3-1...

Fornborg (L1985:6395)

Fornborg, 140x100 m st (ÖNÖ-VSV), belägen på ett högt berg, brant sluttande mot NV-N-Ö och mot S övergående i en bergsplatå. Fornborgen begränsas av b...

Fornborg (L1983:5060)

1) Naturbildning, 9 m diam och 0.5-0.7 m h. Någon enstaka 0.1 mst sten i ytan. Högen är något sladdrig och oformlig.Mittpartiet är lätt nedsjunket gen...

Fornborg (L1970:5723)

Fornborg 190x150 m (Ö-V). borgen består av ett borgberg, väl avgränsat och med naturliga stup utom i SV där man realativt lätt kan ta sig upp på berge...

Fornborg (L1985:4515)

Fornborg, 150x130 m (VNV-ÖSÖ), bestående av krönpartiet av enstörre bergs- och moränhöjd, brant stupande mot NNV-N-ÖNÖ. Närakrönet längs den SV-S-Ö, m...

Fornborg (L1941:164)

Fornborg, eventuell, ca 50 m i diam. Mot de mindre branta sidorna finns en enkel stensträng. För skiss se inskannat bokuppslag under referenser.

Fornborg (L2005:1158)

Fornborg, 80x50 m (NNÖ-SSV), belägen på ett tämligen högt berg med branter huvudsakligen mot NÖ-Ö-SÖ. I de mindre branta partierna i N-NV-SV är svaga ...

Fornborg (L2017:4149)

Fornborg 150x140 m (N-S) på berg, vilket stupar brant i NÖ, N. Därsaknas befästningsanordning. I de svagare sluttande områdena påden södra och östra s...

Jättekyrkan, Fornborg (L2002:5231)

Fornborg, 130x115 m (NV-SÖ) bestående av tre stenmurar och brantastup i NV, N, NÖ, Ö och SÖ.Stenmurarna är 80, 40 och 8 m l. De längre murarna är 2.4 ...

Fornborg (L1963:3911)

Fornborg 160x60 m st (N-S). Begränsas mot N och S av en sammanlagt 70m l mur. I N där berget är tämligen brant finns en enkel mur. I S där berget fla...

Fornborg (L1985:9806)

1) Fornborg, 350x190 m (Ö-V), omfattande högsta partiet avbergsrygg med branta stup i S. Mot N och V där berget sluttarmindre brant är en mur anlagd, ...

Dacke skans, Fornborg (L1955:1339)

Fornborg 190x150 m (NV-SÖ) bestående av 1 halvkretsvall, belägenpå krönet, och SV-V-NV-N- sluttningen av ett brant berg.Halvkretsvallen är 290m l och ...

Fornborg (L1941:8022)

Fornborg. Borgberget är ca 125x60 m (N-S). Det stupar relativt brant åt V, S och SÖ. Mot N och NÖ, där berget är mindre brant, finns en delvis väl bev...

Fornborg (L1968:2712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slottskullen, Fornborg (L1965:1420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1984:7292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2015:3362)

Fornborg, 240x190 m (Ö-V) begränsas i S, V och N av stup, i Ö av branter. I SÖ-Ö är en vall ca 140 m l (ÖNÖ-VSV), 3-8 m br och 0,2-0,4 m h. Delvis kal...

Fornborg (L1952:3813)

Fornborg, ca 200x100 m (N-S). I borgområdet finns 3 friliggande murpartier, ett i V, ett i N och ett i SÖ. Det V murpartiet är ca 100 m l (NNÖ-SSV, N...

Fornborg (L2011:5935)

Fornborg, 170x70 m (NV-SÖ), begränsad av stup i N, NÖ och Ö, intill 5 m h och mer eller mindre branta sluttningar i S, V och NV.I de mindre branta par...

Fornborg (L2015:6518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2006:2948)

Fornborg, belägen på ett tämligen högt berg som stupar brant åt V-N-Ö-SÖ. I den mindre branta sluttningen åt SV spärras tillträdet av en mur, 50 m l (...

Suggebo skans, Fornborg (L2010:7856)

Fornborg, 50x50 m (N-S), bestående av en bergshöjd med branta stup åt alla håll utom åt S, där marken stiger tämligen jämt. Här har bergssidan spärrat...

Fornborg (L1985:3790)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1977:1648)

1) Fornborg, 175x120 m (N-S) bestående av i S en kalkstensmur, s amt i N-Ö-V av naturlig klintkant. Muren är ca 120 m l (huvudrikt ning NV-SÖ) 1-7 m b...

Fornborg (L2009:5027)

Fornborg, ca 100x90 m (NV-SÖ), vilken begränsas av stup i SÖ, iövrigt av branta sluttningar, utom i NV där berget är mjukt sluttande. Hela bergsplatå ...

Fornborg (L1969:1078)

Fornborg 300x180 m st (NNV-SSÖ). Begränsas av en ca 43 m l vall i Ö (N-S) till (NNÖ-SSV) Vallen är 2 m br 0,3-1 m h av 0,2- 1 m st stenar med en stäl...

Hinseberget, Fornborg (L2012:8552)

Fornborg 390x160 m (NNV-SSÖ), begränsad av stup i Ö och bitvis i V, i SV, S, SÖ, NV och bitvis i Ö av vallar. Vallarna är 1,5-3 m br, 0,3-1 m h och be...

Fornborg (L1985:2667)

Fornborg, 110x100 m (NNV-SSÖ), belägen på ett högt mot SÖsluttande berg och begränsad av branta stup åt alla håll utomSÖ. Stenvall 3-10 m br och 0.4-2...

Fornborg (L1985:2544)

Fornborg? 50x40 m st (N-S) bestående av liten uppstickande bergklack med branta sidor i NV och NÖ och där berget sluttar i SV är 2 korta stenrader, de...

Ismantorps fornborg, Fornborg (L1957:426)

Fornborg, bestående av en ringmur kring ett närmast runt område, 124-127 m diam. Murens omkrets är 411 m, bredden vid basen 6-6,5 m, bevarad höjd vanl...

Björsta skans, Fornborg (L2015:8454)

Fornborg, 210x100-180 m (NV-SÖ) Begränsas av stup i Ö och V samtav sluttningen i N och S delvis försedda med vallar. Den N vallenär ca 70 m l 2-3 m br...

Fornborg (L2009:255)

Fornborg, ca 240x70-100 m (NV-SÖ) begränsad av brant stup i N-NV-V-SV och i NÖ-Ö-SÖ-S av mindre stup och branta sluttningar vilkalängs krönet, i kante...

Fornborg (L2009:1484)

Fornborg, 500x200 m (NNÖ-SSV) begränsad av otillgängliga branteri Ö-SÖ och i V. Vid de mindre branta sluttningarna i NÖ-N-V är en vall av stenar. Vall...

Fornborg (L2012:729)

Fornborg, 330x90-165 m (NV-SÖ), bestående av ett delvis brant uppstigande berg. Bergets lättillgängliga partier (framför allt i N och Ö) är spärrade m...

Fornborg (L2010:747)

Fornborg, 90-170x4-150 m (ÖNÖ-VSV) begränsad av stup och höga, mycket branta sluttningar i ÖNÖ-N-V ett lågt stup mot SÖ-S-SV-sluttande hög moränmark i...

Fornborg (L2007:6104)

Fornborg, 70x45 m (ÖNÖ-VSV). Begränsad av brant stup i SSÖ och tämligen branta stup i ÖNÖ och NNV. I VSV, där brant stup saknas, är en 30 m l stenmur ...

Murberget, Fornborg (L2011:4970)

Fornborg, ca 500x140-180 (NNV-SSÖ). Delvis begränsad av stup i V och Ö och av murar med en sammanlagd längd av ca 425 m i N och SV. I N begränsas borg...

Borgholmen, Fornborg (L2016:5044)

Fornborg, 110x55-60 m (Ö-V). Belägen på krönet av berghöjd med jordavlagringar, tämligen branta stup i N-NV-V-SV-S. Krönkanterna omges, utom i V delen...

Fornborg (L2014:3484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ymsingsborg, Fornborg (L1961:4494)

Fornborg, 150 x 85 m. (15 - 215 gon), begränsad av 5 - 10 m.dj.stup i Ö samt delvis stup och branta sluttningar i V, 3 - 5m.dj., de senare försedda me...

Fornborg (L1984:1089)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Borreberget, Fornborg (L1958:2631)

1) Fornborg, 150x125 m (NV-SÖ) begränsad av stup och brantaavsatser i NÖ-V-S och långsträckt sluttning i SÖ, den senareförsedd med en stenvall. Vallen...

Fornborg (L1970:5731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L1960:5381)

Fornborg, ca 180 x 60 m, belägen på ett glest trädbevuxet bergkrön. Mot N, Ö och S finns branta stup. Längs västra delen utefter kanten mot en sluttni...

Träbyborg, Fornborg (L1956:3284)

Fornborg, ca 210x75 m (NÖ-SV) bestående av 3 från varandra avskiljda "borgrum", ett runt, två något ovala. Vallarna är 7-10 m br och 1-2 m h, kraftigt...

Fornborg (L1970:5235)

Fornborg 100x100m (NNÖ-SSV) belägen på ett, mot Ö och delvis mot N brant stupande mot V ganska brant och mot S långsamt sluttande, berg och begränsad ...

Fornborg (L1944:3420)

Fornborg, 125x100 m (N-S). Bestående av en inre vall, 170 m l, som nästan helt omsluter bergskrönet, förutom utmed en 50 m l sträcka i SV där berget s...

Fornborg (L1961:9408)

Fornborg, ca 130x50-110 m (NNÖ-SSV), begränsad av mycket höga stup i N-Ö, samt av mindre höga och ställvis genomskurna stup och branter i V. Borgen b...

Fornborg (L1984:9244)

Fornborg, 130x100 m (NV-SÖ), på ett litet berg i NÖ-N-V branteller tämlingen brant sluttande sidor. I övre sluttningen av demindre brant sluttande par...

Fornborg (L1935:8058)

Fornborg 300x150 m (Ö-V), belägen på ett tämligen högt, (ca 135 möver Klingstatjärn) begränsat berg, som stupar brant mot N, Ö ochS. I V där berget är...

Fornborg (L2009:1109)

Fornborg, ca 90x60-90 m (NV-SÖ), belägen på ett berg med tämligen plant krönparti och med stup och branta sluttningar runt om, utom i SÖ. I N-S går me...

Fornborg (L2014:4940)

Fornborg, c:a 100 m l (Nv-SÖ) och c:a 50 m br. Borgen ligger påett bergskrön med en upplagd stenmur i NV och NÖ 30 m (ÖNÖ-VSV)resp 45 m l (NNV-SSÖ) c:...

Rällingeborg, Fornborg (L1985:9523)

Fornborg, ca 235x40-110 m (NV-SÖ). Själva borgen är 60x45 m (Ö-V) och är belägen på ett relativt högt berg med brant sluttning mot V och mindre brant ...

Fornborg (L1977:1563)

Fornborg, 120x80 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 10-15 m br och vanligen 1-1.5 m h. Vallen är kraftigast och högst i Ö, där den är 2-2.5 m h. Vallen består ...

Fornborg (L1961:2659)

Fornborg, 110x70 (N-S) belägen på ett tämligen högt berg, som stupar brant mot Ö och NÖ. I S, V och NV, där berget är mera långsluttande, är en mur an...

Fornborg (L2017:7473)

Fornborg, till största delen begränsad av branta bergsstup. Borgbergets storlek är 220x50-120 m (ÖNÖ-VSV). I V och Ö där berget är mindre brant ligger...

Fornborg (L1984:5338)

Fornborg, 100x90 m (SSÖ-NNV), belägen på ett tämligen högt, motS-Ö-sluttande berg och begränsad av branta sluttningar, stup ochstenvallar. I den mindr...

Fornborg (L2012:3075)

Fornborg, 210x90 m (NÖ-SV) i Ö-SÖ-S-SV-V begränsat av branta bergsidor. I N-NÖ är berget mer lättåtkomligt. Berget är avdelat aven svacka i en NÖ och ...

Fornborg (L1958:7691)

1) Fornborg, 80x60 m (NÖ-SV), begränsad i N-Ö-SSÖ av lodrätaeller nästan lodräta bergväggar, 5-10 m h. I S-V-N begränsasfornborgens inre av 2 stenvall...

Fornborg (L1944:3298)

Fornborg, 130x80 m (N-S). Begränsas av stup och branter i V, N och NÖ, samt av vallar i S och Ö-SÖ, anlagda vid sluttningar. Vallarnas sammanlagda län...

Fornborg (L1959:9516)

1) Fornborg 580x50-175 m NNV-SSÖ begränsad av stup i N-Ö-SÖ samtV-SV och sluttande avsatser i NV och mindre tvära avsatser i S,de senare försedda med ...

Fornborg (L2015:5659)

Fornborg? Borgberget stupar brant åt Ö-S och V i N är rest efteren halvkretsformad mur ca 35-40 m lång, ca 1 m br och i allmänhetav ett lager stenar c...

Fornborg (L2016:4494)

Fornborg, 230x55-85 m (VNV-ÖSÖ), begränsad av stup i N, V och SV, samt delvis branta men låga sluttningar i Ö och S. Över borgbergets centrala del går...

Forkestaborg, Fornborg (L2004:5291)

Fornborg, 70X60 m (N-S), belägen på ett mindre berg som stupar brant mot SV. På sluttningarna V-NV-N-Ö-S är upplagt 2 murar innanför varandra. Den inr...

Fornborg (L1963:3129)

Fornborgsmur, ca 30 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 0.1-0.2 m h, av0.2-0.4 m st stenar. Delen närmast stupet är svag eller starktraserad. Strax NV om mitten...

Fornborg (L2007:3609)

Fornborg, ca 250x100 (N-S). I SV finns en ca 20 m l mur, som i sin N del har en bevarad h av ca 1 m och med kallmur i 4-5 skift. Ca 100 m N härom är b...

Fornborg (L2005:1450)

Fornborg, 660x200 m (N-S) belägen på en hög bergrygg. Begränsad av stup i V- och Ö-sidan. I N förstärkt med en spärrmur, 100 m l (ÖNÖ- VSV), 3-6 m br ...

Fornborg (L1982:8560)

Fornborg, ca 185x100 m (NV-SÖ). Berget stupar i NV- NÖ. I SV och SÖ finns ingångar, där bergskanten delvis är naturlig. Inom inprickad geometri är ett...

Borgudden, Fornborg (L1997:1587)

Fornborg, ca 165x140 m (N-S), belägen på berg som stupar brantmot sjön i Ö. Begränsas av lägre stup i N och S och av sluttningmot klippavsatser i V. I...

Fornborg (L2010:535)

Fornborg, belägen på ett tämligen högt, i N brant stupande, mot SV sluttande, bergskrön. Där finns 3 intill varandra liggande murar. De är starkt rase...

Fornborg (L1941:7951)

Fornborg, 150x70 ( NNV-SSÖ). Borgen ligger på ett högt mot NV sluttande bergskrön, med upplagda dubbla stenmurar i NV och N. Den yttre muren är ca 6...

Fornborg (L2014:9881)

Fornborg, 170x70 m (NV-SÖ), belägen på ett berg som stupar brantutom i Ö. Här finns två murar, en ca 25 m l, (N 15cg V-S 15cg Ö),1,5-2,5 m br, i medel...

Hovby skans, Fornborg (L1985:1322)

Fornborg, 110x80 m (NV-SÖ), belägen på ett tämligen högt motÖ-sluttande berg. Fornborgen begränsas av stup, brantasluttningar och stenvallar. Stenvall...

Fornborg (L1981:754)

Fornborg, 250x150 m (NV-SÖ), bestående av i SSV och S av två inrevallar och en yttre som i ena änden ansluter till en av de inre.I SV-NV-NÖ-SÖ begräns...

Borgehall, Fornborg (L1963:2739)

Fornborg, ca 90x50 m (NV-SÖ). Borgberget har branta stup i NV-N-Ö-SÖ, intill 10 m h. I NV-V-S finns en stenvall, tillsammans ca 100 m l, 1.5-2.5 m br ...

Fornborg (L2014:3565)

Fornborg, 170x150 m (NV-SÖ), begränsad av stup i V mot sjö samtbranta sluttningar i N, Ö och S. Sluttningen mot S och SÖ har enstenmur, 110 m l (ÖNÖ-V...

Fornborg (L2014:3555)

Fornborg, 220x180 m (NNÖ-SSV) bestående av 4 korta partier avstenvallar i NV, V och SV kanten av ganska brant stupande berg. Iövrigt begränsad av rela...

Norra Möckleby borg, Fornborg (L1957:5416)

Fornborg, oval, 85x65 m (Ö-V), bestående av en ringmur, 2-8 m br och 0,2-1 m h. Muren, som består av 0,2-0,5 m st stenar, är mycket utrasad, särskilt ...

Fornborg (L2010:7890)

Fornborg, 115x70 m (N-S). I V och N finns utrasade murar. Den V muren är 2-6 m br, men ett tydligt murliv kan iakttas, bestående av större stenar ligg...

Burgar, Fornborg (L1977:5297)

Fornborg, 110x110 m (NÖ-SV), bestående av 2-3 vallar med mellanliggande och utanförliggande vallgravar. I S-SSV är endast en vall (kvar?). Yttre valle...

Borggölsberget, Fornborg (L2011:2424)

Fornborg, begränsad av brant stigande bergssidor utom i S och SV, där 3 stenvallar uppförts. Stenvallen i S, belägen i bergkrön, är ca 40 m l, 2-5 m b...

Fornborg (L2015:7376)

Fornborg, ca 250x60-100 m (ÖNÖ-VSV) på högt berg med branta sluttningar i N och NV samt flackare sluttningar i S och SÖ. I SÖ finns en ca 30 m l vall,...

Fornborg (L1969:3456)

Fornborg, 170x140 m (NÖ-SV), begränsad i NNV-S-ÖSÖ av stup och iN-Ö av branta avsatser, de senare försedda med två stenvallar.Den största stenvallen i...

Fornborg (L2006:8369)

Fornborg, 57x46 m (NÖ-SV, respektive SÖ-NV), 122 m över Glafsfjordens yta. Berget stupar brant i N, Ö och V, långsluttande i V. I S-V-N finns en raser...

Fornborg (L1944:3484)

Fornborg 80x50 m (N-S). Begränsad av tämligen branta stup i Ö-S-V. I S förstärkt med en 23 m l, 1-2 m br och 0,2-0,4 m h vall, delvis övertorvad, av 0...

Börberget, Fornborg (L1951:8973)

Fornborg, ca 120x80 m (NNV-SSÖ). Beläget på hällbundet berg. Stupar brant mot V, N, Ö, måttlig sluttning mot S. Mindre myr V om berget och ett bäckstr...

Åkerby skans, Fornborg (L2004:7218)

Fornborg, 80 x 60 m (NV-SÖ), belägen på en bergsklack med brantasidor, främst mot N-SV. Begränsas runt om av en stenmur, 130 m l. Stenmuren är 3-4 m b...

Fornborg (L1964:7999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornborg (L2015:8455)

Fornborg 250x130-200 (N-S) Borgen ligger på en tämligen låg mot NÖ och S sluttande bergssträckning med upplagda stenmurar N,SÖ ochSV. Muren i SV är 45...

Fornborg (L2007:4094)

Fornborg, 180x110 (Ö-V), belägen på ett högt berg som stupar brant mot N, Ö och SÖ, och mindre branta mot S och V. Muren som löper i huvudriktning SSÖ...

Fornborg (L2004:6991)

Fornborg, ca 100x50 m st (NNÖ-SSV). Belägen på ett markant bergskrön. I N, där det är lättast att bestiga berget, är 2 st stenvallar, varav den ena är...

Fornborg (L1985:1306)

Fornborg, 80x60 m (ÖSÖ-VNV), belägen på en mindre moränrygg medberg i dagen begränsad av branta sluttningar, tvära klippkanteroch stenvallar.Stenvalla...

Fornborg (L2013:1511)

Fornborg 550x100-200 m (Ö-V) begränsas av branter och stup samt iV av vall. Vallen är 85 m l, 0,5-1 m h, 1-2 m br av 0,4-0,8 m ststenar. 15 m V om val...

Jättehällen, Fornborg (L1985:3415)

Fornborg, 90x80 m (NV-SÖ), belägen på ett tämligen högt, mot N,Soch V, brant sluttande berg. I den mindre branta sluttningen motÖ är två vallar av ste...

Hednakyrkogården, Fornborg (L1976:3086)

1) Fornborg, 83x70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en ringvall, 197 m l, 6,5-10 m br och 0,8-1,5 m h. Stenarna är i regel 0,4-0,8 m st. Enstaka är intill 1,...

Fornborg (L1984:2004)

Fornborg, 150x80 m (NV-SÖ), omfattande högsta partiet av bergshöjd med branta stup mot S. I sluttningen mot Ö-N-V är anlagd en vall, 10-15 m br och 1-...

Fornborg (L2006:1859)

Fornborg, 130x60 m (N-S), begränsad av branta stup i V och av mindre markanta stup i N, Ö och S. Det Ö stupet är vallförsett liksom en del av det V. I...

Ekberget, Fornborg (L1983:3971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tistaborg, Fornborg (L1980:2778)

1) Fornborg, ca 100x70 (N-S). I NV-N-Ö-SÖ utgörs fornborgensbegränsning av bergsstup, 10-25 m djup. I S och SV finns raseradstenmur ca 55 m l, 2-7 m b...