Hyttlämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter framställning av metaller.
Hyttlämning (L1985:2683)

1) Slaggförekomst, inom ett 45x5-15 m st område (NNV-SSÖ). Ibäckravinens branta sidor är mestadels sedimentblandad morän. Idess botten, är talrika ste...

Hyttlämning (L1983:3924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2001:4046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2020:8551)

Hyttlämning bestående av 1 husgrund 5x4 m (Ö-V) av 1 skift synlig 0,3-0,6 m st sten, delvis huggna. Mot V är en smältugn, oval 2x1,5 m st 0,6-0,7 m h ...

Hyttlämning (L1980:1848)

Hyttområde, Nya Pershyttan, ca 55x30 m (N-S), utsträckning efter slaggvarpet (S om ån) och möjligheten att masugnen låg intill N om ån. På en karta öv...

Hyttlämning (L2001:5550)

Hyttområde, 80x30-60 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarp, 80x30-60 m st (NNV-SSÖ) och intill 1.5 m h, delvis övermossat. Slaggen ärspri...

Hyttlämning (L1981:5769)

Slaggvarp av hyttslagg, ca 80x30 m (NV-SÖ) och intill 1-2 m h.Övertorvat. Härrör från Grängshyttan.Då hyttan var belägen mitt i byn saknades områden i...

Hyttlämning (L1983:3994)

Hyttlämning, rest av, ca 30x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggförekomst med enstaka slaggbitar. Överlagrad. Kopparslagg. Fågelhyttan är daterad til...

Nybergshyttan, Hyttlämning (L2000:9703)

Hyttområde, 100x30-60 m (NNÖ-SSV) bestående av slagg i åkermarkenNÖ om vägen, under det övertorvade området N om lada, på bådasidor om bäcken samt ned...

Hyttlämning (L2002:7507)

Slaggförekomst, 35x3-7m (ÖNÖ-VSV). På en 35 m l sträcka i bäckfåra är en måttlig förekomst av hyttslagg av äldre typ, i 0,1-0,2 m st bruna, närmast sv...

Hyttlämning (L2001:4286)

Hyttlämning, plats för. Enligt RAÄ: s förstagångsinventering (1965) fanns påanvisad plats stockrester efter en borttagen hyttbyggnad. Vid markberednin...

Hyttlämning (L2001:1841)

Hyttområde, ca 435x20-150 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggvarpsområde. Hyttplatsen är belägen vid och omkring bäckravin (NNV-SSÖ), utbyggd med bit...

Hyttlämning (L1981:6838)

Hytta? inga synliga spår finns annat än obetydliga slaggrester idalen och bäcken. Slaggen mest mörk och porig till en delfluten. Enstaka blå-gröna sla...

Hyttlämning (L2006:3986)

1) Hytta, uppgift om. Enligt karta från 1706 ska i områdetBroforshyttan varit belägen. I omgivningen påträffas, förutom enslaggförekomst inga spår eft...

Hyttlämning (L1981:3339)

Slaggförekomst, 30x10 m (SÖ-NV). Inom området förekommersporadiskt med slaggbitar, dessa är från mörkgröna glasartademåttligt tunga till större blåsig...

Hyttlämning (L1981:8139)

Slaggvarp, 25x5-15 m (SÖ-NV) och 0.3-0.5 m h. Bestående avblåaktig, lättfluten slagg. Varpet har en del sten- ochgrusblandning. Flera täktgropar finns...

Hyttlämning (L1938:2894)

Uppgift om hytta. Men lämningen anses vara bort schaktad i samband med byggandet av kraftverket i Storfors. Se även Inventeringsbok och referenser.

Hyttlämning (L1980:5481)

Plats för hytta, som dock ej kunnat återfinnas.

Hyttlämning (L2003:6465)

Hyttområde, 150x130 m (NÖ-SV), bestående av 1 masugnsruin, 2husgrunder, 1 kanal, 1 stenskodd kant, 3 slaggvarp och 1sotsvärtat område/kolhus.Dessa är:...

Hyttlämning (L1951:7475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2008:7743)

Hyttlämning, bestående av en slaggförekomst av okänd utsträckning, dock minst 30 x 20 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område och främst på Ö sidan om urspru...

Hyttlämning (L1957:8089)

1) Område med lämningar efter järnbruk, bestående av masugn,slaggvarp, maskinhus, grund efter kolhus, grund efterarbetarbostad, ytterligare 3 husgrund...

Hyttlämning (L2007:8950)

1) Hyttområde, bestående av 1 hyttruin, belägen intill och Ö ombäck. Ruinen är 10x10 m, intill 2 m h. Murläggning delvis bevaradavkvadersten. Hyttpipa...

Hyttlämning (L1981:5628)

Plats med tradition om hytta. Hyttan skall ha varit belägenmellan en äldre och en yngre järnvägssträckning. Det äldrejärnvägsspåret drogs omkring 1870...

Skyllingebruk, Hyttlämning (L1984:9534)

1) Hyttruin, närmast rund, 14 m diam och 0.2 m h. I mitten restav pipa 2.5 m diam och 0.9 m tj rundad av 0.2-0.5 m st stenar. INNV kanten ett utsticka...

Hyttlämning (L1950:1562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1972:2323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2003:511)

Slaggvarp, 15x10 m (NNV-SSÖ) och intill 0.6 m h. Övertorvad.Skadad av täkt i SSÖ, även grillplats. Slaggen är svartbrungråoch blåsig. Härstammar med s...

Hyttlämning (L1981:5206)

Hyttområde, bestående av kol och slagg. Osäkert var hyttan låg.Den skall ha lagts ner för över 250 år sedan. Enligt uppgiftfrån Erik Pettersson, Klunk...

Hyttlämning (L1981:9957)

Slagg och förekomst av sotfärgad jord, ca 50x10 m (Ö-V). Inomområdet förekommer enstaka slaggklumpar och sotfärgad jord.Förekomsterna finns både på de...

Hyttlämning (L2012:9927)

Slaggvarp ca 20x10 m (NV-SÖ) och 1 m h, bestående av mörk porösslagg. Bevuxen med granar. Slagg har i mindre utsträckning tagitsur varpets ytskikt och...

Hyttlämning (L1985:4490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1983:4617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1954:6368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2004:9926)

1) Plats för hytta, borttagen, och av okänd utsträckning, förbearbetning av järnmalm. På platsen står nu en såg. Slagghögarhar tidigare funnits intill...

Hyttlämning (L1981:6783)

Slaggvarp, ca 110x30 m st (NV-SÖ), intill 4 m h. Slagg har tagitsbort längst i SÖ. Ett boningshus har uppförts på slagghögen.Slaggen är av blågrön fär...

Hyttlämning (L2000:8185)

Uppgift om järnframställning. På platsen finns stockrester ibäckfåran. Slagg kan ej återfinnas men i bäcken finns småjärnhaltiga klumpar. Enligt Allan...

Hyttlämning (L1980:6162)

Slaggvarp, ca 50x10-30 m (Ö-V) och 0,3-1,5 m hög, huvudsakligen övertorvat och övermossat. Täkt har bedrivits i anslutning till den äldre vägen, huvud...

Hyttlämning (L1977:6934)

1) Slaggvarp, 25x10 m (NV-SÖ) och intill 2 m h. Slaggen består a v masugnsslagg och inblandad försteningsslag. 6 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Murrest, 2 m l (N...

Hyttlämning (L1985:8243)

Slaggvarp, 120x35 m (ÖNÖ-VSV), i form av på berg- och moränavsats, NNV-sluttning ligger rikligt med slagg. Avsatsen bildar troligtvis till större dele...

Hyttlämning (L1944:6634)

Område med lämningar efter färskning, ca 60x45 m (Ö-V) bestående av 1 ev. rostgrop, 1 slaggförekomst, förekomst av skärvig sten och sotfärgade lager. ...

Hyttlämning (L1999:3062)

Slaggförekomst, 50 m l (NÖ-SV), av i bäcken sparsamt spridd masugnsslagg.Förekomsten är sannolikt sekundär, utspolad från bron. Inget i omgivningarna ...

Hyttlämning (L2001:2830)

Hyttområde, ca 50x20 m st (N-S), bestående av 1 slaggförekomst. Inom området ärspridd förekomst av masugnsslagg av äldre typ, dvs. flera grå (ljus-mör...

Hyttlämning (L1976:4107)

1) Slaggvarp, 25x10 m (NV-SÖ) och intill 2 m h. Slaggen består a v masugnsslagg och inblandad försteningsslag. 6 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Murrest, 2 m l (N...

Hyttlämning (L1999:3797)

Kvarnlämning, 25x25 m (Ö-V), bestående av 1 vattenränna och 1 dammvall.Vattenränna, 10x2 m (Ö-V) och 0.5 m h, bestående av 0.2-0.5 m st stenar. Beväx...

Hyttlämning (L1981:9438)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1982:9710)

Slaggförekomst, 70x40 m (NNÖ-SSV) i åkermark.Inom markerat område är jorden kraftigt kol- och sotfärgad medspridda slaggstycken. Ställvis ligger det m...

Hyttlämning (L1993:7574)

1)Masugn, plats för. Enligt karta över Gyljens bruk från 1828skall masugnen ha legat på denna plats. I dag är platsen tomtmarkochinga spår efter masug...

Hyttlämning (L1980:7885)

Slaggvarp, sannolikt sekundär, ca 25x15 m (NV-SÖ) och 0,8-2 m h.

Hyttlämning (L1988:9491)

Masugn, plats för?, okänd men inom ett område av ca 70x30 m(Ö-V).Hit förlägger den lokala traditionen platsen för Snälleröds hyttaunder 1660-talet.Jfr...

Hyttlämning (L1983:3784)

Slaggvarp, ca 30-35x15-20 , st (NÖ-SV) och intill 2 m h över bäcken, ansluter i SÖ delen till naturlig sluttning där begränsningen är oklar. I SV dele...

Hyttlämning (L2003:8286)

Rostningsplats, ca 30x20 m (VSV-ÖNÖ), bestående av ettstenigt-grusigt strandparti, gult och sterilt. Hit skeppadessannolikt sulfidmallm från Östergruv...

Hyttlämning (L2000:9701)

Hyttområde, 65x25-40 m (N-S) + 80x10-15 m (NÖ-SV) bestående avslaggvarp. Bäcken är muddrad, och i schaktmassorna på bäckensbåda branta sidor är slagge...

Hyttlämning (L2000:9985)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Flinkbron, Hyttlämning (L2002:4959)

1) Slaggförekomst, inom ett område som är 20x5 m (N-S). Grå,grön, svart och ljusblå slagg, sintrad och fluten.På ytterligare tre platser, markerade på...

Hyttlämning (L1999:3318)

Hytta, uppgift om. Samtliga lämningar är rivna och bortschaktade. Vid ombyggnad av ett hus, på angiven plats, påträffades hyttpipans botten. I bäcken ...

Hyttlämning (L2011:3022)

Hyttruin, 6x5 m (Ö 20cg N-V 20cg S) och 0,5-1 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,4-0,7 m st stenar. På kortsidorna rest av kallmur i 2-3 skikt av 0,...

Hyttlämning (L1983:3770)

Slaggförekomst, hyttslagg. Inom ett 80x30 m st område (N-S) är i åkerytan talrikt med slagg, 0,02-0,2 m st, vanligen omkring, 0,5 m st, dels gråbrun, ...

Hyttlämning (L1982:8619)

Hyttruin, rund, 6 m diam och 3.5 m h. Kallmurad av fältstenar.Utvändigt täckt med jord upp till 1-2 m h. Pipan är 3 m diam,kallmurad av fältstenar och...

Hyttlämning (L1980:27)

Ställdals hyttbacke, uppgift om, ca 250x155-210 m (N-S), utsträckning enligt historiska kartor från 1796, 1800, 1803, 1822 och 1867. Hyttan har legat ...

Hyttlämning (L1954:8493)

Masugnsruin, kvadratisk, 10x10 m och ca 12 m h. Anlades 1862.

Hyttlämning (L1983:4954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1939:72)

Kolhus, uppgift om. På platsen har ett kolhus legat, ca 30x10 m VNV-ÖSÖ), enligt stoskifteskarta över Stav by från år 1778. En ladugård står nu på pla...

Hyttlämning (L1940:2805)

Hytta eller hyttliknande lämning, 5x5 m (N-S). I S kanten är en rad syllstenar(?), 4 m l (NV-SÖ), av 0,5-0,7 m st stenar. Lämningen är hyttliknande oc...

Hyttlämning (L2016:7748)

Vall, närmast rund, 10 m diam och intill 1 m h. Vallen, som är avjord och enstaka stenar, 0,3-0,5 m stora, är 2-4 m br och 0,2-1 mh. Vid provstick vis...

Hyttlämning (L2012:8598)

Plats för hytta, inom ett ca 50 m st område är av lokalbefolkningen utpekad plats för hytta. Området som nu är hyggesplöjt och planterat med tät grans...

Hyttlämning (L2001:1595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gamla Skrikarhyttan, Hyttlämning (L1980:5286)

Hyttplats bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarpet är 17x10 m (V-Ö) och intill 1 m h. Övertorvat.V om varpet är slaggblandad koljord. Masugnen finns troli...

Hyttlämning (L1981:6034)

Slaggvarp, 40x30 m (NV-SÖ) och intill 5.0 m h. Övertorvadfyllning av 0.05-0.25 m st grå till blågröna slaggstycken.Slaggen är fluten, glasig och tät. ...

Hyttlämning (L1974:8499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2022:2113)

Möjlig botten av slaggvarp, 2,5-3 m l, 0,3–0,4 m dj, bestående av nedgrävning med fyllning av olika skikt av kopparslagg, kol, rödbränd lera etc. Osä...

Hyttlämning (L1980:3215)

Hyttområde, uppgift om, enligt Allan Wetterholm (1998:20)medeltida hyttplats som daterats till 1340 +-43.

Hyttlämning (L2001:8821)

Hytta, kvadratisk, 9.5x9.5 m st (N-S), murad av intill 1 m, otuktade, gråstensblock medjärnförband upp till 3.5 m h. Däröver är en mulltimrad del (av ...

Hyttlämning (L1963:3579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2001:4653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1955:6331)

Hyttlämning bestående av en husgrund, 7x4 m (NÖ-SV), intill 0,5 m h. Smältugn i SV kortsidan, 2x2 m och 0,3 m h. Uppbyggd av gråsten med enstaka tegel...

Hyttlämning (L1950:3704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2003:6231)

Slaggförekomst, 150x10 m (NNV-SSÖ), längs den tidigare bäckfåran.Slaggen förekommer ytterst sporadiskt och ytligt i den uttorkadebäckens botten och si...

Hyttlämning (L1981:7674)

Slaggvarp, 90x10-50 m (N-S) och 4-5 m h. Bestående av blå-grön lättfluten hyttslagg. I V kanten är ett ca 30x30 m st täkt. Se även Inventeringsbok.

Hyttlämning (L1983:5686)

Slaggförekomst, 25 m diam, bestående av kopparslagg. Enstaka bitar synliga.

Hyttlämning (L2006:1326)

1) Hytta, plats för, markerad med ett kryss på fotokartan.Enligt uppgift från torpet Mångshyttan skall man tills för några årsedan ha kunnat se rester...

Hyttlämning (L2008:6654)

Hyttlämning, bestående av en slaggförekomst av okänd utsträckning, dock minst 35 x 10-20 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område kan sparsamt till måttligt m...

Hyttlämning (L2002:3154)

Slaggvarp, 170x5-50 m st (NNÖ-SSV) och troligen intill 2 m h.Typisk hyttslagg. Slaggvarpet har troligen en utsträckning mellan väg och verkhus i Ö sam...

Hyttlämning (L1955:343)

Område med lämningar efter järnframställning bestående av; 1)Masugn?, rest av. Kallmurad grund av tuktad sten 10x8 m (NÖ-SV).Murresterna 1,5-2 m h och...

Hyttlämning (L1991:6969)

Tegelbrukslämning, bestående av1) Tegelbruksruin, 35x14 m (NNÖ-SSV). I NNÖ och SSV begränsas lämningen av jordblandade stenvallar, 3 m br och 0,7-1,5 ...

Hyttlämning (L1976:5206)

1) Slagghög 18x12 m (Ö-V) och 2 m h. Lätt övertorvad med i ytan delvis mycket talrika slaggstycken intill ca 0,3 m st av mest grå , men också ljusblå ...

Hyttlämning (L1974:8779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1981:4118)

Slaggförekomst, 60x30 m (N-S), bestående av spridd slagg ivägskärning och skärning av rensad bäck. Slaggen är i 0.05-0.15m st stycken, grå-rödbrun til...

Hyttlämning (L1971:8124)

Slagg; gråsvart samt förslaggad malm; masugnsslagg, finns i rikliga mängder i Tabergsåns huvudfåra från och med Masugnsdammens fördämning i S till Ren...

Hyttlämning (L2001:3531)

Hyttområde, ca 50x30 m st (SV-NÖ), bestående av 1 slaggförekomst.Denna konstituerar området och utgörs av masugnsslagg.Området är mycket skadat genom ...

Hyttlämning (L1999:3424)

Hyttområde, 80x50 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarp, 80x50 m (NV-SÖ) och intill 0.5 m h, delvis övertorvat.Slaggen utgörs av silver/blysla...

Hyttlämning (L2023:593)

Malmvarp eller rostningsplats, bestående av malmförande stenflisor och skörbränd sten. Varpet, är 2 m i diam, 0,1 m h, bestående av 0,04-0,2 m st skär...

Hyttlämning (L1958:453)

1) Masugn, 8x7 m (NNV-SSÖ) och 2,5-3 m h. Ugnen består av 0,5-1 ms t stenar, kallmurad? En del sten ligger runt den rektangulärabyggnaden och ger lämn...

Hyttlämning (L2021:6060)

Hytta, uppgift om, enligt delningskarta över Filipstads stads skogsmark är en masugn utritad i området och intill Skillerälven. Enligt verket ”De värm...

Hyttlämning (L2004:9762)

Slaggförekomst, längs å, ca 60 m l, intill 2,5 m h, av brungrå och blågrå hyttslagg. Varp som påförts jord vid trädgårdsanläggning. Ö och N härom är h...

Hyttlämning (L2011:3117)

Hyttruin närmast rund ca 8 m diam och intill 2 m h. Övertorvad.Hytten har troligen ursprungligen varit ingrävd i en sluttning mot Ö. I den nu något ur...

Hyttlämning (L1957:9000)

1) Område med lämningar efter järnbruk, bestående av masugn,slaggvarp, maskinhus, grund efter kolhus, grund efterarbetarbostad, ytterligare 3 husgrund...

Hyttlämning (L2001:8494)

Hyttområde, 140x25-40 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 slaggförekomst.Inom hela området är:Slaggförekomst, inom hela området, dock främst i och i anslut...

Hyttlämning (L2023:592)

Järnframställningsplats, 40x25 m st (NNV-SSÖ), bestående av 3 slaggvarp. Slaggvarpen är runda till vallformade. De två runda är 3 m i diam och 0,1-0,2...

Hyttlämning (L1980:5596)

Hyttområde, 55x155 m st (N-S).Förmodad hyttplats för Nya Vikers hytta, bestående av en slagg-och kolrik förhöjning intill 1 m h.Dammvall, 15 m l V om ...