Hyttlämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter framställning av metaller.
Hyttlämning (L2007:6864)

Hytta, uppgift om? Enligt Gustaf Ekman "Ur Storforsverkenshistoria" uppfördes Hättsjöhyttans år 1640 vid Hättsjöns utlopp iN.Blåsningarna upphörde 164...

Hyttlämning (L2001:9302)

Hyttområde, okänd utsträckning, bestående av hyttslagg och kolbemängd jord, enligtinventeringen 1963 inom markerat område, vilket delvis sammanfaller ...

Hyttlämning (L1980:432)

Slaggförekomst, 70m l (N-S), 30-50 m br och intill 1 m h. Slaggenär grå-gråsvart, blåsig och glasartad, medeltung. Förekomsten ärgropig och ojämn i yt...

Hyttlämning (L2012:8844)

Plats för hytta. Inom ett ca 50x30 m (N-S) st område är slaggförekomst av svagt gråbrun till grågrön, fluten och blåsig silikatslagg (hyttslagg). Cent...

Hyttlämning (L2012:9645)

Plats för hytta Inga lämningar har hittats utom svaga kolimpregneringar i närheten Ungefärlig plats x-markerad.

Hyttlämning (L1954:6368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skyllingebruk, Hyttlämning (L1984:9534)

1) Hyttruin, närmast rund, 14 m diam och 0.2 m h. I mitten restav pipa 2.5 m diam och 0.9 m tj rundad av 0.2-0.5 m st stenar. INNV kanten ett utsticka...

Hyttlämning (L1999:711)

Hyttområde, ca 100x30 m (ÖNÖ-VSV) med av verksamheten återståendespridd slagg utmed en ca 100 m l sträcka av bäckravin. Bäcken ärpåplatsen delad genom...

Hyttlämning (L2001:4256)

1) Slaggförekomst inom ett 110x20 m (NV-SÖ) st område. Av de tvåslaggvarpar som registrerades vid fornminnesinventeringen 1963har åtminstone den ena s...

Hyttlämning (L2001:9825)

1) Hyttplats, uppgift om , belägen vid mot Ö om strömmande,stenig och delvis forsande å eller bäck. Platsen är belägen vidlandsvägsbro, där tidigare m...

Hyttlämning (L1955:991)

Område med lämningar efter järnframställning bestående av; 1)Masugn?, rest av. Kallmurad grund av tuktad sten 10x8 m (NÖ-SV).Murresterna 1,5-2 m h och...

Hyttlämning (L1980:2736)

Slaggvarp 100x55 m (N-S9 och 0.5-1 m h. Övertorvad fyllning av0.1-0.3 m st slaggstycken. Slaggen är grå till blågrön flutenoch tät. Slaggvarpet är yta...

Hyttlämning (L1981:4361)

Den sannolika platsen för Björka hytta (Ö om Arbogaån) eftervilken nu inga lämningar finns. Den angivna platsen benämneshyttblecket enligt uppgift i o...

Hyttlämning (L1988:9491)

Masugn, plats för?, okänd men inom ett område av ca 70x30 m(Ö-V).Hit förlägger den lokala traditionen platsen för Snälleröds hyttaunder 1660-talet.Jfr...

Hyttlämning (L1974:8412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2012:9318)

Hyttområde 150x25 m (NV-SÖ) bestående av 1 hyttruin? och områdemed kol och sot. 1) Hyttruin? i form av jordkulle ca 10 m diam och intill 1 m dj. Anlag...

Hyttlämning (L1980:7885)

Slaggvarp, sannolikt sekundär, ca 25x15 m (NV-SÖ) och 0,8-2 m h.

Hyttlämning (L2004:9681)

Hytt- och kvarnområde, av okänd utsträckning, bestående av 1slaggvarp, 1 fördämningsvall och 1 slaggförekomst.Slaggvarpet, beläget i NÖ, är 18x11 m (N...

Hyttlämning (L2002:2508)

Hyttområde, rest av, bestående av 1 fördämningsvall, uppgift om,1 husgrund, uppgift om, samt 2 slaggförekomster.Fördämningsvall, ca 20 m l )N-S), 3.4 ...

Hyttlämning (L1941:8731)

Kulle, ca 24 m st, nu närmast rund, ca 1,5 m h, troligen lämning efter en masugn som anlades år 1662. År 1726 antändes masugnsbyggnaden och brann ned....

Hyttlämning (L2003:8240)

1) Slaggvarp, 130 m l och intill 40 m br samt intill 1.2 m h.hyttslagg, järnslagg. Slaggvarpet har synbarligen varit föremålför en omfattande täktverk...

Hyttlämning (L2006:3985)

Hytta, uppgift om. Enligt karta från 1706 ska i området Broforshyttan varit belägen. I omgivningen påträffas, förutom en slaggförekomst inga spår efte...

Hyttlämning (L1999:4680)

Hyttområde, 400x50-200 m st (nr:1, nr: 2 och 3) (NÖ-SV), bestående av 1hyttgrund, 2 grundrester och slaggvarp. Hyttplatsen är belägen SÖom Sundbornsån...

Hyttlämning (L1993:3976)

Rostugn, plats för, enligt karta över Gyljens bruk från 1828skall på denna plats ha legat en rostugn.

Hyttlämning (L1983:4311)

VNV om vägen är: 4) Slaggförekomst, 35x3-5 m st, synlig i vägskärningen, talrikast i mellersta delen. Nr 3 och 4 har ursprungligen hört samman.

Hyttlämning (L2000:7801)

Hyttanläggning, bestående av bevarade bruksbyggnader och slaggvarp.Anläggningen är uppförd Ö om vattenränna, reglerad genom dammluckor vid vägomedelba...

Hyttlämning (L2000:5743)

Hytta, uppgift om.

Nybergshyttan, Hyttlämning (L2000:9703)

Hyttområde, 100x30-60 m (NNÖ-SSV) bestående av slagg i åkermarkenNÖ om vägen, under det övertorvade området N om lada, på bådasidor om bäcken samt ned...

Hyttlämning (L2000:4657)

Hyttområde av okänd utsträckning. Inom angivet område, 50x10 m (Ö-V),påträffades slagg i bäckfåran och i Ö i N skärningen även ett kolskikt.Anvisad av...

Hyttlämning (L1981:9014)

Hytta, plats för, nu inga synliga lämningar. Kryssmarkeringen anger den troliga platsen för Löa västra hytta. Enligt ÖLM delas Löa by på 1570-talet i ...

Hyttlämning (L2000:462)

Hyttområde, bestående av rester av fördämning samt 1slaggförekomst. Platsen belägen vid 3-5 m br, grund och stenigbäck (NV-SÖ), belägen i mycket flack...

Hyttlämning (L2022:3220)

Läge för Å masugn, läge enligt privilegiebrevet, även kallad Östra Å, privilegium 1643, flyttades 1684 nedströms (se L1982:9158). På plats syns inga ...

Hyttlämning (L2001:2120)

Hyttområde, ca 10x4 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggföreskomst vid en grund,stenig och tämligen bred bäck, vilken rinner ut från Rällsjön motNV. I bäc...

Hyttlämning (L2003:5922)

Hyttområde, 250x55-200 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 1rådstuga, rest av, 1 vattenränna med hjulgrav, 1fördämningsvall, 2 områden med sot och kol, ...

Hyttlämning (L2006:1657)

1) Hytta, plats för, markerad med ett kryss på fotokartan.Enligt uppgift från torpet Mångshyttan skall man tills för några årsedan ha kunnat se rester...

Hyttlämning (L1941:5023)

Förstagångsinventeringen 1952: Hög, slaggstenshög, avlång, 12 m l, 3 m br, 0,2 m h. Högen ligger i en sänka i marken. Innehåller även odlingssten.

Hyttlämning (L2009:8058)

Hyttlämning. Vid arkeologisk utredning år 2004 konstaterades att hyttverksamhet förekommit på platsen. Stora mängder av masugnsslagg observerades på å...

Hyttlämning (L1981:6151)

Slaggförekomst inom ett ca 80x30 m (N-S) st område. I områdets Ndel i skärningen av en mindre väg syns mycket rikligt med kolsamt sporadiskt med slagg...

Hyttlämning (L2002:3154)

Slaggvarp, 170x5-50 m st (NNÖ-SSV) och troligen intill 2 m h.Typisk hyttslagg. Slaggvarpet har troligen en utsträckning mellan väg och verkhus i Ö sam...

Hyttlämning (L1981:7098)

Slaggvarp, 80x10-30 m (Ö-V) och 1-2 m h. Bestående av blåaktig,lättfluten hyttslagg.

Hyttlämning (L1999:1894)

Hyttområde, bestående av 3 slaggförekomster och uppgift om 1 hytta.1) Slaggförekomst, ca 30x20 m (N-S), belägen på båda sidor om vägoch V om åkant(NNÖ...

Hyttlämning (L2000:686)

Hyttområde, av okänd utsträckning, dock minst ca 125 x 15 -25 m (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst. Slaggen utgörs av masugnsslagg och är rikligt ti...

Hyttlämning (L2003:9337)

1) Hyttruin, 6 m diam och 0.7 m h, bestående av jord och sten.Vid provstick framkom bränd lera och mörk jord.Intill och S om ovan är:2) Slaggförekomst...

Hyttlämning (L2001:984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2010:5601)

Hyttlämning, ca 55 x 35 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp och spridda slaggförekomster. Slaggvarpet, beläget i områdets Ö del och NV om bäckfåra, är n...

Hyttlämning (L1982:8763)

I förstagångsinventeringen 1955 beskriven som: Slaggvarp, ca 150x90 m och intill ca 8 m h. Slaggen finns helt kvar i sin S och Ö utsträckning. Hela h...

Hyttlämning (L2001:2875)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1944:7026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1950:2947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1999:2473)

1) Kvarnlämning, 30x15 m (N-S), bestående av 1 vattenhjulsränna och 1 kvarnruin(?).Vattenhjulsrännan, är 15 m l, 1.5 m br (N-S), 1-1.5 m h, av 0.5-1.5...

Hyttlämning (L1951:1773)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hyttlämning (L1981:702)

Masugnsruin, bestående av en hög, ca 6 m diam och 1.2 m h, avjord och sten. Beväxt med smärre lövträd och buskar.Omedelbart SV om högen är slaggrester...

Hyttlämning (L2019:441)

Masugn, uppgift om. En karta över Åboholm från år 1789 visar att Åboholms masugn har legat på denna plats. Masugnen nedlades ca 1800. Sedermera byggd...

Hyttlämning (L1980:1394)

Besiktning 2000-06-09: Vid besök på platsen befanns att en ny vägbro byggts på platsen och inga lämningar av hyttan kunde ses. Sannolikt är allt borts...

Hyttlämning (L1981:6836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1981:3275)

Slaggförkomst, 25x5 m (Ö-V). Inom på flygfotobilden markeratområde förekommer sparsam slagg till enstaka slaggbitar. Dessaär från ljust gröna till blå...

Hyttlämning (L2020:1242)

Silverhyttan i Hällefors, uppgift om. Enligt historiska kartor från slutet av 1600-talet har själva silverhyttan legat ungefär på denna plats.

Hyttlämning (L2002:1826)

Hyttplats (?), rest av, bestående av 1 slaggförekomst och 1dammvall.Slaggförekomst, ca 60 m l (Ö-V). I bäckfåran finns spriddaslaggstycken, de flesta ...

Hyttlämning (L2000:9900)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2003:8286)

Rostningsplats, ca 30x20 m (VSV-ÖNÖ), bestående av ettstenigt-grusigt strandparti, gult och sterilt. Hit skeppadessannolikt sulfidmallm från Östergruv...

Hyttlämning (L2004:8947)

1) Slaggvarp, 20x17 m (Ö-V) och 0.3-0.5 m h, av blågråhyttslagg.20 m N om nr 1 och på andra sidan väg är:2) Slaggvarp, 12x10 m (Ö-V) och 0.2-0.3 m h, ...

Hyttlämning (L1980:1723)

1) Slaggvarp, 80x25 m st (NV-SÖ) intill 1.5 m h, hyttslagg.6 m NV om 1 är:2) Slaggvarp, 28x12 m (NÖ-SV), intill 1.5 m h.1 och 2 innehåller hyttslagg. ...

Hyttlämning (L2001:6218)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2002:2810)

Hyttområde, 70x50 m (Ö-V), bestående av slaggförekomst.Slaggförekomsten är 70x50 m (Ö-V). Vid bäcken och på ömse sidorav fd smedjan syns rikligt med s...

Hyttlämning (L2001:2053)

1) Hyttområde, bestående av 1 slaggförekomst, belägen utmed en ca130 m lbäckravin (N-S) med småforsig bäck, delvis med kallmurade kanter,rinnande åt S...

Hyttlämning (L2007:2)

1) Hytta, uppgift om. Enligt excerpt ska det ha funnits enhjälphytta till Åsjöhyttan här 1691-1738 på samma plats.2) Stångjärnshammare, uppgift om. En...

Hyttlämning (L2004:8747)

Hyttområde, bestående av slaggvarp, rest av, 55x40 m (Ö-V) ochintill ca 5 m h. Större delen borttagen. Hyttan har sannliktlegat på samma plats och är ...

Hyttlämning (L1981:5250)

Hyttområde, plats för. På platsen kunde en slaggbit iakttagas,reduktionsslagg.Området är till synes helt förstört och överlagrat av järnväg ochskrotst...

Hyttlämning (L2001:1920)

Hyttlämning, 120x100 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp. Området är genomskuret av landsvägen Olsbacka-Surarvet (Ö-V) och begränsas i V delvis av väg t...

Hyttlämning (L1983:4689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2004:6124)

Slaggförekomst, med obestämbar begränsning men med en ungefärligutsträckning av 60x80 m (Ö-V). I åkern förekommer relativtrikligt med silverslagg. Jor...

Hyttlämning (L1999:3594)

Slaggförekomst, ca 50 m l (N-S), bestående av talrikt med masugnsslagg i och på Öbäckbredden, stundtals bildande slaggvarp intill 0.5 m tj. Slaggenär ...

Hyttlämning (L2001:3360)

Hyttområde, ca 160x15-40 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggförekomst, ställvisspridd inom hela området. Slaggen utgörs av masugnsslagg av äldretyp, ...

Hyttlämning (L2008:7016)

Hytta, uppgift om. På denna mycket ungefärliga plats bör åtminstone en av de två kopparhyttor ha legat som tidigare nämns under Närstad i Åtvids socke...

Hyttlämning (L2000:9821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2012:8601)

Slaggvarp, 40x20-25 m (Ö-V) och intill 3 m. Delvis övertorvat. Slagg av samma karaktär som Hällestad 35:1.

Hyttlämning (L1981:2774)

Slaggförekomst, 15x10 m (VNV-ÖSÖ). Inom området förekommersporadiskt med slaggbitar. Dessa är blåsigt rostfärgade ochmåttligt tunga, 0.05-0.3 m st sam...

Hyttlämning (L1980:2137)

Slaggvarp, 140x50-15 m (NNV-SSÖ) och 0.2-2 m h. Delvisövertorvad. Fyllning av 0.08-0.3 m st slaggstycken grå tillblågrön färg, fluten, täta och glasar...

Hyttlämning (L2000:9623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1980:864)

Hyttplats. Före byggandet av mangårdsbyggnaden har å platsenfunnits en kvarn och före kvarnaen har enligt Herr Forsberg,Botorp, här legat en masugn. G...

Hyttlämning (L1981:7584)

Slaggvarp, ca 50x25 m (Ö-V) och 0.3-0.7 m h.Bestående av blåaktiglättfluten hyttslagg. Viss täktverksamhet har förekommit ivarpet.

Hyttlämning (L1945:3084)

Slaggförekomst, ca 160x90 m (NNV-SSÖ, bestående av rikligt med slagg i och omkring bäcken och kring den grävda kanalen.. Slagg syns även på schaktade ...

Hyttlämning (L2007:6945)

Hytta, uppgift om. Uppgift av Stig Hegardt. Angiven platsöverförd från karta i Hegardt. Vid revideringen 1987 påträffades ingalämningar efter hyttan....

Hyttlämning (L2021:2468)

Hytta, rest av. Mellan de två byggnaderna intill åns strand (den N är en f.d. kvarn) är sidan kallmurad. Den tycks vara kallmurad vid 3 olika tillfäl...

Hyttlämning (L1939:530)

Slaggförekomst, 27x23 m (Ö-V) stort område och minst 0,2 m tj. Inom området är slagg och träkol, troligen markerar platsen masugn. Masugnsslagg finns ...

Hyttlämning (L1964:6002)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1972:7709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1974:3283)

Hyttplats av okänd utsträckning, dock troligen minst ca 150 x 100m(NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggvarp, rest av, och damm.Slaggvarpet, beläget i SSÖ oc...

Hyttlämning (L2008:151)

Hyttlämning, bestående av slaggvarp, 2x3 m. 7 m SÖ om slaggvarpen är en stensamling, ca 2x4 m, av 0,5-1 m st stenar. Den motsatta åslänten V om slaggv...

Hyttlämning (L2001:2901)

1) Kvarnbyggnad, 12x9 m st (Ö-V), intakt och försedd med tak, menförfallen. Byborna i Nås diskuterar om en eventuell rivning avkvarnbyggnaden. Omedelb...

Hyttlämning (L2001:5497)

Hyttområde, 25x20 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarp, 20x17 m st (NNÖ-SSV), intill 0.5 m h, kraftigt övertorvat. Slagg, kopparslagg,fi...

Hyttlämning (L2011:9950)

Slaggvarp, ca 30x30 m (N-S) och intill 2 m h. Masugnsslagg, intill 0,25 m st stycken, flertalet lätta och blågröna till färgen, men även trögflutna, p...

Hyttlämning (L1942:7957)

Rostgrop(ar). Överförd till hyttlämningen.

Hyttlämning (L1938:2894)

Uppgift om hytta. Men lämningen anses vara bort schaktad i samband med byggandet av kraftverket i Storfors. Se även Inventeringsbok och referenser.

Hyttlämning (L2000:8185)

Uppgift om järnframställning. På platsen finns stockrester ibäckfåran. Slagg kan ej återfinnas men i bäcken finns småjärnhaltiga klumpar. Enligt Allan...

Hyttlämning (L2008:6407)

Hyttlämning, bestående av en slaggförekomst av okänd utsträckning, dock minst inom ett ca 10 m diam st område. Under torven i områdets ÖSÖ del och på ...

Hyttlämning (L2000:5655)

1) Hyttområde, uppgift om.2) Hammarområde, uppgift om.Inga spår därav 1992. Eventuella grunder överlagras sedan länge avstörreindustribyggnader.

Hyttlämning (L2001:2318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2016:6150)

1) Hög, 8 m diam 1,5 m h. Slaggklumpar i ytan. Tätt övervuxen medlövbuskage. Ca 10 m S 20cg Ö om nr 2 och på åns motsatta sida är3) Hög, 8 m diam och ...

Helenahyttan, Hyttlämning (L2000:6611)

Hyttområde, ca 20x20 m st (N-S), bestående av 1 Hyttruin, ca 19x16 m st (Ö-V). Begränsas av intill 1 m br och 0.5 m h murar, av 0.1-0.5 m ststenar, vi...