Hyttlämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter framställning av metaller.
Hyttlämning (L2000:9983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1981:6986)

Hyttplats, borttagen. Masugnen har legat ungefär på den plats som är markerad med x. S om masugnen fanns en rostugn, platsen markerad med y. SSÖ om l...

Hyttlämning (L2004:6947)

Plats för borttagen hytta. Utifrån karta från 1774 har platsenlokaliserats. Nu står ett vattenkraftverk på platsen. Ingalämningar av hyttan finns kvar...

Hyttlämning (L2001:4171)

Hyttområde med gränsröse (?), ca 460x380 m (VNV-ÖSÖ), beståendeav 2 områden med grundrester, 1 rost, 2 områden med sot- ochkolblandad jord, , 1 slaggv...

Hyttlämning (L1981:5078)

Slaggförekomst, inom ett ca 18x13 m st område (Ö-V).Slaggstyckena är 0.01-0.1 m st, gråa-brunröda, enstaka ärblåaktiga, porösa. Troligen hyttslagg. Sl...

Hyttlämning (L1950:87)

Stort sockertoppsformat slaggvarp ca 150x100 m stort (N-S) och ca 30 meter högt

Hyttlämning (L2000:5094)

Slaggvarp, 120x80 m (NNV-SSÖ), intill 20 m h, med ett flertal toppar, bankaroch "åsformationer". Masugnsslagg. Täktskadat.Slaggvarpet hör till Starbo ...

Hyttlämning (L1981:7693)

Slaggvarp, 50x5-30 m (NV-SÖ) och 0.3-0.5 m h. Bestående avblåaktig lättfluten slagg. Varpet ligger som ett täcke överområdet och är i stort sett lika ...

Hyttlämning (L2007:8949)

1) Hyttområde, bestående av 1 hyttruin, belägen intill och Ö ombäck. Ruinen är 10x10 m, intill 2 m h. Murläggning delvis bevaradavkvadersten. Hyttpipa...

Hyttlämning (L2012:9231)

Hyttruin, i form av jordkulle ca 10 m diam och intill 1,5 m. Centralt i kullen är pipa 2,5 m diam och intill 1 m synlig h. Synliga rester av pipans st...

Hyttlämning (L2012:9516)

1) Plats för hytta, markerad med x på kartan. Hyttan blev bortschaktad vid järnvägens byggande S om platsen för hyttan och omedelbart SV och utmed jär...

Uskaboda hytta, Hyttlämning (L1981:9898)

Hyttplats efter Uskaboda hytta, belägen på Ö sidan av den ihuvudriktning N-S-rinnande Guldsmedshyttebäcken, nu beståendeav:Slaggvarp, ca 50x10-15 m (Ö...

Hyttlämning (L2020:366)

Slaggvarp 20x13 m N-S h 1,5 m i sluttande terräng.

Hyttlämning (L2012:9515)

1) Plats för hytta, markerad med x på kartan. Hyttan blev bortschaktad vid järnvägens byggande S om platsen för hyttan och omedelbart SV och utmed jär...

Hyttlämning (L2000:9568)

Hyttområde (järnslagg), uppgift om. Enligt snabbinventering 1929(nr 13) skall enstaka slaggbitar ha hittats i bäcken. I övrekanten av dåvarande sågdam...

Hyttlämning (L1991:5524)

1) Hammarområde, osäker utsträckning, ca 50x10 m (NNV-SSÖ),bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomsten är 40 m l (NNV-SSÖ) och 5 m br och slutar iv...

Hyttlämning (L1972:2324)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2011:3022)

Hyttruin, 6x5 m (Ö 20cg N-V 20cg S) och 0,5-1 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,4-0,7 m st stenar. På kortsidorna rest av kallmur i 2-3 skikt av 0,...

Hyttlämning (L1963:3579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2016:6150)

1) Hög, 8 m diam 1,5 m h. Slaggklumpar i ytan. Tätt övervuxen medlövbuskage. Ca 10 m S 20cg Ö om nr 2 och på åns motsatta sida är3) Hög, 8 m diam och ...

Hyttlämning (L1982:8619)

Hyttruin, rund, 6 m diam och 3.5 m h. Kallmurad av fältstenar.Utvändigt täckt med jord upp till 1-2 m h. Pipan är 3 m diam,kallmurad av fältstenar och...

Hyttlämning (L1981:5399)

1) Slaggvarp, 130x50 m (NNÖ-SSV), spridd över igenlagd åker ochträdgårdstäppa i NV. I dess S del tomtningar efter gamla byn.Exakta platsen för Fröshyt...

Hyttlämning (L1972:8330)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2001:3531)

Hyttområde, ca 50x30 m st (SV-NÖ), bestående av 1 slaggförekomst.Denna konstituerar området och utgörs av masugnsslagg.Området är mycket skadat genom ...

Hyttlämning (L1983:3995)

Hyttområde, 140x50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av riklig slaggförekomst samt raserad stenkonstruktion. Kopparslagg. En stenskodd kant invid bäcken. Se även...

Hyttlämning (L2012:9502)

Hyttruin, i form av jordalk. Ca 10 m diam och 1-3 m h. Hyttpipans vägg i N och V består, bitvis intill 2 m h. Pipans insida är helt täkt av grå till g...

Hyttlämning (L2012:8780)

Hyttplats. Mitt i mindre grusväg är plant med vägytan en 0,5 mst yta synligt av ett stenblock. På stenblockets yta är fastbrända rester av slagg. Dett...

Hyttlämning (L1983:4617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1972:8329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2001:2454)

Hyttområde, av okänd utsträckning, dock minst 160x20-30 m st (N-S). Inom dettaområde är riklig slaggförekomst, av fluten, grå och blågrön masugnsslagg...

Hyttlämning (L1981:4334)

Hyttplats, efter Dalkarlshyttan. Hyttan nedlades och ombyggdes till kalkbruk 1934. Det fanns då 2 masugnar. Den ena byggdes om till kalkugn och den an...

Hyttlämning (L2001:1841)

Hyttområde, ca 435x20-150 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggvarpsområde. Hyttplatsen är belägen vid och omkring bäckravin (NNV-SSÖ), utbyggd med bit...

Hyttlämning (L2004:1903)

Hyttområde, rest av, 110x50 m (NV-SÖ) bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarp, ställvis övertorvat, genombrutet av bäcken, ovalt,70x30 m (NV-SÖ) och intill...

Hyttlämning (L1957:8502)

Lämningen ingår nu i L1957:8576

Hyttlämning (L1983:5529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåltjärnshyttan, Hyttlämning (L2007:5194)

Hyttområde, 130x110 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp. A) Hyttruinen, rund, högliknande, ca 10 m diam och 1m h. I högens S del är l...

Hyttlämning (L2022:3220)

Läge för Å masugn, läge enligt privilegiebrevet, även kallad Östra Å, privilegium 1643, flyttades 1684 nedströms (se L1982:9158). På plats syns inga ...

Hyttlämning (L1981:5559)

Hyttområde, bestående av slagg och kol.Vid rev inventeringen kunde ingen kol eller slagg iakttas. Endastnågra slaggbitar i ån kunde hittas. Det övriga...

Hyttlämning (L1950:4620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2023:1252)

Inom en ca 75x45 m (NÖ-SV) stor åkeryta belägen SV om den förmodade hytt- och hammarplatsen är marken svart av kol och sot. Se även Inventeringsbok.

Hyttlämning (L2000:5488)

1) Slaggförekomst, ca 10x5 m (NNV-SSÖ). Slaggen är brungrå till svart. Enstakastycken skiftar till blågrönt samt är kornig och delvis fluten. Bevuxen ...

Hyttlämning (L1950:4528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2001:6213)

Kopparhytta, uppgift om. Enligt uppgift av Oliver Haglund, ska kopparslagg ha påträffats i Kuppdammens N del. En äldre hytta kan ha legat på platsen. ...

Hyttlämning (L2020:1242)

Silverhyttan i Hällefors, uppgift om. Enligt historiska kartor från slutet av 1600-talet har själva silverhyttan legat ungefär på denna plats.

Hyttlämning (L1981:3339)

Slaggförekomst, 30x10 m (SÖ-NV). Inom området förekommersporadiskt med slaggbitar, dessa är från mörkgröna glasartademåttligt tunga till större blåsig...

Hyttlämning (L1999:4000)

Hyttområde, bestående av: Slaggförekomst, 25x15 m (Ö-V), bestående av spridd slagg i markytan. Inom området syntes fluten, metallhaltig slagg av ca 0...

Hyttlämning (L2001:2178)

Hyttområde, bestående av 1 slaggförekomst, utmed en 100 m l sträcka av stenig,småforsig bäckfåra (N-S-V). Slaggen är dels tung, blåsig och av mörk fär...

Ullshyttan, Hyttlämning (L2007:8852)

1) Hyttområde, bestående av 1 hyttruin, belägen intill och Ö om enbäck. Hyttruinen är 10 m i sida, intill 2 m h. Hyttan är svårtraserad. Pipan av vilk...

Hyttlämning (L2004:9267)

Hyttområde, av okänd utsträckning, dock minst 35-40 m st, indikerad främst av slaggförekomst, rikligt med slagg längs åkerns SV sida, längs ån. Riklig...

Hyttlämning (L1999:1528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1981:5238)

Slaggförekomst, på ett område ca 50x25 m st (NV-SÖ) finns spriddaslaggstycken, 0.03-0.1 m st. Slaggen är brunaktig till grå tung.Strukturen är tät. Ko...

Hyttlämning (L1985:5318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1980:2137)

Slaggvarp, 140x50-15 m (NNV-SSÖ) och 0.2-2 m h. Delvisövertorvad. Fyllning av 0.08-0.3 m st slaggstycken grå tillblågrön färg, fluten, täta och glasar...

Hyttlämning (L1983:5866)

Slaggvarp, rest av, ca 13x5 m (N-S) och 0,25-0,5 m h. Vid provstick samt i torvskador syntes vid granskningen talrik hyttslagg, svart och fluten, inti...

Hyttlämning (L1999:3424)

Hyttområde, 80x50 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp.Slaggvarp, 80x50 m (NV-SÖ) och intill 0.5 m h, delvis övertorvat.Slaggen utgörs av silver/blysla...

Hyttlämning (L1981:8068)

Slaggvarp intill 50x15 m (NNV-SSÖ) och intill 1-1.5 m h .Slaggvarpets V-kant utgör vägens Ö vägren.Slaggen är grå till grågrön och i mindre mängd grå ...

Oshyttan, Hyttlämning (L2003:6110)

Hyttområde, 35x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 masugnsruin.I områdets mellersta del samt intill och SÖ om bäck är:Masugnsruin, i form av en kraftigt över...

Hyttlämning (L2007:3835)

Hyttområde, 100x5-35 m (N-S). Bestående av 1 slaggförekomst,svåravgränsad dock minst 100x5-35 m (N-S). Slaggen är 1-30 cm st,mörk, lätt, fluten och bl...

Hyttlämning (L1942:7957)

Rostgrop(ar). Överförd till hyttlämningen.

Hyttlämning (L1983:4472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2001:9543)

1) Kvarnplats, bestående av 1 dammvall.Dammvall, ca 50 m l (N-S), 8 m br och intill 4 m h. Uppbyggd av sten, 0.1-0.9 m st, delviskanthuggna. Dammvalle...

Hyttlämning (L1981:4535)

Slaggförekomst, ca 25x10 m (NV-SÖ). Förekomsten är enstaka tillsporadisk. Slaggen är ljus-mörkblå, glasartad, gråsvart ochmedeltung.På den N sidan av ...

Hyttlämning (L1998:6096)

Hyttlämning bestående av en riklig slaggförekomst inom ett område av ca 35 x 10 m (NÖ-SV). Slaggen är av masugnskaraktär och förekommer synligt utmed ...

Hyttlämning (L2000:8185)

Uppgift om järnframställning. På platsen finns stockrester ibäckfåran. Slagg kan ej återfinnas men i bäcken finns småjärnhaltiga klumpar. Enligt Allan...

Hyttlämning (L1981:3859)

Slaggvarp, enstaka slaggstycken syns 1955 i mycket mörk jord iträdgårdsland. Härrör möjligen från Klockarhyttan förmodademedeltida masugn.I den nuvara...

Hyttlämning (L1982:8763)

I förstagångsinventeringen 1955 beskriven som: Slaggvarp, ca 150x90 m och intill ca 8 m h. Slaggen finns helt kvar i sin S och Ö utsträckning. Hela h...

Hyttlämning (L2008:3689)

Hyttlämning, 40 x 20 m (VNV-ÖSÖ). Inom angivet område är ställvis rikligt med kopparslagg, i några fall i form av skönjbara mindre förhöjningar. I Ö d...

Hyttlämning (L2001:2318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1942:9650)

Hytta. Inom ett 55x20 m st (NV-SÖ)område kring åkrök förekommer rikliga mängder slagg. Slaggen är porig, gråsvart, 0,05-0,3 m st stycken.. Rikligaste ...

Hyttlämning (L2012:3105)

Slaggvarp, 20x15 m (ÖNÖ-VSV). Förekomsten på den NV sidan är 20x6 m och intill 0,5 m h. I ytan och i skärningen ner mot backen finns ganska talrikt me...

Hyttlämning (L2019:3215)

Slaggförekomst av okänd utbredning, dock minst 10 x 5 m (NÖ-SV). Det angivna området utgörs av en kraftigt övermossad svag förhöjning, intill 0,3 m h,...

Hyttlämning (L2003:6224)

Hyttområde, uppgift om, antagligen någonstans mellan dammen och det flacka partiet 250 m nedströms. Enstaka slaggstycken,j ärnslagg i bäcken. I övrigt...

Hyttlämning (L2012:9573)

Plats för hytta?, 50x40 m (175-375cg) Inom området finns en smärre hög, oregelbunden, ca 5 m diam och 0,3 m h, vilken är starkt sotbemängd och innehål...

Hyttlämning (L1941:5188)

Förstagångsinventeringen 1952: 1) Hög, slaggstenshög, rund, 3 m diam, 0,3 m h. Till stor del övertorvad. Bevuxen med 1 liten tall och en videbuske. I ...

Hyttlämning (L1983:3994)

Hyttlämning, rest av, ca 30x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggförekomst med enstaka slaggbitar. Överlagrad. Kopparslagg. Fågelhyttan är daterad til...

Hyttlämning (L1977:6934)

1) Slaggvarp, 25x10 m (NV-SÖ) och intill 2 m h. Slaggen består a v masugnsslagg och inblandad försteningsslag. 6 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Murrest, 2 m l (N...

Hyttlämning (L2001:984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2008:7743)

Hyttlämning, bestående av en slaggförekomst av okänd utsträckning, dock minst 30 x 20 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivet område och främst på Ö sidan om urspru...

Hyttlämning (L2006:9493)

Hyttruin (blästerstuga?), närmast kvadratisk, 2.5x2.5 m st (N-S)och ca 1.4 m h av mörk jord och kantiga stenar, 0.3-1 m st (deflesta 0.5-1 m st). Sten...

Hyttlämning (L1980:1724)

1) Slaggvarp, 80x25 m st (NV-SÖ) intill 1.5 m h, hyttslagg.6 m NV om 1 är:2) Slaggvarp, 28x12 m (NÖ-SV), intill 1.5 m h.1 och 2 innehåller hyttslagg. ...

Hyttlämning (L1950:1562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1988:9075)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, nu 17x5-10 m(NV-SÖ) och 1-1.5 m h.Bevuxet med lövträd och sly.Varpet har enligt uppgift varit avsev...

Hyttlämning (L2012:9264)

1) Plats för hyttruin (utvisande Åsebro hyttas äldre läge.."Ändafram till 1960-talet fanns rester efter en mycket låg hyttruin och avsevärd slagghög. ...

Hyttlämning (L2004:6124)

Slaggförekomst, med obestämbar begränsning men med en ungefärligutsträckning av 60x80 m (Ö-V). I åkern förekommer relativtrikligt med silverslagg. Jor...

Hyttlämning (L1980:273)

Hyttplats efter Öskebohyttan, belägen på SV sidan om den ihuvudriktning NV-SÖ rinnande Igeltjärnsbäcken. Hyttlämningentäcker ett 50-20 m st (NV-SÖ) me...

Flinkbron, Hyttlämning (L2002:4959)

1) Slaggförekomst, inom ett område som är 20x5 m (N-S). Grå,grön, svart och ljusblå slagg, sintrad och fluten.På ytterligare tre platser, markerade på...

Hyttlämning (L1984:7213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1981:9138)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1983:3774)

4 m V om L1983:3775 är: 2) Slaggförekomst, 12x2-4 m st (N-S).

Hyttlämning (L2001:2005)

Hyttområde, 210x170 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarpsområde.Hyttplatsen är belägen på båda sidor om småforsig bäck (NNV-SSÖ) och i anslutning tillv...

Hyttlämning (L1983:3924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L2010:7793)

Hyttlämning, ca 110 x 15-40 m (NNV-SSÖ), bestående av slaggförekomster och 1 dammvall. Slaggförekomsterna, belägna i bäckfåran och i sluttningarna på ...

Hyttlämning (L1980:1848)

Hyttområde, Nya Pershyttan, ca 55x30 m (N-S), utsträckning efter slaggvarpet (S om ån) och möjligheten att masugnen låg intill N om ån. På en karta öv...

Hyttlämning (L1981:7501)

Slaggvarp, ca 20x15 m (NNV-SSÖ) och upp till 1 m h. Slaggen är mörk och tung, fluten och med järnutfällning. I slaggvarpets SÖ kant är en stenläggning...

Hyttlämning (L1981:8111)

Slaggvarp, ca 20x12 m och ca 1.5 m h. Bestående av grön-blålättfluten hyttslag.

Hyttlämning (L1981:2886)

Plats för hytta, Högbornshyttan, anlagd 1637, nedblåst 1666.Hyttplatsen är belägen på Ö sidan av den älvlika fåran, somsjöarna Torrvarpen och Halvarsn...

Hyttlämning (L2004:8747)

Hyttområde, bestående av slaggvarp, rest av, 55x40 m (Ö-V) ochintill ca 5 m h. Större delen borttagen. Hyttan har sannliktlegat på samma plats och är ...

Hyttlämning (L1974:8412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttlämning (L1980:1095)

Slaggvarp, 90x70 m (N-S) och 3 m h, från Grecksåsars hytta. Slaggen är spridd, men det mesta lagd i stalp mot dammsjön på bägge sidor om bäckens inlop...

Hyttlämning (L2003:8265)

1) Fördämningsvall, ca 700 m l (S-N-VNV), 5-7 m br och 1.5-2.0 mh. I den N-S sträckningen är är fördämningsvallen byggd av stenoch slagg, som är brung...