Industri övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter mindre tillverknings- och produktionsanläggning.
Industri övrig (L1974:2443)

1. Platsen för ett öborrebrukö, i drift på 1600-talets senare deloch 1700-talets första del samt förutom tillverkning av muskötpipor även gjorde harne...

Industri övrig (L2001:5149)

Industriområde, 160x80 m st (N-S), bestående av 2 dammvallar, 1 kanal, 1 hjulgrav och 2 grunder, samtliga separat beskrivna. Dammvall, ca 45 m l (Ö-V...

Industri övrig (L1937:8047)

Rävfarm, rest av. Bestående av trärester och metallnät. Farmen var troligen i bruk under perioden 1920 - 1940.

Industri övrig (L1954:3091)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1978:3140)

Lämning efter torvströfabrik, bestående av husgrund, 73x13 m (NÖ-SV), av huggna syllstenar, 0,3-0,4 m h. I den NÖ delen är i grundens centrala del två...

Industri övrig (L1973:4522)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1973:1125)

Bebyggelselämning annan, bestående av en husgrund, 10x10 m (N-S)efter tändstickstillverknings-byggnad.På 1870-talet startades tändstickstillverkning a...

Industri övrig (L2009:8264)

Rök, rektangulär, 2,5x1,5 m och 1,2 m h, uppförd av kallmurad klumpsten. I SSV delen är en öppning, 0,4x0,3 m. Överst i anläggningen är ytterligare e...

Industri övrig (L1996:6918)

Klockgjutningsgrop, påträffad Ö om kyrkans kor, några meter utanför kyrkogårdsmuren. Under matjorden och ett utfyllnadslager med taktegel och murtegel...

Industri övrig (L1977:4389)

1) Kalkugnsruin, rundad, 4-5 m diam och 1,5 m h. Spår av (kall? -) murar av kalkhällar i toppen. Omgivande nr 1 är 2) Avfallshög (mordhög), hästskofor...

Industri övrig (L2009:8675)

Industrilämning, ca 20x20 m (N-S), bestående av 2 slaggvarp. Slaggvarp (A), närmast rund, 4-5 m diam och 0.3-0.5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0....

Industri övrig (L2022:4575)

Industri, övrig. inom ett område av 60x30 m (NS) bestående av 1 husgrund och 1 lastficka. Husgrund, rektangulär ca 9x3,5 m (N-S) och 0,2-0,7 m h, gju...

Industri övrig (L2009:9892)

Industrilämning?, ca 50x5 m (Ö-V). Inom området påträffades 11 anläggningar och delar av ett kulturlager. Anläggningarna i områdets östra del undersök...

Industri övrig (L2020:4657)

Grop, oval, 8x4 m (NV-SÖ) och 1-1,2 m dj. Oklar funktion. Hör sannolikt samman med lämningarna i ån och ligger inom samfälligheten.

Industri övrig (L2021:8870)

Ismagasin, husgrund bestående av 1 syllstensrad, 28 m l (N-S), av 0,3-0,6x0,2-0,3 m st stenar.

Industri övrig (L1979:2715)

Kompressorhus, byggd av rektangulära slaggstenar i förband, i 4 skift. Sulan var även försedd med dropplist av puts. Huset har inrymt en vattenkyld, ...

Industri övrig (L2019:7172)

Stendämm (Ö-V) under vattenytan, tvärs över ån, ca 6 m l.

Industri övrig (L1990:3558)

Torvtramp, rund, 7 m diam och 0.3 m dj av 0.2-0.5 m st stenar. Im NNV om torvtrampen finns en brunn, ca 1 m diam och 1 m dj, avkallmurade stenar, 0.3 ...

Industri övrig (L1973:2331)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1980:5844)

Gevärsfaktori (borrverk), ca 100x30-50 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter Borr- och sliphuset (I), 1 beskjutningshusets försänkning, 1 grund efte...

Industri övrig (L1981:1346)

Grund, ca 10x10 m (NNV-SSÖ) och intill 1,5 m h, kallmurad av 0,5-0,7 m huggna stenblock. Strax N om är en damm som fortfarande dämmer. Kan vara rest...

Industri övrig (L1977:5464)

Avfallshög, 6-7 m diam och 1,25 m h .

Industri övrig (L1979:2088)

Ruin efter rökeri, 3x2 m (ÖNÖ-VSV). Kvarstående väggar av slaggflis, 2,6 m h, med välvda avslut upp mot gavlarna i ÖNÖ resp VSV. Dörröppning i ÖNÖ gav...

Industri övrig (L1974:3189)

Industilämning/bruksruin annan, uppgift om.1) Garveri, plats för.Enligt uppgifslämnare i boningshuset har garveriet legat på dennaplats. På platsen st...

Industri övrig (L2004:55)

Lämning efter träsliperi och kraftstation, bestående av 1 grund efter träsliperi, 1 grund efter kraftstation, samt 1 dammvall. Kraftstationsgrund, rek...

Industri övrig (L1977:6315)

Borttagen industribyggnad, enl ek kartan 1941 ca 90 m l (NÖ-SV). I dess NÖ ände kvarstår på betongplatta en rostig lokomobil. Foto fr SV av nr 141;1-2...

Industri övrig (L1982:1267)

Husgrund, sfter kalkpuderfabrik, 18x8 m (NNV-SSÖ) och intill 0.5 m h. Mot strandkanten åt NÖ är kanten kallmurad av 0.2-0.7 m st stenar. I NNV och SSÖ...

Industri övrig (L1974:4568)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1971:1296)

Industrilämning, vattendriven, inom ett ca 25 x 15 m (N-S) stort område, bestående av 1 dammvall, 1 husgrund. Dammvallen är 20 m l (N-S), 10 m l på p...

Industri övrig (L2019:4848)

Omlastningsplats förbi mårkka/ fall, 340x 50 m ( Ö- V), bestående av rester efter två lastbryggor i vardera Ö och V delen av området samt stor gruspla...

Industri övrig (L2006:9302)

Industrilämning, inom det på fotokartan streckade området har Näsfors kartongfabrik legat, nedbrunnen år 1903. Lämningarna av en husgrund, en källare ...

Industri övrig (L1989:592)

Torvtramp, 9 m diam och 0,3 m dj, bestående av en stenlagd planyta, av 0,15-0,4 m st stenar, med kring kanten en ring avstenar, 0,2-0,5 m st. Öppninga...

Industri övrig (L2005:6253)

Verkstadsplats(?), undersökt och borttagen, bestående av 1 härd och 1 flat häll med slipspår. Härden är 1,2 m diam. I V delen är ett 15-tal något elds...

Industri övrig (L1960:9801)

Husgrund, 15 x 7 m (Ö-V) och intill 0,4 m h, av kallmurade 0,3 - 0,5 m st stenar och tegelstenar, delvis kraftigt övertorvade. Järnrör och muttrar är ...

Industri övrig (L1935:2529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Industri övrig (L2001:7145)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2018:1246)

Garverigrund, 14x9 m (NNÖ-SSV) och intill 1 m h, bestående av kallmurade stenar, 0,2-0,8 m st. I grundens centrala del är en spismursrest, 3x3 m (NNÖ-...

Industri övrig (L1934:571)

Keramikverkstad, undersökt och borttagen, ca 125x50 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 2 brännugnar för keramik, 1 husgrund och 1 härd. Husgrunden är 7x4 m st, ...

Industri övrig (L2002:7592)

F.d. industritomt, ca 20x10-15 m st (NNÖ-SSV), bestående av en ruin efter mejeri och eventuellt rester efter ytterligare grunder. Ruinen efter mejerie...

Industri övrig (L2005:2742)

1) Industrilämning, tröskmaskinhus, raserade rester efter,vinkelbyggd, ca 14 m l (NNV-SSÖ), 10 m l (ÖNÖ-VSV) och ca 16 m li NNV delen där byggnaden tr...

Industri övrig (L1974:117)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1952:5227)

Torvindustriområde, ca 100x30 m (Ö-V), bestående av 2 husgrunder. Den ena husgrunden är 52x11 m (Ö-V), bestående av huggna stenar, 0,5x0,5 m st. S sid...

Industri övrig (L2022:3469)

Industriområde, ca 100 x 90 m (ÖNÖ-VSV) järnvägsverkstad, bestående bland annat av lämningar, husgrunder efter 1 gjuteri/verkstad, 1 lokstall, 1 förrå...

Industri övrig (L2020:6019)

Strandskoning, 20 m (NÖ-SV), 0,5 m br och 1 m h av 0,2-1 m st stenar. Anlagd i anslutning till äldre väg och kan sannolikt sättas i samband med småin...

Industri övrig (L1980:9694)

Område 65x35 m (N-S) bestående av 1 dammvall, 1 husgrund och 1 hög med tegel. I den SSV delen av området är dammvall, 25 m (VNV-ÖSÖ), intill 0,3 m h o...

Industri övrig (L1987:5001)

Torvströfabrik, bestående av ett flertal husgrunder, 10x5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2-0,7 m h. I S delen ligger en rostig remskiva.

Industri övrig (L1974:1965)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1974:4396)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2020:11079)

Torvindustri, bestående av en ca 12x6 m (N-S) st husgrund bestående av plank timmer och plåttak. I huset fanns en torvströrivare och press. År 1935 kö...

Industri övrig (L1977:4193)

1) Kalkugnsruin, delvis övertorvad ruinkulle, ca 10 m diam och 2 ,5 m h med i ytan kalksten och ljusgrå jord. I mitten rest en ugnspipa, 6x4 m (NNÖ-SS...

Industri övrig (L2020:6129)

Stenrens, ca 30 m l (NÖ_SV), 1,5 m br och 0,1-0,3 m h, övermossat med enstaka 0,1-0,3 m st synliga stenar. Kan sannolikt sättas i samband med kvarnver...

Industri övrig (L1984:8010)

Keramikfabrik, lämningar av, ca 120x90 m (NV-SÖ), bestående av, enligt uppgift (B.W.), mellan spetsig vinkel av körvägar i SÖ = x på kartan, en avlång...

Industri övrig (L2020:6030)

Sprängsten och stenrens längs en 20 m l sträcka i vattendraget (N-S), 2 m br och 0,5 m h av 0,2-2 m st stenar. Kan troligtvis sättas samman med småind...

Industri övrig (L1970:3744)

Tråddrageri. Område, ca 27x23 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna, stenkisterester. På västra sidan av Valån är en husgrundsliknan...

Industri övrig (L1971:5069)

Område med slagg 130x7-50 m (Ö-V). I den V delen bildar slaggen en dammvall/vägbank ca 75 m l (Ö-V) 7-15 m br och intill 0,6 m h. Ställvis ligger slag...

Industri övrig (L1986:5479)

Slagghög efter stenkolsindustri. Inom ett ca 450 x 350 m st område är en 50 m h slagghög. Schaktet vid Nyvång öppnades 1907. Verksamheten lades ner 1...

Industri övrig (L1996:6584)

Ugn, 2,8x0,8 m st, undersökt och borttagen, i form av en tvådelad grop med ett stenskott stolphål i den SV änden. Groparna var 0,4 m dj, med svartbrun...

Industri övrig (L1982:2920)

Inom ett område, ca 30x20 m (NÖ-SV) är 1 ugn och 1 husgrund. I NÖ delen en ugn, 15x10 m (NV-SÖ), U-formad med 2-5 m br vallar och intill 1,5 m h. Cent...

Industri övrig (L1973:3713)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1979:8798)

Lämning efter smedja (?), bestående av kallmurad stenfundament, ässja, 2x1 m st (NNV-SSÖ), 0.5 m h. 0.5 m NÖ härom är huggen sten, 0. m st, 0.2 m h. I...

Industri övrig (L2009:9116)

Hammarlämning, bestående av 3 slaggförekomster och 1 stenmur. Stenmur, 7 m l (Ö-V), 1.1 m br och 2.5 m h, av kallmurad sten. Intill och N om muren är ...

Industri övrig (L2020:5974)

Stenrens, 33 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 1 m h av 0,1-0,9 m st stenar. Sannolikt för att bättra på vattenflödet till någon form av småindustri i anslutn...

Industri övrig (L1971:1322)

Industrilämning, ca 20x10 m (NV-SO) bestående av 1 dammvall m vägbank (ej beskriven), 2 husgrunder. Husgrund NO om bäcken, 4x3 m (NV-SO) av 0,4-0,5 m ...

Industri övrig (L1991:9305)

1) Torvtramp, rund, 8 m diam och 0.3-0.5 m dj, bestående av enstenlagd yta omgiven av en krets av stenar, 0.3-1 m st.Öppningar i NNV och SSÖ, 2 m br.O...

Industri övrig (L1955:6722)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1974:3726)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Horrmundsbruket, Industri övrig (L1999:4642)

Liebruk.

Industri övrig (L1971:1211)

Industrilämning, vattendriven, bestående av 1 husgrund och 1 hjulbäck. Husgrunden är 4,5 x 3,2 m (Ö-V) av enkel stenrad, mest tydlig i Ö,V,S, 0,3 m h,...

Industri övrig (L1951:1895)

Ugn för rödfärg, rest av, 6,5x3 m st (N-S) och 0,6-1,3 m h.

Industri övrig (L1975:9482)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2020:5991)

Ledarm?, 8 bultar i berget på ömse sidor av vattendraget.

Industri övrig (L1977:6819)

Avfallshög, oregelbunden, 15x5 m, 1 m h. Täckt i N delen. Mellan 1 och 3 är Norrut sannolik t uppfart.

Industri övrig (L2019:426)

Industrilämning 15x12 m (NO-SV) bestående av en vattenränna i V och en stenvall i Ö. Vattenrännan är 8 m l och 0,5 m h, delvis stensatt med kallmura...

Industri övrig (L2020:6180)

Sprängsten, 16x6 m Ö-V, och 0,2-0,4 m h av 0,1-0,6 m st sprängstenar. Kan sannolikt kopplas samman med nedströms uppgifter kring kvarn (L2020:6050).

Industri övrig (L1982:9888)

Område med förslaggad kalksten och kulturlager, minst inom ett 5x1.3 m (N-S) st område, intill 0.1 m tj. Kulturlagret är sotbemängt och innehåller rik...

Industri övrig (L2020:5943)

Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 15 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0,3-0,5 m h av 0,1-1 m st stenar. Nedströms har genomförts biotopvårdsåtgärder. ...

Industri övrig (L2020:6157)

Fundament, 1,5x1,5 och 1 m h av 0,2-1 m st stenar, möjligen till tidigare kvarn i området, se L2020:5923.

Industri övrig (L1979:7876)

Industri, övrig. Inom ett 90x90 m st område är lämningar efter en spiksmedja med tillhörande lägenhetsbebyggelse. Grund efter smedjan, 10x8 m (N-S), 1...

Industri övrig (L1937:6492)

Plats för vattenhjul, enligt fastighetsägaren. Synliga lämningar idag är ett 10-tal syllstenar, 0.7-1.5x0.6x0.4 m st. Ev. byggnadsgrund, 6x4 m (NV-SÖ)...

Industri övrig (L2021:5125)

Tröskverk, ca 30x25 m (NÖ-SV). Det tycks finns rester kvar såsom kallmurning.

Industri övrig (L2020:6136)

Strandskoning, ca 55 m l (NÖ-SV), 1 m br och 0,5-1 m h av 0,2m st stenar. Kan sannolikt kopplas samman med den uppströms liggande kvarnen L2020:6188.

Industri övrig (L2007:7354)

Industrilämning, 150x35 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av från VNV brofästen, 4 m br, 8 resp 12 m l (N-S). ÖSÖ om den är en stenvall i älven, 70 m l (VNV-Ö...

Industri övrig (L1977:6291)

Avfallshög, ca 40x20 m (NNÖ-SSÖ) och 4 m h.

Industri övrig (L1952:9558)

Husgrund, 11x7 m (NNÖ-SSV) och 0,2-1,7 m h. Grundens S halva består av kallmurad skalmur, 1-1,7 m h och 1 m br. Denna del av grunden har nedsänkt golv...

Industri övrig (L1970:3732)

Tråddrageri, bestående av 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna. Utmed en Ö gren av Valån är en delvis raserad kallmurad stengrund längs Ö sidan av Valån. Gr...

Industri övrig (L2005:8851)

Område med kolugnsrester bestående av 1 husgrund samt 3 ugnsrester. Husgrund, rektangulär, ca 22x8 m (N-S) och 0,05 m h, bestående av liggande, gjutna...

Industri övrig (L1999:9795)

Industri, övrig, bestående av ett stort huskomplex, 45 x 15 m (N-S), med gjuten cementgrund, fundament med ingjutna bultar, cementplintar samt slaggte...

Industri övrig (L1986:2476)

Lämningar efter torvindustri. Inom ett ca 160 x 65 m st (Ö - V) område är minst 3 husgrunder, 1 brunn och en ramp. En husgrund består av en stenram, 2...

Industri övrig (L2020:6051)

Stenrens, 70 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0,5 m h av 0,1-0,3 m st stenar, övergår i SV till sprängsten. Kan sannolikt kopplas samman med nedströms uppgifte...

Industri övrig (L1991:9237)

1) Torvtramp, rund, 8 m diam, bestående av en stenkrets, 0.2-0.5m h (inre mått, utsidan är i nivå med markytan) och 0.5 m br, av0.3-1 m st stenar. Öpp...

Industri övrig (L1960:3138)

Stensatt ramp bro. Se sammanfattande beskrivning.

Industri övrig (L2005:9584)

Lämning efter industri, inom ett område av 75x10-40 (N-S), bestående av 1 husruin med okänt syfte, samt 1 stickspår för järnväg. Husruin, rektangulär,...

Industri övrig (L1979:999)

Betongfundament, 5 st, utmed en ca 10 m l (NNV-SSÖ)sträcka . Fyra av dem är koniska, ca 0,16×0,16 m vid basen, 0,13×0,13 m i toppen och ca 0,35-0,45 m...

Industri övrig (L1979:1043)

Industri lämning, 15x10 m (NV-SÖ) bestående av 2 husgrunder. Husgrund, cirka 13 (NNV-SSÖ) meter lång och med oklar bredd. Mot väster finns en upp till...

Industri övrig (L1979:2119)

F.d. ångbränneri, rest av, till större delen borttaget. Utmed bäckens S sida är stenar kvar i bäckkanten utmed en 13 m l sträcka (Ö-V), 0,3-1,1 m st. ...

Industri övrig (L2021:17)

Lämning efter kvarn och barkstamp , bestående av 1 husgrund med hjulgrav, samt 1 dammvall. Husgrund, rektangulär, 15x8,5 m (N-S) och intill 2 m h, bel...

Industri övrig (L1973:1775)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1974:1222)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2018:678)

Lämningar efter laxodling m.m., inom ett område av ca 130x 47-112 m (NNO-SSV) bestående av 1 strandskoning, 4 husgrunder, bassäng för laxodling och 1 ...

Industri övrig (L1977:6604)

Industrilämningar, bestående av 1 industrihall (1) och 1 tillbyggnad (2). Se foto! Intill och V om nr 1 och 2 är 3) Borttagen industribyggnad, enl ek ...