Industri övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter mindre tillverknings- och produktionsanläggning.
Industri övrig (L1977:6819)

Avfallshög, oregelbunden, 15x5 m, 1 m h. Täckt i N delen. Mellan 1 och 3 är Norrut sannolik t uppfart.

Industri övrig (L1982:1435)

Industrilämning, 100x70 m (N-S) bestående av 2 husgrunder, gropar och försänkningar samt 2 hus. Den ena husgrunden, i områdets S del, är 13.5x8 m (N-S...

Industri övrig (L1937:8047)

Rävfarm, rest av. Bestående av trärester och metallnät. Farmen var troligen i bruk under perioden 1920 - 1940.

Industri övrig (L1935:2529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Industri övrig (L1974:5892)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1977:6603)

Industrilämningar, bestående av 1 industrihall (1) och 1 tillbyggnad (2). Se foto! Intill och V om nr 1 och 2 är 3) Borttagen industribyggnad, enl ek ...

Industri övrig (L1999:9767)

Industri övrig, rektangulär, 36 x 14 m (NÖ-SV) och 1 m h, uppbyggd av mindre sten och belagd med sand. Längs med kanterna är mindre trästolpar och stä...

Industri övrig (L1979:8008)

Husgrund, 7x5 m (Ö-V), kallmurad intill 1.5 m h, källare, 1.5 m h med öppning åt V. Direkt V är grävt dike, ca 10 m långt, fram till bäck (antagligen ...

Industri övrig (L1991:8129)

Brännerilämning/ruin, ca 120x40 m (Ö-V), bestående av enstenmurad källare, två stenmurade drankgravar, varav den störreär ca 20x20 m och intill 2 m ...

Industri övrig (L2021:8667)

Utskov bestående av fundament på båda sidor av bäckfåran. Fundamenten är 4 m l (NNÖ-SSV), 0,4 m br och 2 m h av cement. Nybyggd bro av impregnerat vir...

Industri övrig (L1973:4572)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1991:9289)

Torvtramp, rund, 8 m diam och 0.3-0.6 m dj, bestående av en stenlagd yta omgiven av en krets av stenar, 0.3-0.6 m st. Öppningar S och VNV, 2 m br.

Industri övrig (L1963:5590)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Rydfors, Industri övrig (L1972:7280)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1975:4020)

Industrilämning, 147x65 m (Ö-V). Anläggning för tillverkning av torvkolbriketter. Inom området är 2 dammar, 3 runda och 1 rektangulär urgrävning med b...

Industri övrig (L2005:6253)

Verkstadsplats(?), undersökt och borttagen, bestående av 1 härd och 1 flat häll med slipspår. Härden är 1,2 m diam. I V delen är ett 15-tal något elds...

Industri övrig (L1951:1895)

Ugn för rödfärg, rest av, 6,5x3 m st (N-S) och 0,6-1,3 m h.

Industri övrig (L2005:2742)

1) Industrilämning, tröskmaskinhus, raserade rester efter,vinkelbyggd, ca 14 m l (NNV-SSÖ), 10 m l (ÖNÖ-VSV) och ca 16 m li NNV delen där byggnaden tr...

Industri övrig (L2001:3443)

Område med småindustrilämningar (?), ca 50x15 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 grundlämningar, 7-15x5-8 m st och 0.25-0.7 m h. Övertorvade med i ytan fl...

Industri övrig (L2016:2003)

1) Ugnslämning?, U-eller hästskoformad, 6-7 m diam och 1 m dj. I NÖ-Ö-S-V-NV vall, 2-3 m br och 0,3-0,7 m h. I N öppning.

Industri övrig (L2020:1528)

Stamp, 15x7 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m h. Utrasad i S delen mot vattenfåra.

Industri övrig (L1977:4739)

1. Kalkungsruin, i form av övertorvad ruinkull, 12x9 m (NÖ-SV) och intill 2,0 m h. I ytan kalkflisor och gråvit jord (mord). I mitten grop, 3,5 m diam...

Industri övrig (L2022:6206)

Industrilämningar, inom ett område av ca 80x25-30 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 kvarngrund, 1 såg, 1 elkraftverksruin samt 1 fördämningsvall. Kvarngrund...

Industri övrig (L1979:2715)

Kompressorhus, byggd av rektangulära slaggstenar i förband, i 4 skift. Sulan var även försedd med dropplist av puts. Huset har inrymt en vattenkyld, ...

Industri övrig (L1971:1322)

Industrilämning, ca 20x10 m (NV-SO) bestående av 1 dammvall m vägbank (ej beskriven), 2 husgrunder. Husgrund NO om bäcken, 4x3 m (NV-SO) av 0,4-0,5 m ...

Industri övrig (L1954:3091)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1941:2559)

Borttagna tegelugnar. De högliknande lämningarna är nu borttagna genom att den tidigare betesmarken odlats upp. (Revideringsinventering 1979) - - - ...

Industri övrig (L1986:5107)

Område med lämningar efter torvindustri, ca 75 x 50 m (NÖ - SV). Inom området är grunder efter fyra byggnader. Längst i NÖ mot mossen är grundstenar e...

Industri övrig (L1970:3563)

Husgrund, tråddrageri, 6x6 meter (N-S). Upphöjd husgrund, 0,6 meter hög, kantad av syllstenar i form av naturrundade stenar i två skift 0,3-0,8 meter ...

Industri övrig (L1972:6860)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1987:5001)

Torvströfabrik, bestående av ett flertal husgrunder, 10x5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2-0,7 m h. I S delen ligger en rostig remskiva.

Industri övrig (L1976:7382)

Industrilämningar. Inom ett område av ca 400x200 m (NV-SÖ) återstår av rubr, cementfabrik 1977 följande: 1). Maskinhall, tidigare inrymmande ångpanna ...

Industri övrig (L1984:1577)

Elkraftlämning, bestående av dammfundament och kanal. Dammfundament, 10 m l, kallmurat av 0,4-0,6 m st stenar. På Ö sidan är fundamentet förstärkt med...

Industri övrig (L1980:6330)

Lastkaj, cirka 7 (N-S) m lång, upp till 2 m bred och upp till 0,8 m hög. Konstruktionen är uppbyggd av upp till minst 0,95 m stora stenar som bildar e...

Industri övrig (L1977:5464)

Avfallshög, 6-7 m diam och 1,25 m h .

Industri övrig (L1972:4249)

Lämning efter kakelstensbruk, bestående av 1 husgrund med 2spismursrester, ca 16x16 m st (N-S). I den största spismuren, ca6 m diam och 0,5 m h är ens...

Industri övrig (L2021:8665)

Utskov bestående av fundament på båda sidor av bäckfåran. Mellan fundamenten finns rest av dammlucka av trä. Fundamentet på S sidan är 2 m br och 2 m ...

Industri övrig (L1971:7852)

Industrilämning, 30x9-18 m (N-S), bestående av 1 dammvall och 1 ev. husgrund. Fördämningsmuren (N-S) är 9 m lång N om bäck och 3 m l S därom och anslu...

Industri övrig (L1974:1222)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2021:8869)

Lastplats för lossning av is/tegel, bestående av en husgrund, 20x12 m (N-S) av 0,4x0,2-0,3 st stenar, delvis tuktade.

Industri övrig (L2020:5974)

Stenrens, 33 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 1 m h av 0,1-0,9 m st stenar. Sannolikt för att bättra på vattenflödet till någon form av småindustri i anslutn...

Industri övrig (L2002:6292)

Linbanelämning bestående av i berget förankrade fästjärn och stagjärn för stolpar till borttagen linbana. Järnen är placerade på båda sidorna om nuvar...

Industri övrig (L2021:5125)

Tröskverk, ca 30x25 m (NÖ-SV). Det tycks finns rester kvar såsom kallmurning.

Industri övrig (L1996:6036)

Industri övrig bestående av 1 repslagarbana, uppgift om. Repslagarbanan har legat ca 10-20 m upp från stranden och sen sträckt sig från i höjd med ham...

Industri övrig (L1971:8064)

Torvströfabrik, ca 475x45-210 m (N-S). Inom området är torvtäkter i form av djupa diken och enligt den ekonomiska kartan låg fabriken i områdets V del...

Industri övrig (L1977:5)

1) Kalkugnsanläggning, 23x17 m (NNV-SSÖ) och 4 m h. I SV är brän nugnen, rund 8 m diam, bestående av kallmurad vägg av 0,3-1,3 m s t kalkstenar. Vägge...

Industri övrig (L1970:3744)

Tråddrageri. Område, ca 27x23 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna, stenkisterester. På västra sidan av Valån är en husgrundsliknan...

Industri övrig (L2019:4826)

Omlastningsplats förbi mårkka/fall, 235x 200 m ( NNV- SSÖ), bestående av vall, tre byggnader, rester av ytterligare byggnader/husgrunder, samt brygga....

Industri övrig (L1971:8859)

Industri övrig, Alefors saxfabrik, 60 x 30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 husgrund (saxindustri) med 1 vattenhjulsränna. I området finns även 1 mur, 1 hu...

Industri övrig (L1971:1321)

Industrilämning, vattenkraft, ev plats för tråddrageri, bestående av rest av 1 vattenhjulsränna och 1 husgrund (osäkra lämningar). Vattenhjulsrännan ä...

Industri övrig (L2004:55)

Lämning efter träsliperi och kraftstation, bestående av 1 grund efter träsliperi, 1 grund efter kraftstation, samt 1 dammvall. Kraftstationsgrund, rek...

Industri övrig (L1973:4522)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2018:294)

Lämningar efter ett tröskverk omfattande 2 stenskoningar, 1 brofundament, 2 husgrunder historisk tid . Inom ett ca 30 x 9 - 30 m (N-S) stort område, N...

Industri övrig (L1948:1434)

Bebyggelslämningar efter en vattendriven anläggning. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Industri övrig (L2020:4657)

Grop, oval, 8x4 m (NV-SÖ) och 1-1,2 m dj. Oklar funktion. Hör sannolikt samman med lämningarna i ån och ligger inom samfälligheten.

Industri övrig (L1979:7382)

Grund efter toffeltork, 1.5x1.5 m och 1 m h, av huggen sten, kallmurad och ingrävd i backslänt. Takstenar inrasade, enligt äldre foto ursprungligen vä...

Industri övrig (L2020:5991)

Ledarm?, 8 bultar i berget på ömse sidor av vattendraget.

Industri övrig (L2020:6153)

Sprängsten på ömse sidor av vattendraget, 110 m l (NÖ-SV), 10-20 m br och 1 m h. Troligtvis för att bättra på flödet ner till nedströms liggande kvarn...

Industri övrig (L1974:1870)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1974:4031)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2020:6171)

Stenrens/strandskoningar längs en ca 300 m l sträcka (NÖ-SV) och på ömse sidor av vattendraget, 1-3 m br och 0,2-0,6 m h av 0,1-0,9 m st stenar. Kan s...

Industri övrig (L1980:5985)

Industriverksamhet av olika slag, ca 220x70-120 m (NNÖ-SSV), från N till S. Kraftstation i rött tegel. Byggd år 1892, ännu i drift. Har Sveriges älds...

Industri övrig (L2020:6051)

Stenrens, 70 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0,5 m h av 0,1-0,3 m st stenar, övergår i SV till sprängsten. Kan sannolikt kopplas samman med nedströms uppgifte...

Industri övrig (L1960:3138)

Stensatt ramp bro. Se sammanfattande beskrivning.

Industri övrig (L1971:1484)

Plats för tråddrageri. Inga lämningar bevarade.

Industri övrig (L1952:9558)

Husgrund, 11x7 m (NNÖ-SSV) och 0,2-1,7 m h. Grundens S halva består av kallmurad skalmur, 1-1,7 m h och 1 m br. Denna del av grunden har nedsänkt golv...

Industri övrig (L1973:2107)

Vattenverk, före detta.

Industri övrig (L1986:5479)

Slagghög efter stenkolsindustri. Inom ett ca 450 x 350 m st område är en 50 m h slagghög. Schaktet vid Nyvång öppnades 1907. Verksamheten lades ner 1...

Industri övrig (L1971:4308)

Cementfabrik bestående av ruin 17x14 m st (Ö-V) 2,5-4,5 m h. Uppbyggd av cementsten 0,4x0,17x0,17 m st med träkonstuktioner och armeringsjärn i två vå...

Industri övrig (L2021:2218)

Industrilämning övrig, ca 90 x 20-65 m (N-S), bestående av 2 husgrunder, stenmurar och ett dammsystem. Husgrunderna, belägna i områdets NÖ och V delar...

Industri övrig (L1942:2487)

Bebyggelselämning, bestående av en grund efter industriell verksamhet, 5x3,5 m st (Ö-V) och 0,3-0,7 m h. Övermossad med i ytan talrikt med tegelskärvo...

Industri övrig (L1971:1485)

Plats för tråddrageri. Inga lämningar bevarade.

Industri övrig (L1973:2137)

Tråddrageri av timmer, 4.5 x 4 m (NV-SÖ) och 3 m h. Sadeltak av trä. Under restaurering. Vattenhjulet nedmonterad, rännan sönder.Från 1800-talets förr...

Industri övrig (L2002:7592)

F.d. industritomt, ca 20x10-15 m st (NNÖ-SSV), bestående av en ruin efter mejeri och eventuellt rester efter ytterligare grunder. Ruinen efter mejerie...

Industri övrig (L1985:8299)

Industrilämningar efter en spikfabrik, inom ett område av ca 100x20-50 m (N-S), bestående av 1 grund, 1 fäste för vattenhjul, 2 brofästen, kantskoning...

Industri övrig (L2021:4559)

Stenrens på ömse sidor av vattendraget ca 10 m l (NV-SÖ), 0,5-1,5 m br och 0,3-0,5 m h av 0,1-0,7 m st stenar. Troligtvis har utloppet rensats för att...

Industri övrig (L1974:4990)

Industrilämning, bestående av en husgrund och en dammvall, 20 m l(Ö-V), 2 m br och intill 4 m h.

Industri övrig (L1958:5293)

Lämningar efter kvarn, såg, färgeri, rökeri, smedja, vadmalsstamp m.m, bestående av 6 husgrunder varav 2 med skorstensstock, 1 ugnslämning, 1 fördämni...

Industri övrig (L1983:7038)

Garveri, ca 85x40 m (NNÖ-SSV), utsträckning enligt häradskartan. 2 husgrunder vid ån har tillhört garveriet. Centralt i området är grunden efter garv...

Industri övrig (L1972:3878)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1982:7370)

Industrilämning, rest av, kallmurning vid foten av en mindre utbyggnad i forsen intill dammvallen. Kan vara rest av ett Snidverk. Enligt en karta frå...

Industri övrig (L2020:6210)

Strandskoning, ca 35 m l (NÖ-SV), 0,5 m br och 1 m h av 0,2-0,7 m st stenar i upp till tre synliga skift. Troligtvis anlagd för att öka vattenflödet t...

Industri övrig (L1977:4192)

1) Kalkugnsruin, delvis övertorvad ruinkulle, ca 10 m diam och 2 ,5 m h med i ytan kalksten och ljusgrå jord. I mitten rest en ugnspipa, 6x4 m (NNÖ-SS...

Notäng, Industri övrig (L1974:3412)

Industriplats, bestående av minst 3 grunder. Grund, av kilad sten, 19 m l (NNV-SSÖ), oklar bredd, dock mer än 7 m. I Ö fylld, 0,4 - 0,5 m h. 5 m S om ...

Industri övrig (L1991:8815)

Torvtramp, rund, 8 m diam och 0.5-0.8 m dj, bestående av en stenlagd yta omgiven av en krets av på kant ställda stenar,0.3-1.3 m st. I NNÖ och SSV är ...

Industri övrig (L1974:4568)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1954:6248)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1974:4396)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2019:7172)

Stendämm (Ö-V) under vattenytan, tvärs över ån, ca 6 m l.

Industri övrig (L1971:1431)

Industri övrig, ca 50 x 13 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna. Dammvallen är 11 m l på V sidan av ån, 4 m l på Ö, 1,5 - ...

Industri övrig (L1979:7876)

Industri, övrig. Inom ett 90x90 m st område är lämningar efter en spiksmedja med tillhörande lägenhetsbebyggelse. Grund efter smedjan, 10x8 m (N-S), 1...

Industri övrig (L1936:1212)

Fiskeodling enligt uppgift. Bestående av ett betongfundament 2,5 x 1,5 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m högt. I betongfundamentet finns rester efter skiljevägg ...

Industri övrig (L1980:9324)

Tröskverk, ca 65x35, bestående av 3 fundament/uppkörsramper och 1 stensatt bäckfåra. Se nedan för beskrivning. På en avmätningskarta från år 1766 öve...

Industri övrig (L1977:2212)

1) Kalkugn, rest av, 6 m diam och intill 3 m h. Inre diam 2 m. I S öppning ca 1 m br. 7 m NNÖ om nr 1 är: 2) Kalkugn, rest av, 6 m diam och 2 m h. I...

Industri övrig (L2008:8304)

Bruksområde, ca 40x25 m st (N-S), bestående av fundament till en dammlucka samt en stensatt kant. Dammluckan finns vid dammens S utlopp. De bevarade ...

Industri övrig (L2020:6020)

Strandskoning, 6 m l (NÖ-SV), 0,5 m br och 0,5 m h av 0,1-0,5m st stenar. Kan sannolikt sättas i samband med småindustriområde L2020:6021. Troligtvis...

Industri övrig (L1974:2603)

Industrilämning, Torvströfabrik, borttagen. Låg här från 1921 - 1950-talet. Grunden nyligen bortschaktad. Uppgiftslämnare Sven Skoog, Bellö, som arbet...

Industri övrig (L1973:2331)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2022:3469)

Industriområde, ca 100 x 90 m (ÖNÖ-VSV) järnvägsverkstad, bestående bland annat av lämningar, husgrunder efter 1 gjuteri/verkstad, 1 lokstall, 1 förrå...

Industri övrig (L1973:5560)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.