Industri övrig

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter mindre tillverknings- och produktionsanläggning.
Industri övrig (L2020:6019)

Strandskoning, 20 m (NÖ-SV), 0,5 m br och 1 m h av 0,2-1 m st stenar. Anlagd i anslutning till äldre väg och kan sannolikt sättas i samband med småin...

Industri övrig (L1951:1895)

Ugn för rödfärg, rest av, 6,5x3 m st (N-S) och 0,6-1,3 m h.

Industri övrig (L1986:5107)

Område med lämningar efter torvindustri, ca 75 x 50 m (NÖ - SV). Inom området är grunder efter fyra byggnader. Längst i NÖ mot mossen är grundstenar e...

Industri övrig (L1937:8047)

Rävfarm, rest av. Bestående av trärester och metallnät. Farmen var troligen i bruk under perioden 1920 - 1940.

Industri övrig (L1974:5892)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2019:4826)

Omlastningsplats förbi mårkka/fall, 235x 200 m ( NNV- SSÖ), bestående av vall, tre byggnader, rester av ytterligare byggnader/husgrunder, samt brygga....

Industri övrig (L1952:5227)

Torvindustriområde, ca 100x30 m (Ö-V), bestående av 2 husgrunder. Den ena husgrunden är 52x11 m (Ö-V), bestående av huggna stenar, 0,5x0,5 m st. S sid...

Industri övrig (L2008:3820)

Industrilämning, 140x10-30 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, damm och 1 stenvall/vattenledare i vattendrag. Av dammvallen, i områdets SÖ kant, åte...

Industri övrig (L1977:5)

1) Kalkugnsanläggning, 23x17 m (NNV-SSÖ) och 4 m h. I SV är brän nugnen, rund 8 m diam, bestående av kallmurad vägg av 0,3-1,3 m s t kalkstenar. Vägge...

Industri övrig (L1977:5464)

Avfallshög, 6-7 m diam och 1,25 m h .

Industri övrig (L1974:1965)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2005:6253)

Verkstadsplats(?), undersökt och borttagen, bestående av 1 härd och 1 flat häll med slipspår. Härden är 1,2 m diam. I V delen är ett 15-tal något elds...

Industri övrig (L2020:6170)

Stenrens/strandskoning, 100 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 0,3-0,5 m h av 0,1-0,8 m st stenar. Kan sannolikt kopplas samman med netströms påträffade kvarns...

Notäng, Industri övrig (L1974:3412)

Industriplats, bestående av minst 3 grunder. Grund, av kilad sten, 19 m l (NNV-SSÖ), oklar bredd, dock mer än 7 m. I Ö fylld, 0,4 - 0,5 m h. 5 m S om ...

Industri övrig (L2020:6205)

Strandskoning, 6 m l (NÖ-SV), 1 m br och 0,6 m h av 0,2-0,9 m st stenar. Lämningen ligger i ett område där tidigare kvarnar skall ha legat enligt stor...

Industri övrig (L2021:8669)

Fundament, del av utskov?, 3x0,4-1 m (N-S) och 0,5-1 m h av cement. Direkt Ö om finns rest av husgrund. Endast SV hörnet synligt av 0,4-0,6 m st stena...

Industri övrig (L2021:17)

Lämning efter kvarn och barkstamp , bestående av 1 husgrund med hjulgrav, samt 1 dammvall. Husgrund, rektangulär, 15x8,5 m (N-S) och intill 2 m h, bel...

Industri övrig (L2018:294)

Lämningar efter ett tröskverk omfattande 2 stenskoningar, 1 brofundament, 2 husgrunder historisk tid . Inom ett ca 30 x 9 - 30 m (N-S) stort område, N...

Industri övrig (L2020:6180)

Sprängsten, 16x6 m Ö-V, och 0,2-0,4 m h av 0,1-0,6 m st sprängstenar. Kan sannolikt kopplas samman med nedströms uppgifter kring kvarn (L2020:6050).

Industri övrig (L2019:426)

Industrilämning 15x12 m (NO-SV) bestående av en vattenränna i V och en stenvall i Ö. Vattenrännan är 8 m l och 0,5 m h, delvis stensatt med kallmura...

Industri övrig (L1970:3732)

Tråddrageri, bestående av 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna. Utmed en Ö gren av Valån är en delvis raserad kallmurad stengrund längs Ö sidan av Valån. Gr...

Industri övrig (L1952:1608)

Torvindustri, ca 70x50 m (N-S), bestående av 1 husgrund och 1 banvall. Husgrund, ca 30x7 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m h. Torvlada? Från husgrunden mot N löpe...

Industri övrig (L1979:7876)

Industri, övrig. Inom ett 90x90 m st område är lämningar efter en spiksmedja med tillhörande lägenhetsbebyggelse. Grund efter smedjan, 10x8 m (N-S), 1...

Industri övrig (L1974:117)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1996:6036)

Industri övrig bestående av 1 repslagarbana, uppgift om. Repslagarbanan har legat ca 10-20 m upp från stranden och sen sträckt sig från i höjd med ham...

Industri övrig (L1971:5069)

Område med slagg 130x7-50 m (Ö-V). I den V delen bildar slaggen en dammvall/vägbank ca 75 m l (Ö-V) 7-15 m br och intill 0,6 m h. Ställvis ligger slag...

Industri övrig (L2020:6134)

Stenrens, 8 m l (NV-SÖ), 1,5 m br och 0,3 m h av 0,1-0,3 m st stenar. Hör sannolikt samman med kvarnverksamhet (L2020:6133, L2020:6188).

Industri övrig (L2020:6058)

Stenrens/strandskoning, ca 30 m l (NV-SÖ), 1 m br och 0,5 m h av 0,2-0,8 m st stenar. Kan sannolikt sättas i samband med uppgifter kring kvarn L2020:6...

Industri övrig (L1970:3563)

Husgrund, tråddrageri, 6x6 meter (N-S). Upphöjd husgrund, 0,6 meter hög, kantad av syllstenar i form av naturrundade stenar i två skift 0,3-0,8 meter ...

Industri övrig (L2020:6209)

Stenrens/ledarm, 21 m l (NNV-SSÖ), 3 m br och 1 m h av 0,2-0,6 m st stenar. Troligtvis anlagd i anslutning till tidigare kvarnar för att öka vattenflö...

Industri övrig (L1974:1500)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1971:1487)

Plats för tråddrageri. Inga lämningar bevarade.

Industri övrig (L1970:3731)

Husgrund, tråddrageri, ca 5x5 m (N-S), bestående av övertorvade syllstenar 0,3-0,6 m st, naturrundade och flata, tydlig kant i Ö, svåravgränsad i V oc...

Industri övrig (L1991:9290)

1) Torvtramp, rund, 8 m diam och 0.3-0.6 m dj, bestående av enstenlagd yta omgiven av en krets av stenar, 0.3-1 m st.Öppningar i NNV och SÖ, 1.4-2 m b...

Industri övrig (L2021:5770)

Rest efter vattenverk, bestående av en stensatt grund. Grunden är 15×13×9 m l, 1,5 m br och 2 m h, uppbyggd av 0,4-1,5 m st stenar och med öppning mot...

Industri övrig (L2001:9533)

Industrilämning, 250x100 m st (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 1hjulgrav, 2grunder, 1 kanal och 1 slaggvarp.

Industri övrig (L1985:8299)

Industrilämningar efter en spikfabrik, inom ett område av ca 100x20-50 m (N-S), bestående av 1 grund, 1 fäste för vattenhjul, 2 brofästen, kantskoning...

Industri övrig (L1958:5293)

Lämningar efter kvarn, såg, färgeri, rökeri, smedja, vadmalsstamp m.m, bestående av 6 husgrunder varav 2 med skorstensstock, 1 ugnslämning, 1 fördämni...

Industri övrig (L1948:6352)

Industrilämning, bestående av en urschaktad yta, 25x12 (NÖ-SV), centralt på ytan finns ett cementfundament, 8x2-3 m (NÖ-SV) och 0,5-0,8 m h. Inga synl...

Industri övrig (L2019:280)

Linrötningsgrop, rektangulär, 3x1 m (N-S) och 1,3 m dj stensatt av 0,2-0,8 m st stenar.

Industri övrig (L1970:3730)

Tråddrageri, 20x20 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 husgrund, 1 dammvall. Husgrunden är ca 5x5 meter (N-S), osäker utbredning. Syllstenar i Ö sidan och hörn...

Industri övrig (L2023:1914)

Grund efter förrådshus till vattenkvarn, bestående av en synlig syllstensrad ca 10 m lång (Ö-V) från byggnad. Enkel syllstensrad, bestående av kalkste...

Industri övrig (L1979:255)

65x10-50 (N-S) Lämning efter småindustrier, bestående av 2 husgrunder, samt 1 fundament. Husgrund, rektangulär, 8x6 m (Ö-V) och intill 0,2 m h av slag...

Industri övrig (L1955:6722)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1970:3744)

Tråddrageri. Område, ca 27x23 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 husgrund, 1 vattenhjulsränna, stenkisterester. På västra sidan av Valån är en husgrundsliknan...

Industri övrig (L2020:4657)

Grop, oval, 8x4 m (NV-SÖ) och 1-1,2 m dj. Oklar funktion. Hör sannolikt samman med lämningarna i ån och ligger inom samfälligheten.

Industri övrig (L2021:8667)

Utskov bestående av fundament på båda sidor av bäckfåran. Fundamenten är 4 m l (NNÖ-SSV), 0,4 m br och 2 m h av cement. Nybyggd bro av impregnerat vir...

Industri övrig (L1975:4020)

Industrilämning, 147x65 m (Ö-V). Anläggning för tillverkning av torvkolbriketter. Inom området är 2 dammar, 3 runda och 1 rektangulär urgrävning med b...

Industri övrig (L2018:1246)

Garverigrund, 14x9 m (NNÖ-SSV) och intill 1 m h, bestående av kallmurade stenar, 0,2-0,8 m st. I grundens centrala del är en spismursrest, 3x3 m (NNÖ-...

Industri övrig (L1937:6492)

Plats för vattenhjul, enligt fastighetsägaren. Synliga lämningar idag är ett 10-tal syllstenar, 0.7-1.5x0.6x0.4 m st. Ev. byggnadsgrund, 6x4 m (NV-SÖ)...

Industri övrig (L1979:2321)

Område med eventuell smideslämning, 20x12 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund, 1 stensatt vattenränna och 1 grävd grop. Husgrund? närmast kvadratisk,...

Industri övrig (L1952:9353)

Bryggerilämning, 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 bryggerigrund och 1 grund. Bryggerigrunden är 13x13 m (NV-SÖ), delvis ingrävd i backen mot NV. Kallmu...

Industri övrig (L1973:4522)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1979:2715)

Kompressorhus, byggd av rektangulära slaggstenar i förband, i 4 skift. Sulan var även försedd med dropplist av puts. Huset har inrymt en vattenkyld, ...

Industri övrig (L1960:6947)

Industri övrig, ca 50x30 m (N-S), lämningar av det kritpipebruk som anlagts av Jonas Alströmer. År 1746 hade bruket 3 brännugnar, 2 mästare, 16 kastar...

Industri övrig (L1952:9473)

Husgrund, 7x5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2-2,5 m h. Grunden är kallmurad i upp till fyra skift. Öppning i S. Troligen har träbyggnad stått på grunden. Tillhört...

Industri övrig (L1971:1500)

Industrilämning, övrig, vattenkraft, 20 x 15 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 2 husgrunder, 1 husgrundsplatå, 1 vattenhjulsränna. Dammvallen (N-S) ä...

Industri övrig (L1983:7038)

Garveri, ca 85x40 m (NNÖ-SSV), utsträckning enligt häradskartan. 2 husgrunder vid ån har tillhört garveriet. Centralt i området är grunden efter garv...

Industri övrig (L2018:1502)

Kollager, 40 x 23 meter, med enstaka nedgrävningar. Kollagret var cirka 0,1 - 0,4 meter tjockt. I den centrala och östra delen var markytan ojämn på e...

Industri övrig (L1971:2953)

Rest av ugn bestående av en stenformation ca 3x2 m och 0,8 m h med öppning i V 0,3x0,2 m st. På lämningen återfanns slagg samt rikligt med kol i marke...

Industri övrig (L1978:3140)

Lämning efter torvströfabrik, bestående av husgrund, 73x13 m (NÖ-SV), av huggna syllstenar, 0,3-0,4 m h. I den NÖ delen är i grundens centrala del två...

Industri övrig (L2020:6018)

Stenrens, bestående av 2 högar vilka är 3 m st och1 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Troligtvis skall dessa sättas i samband med småindustriområde L2020:60...

Industri övrig (L1979:2088)

Ruin efter rökeri, 3x2 m (ÖNÖ-VSV). Kvarstående väggar av slaggflis, 2,6 m h, med välvda avslut upp mot gavlarna i ÖNÖ resp VSV. Dörröppning i ÖNÖ gav...

Industri övrig (L1991:8815)

Torvtramp, rund, 8 m diam och 0.5-0.8 m dj, bestående av en stenlagd yta omgiven av en krets av på kant ställda stenar,0.3-1.3 m st. I NNÖ och SSV är ...

Industri övrig (L1971:1520)

Industri övrig, (uppgift om tråddrageri), inom ett 25x10 m (VNV-OSO) stort område längs bäck i form av ev, dammvall/fundament, 1,5 m l (N-S) 0,5 m h p...

Rydfors, Industri övrig (L1972:7280)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2021:5910)

Inom ett 25×20 m st område finns 1 dammvall och 1 stående byggnad. Dammvallen är minst 15 m l (N-S), 3-5 m br och 2-2,5 m h, av tuktade block, 1,5-2 ...

Industri övrig (L1971:1211)

Industrilämning, vattendriven, bestående av 1 husgrund och 1 hjulbäck. Husgrunden är 4,5 x 3,2 m (Ö-V) av enkel stenrad, mest tydlig i Ö,V,S, 0,3 m h,...

Industri övrig (L2008:2002)

Kimröksbruk, utgörandes av en husgrund, kvadratisk, 9x9 m (NNV-SSÖ), bestående av en kraftig syllstensgrund, 1,4 m br och intill 0,4 m h. Centralt är ...

Industri övrig (L1980:8394)

Husgrund, fyrkantig, invändigt mått 3,5x3,5m och 2m dj, utvändigt mått 4,5x4,5m st, 1-1,5m h. Byggda av 1-1,5m st huggna block lagda som stödmurar in ...

Industri övrig (L1948:1433)

Bebyggelselämningar efter en vattendriven anläggning. Grundstenar synliga. Ytterligare beskrivning saknas. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Industri övrig (L1934:571)

Keramikverkstad, undersökt och borttagen, ca 125x50 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 2 brännugnar för keramik, 1 husgrund och 1 härd. Husgrunden är 7x4 m st, ...

Industri övrig (L2004:55)

Lämning efter träsliperi och kraftstation, bestående av 1 grund efter träsliperi, 1 grund efter kraftstation, samt 1 dammvall. Kraftstationsgrund, rek...

Industri övrig (L2007:7314)

Linbana, ca 1000 m l och 5 m br (N-S) bestående av ett 10-tal mindre stenfundament, kallmurade 1,5-2 m diam, 0,2-0,4 m h. Ställvis parallellt stående....

Industri övrig (L1971:7852)

Industrilämning, 30x9-18 m (N-S), bestående av 1 dammvall och 1 ev. husgrund. Fördämningsmuren (N-S) är 9 m lång N om bäck och 3 m l S därom och anslu...

Industri övrig (L1974:1222)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2021:8869)

Lastplats för lossning av is/tegel, bestående av en husgrund, 20x12 m (N-S) av 0,4x0,2-0,3 st stenar, delvis tuktade.

Industri övrig (L1940:1358)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1974:3481)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2020:5977)

Stenrens, 16 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0,5 m h av ställvisa synliga 0,1-0,3m st stenar. Ligger strax uppströms en samfällighet och plats för 2 kvarnar e...

Industri övrig (L1974:2603)

Industrilämning, Torvströfabrik, borttagen. Låg här från 1921 - 1950-talet. Grunden nyligen bortschaktad. Uppgiftslämnare Sven Skoog, Bellö, som arbet...

Industri övrig (L2002:7592)

F.d. industritomt, ca 20x10-15 m st (NNÖ-SSV), bestående av en ruin efter mejeri och eventuellt rester efter ytterligare grunder. Ruinen efter mejerie...

Industri övrig (L1974:6917)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1977:6604)

Industrilämningar, bestående av 1 industrihall (1) och 1 tillbyggnad (2). Se foto! Intill och V om nr 1 och 2 är 3) Borttagen industribyggnad, enl ek ...

Industri övrig (L2018:678)

Lämningar efter laxodling m.m., inom ett område av ca 130x 47-112 m (NNO-SSV) bestående av 1 strandskoning, 4 husgrunder, bassäng för laxodling och 1 ...

Industri övrig (L1974:4031)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L2016:2003)

1) Ugnslämning?, U-eller hästskoformad, 6-7 m diam och 1 m dj. I NÖ-Ö-S-V-NV vall, 2-3 m br och 0,3-0,7 m h. I N öppning.

Industri övrig (L1971:1473)

Industri övrig, ev. tråddrageri, 35x25 m (SO-NV), bestående av 1 stenbro, 1 dammvall, 3 husgrunder. Stenbro (NO-SV), byggd av 2 stenhällar, 2,5 m l vi...

Industri övrig (L1973:4243)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1972:4129)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1977:6291)

Avfallshög, ca 40x20 m (NNÖ-SSÖ) och 4 m h.

Industri övrig (L2020:6157)

Fundament, 1,5x1,5 och 1 m h av 0,2-1 m st stenar, möjligen till tidigare kvarn i området, se L2020:5923.

Industri övrig (L1941:2559)

Borttagna tegelugnar. De högliknande lämningarna är nu borttagna genom att den tidigare betesmarken odlats upp. (Revideringsinventering 1979) - - - ...

Industri övrig (L1987:5001)

Torvströfabrik, bestående av ett flertal husgrunder, 10x5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2-0,7 m h. I S delen ligger en rostig remskiva.

Industri övrig (L2009:8264)

Rök, rektangulär, 2,5x1,5 m och 1,2 m h, uppförd av kallmurad klumpsten. I SSV delen är en öppning, 0,4x0,3 m. Överst i anläggningen är ytterligare e...

Industri övrig (L2019:7172)

Stendämm (Ö-V) under vattenytan, tvärs över ån, ca 6 m l.

Industri övrig (L1971:4944)

Industrilämning, ca 50x15-35 m (N-S), bestående av 1 husgrund, 1 grävd ränna, samt 1 dammvall. Husgrunden är ca 30x15 m st (NNV-SSO). I SSO delen är f...

Industri övrig (L1973:4572)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Industri övrig (L1990:5662)

Torvtramp, rund, 6 m diam och 0.4 m dj. Kantad med tuktade stenar, 0.3-1 m st.

Industri övrig (L1979:7382)

Grund efter toffeltork, 1.5x1.5 m och 1 m h, av huggen sten, kallmurad och ingrävd i backslänt. Takstenar inrasade, enligt äldre foto ursprungligen vä...