Kyrka/kapell

Riksantikvarieämbetets definition: Ruin eller grund efter kyrka eller kapell.
Kyrka/kapell (L1962:4265)

Kyrkogrund efter Härlunda kyrka, delundersökt, ca 17x9 m (Ö-V) och ca 0,7 m h. Långhusets inre mått är ca 8x4 m. Rakt kor i Ö. En tydlig insänkning fi...

Kyrka/kapell (L1961:4607)

Plats för kapell, S:ta Birgittas kapell. Enl. fil.dr. G. Linde harkapellet legat här. Vid grävning för en elkabel skall en mur hapåträffats. Muren fin...

Sankt Göran, Kyrka/kapell (L1976:5163)

Kyrkoruin med tillhörande spetälske-, kolera- och pestkyrkogårdar och sjukhusruiner. N om ruinen är två gravvårdar från 1800-talet. Området här använ...

Kyrka/kapell (L1936:9386)

Kyrkogrund? 9x7 m ; (Ö-V). Begränsningen utgörs helt ellerdelvis av en vall, ca 0,5 m br och ca 0,2 m h, av skärviga, löstliggande gråstenar, ca...

Kyrka/kapell (L1935:1611)

Kyrkplats, uppgift om. Enligt uppgift skall detta vara platsen därStigsjö församlingskyrka förr låg. Det skall ha funnits spår imarken.

Fagerlids kyrkplats, Kyrka/kapell (L1962:4771)

Kyrkgrund, 10x10m. (N-S). Bestående av: Murlämningar En N-S gåendestensträng tydlig, 4 m l. 0,4 m br. 0ch 0,1 m h. av 0,5-0,8 m st.stenar. I NV hörnet...

Kyrkehögslyckan, Kyrka/kapell (L1969:5086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1961:7709)

1) Ödekyrkogård. Rund, 50 m i diam, bestående av en kulle ca 7 mh. Kullen är omgiven av en stenmur 0,8 m h och 0,5 m br. Kallmurad av 0,3-1 m st stena...

Kyrka/kapell (L1948:9291)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ardre ödekyrka, Kyrka/kapell (L1977:2366)

Kyrkoruin, 23x12 m (Ö 10cg N-V 10cg S) bestående av murade kalkh ällar. Murarna är 1 m br och 2,5-4,5 m h. Öppningar i N,S och i V , 1,5-2 m br. Vid...

Kyrka/kapell (L2020:10539)

Husgrund, enligt traditionen till ett kapell, 14x8 m (ONO-VSV), av 0,3-0,9 m st naturligt rundade och kantiga stenar, de flesta 0,6-0,7 m st. Synliga ...

Kyrka/kapell (L2008:5265)

Kyrka, medeltida. Vid arkeologisk undersökning i form av antikvarisk kontroll är 2007, med anledning av installering och förbättring av åskledarskydde...

Kyrka/kapell (L2009:1190)

Ö Husby medeltida kyrka var enligt plan i ATA ca 50 alnar lång oh 40 alnar bred med tornet beläget mitt för det NÖ av de två skeppen och utbyggnader p...

Kyrka/kapell (L1957:217)

Kapell i form av liten rödmålad träbyggnad, focklistpanel.Tegeltak. Inredd med målningar på väggarna.

Kyrka/kapell (L1965:4980)

Kyrkoruin, 30x15 m (Ö-V). Murarna är av gråsten, 1,3-2 m h och 1 m tj. I kyrkorummets Ö del är ett altare av gråsten, 2x1 m (N-S) och 1,1 m h, med 5 k...

Kyrka/kapell (L2022:536)

Under golvet i Vetlanda kyrka framkom rester efter den äldre rivna medeltidskyrkans murar på ett djup av ca 1 meter. Kyrkan var en romansk kyrka med l...

Kyrka/kapell (L1975:8571)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Grunder efter romansk kyrka under Bunge kyrka. Vid arkeologisk undersökning år 1971-1972 påträffades grunden till roman...

Kyrka/kapell (L1974:5588)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1953:3082)

Kyrkogrund, 34x11 m (Ö-V). Terrassering i Ö och hak i V. I Nkanten finns fem stenar och i den S två stenar.Tolg gamla kyrka var en korkyrka av sten. R...

Kyrka/kapell (L1935:307)

Område med byggnader: 320 x250 m (ÖNÖ-VSV) besående av 14byggnader, en ; kyrka och 1 husgrund. 1) Nya herrgård: 24x 15 m ÖNÖ-VSV (78-278 gon) ...

Kyrka/kapell (L2002:1160)

Skelettfynd. Vid grävning för avlopp 1958-59 påträffades flera skelett sida vid sida på 0.6-0.7 m dj. Skelettdelarna togs inte tillvara. Skelettfyndet...

Kyrka/kapell (L2012:288)

Medeltida kyrka med medeltida kyrktomt. Vid arkeologiska förundersökningar åren 2014-2016 i samband med dräneringsarbeten, undersöktes 2 skelettgrava...

Kyrka/kapell (L1987:2692)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1960:1850)

1) Ödekyrkogård, 49x44 m (180-380cg) omgiven av en vällagd kalkstensmur 1 m h och 1-1,6 m br. Ingång genom järngrind från Ö. Muren delvis raserad i NÖ...

Kyrka/kapell (L1991:6693)

1) Kyrkoruin, 38x22 m (Ö-V), yttermått. I N och Ö kvarstår gråstensmurar, 2 m br och 1,8 m h. I S och V markeras ruinens väggarav övertorvade jordvall...

Kyrka/kapell (L1989:3745)

Kyrkoruin(?), ca 30x20 m (NNÖ-SSV) och 1m h. Övertorvad yta.Flertal diken, 1-2 m br och 0.2-0.5 m dj, med oregelbundnariktningar, gör att kullen har e...

Broby gamla kyrkoplats, Kyrka/kapell (L2010:2569)

Gammal kyrkoplats med trolig sträckning 50x50 (ÖNÖ-VSV). Grunden till Broby kyrka har legat nära vägen enligt tidigare uppgifter. Vid plöjning av åker...

Kyrka/kapell (L1975:1777)

1) Runristad gravhäll, kalksten, 1,02 m x0,92 m, delar av ramlin jen med runinskrift kvar. Sliten. S om och intill nr 1 är: 2) Runris tad gravhäll,...

Kyrka/kapell (L1962:7386)

Ödekyrkogård, oregelbundet kvadratisk, ca 55x55 m omgiven av enstenmur 0,4-1,2 m h och 1-1,2 m br. I kyrkogårdens mitt (20 m V,17 m S, 11 m Ö och 20 m...

Kyrka/kapell (L1955:5835)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1945:7547)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1996:7611)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1965:910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2005:3370)

Kyrkplats och kyrkogård, 50x40 m (Ö-V). Enligt karta från 1642 stod här Västra Fågelviks kyrka med tillhörande kyrkogård. På platsen är idag en kyrkog...

Kyrka/kapell (L1975:9917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2019:7421)

Kyrka/kapell (rester av äldre byggnadsfas), bestående murverk eller stenläggning på tre ställen runt kyrkan. Den första stenläggningen finns ca 2 mete...

Kyrka/kapell (L1947:1564)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2020:4118)

Kyrkogrund, 25x10 m (Ö-V), bestående av grundmurar till långhus och kor. I kyrkans västra del ingår de äldre murarna i den befintliga kyrkan. I södra ...

Kyrka/kapell (L1955:6610)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1951:13)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L2009:1321)

1) Ödekyrkogård, med ruinkulle efter kyrka 60x50 m (Ö-V) omgivenav stenmur 0,75-1,5 m h (från utsidan) och 1 m br. På insidan ären jordvall uppkastad ...

Kyrka/kapell (L1990:1177)

Kyrka, 33x8 m (Ö-V), vitkalkad, avsaknad av torn. På V gavelnfinns texten: A O / 1770 / ELT Skiss i inventeringsboken.Ahlenius och Kampe skriver ...

Kyrka/kapell (L1979:6605)

Kapell uppgift om. Platsen är i dag odlad, inga synliga lämningar återstår. Kyrkogården finns markerad på kartor från 1799,1805 och 1836 som en stenm...

Kyrka/kapell (L1973:8923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1988:4770)

Medeltidskyrka, plats för.

Kyrka/kapell (L1996:3857)

Kyrkogrund, närmast bestående av en rektangulär ruinplatå, helt övertorvad, och nu ca 35 x 20 m (SÖ-NV) och 0.8 - 1.3 m h. Den SÖ:e delen är skadad oc...

Kyrka/kapell (L2001:2887)

1) Norns kapell, uppfört av trä (timmer), med sadeltak av tegel,vitrappet. Inre valv avträ.2) Herrgårdsbyggnad, av timmer, 1 1/2 plan med inbyggda knu...

Kyrka/kapell (L1964:3110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Elinghems ödekyrka, Kyrka/kapell (L1977:7144)

Ruin av medeltida kyrka, av kalksten, 18 x 9 m (Ö-V) och ca 12 m h med i V rektangulärt långhus, 11 x 9 m och i Ö ett närmast kvadratiskt kor, 7 x 7 m...

Kyrka/kapell (L2012:7825)

Kyrkoruin, 20x10 m (V 15cg N-Ö 15cg S) bestående av 1-1,3 m tj morän av tuktad gråsten. Karet är rektangulärt 6x5 m (N-S) med enfönsteröppning 1 m br ...

Lilla Rytterne kyrkoruin, Kyrka/kapell (L2003:8012)

1) Kyrkoruin, 21x9 m (ÖNÖ - VSV). Murarna som är uppförda avgråsten kvarstår till en höjd av 5 m. Gaveln i NÖ är ca 8 m hoch i SV finns ett torn 19 m ...

Kyrka/kapell (L1982:8247)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1961:7310)

Ödekyrkogård, ca 50x30-50 m st (N-S), omgiven av en stenmur. På kyrkogården finns en klockstapel med årtalet 1862 i vimpeln. Kyrkgrunden är nu ej synl...

Kyrka/kapell (L1951:7871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Klockemot, Kyrka/kapell (L1966:4180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2003:145)

Plats för kapell, på en karta från 1748 är platsen utpekad som"Ruin af Capell".Vid besiktning av platsen 1989 tillvaratogs 4 bitar av slagettegel?Anvi...

Kyrka/kapell (L1948:7715)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1958:4876)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1972:5236)

1) Kyrkoruin, ca 20x10 m (Ö-V) bestående av raserade väggar tilllånghus och kor. Vid provgrävning 3/10 1956, utförd avlandsantikvarie. G. Ullenius, ko...

Kyrka/kapell (L1947:5295)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1989:4818)

1) Ödekyrkogård, ca 50-60 x50-60 m (N-S). Omges av en stenmur. Påödekyrkogården är:2) Kyrkoruin, ca 27x8 m (Ö-V) och 0.5-1 m h.Kyrkan revs 1883. Ruine...

Kyrka/kapell (L1974:9235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1950:4330)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1965:7250)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1989:4408)

Kyrka och kyrkogård, uppgift om. På området är idag inga synligalämningar.Vid provundersökning 1968 påträffades 12 gravar på ett djup av1.4 m under ma...

Kyrka/kapell (L2004:9878)

1) Plats för labyrint, borttagen år 1891 i samband med utvidgningav kyrkogård. Inprickningen 1989 är en överföring avinprickningen från 1963.2) Uppgif...

Kyrka/kapell (L1978:8845)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L2002:8761)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Vid arkeologisk förundersökning år 2011 grävdes 4 provgropar utanför kyrkans väggar och 2 provgropar inne i kyrkan. Tätt...

Kyrka/kapell (L1988:3281)

Medeltida kyrka, plats för, ca 32 x 10 m (ÖNÖ-VSV). NNV hälften är markerad med sten i gatan och trottoaren. undersökt av L-G Kindström 1958 - 60, var...

Kyrka/kapell (L1960:4663)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Fyndplats för paddel av trä, hasselkäpp, askbarkstycke, träkista av ek, näverstycke samt en sten från träkistan. Påträf...

Kyrka/kapell (L1996:7080)

Del av Ljunby medeltida kyrka, i form av kallmurad grundmur, 2,5-2,8 m S om Ljungby kyrkas långhus. Muren kunde iakttas 1 m V om långhusets SV hörn oc...

Kyrka/kapell (L2015:2675)

Kyrka/kapell, delundersökt, bestående av grundmurar och kyrkogård. Vid efterundersökning år 1973, föranledd av påträffat skelett i en stenkista vid l...

Kyrka/kapell (L1936:6872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1961:5168)

1. Kyrkoruin, 21x15 m (Ö-V). Ruinen är påförd jord och långhusetutgörs aven övertorvad jordhög, ca 15 m diam och 2 m h,. Av koret, 5x4 m st(Ö-V), syns...

Kyrka/kapell (L2001:2045)

1) Bönhus, f.d, 22x10 m st (NV-SÖ). Uppfört av timmer med gråvitståendeträpanel. Sadeltak av tegel. Taket krönes av en lökkupol. Huset var pingströrel...

Brönnestad gamla kyrktomt, Kyrka/kapell (L1988:4450)

Platsen Brönnestads kyrka, enligt uppgift riven under 1500-talet. Delundersökt. Inom ett ca 70x40 m st (Ö-V) område skall enligt uppgift även 1 hög ka...

Kyrka/kapell (L1959:4418)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Romansk absidkyrka.

Kyrka/kapell (L1996:7689)

Plats för medeltida kyrka och kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1953:813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1962:1587)

1) Ödekyrkogård, ca 50x50 m NÖ-SV. Begränsas av delvis övetorvadkyrkogårdsmur, ca 2 m br och 0,5 m h. I V delen är: 2) Kyrkoruin, Agnestads rundkyrka,...

Kyrka/kapell (L1974:5944)

1) Ödekyrkogård, oregelbundet rektangulär, 58 - 66x37 - 44 m (yttermått, NNV-SSÖ). Omgiven av en i allmänhet vällagd stenmur, 1.5 -5 m br och 0.5 - 1 ...

Kyrka/kapell (L2003:8048)

1) Kapellgrund, rest av, rektangulär, 15x10 m (SSÖ-NNV) och 0.9 mh. Övertorvad med enstaka stenar, 0.3-0.7 m st. Väggar, ca 1 m brkvar i N-NV-SV. Förs...

Kyrka/kapell (L2003:5763)

Kyrka med sägen, som kallas "Petrus Nilssons underbara räddning vid Norrby kyrka", som omtalar en man som år 1378 blev antastad av en tysk herre och t...

Kyrka/kapell (L1998:7003)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1968:8092)

Kyrka/kapell, grund efter, 14x11 m (Ö-V). Delundersökt av fil dr Johan Pettersson före 1974.

Kyrka/kapell (L1962:579)

Ödekyrkogråd, 51x40 m (N-S) omgiven av en gles sträng av stenblock i N och Ö. Mitt på kyrkogården synes den helt övertorvade grunden efter Vists kyrka...

Kyrka/kapell (L1981:2698)

Grythyttans kyrka, byggd 1632 i korsform av trä under tak avskiffer.På den numera oanvända kyrkogården runt kyrkan finns bl a engravsten rest till min...

Kyrka/kapell (L1988:4678)

1) Medeltidskyrka, plats för. Skelettfynd vid grävningar ikvarteret. Enstaka skelettfynd i Stora Södergatan.1.2 m S om porten till Stora Södergatan 45...

Kyrka/kapell (L1943:2786)

1) Runsten, ljus gråsten, 2,3 m h, 0,92 m br (NÖ-SV och 0,39 m tj. Runhöjd 9,0-4,0 cm. Stenen vänder ristningsytan mot NV. Stenenuppmålad, målningen v...

Kyrka/kapell (L1972:2289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrkoruin, Kyrka/kapell (L1991:6653)

Kyrkoruin, 20,25x6.73 m (ÖSÖ-VNV) med V-form under sadeltak avenkupigt tegel. Murarna i långhuset och koret är 1.05-2.9 m hoch 0.7-0.9 m br. På S-sida...

Kyrka/kapell (L1937:1102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1936:4635)

1) Kyrkoruin, 15x7.5 m (Ö-V). Skalmurarna är i N, Ö och V 3.2 m h,i S 2.4 m h. Murkrönen är vågräta. Utefter S långsidan, 1 m frånV kanten, är ett vap...

Sankta Gertruds kapellruin, Kyrka/kapell (L2002:449)

Kapellruin, S:t Gertruds (f.d. S:t Ursulas?). Av kapellet, som mäter 25x15 m (NNÖ-SSV), är nu endast grundmuren kvar, ca 1 m br och 0,6-1 m h.

Kyrka/kapell (L1968:353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1966:8739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1962:9242)

Kyrkogrund, 11,2x6,2 m (ÖSÖ-VNV) i ytterkant, delundersökt, utgörs av ett ca 1,2 m br dike fyllt med sten. Diket har grävts ner ca 0,5 m dj i leran. S...

Kyrka/kapell (L1939:3016)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

S:t Hans kyrkoruin, Kyrka/kapell (L1976:5257)

Kyrkoruin.

Kyrka/kapell (L1934:3451)

Kyrka med medeltida kyrktomt.