Kyrka/kapell

Riksantikvarieämbetets definition: Ruin eller grund efter kyrka eller kapell.
Helgeandshuset, Kyrka/kapell (L1990:7445)

Kyrkoruin, 21x13 meter (Ö-V), bestående av långhus och kor (Ö delen). Dessa är skilda åt genom två utskjutande murklackar. Långhuset (V delen) är 9,85...

Kyrka/kapell (L2001:477)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L2004:7453)

1) Kapellgrund, 24x9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av resta stenar somsannolikt markerar grundens ursprungliga plats. I ÖNÖ kortsidanav ruinen finns en 8 m d...

Kyrka/kapell (L1987:8776)

Medeltida kyrka med medeltida kyrktomt. Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från början av 1200-talet. Enligt en nu försvunnen inskriptio...

Kyrka/kapell (L2005:3926)

1) Ödekyrkogård, 40x40 m (N-S), omgiven av en vällagd stenmur, 1mh och 0.7-1.2 m tj. I SÖ delen i anslutning till stenmuren är2) platsen för Östervall...

Kyrka/kapell (L1973:7144)

1. Gravstenar, 11 st, kalksten, 0.8 - 1.6 m h, 0.47 - 1.15 m broch 8 - 14 cm tj. De flesta av gravstenarna är från mitten av 1600-talet. Den största ...

Kyrka/kapell (L1992:4737)

Kapell, lämning efter kapell, 7,5 x 5,5 m (VNV-ÖSÖ) omgiven av en vall 0,2-0,4 m h och 0,5-1 m br. Vallen består av helt överväxta förmultnade trästoc...

Kyrka/kapell (L1935:742)

Kyrkogrund, 23x11-17 m (NÖ-SV) och intill 0,4 m h, bestående av 1 syllstensrad. I SV är vapenhuset, 4x4 m, och i N är sakristian, 6x5 m (NV-SÖ).

Kyrka/kapell (L1988:5688)

Medeltidskyrka, plats för. Enligt uppbyggd modell av detmedeltida Lund på Kulturen låg en medeltidskyrka på den medkryss markerade platsen.

Kyrka/kapell (L1973:8923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1973:7593)

Kyrkobyggnad, rektangulär salbyggnad, tresidigt avslutad i Ö ochmed smalare fyrkantigt torn tillbyggt i V, sakristia tillbyggd N om koret. Väggar av h...

Sankt Olofs kyrka, Kyrka/kapell (L1976:1837)

Kyrkoruin, 30x18 m (Ö-V). Övertorvad. Vallarna är 3-5 m br och 0 ,2-0,7 m h. I Ö delen en förhöjning 8x4 m (N-S) och ca 1 m h. I NV gaveln en 4 m l o...

Kyrka/kapell (L1988:5332)

1) Medeltidskyrka, plats för, stenskyrksa i romansk stil.Upptäckt vid grundgrävning 1915. 12 m SSÖ om NÖ hörnet av kv.Sankt Mårten är anbragd en2) min...

Kyrka/kapell (L1996:7579)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1991:4713)

Kyrkoruin, ca 28x12 m (Ö-V), med murrester under markytan. Idag är murresterna markerade med en klippt buxbomhäck. Inga spår av ruinen är synliga ovan...

Kyrka/kapell (L2012:4285)

Kapellruin, belägen i det låglänta partiet i slottsområdets S del. Korsformig, 22x22 m (ÖNÖ-VSV) med 6-7 m br korsarmar. Består av grundmurar med kall...

Kyrka/kapell (L1962:6940)

Kyrkan omnämnd på 1300-talet med egen kyrksocken. Raserad år1540? 1) Grund, 16x7 m (Ö-V). Murarna är 1-1,5 m h och 0,7-0,9 mbr. Delvis raserade. 8 m N...

Kyrka/kapell (L1961:4920)

Bebyggelseplats? Enligt äldre uppgifter kan på platsen ha funnitsett kapell. 1) Det strategiska läget i förhållande tillforngravfälten raä nr 4 (500 m...

Kyrka/kapell (L2008:3360)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1934:3451)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L2009:2761)

Gravkapell 7x5 m (40cg-240cg) och 1 m h. På SÖ sidan ingång. I Kapellet begravdes första fru Anna men förflyttades senare till kyrkogården.

Kyrka/kapell (L1962:5626)

1) Ödekyrkogård, uppskattningsvis ca 35x40 m (N-S). Rester av kyrkogårdsmuren kan skönjas i N+S, Ö sidan begränsas av en delvis otydlig terrass, likso...

Kyrka/kapell (L1955:5764)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1934:1894)

Kyrka, ca 16x11 m. Vid undersökning av Timrå kyrka 2013 påträffades rester efter den medeltida kyrkan. Grunden efter norra långväggen och västra samt ...

Kyrka/kapell (L1980:8798)

Kapellämning, 65x50 m (Ö-V), bestående av 2 husgrunder var av den ena är en kapellämning och 1 vattenbrunn. Husgrund/kapellämning, rektangulär, 18x8 m...

Kyrka/kapell (L1953:813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1976:6771)

Kyrkoruin, delundersökt. Romansk absidkyrka, 28x11 m (Ö-V). Långskeppet är 18 m l och absiden är 8 m br i V. Muren är 3-3,5 m br och 1,5-1,8 m h. Över...

Kyrka/kapell (L1945:7547)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrkåkern, Kyrka/kapell (L1958:4286)

Kyrka, uppgift om. Platsen för Gullabos tidigare kyrka (före 1806). I V delen av åkern bör den ha legat enligt uppgift. Här finns också rötterna delvi...

Kyrka/kapell (L1947:6040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1961:6968)

1) Ödekyrkogård, ca 50x35-40 m st (310-110cg). Kyrkogården omgärdas av en stenmur 1-2 m br och 0,7-1,3 m h av kalk- och gråsten.I SV begränsas kyrkogå...

Kyrka/kapell (L1996:4833)

Kyrkoruin, 35x30 m (Ö-V) och invändigt 32x27 m (Ö-V). Murarna är uppförda i skalmursteknik, i partier kring ingångar av tegel. De kvarstår till en inr...

Kyrka/kapell (L1959:4510)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1943:9952)

Kyrkoruin bestående av i N en mur i gråsten, ca 20 m l. Ö-V och1,5-3,5 m h. 0,5-1,5 m tj. 5 m V om Ö hörnet finns en postöppning, 2,1 m h och 1 m br. ...

Kyrka/kapell (L1938:2223)

Snöans gamla kapell, knuttimrat med vapenhus av bräder. Kapellet fodrat med lackribbpanel. Inklädda knutar.

Kyrka/kapell (L1939:4045)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L2002:9461)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1942:5520)

Kyrkoruin, ca 22x13 m st (Ö-V). Väggarna, som kvarstå intill en höjd av ca 5 m, är uppförda i skalmursteknik. I stort sett kvarstår endast kärnmuren. ...

Kyrka/kapell (L2001:7408)

1) Plats för borttaget kapell. Enligt uppgift ur turistbroschyrenLudvika, Det moderna industrisamhället, urgiven av trä uppförts1652 på N sidan av str...

Kyrka/kapell (L2005:2669)

Kapell, uppgift om. Fernow omnämner: Vitsands kapell, på Åskebyägor och en udde som än kallas Kyrkoudden, i sjön Brogden, tvåoch en halv mil N.O. från...

Kyrka/kapell (L1986:6360)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Bara ödekyrka, Kyrka/kapell (L1977:9540)

1). Kyrkoruin 20x10 m (Ö-V), långhus 12 m l 10 m br, kor 8 m l, 8 m br. Murarna uppförda av kalksten. Koret har en ingång i S. Lå nghuset en ingång i ...

Kyrka/kapell (L1969:5019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1990:715)

Kapell / kyrka, plats för. Kapellet omtalas i Prästrelationerna och platsen utpekas av ett flertal ortsbor bla Per Gunnar Persson, Kjuge. Enligt honom...

Kyrka/kapell (L1996:7695)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1972:1653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1967:9044)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1962:4091)

1) Kyrkoruin, 20x6-8 m (110-310cg) bestående av murar till långhus, torn och rakslutet kor. Murarna, som äro uppförda av sandsten, kvarstår till en hö...

Kyrka/kapell (L1946:5389)

Kapellplats, uppgift om. Åkern utpekades som plats för det förmodade kapellet eller kyrkan i Fåssjö, som enligt traditionen skulle ha varit den första...

Kyrka/kapell (L1973:8517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1961:1794)

Kapell, platsen för, ungefärligt markerad. Enligt excerpt fannssedan medeltiden ett kapell vid Nykyrkebäcken, vilket Gustav Vasaansåg borde förflyttas...

Kyrka/kapell (L1964:1043)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1955:6567)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1953:6308)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1988:4828)

1) Medeltidskyrka, plats för. På S väggen av Lundsstadsbibliotek och 1.2 m från det SÖ hörnet samt 1.75 m övermarkplanet är :2) En minnestavla, brons...

Kyrka/kapell (L2007:4154)

Kyrkgrund, 25x9 m (V-Ö) bestående av en stensträng, 0.5-1.0 m broch 0.1-0.3 m h av 0.2-1.0 m st stenar. S långsidan är bäst bevard. Vkortsidan utgöres...

Kyrka/kapell (L2009:1479)

Plats för ruin av kapell, enligt karta från 1771 är platsen för ruinen av Sjökumla kapell. Vid besiktning av platsen 1981 kunde inga rester av ruinen ...

Kyrka/kapell (L1954:5677)

Kyrkogrund efter Hornaryds medeltida kyrka. I gräsmattan synsavgränsningarna som små diken eller stenrader efter kyrkan, 14x9m (Ö-V), med vapenhusgrun...

Kyrka/kapell (L1955:6336)

Kyrka med medeltida kyrkotomt,

Kyrka/kapell (L2012:288)

Medeltida kyrka med medeltida kyrktomt. Vid arkeologiska förundersökningar åren 2014-2016 i samband med dräneringsarbeten, undersöktes 2 skelettgrava...

Ardre ödekyrka, Kyrka/kapell (L1977:2366)

Kyrkoruin, 23x12 m (Ö 10cg N-V 10cg S) bestående av murade kalkh ällar. Murarna är 1 m br och 2,5-4,5 m h. Öppningar i N,S och i V , 1,5-2 m br. Vid...

Kyrka/kapell (L1988:5704)

Medeltida kyrka, rivningsrester från. I anslutning till att värmekanaler skulle nedläggas i Lilla Slågarps nuvarande kyrka och att ett nytt cementgolv...

Kyrka/kapell (L1943:2942)

1) Kyrkoruin, 31,5x12,2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av grundmurar 1,0-0,3 m h, 1,5-0,8 m br av gråsten. Planen, längdsträckning Ö-V,utgöres av en rektangel...

Kyrka/kapell (L1959:1644)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1989:9575)

Kapell med begravningsplats, uppgift om. Enligt ortsbefolkningen (1969 ås inventering) skall ett kapell ha legat på platsen (där nu ett vitt hus med h...

Kyrka/kapell (L1936:4233)

Alnö gamla kyrk med kastalruin? och bogårdsmur 60 x 45 m (N-S)."Kastalruinen" (i bogårdsmurens S del) består av en kvadratiskmur, 7 x 7 m (N-S9. 1,5 m...

Kyrka/kapell (L1950:2948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1996:3857)

Kyrkogrund, närmast bestående av en rektangulär ruinplatå, helt övertorvad, och nu ca 35 x 20 m (SÖ-NV) och 0.8 - 1.3 m h. Den SÖ:e delen är skadad oc...

Kyrka/kapell (L2020:4118)

Kyrkogrund, 25x10 m (Ö-V), bestående av grundmurar till långhus och kor. I kyrkans västra del ingår de äldre murarna i den befintliga kyrkan. I södra ...

Kyrka/kapell (L2005:2960)

1) Kyrkogrund efter Visnums gamla kyrka. 33x9 m (Ö-V). Grunden ärmarkerad med kantsten. I långhuset finns 2 gravstenar. Texten pådem är ej läsbar. Pla...

Kyrka/kapell (L1988:8075)

1) Kapellgrund, delundersökt, 17 x 8 m (Ö-V) bestående av engrundmur i skalmursteknik 0.4 - 0.9 m h och 0.9 m tj av 0.2 -1.0 m l och 0.2 - 0.5 m h grå...

Kyrka/kapell (L1950:3007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1935:9571)

Kapell: uppgift om enligt karta från 1745. Inom markerat områdehar nogrann re- ; kognoscering skett utan synbariga rester avbyggnad. Troligtvis flytta...

Kyrka/kapell (L2021:3187)

Kyrka/kapell Kyrkogrund, ca 7×1 m (Ö–V), I ett ca 1,0 m brett dräneringsschakt på Björsäters nuvarande kyrkas S sida påträffades 2 st grundmurar på 0,...

Kyrka/kapell (L1935:1937)

1) Kyrkogrund, med långhus ca 30x13.5 m (90-290 gon). I NÖ och SVhar sakristia, ca 5x5 m och vapenhus, ca 7x5 m funnits. Måttenär baserade på uppmät...

Kronobäcks, Kyrka/kapell (L1957:9047)

Klosterruin 70x20 m (ÖNÖ - VSV), bestående av murade gråstensväggar, 0,5-1 m br och vanligen 0,5-1,5 m h, men i det NV hörnet bevarade till en höjd av...

Kyrka/kapell (L1962:6938)

Förmodad kyrkplats.

Kyrka/kapell (L1955:5681)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1988:5411)

Grund efter medeltidskyrka, 31x9 m (Ö-V) och intill 0,3 m h. Murarma är 1,5-2 m br samt består av stenar, 0,2-0,5 m st.Delvis övertorvade. Grunden är ...

Kyrka/kapell (L1990:700)

Vid husbygget 1937 hittades under nuvarande boningshuset en urna,som stod på en hållare. fyndet rapporterades. Enligt Ole Wormsbeskrivning bör det sk ...

Kyrka/kapell (L1972:9782)

Kyrkplats, uppgift om. Enligt Ljungström 1877 skall Sandhems äldsta kyrkaha legat vid den s.k. " Stolpaliden " .Vid kryssmarkerad plats skall det enl...

Kyrka/kapell (L1938:6056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1964:5539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1989:4629)

Område med kyrkogrund och ödekyrkogård, 100x50 meter (ÖNÖ-VSV). I västra delen är en synlig rest av kyrkogrunden eller kyrkogårdsmuren, bestående av e...

Kyrka/kapell (L1946:6771)

Kyrkoruin, 25x12 m (Ö-V) bestående av delvis raserade väggar till långhus, rakslutet kor och sakristia (utbyggnad i NÖ). Sakristians yttre mur är 7x6...

Kyrka/kapell (L1954:618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1939:2612)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1993:605)

Kyrkogrund (kapellgrund), ca 15x9 m (Ö-V) av tuktad gråsten, 1.5-2 m l, 0.5-0.6 m br, 0.5-0.6 m h och 0.25-0.3 m tj stenar. Nedersta varvet stenar och...

Kyrka/kapell (L2008:528)

Kyrkogårdsmur, delundersökt, ca 25 m l (Ö-V), minst 0,9 m h, av 0,2-0,8 m st stenar. Kallmurad gråsten. Muren utgör troligen en del av den äldre södra...

Kyrka/kapell (L2013:9312)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1985:5474)

Kapellgrund (?), närmast rektangulär, 8x6-7 m yttermått, innermått 6x4-6 m och 0,3 m h (ÖNÖ-VSV) av upplagda 0,3-0,7 m st stenar. Mitt på den VSV kort...

Kyrka/kapell (L1935:4005)

Kapellgrund, rektangulär, 9.5x8.5 m (Ö-V), med enstaka synligasyllstenar.

Kyrka/kapell (L2008:3412)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Vassända kyrkoruin, Kyrka/kapell (L1963:980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1983:513)

Kyrkobygge, uppgift om. Ungefärlig angivelse. Enl rannsakningarnafinns på Tybles Näs ha vara påbegynt en kyrka, och muren ännusynes, vilkens längd är ...

Kyrka/kapell (L1942:6355)

1) Gravplats, uppgift om. Enl. Rannsakningarna är Een graf i Kiörkian hwar und: Skattman ifron Skattmansöö och Hwittinge S: ähr begrafwen, och då för ...

Kyrka/kapell (L1964:6476)

Kyrkoruin, 40x10 m (VNV-ÖSÖ). Murarna är 0,7-1,3 m h och 1,15 m br, bestående av 0,3-1,5 m l och 0,1-0,6 m tj, tuktade granitblock. Ingångar genom V g...

Kyrka/kapell (L1954:1725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2016:2411)

Medeltida kyrkoruin av natursten, 22x8 m (Ö 15cg N-V 15cg S).Långhuset är 17x8 m (Ö 15cg N-V 15cg S). Ingång i SV hörnet.Murarna äro 1-2 m h och 1-1,2...

Kyrka/kapell (L2000:8223)

Kyrka, uppgift om. I skogsområde Ö om liten tjärn skall ha funnits en kyrka, anlagdav finnbebyggelse på platsen. Ej återfunnen.Uppgiftslämnare: hr Eri...