Kyrka/kapell

Riksantikvarieämbetets definition: Ruin eller grund efter kyrka eller kapell.
Kyrka/kapell (L1996:7695)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1960:2284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1967:5460)

Kyrkoruin, ca 30x9,5 (Ö-V). Vapenhuset, rektangulärt, 6,5x4,5 m (V). Koret är trekantigt, 4+4+4 m. Kyrkorummen består av gråsten och är ca 5 m h.

Kyrka/kapell (L1988:8075)

1) Kapellgrund, delundersökt, 17 x 8 m (Ö-V) bestående av engrundmur i skalmursteknik 0.4 - 0.9 m h och 0.9 m tj av 0.2 -1.0 m l och 0.2 - 0.5 m h grå...

Kyrka/kapell (L1961:7310)

Ödekyrkogård, ca 50x30-50 m st (N-S), omgiven av en stenmur. På kyrkogården finns en klockstapel med årtalet 1862 i vimpeln. Kyrkgrunden är nu ej synl...

Kyrka/kapell (L1948:7715)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1972:5236)

1) Kyrkoruin, ca 20x10 m (Ö-V) bestående av raserade väggar tilllånghus och kor. Vid provgrävning 3/10 1956, utförd avlandsantikvarie. G. Ullenius, ko...

Kyrka/kapell (L1996:7080)

Del av Ljunby medeltida kyrka, i form av kallmurad grundmur, 2,5-2,8 m S om Ljungby kyrkas långhus. Muren kunde iakttas 1 m V om långhusets SV hörn oc...

Kyrka/kapell (L1936:6872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2001:2045)

1) Bönhus, f.d, 22x10 m st (NV-SÖ). Uppfört av timmer med gråvitståendeträpanel. Sadeltak av tegel. Taket krönes av en lökkupol. Huset var pingströrel...

Sankt Göran, Kyrka/kapell (L1976:5163)

Kyrkoruin med tillhörande spetälske-, kolera- och pestkyrkogårdar och sjukhusruiner. N om ruinen är två gravvårdar från 1800-talet. Området här använ...

Kyrka/kapell (L1961:7709)

1) Ödekyrkogård. Rund, 50 m i diam, bestående av en kulle ca 7 mh. Kullen är omgiven av en stenmur 0,8 m h och 0,5 m br. Kallmurad av 0,3-1 m st stena...

Ardre ödekyrka, Kyrka/kapell (L1977:2366)

Kyrkoruin, 23x12 m (Ö 10cg N-V 10cg S) bestående av murade kalkh ällar. Murarna är 1 m br och 2,5-4,5 m h. Öppningar i N,S och i V , 1,5-2 m br. Vid...

Kyrka/kapell (L2020:10539)

Husgrund, enligt traditionen till ett kapell, 14x8 m (ONO-VSV), av 0,3-0,9 m st naturligt rundade och kantiga stenar, de flesta 0,6-0,7 m st. Synliga ...

Kyrka/kapell (L2022:536)

Under golvet i Vetlanda kyrka framkom rester efter den äldre rivna medeltidskyrkans murar på ett djup av ca 1 meter. Kyrkan var en romansk kyrka med l...

Kyrka/kapell (L1975:8571)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Grunder efter romansk kyrka under Bunge kyrka. Vid arkeologisk undersökning år 1971-1972 påträffades grunden till roman...

Kyrka/kapell (L1974:5588)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L2012:288)

Medeltida kyrka med medeltida kyrktomt. Vid arkeologiska förundersökningar åren 2014-2016 i samband med dräneringsarbeten, undersöktes 2 skelettgrava...

Kyrka/kapell (L1987:2692)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Rakereds kyrkoruin, Kyrka/kapell (L2010:7045)

a) Ödekyrkogård, 75x50 m (NÖ-SV). Något innanför markerat områdb) Kyrkoruin, ruinkulle 32x26 m (NÖ-SV). Mittpartiet ca 0,5-0,6C:1) Gravsten, kalksten,...

Kyrka/kapell (L1955:8452)

Kyrkoruin, 19x9 m (VNV-ÖSÖ) och 1-2 m h. Åt S, från SV hörnet, är vapenhuset, 5x5 m st och 0,5-1,5 m h. Murarna är 0,9 m tj och uppbyggda av vanligen ...

Kyrka/kapell (L2001:1272)

Bönhus. Tillhörande missionsförbundet. Ligger inom Övermora by och ärsynbarligen fortfarande i bruk.

Kyrkehögslyckan, Kyrka/kapell (L1969:5086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1972:2797)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1980:9092)

Kapell, rektangulär, 14x6 m (Ö-V) och 0,5 m h av 0,5-1 m st huggna stenar. I den Ö delen av lämnigen är spismursröse, närmast kvadratisk, 4x4 m st och...

Kyrka/kapell (L1991:4713)

Kyrkoruin, ca 28x12 m (Ö-V), med murrester under markytan. Idag är murresterna markerade med en klippt buxbomhäck. Inga spår av ruinen är synliga ovan...

Kyrka/kapell (L1939:5313)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L2009:8137)

Kälvstens gamla kyrka, plats för, 250x170-220 m st yta (N-S), (310x250 (N-S) i rapporten, dnr 321-2162-2004). Inom området finns idag en kyrka som är ...

Kyrka/kapell (L1979:6675)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2021:4405)

Kapellruin, 20×14 m (NNÖ–SSV). Kallmurad terrasskant är 0,7 m h, av 0,2-1 m st huggna stenar. I mitten och upp för terrassen finns en ca 1 m br trappa...

Kyrka/kapell (L1964:1351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1978:9763)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1999:2021)

Nornäs kyrkogård och kapell, nya anläggningar i bruk.

Kyrka/kapell (L1938:6056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1939:4943)

Kyrka med medeltida kyrkotomt

Kyrka/kapell (L2016:2411)

Medeltida kyrkoruin av natursten, 22x8 m (Ö 15cg N-V 15cg S).Långhuset är 17x8 m (Ö 15cg N-V 15cg S). Ingång i SV hörnet.Murarna äro 1-2 m h och 1-1,2...

Kyrka/kapell (L2002:7383)

Kyrka med medeltida kyrkotomt. I samband med arbete för el- och värmesystem utfördes antikvariska kontroller år 2006 i och omkring Ramnäs kyrka. I ...

Kyrka/kapell (L2010:9628)

1) Öderkyrkogård, 90x55 m (Ö-V) omgärdad av en låg vall, 2-3 m br och 0,2-0,6 m h. Längs S sidan återstår en murrest, 1 m br och0,6-1 m h, av 0,5-1 m ...

Kyrka/kapell (L2008:6454)

Kyrka med medeltida kyrkotomt. Vid arkeologisk undersökning år 2015 påträffades 65 gravlagda individer in situ, både vuxna och barn. Det stora antalet...

Kyrka/kapell (L1966:6632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1965:910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1961:6380)

Kyrkogrund 14x7 m (85-285cg) bestående av (från V) grundmurar tilllånghus 9x7 m och kor, 5x4 m. Korets avslutning åt Ö är oklar.Murarna är synliga til...

Kyrka/kapell (L1939:2744)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1988:3473)

Kyrka och kyrkogård, plats för enligt generalplan och karta förYstads centrum 1968. Vid schaktningsarbeten 1938 påträffadesskelett. Rester av en medel...

Kyrka/kapell (L1948:8323)

Kyrkplats. På ungefär markerad plats skall enligt äldre lantmäterikartor Skogs kyrka ha stått, innan den nya tillkom på V sidan bäcken. Kyrkan var byg...

Kyrka/kapell (L1996:7714)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L2009:1190)

Ö Husby medeltida kyrka var enligt plan i ATA ca 50 alnar lång oh 40 alnar bred med tornet beläget mitt för det NÖ av de två skeppen och utbyggnader p...

Kyrka/kapell (L1991:8538)

1/Gårdskyrka, 23x7.5 m (ÖNÖ-VSV) utvändigt mått. V gaveln ca 12 mh. Ö delen består av en utbyggnad för koret, 5 m l, 6 m br ochca 8 m h. Kyrkan, som...

Kyrka/kapell (L1956:1994)

1) Plats för kapell, helgat åt S:ta Margareta. På den markeradeplatsen märks en flack förhöjning. Närmare besiktning ej möjligp.g.a. växande gröda.

Kyrka/kapell (L2006:7862)

Ödekyrkogård med kyrkoruin.1) Kyrkogården är 180x40 m st (SSV-NNÖ) och omgärdas av en kallmuradstenmur 1-1.6 m h och 0.5-0.6 m br. I kyrkogårdens N de...

Kyrka/kapell (L2008:5528)

Kyrka, medeltida. Vid arkeologisk undersökning i form av antikvarisk kontroll är 2007, med anledning av installering och förbättring av åskledarskydde...

Kyrka/kapell (L1988:5324)

1) Medeltidskyrka, plats för. På Ö väggen av byggnaden ikvarteret Marie Magle i korsningen av Magle Lilla kyrkogata ochTomtegatan är:2) Minnestavla, b...

Kyrka/kapell (L1935:7503)

Kyrkoruin, bestående av kordelen, 7x5.5 m (Ö-V). Under golvet ikoret till Torsåkers kyrka framkom vid arkeologisk undersökning(sommaren 1989) rester...

Kyrka/kapell (L1988:713)

Kyrka, ungefärlig plats för, riven.

Kyrka/kapell (L1979:5347)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kapellbacken, Kyrka/kapell (L2004:9415)

1) Kapellplats, ca 50x25 m (Ö-V). I V är rester efterbogårdsmuren (?) nu synlig som en en-två-radig, enskiktad glesstensträng, ca 35 m l (Ö-V, N-S) oc...

Kyrka/kapell (L1964:8656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1983:513)

Kyrkobygge, uppgift om. Ungefärlig angivelse. Enl rannsakningarnafinns på Tybles Näs ha vara påbegynt en kyrka, och muren ännusynes, vilkens längd är ...

Kyrka/kapell (L1961:4651)

1) Ödekyrkogård, 60-80x28-35 m (Ö-V), begränsad runt om av en ikullens sluttning lagdmur, 0,5-1 m h och intill ca 1 m br, av kalksten. Vid ingången ti...

Kyrka/kapell (L1989:7077)

1) Öderkyrkogård, 70x50 m (Ö-V). Stenmur i höjd med kyrkogårdensmarkyta i S och V, bestående av natursten i bruk. Sammanhängandekvarter, gräsbeväxt.I ...

Kyrka/kapell (L1988:4769)

Medeltidskyrka, plats för. Gravkistor från 1100- och 1200-talenpåträffades i kvarteret S:t Botulf.

Kyrka/kapell (L1955:6007)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1948:6093)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Kyrka/kapell (L1999:5141)

Kapellplats för Våmhus kapell., 1635-1794. Kapellet var 17x9 m (Ö-V) och uppförtav trä. Av kapellet finns inga synliga rester.

Sankt Hans kapell, Kyrka/kapell (L1996:4198)

1) Kapellruin, 12x10 m (Ö-V), bestående av gräsbevuxna vallar,0.7-1.2 m h. Innanför dessa är fyllt med grus upp till vallarnashögsta höjd. Vallarnas i...

Kyrka/kapell (L1935:9225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kullkyrkan, Kyrka/kapell (L1980:1926)

Kyrkoruin, 21x6 m (ÖNÖ-VNV), bestående av delvis raseradegrundmurar till kor, långhus och torn.Koret är 4x4 m, långhuset är 7x4 m (Ö-V) och tornet 2x1...

Kyrka/kapell (L1947:7415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sankt Pers ruin, Kyrka/kapell (L2015:2852)

1) St. Pers kyrkoruin ca 28x18 m (Ö-V) kyrkobyggnad, bestående avkos med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samtett mäktigt centraltorn...

Kyrka/kapell (L1959:4418)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Romansk absidkyrka.

Kyrka/kapell (L1968:353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1966:8739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2021:8348)

Kyrka i sten, 23,5×11,5 m (Ö–V), ursprungligen bestående av ett långhus och ett kor med rakt avslut. Ett tillbyggnad av ett vapenhus i söder har dater...

Kyrka/kapell (L1944:4421)

Kyrkgrund, ca 25x11 m (NNÖ-SSV).

Kyrka/kapell (L2003:9034)

På kyrkogården, ungefär vid den markerade platsen, stod den gamlakyrkan. Då den var i mycket dåligt skick revs den och stenarnaanvändes till den nya k...

Kyrka/kapell (L2005:3926)

1) Ödekyrkogård, 40x40 m (N-S), omgiven av en vällagd stenmur, 1mh och 0.7-1.2 m tj. I SÖ delen i anslutning till stenmuren är2) platsen för Östervall...

Kyrka/kapell (L1988:3474)

Kapell och hospital, dokumentariskt styrkta plats för, enlgeneralplan för Ystad centrum 1968. Omnämnt 1398. Förstört på1640-1650-talet.

Kyrkoruin, Kyrka/kapell (L1991:6653)

Kyrkoruin, 20,25x6.73 m (ÖSÖ-VNV) med V-form under sadeltak avenkupigt tegel. Murarna i långhuset och koret är 1.05-2.9 m hoch 0.7-0.9 m br. På S-sida...

Kyrka/kapell (L1967:9496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1959:4227)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Den medeltida kyrkan revs 1867 varvid bl.a. RAÄ-nr Blidsberg 33:1 (runsten, Vg 171, nu uppställd vid S kyrkogårdsmuren)...

Kyrka/kapell (L1964:7265)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2015:2823)

Av kyrkan återstår numera endast ruinen efter tornet ca 9x5m (N-S)och ca 15 m h, av gråsten med senare inslag av tegel.S-SÖ om ruinen syns i markytan ...

Kyrka/kapell (L2006:236)

1) Ödekyrkogård, 52x44x39x14 m omgiven av en kätting lagd på 45Klockstapel, uppförd på sex cementplintar och tre syllar. Sexrunda stolpar håller klock...

Kyrka/kapell (L1934:2522)

Kyrka, med medeltida anor. På platsen, något förskjuten åt NV, stod en medeltida kyrka, vilken revs i mitten av 1800-talet. Vid arkeologisk utredning ...

Tegelkyrkan, Kyrka/kapell (L1944:5397)

Grund efter kyrka 27x10 m orienterad N 20cg V- S 20cg Ö, korsarmen 17 m, byggd år 1872, senare riven. Vid grunden s N ände, koränden, ett altare i bet...

Kyrka/kapell (L1990:5105)

1) Kyrkgrund, 11x6 m (Ö-V), bestående av delvis restaurerat golvav sandstensplattor, 0.3-1 m st.I mitten av Ö kortsidan ett 3 m h träkors uppsatt i et...

Kyrka/kapell (L1953:6948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1939:8791)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kyrka/kapell (L1955:6568)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1939:4045)

Kyrka med medeltida kyrkotomt.

Kyrka/kapell (L1943:9953)

Kryssmarkeringen på fotokonceptkartan anger platsen för en borttagen träkyrka enligt uppgift. På den angivna platsen, som utgöres av åker kan inga res...

Kyrka/kapell (L1935:5204)

1) Kyrkoruin, ca 27,5 m l (80-280°gon) och ca 9,5 m br. På Slångsidan är tillbyggt att fd vapenhus ca 6 m l och 7 m br. Pånorra sidan av kortet är en ...

Kyrka/kapell (L1971:429)

1) Ödekyrka, nu endast använd vid högtidliga tillfällen.Ristning annan. I kyrkan förvaras en sandsten med inhuggnafigurer. Stenen är 1.6 m h, 0.7 m br...

Kyrka/kapell (L1973:2079)

Kyrka med medeltida kyrktomt. Inventarier: medeltida rökelsekar i kyrkan.

Kyrka/kapell (L1947:3384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1964:5539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L1974:9235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kyrka/kapell (L2012:1836)

Kyrka/kapell, bestående av grundmurar, 25 m l (Ö 20cgS-V 20cg N) och 8 m br. I ÖNÖ sakristia 5x5 m. Murarna är 1 m br och 0,3-1,0 m h och består av 0,...

Kyrka/kapell (L1964:6476)

Kyrkoruin, 40x10 m (VNV-ÖSÖ). Murarna är 0,7-1,3 m h och 1,15 m br, bestående av 0,3-1,5 m l och 0,1-0,6 m tj, tuktade granitblock. Ingångar genom V g...

Kyrka/kapell (L1990:7610)

Åhus kyrka.