Livsmedelsindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för livsmedelsförädling.
Livsmedelsindustri (L1968:195)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:469)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:1573)

Skärgårdsverk, sillsalteri/trankokeri, ca 95 x 65 m (N-S). Bestående av en stenvall, ca 40 m l (Ö-V) och ca 4 m br, ca 0,6 m h, delvis synlig över vat...

Livsmedelsindustri (L1978:84)

Brännerilämning, bestående av husgrund, 18x8 m (Ö-V) och 0,2-0,4 m h. Omedelbart S om grunden är en brunn, 2,5 m diam, igenfylld med sten.

Livsmedelsindustri (L1952:2713)

Brännerigrund, rest av, 13x5 m (N-S), med kallmurade väggar, intill 1,3 m h. Ingång i N.

Livsmedelsindustri (L1967:9951)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:9851)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2010:3470)

Industrilämningar, inom ett ca 90x70 m (Ö-V) st område, bestående av 7 husgrunder och 1 dammvall. Fyra husgrunder har källare. Enhusgrund har eldstads...

Livsmedelsindustri (L2022:4947)

Grund efter saltverk i form av en rektangulär uppbyggd plan terrass av jord och sand, 60 x 10 m (NNV-SSO). I O ansluter terrassen mot en brant sluttni...

Livsmedelsindustri (L1978:626)

Lämning efter stärkelsefabrik, 30x15 m (N-S), bestående av 2 husgrunder. Husgrund (1), 22x13 m (N-S), 2,5 m h, kallmur av huggen sten, indelad i tre u...

Livsmedelsindustri (L1974:9318)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2011:5115)

Industrilämning, ruin, av sockerbruk ca 100 m l (NV-SÖ) och 14-30 m h. Tre våningar. Byggt av röd kalksten och tegel. Bevuxet med lövträd. På SV sidan...

Livsmedelsindustri (L1978:5613)

Lämning efter stärkelsefabrik, bestående av husgrund, 22x9 m (NV-SÖ), ingrävd i backslänt, med intill 3 m h kallmur, delvis fogad. Öppen mot NÖ. Omede...

Livsmedelsindustri (L1987:5988)

Bränneriruin, 16x3 m (Ö-V), med 0,5-2 m h kallmurade väggar. 2 fönstergluggar i S, 0,5x0,5 m st. Bränneriet var enligt markägaren i bruk till slutet a...

Livsmedelsindustri (L1970:323)

Bränneri bestående av en husgrund 6x6 m och 2 m dj. Ingång i S. Kallmurad med 0,3-0,6 m st stenar. Runt grunden är vall intill 1 m h och 3 m br. Enlig...

Livsmedelsindustri (L1970:8641)

Trankokerilämning, bestående av 1 husgrund, 25 m l (NV-SÖ), 10 mbr och intill 1.5 m h. Vid basen på SV långsidan och SÖkortsidan är en grundmur av 0.3...

Livsmedelsindustri (L1968:508)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9803)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:8335)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1960:9683)

Saltsjuderi, uppgift om. Här ska man förr ha utvunnit salt ur havsvattnet. Inga lämningar efter verksamhetetn kunde iakttagas vid granskning år 2014. ...

Livsmedelsindustri (L1972:3074)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:1835)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9354)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9355)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1979:8663)

Husgrund, bränneri, 8x7 m (Ö-V), 0.5-1 m h, kallmur. Omedelbart Ö härom är: Brunn, 1 m diam, sekundär överbyggnad.

Livsmedelsindustri (L1967:4938)

Industrilämning efter trankokeri bestående av 1 husgrund (?). Husgrunden är ca 8 x 5 m st (SÖ-NV) och kraftigt övermossad. I N delen är en 0,4 m h för...

Livsmedelsindustri (L1952:6313)

Bränneri, 7x6 m (N-S), med kallmurade väggar, intill 2,5 m h. Ingång i V. Kallmurad vägg ansluter till NV hörnet, 5 m l och 1,2 m h. I drift under 18...

Livsmedelsindustri (L1985:252)

Grunder till 2 st rökerianläggningar. De är kvadradiska, ca 2x2 m st och ca 1 m h med kallmurade väggar. Avståndet mellan grunderna är ca 3 m.

Livsmedelsindustri (L1969:5469)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1953:2572)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:3919)

Plats för sillsalteri enligt Lantmäteriakt från år 1780. Byråmässigt inlagd.

Livsmedelsindustri (L1973:2492)

1. Järnvägsstation, borttagen. Den s.k. statsbanans station.På V väggen inne i biljettexpeditionen, i modern stil uppförda centralstationsbyggnaden är...

Livsmedelsindustri (L1968:27)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:2)

Brännerilämning, 13x7 m (N-S) och intill 2 m h, bestående av kallmur av delvis huggen sten. Delvis ingrävd i moränkulle. 4 m S om husgrunden är en bru...

Livsmedelsindustri (L1972:9764)

Lämning av bränneri, bestående av 2 husgrunder samt 1 stenskodd väg-vägbank (Ö-V). Själva brännerilämningarna är den i S markerade husgrunden. Det som...

Livsmedelsindustri (L1954:6311)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1966:367)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2009:7597)

Livsmedelsindustri, övrig, 3 m l , 2 m br , 0,4 m h , (N-S), bestående av ett priggkokeri. Lämningen har karaktär av en lingrop med tre kallmurade väg...

Livsmedelsindustri (L1967:1227)

Sillsalteri, platsen för. På angiven plats har tidigare funnits ett sillsalteri. Utgör platsen för ett skärgårdsverk från sent 1700-tal, med kvarvaran...

Livsmedelsindustri (L1996:7786)

Område med sillbottnar, ca 25x5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 sillbottnar i klapper, närmast skålformade, flacka gropar.

Livsmedelsindustri (L1969:1137)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:1309)

Trankokeri, platsen för. Trankoket har innehållit olika verksamheter. Utgör platsen för ett skärgårdsverk från sent 1700-tal, med kvarvarande lämning...

Livsmedelsindustri (L1968:4236)

Skärgårdsverk, trankokeri. Inom ett område av ca 90 x 80 m (135-335 gon) är 5 husgrunder, 1 grumsedamm och en vall. 1) En husgrund är 10 x 8 m (VNVV-Ö...

Livsmedelsindustri (L1971:8727)

Plats för ångbränneri, tillhörigt gården Alversjö, enligt ägaren till Alversjö, Ulf Wolfart. Inga spår på platsen återfinns idag. På generalstabskarta...

Livsmedelsindustri (L1978:16)

Lämning efter gårdsbränneri, bestående av 1 husgrund, 12x10 m (NV-SÖ) och intill 2 m h, kallmurad. I Ö är ett eldstadsröse, intill 0,6 m h. Ingång i N...

Livsmedelsindustri (L1940:4001)

Husgrund efter slakteri, 9x5 m (NÖ-SV), i markhöjd, av huggna stenar. SV änden av husgrunden ingår i en kallstensmur som löper ner mot åker. Enligt up...

Livsmedelsindustri (L1968:556)

Skärgårdsverk. Inom markerat område, ca 150 x 100 m (NV-SÖ) har Karlsholmens trankokeri/sillsalteri legat. Idag bebyggt med moderna sjöbodar och brygg...

Livsmedelsindustri (L1972:4504)

Lämningar efter bränneri. Inom ett ca 30x15 m st område finnsotydliga rester av husgrund mest bestående av spridda grundstenar0,5-1 m st.

Livsmedelsindustri (L1969:9820)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1952:7608)

Rökeri, 4x1,5-2,5 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4-0,8 m h. Kallmurad av 0,2-1 m st stenar, samt jordfast block, 1,3x1,2 m st. I ÖSÖ är en rund rököppning, ca 0,5 ...

Livsmedelsindustri (L1971:8599)

Enligt Järsnäs hembygdsförening har det på platsen varit ett mejeri. Idag är synliga rester inom ett ca 55x20 m (Ö-V) stort område, bestående av 2 hus...

Livsmedelsindustri (L1986:7621)

Rökugn, 4 x 1,5 m st (Ö - V). Själva ugnsutrymmet är 1,5 x 1 m st (N - S) och 1,3 m dj. Kallmurad med öppning mot en rökgång som är ca 3 m l och slutt...

Livsmedelsindustri (L1968:9459)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9956)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:5041)

Lämning efter bränneri, bestående av 1 jordkällare(brännerigrund?) 6x4 m st (Ö-V), 1,5 m h kallmurade innerväggarav 0,2-0,7 m st stenar. Beväxt av en ...

Livsmedelsindustri (L1967:4697)

Trankokeri, 100x50 m st (NÖ-SV) bestående av 5 husgrunder samt rest av grumsdammvall.Husgrunderna är kvadratiska eller närmast kvadratiska, 4x4-8x8 m ...

Livsmedelsindustri (L1978:8591)

Lämning efter gårdsbränneri bestående av en 17x10 m st (VNV-OSO) husgrund med intill 2 m h kallmurar. Grunden är avdelad i två utrymmen. Ingångsöppnin...

Livsmedelsindustri (L1968:509)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Åkervik, Livsmedelsindustri (L1968:605)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:8302)

Industrilämningar efter trankokeri. Uppgift från 1793 års karta

Livsmedelsindustri (L1987:7786)

Brännerilämning, 100 x 50 m (N - S) bestående av 5 husgrunder och anslutande vägar. Den största husgrunden är 21 x 10 m (Ö - V) och intill 1 m h i kal...

Livsmedelsindustri (L1973:4220)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1986:159)

Rökugn? eller linbastugn, rest av, 6x3 m (ÖSÖ-VNV) och 0,5 m h. Konstruktionen består av en 0,8-1 m br vall av jord och sten som omger en 1 m st och 0...

Livsmedelsindustri (L1969:9663)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1952:7196)

Rökeri, 7x1,5 m (NÖ-SV). Rökugnen, belägen på krönet i SV, består av en cementring, 1,5 m diam och 1 m h. Till denna leder en rökgång 5,5 m l (NÖ-SV),...

Livsmedelsindustri (L1968:4917)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:2496)

Skärgårdsverk, trankokeri. Enligt uppgift från hembygdsföreningen ska det ha funnits två trankokerier på Råöns V sida. Det ena är lokaliserat (L1968:7...

Livsmedelsindustri (L1967:1654)

Skärgårdsverk, trankokeri, inom ett område ca 125 x 80 m (NNÖ-SSV) bestående av 8 husgrunder och lämningar efter en grumsedamm. Husgrunderna är 6-15 x...

Livsmedelsindustri (L1979:8902)

Bränneri, 40x40 m (Ö-V), bestående av husgrund, brunn samt drankgrop. Husgrund, 15x7 m (Ö-V), 0.5-2 m h, kallmurad. Avdelad i två sektioner. 2 m N om ...

Livsmedelsindustri (L1967:5870)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1973:8610)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:7546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Livsmedelsindustri (L1968:3665)

Trankokeri, uppgift om. Sannolikt läge för ett skärgårdsverk från 1700-talet. På platsen skall enligt gammal fiskare, bosatt i Gunnarby, ha legat ett...

Livsmedelsindustri (L1972:4660)

Lämningar efter bränneri, bestående av en källargrund 4x4 m stsamt V om denna enstaka 0,5-1 m st grundstenar? Källaren belamradmed avskräde.

Livsmedelsindustri (L1945:8983)

Fisk- och köttrök, bestående av en ingrävning i backen, 5x3 m (ÖNÖ-VSV) och 1,3 m dj. Öppning i VSV, ca 1 m br, där en järntunna är ingrävd. I botten ...

Livsmedelsindustri (L1996:7808)

Sillbotten, ca 1,3 m diam, i klappersten. (RAÄ Dnr 3.4.2-915-2016)

Livsmedelsindustri (L1967:2225)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1978:5526)

Grund efter bränneri, 18x10 m (NNÖ-SSV), intill 1,5 m h, kallmur av tuktad sten. I N delen är källare, 10x5 m och intill 2,5 m dj. I S delen är rasera...

Livsmedelsindustri (L2019:107)

Lämning efter guanofabrik 70 x 32 m stor (N-S), bestående av två murade bingar för mottagning av sill i V, samt murade terrasskanter i Ö. Sillbingarn...

Livsmedelsindustri (L1970:5390)

Bodgrund efter sillsalteri?, 8x8 m st (NÖ-SV), bestående av syllstenar, 0,5-1,5 m st. Grunden är belägen på ett smalt spänne mellan på bergssidor och ...

Livsmedelsindustri (L1969:7101)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:8522)

Skärgårdsverk, rest av trankokeri, ca 130 x 30 m (NV-SÖ). Bestående av 2 st stenvallar, 50 m resp 35 m l, som utgör resterna efter en grumsedamm. Områ...

Livsmedelsindustri (L1968:1145)

Trankokerilämningar. Inom området finns minst två husgrunder, varav en enligt uppgift fungerat som affär. I den lägre sänkan syns mellan bergen spridd...

Livsmedelsindustri (L1967:9949)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1998:6365)

Livsmedelsindustri, bärtorkeri. Inom ett ca 70 x 55 m (V-Ö) st område är 1 grund efter torkeri, 1 brunn, 1 husgrund samt 1 jordkällare. Torkeriet är ...

Livsmedelsindustri (L1970:4401)

Trankokerilämningar(?), 20x10 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1husgrund och ett gräsbevuxet jordlager. Husgrunden är 8x5 m(ÖNÖ-VSV), med ställvis synliga sy...

Livsmedelsindustri (L1970:7439)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:6094)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:470)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:2582)

Skärgårdsverk, trankokeri, förtört och borttaget. Av anläggningen finns inget kvar.

Livsmedelsindustri (L2005:8789)

Bryggerilämning, ca 30 x 20 m (NV-SÖ), bestående av 1 grund efter bryggeri, 1 källargrund samt 1 brunn. Grunden efter bryggeriet är beläget i södra de...

Livsmedelsindustri (L1956:5690)

1) Husgrund, tillhörande sentida bränneri 24x10 m (NV-SÖ) och intill 1,5 m hög av tuktade och borrade stenar. Delvis ingrävt i åssluttning. Husgrunden...

Livsmedelsindustri (L1953:591)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:1574)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:1042)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1976:9210)

Fiskdamm, 250x35 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,5 m dj. Omgiven av jordvallar.

Livsmedelsindustri (L1969:9519)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:4808)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1980:9078)

Fiskrökeri, 20x17 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 fiskrök och 1 jordkällargrund. Fiskrök, kvadratisk, 3x3m och 0,8 m dj, av jord. I SÖ är nedgrävd rökgång...

Livsmedelsindustri (L1967:6450)

Trankokerilämning, 40 x 20-30 m (N-S), bestående av 1 trankokerigrund, 1 grumsdamm, 1 husgrund efter bostadshus samt grunder i form av stenskoningar. ...