Livsmedelsindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för livsmedelsförädling.
Livsmedelsindustri (L1979:9468)

Bränneri, 90x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 husgrunder samt drankkista. Husgrund (1), 10x7 m (N-S), intill 2.5 m h, kallmurad. Delvis raserad. Omedelb...

Livsmedelsindustri (L1978:882)

Lämning efter gårdsbränneri bestående av två husgrunder samt brunn. Husgrund, 11x6 m (NNÖ-SSV), kallmurad av huggen sten, intill 1,7 m h, ingång i SÖ....

Livsmedelsindustri (L1975:9568)

Lämningar efter bränneri, bestående av 1 spismur 4x4 m st och 1 mh. Enligt Rune Stigmarker, St Stigbo togs vattnet till brännerietfrån en bäck ca 900 ...

Livsmedelsindustri (L1968:1573)

Skärgårdsverk, sillsalteri/trankokeri, ca 95 x 65 m (N-S). Bestående av en stenvall, ca 40 m l (Ö-V) och ca 4 m br, ca 0,6 m h, delvis synlig över vat...

Livsmedelsindustri (L1978:84)

Brännerilämning, bestående av husgrund, 18x8 m (Ö-V) och 0,2-0,4 m h. Omedelbart S om grunden är en brunn, 2,5 m diam, igenfylld med sten.

Livsmedelsindustri (L1969:1137)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:754)

Skärgårdsverk, sillsalteri/trankokeri?, bestående av ett ca 10 m i diameter stort gräsbevuxet jordlager, där det i V syns 2 syllstenar(?). Omedelbart ...

Livsmedelsindustri (L1968:556)

Skärgårdsverk. Inom markerat område, ca 150 x 100 m (NV-SÖ) har Karlsholmens trankokeri/sillsalteri legat. Idag bebyggt med moderna sjöbodar och brygg...

Livsmedelsindustri (L1968:9245)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:9965)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:5864)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:9956)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:2582)

Skärgårdsverk, trankokeri, förtört och borttaget. Av anläggningen finns inget kvar.

Livsmedelsindustri (L1953:2572)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1966:366)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:1227)

Sillsalteri, platsen för. På angiven plats har tidigare funnits ett sillsalteri. Utgör platsen för ett skärgårdsverk från sent 1700-tal, med kvarvaran...

Livsmedelsindustri (L1996:7786)

Område med sillbottnar, ca 25x5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 sillbottnar i klapper, närmast skålformade, flacka gropar.

Livsmedelsindustri (L1972:3074)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1979:8663)

Husgrund, bränneri, 8x7 m (Ö-V), 0.5-1 m h, kallmur. Omedelbart Ö härom är: Brunn, 1 m diam, sekundär överbyggnad.

Livsmedelsindustri (L1968:3919)

Plats för sillsalteri enligt Lantmäteriakt från år 1780. Byråmässigt inlagd.

Livsmedelsindustri (L1980:9318)

Rök, rund, 3 m diam och 1 m h. På ovansidan av lämningen är öppning, rund, 0,3 m diam, av fastkilade stenar. I den N delen av lämningen är öppning, ru...

Livsmedelsindustri (L1952:2713)

Brännerigrund, rest av, 13x5 m (N-S), med kallmurade väggar, intill 1,3 m h. Ingång i N.

Livsmedelsindustri (L2022:8564)

Utsprängd/uthuggen ravin inför påbörjad, men ej färdigställd sagogrynsfabrik. Ravinen är 4 m djup 2,5 m bred och 22 m lång. Diket övergår i lika bred ...

Livsmedelsindustri (L1970:323)

Bränneri bestående av en husgrund 6x6 m och 2 m dj. Ingång i S. Kallmurad med 0,3-0,6 m st stenar. Runt grunden är vall intill 1 m h och 3 m br. Enlig...

Livsmedelsindustri (L1968:9331)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1985:252)

Grunder till 2 st rökerianläggningar. De är kvadradiska, ca 2x2 m st och ca 1 m h med kallmurade väggar. Avståndet mellan grunderna är ca 3 m.

Livsmedelsindustri (L1968:1574)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2022:4947)

Grund efter saltverk i form av en rektangulär uppbyggd plan terrass av jord och sand, 60 x 10 m (NNV-SSO). I O ansluter terrassen mot en brant sluttni...

Livsmedelsindustri (L1969:9803)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:7889)

Skärgårdsverk, trankokeri, ca 200 x 130 m st område (Ö-V). Nu till större delen täckt med sprängsten. Endast en bit av trankokeribyggnadens grund(?) å...

Livsmedelsindustri (L1974:4104)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Bränneriet, Livsmedelsindustri (L1973:8177)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1998:6365)

Livsmedelsindustri, bärtorkeri. Inom ett ca 70 x 55 m (V-Ö) st område är 1 grund efter torkeri, 1 brunn, 1 husgrund samt 1 jordkällare. Torkeriet är ...

Livsmedelsindustri (L1967:6408)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:421)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1974:9303)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1971:8674)

Brännvinsförråd/-källare, tillhörigt gården Alversjö, enligt ägaren till Alversjö, Ulf Wolfart, bestående av 2 kallmurade väggar. S väggen är ca 5 m l...

Livsmedelsindustri (L1953:9509)

Rökeri, bestående av en rökgång, ca 5 m l (NÖ-SV), ca 1 m br och 0,5 m h, täckt med jord och sten. Träkonstruktion av yngre ålder i slutet av rökgånge...

Livsmedelsindustri (L1978:3701)

Lämning efter stärkelsebruk, 40x20 m (NV-SÖ), bestående av husgrund samt 3 bassänger. Husgrunden är gjuten, 12x8 m (Ö-V) och 0,3-0,5 m h. Bassängerna ...

Livsmedelsindustri (L2019:107)

Lämning efter guanofabrik 70 x 32 m stor (N-S), bestående av två murade bingar för mottagning av sill i V, samt murade terrasskanter i Ö. Sillbingarn...

Livsmedelsindustri (L1940:4001)

Husgrund efter slakteri, 9x5 m (NÖ-SV), i markhöjd, av huggna stenar. SV änden av husgrunden ingår i en kallstensmur som löper ner mot åker. Enligt up...

Livsmedelsindustri (L1970:4401)

Trankokerilämningar(?), 20x10 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1husgrund och ett gräsbevuxet jordlager. Husgrunden är 8x5 m(ÖNÖ-VSV), med ställvis synliga sy...

Livsmedelsindustri (L2011:5115)

Industrilämning, ruin, av sockerbruk ca 100 m l (NV-SÖ) och 14-30 m h. Tre våningar. Byggt av röd kalksten och tegel. Bevuxet med lövträd. På SV sidan...

Livsmedelsindustri (L1970:4400)

Tomterilämningar, 125x55 m (Ö-V), bestående av ca 3 husgrunderoch 1 grumsedamm. Husgrunderna är, 5x4, 20x9 och 21x12 m st,varav den sistnämnda har tre...

Livsmedelsindustri (L1979:8902)

Bränneri, 40x40 m (Ö-V), bestående av husgrund, brunn samt drankgrop. Husgrund, 15x7 m (Ö-V), 0.5-2 m h, kallmurad. Avdelad i två sektioner. 2 m N om ...

Livsmedelsindustri (L1970:9413)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1939:4851)

Grund till tröskvandling, rund, 8 m diameter, intill 0,2 m h, i mitten är en grop, 4 m diameter, 0,2 m dj.

Livsmedelsindustri (L1968:555)

Skärgårdsverk. Inom markerat område, ca 130 x 35-60 m (NNÖ-SSV) har Lerviks trankokeri/sillsalteri legat. Idag bebyggt med moderna sjöbodar och bryggo...

Livsmedelsindustri (L1972:9146)

Lämningar av bränneri, bestående av 2 husgrunder, varav den ena har stående murar, 3-3,5 m h och däri valv för dörröppning. Denna husgrund härrör från...

Livsmedelsindustri (L1969:9354)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:9281)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:4324)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1953:6908)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1953:1179)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1962:2624)

Damm (?), avrundat fyrsidig, ca 16x16 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1 m dj, nu torrlagd. Odlingssten på och nedvräkt kring kanten. Förmodas på orten (markägaren)...

Livsmedelsindustri (L1966:586)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1970:4688)

Trankokerilämning (?), högliknande, 4x3 m (NÖ-SV) och 0.7 m h.Övertorvad med i ytan tegel. Osäker. Möjligen för en gryta.

Livsmedelsindustri (L1968:1956)

Industrilämning, trankokeri, inom ett område av ca 130x70 m (NÖ-SV), enligt kartmarkering i anmälan, bestående av 1 grumsdamm och 5 husgrunder. Grumsd...

Livsmedelsindustri (L1978:7898)

Grund till bränneri, närmast kvadratisk, ca 5x5 m (NV-SÖ) och intill 0,7 m h av 0,3-0,5 m st st stenar . Trolig ingång i SSV.

Livsmedelsindustri (L1967:2110)

Sillsalteri, ca 20 x 20 m, enligt markering på orginal-fotokartan. Sannolikt läge för ett skärgårdsverk från 1700-talet alternativt 1800-talet. Beskri...

Livsmedelsindustri (L1978:16)

Lämning efter gårdsbränneri, bestående av 1 husgrund, 12x10 m (NV-SÖ) och intill 2 m h, kallmurad. I Ö är ett eldstadsröse, intill 0,6 m h. Ingång i N...

Livsmedelsindustri (L1954:6311)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1973:2492)

1. Järnvägsstation, borttagen. Den s.k. statsbanans station.På V väggen inne i biljettexpeditionen, i modern stil uppförda centralstationsbyggnaden är...

Livsmedelsindustri (L1959:2383)

Husgrund, endast synlig i åkanten som en 10 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m h kallmurad kant, av 0,2 - 0,5 m st stenar. Enligt ortsbefolkningen är det grunden t...

Livsmedelsindustri (L1967:8302)

Industrilämningar efter trankokeri. Uppgift från 1793 års karta

Livsmedelsindustri (L1979:9043)

Lämningar efter sagogrynsfabrik, 40x35 m. Husgrund, 40x11 m, gjuten platta, i N och V delvis bevarade grundmurar, intill 2.5 m h, huggna granitblock m...

Livsmedelsindustri (L1939:4877)

Område med lämnibgar efter saltbodar, 20 x 15 m. På området är 3 stenrösen, 4 x 2,5 m (NNÖ-SSV), 1,5 m h, respektive 2 x 1,5 m (NNÖ-SSV), 1 m h respek...

Livsmedelsindustri (L2021:8243)

Ett vattenhål eller damm. I fyllningen bland annat hasselnötskal och grisben från brånsåldern. Under historisk tid har grävda rännor och träkonstrukti...

Livsmedelsindustri (L1978:3055)

Lämning efter stärkelsebruk, ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 husgrunder, eldstadsröse samt kvarnränna. Kvarnrännan är 30 m l (ÖNÖ-VSV) och 1,5 m ...

Livsmedelsindustri (L1952:7608)

Rökeri, 4x1,5-2,5 m (ÖSÖ-VNV) och 0,4-0,8 m h. Kallmurad av 0,2-1 m st stenar, samt jordfast block, 1,3x1,2 m st. I ÖSÖ är en rund rököppning, ca 0,5 ...

Livsmedelsindustri (L1967:9981)

Område med industrilämningar? 1975 års inventering registrerade här 3 husgrunder, varav 2 nu är förstörda av industrins expansion. Den återstående lig...

Livsmedelsindustri (L1969:7256)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:4503)

Lämningar efter bränneri, bestående av 1 husgrund 40x20 m st (Ö-V)av enstaka 0,5-1,3 m st grundstenar. Omedelbart N om grunden är 1vägbank.

Livsmedelsindustri (L1968:3665)

Trankokeri, uppgift om. Sannolikt läge för ett skärgårdsverk från 1700-talet. På platsen skall enligt gammal fiskare, bosatt i Gunnarby, ha legat ett...

Livsmedelsindustri (L1969:9741)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:324)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1969:8335)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L2021:2352)

Fodermagasin med vattendriven tröskning, inom ett område av ca 10-50×20-40 m (Ö–V), bestående av 1 husgrund, 1 nu genombruten dammvall, och 1 kallmura...

Livsmedelsindustri (L1986:159)

Rökugn? eller linbastugn, rest av, 6x3 m (ÖSÖ-VNV) och 0,5 m h. Konstruktionen består av en 0,8-1 m br vall av jord och sten som omger en 1 m st och 0...

Livsmedelsindustri (L1970:8641)

Trankokerilämning, bestående av 1 husgrund, 25 m l (NV-SÖ), 10 mbr och intill 1.5 m h. Vid basen på SV långsidan och SÖkortsidan är en grundmur av 0.3...

Livsmedelsindustri (L1971:8727)

Plats för ångbränneri, tillhörigt gården Alversjö, enligt ägaren till Alversjö, Ulf Wolfart. Inga spår på platsen återfinns idag. På generalstabskarta...

Livsmedelsindustri (L1972:4504)

Lämningar efter bränneri. Inom ett ca 30x15 m st område finnsotydliga rester av husgrund mest bestående av spridda grundstenar0,5-1 m st.

Livsmedelsindustri (L1976:9208)

Fiskdamm 120x15-30 m (ÖNÖ-VSV), omgiven av jord- och stenvallar. Fortfarande vattenförande.

Livsmedelsindustri (L1972:5041)

Lämning efter bränneri, bestående av 1 jordkällare(brännerigrund?) 6x4 m st (Ö-V), 1,5 m h kallmurade innerväggarav 0,2-0,7 m st stenar. Beväxt av en ...

Livsmedelsindustri (L1968:2419)

Skärgårdsverk, trankokeri, förstört och till större delen borttaget. Nu finns endast grumsedammen kvar, ca 17 m l och 5-10 m br (NV-SÖ). Inbyggd som l...

Livsmedelsindustri (L1969:7621)

Skärgårdsverk med stående byggnader, enligt uppgift sillsalteri. Inom ett område ca 140 x 20-40 m (NNÖ-SSV) är 1 salteribyggnad, 1 boningshus/krog och...

Livsmedelsindustri (L1953:9448)

Rökeri, bestående av en grund, 8x4 m (N-S), intill 1,5 m h kallmurade väggar av sten. I N ansluter en rökgång, 6 m l (N-S), ca 1 m br och 0,5 m dj. Tä...

Livsmedelsindustri (L1954:7236)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:8733)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:27)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1967:1654)

Skärgårdsverk, trankokeri, inom ett område ca 125 x 80 m (NNÖ-SSV) bestående av 8 husgrunder och lämningar efter en grumsedamm. Husgrunderna är 6-15 x...

Livsmedelsindustri (L1973:4220)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1972:9764)

Lämning av bränneri, bestående av 2 husgrunder samt 1 stenskodd väg-vägbank (Ö-V). Själva brännerilämningarna är den i S markerade husgrunden. Det som...

Livsmedelsindustri (L1978:5526)

Grund efter bränneri, 18x10 m (NNÖ-SSV), intill 1,5 m h, kallmur av tuktad sten. I N delen är källare, 10x5 m och intill 2,5 m dj. I S delen är rasera...

Livsmedelsindustri (L1979:1563)

Ångbänneri, rektangulär, 13x9 m (NÖ-SV) intill 3 m h, av 0,1-1,3 m st stenar.

Livsmedelsindustri (L1969:5174)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1973:6993)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Livsmedelsindustri (L1968:2563)

Skärgårdsverk, trankokeri, förstört och borttaget. Grumsedammen låg NÖ om trankokeriet. Inga rester är synliga.

Livsmedelsindustri (L2021:2204)

Brännvinsbränneri, enligt uppgift på karta från 1829. Inom området finns ett par grunder som kan utgöra del av grunder till bränneriet. Den ena är ca ...

Livsmedelsindustri (L1976:9210)

Fiskdamm, 250x35 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,5 m dj. Omgiven av jordvallar.