Park-/trädgårdsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Medvetet utformat område avsett för promenader och rekreation eller enskilda anläggningar som ingår i ett sådant område.
Park-/trädgårdsanläggning (L2022:5070)

Ruddamm, rektangulär, 7,5x13 m och 1,5-2 m till vattenytan. Sidorna är raka. På en lantmäteriakt från 1703 står ”ruddamm” inskrivet på kartbilden invi...

Park-/trädgårdsanläggning (L2019:7126)

Damm, 12–13 m stor och närmast fyrkantig, delvis stensatt. Anläggningen begränsas i norr av en stenmur i den gamla gränsen mellan Vallda säteri och öv...

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:1324)

Fruktträdgård 1725. Idag åkermark.

Park-/trädgårdsanläggning (L2005:9167)

Parkanläggning 235x60-100 m (NÖ-SV) bestånde av 2 grävda dammar samt delvis omgivande stenmurar. Dammarna är 30-50 m l och 20-40 m br. grävda så att d...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:8658)

Trädgårdsanläggning?, 6 x 5 m (Ö-V), begränsad i N, V och i S av stenmurar, 0,4 - 0,6 m br och 0,1 - 0,6 m h, av kallmurade, delvis jordblandade stena...

Östra Engelska trädgården, Park-/trädgårdsanläggning (L1940:5531)

Stenröse, 5 m diam, av 0,3-0,5 m st löst packade stenar. Sannolikt del av trädgårdsanläggning

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:1322)

På platsen fanns "Phasan Trä Gården" 1725.

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:247)

Herrgårdspark 290 x 150 m Parken är av engelsk typ. Saknar idag synliga trädgårdsgångar. Vegetationen består av planterade träd, både löv- och barrtr...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:7413)

Damm, uppgift om. Enligt geometrisk karta 1747 har här legat en damm, ca 20 x 10 m (NV-SÖ). Utritad med blå färg och intill står det "gl Dam". Enligt ...

Park-/trädgårdsanläggning (L1979:6511)

Lusthusgrund?, rektangulär, 4 x 3 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m dj. Ställvis kantad av delvis tuktade stenar, 0,2 - 0,4 m st, delvis övertorvade. Särskilt tyd...

Park-/trädgårdsanläggning (L1979:6068)

Upprest sten, granit, 1,45 m h, 0,3 - 0,6 m br (N-S) och 0,1 - 0,3 m tj, avsmalnande upptill. Närmast triangulär genomskärning. Stenen står stadigt i ...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:8488)

Trädgårdsanläggning, ca 55 x 30 m (N-S), bestående av kallmurade trappor och kanter, stenmurar samt en delvis naturlig, närmast underjordisk gång mell...

Park-/trädgårdsanläggning (L2024:346)

Trädgårdsanläggning, 200 x 100 m (Ö–V), mestadels övergiven eller övergått till annan användning. Identifierad på och avgränsad utifrån brandförsäkrin...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:2954)

Naturpark, 250x50 m (N-S), bestående av en intill 20 m h bergbrant, längs vilken är anlagda gångstigar, delvis kallmurade, samt kompletterade med sten...

Park-/trädgårdsanläggning (L1986:550)

Område med rekreationsanläggning, ca 30x10-25 m (N-S), bestående av 1 lusthusgrund, 4x3 m (N-S) och 0,2 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Omedelbart S om g...

Park-/trädgårdsanläggning (L1987:4100)

Trädgårdsanläggning, ca 60x40 m (NV-SÖ), bestående av stensatt terrasskanter och 1 trappa av sten. Den i NV liggande terrasskanten är 40 m l (N-S) och...

Park-/trädgårdsanläggning (L1943:9160)

Engelsk park ca 260x90-170 m (NV-SÖ) hörande till Björnbo säteri. Inom området finns, bebyggelselämningar, fonrminnesliknande lämningar samt minnesste...

Park-/trädgårdsanläggning (L2023:6210)

Parkanläggning, Stora Djulö, nuvarande utbredning 100x60 m (NV-SÖ), enligt avmätning från 1799 ca 130x105 m (NV-SÖ).

Park-/trädgårdsanläggning (L2002:7845)

Parkanläggning med fossil åker, inom ett ca 250x65 m (Ö-V) st område, bestående av flera terrasser, 1 källargrop och markröjda ytor. I områdets V del...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:8085)

Lusthusgrund?, närmast rund, ca 7 m diam och 0,1 - 0,5 m h, bestående av en kallmurad kant av 0,2 - 0,5 m st, några delvis tuktade stenar. I kanten in...

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:1326)

Trädgårdsodling, "Iord Fruchts Sängar" enligt kartuppgift 1725.

Östra Engelska parken, Park-/trädgårdsanläggning (L1940:5493)

Trädgårdsanläggning, övergiven. Enligt uppgift fanns på platsen en romantisk park i engelsk stil med lusthus, ruddammar och en stor älghage i början a...

Park-/trädgårdsanläggning (L1986:2027)

Parkanläggning, ca 400 x 275 m (N - S). Enligt enskifteskartan 1827. På denna finns ett system av gångar av vilka endast ett fåtal nu kan identifieras...

Park-/trädgårdsanläggning (L1982:8442)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Park-/trädgårdsanläggning (L1959:7977)

Karpdamm, 32x10 m (Ö-V). Ovannämnda karpdammar har hört till Kungsgårdens anläggningar.

Park-/trädgårdsanläggning (L1980:6203)

Trädgårdsanläggning, ca 110X65 m (VNV-ÖSÖ). Området har tidigare utgjort trädgård till Degernäs herrgård. Området utgör idag huvudsakligen åkermark.Dn...

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:9177)

Enligt kartuppgift fanns på platsen en träd- eller humlegård på platsen 1702. På häradskartan är ytan angiven som liten åker. Vid inventeringstillfäll...

Park-/trädgårdsanläggning (L1982:8489)

Parkanläggning, ca 20x10 (NNV-SSÖ), bestående av resterna efter en "engelsk park" - Rosenforsparken - anlagd av bröderna Liberg under andra halvan av ...

Stora trädgården, Park-/trädgårdsanläggning (L1960:8554)

Trädgårdanläggning, rest av, totalt ca 295x140 m (NNÖ-SSV). Den egentliga trädgårdsdelen är ca 225x140 m. Det NNÖ:e partiet har utgjort en s.k. Wiesga...

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:5530)

Röseliknande lämning, 4 m diameter, 1 m h, av 0,3-0,5(0,8) m st löst packade stenar. Ingår sannolikt i parkanläggning. Bevuxen med dagliljor i S och Ö

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:5158)

Parkanläggning, 510 x 130-200 m (NNÖ-SSV). Området genomkorsas av gamla anlagda stigar, 2 m br, 0,2-0,3 m dj med plan botten, varav en del hålls öppna...

Park-/trädgårdsanläggning (L1959:7968)

Karpdamm, 50x6 m (Ö-V). Ovannämnda karpdamm har hört till Kungsgårdens anläggningar.

Park-/trädgårdsanläggning (L1980:8407)

Engelsk parkanläggning, inom ett ca 400x200 m (N-S) st område, bestående av stigar, broar, kanal, terass, hälsokälla och fundament. Stigarna, som löpe...

Park-/trädgårdsanläggning (L2013:9092)

Bytomt/gårdstomt, okänd utbredning, dock minst 35x30 m. Framkom i samband med arkeologisk utredning 2016. Inom ytan påträffades en sopgrop, en härd oc...

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:7475)

Gångstråk i herrgårdsparken, löper i en sträcka av 70-80 meter från de högre liggande partierna i trädgårdens västsluttning. Troligen lämningar efter ...

Pilträdgården, Park-/trädgårdsanläggning (L1960:8574)

Trädgårdsanläggning, ca 250x60 m (NÖ-SV). Avgränsad enligt 1729 års karta. Enligt den häradsekonomiska kartan från åren 1877-82 har tre uthus legat i ...

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:10550)

Lägre liggande platå nedanför och bakom huvudbyggnaden. Ca 30 x 25 meter stor, beväxt med kulturväxter buskar och träd. Sannolikt del av en äldre tr...

Park-/trädgårdsanläggning (L2023:3971)

Parkanläggning, rest av en Engelsk park, "Carl Ugglas park", utbredning enligt laga skifteskarta för Stora Djulö från 1896. Ca 200x65125 (NV-SÖ). I om...

Park-/trädgårdsanläggning (L2013:8723)

Trädgårdsanläggning, ca 60x30 m (N-S), avgränsad enligt topografi och efter geometriska avmätningskarta år 1706. Delvis terrasskant synlig i Ö, intill...

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:361)

Parkanläggning, övergiven, inom ett ca 600x300 m (N-S) stort område. Inom området finns anlagda vägbanker, som delvis är uppförda på fördämningsvallar...

Parnassen, Park-/trädgårdsanläggning (L1943:7868)

Park, 530x60-250 m (NV-SÖ). I parken är ännu spår av den gamla jaktstjärnan i form av minst nio anlagda gångar/siktlinjer som i de flesta fall hålls ...

Park-/trädgårdsanläggning (L2019:7125)

2 st dammar, 10–12 m breda och med en sammanlagd längd av cirka 60 meter (i NNV–SSO). Dammarna, som delvis är stensatta, är åtskilda av ett torrt part...

Park-/trädgårdsanläggning (L2009:8054)

Park-/trädgårdsanläggning, ca 460x195-320 m (Ö-V). Vid arkeologisk förundersökning år 2006 inom ett ca 70x30 m (N-S) st område strax N om slottsruinen...

Park-/trädgårdsanläggning (L2022:1912)

Parkanläggning, inom ett ca 630×480 m (NV–SÖ) st område, bestående av ett 10-tal stigar och vägbankar, 2 terrasser, 1 trappa, 20 tal planteringsanord...

Park-/trädgårdsanläggning (L1953:9809)

Berså, rest av, rund, 2,5 m diam och 0,3 m dj. Vid kanterna är stenar. Vid kanten har det funnits björkar, av dessa finns två kvar, varav en är dock k...

Park-/trädgårdsanläggning (L2024:539)

Park-/trädgårdsanläggning, cirka 70x15-20 meter (Ö-V), bestående av en husgrund/källare 5x4 m samt flera terrasseringar i sydsluttning av bergsparti. ...

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:7474)

Plan yta närmast, och i nivå med huvudbyggnaden Ultuna herrgård. Ca 40 x 35 meter stor. Består idag av grusgångar och rabatter. Sannolikt del av en äl...

Park-/trädgårdsanläggning (L2022:10369)

Parkanläggning, inom ett ca 360×170-270 m (N–S) st område med gångar, lusthus och damm. I sydöstra delen finns rester av en möjlig vägbank i form av e...

Park-/trädgårdsanläggning (L1987:9732)

Trädgårdsanläggning, 50x30 m (Ö-V). I S delen kallmurade rester efter grund till ett lusthus, 5x3 m (N-S). Rester av stenpartier och terrasser. Den om...

Park-/trädgårdsanläggning (L1989:4326)

Parkanläggning, rester av landskapspark anlagd i slutet av 1700-talet. Inom området är lämningar efter ett gångsystem samt minst fyra anläggningar i f...

Park-/trädgårdsanläggning (L2021:8156)

Trädgårdsanläggning, ca 50–60x45 m (ÖNÖ–VSV), bestående av 2 terrasser och 1 stenmur. De två terrasserna är ca 40x12–17 m (ÖNÖ–VSV), den N med en 0,5–...

Park-/trädgårdsanläggning (L1998:4027)

Parkanläggning, ca 90x80 m (NNO-SSV) stor, synlig genom flera anlagda gångar. Gångarna finns inritade på storskifteskarta från 1838 och 1848. Området ...

Park-/trädgårdsanläggning (L2021:4041)

Utbredningen för Svartsjö slotts kvartersindelade köksträdgård utgörande ett område på ca 13 kvadratmeter, 112x220 meter stort utifrån kartor från 163...

Park-/trädgårdsanläggning (L1986:2725)

Rastplats ?, närmast rund, 3,5 m diam, med intill 0,5 m h väggar av kallmurad sten. I SV är en ca 2 m br öppning . Utanför öppningen ansluter kallmura...

Park-/trädgårdsanläggning (L1971:6594)

Parkanläggning, ej avgränsad, påträffad vid georadarundersökningar 2010-2011. I georadarundersökningar kunde siktlinjer, gångar, två parterrer, ett fl...

Karl XI-stenarna, Park-/trädgårdsanläggning (L1989:4041)

Parkanläggning, ca 260x220 m (Ö- V). Indelad i fyra kvarter, avskilda av anlagda gångvägar och kanaler. I parkens SV kvarter är texten: CAROLVS XI MON...

Park-/trädgårdsanläggning (L1961:2641)

Park till Läckö slott, ca 600x150-250 m (NÖ-SV) och omfattar förutom byggnaderna även äldre trädgårdsanläggningar.

Park-/trädgårdsanläggning (L2023:866)

Uppbyggd terrasskant, 50 m l., N-S, och ca 0,3 m h. Uppbyggd av 0,2-0,6 m st. naturstenar i ett till två skikt.

Park-/trädgårdsanläggning (L1986:8139)

Trädgårdsanläggning, osäker utbredning, ca 23 m l (NÖ-SV) och 2 m br, bestående av kulturlager av stadskaraktär, med inslag av enstaka blålera, tegel...

Parken, Park-/trädgårdsanläggning (L1985:9016)

Parkanläggning, inom 450x350 m (Ö-V) stort område, bestående av rester efter en park i form av stensatta gångar, röjda ytor, husgrunder och stenmurar....

Park-/trädgårdsanläggning (L2013:2285)

Park- och trädgårdsanläggning, den Kirsteinska fruktträdgården från slutet av 1700-talet. Trädgården är terrasserad och en stensatt rundel finns som m...

Park-/trädgårdsanläggning (L1939:1170)

Park eller trädgård, enligt kartuppgift, Enligt Häradskartan fann en park eller trädgård på platsen 1901, 250 x 230 (Ö-V), enligt kartbild omgiven av ...

Park-/trädgårdsanläggning (L2019:7245)

Damm, rundad och cirka 12 meter i diameter. Delvis öppen vattenspegel, bevuxen med kaveldun. Strax norr om finns synliga rester efter ytterligare en (...

Park-/trädgårdsanläggning (L1939:2875)

Humlegård, uppgift om. På platsen fanns 1763 en humlegård, ca 20 x 20 m st, ca 30 störar är markerade på kartan.

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:3633)

Fruktodling. äppelodling, 125x30-50m (NNV-SSÖ). På platsen finns ca 30 kvarstående äppelträd.

Park-/trädgårdsanläggning (L1940:5529)

Högliknande lämning, 13 m diam, 2,5 m h, med i ytan uppstickande stenar, 0,4-0,6 m st. I ytan är även synligt tegel, sotig jord och enstala slaggbitar...

Park-/trädgårdsanläggning (L1986:3138)

Trädgård, rest av, ca 130 x 40 m (NNV - SSÖ). Inom området finns en brunn, kallmurad, 1,8 m diam och 1,3 m dj. I V sidan är ett upprättstående böjt jä...

Park-/trädgårdsanläggning (L2022:7140)

Område cirka 70x70 m N-S innehållande lämningar efter Ströms slottspark. Grusgångar finns fläckvis bevarade i hela området medan två raserade dammanl...

Park-/trädgårdsanläggning (L2005:7862)

Sittgrupp med bord. rektangulär, 8x5 m (NV-SÖ), sittgruppen består av 4 bänkar som bildar en rektangel, 4-8 m l, 0,45-0,55 m br och 0,35-0,55 m h. Run...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:6223)

Trädgårdsterrass, rund, 20 m diam, omgiven av en kallmur och intill 1,2 m h. I VNV och ÖSÖ är två öppningar med stentrappor, 1,5 m br. Trappan i SSÖ ä...

Park-/trädgårdsanläggning (L2020:1315)

Fruktträdgård 1725. Beskriven 1725:"Trägården Pimpeneret. Tilförne med Frucht Trän planterat men en del borttaget" 1725. I N fjärdedelen är texten "M...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:8184)

Grund för scen?, närmast rektangulär, 7 x 6 m (NÖ-SV) och intill 0,6 m h. I NV och SV uppbyggd begränsning på berg och block, av kallmurade stenar, 0,...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:6086)

Trädgårdsanläggning, rest av, 70x60 m (N-S), inom området är 1 husgrund, 1 terrass och stentrappor. Husgrunden är 4x3 m (NNÖ-SSV), 0,1 m h syllstenar....

Park-/trädgårdsanläggning (L1959:7976)

Karpdamm, 25x10m (Ö-V). Ovannämnda karpdamm har hört till Kungsgårdens anläggningar.

Park-/trädgårdsanläggning (L2015:2456)

Slottspark, ca 400x325 m (NV-SÖ), barockträdgård tillhörande Venngarns slott. Parken breder ut sig på det jämna fältet mellan slottshöjden och skogshö...

Park-/trädgårdsanläggning (L1978:8230)

Engelsk park tillhörig Spandelstorps gård, ca 140x135 m (Ö-V). Inom området är rester av ett slingrande gångsystem. I den centrala delen är spår av en...