Stadslager

Riksantikvarieämbetets definition: Kulturlager i miljöer av stadskaraktär (städer, köpingar, vissa handelsplatser).
Stadslager (L1984:6709)

Stadslager, ca 1150x1000 m (N-S), medeltida och yngre, i stadscentrum. Det nu skyddade området är ungefärligt angivet på fotokonceptkartorna. I övrigt...

Stadslager (L1997:2181)

Stadslager, med en utsträckning av 1300x350-550 m (N-S). Inom området kan lämningar från medeltid, 1500- och 1600-talet förväntas påträffas. Delvis un...

Stadslager (L2021:295)

Stadslager, ca 43x30 m (Ö-V). Inom området har en kontinuerlig bosättning förekommit från 1600-talet. Ligger 300 m direkt öster om Stockholms stadslag...

Stadslager (L1985:5811)

Område med eventuellt kulturlager. På J. de la Vallées karta från1658 finns markerat "ett gammalt ruinerat kapell". Den benämnesi Rannsakningarna 1686...

Stadslager (L2003:8484)

1) Husgrundsområde. Inom ett område 460x260 m (NNV-SSÖ) är 216bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5brunnar, 1 avloppsledning,...

Stadslager (L1943:574)

Stadslager, ca 310x210 m (NV-SÖ). Troligen den tidigare platsen för Östhammars stad. Inom området har kulturlager påträffats vid mindre utgrävningar. ...

Stadslager (L1938:8350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1989:3865)

Område för den medeltida staden, ca 2800 x 250-1300 m st (NNÖ-SSV), i dels bebyggt stadsområde, dels i parkområde. I parkområdet är talrika oregelbund...

Stadslager (L1960:620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1958:2860)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600 tal. Litt. E. Andren, Västerviks bebyggelsehistoria Sthlm 1933. F. Lindberg,...

Stadslager (L2003:9006)

1) Husgrundsområde. Inom ett område 460x260 m (NNV-SSÖ) är 216bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5brunnar, 1 avloppsledning,...

Stadslager (L1998:3961)

Stadslager, ca 600x435 m (NÖ-SV). Inom området finns husgrunder, vägar, begravningsplats och kyrkogrund efter Grängesbergs gamla centrum. På grund av ...

Stadslager (L1967:8421)

Medeltida kulturlager, inom ett ca 600x350-400 m st område, enligt avgränsning genom projekt Medeltidstiden. Avgränsningen överensstämmer i stort med ...

Stadslager (L1996:4154)

Stadslager, Varberg stad, delundersökt. Inom ett område av 550x350 m (N-S) kan kulturlager förväntas inom Vallgatorna, från 1660-talet och framåt i ti...

Stadslager (L2009:1452)

Stadslager, av okänd utbredning och beskaffenhet. Enligt Medeltidsstadens skrift över Hästholmen bör ha funnits urban bebyggelse i området från omkrin...

Stadslager (L2015:7789)

Kulturlager. Området inlagt från 1650-tals karta. Inom området kan väntas påträffas kulturlager från medeltid och 1600-tal.

Stadslager (L1996:4537)

Kulturlager. Inom ett område 880x600 m (N-S) kan kulturlager påträffas från staden Getakärr, Gamleby eller Gamla Varberg som upphörde år 1584.

Stadslager (L1935:748)

Område där kulturlager, ca 1800 x 150 - 600 m ( Ö-V ), från den äldsta 1600-tals staden kan väntas påträffas. Provisoriska stadsprivilegier år 1621 so...

Stadslager (L1962:8858)

Kulturlager. Inom området kan påträffas kulturlager från 1500- och 1600-tal. Mariestad fick stadsprivilegier 1583. 1600-talskarta från tiden före regl...

Stadslager (L1988:4669)

Medeltida stadslager, Landskrona. Delundersökt. Staden fick sina första privilegier av Erik av Pommern år 1413. Anlagd på platsen för ett äldre fiskel...

Sala gruvby, Stadslager (L2003:9124)

Husgrundsområde. Inom ett område 460 x 260 m (NNV-SSÖ) är 216 bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5 brunnar, 1 avloppsledning...

Stadslager (L1985:5813)

Stadslager. Område med eventuella kulturlager. År 1663 fanns här bl.a. 20 smedjor. Se Skannat dokument Inventeringsboksuppslag under huvuduppgiftsflik...

Stadslager (L2003:8485)

1) Husgrundsområde. Inom ett område 460x260 m (NNV-SSÖ) är 216bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5brunnar, 1 avloppsledning,...

Stadslager (L1960:2928)

Stadslager från 1600-1700-talen, 1600 X 375 m, (V-Ö), begränsningen inlagd efter äldre stadskartor och tidigare utförda arkeologiska undersökningar. F...

Stadslager (L2007:6938)

Stadslager, ca 650x550-610 m (ÖNÖ-VSV). Inom detta område kan kulturlager väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Stadsprivilegier år 1642...

Stadslager (L1979:3550)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från 1500 och 1600-tal. Kristianopel anlades 1599. Grundplan 1660 ur Lorenzon, Christian IV:s byanlæg.

Stadslager (L2003:2640)

Medeltida kulturlager, 1050x100-600 m. Ungefärlig utsträckning för område inom vilket medeltida kulturlager kan förväntas. Områdets begränsning överfö...

Stadslager (L2004:3307)

Område med kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-tal.

Stadslager (L1980:710)

Stadslager, ca 1000×300 m (NV–SÖ). Lindesberg erhöll stadsprivilegier år 1643. Påträffade kulturlager hörande till staden har observerats vid omkring ...

Stadslager (L1988:5437)

Stadslager, ett område utanför det på RAÄ nr Malmö 20:1 markerade, som ingick vid 1983 års utredning. Se "Underrättelser från RAÄoch SHM, nr 4, 1983".

Stadslager (L1979:3551)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Avaskär nämns första gången år 1350.

Stadslager (L2007:4657)

Stadslager, ca 700x300 m (Ö-V). Område där kulturlager från 1600-talsstaden förväntas påträffas. Staden grundad 1611 av Karl IX.

Stadslager (L1943:2153)

1a) Kulturlager mm, av okänd utsträckning, framkomna vid schaktningsarbeten för dåvarande tomten 8 inom kv Borgmästaren 1934 ochbestående av rester av...

Stadslager (L1985:6371)

Stadslager. Område där kulturlager från medeltiden kan väntas påträffas. I NÖ är platsen för Eskilstuna slott och kloster samt i S är Köpmangatan, som...

Stadslager (L1988:2436)

Kulturlager. Inom det avgränsade området kan väntas påträffas kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-talen. Gränslinjen sammanfaller i stort med gr...

Stadslager (L2004:3306)

Kontrollundersökt område. Kontrollundersökning föranledd avmarkarbeten. Kulturlager med ett 1.4 m tj snitt påträffades.Fynd av trä-, ben- och tegelres...

Stadslager (L1997:1225)

Kulturlager från stadsbebyggelse från medeltid till 1500- och 1600-talen. Äldsta belägget för staden är från år 1408. Se rapporten "Medeltidsstaden" n...

Stadslager (L1993:6061)

Område med kulturlager, ca 600x400 m (N-S), under befintlig bebyggelse. Öjebyn har medeltida anor och undersökningar 1968-70 resulterade bl.a. i hus- ...

Stadslager (L1990:7628)

Stadslager. Område innanför stadsmur (RAÄ Åhus 16:1) med kulturlager från Åhus tidigare bebyggelse. Karta från 1600-talets slut publicerad i Svenska f...

Stadslager (L1958:8099)

1) År 1975 gjordes en arkeologisk undersökning i ett provschakt,4x 3 m. Kulturlager, ca 1,2 m tjockt, med bl a stenpackning,keramik , m m.

Stadslager (L1963:3346)

Stadslager, ca 800x600 m (NÖ-SV). Staden fick sina privilegier år 1644.

Stadslager (L1966:951)

Stadslager, ca 550x400 m (VNV-ÖSÖ). Område där kulturlager från 1600-talet kan väntas påträffas. Stadsprivilegier 1619. Dnr 321-850-2003: N om stads...

Stadslager (L1980:4669)

Medeltida kulturlager inom område med oklar begränsning. Inom angivet område med streckad begränsningslinje rymdes drottning Kristinas stadsplan från ...

Stadslager (L1990:7375)

Stadslager, kulturlager. Inom området har en kontinuerlig bosättning förekommit ända från 200-talet e. Kr. Staden Vä fick sina första kända privilegie...

Stadslager (L1980:2801)

Kulturlager kan väntas påträffas från 1600-talsstaden. Stadsprivilegier 1643.

Stadslager (L1988:7459)

Medeltida stadsområde, ca 1200 x 200-500 m st (VNV-ÖSÖ) enligt karta i rapporten medeltidsstaden 38 Trelleborg. Inom området har ett större antal arke...

Stadslager (L1976:5217)

Kulturlager efter medeltida hospital, ca 180x180 m (NNV-SSÖ), området kan ha en större utsträckning mot N, NÖ och S. Inom området finns ruinlämningar ...

Stadslager (L1997:1717)

För information införd vid FMR före FMIS införande, se skannat dokument, Inventeringsboksuppslag. Kulturlager, stad, med en utsträckning av 550 x 350...

Stadslager (L1988:4670)

Kulturlager, stad. Medeltidslämningar i form av St Görans hospital med kyrkogård, delvis undersökt. Hospitalet omnämns första gången 1505 och uppges v...

Stadslager (L1951:3217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1996:5394)

Kulturlager, utgörande den medeltida -1500-1600-tals staden. Den medeltida staden är dock mycket lite känd genom grävning. Dnr 321-1783-2000 Rapport f...

Stadslager (L1937:8370)

Stadslager, inom ett område ca 40 x 20 m (NV-SÖ) st framkom syllstensrader och spridda syllstenar ca 0,1 - 0,6 m st. Det framkom även ett fåtal mindre...

Stadslager (L1997:3939)

Kulturlager, stad. Område där kulturlager kan förväntas påträffas, från medeltid, 1500- och 1600-tal. Se stadsarkeologiskt register, Halmstad. Se Ska...

Stadslager (L1985:5812)

Stadslager, bytomt, plats för. Enligt Hermelin skall någonstans inom detta område ha legat en kulle på vilken Eskil hade sin gård. Kullen förstördes ...

Stadslager (L1996:4085)

Kulturlager, delundersökt. Inom ett ca 600x200-330 m (NV-SÖ) st område kan kulturlager påträffas från Varberg på Platsarna 1613 - 1666.

Stadslager (L1968:9295)

Stadslager. Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid och 1500-1600-tal. Karta från 1700-talets förra hälft publicerad i Svenska stads...

Stadslager (L1968:1155)

Område med medeltida kulturlager, 900x500 m (NNV-SSÖ), 1500-1600-tal. Stadsprivilegier år 1442. Delundersökt.

Stadslager (L2010:1734)

Medeltida kulturlager, inom ett 1000x450-750 m (NÖ-SV) st område enligt avgränsning genom projekt Medeltidsstaden.

Stadslager (L2001:8699)

Område där kulturlager från medeltid, 1500- och 1600- tal kan förväntas påträffas. Stadsprivilegier 1459. Arkeologiska undersökningar m.m. se "stadsre...

Stadslager (L1962:7821)

Stadslager, ca 500x400 m (NNÖ-SSV). Markerat område täcker den genom Magnus Gabriel de la Gardie anlagda s k nya stadens kulturlager.

Stadslager (L1997:4474)

Kulturlager. Område där kulturlager kan förväntas påträffas från förhistorisk tid och medeltid. Se stadsarkeologiskt register, Halmstad.

Stadslager (L1941:2293)

Område med medeltida kulturlager. Det markerade området utgör bevakningsområde enligt länsmuseets önskningar. Se även nr Uppsala 65:1 och Uppsala 85:1...

Stadslager (L1938:8586)

Stadslager.Inom området kan förväntas kulturlager från 1600-1700-tals staden. Umeå fick provisoriska stadsprivilegier år 1622, som förnyades 1646. Sta...

Stadslager (L2011:4081)

Medeltida kulturlager, ca 600-1200x100-700 m st område enligt avgränsning genom projektet Medeltidsstaden. Avgränsningen överensstämmer i stort med ut...

Stadslager (L1969:847)

Kulturlager, stad, ca 400x550 m (NNÖ-SSV), inom området kan kulturlager från medeltid, 1500-1600-tal föväntas påträffas. Stadsprivilegier 1473. Kallad...

Stadslager (L1957:2654)

Stadslager. Inom markerat område, med en ungefärlig utsträckning av ca 1000x300-500 m (NÖ-SV), finns sotfärgad kulturjord av en vikingatida och tidigm...

Stadslager (L2015:7518)

Stadslager, överförd till L2015:7789. Område känt genom arkeologiska undersökningar. Publikation om detta är nu ej utkommen. Se även Inventeringsbok.

Stadslager (L2007:9898)

Stadslager. Inom detta område kan kulturlager väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Stadsprivilegier 1584.

Stadslager (L1958:8622)

Område där kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-tal kan väntas påträffas. Karta från år 1674. - - Beskrivningen kompletterad år 2005 av H. Nilss...

Stadslager (L1997:4475)

Stadslager, medeltida kulturlager (samt boplatslämningar från stenålder-järnålder), delvis undersökta och borttagna. Inom det på kartan markerade områ...

Stadslager (L2002:433)

1) Kulturlager, stad. Se inventeringshandlingarna. 2) Färdväg,uppgift om. Se inventeringshandlingarna.

Stadslager (L1964:2433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L2016:5567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1960:8502)

Stadslager, osäker utbredning, ca 60X25 m (ÖNÖ-VSV). Bestående av ett ca 0,5 m tj kulturlager som bla innehåller delar av laggkärl, dymlingar och kera...

Stadslager (L1984:7759)

Stadslager. Område med eventuella kulturlager. Torshälla finns omnämt från 1252 och framåt under medeltid. Mycket litet fyndmaterial har dock framkomm...

Stadslager (L1983:1114)

Stadslager. Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Karta från första delen av 1600-talet. Omnämnt som biskopsä...

Stadslager (L1991:6807)

Medeltida stadstomt, osäker utsträckning, ca 500x200 m (ÖNÖ-VSV), enligt inv. år 1967. Här skall den medeltida staden Luntertun, även kallad Runestad,...

Stadslager (L1979:6613)

Stadslager, ca 435 x 355 m (VNV-ÖSÖ). Inom området finns kulturlager från medeltid och framåt.

Stadslager (L1943:2149)

Medeltida kulturlager, sannolikt utsträckning ca 1050x60-350 m (NNÖ-SSV), påvisade genom undersökningar enligt stadsarkeologiskt register (fram till 1...

Stadslager (L1990:4960)

Stadstomt, ca 420x200-300 m (NNÖ-SSV), enligt lantmäterikarta från 1600-talet, bestående av kyrka, torg och tomter. Ängelholm sägs vara "dotter" till ...

Stadslager (L1951:3346)

Område där kulturlager från Hudiksvalls äldsta stadsbebyggelse, 1582-1640-talet, förväntas att finnas, inom två nästan sammanhängande områden, 550x250...

Stadslager (L1944:9701)

Kulturlager stad, ca 650x600 m (N-S). Plats för Östhammars stad, grundad 1521 (efter Öregrunds stads bränning 1521). 1539 erhåller Östhammar skyddsbre...

Stadslager (L1976:7960)

Medeltida hamnsamhälle klassat som stadslager, delundersökt, känd utsträckning ca 570x350 m (NÖ-SV). Framförallt bestående av kulturlager och bebyggel...

Stadslager (L1982:8620)

Askersund stad. Område där kulturlager från 1600-talsstaden kan väntas påträffas. Stadsprivilegier från år 1643. Se Skannat dokument, inventeringsbok...

Stadslager (L1990:9664)

Kulturlager stad, delundersökt, ca 530x450 m (N-S). Tumathorps medeltida stad, med dateringar från 1000-talet, som var en viktig handelsstad vid den d...

Stadslager (L2016:8190)

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Tillägg: Vid arkeologisk undersökning i...

Stadslager (L2003:9180)

Kulturlager stad.

Stadslager (L1973:2508)

Område med kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-talen. Stadsprivilegier 1283 V delen. Ö delen från 1612.

Stadslager (L1989:5374)

Område för den medeltida staden, delvis undersökt, ca 3500 x 300-1800 m st (NNÖ-SSV), bestående dels av bebyggt stadsområde, dels av flack åker- och h...

Stadslager (L2015:2168)

Stadslager, ca 1100x250-650 m (NÖ-SV), omfattande stadskärnan i Sigtuna stad, d.v.s. följande kvarter: Guldet, Ödåker, Tryckaren, Lillgården (del av),...

Stadslager (L1984:8120)

Område med eventuella kulturlager av Trosa stad. Staden flyttades från sitt tidigare läge längre upp vid Trosaån, ca 7 km N om nuvarande, under 1500-t...

Stadslager (L1979:5469)

Stadslager ca 1600 x 1250 m (V-Ö). Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Erik Dahlbergs plan 1694.

Stadslager (L1988:9359)

Medeltida stadsområde, ca 450x350 m, med förmodat kulturlager från det medeltida Båstad. Rapport Medeltidsstaden 41.

Stadslager (L1969:5436)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från 1600-talsstaden. Staden grundades 1676. Karta 1696 publicerad i Gamla Svenska städer.

Stadslager (L1988:5054)

Kulturlager? uppgift om. I juli-augusti 1976 upptogs ett ca 50 ml, ca 1.5 m dj och ca 0.25 cm br schakt med anledning av enmindre vattenledningsdragni...

Stadslager (L1967:5105)

Stadslager med oklar utbredning, troligen cirka 600x400 m (NÖ-SV). Området utgör platsen för det medeltida och tidigmoderna Kungahälla. Metallsökning...

Stadslager (L2017:9171)

Inom ungefärligt angivet område, ca 350x12-100 m (NV-SÖ) skall den småstadsbildning finnas som uppstod under 1620-talet kring de kommunikationsleder ...

Stadslager (L1974:8947)

Uppgift om kulturlager. Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid 1500-1600-tal.

Stadslager (L1962:361)

Kulturlager (Falköping, medeltida utsträckning). Se Skannat dokument inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för uppgifter som har registrer...

Stadslager (L1969:702)

Kulturlager, stad, ca 2x1 km st (NÖ-SV). Inom området kan kulturlager från 1500-1600-tal förväntas påträffas. Området har stadsprivilegier från 1621.