Stadslager

Riksantikvarieämbetets definition: Kulturlager i miljöer av stadskaraktär (städer, köpingar, vissa handelsplatser).
Stadslager (L1984:8120)

Område med eventuella kulturlager av Trosa stad. Staden flyttades från sitt tidigare läge längre upp vid Trosaån, ca 7 km N om nuvarande, under 1500-t...

Stadslager (L1951:3346)

Område där kulturlager från Hudiksvalls äldsta stadsbebyggelse, 1582-1640-talet, förväntas att finnas, inom två nästan sammanhängande områden, 550x250...

Stadslager (L1985:6371)

Stadslager. Område där kulturlager från medeltiden kan väntas påträffas. I NÖ är platsen för Eskilstuna slott och kloster samt i S är Köpmangatan, som...

Stadslager (L2003:9180)

Kulturlager stad.

Stadslager (L1985:5811)

Område med eventuellt kulturlager. På J. de la Vallées karta från1658 finns markerat "ett gammalt ruinerat kapell". Den benämnesi Rannsakningarna 1686...

Stadslager (L2001:8699)

Område där kulturlager från medeltid, 1500- och 1600- tal kan förväntas påträffas. Stadsprivilegier 1459. Arkeologiska undersökningar m.m. se "stadsre...

Stadslager (L1960:2928)

Stadslager från 1600-1700-talen, 1600 X 375 m, (V-Ö), begränsningen inlagd efter äldre stadskartor och tidigare utförda arkeologiska undersökningar. F...

Stadslager (L1979:5571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1958:9303)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från (medeltid och) 1500- och1600 tal. Karta från 1653 och 1674. - - Beskrivningen kompletterad år 2005 ...

Stadslager (L1992:4875)

Stadslager med stora inslag av kyrkstadkaraktär, ca 650x500 (Ö-V), bestående av kulturlager och befintlig bebyggelse. Inom angivet område är en medelt...

Stadslager (L1997:1717)

För information införd vid FMR före FMIS införande, se skannat dokument, Inventeringsboksuppslag. Kulturlager, stad, med en utsträckning av 550 x 350...

Stadslager (L1958:8098)

1) År 1975 gjordes en arkeologisk undersökning i två provschakt,10 x1 m och 4x3 m. Kulturlager, ca 2 m tjockt med bl a 5 olikasten läggningar ovanpå ...

Stadslager (L1966:951)

Stadslager, ca 550x400 m (VNV-ÖSÖ). Område där kulturlager från 1600-talet kan väntas påträffas. Stadsprivilegier 1619. Dnr 321-850-2003: N om stads...

Stadslager (L1976:5295)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från vikingatid, medeltid, 1500- och 1600-tal. Efter Plan av Visby stad 1646.

Stadslager (L1980:2801)

Kulturlager kan väntas påträffas från 1600-talsstaden. Stadsprivilegier 1643.

Stadslager (L1996:4537)

Kulturlager. Inom ett område 880x600 m (N-S) kan kulturlager påträffas från staden Getakärr, Gamleby eller Gamla Varberg som upphörde år 1584.

Stadslager (L1963:1524)

Område med stadslämningar, ca 470x279 m (NÖ-SV). Inom området finns lämningar efter brunnar, stensatta gårdsplaner, stensatta vägar, husgrunder, stads...

Stadslager (L1957:4409)

Kulturlager, okänd utbredning, minst 65x20 m (N-S). Hela uundersökningsområdet täcktes av ett 5-25 cm tj lager grusblandad kulturjord. Koncentration a...

Stadslager (L1990:969)

Stadslager, ca 1580 x 890 m (N-S) omfattande stadsområde + stadsbefästningar och hamnområde. Kulturlager från tidigmoderna Kristianstad, delvis unders...

Stadslager (L1988:7459)

Medeltida stadsområde, ca 1200 x 200-500 m st (VNV-ÖSÖ) enligt karta i rapporten medeltidsstaden 38 Trelleborg. Inom området har ett större antal arke...

Stadslager (L1974:6667)

Stadslager, ca 1550x85-670 m (N-S). Staden torde ha grundlagts kring sekelskiftet 1400. Den äldsta marknaden, Apollonia dag (10 febr), omnämns under 1...

Stadslager (L2002:433)

1) Kulturlager, stad. Se inventeringshandlingarna. 2) Färdväg,uppgift om. Se inventeringshandlingarna.

Stadslager (L1956:4900)

Medeltida stadskärna, oklar begränsning. Inom på fotokartan angivet område, som avgränsats främst på basis av Ljunggrens karta, bedöms Vimmerby medel...

Stadslager (L2009:7173)

Stadslager. Kulturlager av äldre typ kan i huvudsak förväntas förekomma inom markerade områden i den mån de icke förstörts av nutida grundgrävningar. ...

Stadslager (L1979:5469)

Stadslager ca 1600 x 1250 m (V-Ö). Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Erik Dahlbergs plan 1694.

Stadslager (L1996:5394)

Kulturlager, utgörande den medeltida -1500-1600-tals staden. Den medeltida staden är dock mycket lite känd genom grävning. Dnr 321-1783-2000 Rapport f...

Stadslager (L2017:9171)

Inom ungefärligt angivet område, ca 350x12-100 m (NV-SÖ) skall den småstadsbildning finnas som uppstod under 1620-talet kring de kommunikationsleder ...

Stadslager (L1951:5633)

Stadslager, ca 1410x680 m (NÖ-SV). Inom området kan kulturlager från sen medeltid, 1500- och 1600-tal förväntas. Stadsprivilegier från 1446.

Stadslager (L1956:9600)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600 talet. Karta från 1678. Staden omnämnd 1433. - - Se Skannat dokument, In...

Stadslager (L1979:6613)

Stadslager, ca 435 x 355 m (VNV-ÖSÖ). Inom området finns kulturlager från medeltid och framåt.

Stadslager (L1966:2260)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1990:7628)

Stadslager. Område innanför stadsmur (RAÄ Åhus 16:1) med kulturlager från Åhus tidigare bebyggelse. Karta från 1600-talets slut publicerad i Svenska f...

Stadslager (L1989:8304)

Kulturlager, stad. Medeltidslämningar i form av St Olofs kapell med kyrkogård. Uppskattad utsträckning. Kapellet omnämns första gången 1502 och revs s...

Stadslager (L1988:2436)

Kulturlager. Inom det avgränsade området kan väntas påträffas kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-talen. Gränslinjen sammanfaller i stort med gr...

Stadslager (L1935:748)

Område där kulturlager, ca 1800 x 150 - 600 m ( Ö-V ), från den äldsta 1600-tals staden kan väntas påträffas. Provisoriska stadsprivilegier år 1621 so...

Stadslager (L1988:9359)

Medeltida stadsområde, ca 450x350 m, med förmodat kulturlager från det medeltida Båstad. Rapport Medeltidsstaden 41.

Stadslager (L1990:3433)

Kulturlager, Simrishamns stad, ca 700x500 m (NNV-SSÖ). Ungefärlig utsträckning enligt en karta från 1674. Inom området har företagits ett antal arkeol...

Stadslager (L2015:7789)

Kulturlager. Området inlagt från 1650-tals karta. Inom området kan väntas påträffas kulturlager från medeltid och 1600-tal.

Stadslager (L1980:4669)

Medeltida kulturlager inom område med oklar begränsning. Inom angivet område med streckad begränsningslinje rymdes drottning Kristinas stadsplan från ...

Stadslager (L1960:620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1985:5812)

Stadslager, bytomt, plats för. Enligt Hermelin skall någonstans inom detta område ha legat en kulle på vilken Eskil hade sin gård. Kullen förstördes ...

Stadslager (L1968:9295)

Stadslager. Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid och 1500-1600-tal. Karta från 1700-talets förra hälft publicerad i Svenska stads...

Stadslager (L2016:5567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1958:8099)

1) År 1975 gjordes en arkeologisk undersökning i ett provschakt,4x 3 m. Kulturlager, ca 1,2 m tjockt, med bl a stenpackning,keramik , m m.

Stadslager (L1979:3551)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Avaskär nämns första gången år 1350.

Stadslager (L1963:3801)

Stadslager, delundersökt. Område med kulturlager från bl a 1600-talsstaden. Stadsprivilegier 1643. Stadsplan från 1686. Kulturhistorisk utredning gjor...

Stadslager (L1976:7960)

Medeltida hamnsamhälle klassat som stadslager, delundersökt, känd utsträckning ca 570x350 m (NÖ-SV). Framförallt bestående av kulturlager och bebyggel...

Stadslager (L1988:5437)

Stadslager, ett område utanför det på RAÄ nr Malmö 20:1 markerade, som ingick vid 1983 års utredning. Se "Underrättelser från RAÄoch SHM, nr 4, 1983".

Stadslager (L1960:8502)

Stadslager, osäker utbredning, ca 60X25 m (ÖNÖ-VSV). Bestående av ett ca 0,5 m tj kulturlager som bla innehåller delar av laggkärl, dymlingar och kera...

Stadslager (L1969:5435)

Stadslager. Område där kulturlager kan förväntas påträffas från 1600-tals staden. Se skannat inventeringsbokuppslag.

Stadslager (L2020:1258)

Stadslager, ca 55×30 m (NV–SÖ). Området är känt sedan 1600-talets mitt som "Leijonanckers Manufactorieplats" med fabriksbyggnader och trädgård samt "W...

Stadslager (L1984:7759)

Stadslager. Område med eventuella kulturlager. Torshälla finns omnämt från 1252 och framåt under medeltid. Mycket litet fyndmaterial har dock framkomm...

Stadslager (L1976:5217)

Kulturlager efter medeltida hospital, ca 180x180 m (NNV-SSÖ), området kan ha en större utsträckning mot N, NÖ och S. Inom området finns ruinlämningar ...

Stadslager (L1969:5436)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från 1600-talsstaden. Staden grundades 1676. Karta 1696 publicerad i Gamla Svenska städer.

Stadslager (L1974:8947)

Uppgift om kulturlager. Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid 1500-1600-tal.

Stadslager (L2004:3307)

Område med kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-tal.

Stadslager (L1956:3034)

Inom området förekommer byggnadslämningar (ruinkullar och gropar) - de flesta i området S och SÖ om slottsruinen och kalkstensbrott, nu övervallade, d...

Stadslager (L1938:8350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1985:5813)

Stadslager. Område med eventuella kulturlager. År 1663 fanns här bl.a. 20 smedjor. Se Skannat dokument Inventeringsboksuppslag under huvuduppgiftsflik...

Stadslager (L1984:6709)

Stadslager, ca 1150x1000 m (N-S), medeltida och yngre, i stadscentrum. Det nu skyddade området är ungefärligt angivet på fotokonceptkartorna. I övrigt...

Ny-Varberg, Stadslager (L1997:7267)

Kulturlager och lämningar efter medeltida stadsbebyggelse, ca 780 x 500 m (N-S). I Ö utplöjda stadsvallar och en till stor delutplöjd vallgrav ca 650 ...

Stadslager (L1969:847)

Kulturlager, stad, ca 400x550 m (NNÖ-SSV), inom området kan kulturlager från medeltid, 1500-1600-tal föväntas påträffas. Stadsprivilegier 1473. Kallad...

Stadslager (L2003:8485)

1) Husgrundsområde. Inom ett område 460x260 m (NNV-SSÖ) är 216bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5brunnar, 1 avloppsledning,...

Stadslager (L1941:2293)

Område med medeltida kulturlager. Det markerade området utgör bevakningsområde enligt länsmuseets önskningar. Se även nr Uppsala 65:1 och Uppsala 85:1...

Stadslager (L1997:4474)

Kulturlager. Område där kulturlager kan förväntas påträffas från förhistorisk tid och medeltid. Se stadsarkeologiskt register, Halmstad.

Stadslager (L1997:1225)

Kulturlager från stadsbebyggelse från medeltid till 1500- och 1600-talen. Äldsta belägget för staden är från år 1408. Se rapporten "Medeltidsstaden" n...

Stadslager (L1963:3346)

Stadslager, ca 800x600 m (NÖ-SV). Staden fick sina privilegier år 1644.

Stadslager (L1979:4353)

Stadslager. Område där kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-tal kan väntas påträffas. I samband med arkeologisk forskningsgrävning i augusti 2019...

Stadslager (L2003:9006)

1) Husgrundsområde. Inom ett område 460x260 m (NNV-SSÖ) är 216bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5brunnar, 1 avloppsledning,...

Stadslager (L1960:2297)

Stadslager. Platsen för staden "Gamla Göteborg" anlagd av Karl IX år 1604. Stadsprivilegier under åren 1607-1611. Förstörd år 1611 av danskarna. Inga ...

Sala gruvby, Stadslager (L2003:9124)

Husgrundsområde. Inom ett område 460 x 260 m (NNV-SSÖ) är 216 bebyggelselämningar. Dessa utgörs av 157 grunder, 26 härdar, 5 brunnar, 1 avloppsledning...

Stadslager (L1962:8858)

Kulturlager. Inom området kan påträffas kulturlager från 1500- och 1600-tal. Mariestad fick stadsprivilegier 1583. 1600-talskarta från tiden före regl...

Stadslager (L1990:7375)

Stadslager, kulturlager. Inom området har en kontinuerlig bosättning förekommit ända från 200-talet e. Kr. Staden Vä fick sina första kända privilegie...

Stadslager (L2010:1734)

Medeltida kulturlager, inom ett 1000x450-750 m (NÖ-SV) st område enligt avgränsning genom projekt Medeltidsstaden.

Stadslager (L1937:8370)

Stadslager, inom ett område ca 40 x 20 m (NV-SÖ) st framkom syllstensrader och spridda syllstenar ca 0,1 - 0,6 m st. Det framkom även ett fåtal mindre...

Stadslager (L1989:3865)

Område för den medeltida staden, ca 2800 x 250-1300 m st (NNÖ-SSV), i dels bebyggt stadsområde, dels i parkområde. I parkområdet är talrika oregelbund...

Stadslager (L2003:2640)

Medeltida kulturlager, 1050x100-600 m. Ungefärlig utsträckning för område inom vilket medeltida kulturlager kan förväntas. Områdets begränsning överfö...

Stadslager (L1950:3802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1988:5054)

Kulturlager? uppgift om. I juli-augusti 1976 upptogs ett ca 50 ml, ca 1.5 m dj och ca 0.25 cm br schakt med anledning av enmindre vattenledningsdragni...

Stadslager (L1997:8486)

Kulturlager, medeltidsstad, från staden Gåsekil.

Stadslager (L1990:9664)

Kulturlager stad, delundersökt, ca 530x450 m (N-S). Tumathorps medeltida stad, med dateringar från 1000-talet, som var en viktig handelsstad vid den d...

Stadslager (L2001:4288)

Område där kulturlager från medeltid och 1600-tal kan förväntas påträffas. Jfr.stadsplan från år 1646. Stadsprivilegier år 1641. Området kan även förv...

Stadslager (L1944:9701)

Kulturlager stad, ca 650x600 m (N-S). Plats för Östhammars stad, grundad 1521 (efter Öregrunds stads bränning 1521). 1539 erhåller Östhammar skyddsbre...

Stadslager (L2007:6938)

Stadslager, ca 650x550-610 m (ÖNÖ-VSV). Inom detta område kan kulturlager väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Stadsprivilegier år 1642...

Stadslager (L2015:7518)

Stadslager, överförd till L2015:7789. Område känt genom arkeologiska undersökningar. Publikation om detta är nu ej utkommen. Se även Inventeringsbok.

Stadslager (L1961:5137)

Område där kulturlager 400x300 m (NÖ-SV) kan väntas påträffas, från medeltid, 1500- och 1600-tal. Nämnes som stad 1413. Nuvarande kyrkan S:ta Elin kän...

Stadslager (L2004:3306)

Kontrollundersökt område. Kontrollundersökning föranledd avmarkarbeten. Kulturlager med ett 1.4 m tj snitt påträffades.Fynd av trä-, ben- och tegelres...

Stadslager (L1990:4658)

Stadslager, ca 245 x 180 m (NÖ-SV). Området förmodas ha ett kuturlager från medeltida bebyggelse. Området är idag bebyggt med villor. (Dnr 2734/77D)

Stadslager (L1996:4085)

Kulturlager, delundersökt. Inom ett ca 600x200-330 m (NV-SÖ) st område kan kulturlager påträffas från Varberg på Platsarna 1613 - 1666.

Stadslager (L2016:8190)

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Tillägg: Vid arkeologisk undersökning i...

Stadslager (L2002:434)

Kulturlager stad, utsträckning ca 1100 x 700 m (NNV-SSÖ), där kulturlager kan förväntas påträffas från medeltid, 1500-tal och 1600-tal. Urbanisering p...

Stadslager (L1963:1037)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500-tal- och 1600-tal. Benämnes Bogesund fram till 1741.

Stadslager (L1982:8620)

Askersund stad. Område där kulturlager från 1600-talsstaden kan väntas påträffas. Stadsprivilegier från år 1643. Se Skannat dokument, inventeringsbok...

Stadslager (L1983:1114)

Stadslager. Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Karta från första delen av 1600-talet. Omnämnt som biskopsä...

Stadslager (L1964:2433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1958:2860)

Område där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600 tal. Litt. E. Andren, Västerviks bebyggelsehistoria Sthlm 1933. F. Lindberg,...

Stadslager (L2019:1668)

Stadslager, ca 190x60 m (V-Ö). Inom området har kontinuerlig bosättning förekommit från 1600-talet och framåt. Äldsta skriftliga belägg är från 1604, ...

Stadslager (L1951:3217)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stadslager (L1964:1892)

Medeltida stadsområde, 400-500x400 m (VNV-ÖSÖ), praktiskt taget helt beläget under markytan. Begränsningen inlagd efter akter (jfr nedan) samt efter p...

Stadslager (L1992:4019)

Område med kulturlager och befintlig bebyggelse. Inom angivet område är Luleå domkyrka, en 1800-tals kyrka i tegel, befintlig äldre och yngre bebyggel...