Uppfordringsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för uppforsling av malm, bergart, vatten, gråberg och personal.
Uppfordringsanläggning (L1999:1959)

Gruvlave, kvadratisk, gråvit betong, ca 30? m h. Schaktet under laven bröts ca 1931-32 till 1977 då hela gruvdriften i byn upphörde. Det var vertikalt...

Uppfordringsanläggning (L2008:7734)

Hjulgrav till vattenkonsthjul, rektangulär, 20 x 12 m (Ö-V), bestående av en vällagd och tät stenpackning av natursten och tuktad sten, några stenar m...

Uppfordringsanläggning (L1984:3524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2001:6725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1948:2470)

Lämning efter stånggång, ca 540 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hjulgrav och minst 15 stenskodda stolphål. Skog & Historia nr 126 och 27779. Enligt Skog...

Uppfordringsanläggning (L1999:1483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2006:3560)

1) Hjulgrav, 14x4 m (NV-SÖ), av murad sinnersten med överbyggnadav trä under sadeltak av träspån. Överbyggnaden har öppen gavelmot NÖ så att vattenhju...

Uppfordringsanläggning (L1980:5044)

Dike/ränna, "Wikersgruvornas konstkanal" ca 1300 m l, 1-3 m br och 0.5-1 m dj. 1 m h vall, 2 m br, 1,5 m h. Nedströms dammen (L2021:8331) är rännan ka...

Uppfordringsanläggning (L2004:6793)

Hjulhuslämningar, 80x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 grund avhjulhus, 1 vattenränna, 1 dammvall, 1 spismursröse, 1vändbrottsfundament (?) och 1 husgrund...

Uppfordringsanläggning (L2007:1333)

Stånggångslämning med en sammanlagd länd av ca 1500 m (huvudriktning NNV-SSÖ). Huvudsträckning utgår från RAÄ-nr 414 mot RAÄ-nr400 och är ca 1120 m l,...

Uppfordringsanläggning (L2001:2255)

Hjulgrav, 9x2.5-3.5 m st (NV-SÖ inre mått) och 4-5 m dj. Kallmurade innerväggar av0.3-0.8 m st block. Den NÖ väggen lutar utåt upptill, i övrigt tämli...

Uppfordringsanläggning (L2020:4322)

Hjulgrav, kallmurad, 13x3 m (NÖ-SV), intill 1,3 m dj.

Uppfordringsanläggning (L1999:5579)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2001:6303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1998:1552)

Stånggång, uppgift om, ca 450 m l. Skall enligt uppgiftslämnare och karta från år 1866-73 ha gått mellan gruvområde RAÄ-nr 135:1 och hyttområde RAÄ-nr...

Uppfordringsanläggning (L1980:4660)

Rest av stånggång bestående av 1 hjulhusgrund, 2 kanaler, 2kallmurade fundament och 2 kallmurade trappsteg.Hjulhusgrunden är 15x6 m och 1.5 m h av tuk...

Uppfordringsanläggning (L1980:7913)

Hjulgrav, ca 15x2 m (Ö-V), med kallmurade väggar, 2 m br och 3-3,5 m h, samt ytterligare 1-1,5 m h ovan markytan, av delvis övermossade stenar, ca 0,3...

Uppfordringsanläggning (L1948:3960)

Lämning efter stånggång, 3x3 m (NNV-SSÖ) och 1,2 m dj.

Uppfordringsanläggning (L2000:1942)

Hjulgrav, 15x5 m (NÖ-SV) och intill 0.6 m h. Dubbla väggar i kallmur av 0.2-1 m st stenar och block. Själva graven är 10 x 1,7m och intill 2 m dj. 10 ...

Uppfordringsanläggning (L2007:2045)

Stånggångslämning, 300 m (närmast NV-SÖ). Bestående av minst 20fundament, mestadels 2x2, 3x3 och 4x4 m st och 0.4-0.5 m h.Fundamenten är byggda av 0.1...

Uppfordringsanläggning (L1979:2716)

Stånggång, stolpbärande. Omkring 2,8 m S om hjulhuset, Nora 26:1, fanns ett fyrkantigt stolphål som var 0,3×0,3 m st och stenskott. Ytterligare 8 m åt...

Uppfordringsanläggning (L1981:8980)

Stånggångsurschaktning, ca 40 m l (VNV-ÖSÖ), 1-2 m dj och 2-2,5 m br. Parallellt på ömse sidor om urschaktningen är uppkastade vallar, 5-6 m br och 1-...

Uppfordringsanläggning (L2007:951)

Vändbrott till stånggång, nu synligt som ett runt tapphål i bergetca 14 cm diam och 10 cm dj. Runt om ligger skrot och trärester avsjälva vändbrottet....

Uppfordringsanläggning (L1981:8438)

Stånggångsurschaktning, ca 55 m l (VNV-ÖSÖ), 2-2,5 m br och intill 2 m dj. Parallellt på ömse sidor om urschaktningen är uppkastade vallar, ca 55 m l,...

Uppfordringsanläggning (L1980:2816)

Stånggång, uppgift om enligt Lantmäteriakt 1850-51.

Uppfordringsanläggning (L2004:468)

Hjulgrav, 6x2 m st (Ö-V) och 1,5 m dj, kallmurade väggar av 0,5-1,5 m st stenar i tre synliga varv.

Uppfordringsanläggning (L1999:2628)

Stånggång, ca 600 m l (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 st stensattastolphål. I NNÖdelen är ett fundament för ett vändbrott, 6x6 m, 0.6 m h, av 0.1-1m st ...

Uppfordringsanläggning (L2001:9172)

Gruvområde, 85x40 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 gruvhål, 1 stånggång, 3skrotstenshögar och 1 husgrund.Det större gruvhålet, är 15x6 m (ÖNÖ-VSV) och 4...

Uppfordringsanläggning (L1993:3590)

Hästvandring, rund, 10 m diam, bestående av en plan yta och entolvsidig timrad kant, 3 m diam. Innanför denna finns en kvadratiskgrop, 1.5x1.5 m fylld...

Uppfordringsanläggning (L1944:6951)

Kraftstation. Från Rastsjön och Slagsmyren kom vattnet, rann vidare genom Harviksdammen och kom slutligen till den uppdämda Karmens damm. Här fick vat...

Uppfordringsanläggning (L2001:8111)

1) Konsthjulfundament av sten, kallmurat, rektangulärt, 13x7 moch 1-2 m h. Delvis övertorvat. I Ö ansluter tilloppskanalen meden kallmurad ränna ca 1....

Uppfordringsanläggning (L2000:4949)

Stånggångsfundament, ett antal på en sträcka av 220 m (ÖNÖ-VSV),1-2 m st och 0.1-0.6 m h, av sten, 0.2-0.5 m st. Vissa av fundamenten har avbrutnaträs...

Uppfordringsanläggning (L2021:1180)

Plats för hjulhus. Enligt rektifierad storskifteskarta från år 1760 låg på markerad plats ett hjulhus för drift av en stånggång. Anläggningen byggdes ...

Uppfordringsanläggning (L1980:1191)

Hjulhus, rest av, murat av blandad kalksten och slagg, 11x8 m(ÖSÖ-VNV). Murarna är intill 4 m h. Hjulhuset har på senare tid använts som smedja, då en...

Uppfordringsanläggning (L2023:4830)

Stolpfundament till linbana, inom en 23 x 10 meter stor yta (NV–SÖ) är två stycken 5 m långa, 4 m breda och 3,2 m höga cementfundament. Mellan fundame...

Uppfordringsanläggning (L2023:1118)

Stånggång, ca 325 m l (NNÖ-SSV), bestående av, i NNÖ, av ett avplanat område, ca 5-9 m br, med två grunda skärningar, ca 0,3-0,5 m br och 0,05-0,1 m d...

Uppfordringsanläggning (L2007:5280)

Gruvområde, 230x20-90 m (NV-SÖ), bestående av 6 gruvhål samtskrotstensvarp. 1) Gruvhål, 3 m diam, 0,5-1,5 m dj tillvattenytan. Sly. Stängsel. Skrotste...

Uppfordringsanläggning (L2007:6732)

Stånggångslämning, 700 m l (NV-SÖ), bestående av 85stånggångsfundament och 2 vändbrottsfundament.Stånggångsfundamenten är 2x2-2.5x2.5 m st och 0.3-0.4...

Uppfordringsanläggning (L2007:5772)

Gruvområde, 230x50-150m (N-S), bestående av 29 gruvhål, 8 grunder,skrotstensvarp, 1 hjulgrav och stånggångsfundament. 1) Gruvhål,17x1-3 m (N-S), 0,1-3...

Uppfordringsanläggning (L2007:2018)

Hjulgrav, 9x4 m (NNV-SSÖ) och ca 2 m dj. Bestående av sinnersten.I SV är en utbyggnad, 9x4 m (NNV-SSÖ) och upp till 1 m h.Bestående av natursten, upp ...

Uppfordringsanläggning (L1980:6372)

Stånggång, ca 250 m l, bestående av stånggångsurschaktning och ca 30 stolphål. Stånggångsurschaktningen är ca 20 m l, 4,5-5 m br i toppen, 3,5-4 m br ...

Uppfordringsanläggning (L2007:1493)

Stånggångslämning, 790 m l, (NNV-SSÖ), bestående av ca 45stenfundament. I den NNV delen är fundamenten mestadelskvadratiska, 3x3 och 4x4 m st och 0.4-...

Uppfordringsanläggning (L2007:6942)

1) Hjulgrav, 9.5x8 m st (ÖNÖ-VSV), intill 1.5 m h och indelat i 4rum genom 3 tvärmurar (NNV-SSÖ), 2, 1, 2 resp. 3 m br. Uppförd avslaggsten.Beväxt med...

Uppfordringsanläggning (L1999:866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1948:3959)

Vandring, 9 m diameter och 0,2-5 m h. Anlagd på gråbergsvarp. Skog & Historia nr 202.

Uppfordringsanläggning (L1999:8909)

Fundament till linbana, bestående av nio gjutna betongfundament gupperade tre och tre i N-S riktning. I fundamenten sitter gängade järntappar. Invid f...

Uppfordringsanläggning (L2000:5261)

Stånggångsfundament, ett antal på en sträcka av 780 m (NNÖ-SSV),0.5-2 m st och0.1-0.6 m h, av sten, 0.1-0.7 m st. Vissa av fundamenten har bildat sten...

Uppfordringsanläggning (L2000:9837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1980:863)

Hjulgrav, ca 15x6 m (NV-SÖ) och intill 2.5 m dj. Väggarna är1.5-2 m br och bestående av 0.3-2 m st tuktade gråstenar.Hjulgravens innermått är ca 12x2 ...

Uppfordringsanläggning (L1981:5947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1984:361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2001:7995)

1) Vändbrott i form av en 4-5 m st, diffus övermossad förhöjningmed fläckvis sten i ytan. I mitten ett block, 0.6x0.5 m (Ö-V)och 0.25 m h med centralt...

Uppfordringsanläggning (L1999:1581)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2004:41)

Stånggång, ca 100 m l (NV-SÖ), 1-2 m br korridor där stånggången ställvis skär genom bergklackar och ställvis är uppbyggd. Ställvis finns stolpskoning...

Uppfordringsanläggning (L2004:558)

Hjulgrav, 5x2,5 m st (NV-SÖ) och 1 m dj av 0,2-1 m st stenar i två synliga varv, borrhål synliga i dessa. Intill och V om hjulgraven är en grund, 6x4 ...

Uppfordringsanläggning (L2000:5919)

Stånggång, totalt 1650 m l, varav huvuddelen är 1250 m (NV-SÖ), bestående avdrygt 50 fundament, 5-7x1-3 m (NNV-SSÖ och NÖ-SV) och 0.5-1 m h. Kallmurad...

Uppfordringsanläggning (L1980:6373)

Hjulgrav, rest av, rektangulär, ca 5x2,5 m (ÖSÖ-VNV) med kallmurade väggar, ca 0,5-0,9 m h av 0,5-1 m st stenar. ÖSÖ del är delvis igenfylld med sopor...

Uppfordringsanläggning (L2001:6911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2000:9836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1943:7773)

Hästvandring? bestående av en rännformig fördjupning i vars centrum ligger en förhöjning, rund, 4 m diam och 0,3 m h.

Uppfordringsanläggning (L2008:7940)

Hjulgrav till vattenkonsthjul, rektangulär, 21 x 10 m (Ö-V), bestående av en större stenpackning med ställvis kallmurade och ställvis utfallna naturst...

Uppfordringsanläggning (L1981:9908)

Hjulränna, stensatt av gråsten, 12 m l (NV-SÖ), 2.5 m br och2-2.5 m dj. Kallmurad av 0.3-1 m st stenar.Hjulrännan har troligen varit använd till vatte...

Uppfordringsanläggning (L1980:1290)

Hjulgrav, yttre mått, 4x12 m och inre mått, 2x10 m, kallmurad.

Uppfordringsanläggning (L1980:7881)

Rest av hjulgrav, ca 15 m l (Ö-V), minst 1 m br och 0,7-1,4 m h, med kallmurade sidor av kantiga stenar, 0,4-0,9 m st. I V delen är i botten några upp...

Uppfordringsanläggning (L1982:9807)

1) Hjulgrav till vattenkonst, rektangulär, 8x3 m invändigt mått(ÖNÖ-VSV). Väggar av kallmurade tuktade gråstenar, kvarståendetill en höjd av 1.3 m. St...

Uppfordringsanläggning (L1980:852)

Hjulgrav, 6x2 m (ÖSÖ-VNV) och 2 m dj. Kallmurad av 0.3-1 m l och0.2-0.4 m h stenar.

Uppfordringsanläggning (L1980:241)

Stånggång, uppgift om, enligt enskifteskarta 1824. Möjligt fundament påträffad vid åkanten bestående av flata stenar invid åkanten, i lämningens V änd...

Uppfordringsanläggning (L2000:5777)

Hjulgravsanläggning, 40x15 m (Ö-V), bestående av 1 hjulgravsfundament, 1vattenränna samt fundament för överfallshjulsränna och stånggång.Centralt plac...

Uppfordringsanläggning (L2003:7281)

1) Gruvschakt. Över schaktet är en byggnad för uppfordring,kvadratisk, 10 m sida, bestående av fyra pelare av tegelsten,som uppbär en överbyggnad av t...

Uppfordringsanläggning (L2004:507)

Hjulgrav, ca 10x4 m (N-S) och 2 m dj, av sinnestensblock i sju synliga varv. I de övre sinnerstenarna är tre järn, 0,3 m h och 0,05 m tj. Hjulgraven l...

Uppfordringsanläggning (L2006:5453)

1) Hjulgrav, 18x5 m (ÖNÖ-VSV) och 1.1 m dj. Inre mått är 10x2.5 m(ÖNÖ-VSV). Bestående av 0.1-1.1 m st sten. I SÖ delen är en 2 mbr öppning.Intill och ...

Uppfordringsanläggning (L1981:5606)

Vattenkonstanläggningar, bestående av 1 hjulgrav, 1 turbingrav, 2 dammanläggningar och 3 dikesliknande vattenrännor. Hjulgraven, 13x8 m st (ÖSÖ-VNV) ...

Uppfordringsanläggning (L2001:1052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2003:6117)

Vattenkonstanläggning, bestående av:1) Hjulgrav, 15x2-2.5 m (NV-SÖ) och intill 7 m dj i mitten, motändarna grundare. Är till stor del nedsprängd i ber...

Uppfordringsanläggning (L2007:1579)

Hjulgrav, 11x5 m st (NÖ-SV) och 0.5-1.2 m h av kallmuradegråstenar. Hjulgraven har möjligen drivit en stånggång.

Uppfordringsanläggning (L2004:506)

Hjulgrav, 4x3 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj av 0,5-1,5 m st stenar i två synliga varv, I NV ansluter en vattenränna. 1,5 m SV om hjulgraven är ett fundament,...

Uppfordringsanläggning (L1980:534)

1) Hjulränna, stensatt, ca 10 m l (Ö-V), 2-3 m br och 1.5-2 m dj.Kallmurad av 0.4-1 m st stenar.Raserad och igenfylld med skräp.Ö om nr 1 är:2) Grävd ...

Uppfordringsanläggning (L2000:1318)

Hjulgrav, 15x6 m (NÖ-SV) och 1 m h, av 0.2-1.2 m st stenar ochblock i kallmur. Själva graven 12x2 m och 3 m dj, raserad i Ndelen av V långsidan. Avlop...

Uppfordringsanläggning (L2007:1413)

Hjulgrav, 10x2-3 m (N-S). Synligt djup ner till 1 m. Raserad i V.Bestående av 0.4-1.6 m st huggna stenar, några med spår efterborr.I S börjar en kanal...

Uppfordringsanläggning (L1980:2467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1999:452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2006:3624)

Hjulgrav, 8x4 m (N-S) och 0.5 m dj. I Ö upp till 1 m h. Byggd avmestadels 0.5-0.7 m st stenar.

Uppfordringsanläggning (L2001:3033)

Fundament till linbana, betong, bestående av en avlång och trepunktpelare. Den avlånga stödväggen är 6 m l, 0.5 m br (NNV-SSÖ) och 0.6 m h.4 m NÖ om d...

Uppfordringsanläggning (L2007:2046)

Hjulgrav, 17x7 m (NV-SÖ) och 1 m h. Innermått 7x3 m (NV-SÖ) ochsynligt dj 2 m. Av mestadels 0.7-1 m st stenar av vilka en delhar spår efter borr.I SÖ ...

Uppfordringsanläggning (L1981:6103)

Hjulgrav, i kallmursteknik, 9x2.5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.5 m dj (inremått) av tuktade 0.6-1.5 m l och 0.4-0.6 m h block i kallmur.Från NV hörnet leder en s...

Uppfordringsanläggning (L2000:2021)

1) Hjulgrav, 15x7 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1.8 m h, kallmurad av0.4-1 m st stenar och block. Själva graven är 12x2 m och 1.5-1.8m dj, belamrad med nedra...

Uppfordringsanläggning (L1983:3133)

Stånggångslämning, 1500 m l (NÖ-SV), bestående av ett mycket stort antal stånggångsfundament och 1 vattenhjul. Stånggångsfundamenten utgörs huvudsakli...

Uppfordringsanläggning (L2007:5539)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Uppfordringsanläggning (L2000:2031)

Stånggång, rest av, bestående av en vägbanksliknande lämning, ca1200 m l, 2.5-4 m br och 0.5-2.5 m h. Gångstig löper på krönet.Talrika täktgropar på b...

Uppfordringsanläggning (L1999:864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1981:4910)

Hjulgrav, ca 16 m l (NV-SÖ), 2.5 m br (inre mått) och 6 m dj.Murarna är 1.5-2 m br och byggda av 0.1-2 m l, mestadelstuktade, stenar och block. På var...

Uppfordringsanläggning (L2000:5363)

Hjulgravsanläggning, 70x30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av hjulgravsgrund, vattenrännaoch stenskoning samt från anläggningen mot ÖNÖ löpande stånggångsfund...

Uppfordringsanläggning (L1943:4221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2003:5752)

Stånggångssträckning, 1160 m l. I samband med kanaldragning ochanläggande av nytt vattenhjul för Risbergsschaktet (jfr RAÄ nr244, 35:3, 329 och 39) fr...

Uppfordringsanläggning (L2003:6451)

Stånggångssträckning, ca 2065 m l. I samband medvattenuppfordringsproblem vid gruvorna i Morbergsfältet anladesår 1817 ett vattenhjul (RAÄ nr 377) sam...

Betlehemsgruvan, Uppfordringsanläggning (L2011:9585)

Gruvlämningar, 30-35x6-7 m (NV-SÖ i svag böj), bestående av en sammanhängande rad av 19 plintar och 4 cylindrar. De murade plintarna är dels 9 st, 0,3...

Uppfordringsanläggning (L1979:1415)

Lämning efter uppfodringsanläggning. Stånggång, ca 600 m l (ÖNÖ-VSV) och (NNÖ-SSV) och utgörs av två linjer, ca 4-5 m mellan linjerna. Dessutom består...

Uppfordringsanläggning (L2000:6971)

1) Hjulhusgrund, 11x7 m st (Ö-V) och 2-3 m h, med 1.3 m br väggarav tuktadeblock i kallmur, kring hjulgrav, 8x4 m och 2 m synligt djup, tillstor del f...

Uppfordringsanläggning (L1999:4818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1950:4665)

1) Vattenhjulgrav, rektangulär, 15x3 m (N40grader V-S40graderÖ) och 8 m dj. På långsidorna vid botten är två sprängda ingångar, ca 1x1 m st. På mitten...