Uppfordringsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för uppforsling av malm, bergart, vatten, gråberg och personal.
Uppfordringsanläggning (L2007:5044)

Stånggångslämning, bestående av ett stenpostament, ett par meterstort och meterhögt med delvis kallmurade sidor. Säkerligenfortsättning på stånggången...

Uppfordringsanläggning (L1980:3014)

Hjulgrav, rektangulär, 18x2.5 m (N-S) och intill 7 m dj,nedsprängd i berget. Delvis fylld med bråte i N-delen. Intilloch V samt Ö om är av huggna sten...

Uppfordringsanläggning (L2007:1416)

Stånggångslämning, 400 m (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 25 fundamentav sten. Dessa är i regel små, 1.2x1.2, 1.5x1.5 och 2x2 och0.2-0.4 m h. I flera syns ...

Uppfordringsanläggning (L1993:3590)

Hästvandring, rund, 10 m diam, bestående av en plan yta och entolvsidig timrad kant, 3 m diam. Innanför denna finns en kvadratiskgrop, 1.5x1.5 m fylld...

Uppfordringsanläggning (L1948:2470)

Lämning efter stånggång, ca 540 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hjulgrav och minst 15 stenskodda stolphål. Skog & Historia nr 126 och 27779. Enligt Skog...

Uppfordringsanläggning (L2000:1380)

1) Hjulgrav, 13x8 m (NV-SÖ) och intill 1 m h, kallmurad av intill1.5 m st block. Själva graven är 10x2 m och 4 m dj, vattenfylld.Vattenutsläpp åt SV, ...

Uppfordringsanläggning (L1979:1415)

Lämning efter uppfodringsanläggning. Stånggång, ca 600 m l (ÖNÖ-VSV) och (NNÖ-SSV) och utgörs av två linjer, ca 4-5 m mellan linjerna. Dessutom består...

Uppfordringsanläggning (L1981:5606)

Vattenkonstanläggningar, bestående av 1 hjulgrav, 1 turbingrav, 2 dammanläggningar och 3 dikesliknande vattenrännor. Hjulgraven, 13x8 m st (ÖSÖ-VNV) ...

Uppfordringsanläggning (L1980:6372)

Stånggång, ca 250 m l, bestående av stånggångsurschaktning och ca 30 stolphål. Stånggångsurschaktningen är ca 20 m l, 4,5-5 m br i toppen, 3,5-4 m br ...

Uppfordringsanläggning (L1981:4910)

Hjulgrav, ca 16 m l (NV-SÖ), 2.5 m br (inre mått) och 6 m dj.Murarna är 1.5-2 m br och byggda av 0.1-2 m l, mestadelstuktade, stenar och block. På var...

Uppfordringsanläggning (L1981:3965)

Stånggångslämning, ca 700 m l (NÖ-SV), bestående av ett stortantal stånggångsfundament, 1 hjulgrav och 1 dammall. Inventeradav Gunnar Wiremalm.

Uppfordringsanläggning (L2023:7044)

Stånggångslämning, ca 520 m l (NNÖ-SSV) , bestående av 55 stångångsfundament. Stånggångsfundamenten är främst runda, ovala eller oregelbundna, 2-6 m s...

Uppfordringsanläggning (L1981:8980)

Stånggångsurschaktning, ca 40 m l (VNV-ÖSÖ), 1-2 m dj och 2-2,5 m br. Parallellt på ömse sidor om urschaktningen är uppkastade vallar, 5-6 m br och 1-...

Uppfordringsanläggning (L2003:6451)

Stånggångssträckning, ca 2065 m l. I samband medvattenuppfordringsproblem vid gruvorna i Morbergsfältet anladesår 1817 ett vattenhjul (RAÄ nr 377) sam...

Uppfordringsanläggning (L2004:507)

Hjulgrav, ca 10x4 m (N-S) och 2 m dj, av sinnestensblock i sju synliga varv. I de övre sinnerstenarna är tre järn, 0,3 m h och 0,05 m tj. Hjulgraven l...

Uppfordringsanläggning (L2006:5453)

1) Hjulgrav, 18x5 m (ÖNÖ-VSV) och 1.1 m dj. Inre mått är 10x2.5 m(ÖNÖ-VSV). Bestående av 0.1-1.1 m st sten. I SÖ delen är en 2 mbr öppning.Intill och ...

Uppfordringsanläggning (L2003:7281)

1) Gruvschakt. Över schaktet är en byggnad för uppfordring,kvadratisk, 10 m sida, bestående av fyra pelare av tegelsten,som uppbär en överbyggnad av t...

Uppfordringsanläggning (L2000:6334)

Gruvområde, rest av, ca 110x50 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 hästvandringnr 1 och 2 gruvhål, nr 2-3, separat beskrivna. Förr har det funnits ytterlig...

Uppfordringsanläggning (L2001:6303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1948:3928)

Stånggångslämning, ca 740 m l (NV-SÖ), bestående av 49 kallmurade fundament, ca 31 stenskodda stolphål och 2 rännor. Fundamenten är 2-6 m diameter (va...

Uppfordringsanläggning (L2001:7703)

Stånggång, längs en sträcka av 400 m , bestående av ca 60stånggångsfundament och 2 vändbrottsfundament.Stånggångsfundamenten är i allmänhet 2 m diam o...

Uppfordringsanläggning (L2001:4273)

Röseliknande lämning, rund, 11 m diam och 0.5 m h, bestående av 0.1-0.8 m ststenar och block. Ytan är ojämn. Mycket fornlämningsliknande. Belägen på e...

Uppfordringsanläggning (L2001:8300)

Konstgångsränna m.m, med en total utsträckning av ca 1170 m (Ö-V, N-S) bestående av en "kanal", fullt iakttagbar längs en ca 500 m l sträcka, med plan...

Uppfordringsanläggning (L2003:5752)

Stånggångssträckning, 1160 m l. I samband med kanaldragning ochanläggande av nytt vattenhjul för Risbergsschaktet (jfr RAÄ nr244, 35:3, 329 och 39) fr...

Uppfordringsanläggning (L1980:852)

Hjulgrav, 6x2 m (ÖSÖ-VNV) och 2 m dj. Kallmurad av 0.3-1 m l och0.2-0.4 m h stenar.

Uppfordringsanläggning (L2000:6764)

Stånggång, rester av, ca 300 m l, (Ö-V). bestående av stånggångsfundament, ettantal, med 5-7 m mellanrum (ÖNÖ-VSV), på en sträcka av ca 300 m, iriktni...

Uppfordringsanläggning (L2007:6733)

Stånggångslämning, rest av, bestående av ett vändbrott. Hålet är15 cm i diam med en 7 cm utvidgning åt N, delvis igenfylld. Avde ursprungliga 4 st jär...

Uppfordringsanläggning (L2020:4322)

Hjulgrav, kallmurad, 13x3 m (NÖ-SV), intill 1,3 m dj.

Uppfordringsanläggning (L2001:6593)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2007:1413)

Hjulgrav, 10x2-3 m (N-S). Synligt djup ner till 1 m. Raserad i V.Bestående av 0.4-1.6 m st huggna stenar, några med spår efterborr.I S börjar en kanal...

Uppfordringsanläggning (L2003:7080)

Konsthjul, uppgift om. Vid det markerade läget är den förmodadeplatsen för den första Risbergskonstens vattenhjul. Hjul ochstånggång m.m. stod färdigt...

Uppfordringsanläggning (L2001:6725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2007:5387)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Uppfordringsanläggning (L2007:5539)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Uppfordringsanläggning (L1981:6103)

Hjulgrav, i kallmursteknik, 9x2.5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.5 m dj (inremått) av tuktade 0.6-1.5 m l och 0.4-0.6 m h block i kallmur.Från NV hörnet leder en s...

Uppfordringsanläggning (L1981:8438)

Stånggångsurschaktning, ca 55 m l (VNV-ÖSÖ), 2-2,5 m br och intill 2 m dj. Parallellt på ömse sidor om urschaktningen är uppkastade vallar, ca 55 m l,...

Uppfordringsanläggning (L2006:3560)

1) Hjulgrav, 14x4 m (NV-SÖ), av murad sinnersten med överbyggnadav trä under sadeltak av träspån. Överbyggnaden har öppen gavelmot NÖ så att vattenhju...

Uppfordringsanläggning (L1981:4031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1999:2742)

1) Vattenhjulshus, 14x9 m (ÖNÖ-VSV), med tak, brandskadat. I SVdelen är en kraftig stenfot, sannolikt från Polhemshjulet.Byggnaden har en inredning so...

Uppfordringsanläggning (L2001:5006)

Linbana, rest av, mellan Holmgruvan och Brattfors station, bestående av ett delvis kvarstående betong- och stenfundament. Vid Brattfors station är en ...

Uppfordringsanläggning (L2007:5784)

Vändbrott till stånggång, restaurerad. Gången skall ha kommit frånRAÄ-nr 342 via RAÄ-nr 427. Se foto i inventariehandlingarna.

Uppfordringsanläggning (L1980:7913)

Hjulgrav, ca 15x2 m (Ö-V), med kallmurade väggar, 2 m br och 3-3,5 m h, samt ytterligare 1-1,5 m h ovan markytan, av delvis övermossade stenar, ca 0,3...

Uppfordringsanläggning (L2007:2018)

Hjulgrav, 9x4 m (NNV-SSÖ) och ca 2 m dj. Bestående av sinnersten.I SV är en utbyggnad, 9x4 m (NNV-SSÖ) och upp till 1 m h.Bestående av natursten, upp ...

Uppfordringsanläggning (L2001:6910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1944:6951)

Kraftstation. Från Rastsjön och Slagsmyren kom vattnet, rann vidare genom Harviksdammen och kom slutligen till den uppdämda Karmens damm. Här fick vat...

Uppfordringsanläggning (L1999:8863)

Stånggångslämning, ca 1200 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 95 stånggångsfundament, vilka ligger med ett inbördes avstånd av ca 7 m. I ÖNÖ är dock av...

Uppfordringsanläggning (L1999:1331)

1) Hjulgrav, rektangulär, 12x4 m (N-S) och ca 2 m dj. Bottnen ärvattenfylld, ca0.5 m dj, och där är några grenar och stenar, 0.4-0.6 m st. LängsÖ kan...

Uppfordringsanläggning (L1981:6811)

Stånggång, uppgift om. Redovisas på LMV akt.

Uppfordringsanläggning (L1999:452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1984:3813)

Stånggångslämning, plats för, enligt avmätningskarta 1810. Enligt kartan sakll konsthjulet varit beläget på angiven plats. Resterna består av ett fund...

Uppfordringsanläggning (L1999:864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2023:1118)

Stånggång, ca 325 m l (NNÖ-SSV), bestående av, i NNÖ, av ett avplanat område, ca 5-9 m br, med två grunda skärningar, ca 0,3-0,5 m br och 0,05-0,1 m d...

Uppfordringsanläggning (L2004:558)

Hjulgrav, 5x2,5 m st (NV-SÖ) och 1 m dj av 0,2-1 m st stenar i två synliga varv, borrhål synliga i dessa. Intill och V om hjulgraven är en grund, 6x4 ...

Uppfordringsanläggning (L1999:2628)

Stånggång, ca 600 m l (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 st stensattastolphål. I NNÖdelen är ett fundament för ett vändbrott, 6x6 m, 0.6 m h, av 0.1-1m st ...

Uppfordringsanläggning (L2000:4949)

Stånggångsfundament, ett antal på en sträcka av 220 m (ÖNÖ-VSV),1-2 m st och 0.1-0.6 m h, av sten, 0.2-0.5 m st. Vissa av fundamenten har avbrutnaträs...

Uppfordringsanläggning (L1981:4576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1999:887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2006:5396)

Hjulgrav, 6x3-3.5 m (NÖ-SV) och ner till 1.2 m dj. Av sinnersten,0.3-0.4 m st. I NÖ är en damm eller liknande.Mycket kraftigt igenslyad.

Uppfordringsanläggning (L2001:3033)

Fundament till linbana, betong, bestående av en avlång och trepunktpelare. Den avlånga stödväggen är 6 m l, 0.5 m br (NNV-SSÖ) och 0.6 m h.4 m NÖ om d...

Uppfordringsanläggning (L2001:2255)

Hjulgrav, 9x2.5-3.5 m st (NV-SÖ inre mått) och 4-5 m dj. Kallmurade innerväggar av0.3-0.8 m st block. Den NÖ väggen lutar utåt upptill, i övrigt tämli...

Uppfordringsanläggning (L1984:3524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2007:5685)

1) Dammvall, 100 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br intill 1,5 m h,övertorvad. Den V delen är beväxt med sly och belamrad med ris.Den Ö är beväxt med ungbjörkar oc...

Uppfordringsanläggning (L2000:5919)

Stånggång, totalt 1650 m l, varav huvuddelen är 1250 m (NV-SÖ), bestående avdrygt 50 fundament, 5-7x1-3 m (NNV-SSÖ och NÖ-SV) och 0.5-1 m h. Kallmurad...

Uppfordringsanläggning (L2008:7735)

Stånggångslämning, ca 30 m l (NNÖ-SSV), utgörandes av en i berget nedsprängd sträcka för stånggång. Berget är nedsprängt i två parallella rännor, 1,3-...

Uppfordringsanläggning (L2007:5845)

Gruvområde, 150x20-16 m (SSÖ-NNV), bestående av 8 gruvhål, 1gruvstugegrund, 1 vändbrott samt skrotstensvarp. 1) Gruvhål, 3 mdiam och 0.3 m dj till va...

Uppfordringsanläggning (L1980:2816)

Stånggång, uppgift om enligt Lantmäteriakt 1850-51.

Uppfordringsanläggning (L1999:8909)

Fundament till linbana, bestående av nio gjutna betongfundament gupperade tre och tre i N-S riktning. I fundamenten sitter gängade järntappar. Invid f...

Uppfordringsanläggning (L1980:3216)

Stånggångsfundament, uppgift om, enligt enskifteskarta över Ringshyttan 1814-17. (Specialinventering 2000)

Uppfordringsanläggning (L1948:3960)

Lämning efter stånggång, 3x3 m (NNV-SSÖ) och 1,2 m dj.

Uppfordringsanläggning (L2007:4980)

Gruvområde, 500x15-170 m (SSÖ-NNV), bestående av 19 gruvhål, 3gruvstugegrunder, 1 hjulgrav, stånggångsfundament samtskrotstensvarp. 1) Gruvhål, 4 m di...

Uppfordringsanläggning (L1999:2583)

Stånggång, uppgift om. På platsen skall ha löpt en stånggång föruppfodring ur gruvorna, RAÄ nr 79. Inga lämningar finns idagbevarade. Uppgiftslämnare ...

Uppfordringsanläggning (L2004:6793)

Hjulhuslämningar, 80x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 grund avhjulhus, 1 vattenränna, 1 dammvall, 1 spismursröse, 1vändbrottsfundament (?) och 1 husgrund...

Uppfordringsanläggning (L1980:7876)

Stånggång/linspek, ca 460 m l, varav 200 m l (VNV-ÖSÖ) och 260 m l (N-S), bestående av ett 40-tal stolphål, med 6-7 m emellan, och 3 fundament efter v...

Uppfordringsanläggning (L2003:6117)

Vattenkonstanläggning, bestående av:1) Hjulgrav, 15x2-2.5 m (NV-SÖ) och intill 7 m dj i mitten, motändarna grundare. Är till stor del nedsprängd i ber...

Uppfordringsanläggning (L2007:5772)

Gruvområde, 230x50-150m (N-S), bestående av 29 gruvhål, 8 grunder,skrotstensvarp, 1 hjulgrav och stånggångsfundament. 1) Gruvhål,17x1-3 m (N-S), 0,1-3...

Uppfordringsanläggning (L2007:2046)

Hjulgrav, 17x7 m (NV-SÖ) och 1 m h. Innermått 7x3 m (NV-SÖ) ochsynligt dj 2 m. Av mestadels 0.7-1 m st stenar av vilka en delhar spår efter borr.I SÖ ...

Uppfordringsanläggning (L1982:9807)

1) Hjulgrav till vattenkonst, rektangulär, 8x3 m invändigt mått(ÖNÖ-VSV). Väggar av kallmurade tuktade gråstenar, kvarståendetill en höjd av 1.3 m. St...

Uppfordringsanläggning (L2008:2583)

Stånggångslämning, ca 580 m l (Ö-V) bestående av 66 stånggångsfundament, varav ett är ett vändbrottsfundament. Stånggångsfundamenten är runda eller nä...

Uppfordringsanläggning (L1999:866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2004:41)

Stånggång, ca 100 m l (NV-SÖ), 1-2 m br korridor där stånggången ställvis skär genom bergklackar och ställvis är uppbyggd. Ställvis finns stolpskoning...

Uppfordringsanläggning (L2007:4876)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Uppfordringsanläggning (L2007:1493)

Stånggångslämning, 790 m l, (NNV-SSÖ), bestående av ca 45stenfundament. I den NNV delen är fundamenten mestadelskvadratiska, 3x3 och 4x4 m st och 0.4-...

Uppfordringsanläggning (L1999:4818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1981:5607)

Hjulgrav, ca 16 m l (NV-SÖ), 2.5 m br (inre mått) och 6 m dj.Murarna är 1.5-2 m br och byggda av 0.1-2 m l, mestadelstuktade, stenar och block. På var...

Uppfordringsanläggning (L2007:951)

Vändbrott till stånggång, nu synligt som ett runt tapphål i bergetca 14 cm diam och 10 cm dj. Runt om ligger skrot och trärester avsjälva vändbrottet....

Uppfordringsanläggning (L1999:1959)

Gruvlave, kvadratisk, gråvit betong, ca 30? m h. Schaktet under laven bröts ca 1931-32 till 1977 då hela gruvdriften i byn upphörde. Det var vertikalt...

Uppfordringsanläggning (L2000:2031)

Stånggång, rest av, bestående av en vägbanksliknande lämning, ca1200 m l, 2.5-4 m br och 0.5-2.5 m h. Gångstig löper på krönet.Talrika täktgropar på b...

Uppfordringsanläggning (L2004:1162)

Stånggångslämning, ca 400 m (NV-SÖ), bestående av 9 fundament av sten. Dessa är 1,5x1,5-3x3 m st och 0,2-0,3 m h. I flera syns 0,2-0,3 st gropar efter...

Uppfordringsanläggning (L1980:534)

1) Hjulränna, stensatt, ca 10 m l (Ö-V), 2-3 m br och 1.5-2 m dj.Kallmurad av 0.4-1 m st stenar.Raserad och igenfylld med skräp.Ö om nr 1 är:2) Grävd ...

Uppfordringsanläggning (L1980:242)

Stånggång, uppgift om, enligt geologisk berggrundskarta (SGU).

Uppfordringsanläggning (L2001:7581)

Konsthjulfundament av tuktad gråsten, kallmurat, rektangulärt, ca15x6 m (NV-SÖ) och 1-2.5 m h.1) Hjulgraven är 8x2.5 m. I SÖ är några avbalkningar. I...

Uppfordringsanläggning (L1983:3133)

Stånggångslämning, 1500 m l (NÖ-SV), bestående av ett mycket stort antal stånggångsfundament och 1 vattenhjul. Stånggångsfundamenten utgörs huvudsakli...

Uppfordringsanläggning (L2006:3559)

1) Hjulgrav, 14x4 m (NV-SÖ), av murad sinnersten med överbyggnadav trä under sadeltak av träspån. Överbyggnaden har öppen gavelmot NÖ så att vattenhju...

Uppfordringsanläggning (L2001:5083)

Linbana, rest av, mellan Intrånget och Garpenberg, bestående av spridda rester av fundament av cement och huggen sten.

Uppfordringsanläggning (L1981:8692)

Uppfodringsanläggning, bestående av 1 hjulgrav, 1 vattenränna och 1 stånggång. Hjulgraven är ca 10X25 m st (NNV-SSÖ) och 1-1,2 m dj. Den är ställvis r...

Uppfordringsanläggning (L1998:4265)

Linbanestation, inom ett 20x15 m område (NV-SÖ) är 1perrong/ lastplats, 1 rest av linebanehus och 1 fundament, samt enstaka betongplintar och huggna s...

Uppfordringsanläggning (L2000:5777)

Hjulgravsanläggning, 40x15 m (Ö-V), bestående av 1 hjulgravsfundament, 1vattenränna samt fundament för överfallshjulsränna och stånggång.Centralt plac...

Uppfordringsanläggning (L2001:9558)

Hjulgrav, ca 11x4 m st (Ö-V), 0.5-1.8 m h. Av huggen gråsten, ca0.5-1.5 m st, ikallmur. I mitten är en delvis igenrasad grav för vattenhjul, ca 0.3-1 ...

Uppfordringsanläggning (L1999:1483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2000:9837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.