Uppfordringsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning för uppforsling av malm, bergart, vatten, gråberg och personal.
Uppfordringsanläggning (L1999:2628)

Stånggång, ca 600 m l (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 st stensattastolphål. I NNÖdelen är ett fundament för ett vändbrott, 6x6 m, 0.6 m h, av 0.1-1m st ...

Uppfordringsanläggning (L2020:4322)

Hjulgrav, kallmurad, 13x3 m (NÖ-SV), intill 1,3 m dj.

Uppfordringsanläggning (L2001:1052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1981:5607)

Hjulgrav, ca 16 m l (NV-SÖ), 2.5 m br (inre mått) och 6 m dj.Murarna är 1.5-2 m br och byggda av 0.1-2 m l, mestadelstuktade, stenar och block. På var...

Uppfordringsanläggning (L1981:6811)

Stånggång, uppgift om. Redovisas på LMV akt.

Uppfordringsanläggning (L1999:8909)

Fundament till linbana, bestående av nio gjutna betongfundament gupperade tre och tre i N-S riktning. I fundamenten sitter gängade järntappar. Invid f...

Uppfordringsanläggning (L1979:1415)

Lämning efter uppfodringsanläggning. Stånggång, ca 600 m l (ÖNÖ-VSV) och (NNÖ-SSV) och utgörs av två linjer, ca 4-5 m mellan linjerna. Dessutom består...

Uppfordringsanläggning (L1998:4265)

Linbanestation, inom ett 20x15 m område (NV-SÖ) är 1perrong/ lastplats, 1 rest av linebanehus och 1 fundament, samt enstaka betongplintar och huggna s...

Uppfordringsanläggning (L2007:6732)

Stånggångslämning, 700 m l (NV-SÖ), bestående av 85stånggångsfundament och 2 vändbrottsfundament.Stånggångsfundamenten är 2x2-2.5x2.5 m st och 0.3-0.4...

Betlehemsgruvan, Uppfordringsanläggning (L2011:9585)

Gruvlämningar, 30-35x6-7 m (NV-SÖ i svag böj), bestående av en sammanhängande rad av 19 plintar och 4 cylindrar. De murade plintarna är dels 9 st, 0,3...

Uppfordringsanläggning (L2007:5072)

Gruvområde, 230x50-150m (N-S), bestående av 29 gruvhål, 8 grunder,skrotstensvarp, 1 hjulgrav och stånggångsfundament. 1) Gruvhål,17x1-3 m (N-S), 0,1-3...

Uppfordringsanläggning (L1999:8863)

Stånggångslämning, ca 1200 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 95 stånggångsfundament, vilka ligger med ett inbördes avstånd av ca 7 m. I ÖNÖ är dock av...

Uppfordringsanläggning (L2001:6303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2007:1416)

Stånggångslämning, 400 m (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 25 fundamentav sten. Dessa är i regel små, 1.2x1.2, 1.5x1.5 och 2x2 och0.2-0.4 m h. I flera syns ...

Uppfordringsanläggning (L1999:865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2006:3626)

1) Hjulgrav, 18x5 m (ÖNÖ-VSV) och 1.1 m dj. Inre mått är 10x2.5 m(ÖNÖ-VSV). Bestående av 0.1-1.1 m st sten. I SÖ delen är en 2 mbr öppning.Intill och ...

Uppfordringsanläggning (L2000:1318)

Hjulgrav, 15x6 m (NÖ-SV) och 1 m h, av 0.2-1.2 m st stenar ochblock i kallmur. Själva graven 12x2 m och 3 m dj, raserad i Ndelen av V långsidan. Avlop...

Uppfordringsanläggning (L1950:4153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2008:7940)

Hjulgrav till vattenkonsthjul, rektangulär, 21 x 10 m (Ö-V), bestående av en större stenpackning med ställvis kallmurade och ställvis utfallna naturst...

Uppfordringsanläggning (L2007:5772)

Gruvområde, 230x50-150m (N-S), bestående av 29 gruvhål, 8 grunder,skrotstensvarp, 1 hjulgrav och stånggångsfundament. 1) Gruvhål,17x1-3 m (N-S), 0,1-3...

Uppfordringsanläggning (L1981:4576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1981:5947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2003:7281)

1) Gruvschakt. Över schaktet är en byggnad för uppfordring,kvadratisk, 10 m sida, bestående av fyra pelare av tegelsten,som uppbär en överbyggnad av t...

Uppfordringsanläggning (L2007:6733)

Stånggångslämning, rest av, bestående av ett vändbrott. Hålet är15 cm i diam med en 7 cm utvidgning åt N, delvis igenfylld. Avde ursprungliga 4 st jär...

Uppfordringsanläggning (L1993:3590)

Hästvandring, rund, 10 m diam, bestående av en plan yta och entolvsidig timrad kant, 3 m diam. Innanför denna finns en kvadratiskgrop, 1.5x1.5 m fylld...

Uppfordringsanläggning (L2000:1942)

1) Hjulgrav, 15x5 m (NÖ-SV) och intill 0.6 m h. Dubbla väggar ikallmur av 0.2-1 m st stenar och block. Själva graven är 10x1.7m och intill 2 m dj.10 m...

Konsten, Uppfordringsanläggning (L1999:5580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1980:2816)

Stånggång, uppgift om enligt Lantmäteriakt 1850-51.

Uppfordringsanläggning (L2021:1180)

Plats för hjulhus. Enligt rektifierad storskifteskarta från år 1760 låg på markerad plats ett hjulhus för drift av en stånggång. Anläggningen byggdes ...

Uppfordringsanläggning (L1980:852)

Hjulgrav, 6x2 m (ÖSÖ-VNV) och 2 m dj. Kallmurad av 0.3-1 m l och0.2-0.4 m h stenar.

Uppfordringsanläggning (L1943:1193)

1)Hyttområde, 140 x 130 m (N-S), bestående av 1 masugnslämning, 3slaggvarp, 2 husgrunder, 2 odlingsrösen och kol. och malmlager.Inom området finns äve...

Uppfordringsanläggning (L2000:5777)

Hjulgravsanläggning, 40x15 m (Ö-V), bestående av 1 hjulgravsfundament, 1vattenränna samt fundament för överfallshjulsränna och stånggång.Centralt plac...

Uppfordringsanläggning (L2000:2021)

1) Hjulgrav, 15x7 m (VNV-ÖSÖ) och intill 1.8 m h, kallmurad av0.4-1 m st stenar och block. Själva graven är 12x2 m och 1.5-1.8m dj, belamrad med nedra...

Uppfordringsanläggning (L1943:4221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1980:3216)

Stånggångsfundament, uppgift om, enligt enskifteskarta över Ringshyttan 1814-17. (Specialinventering 2000)

Uppfordringsanläggning (L2000:6971)

1) Hjulhusgrund, 11x7 m st (Ö-V) och 2-3 m h, med 1.3 m br väggarav tuktadeblock i kallmur, kring hjulgrav, 8x4 m och 2 m synligt djup, tillstor del f...

Uppfordringsanläggning (L1980:4660)

Rest av stånggång bestående av 1 hjulhusgrund, 2 kanaler, 2kallmurade fundament och 2 kallmurade trappsteg.Hjulhusgrunden är 15x6 m och 1.5 m h av tuk...

Uppfordringsanläggning (L2007:5845)

Gruvområde, 150x20-16 m (SSÖ-NNV), bestående av 8 gruvhål, 1gruvstugegrund, 1 vändbrott samt skrotstensvarp. 1) Gruvhål, 3 mdiam och 0.3 m dj till va...

Uppfordringsanläggning (L1984:3813)

Stånggångslämning, plats för, enligt avmätningskarta 1810. Enligt kartan sakll konsthjulet varit beläget på angiven plats. Resterna består av ett fund...

Uppfordringsanläggning (L2007:2046)

Hjulgrav, 17x7 m (NV-SÖ) och 1 m h. Innermått 7x3 m (NV-SÖ) ochsynligt dj 2 m. Av mestadels 0.7-1 m st stenar av vilka en delhar spår efter borr.I SÖ ...

Uppfordringsanläggning (L1982:9807)

1) Hjulgrav till vattenkonst, rektangulär, 8x3 m invändigt mått(ÖNÖ-VSV). Väggar av kallmurade tuktade gråstenar, kvarståendetill en höjd av 1.3 m. St...

Uppfordringsanläggning (L2000:6764)

Stånggång, rester av, ca 300 m l, (Ö-V). bestående av stånggångsfundament, ettantal, med 5-7 m mellanrum (ÖNÖ-VSV), på en sträcka av ca 300 m, iriktni...

Uppfordringsanläggning (L1981:8692)

Uppfodringsanläggning, bestående av 1 hjulgrav, 1 vattenränna och 1 stånggång. Hjulgraven är ca 10X25 m st (NNV-SSÖ) och 1-1,2 m dj. Den är ställvis r...

Uppfordringsanläggning (L1999:1567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2001:9172)

Gruvområde, 85x40 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 gruvhål, 1 stånggång, 3skrotstenshögar och 1 husgrund.Det större gruvhålet, är 15x6 m (ÖNÖ-VSV) och 4...

Uppfordringsanläggning (L2007:5387)

1) Hjulgrav, 12x4m (NNÖ-SSV), 4 m br yttre bredd, 3 m dj, av 1,5-2m st tuktade, 0,5-1 m h stenar. Ca 5 m N om NÖ hörnet avovanstående är SV-hörnet av:...

Uppfordringsanläggning (L1979:2716)

Stånggång, stolpbärande. Omkring 2,8 m S om hjulhuset, Nora 26:1, fanns ett fyrkantigt stolphål som var 0,3×0,3 m st och stenskott. Ytterligare 8 m åt...

Uppfordringsanläggning (L1984:3524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2006:3559)

1) Hjulgrav, 14x4 m (NV-SÖ), av murad sinnersten med överbyggnadav trä under sadeltak av träspån. Överbyggnaden har öppen gavelmot NÖ så att vattenhju...

Uppfordringsanläggning (L2006:3624)

Hjulgrav, 8x4 m (N-S) och 0.5 m dj. I Ö upp till 1 m h. Byggd avmestadels 0.5-0.7 m st stenar.

Uppfordringsanläggning (L1999:887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1983:3133)

Stånggångslämning, 1500 m l (NÖ-SV), bestående av ett mycket stort antal stånggångsfundament och 1 vattenhjul. Stånggångsfundamenten utgörs huvudsakli...

Uppfordringsanläggning (L1980:241)

Stånggång, uppgift om, enligt enskifteskarta 1824. Möjligt fundament påträffad vid åkanten bestående av flata stenar invid åkanten, i lämningens V änd...

Uppfordringsanläggning (L1984:361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2000:1380)

1) Hjulgrav, 13x8 m (NV-SÖ) och intill 1 m h, kallmurad av intill1.5 m st block. Själva graven är 10x2 m och 4 m dj, vattenfylld.Vattenutsläpp åt SV, ...

Uppfordringsanläggning (L1980:534)

1) Hjulränna, stensatt, ca 10 m l (Ö-V), 2-3 m br och 1.5-2 m dj.Kallmurad av 0.4-1 m st stenar.Raserad och igenfylld med skräp.Ö om nr 1 är:2) Grävd ...

Uppfordringsanläggning (L2000:4949)

Stånggångsfundament, ett antal på en sträcka av 220 m (ÖNÖ-VSV),1-2 m st och 0.1-0.6 m h, av sten, 0.2-0.5 m st. Vissa av fundamenten har avbrutnaträs...

Uppfordringsanläggning (L1980:7913)

Hjulgrav, ca 15x2 m (Ö-V), med kallmurade väggar, 2 m br och 3-3,5 m h, samt ytterligare 1-1,5 m h ovan markytan, av delvis övermossade stenar, ca 0,3...

Uppfordringsanläggning (L1980:6373)

Hjulgrav, rest av, rektangulär, ca 5x2,5 m (ÖSÖ-VNV) med kallmurade väggar, ca 0,5-0,9 m h av 0,5-1 m st stenar. ÖSÖ del är delvis igenfylld med sopor...

Uppfordringsanläggning (L2004:468)

Hjulgrav, 6x2 m st (Ö-V) och 1,5 m dj, kallmurade väggar av 0,5-1,5 m st stenar i tre synliga varv.

Uppfordringsanläggning (L2001:7995)

1) Vändbrott i form av en 4-5 m st, diffus övermossad förhöjningmed fläckvis sten i ytan. I mitten ett block, 0.6x0.5 m (Ö-V)och 0.25 m h med centralt...

Uppfordringsanläggning (L1999:864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2007:2045)

Stånggångslämning, 300 m (närmast NV-SÖ). Bestående av minst 20fundament, mestadels 2x2, 3x3 och 4x4 m st och 0.4-0.5 m h.Fundamenten är byggda av 0.1...

Uppfordringsanläggning (L1999:1484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1981:9908)

Hjulränna, stensatt av gråsten, 12 m l (NV-SÖ), 2.5 m br och2-2.5 m dj. Kallmurad av 0.3-1 m st stenar.Hjulrännan har troligen varit använd till vatte...

Uppfordringsanläggning (L2003:5874)

Stånggångssträckning, 2280 (+520) m l. I samband medvattenuppfordringsproblem ur gruvorna i Risbergsfältet anladesår 1776 ett vattenhjul vid Nordansjö...

Uppfordringsanläggning (L2007:1579)

Hjulgrav, 11x5 m st (NÖ-SV) och 0.5-1.2 m h av kallmuradegråstenar. Hjulgraven har möjligen drivit en stånggång.

Uppfordringsanläggning (L1980:7876)

Stånggång/linspek, ca 460 m l, varav 200 m l (VNV-ÖSÖ) och 260 m l (N-S), bestående av ett 40-tal stolphål, med 6-7 m emellan, och 3 fundament efter v...

Uppfordringsanläggning (L2004:1162)

Stånggångslämning, ca 400 m (NV-SÖ), bestående av 9 fundament av sten. Dessa är 1,5x1,5-3x3 m st och 0,2-0,3 m h. I flera syns 0,2-0,3 st gropar efter...

Uppfordringsanläggning (L1944:6951)

Kraftstation. Från Rastsjön och Slagsmyren kom vattnet, rann vidare genom Harviksdammen och kom slutligen till den uppdämda Karmens damm. Här fick vat...

Uppfordringsanläggning (L2007:1333)

Stånggångslämning med en sammanlagd länd av ca 1500 m (huvudriktning NNV-SSÖ). Huvudsträckning utgår från RAÄ-nr 414 mot RAÄ-nr400 och är ca 1120 m l,...

Uppfordringsanläggning (L2003:5768)

Stånggångsförgrening/vändbrott, bestående av ett horisontelltställt hjul, ca 5 m diam, av trä med järnbeslag, fästat i ettfundament av sten - ett bloc...

Uppfordringsanläggning (L2007:2018)

Hjulgrav, 9x4 m (NNV-SSÖ) och ca 2 m dj. Bestående av sinnersten.I SV är en utbyggnad, 9x4 m (NNV-SSÖ) och upp till 1 m h.Bestående av natursten, upp ...

Uppfordringsanläggning (L1981:3965)

Stånggångslämning, ca 700 m l (NÖ-SV), bestående av ett stortantal stånggångsfundament, 1 hjulgrav och 1 dammall. Inventeradav Gunnar Wiremalm.

Uppfordringsanläggning (L1999:866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2006:3560)

1) Hjulgrav, 14x4 m (NV-SÖ), av murad sinnersten med överbyggnadav trä under sadeltak av träspån. Överbyggnaden har öppen gavelmot NÖ så att vattenhju...

Uppfordringsanläggning (L2007:5685)

1) Dammvall, 100 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br intill 1,5 m h,övertorvad. Den V delen är beväxt med sly och belamrad med ris.Den Ö är beväxt med ungbjörkar oc...

Uppfordringsanläggning (L1950:4665)

1) Vattenhjulgrav, rektangulär, 15x3 m (N40grader V-S40graderÖ) och 8 m dj. På långsidorna vid botten är två sprängda ingångar, ca 1x1 m st. På mitten...

Uppfordringsanläggning (L1999:1080)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2000:5261)

Stånggångsfundament, ett antal på en sträcka av 780 m (NNÖ-SSV),0.5-2 m st och0.1-0.6 m h, av sten, 0.1-0.7 m st. Vissa av fundamenten har bildat sten...

Uppfordringsanläggning (L1980:3014)

Hjulgrav, rektangulär, 18x2.5 m (N-S) och intill 7 m dj,nedsprängd i berget. Delvis fylld med bråte i N-delen. Intilloch V samt Ö om är av huggna sten...

Uppfordringsanläggning (L1998:1552)

Stånggång, uppgift om, ca 450 m l. Skall enligt uppgiftslämnare och karta från år 1866-73 ha gått mellan gruvområde RAÄ-nr 135:1 och hyttområde RAÄ-nr...

Uppfordringsanläggning (L1948:3959)

Vandring, 9 m diameter och 0,2-5 m h. Anlagd på gråbergsvarp. Skog & Historia nr 202.

Uppfordringsanläggning (L2001:6910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L2001:8111)

1) Konsthjulfundament av sten, kallmurat, rektangulärt, 13x7 moch 1-2 m h. Delvis övertorvat. I Ö ansluter tilloppskanalen meden kallmurad ränna ca 1....

Uppfordringsanläggning (L1943:7773)

Hästvandring? bestående av en rännformig fördjupning i vars centrum ligger en förhöjning, rund, 4 m diam och 0,3 m h.

Uppfordringsanläggning (L2007:1493)

Stånggångslämning, 790 m l, (NNV-SSÖ), bestående av ca 45stenfundament. I den NNV delen är fundamenten mestadelskvadratiska, 3x3 och 4x4 m st och 0.4-...

Uppfordringsanläggning (L2001:9558)

Hjulgrav, ca 11x4 m st (Ö-V), 0.5-1.8 m h. Av huggen gråsten, ca0.5-1.5 m st, ikallmur. I mitten är en delvis igenrasad grav för vattenhjul, ca 0.3-1 ...

Uppfordringsanläggning (L1948:2470)

Lämning efter stånggång, ca 540 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hjulgrav och minst 15 stenskodda stolphål. Skog & Historia nr 126 och 27779. Enligt Skog...

Uppfordringsanläggning (L1999:1483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Uppfordringsanläggning (L1999:1888)

Gruvlave, kvadratisk, gråvit betong, ca 20? m h. Schaktet under laven bröts ca 1931-32 till 1977 då hela gruvdriften i byn upphörde. Det var vertikalt...

Uppfordringsanläggning (L1980:2150)

1) Fördämningsmur och -vall, 240 m l (N-S--SÖ-NV-- N-S) beståendeav från NV en vall, ca 30 m l, 3-5 m br och 1-1.5 m h. Delvis urschaktad mot vägen me...

Uppfordringsanläggning (L2007:5280)

Gruvområde, 230x20-90 m (NV-SÖ), bestående av 6 gruvhål samtskrotstensvarp. 1) Gruvhål, 3 m diam, 0,5-1,5 m dj tillvattenytan. Sly. Stängsel. Skrotste...

Uppfordringsanläggning (L1980:1191)

Hjulhus, rest av, murat av blandad kalksten och slagg, 11x8 m(ÖSÖ-VNV). Murarna är intill 4 m h. Hjulhuset har på senare tid använts som smedja, då en...

Uppfordringsanläggning (L1980:1290)

Hjulgrav, yttre mått, 4x12 m och inre mått, 2x10 m, kallmurad.

Uppfordringsanläggning (L2007:5053)

1) Dammvall, 100 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br intill 1,5 m h,övertorvad. Den V delen är beväxt med sly och belamrad med ris.Den Ö är beväxt med ungbjörkar oc...

Uppfordringsanläggning (L2007:1578)

Stånggångslämning, ca 80x4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1vändbrottssten, 1.5 m st och 0.7 m tj med tapphål, 14 cm diam och20 cm tj. Kullvält. Runtom syns...

Uppfordringsanläggning (L1981:8418)

Stånggångsurschaktning, ca 100 m l. Huvudsakligen (VNV-ÖSÖ), 0,75-1,3 m br och 0,2-0,5 m dj. Parallellt på båda sidor är en vall (båda sammanhängande ...

Uppfordringsanläggning (L1999:2583)

Stånggång, uppgift om. På platsen skall ha löpt en stånggång föruppfodring ur gruvorna, RAÄ nr 79. Inga lämningar finns idagbevarade. Uppgiftslämnare ...

Uppfordringsanläggning (L2008:2583)

Stånggångslämning, ca 580 m l (Ö-V) bestående av 66 stånggångsfundament, varav ett är ett vändbrottsfundament. Stånggångsfundamenten är runda eller nä...