Varv/slip

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning där båtar och fartyg byggts eller reparerats.
Varv/slip (L1992:3506)

Varvsplats, plats för, enligt tidigare anteckningar. Vidinventeringen 1988 kunde inga lämningar iakttagas.

Varv/slip (L1992:2268)

Varvsplats(?), enligt uppgift av Åke Bergdahl skall på platsen hafunnits ett varv. Vid inventeringstillfället 1987 kunde ingentingiakttagas. Platsen h...

Varv/slip (L2022:7488)

Skeppsvarv vid Skatan (Boden) 1804, uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:10113)

Slip eller bryggrester, på ett djup av 6,3 m, uppgift från sonarundersökning 2012–2015.

Varv/slip (L1992:1961)

Varvsplats? bestående av rektangulär vallanläggning, 1 husgrund?,1 stensamling (spismursrest?) och gropig mark med kol (rest avtjärdal?) Den rektangul...

Varv/slip (L2022:9938)

Skeppsvarv vid Sävastgranden 1805–1815, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:5156)

Varv, i Fingermanholmen, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1994:9036)

Varvsplats?, bestående av en försänkning, närmast rektangulär, 18m l (NV-SÖ) och 9 m br, avgränsas i NV av ett hak med två jordfasta stenar, 1-1.5 m s...

Varv/slip (L2022:7456)

Skeppsvarv, i Sangis från 1774, uppgift enligt Westerdahl och Hülphers.

Varv/slip (L1951:5800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:7557)

Skappsvarv vid Högböle 1862 (1865) uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:9895)

Skeppsvarv på Skataudden (Oscars varv och Bergströmska varvet) från 1800-talet, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1951:6074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1951:2774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:10381)

Sjösättningsslip, ca 60x13 meter. Vattendjup: ca 0-5 meter.

Varv/slip (L2022:7472)

Skeppsvarv, i Bodörsgrynnan, Pålänge, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1948:6049)

Varv, uppgit om. Inom ett ca 30x30 m st område är stenröjda ytor samt minst 5 vallar vallar av sten, 10x2-15x3 m och 0,2-1 m h av 0,2-0,7 m st stenar...

Varv/slip (L2022:5316)

Varv, vid Ankarskatan/Fårösundet 1842, uppgift från litteraturkällor.

Varv/slip (L2022:9926)

Skeppsvarv vid Gäddvikssundet 1834-1847, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:9892)

Skeppsvarv på Pontusudden (Söderholms och Bergmans varv) från 1700-tal till mitten av 1800-talet, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1993:6228)

Varvsplats?, enligt tidigare anteckningar. Inga iakttagelser sombekräftar de tidigare anteckningarna kunde göras vid inventeringstillfället 1985. Enli...

Varv/slip (L1959:1297)

Platsen för Björköns varv som var i bruk från 1700-talet och fram till mitten av 1870-talet och drevs av Upperuds bruk. Inom området finns enligt nuva...

Varv/slip (L1992:3410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:7062)

Varv, en sentida pråmgård i Ö Salmisviken, muntlig uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2014:6233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:5309)

Varv, vid Böleå (Bölebyn) 1856, uppgift enligt litteraturkällor. Troligen samfällighet mittemot Granholmen (Pite älv).

Hargboviks varv, Varv/slip (L1943:1586)

Varvsområde för Harboviks varv, enligt ortsbor och tidigareanteckningar, 180 x 70 m (NV-SO), bestående av en terasseradröjd yta och 5 husgrunder.Teras...

Klöven, Varv/slip (L1996:6913)

Varvverksamhet, inom en ca 24 m diam stor yta är kulturlager och rester av stenpir, vilka med stor sannolikhet skall knytas till den varvsverksamhet s...

Varv/slip (L1960:3425)

Varv, plats för båtbyggnation, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk utredning år 1998 påträffades bearbetet trä, som tolkades som spår från båtbyg...

Varv/slip (L2022:7053)

Skeppsvarv i Nedertorneå 1784–1809 och/eller i Torneå/Haparanda 1807/1830., uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:5149)

Varv, i Skuthamn 1855, uppgift enligt litteraturkällor.

Varv/slip (L1993:2056)

Varvsplats?, enligt tidigare anteckningar. Vid inventeringen1987 kunde inga varvslämningar iakttagas. Området består avstorblockig moränmark och visar...

Varv/slip (L1992:879)

1) Varvsplats? enligt tidigare anteckningar. Vid inventeringstillfället 1984 iakttogs rikligt med sågverksavfall på angiven plats (se nedan).De tidiga...

Varv/slip (L2022:7487)

Skeppsvarv vid Unbyn (Granden?) 1870, uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:5148)

Varv, Höglandsnäs, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:4524)

Varv, uppgift enligt Westerdahl i Råneå, vid Kängsön. Datering 1806–1857.

Varv/slip (L2002:5362)

Varvplats, av okänd utsträckning, på platsen skall synas spårav husgrunder. Ridö skeppsgård var i bruk under 1500- och tidigt 1600-tal. Enligt histor...

Varv/slip (L1979:6140)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1949:5312)

Plats för slip, 25 m l (NNV-SSÖ). Grundstenar, 0,4-0,6 m st, längs långsidorna finns kvar. Till stora delar utgrävd slänt mot Ö. N delen sluttar mot t...

Varv/slip (L2022:5280)

Varv, Svensby varv 1829, vid Fagervik, uppgift om muntlig tradition och enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1943:500)

Varvsplats, ca 150x100 m (NV-SÖ). Inom området finns 1mangårdsgrund, 20x18 m (NÖ-SV) med 2 kraftiga spismursrösen, ca 3x3 m(NÖ-SV) med inslag av tegel...

Varv/slip (L2022:7461)

Skeppsvarv, i Börjelsbyn 1826, uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:9939)

Skeppsvarv på Byggvallen / Hortlax på 1700-talet, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl. Kommentar hämtad från blogg: "[Ur] domboken Piteå s...

Varv/slip (L1994:8138)

Varvsplats? enligt tidigare anteckningar. Inga iakttagelser som bekräftar de tidigare anteckningarna kunde göras vid inventeringstillfället 1984. Enli...

Varv/slip (L2022:7552)

Skeppsvarv vid Storöhamn ca 1860, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1955:234)

1) Uppgift om varv. Enligt gammal karta skall på platsen funnitsvarv. Stockar som kan vara rest av stapelbädd är synliga inomområdet.

Varv/slip (L1982:7372)

Varv, uppgift om. Enligt geometrisk avfattning från år 1801 över Nyköpings stad skeppsbro har ett varv legat inom ett ca 160x5-20 m st område (VNV-ÖSÖ...

Varv/slip (L1992:1820)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1939:9721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1967:2210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1992:4269)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1955:1466)

1)Stapelbädd, rest av 14x9 m (NNÖ-SSV) med ca 30 graders lutningmot stranden och bestående av kantvallar, 0,4-0,8 m h samtmellanliggande svacka i mark...

Varv/slip (L1937:497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1992:2811)

Varvsplats, inom ett 60 m l (356-156cg) och 40 m br område, harpråmar byggts för Salmis ångsåg (se raä 178). Varvet lades ner1909, i samband med nedlä...

Varv/slip (L2022:5851)

Varv, i Pitholm 1617, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1957:9883)

1) Varvsplats, ännu i bruk, 120x150m Ö-V, enligt uppgift påortofoto från 1974års inv.

Varv/slip (L2022:7551)

Skeppsvarv vid Svedjan/Gyljen 1828–1856, litteratur- och muntlig uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:2719)

Varvsplatsen är ca 40 x 13 m stor (NV-SO) och består av två rännor på rad, den första är ca 22 x 10 m (NV-SO) och tydligt placerad i sluttningen, och ...

Varv/slip (L1992:1860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1949:4922)

Slip, bestående av en 8 m l (Ö-V) och 3 m br grävd yta. Övertorvad vall 2 m br och 0,5 m h. 8 m l stenröjd yta till vattenbrynet. Botten av grus och s...

Varv/slip (L1993:6602)

Varvsplats, ca 40x20 m (N-S), bestående av en stenröjd sandig yta som utgjort ett bra läge för en stapelbädd. Området är markerat som "gammalt skjepsv...

Varv/slip (L2022:7615)

Skeppsvarv i Alvik 1617, uppgift från litteraturkälla (Nordlander) enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:7470)

Skeppsvarv, i N Brändön/Mastskäret 1808-1826, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:4522)

Varv, uppgift enligt Westerdahl vid Rörviken, Råneå. Datering 1855.

Varv/slip (L1994:6220)

Varvsplats, enligt tidigare anteckningar. Vidinventeringstillfället 1987 iakttogs spridda timmerrester, delvismedjärnbultar och -skruvar samt större j...

Varv/slip (L1993:586)

Varvsplats, enligt 1949 års fornminnesinventering. Vid inventeringstillfället 1984 utgöres det på fotokartan angivna området av avbanade markytor med ...

Varv/slip (L1935:7341)

Varvsplats: ungefärligt markerad för Vivsta varv. Åren 1800-1870byggdes ett ; 70-tal fartyg på varvet. Ångsåg och ..........fabrik har sedemera bli...

Varv/slip (L1957:4955)

1)Plats för varv. På platsen skall ett varv ha legat.

Varv/slip (L2022:9897)

Skeppsvarv på Varvsudden, uppgift utifrån platsnamnet enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:7554)

Skeppsvarv vid Lappviken, kartuppgift hos källa Westerdahl.

Varv/slip (L1960:8023)

Varv. Verksamheten pågick från 1906 till 1970-talet. Från 1906 till 1917 byggdes ca 30 fiskebåtar över 12 m längd på varvet. Under tidiga 1950-talet u...

Varv/slip (L2022:7616)

Skeppsvarv i Ersnäs 1794 och 1846-48, uppgift från litteraturkällor enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:5551)

Varv, vid Skutholmen/Alterälven (Lakafors), enligt litteraturkällor.

Varv/slip (L1945:6318)

Sliplämning, 9x8 m (NÖ-SV) och 0,3-0,4 m h, av 3 längsgående i strandriktning (NÖ-SV) och minst 10 tvärgående bearbetade stockar, 0,2-0,4 m diam. 6 ...

Varv/slip (L1993:204)

1) Varvsplats? och/eller bråbänk?, bestående av en rännformig fördjupning, 25 m l (N-S till VNV-ÖSÖ), 1-2 m br och 0.1-0.8 m dj. Begränsas i Ö av en v...

Varv/slip (L1951:6085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:3626)

Varv, uppgift enligt Westerdahl vid Platsudden, Bårskärsnäs. Datering 1797-1837, sentida pråmgård.

Varv/slip (L2013:5036)

Bärgning: På Tallholma, mellan systrarna Nordlunds hus och Olle Nykvists hus, hade skepperen Per Pettersson på 1800-talet ett varv. Här drogs även far...

Varv/slip (L2022:3375)

Varv, uppgift enligt Westerdahl på Finnholmen, Sangis. Datering 1803-1818.

Varv/slip (L2022:7555)

Skeppsvarv vid Krakaören 1817, uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1939:9351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:4603)

Varv vid Sandholmen, Jävre, åren 1814 och 1831-34, uppgift enligt litteraturkällor.

Varv/slip (L1993:5018)

1) Varvsplats för Töre skeppsvarv. Enligt tidigare anteckningar.Inga synliga lämningar kunde vid inventeringen 1984 iakttagas på platsen, som är asfal...

Varv/slip (L2022:5279)

Varv, vid Tolvmans, uppgift om muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:9896)

Skeppsvarv på Skutudden, Forssbergs varv 1837–1849, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1950:2382)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1951:6086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1968:1369)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1956:2705)

1) Varvsområde, ca 230x70 m (NÖ-SV). Inom området finns ett parhusgrunder, tre stapelbäddar, tjärbränningsgropar?, grund tillsmedja samt intill denna ...

Varv/slip (L2022:5340)

Varv, vid Bondön/Trebröderuddarna 1785-1848 och 1880, uppgift från litteraturkällor, ortnamn och i muntlig tradition enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1992:705)

Varvsplats? enligt tidigare anteckningar. Vid inventeringen 1987kunde inga varvslämningar iakttagas. Enligt tidigare anteckningarlågpå Hamngrundet ett...

Varv/slip (L1939:9527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:7071)

Varv, i Nikkala 1812, uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L1993:4686)

Varvsplats, enligt ortsbefolkningen, bestående av en öppen yta, 40x23 m (Ö-V). Inom den öppna ytan ligger ett tjugotal förmultnadestockar, som härrör ...

Varv/slip (L1957:4962)

1)Plats med tradition. På platsen skall det under 1800-t hafunnits ett varv. Inga spår efter varvet är synliga.

Varv/slip (L1968:3116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L2022:9630)

Skeppsvarv i Kengis/Hellälä (Finland) 1839, uppgift enligt Westerdahl.

Varv/slip (L2022:3381)

Varv, uppgift enligt litteraturkällor vid Sandörsund, Sangis. Datering 1836-?.

Varv/slip (L1992:1794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varv/slip (L1992:3972)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.