Båtlänning

Riksantikvarieämbetets definition: Stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar.
Båtlänning (L1950:2046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1996:3227)

Båtlänning, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L1951:5408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1977:4563)

1) Båtlänning, ca 10x4 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och intill 0,4 m dj . Omges av vallar i Ö och V, ca 2 m br och 0,15 m h. Öppen i N. 8 m V om nr 1 är 2) B...

Båtlänning (L1951:6364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1992:3124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1992:3093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1945:2525)

Båtlänning, 5-20x4-13 m (NÖ-SV), bestående av 1 stenpir och 1 stensamling. Stenpiren är 12x2 m (NÖ-SV) och 0,1-0,7 m h, av 0,1-0,8 m st naturstenar. ...

Båtlänning (L1938:4249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1939:1399)

Båtlänning, synlig som en stenröjd yta, 18 x 8 m (Ö-V) och en stenvall 15 x 3,5 m (Ö-V) intill 0,3 m h, av 0,2-0,8 m st stenar.

Båtlänning (L1951:7967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1951:9703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1938:5791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1943:1900)

Båtlänning enligt uppgift. Enligt Nils Gunnar Andersson,Nygården, Björsta har pråmar med laster till och från brygganbrukat lägga till här då Stockbys...

Båtlänning (L2017:1371)

Båtlänning, 29x8 m (NNÖ-SSV). I centrala delen är en ränna, 27 m l, 2-3 m br och 0,4-0,6 m dj. Begränsas i VNV och ÖSÖ av vallar, 2-3 m br och 0,1-0,4...

Båtlänning (L1936:8418)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1993:1806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1998:7024)

Båtlänning, 8 x 2 m (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m dj. Öppning åt NÖ. Avgränsad i övriga riktningar av stenvall 1-2 m br, 0,2-0,5 m h av 0,2-0,8 m st stenar. ...

Båtlänning (L1936:8419)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1994:7548)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1937:922)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2002:5859)

Båtlänning, med innermåtten 15 m l (NÖ-SV) och 3,5 m br. I kanterna är 0,2-1 m st stenar. Intill 1,5 m st stenblock ingår också, främst i dess mellers...

Båtlänning (L2019:4081)

Båtlänning, 150x25 m. Längs den gamla strandlinjen ligger flera konstruktioner av sten. Dessa består av stenpirer, vågbrytare av sten samt öppningar o...

Båtlänning (L1986:5637)

Båtlänning, ca 20x10 m (V-Ö). Avgränsas av stenvallar och berg.

Båtlänning (L1950:1594)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2009:7609)

Båtlänning, 6 m l , 3 m br , 0,4 m dj , (Ö-V) bestående av en i gamla strandlinjen urgrävd ränna. S kanten av rännan är delvis stenskodd. Omedelbart S...

Båtlänning (L1992:8874)

Båtlänning, ca 11 m l (ÖNÖ-VSV) och 1 m br, bestående av en packning av 0,15-0,5 m st naturstenar. Ca 150 m SV om båtlänningen är en flotte? närmast ...

Båtlänning (L1943:4596)

Båtlänning, alternativt båthusgrund, ca 5 m l och 1,5 m br (NNÖ-SSV). Den röjda ytan begränsas efterlångsidorna av upplagda stenvallar, ca 5 m l och 1...

Båtlänning (L1936:8401)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1992:3458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1948:7779)

Båtlänningar, 3 stycken, 3-10 m l och 1,5-2 m br. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ-2018-408)

Båtlänning (L1997:8347)

1) Båtuppdragningsplats, 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-3 m br, med stensatta kanter av0.5-1 m st stenar.10 m SSÖ om nr 1 är:2) Båtuppdragningsplats, 5 m l (S...

Båtlänning (L1986:6156)

Båtlänning, ca 20x5 m (V-Ö). Avgränsas av stenvallar, dock otydligt mot N.

Båtlänning (L1999:9546)

Båtlänning, 5 x 2,6 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 parallella stenvallar i vattnet, 5 x 1 m, på ett avstånd av 0,6 m från varandra. De löper mot ett sten...

Båtlänning (L1992:2775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2022:2097)

Båtlänning, landningsplats för båtar, bestående av två större rader med sten ut i vattnet vinkelrätt mot stranden i öst-västlig riktning. De är ca 15-...

Båtlänning (L1950:5462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1948:2424)

Båtlänning, 8x6 m (Ö-V), delvis vattenfylld. Begränsad i N av stenmur, 7 m l, 2 m br och intill 1 m h, kallmurad av 0,5-1 m l stenar. Utmed S sidan är...

Båtlänning (L1939:9626)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1987:816)

Båtlänning, ca 50 m l och 2-4 m br, bestående av en hålväg i övredelenoch en stenlagd, övertorvad del i mellersta partiet, 0,4 m h av 0,3-0,5 mst sten...

Båtlänning (L1936:9099)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1970:5259)

Båtlänning, ca 8x4 (Ö-V), av 0,3-1 m stor sten samt större block.

Båtlänning (L2022:2096)

Båtlänning, plats för att dra upp båtar, i form av en stenrad, ca 15 meter lång (NV-SÖ), bestående av en enkel rad av gråstenar, 0,3-0,6 meter stora, ...

Båtlänning (L1996:9953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1993:1518)

1) Bebyggelselämningar, efter sentida torp, 120x80 m (Ö-V), bestående av tjugo husgrunder, tre gropar, två terrasseringar, fem jordvallar samt röjda y...

Båtlänning (L1955:1003)

1) Båtlänning, enligt uppgift på ortofoto från 1978 årsinventering.

Båtlänning (L1987:7885)

Båtlänning, 10 x 5 m (N - S) bestående av 2 kåsar, 7 - 10 m l, 1 - 2 m br och intill 1 m h. Strandkanten däremellan är stenskodd. En befintlig brygga ...

Båtlänning (L1992:1044)

1) Båtlänning (?), 11 m l (15-215cg till 60-260cg) och 1,5 m br,begränsad i NV av en stenvall, 0,5-1 m br och 0,1-0,4 m h av0,2-0,7 m st stenar jämte ...

Båtlänning (L1949:3550)

Båtlänning, ca 10 x 2 m (N-S) Stenröjd svagt sluttande yta med öppning mot uppgrundad havsvik. Längs östra långsidan är upplagda stenar, 0,2-0,5 m sto...

Båtlänning (L1993:6965)

Båtlänningar, uppgift om. Vid inventeringstillfället 1988var platsen bevuxen med gräs och höga örter samt lövsly.Platsen är mycket ungefärligt angiven...

Båtlänning (L1939:5613)

Båtlänning, endast stenvall synlig idag.16 x 1,5-3,5 m, 0,2-0,7 m h, av 0,3-0,5 m st stenar.

Båtlänning (L1945:4547)

Båtlänning, 3-4x5 m (NÖ-SV), bestående av en stenrensad yta. Avgränsas i SÖ av en stenvall, 5 m l, 1-3 m br och 0,7 m h.

Båtlänning (L1992:2182)

Båtlänning, rektangulär, 6x2 m (NNÖ-SSV) och 5 m br, bestående avröjd yta, 6 m l och 2 m br. I ÖSÖ och VNV är vallar, 1-1,5 m broch 0,1-0,2 m h av 0,2...

Båtlänning (L1977:182)

Rännformig fördjupning, ca 30x10 m (NNÖ-SSV) och 0,3-0,6 m dj. T roligen uppdragningsplats för båtar. Kring fritidshus SÖ därom fr amkom vid provstick...

Båtlänning (L1936:8957)

1) Tomtning, rektangulär, 5x3.5 m (N-S), bestående av stenvallar,1 m br och 0.2 m h, av 0.2-0.3 m st stenar. Öppning i V. Delvisövertäckt med mossa. 4...

Båtlänning (L1943:4818)

Fiskelägestomt, ca 350 x 40 m (Ö-V) samt 200 x 40 - 120 m (N-S).Inom området finns maritima lämningar bestående av: Båtlänningar8 st. Brygglämningar, ...

Båtlänning (L2023:1772)

Område med båtlänningar, ca 77x45 meter stort (N-S) bestående av 10 sten och jordvallar avgränsande 8 ytor, ca 8-11 meter breda, gående från lågt ligg...

Båtlänning (L1956:6249)

1) Båtlämning från åker mot NNÖ är en vägbank 30 m l 3 m brstensatt i kanterna. Vägbanken övergår i stenutfyllnad, nu påland men i nom sjösänkningen e...

Båtlänning (L1939:5276)

Båtlänning, ca 5x3 m (VNV-ÖSÖ). Grävd genom en mindre strandvall av jord och sten. På storskifteskartan över Husby från år 1772 är en väg utritad frå...

Båtlänning (L1948:5591)

Båtlänning, 35 m l, (NÖ-SV), 3-6 m br bestående av en stenröjd yta omgiven av en stenvall 1,5-3 m br av 0,1-1,5 m st stenar. Lämningen mynnar i en tjä...

Båtlänning (L1993:2353)

1)Område, 15x15 m (NNV-SSÖ), med 1 husgrund ochstensamlingar (f d fiskeläge).Husgrunden är 11x5 m (N-S) har spismursrest samt tvåkällargropar. 5-20 m...

Båtlänning (L1940:7558)

Område med båtlänningar 60 x 30 m (N-S). På området är minst 3 båtlänningar. 1. Båtlänning, 15,0 x 4,5m (O-V), begränsad i NO och SV av stenvallar 5m...

Båtlänning (L1977:4562)

1) Båtlänning, ca 10x4 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och intill 0,4 m dj . Omges av vallar i Ö och V, ca 2 m br och 0,15 m h. Öppen i N. 8 m V om nr 1 är 2) B...

Båtlänning (L1936:8159)

Båtlämning, 8-10 m l (NNÖ-SSV) och 2-2.5 m br. Efter sidorna ärupplagda stenar, 0.2-0.5 m st. 5 m Ö därom är ett röjningsröse,4-5 m diam och intill...

Båtlänning (L1942:9812)

Område med stenrader, 30x20 m (NNV-SSÖ) med åtta parallellarader, 13-18 m l, i huvudsak 13-14 m l, 0.5-1 m br och 0.2-0.3 mh, av 0. 2- 0.8 m st stenar...

Båtlänning (L1996:7807)

Båtlänning, ca 6,2x2 m, NNO-SSV, belägen i anslutning till anlagd kanal in till en mindre lagun. (RAÄ Dnr 3.4.2-915-2016)

Båtlänning (L1956:1137)

1) Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 250 m,bildande rundade och rektangulära hägnader samt båtlänningar.Stensträngarna är ca 1 m br och ...

Båtlänning (L1934:2964)

Båtlänning, 12 m l (NÖ-SV) och 1-2 m br och 0,1-0,5 m dj (bredast och djupast i SV delen som ligger närmast havet). Längst bägge långsidor är upplagda...

Båtlänning (L2007:8411)

Båtlänning, 5x2.5 m och 0.1 m dj. Stenar synliga i kanterna,0.2-0.8 m st. Vid besiktningstillfället var området omrört avhästar.

Båtlänning (L1955:1849)

Båtlänning, ca 4x2-3 m (NV-SÖ) bestående av en grund ränna i strandkanten med tydliga vallar på sidorna. Beroende på förändringar på vattenståndet i M...

Båtlänning (L1938:4151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1938:5031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1940:35)

Båtlänning, 5x5 m (N-S), V begränsad av en stenmur 5x10 m h. I Ö begränsad av en oregelbunden stensamling 7 m l, 1,0 m br, 0,3 m h av 0,3-0,7 m st ste...

Båtlänning (L1999:9982)

Båtlänning, bestående av två parallella stenrader, lagda vinkelräta mot strandlinjen, 8 m l (O-V) och 0,8-1,2 m br, av 0,4-0,7 m st stenar, till synes...

Båtlänning (L1948:8381)

Båtlänning, U-formad, 2,5x4 m inre mått, med intill 1 m br och 0,3-0,4 m h stenvallar. Yttre mått är 4x6,5 m, med öppning åt S mot tjärn. Något längre...

Båtlänning (L1996:2747)

Båtlänning, 2 st osäkra, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L1984:3155)

Båtlämning, ca 6 m l (NNV-SSÖ) och 2 m br i naturlig svackamellan berghällar. Moränsten, vilken ursprungligen har legatnaturligt i svackan, är upplagd...

Båtlänning (L1995:7163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2023:7632)

Område med båtlänningar?, ca 80x20 meter bestående av uppskattat 10 stycken belägna på botten av Bäste träsk, ca 1 meter djupt.

Båtlänning (L1983:6135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1948:7862)

Båtlänning, 8 m l (NÖ-SV) och 2,5 m br. Upplockade stenar på kanten. I ett stenblock finns ett borrhål, 30 mm br och 0,1 m dj. Framkom vid arkeologisk...

Båtlänning (L1937:923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1945:7229)

Båtlänning, 3x1 m (NV-SÖ) och intill 0,3 m dj. Båtlänningen består av en stenröjd yta och bortplockade stenar på stranden. 6 m V om strandlinjen är 2,...

Båtlänning (L1993:231)

1) Gistgård, 40x30 m (N-S), bestående av fyrtiofem gistgårdsrösen, 0.8-1.3 m diam och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.5 m st stenar. Dessa ärbelägna i fyra tydl...

Båtlänning (L2012:429)

Båtlänning (?), i S delen av boplats, se skannat dokument RAÄ Värmdö 224:1. Ca 3x2 m (N-S), med bryggfundament i Ö och V, 5x2 (N-S) resp. 7x3 m (Ö-V)

Båtlänning (L1997:8346)

1) Båtuppdragningsplats, 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-3 m br, med stensatta kanter av0.5-1 m st stenar.10 m SSÖ om nr 1 är:2) Båtuppdragningsplats, 5 m l (S...

Båtlänning (L1995:616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1936:8338)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1939:6636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1996:5968)

Båtlänning och vågbrytare.

Båtlänning (L1993:8978)

Båtlänning, 5x1.2 m (N-S) och 0.3 m h, begränsad av enbacke i N, med i V en sänka, 1 m br och 0.4 m dj, uppbyggd avstenar och jord.Enligt ortsbefolkni...

Båtlänning (L1936:8782)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1935:3193)

Båtläm- ning, bestående av en röjd yta 8x4 m (N-S). EfterV-långsidan är en upplagd stensträng 8 m l (309-230) och 0,6 m hav block 0,5-1,5 m stora sten...

Båtlänning (L1975:4706)

Båtlänningar, 8 st, inom ett 12x15 m (N-S) st område. 7 länningar avgränsas av enkla, parallella stenrader och en jordvall, stenraderna är 12 m l, 0,3...

Båtlänning (L1996:1618)

1) Område 140x40-100 m (N-S) med tomtning och båtlänningarbestående av:1) Tomtning, oval 3x2, st (Ö-V) byggd mot två st 1.7 m st block iN. Stenvall i ...

Båtlänning (L2023:1176)

Båtlänning, ca 125 meter lång och 10-13 meter bred (NV-SO), bestående av två parallella stenrader av 0,2-0,8 meter stora stenar. Båtlänningen börjar i...

Båtlänning (L1979:6313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1970:661)

Båtlänning, 2 st. I samband med fältkurs i arkeologi utförd av Visingsö folkhögskola, Braheskolan, 1975-1978 påträffades 2 gropar ca 70 m SÖ om RAÄ 10...

Båtlänning (L1976:6543)

Ev. båtlänning, stensamlingar och odlingssten? Mellan två strandvallar. Ställvis ligger stenarna i strängar, 10-20 m l och 1-2 m b, vinkelrätt mot s...

Båtlänning (L1979:6199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.