Båtlänning

Riksantikvarieämbetets definition: Stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar.
Båtlänning (L1975:4477)

Båtlänning bestående av 2 parallella stenrader, 50 m l (N-S), 0,2-0,5 m br, 0,2 m h, mellanrummet mellan stenraderna är 1 m br.

Båtlänning (L1986:6380)

Båtlänning, ca 55x10 m (NV-SÖ). Avgränsas av stenvallar.

Båtlänning (L1943:1900)

Båtlänning enligt uppgift. Enligt Nils Gunnar Andersson,Nygården, Björsta har pråmar med laster till och från brygganbrukat lägga till här då Stockbys...

Båtlänning (L1993:1806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1945:2525)

Båtlänning, 5-20x4-13 m (NÖ-SV), bestående av 1 stenpir och 1 stensamling. Stenpiren är 12x2 m (NÖ-SV) och 0,1-0,7 m h, av 0,1-0,8 m st naturstenar. ...

Båtlänning (L1938:4249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1939:1399)

Båtlänning, synlig som en stenröjd yta, 18 x 8 m (Ö-V) och en stenvall 15 x 3,5 m (Ö-V) intill 0,3 m h, av 0,2-0,8 m st stenar.

Båtlänning (L1992:3124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2023:1774)

Båtlänning, 26 meter lång (N-S) och 6 meter bred, bestående av två parallella rader av stenvallar, ca 1 meter breda och upp till 0,4 meter höga, i for...

Båtlänning (L1955:336)

1) Anläggning för fast fiske?, bestående av 2 stenvallar. Densydliga 16 m l (NÖ-SV) 1 m br och 0,3 m h. Stenarna är 0,2-0,4 mst. Sträcker sig från lan...

Båtlänning (L1938:7367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1951:6364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1940:4297)

Båtlänning, 8x6 m (NNÖ-SSV) och intill 0,4 m dj. Framträder som en skålformad försänkning i vägens förlängning. (RAÄ dnr 326-3989-2004)

Båtlänning (L1970:5183)

Båtlänning, två anläggningar i sten 3-4 m långa, 2-3 m breda och 0,2-0,4 m höga. Stenen är 0,3-0,6 m stor.

Båtlänning (L1998:4862)

Båtlänning, 6x2 m (NO-SV) och 0,2 dj. På var långsida är en stenhäll, 1x0,6 m resp 0,9x0,45 m, med ett inbördes avstånd av 1,3 m och med flatsidorna u...

Båtlänning (L1992:2775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1950:5462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1943:4596)

Båtlänning, alternativt båthusgrund, ca 5 m l och 1,5 m br (NNÖ-SSV). Den röjda ytan begränsas efterlångsidorna av upplagda stenvallar, ca 5 m l och 1...

Båtlänning (L1978:9813)

Område med båtlänningar, ca 35x20 m st (NV-SÖ). 4 st stenrader, 13-19 m l och 1 m br. En, i S är ensamliggande och kan utgöra rester av annan lämning,...

Båtlänning (L2002:5859)

Båtlänning, med innermåtten 15 m l (NÖ-SV) och 3,5 m br. I kanterna är 0,2-1 m st stenar. Intill 1,5 m st stenblock ingår också, främst i dess mellers...

Båtlänning (L1992:4067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1994:9651)

Båtlänningar enligt tidigare anteckningar. Ej besiktigat i fält vid fornminnesinventering.

Båtlänning (L1995:330)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1961:8305)

Båtlänning, ca 10 m l (NV-SÖ) och rensad till 3 m br. På sidornaoch längsmed båtlänningen är uppkastade vallar. På NÖ-sidan är vallen, ca 25-30 m l (N...

Båtlänning (L1936:8159)

Båtlämning, 8-10 m l (NNÖ-SSV) och 2-2.5 m br. Efter sidorna ärupplagda stenar, 0.2-0.5 m st. 5 m Ö därom är ett röjningsröse,4-5 m diam och intill...

Båtlänning (L1957:7770)

1) Högliknande lämning, diam och 0,7 m h. Beväxt med nypon ochenar. I ytan syns några 0,2 m st stenar. 14 m N om 1 är: 2)Högliknande lämning, 6 m dia...

Båtlänning (L1996:4469)

Båtlänning, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L1936:8469)

Båtlänning?, ca 15 m l (Ö-V), 1-1,5 m br och 0,2-0,4 m dj. På Nsidan upplagda stenar, 0,4-1 m st och på S sidan jordvall, 0,5 mbr och 0,2 m h av över ...

Båtlänning (L1937:922)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1976:8905)

Båtlänning(?), bestående av en otydlig stenrad, ca 15 m l.

Båtlänning (L1951:8417)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2021:1499)

Stenrad, ca 31 meter lång (N-S), bestående av en enskiktad, diffus, stenrad av 0,3-0,6 meter stora gråstenar, kraftigt övertorvad. Belägen i sankt omr...

Båtlänning (L1951:5035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2015:410)

Båtlänningsområde, bestående av upplagd sten ochstenkonstruktioner längs med och tvärs över bergsskreva

Båtlänning (L1960:8538)

Båtlänning, 5 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0,6 m dj, ingrävd i strandbrink. Mynnar i NÖ i fossil åkermark.

Båtlänning (L2017:1371)

Båtlänning, 29x8 m (NNÖ-SSV). I centrala delen är en ränna, 27 m l, 2-3 m br och 0,4-0,6 m dj. Begränsas i VNV och ÖSÖ av vallar, 2-3 m br och 0,1-0,4...

Båtlänning (L1936:9099)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1938:5791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1997:5408)

Båtuppdragningsplats, bestående av röjd passage mellanstrandstenarna, 15 m l (NÖ-SV) och 1-2 m br.

Båtlänning (L1993:2941)

1)Skärvstensförekomst. Inom angivet område, 10x5 m (N-S)påträffades vid spadning av provgropar ett tiotal skörbrändastenar.20 m NNV om1 och i åker är2...

Båtlänning (L2021:1502)

Stenrad, ca 22 meter lång (N-S), bestående av en enskiktad stenrad av 0,2-0,5 meter stora gråstenar, kraftigt övertorvad.

Båtlänning (L2002:7609)

Båtlänning, 7-12,5 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m br. Långsidorna begränsas av stenrader, 1-2 m br, av 0,3-0,8 m st stenar och enstaka intill 1,5 m st sten...

Båtlänning (L1982:1642)

Båtlänning bestående av en stensamling, 3x1 m st (NNV-SSÖ) och 0,4 m h av 0,4-0,6 m st stenar. Området omedelbart V om stensamlingen är stenröjt. Båtl...

Båtlänning (L1999:9982)

Båtlänning, bestående av två parallella stenrader, lagda vinkelräta mot strandlinjen, 8 m l (O-V) och 0,8-1,2 m br, av 0,4-0,7 m st stenar, till synes...

Båtlänning (L1997:8108)

1) Bodgrund, 6x4 m st kallmurad grund vars S sida utgörs av enpir. Grunden som ligger i strandkanten når upp till ca 0.5 möver medelvattenytan.I direk...

Båtlänning (L1936:8782)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1997:5410)

Båtuppdragningsplats, bestående av röjd passage mellanstrandstenarna, 20 m l (NÖ-SV) och 2-3 m br. Ute i vattnetfinns ytterligare några röjningar, tro...

Båtlänning (L1992:3093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1936:8957)

1) Tomtning, rektangulär, 5x3.5 m (N-S), bestående av stenvallar,1 m br och 0.2 m h, av 0.2-0.3 m st stenar. Öppning i V. Delvisövertäckt med mossa. 4...

Båtlänning (L1979:6184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1997:5392)

Båtuppdragningsplats, 20 m l (ÖNÖ-VSV) och 2-3 m br,bestående av röjd passage genom strandstenarna samt rest avstenläggning inom en ca 6 m2 yta av 0.2...

Båtlänning (L1955:1826)

Båtlänning, ca 4x2-3 m (NV-SÖ) bestående av en grund ränna i strandkanten med tydliga vallar på sidorna. Beroende på förändringar på vattenståndet i M...

Båtlänning (L1960:8380)

Båtlänning, ca 6 m l (NNV-SSÖ), 2 m br och 0,3 m dj. I nedre delen av den VSV kanten är en häll, 1,5x1 m.

Båtlänning (L1982:6922)

Båtlänning, ca 13x3,5 m (Ö-V) bestående av en stenröjd yta med svagt konvex botten. N sidan är ingrävd i en brant, vilken syns som ett hak. Påträffade...

Båtlänning (L1939:5617)

Båtlänning, 15 m l, 2,5-4 m br, omgärdas på bägge sidor av stenvallar, 2 m br, 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.

Båtlänning (L1936:8401)

1) Båtlänning 2x1 m stor (N-S) nergrävd i backen intill 0,4 m dj,kantad med 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 liten gran. 4 m Vom 1) är: 2) Båtlänning...

Båtlänning (L1992:3458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1959:9232)

1) Båtlänning, sammanlagt 6x5 m st (ÖNÖ-VSV) bestående av tvåstenvallar, den N är 5 m l och 3 m br och den S 5 m l och 2 m brsamt 0,3-0,4 m h. Stenarn...

Båtlänning (L1938:8614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1948:7863)

Båtlänning, 8,5 m l (NV-SÖ), 1-2 m br, bredare i S. Upplagda stenar på kanten och ett 1,5x1 m st och 1 m h block i V delen av öppningen. Det kan finna...

Båtlänning (L2023:1176)

Båtlänning, ca 125 meter lång och 10-13 meter bred (NV-SO), bestående av två parallella stenrader av 0,2-0,8 meter stora stenar. Båtlänningen börjar i...

Båtlänning (L1939:2338)

Båtlänning, 10x3 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,3 m dj. Rester av timmerstockar är på kanterna. Enligt karta från år 1869 har det funnits ett båthus på pla...

Båtlänning (L1993:1775)

1) Gistgård, 40x30 m (N-S), bestående av fyrtiofem gistgårdsrösen, 0.8-1.3 m diam och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.5 m st stenar. Dessa ärbelägna i fyra tydl...

Båtlänning (L1948:6924)

Båtlänning, triangulär, 3x2 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj. Avgränsad av 0,6-1,2 m st stenblock. Båtlänningen bedömns, enligt landhöjningen, tidigast ha varit...

Båtlänning (L1992:1044)

1) Båtlänning (?), 11 m l (15-215cg till 60-260cg) och 1,5 m br,begränsad i NV av en stenvall, 0,5-1 m br och 0,1-0,4 m h av0,2-0,7 m st stenar jämte ...

Båtlänning (L1945:4547)

Båtlänning, 3-4x5 m (NÖ-SV), bestående av en stenrensad yta. Avgränsas i SÖ av en stenvall, 5 m l, 1-3 m br och 0,7 m h.

Båtlänning (L1986:6379)

Båtlänning, ca 30x10-15 m (VSV-ÖNÖ). Avgränsas delvis av uppstickande berg och har otydlig avgränsning mot S.

Båtlänning (L2012:429)

Båtlänning (?), i S delen av boplats, se skannat dokument RAÄ Värmdö 224:1. Ca 3x2 m (N-S), med bryggfundament i Ö och V, 5x2 (N-S) resp. 7x3 m (Ö-V)

Båtlänning (L1976:857)

Område med stenar med slipytor och båtlänningar?, 170x60 m (N-S). 1) Sten med slipytor, rödaktig granit, 1x0,8 m (N-S) och 0,3 m h . Slipytorna är...

Båtlänning (L1983:9741)

Båtlänningar, inom 45x20 m (Ö-V) är 3 närmast hästskoformade stenvallar förbundna med en kraftigare stenvall samt en kantad ränna/väg. De hästskoforma...

Båtlänning (L1948:2424)

Båtlänning, 8x6 m (Ö-V), delvis vattenfylld. Begränsad i N av stenmur, 7 m l, 2 m br och intill 1 m h, kallmurad av 0,5-1 m l stenar. Utmed S sidan är...

Båtlänning (L1943:656)

Område med båtlänningar (troligen lämningar efter Tuskötäpporna),bestående av minst 2 båtlänningar. Båtlänningarna är 6x4-10x5 m(N-S), i Ö och V begrä...

Båtlänning (L1951:6090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1982:490)

Båtlänning (?), 15x4-5 m (Ö-V). I N och S begränsad av vall, 1-3 m br och intill 0.6 m h.

Båtlänning (L1951:8203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L2005:5485)

Båtlänning, ca 20x4-5 m (N-S) och intill 0.5 m dj. Begränsad avberghäll åt Ö. I V är stenvall, 0.8-1.5 m br och 0.2-0.5 m h av 0.3-1m st stenar. Valle...

Båtlänning (L1936:8419)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1936:9016)

1) Båtlänning 3x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och nergrävd i backen intill 0,4m dj. 6 m S om 1 är: 2) Båtlänning 3x1,2 m (Ö-V) och nergrävd ibacken intill 0,4 m dj....

Båtlänning (L1992:8874)

Båtlänning, ca 11 m l (ÖNÖ-VSV) och 1 m br, bestående av en packning av 0,15-0,5 m st naturstenar. Ca 150 m SV om båtlänningen är en flotte? närmast ...

Båtlänning (L1937:383)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1970:5259)

Båtlänning, ca 8x4 (Ö-V), av 0,3-1 m stor sten samt större block.

Båtlänning (L1977:5506)

Båtlänning? 4,5x2 m (NV-SÖ) bestående av två mot varandra i ända rna insvängda stenrader av 0,2-0,4 m l gråstenar. I S ändarna utf allen sten, vilket ...

Båtlänning (L1940:35)

Båtlänning, 5x5 m (N-S), V begränsad av en stenmur 5x10 m h. I Ö begränsad av en oregelbunden stensamling 7 m l, 1,0 m br, 0,3 m h av 0,3-0,7 m st ste...

Båtlänning (L1943:4818)

Fiskelägestomt, ca 350 x 40 m (Ö-V) samt 200 x 40 - 120 m (N-S).Inom området finns maritima lämningar bestående av: Båtlänningar8 st. Brygglämningar, ...

Båtlänning (L1951:7967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1986:5636)

Båtlänning, ca 25x8 m (V-Ö). Avgränsas av otydliga stenvallar.

Båtlänning (L1948:7776)

Båtlänning, 7 m l stenröjd ränna, delvis i vattnet. Ca 4 m V om, i vattnet, ligger en stensamling. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-...

Båtlänning (L1959:665)

Båtlänning? bestående av en stenpackning, stenfria ytor och fynd, som ger vid handen att det faktiskt kan röra sig om ett båtstöd eller naust. En brän...

Båtlänning (L1950:4364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1938:5872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1959:9410)

1) Uppgrundad hamn, bestående av rester av båtlämningar minst 6jordvallar 3-4 m l 1,5 m br och 0,1-0,3 m h ligger vinkelrättmot den uppgrundade havsvi...

Båtlänning (L1995:5979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Båtlänning (L1978:9686)

Båtlänning, bestående av tvÅ parallella stenrader, 3-4 m l (Ö-V), 1 m br, 0,3 m h, av 0,3-0,6 m st stenar.

Båtlänning (L2024:2279)

Båtlänning, bestående av två parallella rader av stenar, ca 7 m (den norra) och 10 m (den södra) långa, med NÖ-SV riktning. Stenarna är ca 0,4-0,7 m i...

Båtlänning (L1998:7024)

Båtlänning, 8 x 2 m (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m dj. Öppning åt NÖ. Avgränsad i övriga riktningar av stenvall 1-2 m br, 0,2-0,5 m h av 0,2-0,8 m st stenar. ...

Båtlänning (L1996:4765)

Båtlänning, uppgift om enligt tidigare inventering.

Båtlänning (L2013:4575)

Båtlänning, 22x9 m (NNÖ-SSV). I centrala delen är en ränna, 20 m l, 4 m br och 0,3-0,5 m dj. Begränsas i VNV och ÖSÖ av vallar, 2-3 m br och 0,1-0,3 m...

Båtlänning (L2023:3356)

Område med båtlänningar, ca 80x70 meter stort (N-S), bestående av ca 13 rader av stenar av 0,3-0,7 meter stora gråstensblock, varierande i längd mella...

Båtlänning (L1948:7542)

Båtlänning, syns som en stenrensad yta, 4,5 m l (NV-SÖ) och 1-2,5 m br, med intill 0,8 m st stenar i kanterna. Framkom vid arkeologisk utredning år 20...

Båtlänning (L2022:2089)

Båtlänning, plats för båt, ca 4-5 meter lång, bestående av en ca 3 meter bred öppning genom en markant strandvall, där sidorna var uppbyggda av stenen...