Bro

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadsverk som leder väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.
Bro (L1966:9610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1997:4232)

Stenvalvbro, 7x3 m st (VNV-ÖSÖ). Valvet, avkallmurade kvaderstenar, 0.3-0.4 m br och 0.5-1 ml, är ca 2.5 m l och 3 m h.

Bro (L2020:9904)

Bro? Mellan fastland i O och ö i V är en stenkonstruktion till en sammanlagd sträcka av 18 m (O-V). I O består anläggningen av en 6x2 m st och 0,2 m ...

Bro (L2014:5527)

Valvbro, 8x5 m (N-S) och ca 3 m h. Gjuten av betong och gråsten.Bron har något välvd profil över ett ca 1 m h och 1 m br valv.Spanntjocklek från valve...

Bro (L1965:9178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1981:1018)

Stenbro, 10 ml (Ö-V), 6 m br och 2 m h. Ett spann, 2 m l, 4 m broch 1.2 m h. Byggd av tuktade gråstenar, 0.5-1.5 m l. I S ärbron breddad 2 m av huggna...

Bro (L1966:4028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2009:9553)

Bro, plats för enligt 1764 års karta över Kastad. På platsen går idag väg 50, (321-2162-2004).

Bro (L1961:248)

Stenvalvsbro, ca 50 m l (Ö-V), 6 m br och ca 2 m h. 3 spann, 6 m l och 1,8 m h. Byggd av delvis tuktade stenar, 0,2 - 0,5 m st, ställvis förstärkta me...

Bro (L2007:475)

Stenvalvbro, förstörd och borttagen redan vid besiktningen 12/7-1962, ersatt med vägtrumma.

Bro (L1940:3610)

Stenbro, 25 m l (Ö-V), 1-1,5 m br och 0,4-0,6 m h, av 0,1-0,5 m st. stenar.

Bro (L1991:9411)

Valvbro, ca 20x4 (NV-SÖ), med ett ca 2.5 m br och 1.5 m h valv avtuktade stenar. Vägbanan är övertorvad, kantad av sämrejärnräcken på stenstolpar. Ej ...

Bro (L1963:812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1940:6434)

Brofäste, 4 m br. Landsvägen har tidigare gått här. Rester av vägen syns på båda sidor av ån. (Revideringsinventering 2011 och Annan inventering 2014)

Bro (L1972:6757)

Bro, 80 m l (SSÖ-NNV), 6 m br. Ett slaget valv av tuktadnatursten, 6 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0.5 m h (från vattenytan). IÖ kanten av bron är två träst...

Bro (L1979:1519)

Bro, 9 m l (N-S), 7 m br och 1,5 m h (kallmurningen). Byggda av tuktade stenar. Rektagulär öppning. Vägen och bron fungerar som dammvall och dammöppn...

Bro (L1972:305)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1958:4579)

Stenvalvbro, 9 m l (VNV-ÖSÖ) 4 m br och 1,7 m h. Byggd i ettspann av 0,3-0,5 m st och 0,05-0,15 m tj tuktadekalkstenshällar. Spannets spännvidd är 4 m...

Bro (L1954:2807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1971:7952)

Brofästen efter raserad bro. Brofästet V om Årån är kvadratiskt, 4x4 m st, mycket välbyggt. Beläget ca 2 m ovan dagens vattennivå. Uppbyggt av rektang...

Bro (L1989:2729)

Valvbro ca 60 m l, 6.5 m br (ÖNÖ-VSV), 3 spann ca 3 m br och ca 2m h. Över det mellersta spannet och på brons S sida finns enminnesplatta ca 0.7x0.5 ...

Bro (L1954:482)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Dammbron, Bro (L1991:5995)

Stenvalvbro, 12 m l (VNV-ÖSÖ), 3 m br och intill 2 m h, välvd i 1spann, 3,5 m br och 1,3 m h, av 0,3-0,4 m l och 0,1-0,25 m tj stenar i kilat valv. To...

Bro (L1981:7064)

Slagen bro, plats för, borttagen, 24 m l (ÖNÖ-VSV) och 4 m br.Höjden över vattnet är 2.5 m. Bron har 3 valv, ca 4 m bas och1.5 m h. Bron är slagen av ...

Bro (L1959:4508)

Bro, 4 m l, 3,2 m br och 1,3 m h. Bestående av 0,7-1,4 m st stenblock. I SV-hörnet är bron byggd på en 1,1 m diam och 0,3 m tj kvarnsten. På Ö-sidan ...

Bro (L1967:9180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1991:6997)

Valvbro, 80 m l (NÖ-SV) och 7 m br. 6 spann, 4-8 m l och 1,7-2,3m h, av kilad sten, 0,6-1 m l i kallmur. På NV sidan är fyra triangulära vattendelare ...

Bro (L1979:9859)

Stenbalksbro, 3x3 m st och intill 1,6 m h, kallmurad. Äldre sträckning av landsväg mot Makrilla ansluter.

Bro (L1989:8828)

Stenvalvsbro, av huggen sten 5 m l (NNÖ-SSV) och 12 m br medslaget valv, 2 m br och 1.5 m h.

Bro (L1953:3918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1990:7574)

Bro, 5 m l, ca 10 m br och 2,75 m h. Ett spann, 2,4 m l och 1,3 mh. Byggd av tuktad granit med cementerade fogar. Valvet(ÖNÖ-VSV) avslutas i VSV med e...

Bro (L1974:7599)

Valvbro av sten, 7 m l (Ö-V), 5 m br och 2 m h, bestående av ivalvet lagda kilade stenar, 0.3 - 0.4 m l och 0.1 - 0.2 m br. I övrigtav huggna block i ...

Bro (L1954:9691)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1971:9773)

Stenbro 5x4 m (Ö-V) av 0,2-0,5 m st stenar.

Bro (L1981:9135)

Rester av bro bestående av stengrunder (Ö-V) över älv. Delvis utrasade. På brogrunderna har legat en träbro.

Bro (L1981:6289)

Stenbro, 7 m l, 7.5 m br (NV-SÖ), slagen i ett kvadratiskt valv.Valvet är 2 m br och 1.5 m h. Överliggarna har ersatts medbetong.

Bro (L1951:426)

Stenbro, 25 m l (N-S), 4 m br och intill 3,5 m h. Ett välvt spann i S delen över mindre gren av ån, 3 m l och 2 m h. Byggd av naturliga och tuktade gr...

Bro (L1955:8578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1986:402)

Valvbro, 6 x 2,5 m (N - S). Valv 1,5 m br och 2 m h. Sannolikt av sten, men förstärkt med cement och antagligen breddad. Entaka stenar synliga i ytan....

Bro (L1989:2305)

1) Valvbro, 8 m l (NV-SÖ), 3 m br och 2.8 m h. Ett spann 3 m loch 2.5 m h. Byggd av tuktade gråstenar, 0.5-1 m l. Bredajärnräcken enligt inventering 1...

Bro (L1990:7786)

1) Stenbro, 25 m l (N-S), 7 m br och 4.2 m h.3 spann. Sidospannen är 5 m l och 3 m h. Mittspannet är 6 m l och3.3 m h. Byggd delvis av tuktad och dlev...

Bro (L1953:480)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1968:1374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1965:5493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2009:3259)

Stenbro, 5 m l (N-S), 4 m br och ca 2 m h bestående av 0,2-1,5 mst tuktade gråstenar. Bron begränsas av järnräcke fäst i stenstolpar 0,2-0,4 m h, 0,4 ...

Bro (L1940:8532)

Stenbro, 12 m l (N-S), 6 m br och 0,5-1,5 m h. Kallmurad. Öppning, kvadratisk, 1x1 m st.

Bro (L2012:4139)

1) Såglämning, bestående av stengrunden efter sågen, samt stenskodda sidor efter bäcken. Ca 10 m 240cg om nr 1 är 2) Valvbro, 10m l, 4 m br, 3 m h med...

Bro (L1954:4647)

Bro, 9x3 m (NV-SÖ). Ett valv ca 2 m l. Räcke av gamla vagnshjul.Bron nyttjas fortfarande.

Bro (L1938:3490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällebron, Bro (L1966:4403)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1950:4858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1943:4358)

Stenvalvbro, 120 m l (NNV-SSÖ) 5 m br och 6 m h, 4 valv, 6-8 mbr, 5 m h och 2 plana överbyggnader. Uppbyggd av tuktade stenari kallmur av i allmänhet ...

Broke bro, Bro (L1962:5922)

Stenbro, 34 m l (N-S), 6,5 m br och 3 m h. Tre spann. Byggd avsprängd gråsten. Räcke av moderna järnstänger. Över bron är ett0,60 m tj cementlager. I ...

Bro (L1965:94)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2022:2439)

Stenbro, rektangulär, 3x2 m (N-S). Består av större flata hällar på underlag av flata mindre hällar. Ligger över ett åkerdike.

Bro (L1969:4376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1949:8415)

Järnvägsbro, stensatt, 20x3,5 m (NNÖ-SSV). Inre mått, 2x0,75 m och 0,9 m h. Stenblock i huggen granit, 0,7x0,6 m st.

Bro (L1943:9957)

Stenbro nu 8x10 m (Ö-V) brospannets storlek i N 1,3 m h och 0,8m br. Bron lagd med stenar 0,3-0,9 m stora. Bron (N 20cg Ö-S 20cgV) numera breddad åt S...

Bro (L1998:7651)

Stenvalvbro, 35 m l (NÖ-SV), 6 m br och 3.8 mh, 10 m l och 2.5 m h. Byggd av tuktad gråsten, 1-1.2 m l. Vägräcke av järn.

Bro (L1956:507)

1) Valvbro, 7 m l (V-Ö), 4 m br, 1,6 m h, byggd i kallmur avkalkstenshällar, vilka i valvet är ca 0,4 m l och 0,05-0,15 mtj. Byggd i ett spann vars sp...

Bro (L2020:6398)

Stenvalvsbro, ca 20 m l (VNV-ÖSÖ), 4 m br och 2 m h. Ett spann, ca 8 m l och 1,5 m h. Byggd av tuktade stenar, 0,4-1 m l. Räcke på båda sidor, av sten...

Bro (L2020:10627)

Bro belagd på karta från 1694.

Bro (L1999:179)

Stenvalvsbro, 10 m l (Ö-V), 4 m br och 3 m h. Ett spann, 1.5 m broch 1.5 m h av 0.4-1.3 m st huggna stenar. På V sidan tvåräckestenar och en järnribba...

Bro (L1972:461)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1986:3796)

Valvbro, ca 20 m l och 3 m br med ett valv. Detta är ca 2 m br och 1,5 m h. På vardera sidan av vägbanan är 8 stenstolpar med rester av träräcke. Til...

Bro (L1971:8023)

Äldre broläge över Tabergsån, f.d. stenvalvbro med två valv, uppförd på 1600-talet, riven 1925. Inga synliga lämningar.

Bro (L1988:8406)

Stenbro, ca 22 m l (NNV-SSÖ), 4 m br och ca 4 m h. 2 spann ca4.5 m l och ca 3-3.5 m h. Byggd av tuktade gråstenar, 0.5-1 m l.Ovanpå förstärkt med ett...

Bro (L1998:3723)

Stenvalvsbro, 53 m l (VNV-ÖSÖ), 5,5 m br och 3 m h. Ett spann, 3,5 m l och 1,8 m h. Byggd av 0,5-1,2 m st tuktade röda granitstenar, någon med borrmär...

Bro (L1959:4137)

Bro, 8-10 m l (N-S), ca 7 m br och ca 2 m h. Kallmurad av granit, huggna block 1-2 m st. Ett block i V sidan har kalvat ut. Har utgjort bro längs gaml...

Bro (L1965:1726)

Bro, rest av, 9 m l (ÖNÖ-VSV), 2,5 m br och 1 m h ovan vattenytan. Har utgjort en spännverksbro av trä med förstärkning av kätting och wire och med tv...

Bro (L1979:3812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1944:3823)

Stenvalvbro enl. föregående inventering. Nu helt omgjord med cementtrumma.

Bro (L1940:9197)

Bro, läge för enligt äldre lantmäteriakt från år 1635. Vid inventeringen 2015 syntes inga spår efter en äldre bro.

Bro (L1953:482)

Bro, med slagna valv, ca 30 m l (VNV-ÖSÖ) och 4 m br, av i allmänhet 0,3-1 m st stenar. Bron har två valv, 3-3,5 m br och 1,5-2 m h. Det Ö valvets S d...

Bro (L1941:4988)

Valvslagen stenbro. Valvets spännvidd är ca 1,5 m, höjd 1 m, längd ca 9 m. Valvet består i nedre delen av tillhuggna stenar, ca 0,4 m st och 0,35 m tj...

Bro (L1966:8980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2000:7634)

1. Stenbro, 7.5 m l (VSV-ÖNÖ) och 7.2 m br. Ett spann, 3.3 m l och 1.85 m h.Byggd av tuktade gråstenar. Två stenstolpar vid brokanten fastsatta med bå...

Bro (L1970:3323)

Bro, rest av stenbalksbro, omedelbart Ö om befinlig bro är stenfundament på N resp S sidor av ån, bestående av tuktade stenblock 1,2x0,3x0,3 m st. Påt...

Bro (L1956:8392)

1) Stenvalvbro, 8 m l (N-S) 6 m br och 2 m h. Ett valv 1,2 m broch 0,35 m h av 0,3-0,4 m st tuktade gråstenar. På Ö sidan 3räckestolpar av gråsten sam...

Bro (L1990:9429)

Valvbro, plats för. Vid platsen är nu en modern betongbro samtanhopningar av röjningssten. Anslutande markvägar, fd landsväg,har bortodlats.1971 fanns...

Bro (L1981:6372)

Stenvalvsbro, 10x5 m st (Ö-V), slagen i 2 valv, ca 2 m l och 1 mh. Bron är byggd av huggna gråstensblock 0.5-1 m st.Vägbeläggning av grus.Enl. inv. 19...

Bro (L2011:7378)

Valvbro, 45 m l (NÖ-SV), 7 m br och ca 3,5 m h. Stenar i kallmur0,3-1 m st delvis huggna. I NÖ delen ett valv c:a 3 m br och 1,5m h. Körbana oasfalter...

Bro (L1962:4204)

Stenvalvsbro ca 5 m l. (NNV-SSÖ) och 4 m br. 1 valv 2 m br. och1,8 m h. av kilformiga naturstenar. Lätt hoprasad i VSV delen.

Bro (L2022:10535)

Stenvalvsbro , 18 m lång (NV-SO), 5 m bred. Två stenvalv uppbyggda med ett lager kvadersten. Kallmurad. Byggmaterial i övrigt utgörs av naturstenar l...

Bro (L1945:3384)

Brolämning, bestående av 2 brofästen över ett 15-20 m br vattendrag (N-S). Det V brofästet är 5x3 m och intill 0,4 m h. en övermossad stenpackning näs...

Bro (L1979:4931)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsvedsbro, Bro (L1956:1748)

1) Stenbro, ca 40m l (NNO), 4 m br och 1,2 m h av huggengråsten. 5 spann 1,5 m l och 1,0 m h. På Kalmar län-sidan finns2 stenstolpar kvar och Jönköpi...

Bro (L1991:5640)

Stenvalvbro, 13 m l och 4 m br (N-S), i ett spann lagt i kilad kallmur. Vid sidorna är 7 (V) resp. 8 resta hällar, 0,5-0,7 m h och0,2 m tj, sammanbund...

Bro (L2017:2986)

Stenbro, 13 m l (5-205cg), 5 m br och 3 m h. Ett spann ca 5 m loch 2,5 m h. Byggd av tuktade gråstenar 0,2-0,8 m l, 0,1-0,4 m tjoch 0,1-0,4 m br. Räck...

Bro (L2020:5938)

Bro, rest av, bestående av brofästen/fundament på ömse sidor av vattendraget, 12 m l (NÖ-SV), 4 m br och intill 2 m h av 0,2-0,8 m st stenar i upp til...

Bro (L1943:814)

Stenbro, vid besök på platsen 1994 konstaterades att den ärborttagen, ersatt med vägtrumma. Enligt förstagångsinventeringen1953 var den kallmurad och ...

Bro (L1973:2832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1968:776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2008:7687)

Brofästen, på ömse sidor om bäck (Ö-V), 10-20x3-10 m (NNÖ-SSV) och intill 3 m h. Bestående av jord och tuktad sten, 0,1-1 m st. Kring brofästena är ne...

Bro (L1943:4527)

Bro, rest av, på den V sidan inom 10x 8 m och på den Ö sidan inom 10x5 m finns enstaka grundstenar efter bron. På den V sidan är en 1 m h, närmast kva...

Bro (L2011:2530)

Bro, bågbro av betong över järnväg, 21, om spännvidd, byggd år 1919 av Skånska Cementgjuteriet.

Bro (L1941:2106)

Stenvalvsbro, 14 m l, 6 m br (NNÖ-SSV). Skär Fyrisån i S riktning. På brons Ö sida sida finns en stentavla ca 0,5 m h, 0,3 m br,med inskrift: ...

Bro (L1990:3586)

Valvbro, 3x2 m (N-S), med ett valv, 1,5 m br och 1,2 m h. Raseradi S delen. Övertorvad vägbana med ett par invidväxande lövträd. Övergiven.Gammal väg ...

Bro (L2016:1847)

Stenbro, 28 m l, 6 m br och ca 6 m h. Två spann, ca 5,5 m br och4,5 m h. Byggd av tuktad och huggen granit i 0,4-1,2 m st blockmed betongstrukna fogar...

Bro (L2020:3633)

Brofästen, 2 st på var sida Kyrkån, 5-10 m b och 2 m h, kallmurade av huggna 0,4-0,6 m st stenblock.