Bro

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadsverk som leder väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.
Bro (L1986:3732)

Valvbro, tuktad sten, ca 5 m l och 3 m br. Ett valv ca 2 m br och 1,5 m h.

Bro (L1998:7778)

Stenvalvbro, 9 m l (Ö-V), 6 m br och 3.5 m h. 1spann, 5 m l och 2.5 m h. Byggd av tuktad gråstenav 0.3-1 m st stenar.Bron ligger i den gamla vägsträck...

Bro (L1980:6908)

Stenvalvbro, ca 14 m l (NÖ-SV), 6 m br och 0,3-1,6 m h, av huggna rektangulära stenar, 0,4-0,8 m st, en del med borrhål. Den har ett valv, ca 2 m br o...

Bro (L1997:1112)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1952:2102)

Bro, 3x2 m (NÖ-SV). Vägbanan består av 2 flata hällar, 2-3 m l, 1-1,5 m br och 0,2 m tj.

Bro (L1965:683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1968:1373)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2019:2088)

Stenbro, 27 m l (NV–SÖ), 4 m br och 1,5 m h. Byggd av naturliga och tuktade gråstenar, 0,4–1 m l kallmurade och lagda i 2-6 skift. Ej i trafik.

Bro (L1954:9960)

Bro med slaget valv, ca 15 m l, 6.5 m br och 2 m övervattenytan.Valvet är 3.5 m l och 1.7 m över vattenytan. Enkelt murattunnvalv. I trafik.Se skiss i...

Bro (L1956:7056)

1) Stenvalvbro, 35 m l (NNÖ-SSV) och 5 m br och 2,5 m h. I valv3,5 m br och 2 m valvhöjd, av 0,3-0,6 m l tuktade stenarvägbanan av grus, ställvis förs...

Bro (L2009:9575)

Bro, plats för Lankarebron enligt 1761 och 1764 års kartor över Mjölna och Kastad. Idag finns här en ny bro över Mjölnaån. (321-2162-2004).

Bro (L1991:3798)

Stenvalvbro, 13x4,5 m (NV-SÖ) och 2 m h, bestående av två muradevalv, 3 m br och 0,9 m h. Bron är uppförd av mestadels 0,3-0,6 m st stenar. Övre delen...

Bro (L1966:3046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1961:4338)

Stenvalvbro, 7 m l, 2 m br och 2 m h. Valvet är 1,5 m diam. I brukför brukningsväg.

Bro (L1997:6643)

Stenbro, 22 m l och 5 m br, byggd av gråstenhällar. Ett valv, 3 ml och 3 m h. Utmed kanterna står på vardera sidan 7 rest avhällar, i vilka ett räcke ...

Bro (L2020:385)

I vardera strandkant bevarade stenfundament efter äldre bro i NV-SÖ, vilken förekommer i karta från år 1840. ca 8 m mellan brofästena. Troligen träbr...

Bro (L1988:8327)

1) Stenbro, 14 m l (NÖ-SV) och 6 m br. Slagen i ett valv, 3 m broch 1.5 m h, av murade kvaderstenar, 0.3-0.8 m st. Brobanedelenasfalterad och begränsa...

Bro (L1990:2137)

Valvbro, ca 8x6 m (ÖNÖ-VSV), valvet är ca 2.5 m h och ca 2.5 mbr. Huggen grå granit, 0.5 m st (valvet) och 1-1.5 m st(brobanan). Granitstolpar med j...

Bro (L1945:2586)

Brofäste, 5x3 m (N-S) och intill 1 m h, av 0,2-0,5 m st kallmurade stenar. Trärester finns kvar mot bäcken.

Bro (L2020:3633)

Brofästen, 2 st på var sida Kyrkån, 5-10 m b och 2 m h, kallmurade av huggna 0,4-0,6 m st stenblock.

Bro (L1964:2662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1950:5631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2005:5611)

Stenvalvsbro, ca 10 m l (SÖ-NV) och 4 m br. Ett valv, ca 1 m h från vattenytan. Kallmurad av 0.6-1.5 m st huggna stenar. Ställvis sammanfogade med jär...

Bro (L1973:6541)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Bro (L1957:5104)

1)Bro, rest av. På en sträcka av 200 m är två parallella radermed 25 stolpar (i varje rad) nedslagna i mossen. Stolparna ärplacerade på 5-10 m avstånd...

Bro (L1970:3136)

Bro. Inget synligt idag men belagd i 2 historiska kartor, se referens. (RAÄ dnr. 3.4.2-2395-2017)

Bro (L1956:7063)

1) Rest av brofäste, enl 1942 års inv bestående av en utskjutandeklack, betecknad med a på skissen. Klacken sluttar kraftigt motån , men den är 0,8-1,...

Bro (L1998:4211)

Stenvalvsbro, 20 m l (V-Ö), 4 m br och 1,7 m h. Spannet är 2,1 m br och 1,2 m h. Stenarna är 10-30 x 30 cm stora. I bruk, del av mindre trafikerad sko...

Bro (L1988:3952)

Stenvalvsbro, 18 m l (N-S), 5.5 m br och ca 2 m h, av huggensten, i två spann. Vägbanan asfalterad. Metallräcke. Del avlandsväg, N-S. Bro över Bråån. ...

Bro (L1982:899)

Stenbro, 6 m l (NÖ-SV), 5 m br och intill 2.5 m h, kallmurad av huggna 0.3-1.3 m st stenar. Öppning närmast obefintlig. På Ö sidan utmynnar en kanal, ...

Bro (L1950:6338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2003:7663)

Bro

Bro (L2019:131)

Brofäste, bestående av rester av en stenkista ca 2,5 m bred, av rundtimmer 0,15 – 0,25m i diameter. Upp till 6 stockvarv med 0,5 meters mellanrum, sam...

Bro (L2022:10498)

Stenvalvsbro, 25 m l (NÖ-SV), 5,5–8 m br och 1-4,5 m h. Ett spann, 5 m l och 3,5 m h. Byggd av tuktade naturstenar, 0,5–1 m st och valvet av 0,8-1 m l...

Bro (L2009:3154)

Stenbro, 15 m l, 6 m br och 2 m h. Murad av 0,5-1,0 m st tuktadestenar. Räcke av skiffer, 0,65 m h och 0,55 m br. Valv 1,5 m broch 0,3 m h från vatten...

Bro (L1990:8904)

Valvbro, 7 m l (Ö-V), 4.25 m br och 3 m h. Valvet är 3 m br och2.5 m h, av tuktad gråsten, 0.4-0.5 m st. I bruk.

Bro (L1997:1885)

Bro, med stenvalv, 7 m l (ÖSÖ-VNV) och4 m br. Bron har ett väl anlagt stenvalv av0.8 m l, 0.4 m br och 0.3 m tj tillhuggnastenar. Utmed brons långsido...

Bro (L2010:5264)

Stenvalvbro 20 m l (Ö-V) 7 m br och 2,5 m h. Ett spann 3 m l och1,5 m h. Byggd av 0,4-0,7 m st ej tuktade gråstenar. Några stenar har fallit ut ifrån ...

Bro (L1939:2788)

Äldre bro, uppgift om, ca 50 m l. Utsträckning efter äldre lantmäteriakt från 1769 över Åbyggeby. Idag finns på samma plats en yngre bro i betong och ...

Bro (L2013:7632)

Bro, plats för. Vid särskild marinarkeologisk utredning etapp 1 år 2013 framkom i samband med sonarkartering två troliga stenkistor, 6x4 m st respekti...

Bro (L1954:9581)

Bro, 35 m l (Ö-V), 5 m br och 1.6 m h, med ett slaget valv, 2 mbr och 0.9 m h. I trafik.

Bro (L1989:7971)

valvbro, ca 10x5 m (ÖSÖ-VSV) med 1 spann, ca 3 m br och 2 m h(NV-SÖ). Modernt järnräcke.

Bro (L1979:7190)

Stenvalvsbro, 20 m l, 4 m br och 4 m h. 1 spann. Av huggen granit. SÖ om bron är åns sidor kallmurade.

Bro (L1981:7086)

Stenbro, slagen i ett val, ca 8 m l och 6 m br. Valvet är ca 1.5m br. Bron är byggd av tuktade gråstenar, 0.5-1 m l. Bron är ca5 m h. Räcke av cements...

Bro (L1978:9464)

Brofundament, 4 m br, 1 m h. Kallmurad gråsten, endast synlig mot ån. Belägna på ömse sidor av å. I åns mitt är en stensamling, 3 1 m (N-S), 0,3 m h, ...

Bro (L2021:5080)

Gamla brofästen, ca 15 m långa (Ö–V), av huggen sten i 3–4 skikt, intill 0,6 m höga och 0,4–1,1 m långa stenar.

Bro (L1981:7828)

Slagen bro, undersökt och borttagen, 8x4 m och ca 2,5 m h över åbotten. Valvet är slaget i halvcirkelform med 2 m diam och valvstenarna är ca 0.7x0.3 ...

Bro (L1990:82)

Valvbro, 20 m l (NÖ-SV), med 1 valv, 5 m br och 1.2 m h.Fundament till räcken av betong. Bron är i bruk.

Bro (L2001:1369)

1) Brolämning, bestående av ett brofäste, 6x3 m (VNV-SSÖ), av rätvinkligttillhuggna stenar, 0.4-1.1x0.4 m stora.40 m SSV om nr 1 är:2) Brolälämning, s...

Bro (L1990:8476)

Valvbro, 6 m l (NV-SÖ) och 5 m br. Ett valv, 3 m br och 1.5 m h,av kilade 0.3-0.5 m st råstenar, enstaka vid basen större.Räcken av bräder och järnrör...

Bro (L1972:455)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1985:9850)

Stenvalvsbro, 16x6 m (Ö-V) med 4 m br och 3 m h spann. Överdelen är av betong. N om är bäcken i form av grävd kanal med stensatta kanter. Stenen ska ...

Bro (L1935:4837)

Vägbank, 380 m l (NNV samt V) 2 m br och 0.1 m h. Rest eftergamla landsvägen. Vid vägsträckningens S ände, vid Nätraån, synsbåde på N och S sidan t...

Bro (L1966:5477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1987:9997)

Stenbro, 3 m l, 4 m br och 1,2 m h ovan vattenytan. Bestående av 0,5 -1 m st stenar, delvis huggna.

Bro (L1940:5845)

Järnvägsbrofäste bestående av ett stenfundament, rektangulärt, 5 x 2 m (N-S), intill 1,1 m h från vattenspegeln. Murad i 1-2 skift av 0,5-2,0 m st hu...

Bro (L1957:1570)

1) Stenbro, 15 m l och 8 m br ÖNÖ-VSV. Bron består av treovalformade betongspann ca 2 m br och intill 1,5 m h medmellanliggande kallmurade stenpartier...

Bro (L1958:3268)

1) Stensättning, högliknande, rund, 10-11 m diam och 0,5 m h.Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,6 m st granit- ochkalkstenar (vanligen 0,2-0,4 m st)....

Bro (L1954:839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1965:4057)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1954:6865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1981:8070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1938:9623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2000:573)

Stenvalvbro, 40 m l (ÖSÖ-VNV), 5 m br och 4.7 m h. Ett spann.Byggd av tuktade gråstenar, 0.4-1.3 m l. Spannet av kiladestenar. De stenmurade brofästen...

Bro (L1998:2344)

Stenbalkbro, 4 m l (Ö-V), 5,4 m br och 1,6 m h till vattenytan. Byggd av tuktade gråstenar (Igelbergsgranit) i kallmur, intill 2 m l. I hörnen är ste...

Bro (L1976:1699)

Valvbro i ett spann, murad kalksten, 25x7 m (Ö-V) och 5 m h. Fri spännvidd 11 m. Räcke av i N 5 huggna och 6 gjutna 0,7 m h stenar och i S av 6 hugg...

Bro (L1977:2478)

Valvbro, 30 m l (NV-SÖ), 7 m br och 3,5 m h. Spännvidden är 13 m . Byggd av granit och kalksten 1923. Räcke av stenstolpar, 12 på den NÖ sidan och 13 ...

Bro (L1981:315)

Stenvalvbro, med slaget valv, 7 m l, 5 m br och ca 4 m h. Valvetsl 2.5 m och dess h ca 3 m. Byggd av tuktad gråsten intill 1 m st.

Bro (L1957:2094)

1) Stenvalvbro, 8x4 m (ÖSÖ-VNV) och 3 m h. 1 spann 2 m br och 1,5m h. Byggd av rektangulärt huggna kilstenar 1-2 m st. Räcken påvardera sidan beståend...

Bro (L1973:4755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1988:8174)

Valvbro, ca 25x5 m (N-S) med 3 spann ca 5 m br och 2 m h. I Vbreddad med en ca 1.5 m br gång- och cykelbro.Enligt broinventering byggd 1850-1900. Klas...

Bro (L1951:918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gungespång, Bro (L1970:34)

På lantmäterikarta Sjöhult, Avmätning 1733 (se Referens), finns en ca 45 m l (N-S), 14 m br spång inritad där vägen mot Byarum passerar över ett ett m...

Bro (L1953:5859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1954:8600)

Valvbro, platsen för. Nu kulverterad.

Bro (L1956:584)

1) Valvbro, 9 m l (NÖ-SV), 4 m br, 1,9 m h, byggd i kallmur avkalkstenshällar, vilka i valvet är intill 0,5 m l och 0,05-0,15m tj. Byggd i ett spann, ...

Bro (L1964:1877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1995:6589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2002:8024)

Träbro, rest av, på båda sidor om bäck totalt ca 10 m l (ÖNÖ-VSV). Belägna på båda sidor om bäckravin är stenfundament, 4x2-3 m (NÖ-SV) och intill 0,8...

Bro (L2010:7212)

1) Stenbro, ursprunglig del, 15 m l (NNV-SSÖ) och 5 m br. Ett valv 6 m br och 2,5 m h. NNV och SSÖ om gamla valvet är nyta, cementerade öppningar uppt...

Bro (L2023:1894)

Kallmurad bro bestående av ett 3,0 m brett, 2,0 m långt block liggande över bäck, belägen på gården Täppans ägor. Registrerad i samband med arkeologi...

Bro (L2002:5817)

Bro, 15x5 m (NNÖ-SSV), byggd i tuktad gråsten. Oäkta valv menålderdomlig och ej använd. Har tidigare varit registrerad som Norberg 60:1, men har vid k...

Bro (L2021:4838)

Bro, drygt 60 m l (N-S). Enligt karta från år var denna sträcka en bro över ”Grof Starrvall i detta kjärr”. Den är synlig på terrängskuggningskartan.

Bro (L1954:8317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1953:6510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1982:2153)

Stenbro, 30 m l (NNV-SSÖ), 2,5 m br och intill 1 m h. Kallmurad av tuktade stenar. Mitt på bron en öppning för vattnet, 1 m br och 0,8 m h. Förbinder ...

Bro (L2005:3101)

Stenbro, 40 m l (V-Ö), 5 m br och intill 2.5 m h. I slaget valv, 2m br och 1.5 m h. Kallmurad av 0.3-0.6 m st stenar. Bron är lagadmed ett 0.5-0.7 m t...

Bro (L1956:3128)

1) Stenvalvbro, 40 m l (NNV-SSÖ), 3,5 m br och 1-1,9 m h. Imittsektionen är 3 spann, 1,3 m br och 1,3 m h, utförda itunnvalvteknik. I S delen av bron ...

Bro (L1966:9832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1968:776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1973:2457)

Stenbro, 28 m l (NNÖ-SSV) och 5 m br av 3 spann, 5 m l och 2 m h.Byggd av tuktade gråstenar, 0.5 m 1.25 m l och 0.4 - 0.6 m br.

Bro (L1959:5855)

1)Stenbro, ca 4 m l och ca 5 m br. (VSV-ÖNÖ) bestående av påN-sidan en ca 1 m br och 1 m h vattengenomsläppning över vilkenär lagd en överliggare av g...

Bro (L1957:8934)

1) Stenvalvbro 42 m l (NV-SÖ) 5 m br och ca 2,3 m h. 2 spann 4,5m l och 1,8 m h. Byggd av tuktade gråstenar 0,6-1,8 m l . Räckeav stenstolpar, 16 på N...

Bro (L1959:6541)

1) Stenbro totalt 80 m l (ÖNÖ-VSV). Över ån är bron 15 m l, 3,5 mbr och 1,4-2 m h, av tuktade kallmurade gråstenar, 0,4-0,7 m st.Två spann, 3-3,5 m br...

Bro (L2022:7152)

Bro, kvadratisk, 2,5x2,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett bjälklag sex av rundtimmerstockar, 0,15 m tj, under vatten, med en kvarliggande rundtimmerstock...

Bro (L1960:8931)

Stenbro, 3 m l (N-S), 2 m br och intill 0,4 m h, byggd av flata stenblock, 1 - 1, 5 m st och mindre stenar däremellan. Öppningen för bäcken är 0,3 x 0...

Bro (L2006:2659)

Hytt- och hammarområde, 90x50-15 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1hyttruin, 1 kolhusgrund, plats för hammare samt 1stenvalvsbro/fördämningsvall.1) Hyttru...

Bro (L1965:2612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1956:2843)

1) Stenbro, 32 m l (NÖ-SV), 4,5 m br och 2,5 m h. Två spann, 4,2m l och 1,8 m h. Byggd av huggen sten med betongfogar. Pelarenmellan spannen skjuter u...

Bro (L1989:8828)

Stenvalvsbro, av huggen sten 5 m l (NNÖ-SSV) och 12 m br medslaget valv, 2 m br och 1.5 m h.