Bro

Riksantikvarieämbetets definition: Byggnadsverk som leder väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.
Bro (L1958:5609)

1) Stenbro 5 m l (NNV), 5-6 m br och 2,5 m h. Byggd av tuktadegråstenar 0,4-1,3 m. Räcke av stenstolpar 3+3, förbunda medbrädor.

Bro (L1959:3740)

Brofäste, 7 m l (Ö-V) och 1,2 m h ovan vattenytan, av tuktade, kallmurade stenar, 0,3 - 0,5 m st, delvis övermossade. En järnring är inborrad i en av ...

Bro (L1941:8672)

Karl XIII:s bro, 90 m l (NV-SÖ) och ca 7 m br, numera en stålbalksbro med sidor av trä för att efterlikna den ursprungliga bron som var uppförd i tres...

Bro (L1987:4456)

Stenbro, 1,7 m l (Ö-V) och 3 m br, bestående av 1 stenblock, 1,6 m l och 0,3 m tj, upplagt på 0,4 m st stenar.

Bro (L1953:45)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1990:7020)

Valvbro, 23 m l (N-S) och 3,5 m br, med 2 valv, 3,5 m br och 1,3m h, bestående av 0,3-0,5 m st, tuktade stenar. Slitbana av grus.Nyare järnräcken. I t...

Bro (L1954:6124)

Stenvalvbro, 5 m l (VNV-ÖSÖ) och 5 m br och 1-1.2 m h. Ett spann,1.75 m br och 1.9 m h, kallmurad av flata stenar, 0.5-1 m l,0.4-0,7 m br och 0.1-0.25...

Bro (L2021:3712)

Bro 40 m l och 4 m br (Ö-V) bestående av två kallmurade stenfundament ca 1,2-1,5 m h, med en mellanliggande del av metallbalkar. I ändarna finns samma...

Bro (L1996:262)

Stenbro, 3 m l och 6 m br (SÖ-NV) med en öppning, 1 m br och 0.7m h. Öppningen har ett stort stenblock som tak. Bron är avtuktad gråsten.Längs brons N...

Bro (L1986:1625)

Stenbro, 6 m l, 4,5 m br och 2 m h, bestående av intill 1 m st huggna block i kallmur med en överliggare, 0,5 m h över vattenytan.

Bro (L1958:2906)

1) Stenbro, 5 m l (NV-SÖ), 5 m br och intill 2 m h. Byggd avtuktade gråstenar 0,4-1 m st, vilka bildar ett vinkelrätt valv 1m h oc h 0,5 m br.

Bro (L1996:3526)

Stenvalvsbro ca 20 m l (NNÖ-SSV), 6 m br och 1.8 m h. Ett spann,1.6 m l och 1.3 m h. Bron är byggd av naturliga gråstenar0.4-0.9 m st.Räcke av smidesj...

Bro (L1945:6812)

Bro, bestående av 2 brofästen och stockrester. Brofästena, belägna på vardera sidan av ån, är 5 m l (NV-SÖ) och 0,5-2 m h, av tuktade stenar, 0,5-1,4...

Bro (L1958:5585)

1)Stenvalvbro, 5 m l (ÖNÖ-VSV), 3,4 m br och 4 m h. Ett valv 2 mbr, 0,5 m h av tuktade gråstenar (jmfr fig). Räcke av bräder ochträstolpar samt järnst...

Bro (L1971:7902)

Murlämnng, ca 4 m br (Ö-V), 4 m h, av grovt tuktad sten och natursten, kallmurad, delvis raserad. Ev. fundament till äldre bro.

Bro (L1970:4495)

Stenbro, 45x8 m (NNÖ-SSV) och ca 6-8 m h från vattenytan.Stenvalvet är 28 m l.Bron, som är asfaltsbelagd, är försedd med järnräcken och bestårav två ...

Bro (L2004:5947)

Brofäste

Bro (L1959:1063)

Bro, 8 m l (NNV-SSÖ) 6 m br och 1,7 m h ovan vattenytan. Byggd av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,4- 1 m st. Över själva vattenytan liggar större...

Bro (L1963:8785)

1) Stenbro, ca 60 m l, 6 m br oklar begränsning. Övertorvad, enstaka hällor 1-3 m br i ytan. Lämningen syns som en vall 2 m, 40cgom lämningen i V dele...

Bro (L2016:7325)

Stenbro 8 m l (SÖ-NV) 6 m br och 2,1 m h. Bron har ett valv, 1,2 mbr och 0,9 m h av 0,2-0,5 m st, tuktade gråstenar. Räcke avstenstolpe, 4 st på SV si...

Bro (L1979:2798)

Brofäste, 2,8x2,5 m (Ö-V) och 1 m h, av 0,2-0,8 m st stenar, dels runda nsturstenar, dels flata kalkstenshällar, kallmurade i 3 varv. 1 m br öppning. ...

Bro (L2010:6523)

Stenbro 30 m l (NÖ-SV) och 5 m br. 2 valv, ca 3 m br och 2 m h.Bron är uppbyggd av tuktad gråsten.

Bro (L1974:1304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1966:9176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1942:244)

Stenvalvbro, övergiven, 12x5,5 m (NÖ-SV) och 2,6 m h, med 1,7 m valvhöjd. Kallmurad av 0,2-0,7 m h och 0,1-1 m l stenar. Längs bron är 6 räckesstenar,...

Bro (L2002:5817)

Bro, 15x5 m (NNÖ-SSV), byggd i tuktad gråsten. Oäkta valv menålderdomlig och ej använd. Har tidigare varit registrerad som Norberg 60:1, men har vid k...

Bro (L1962:5892)

1) Stenbro, 25 m l (60-260 gon) 5 m br och 2,5 m h. Ett spann, 4 ml och ca 1,6 m h. Spannet är byggt av grovt tuktade gråstenar.Bron har ursprungligen...

Bro (L1974:1182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1949:7391)

Bro, 8 m l (Ö-V), 3 m br och 2 m h, av huggna stenblock och natursten.

Bro (L1974:1794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2020:6013)

Bro, rest av, bestående av ett brofäste/fundament, 4x2 m st (N-S) och 1 m h av 0,1-0,8 m st stenar. Enligt uppgift skall bron ha utgjort en stenvalvs...

Bro (L1956:7428)

1) Stenvalvbro, 25 m l (NV-SÖ), 6,5 m br och 4,5 m h. Ett valv1,2 m h, ? m br, av tuktade gråstenar, 0,4-1,5 m l och 0,4-0,6 mh. Ovanför valvet på NÖ ...

Bro (L2010:554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1980:4959)

Stenbro, ca 45 m l, ca 5.5 m br och ca 3 m h. Ett spann ca 7 m loch ca 2.6 m h. Räcke övervägande av betongstolpar förbundna medjärnrör. I brobanans k...

Bro (L1946:5940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1955:6883)

1) Stenvalvbro, 10 m l (NNV-SSÖ), 4 m br och 2 m h. 2 spann, 2 mloch 1,5 m h, av 0,4-0,8 m st block. Räcke av fyra par stenstolparförbundna med träräc...

Bro (L2022:7836)

Bro, rest av, 8 m l (ÖSÖ-VNV), 4 m br och intill 0,4 m h, bestående av utfylld jord mellan stockrester i bäck. Öppning i mitten.

Bro (L1981:5414)

Valvbro, i ett spann av bilad sten i kallmur. Fri spännvidd 6,3 m, total längd 30 m (Ö-V), fri bredd 5,6 m. Bron uppförd 1865. Årtalet är inritat på d...

Bro (L2020:4594)

Stenkista norr om Drottningholmsbron, mäter 7 x 7 meter och är fylld med sten. Timmerstrukturen består av furustockar. Bottendjupet är 13 meter och ki...

Bro (L1967:1328)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1945:4450)

Brofäste,1,3x0,7 m och 0,3 m h, bestående av en huggen sten av granit.

Bro (L1945:646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1950:4122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2020:1300)

Stenbro, 4,5m l (NÖ–SV), 2 m br och 1,5 m h. Kallmurad av 0,2-1,2 m st stenar.

Bro (L1950:6741)

Stenlagd bro, 6x4 m och 2 m h. Kallmurad av 0.2-0.5 m st stenar.

Bro (L1958:969)

Stenbro, 10 l (NÖ-SV), 5 m br och 2,5 m h. Byggd av tuktadegråstenar. Ett närmast kvadratiskt valv 1x1 m. Räcke avstenstolpar 0, 6-0,8 m h, 5 på var s...

Bro (L1961:5105)

Stenbro, ca 15 m.l. (N-S), 5,5 m.br. och 2,0 m.h. Ett slaget valv,2 m.br. och 0,5 m.h., av kilad och cementerad kalksten, 0,2 - 0,6m.st. Gjutet betong...

Bro (L1995:6004)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2016:826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2010:8026)

1)ProfanbyggnaderHuvudbyggnad i tre våningar, ombyggd 1727-31 samt två flygelbyggnader från 1724-25. Ekonomibyggnader, bl.a. kringbyggd ladugårdsanläg...

Bro (L1957:8096)

1)Stenvalvbro, 38 m l (VNV-ÖSÖ), 6,5 m br och 3,5 m h.Stenvalvbron består av 3 valv 8 m l och 2,5 m h, byggd av huggengranit av 0,5-1,3 m l stenar. Rä...

Bro (L1988:140)

Valvbro, ca 5 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br och 1.5 m h. Ett spann ca 1.5m br av tuktade gråstenar. På sidorna stenstolpar ochjärnräcken.Yngre typ av valvbro.

Bro (L1965:5495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1957:6745)

1) Stenvalvbro 30x3,5 m och 0,5-3 m h, bestående av 1 valv 4x3,5och 1,8 m h. Kallmurad av 0,2-1 m st delvis tuktade stenar.Brobankarna är uppbyggda i ...

Bro (L1934:2793)

Bro, rest av, ca 130 m l, bestående av resterna av 8 brofundament, A-H. Från N till S: A, på N sidan av Ljungan, bestående av en 7 m l raserad stensa...

Bro (L1977:6319)

Stenvalvbro, 5 m l, 3 m synlig br (ursprungligen ca 6 m br) och 1,8 m h. Ett valv av kallmurad kalksten ställvis sammanfogat med cement. Valvet är 1,5...

Bro (L2012:3391)

Stenvalvbro, ca 90 m l (N-S), 10 m br och 3-3,5 m h. Av huggen granit, med 6 valv. Valven är ca 6 m l och ca 2 m h. På båda sidorna är strömförare. Rä...

Bro (L1958:7932)

1) Stenvalvbro, 6x3,5 m (NV-SÖ) i ett spann. Bestående av 0,3-0,5m l och 0,05-0,15 m tj kalkstenshällar, cementerade. Spannetsspännvidd är c:a 2,5 m o...

Bro (L1989:7971)

valvbro, ca 10x5 m (ÖSÖ-VSV) med 1 spann, ca 3 m br och 2 m h(NV-SÖ). Modernt järnräcke.

Bro (L1975:7358)

Bro, 4 m l, 3 m br och 1,7 m h. Fundament av murad kalksten av 0,2-0,5 m st och 0,1-0,2 m tj kalkstensflis. Trärester på båda sidorna om ån. (Brofäste...

Bro (L1996:6585)

Bro, okänd storlek, raserad stenbro över bäck. Stensatt med ett 20 tal stenar, till övervägande del 0,1-0,2 m stora. Ett större stenblock om ca. 1 X 1...

Bro (L1953:7352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L2005:5654)

Slagen bro, 6 m l, 5 m br, (NNÖ-SSV). Valvet är 2 m br, 1,5 m h,slaget av 0,4-0,5 m st huggna stenar. Brons kanter är nedtrycktaoch brofästena delvis ...

Bro (L2002:6266)

Bro, 8 m l (NÖ-SV) och 4 m br. Byggd av gjuten betong. Längs vardera sidan av bron är 3 stenstolpar efter räcke. På de huggna stenstolparna är järnfäs...

Bro (L2005:1186)

Stenbro, ca 6 m l (NÖ-SV) och 5 m br. Byggd av 1,5-1,7 m st huggengråsten. Rak överkant i "spannet", ca 0,7 m br och 1 m h övervattnet. På ömse sidor ...

Bro (L2018:686)

Fackverksbro, överbyggnad av nitade järnbalkar med äldre stenfundament 47 m l (NV-SO), 3 m br och 2 m h. Stenfundament består av 3 kallmurade fundamen...

Bro (L1999:605)

Stenvalvsbro, 10 m l (ÖNÖ-VSV), 4 m br och 3.5 m h med ett spann,2 m br och 2 m h av kluvna stenar. Asfalterad vägbana. Broräckeav cementstolpar och s...

Bro (L2009:2555)

Valvbro, 10 m l, 6 m br och 4 m h bestående av ett valv 2,5 m broch 2,5 m h av tuktade stenar. På den äldre bron har en cementvägbana lagts och järnrä...

Bro (L2001:5803)

Bro, 20 m l (ÖNÖ-VSV), 5 m br och ca 3 m h. Byggd av intill 3 ml, tuktade block i kallmur. Rektangulär öppning för bäcken, 1 mbr och (vid inv) 0.2 m h...

Bro (L2011:989)

Stenvalvsbro, 50 m l (N-S), 5 m br och ca: 3 m h. Valvbro med 4spann 5 m l och 2 m h, byggd av kallmurad gråsten. Bropelarna ärförsedda med avledare (...

Bro (L1953:5326)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Bro (L1981:8069)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1963:7095)

Stenbro, borttagen, enl. 1959 års inventering så skulle en stenbrolegat här. Nu ligger här en bro av betong. Troligtvis borttagen ibörjan av 1960 tale...

Bro (L2017:9693)

1)Brofäste, huvudsakligen av betong. ca 11x4 m (NV-SÖ) och 0,8 mh. Ansluter i NÖ till körväg (nedfart till småbåtshamn och hus).Har utgjort det NÖ fäs...

Bro (L1975:295)

Valvbro, 16 m l (N 40cg V-S 40cg Ö) 7,5 m br och 3,5 m h, beståe nde av ett slaget valv av kalkstensflisor. Hela valvet och körban an är kraftigt förs...

Bro (L1961:3988)

Valvbro ca 17x7 m st (NNÖ-SSV) kallmurad av tuktade granitblock.Valvet är ca 9 m l och 1,3 m h över vattenytan. Järnräcken. Modern.

Bro (L1945:9677)

Stenvalvbro, 5 m l (S-N) 4.5 m br och 2.1 m h över vattenytan. Imellersta delen är ett valv, 0.9 m br och 1.2 m h, bestående avhuggna block, 0.4-0.7 m...

Bro (L1989:9008)

Stenbro, 20 m l (NNÖ-SSV) och 3.5 m br, slagen i 2 valv, 2.5-3.5m br och 1.2-1.5 m h. Valven lagade med cement.Brobanedelen lagd med grus.Strömdelare ...

Bro (L1989:3206)

Stenvalvsbro, ca 20 m l (SÖ-NV) 5 m br. Bron har 2 spann. Ej granskad. Enl. broinventeringen av huggen sten, fogstruken, byggd 1898, klassificerad som...

Bro (L1945:8241)

Brofäste, 25x10 m (ÖSÖ-VNV) och intill 10 m h, av huggen sten.

Bro (L1939:272)

Bro, 6,5 x 3,4 m (ÖNÖ-VSV), intill 1 m h, kallmurad med naturstenar, 0,4-1,2 m st.

Bro (L1989:5814)

Bro, stenvalvsbro, 110 m l, (N-S), 5 m br och intill 5 m h. Fri brodel, 56 m l, bestående av 4 spann, de 3 N ca 2,5 m h och det S ca 3,5 m h. Bron kal...

Bro (L2007:3793)

Stenvalvsbro, 40 m l (NV-SÖ), 3.5 m h och 6 m br, av 0.3-1.5 m sttuktade gråstenar. Bron består av två spann, 10 m l och 2.5 m h.Järnräcke. Körbanan ä...

Bro (L1999:3643)

Brofästen, 2 st på båda sidor om ån till Billingsjön (Ö-V). Det Nfästet är 4.5 m br (Ö-V) och 6.5 m l (N-S) från ån räknat, byggtav kraftigt, nu förr...

Bro (L2007:9844)

Stenvalvsbro, 45 m l (NNÖ-SSV, svagt S-formad), 6 m br och 3 m h.Ett slaget valv 3.0 m l och 1.8 m h. Byggd av huggen sten, kallmurad.Räcke av cements...

Bro (L1978:9894)

Bro, 26 m l (NÖ-SV), 4 m br, 0,5-1,4 m h. Bron har stensatta sidor med 0,3-0,6 m st stenar och vägbanan är fylld med jord och stenmassor. Själva bron ...

Bro (L2010:5767)

VAlvbro av sten, ca 7 m br, 10 m l och ca 3 m h. Valvets längd är ca 1,5 m, dess höjd ca 1,5 m. Bron är kallmurad av kvaderhuggensten. Stenarna är 0,5...

Bro (L1991:9797)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Bro (L1951:1885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1959:3855)

Bro, 5x4,5 m (NÖ-SV) och 0,7 m h, bestående av enkelt huggna och kallmurade stenblock och 1,3 m br kulvert över utdikad å. Takblocken beståe av ca 2 m...

Bro (L1982:9848)

Bro av sten med valv av 0,2-0,3 m br och 0,5-1,5 m l stenar. Spännvidd ca 4 m br ca 5 m. På vardera sidan stenpelare förenade med järnkättingar och U-...

Bro (L1963:6144)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1961:5242)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1953:123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bro (L1981:5038)

Stenbro, nu borttagen. Vid förstagångsinventeringen var bron slagen i ett valv, 25 m l och 5,5 m br. Valvet var ca 6 m br och ca 2 m h. Räcken av järn...

Bro (L1998:6027)

Brofäste, synlig på bägge sidorna av vattendraget. Brofästena är ca 5 m l, 3-5 m br och 1,5 m h från vattenytan. Byggd av 0,2-1 m st stenar. Enbart b...

Bro (L1982:2659)

Bro, uppgift om. Belagd genom historiskt kartmaterial. Julafors förmedlings beredning år 1747, Eriksberg nr 1 (Dnr 321-4220-2007).

Bro (L1954:6902)

Bro, 16m l (NV-SÖ) och 6 m br. Ett slaget valv, 1,5 m h och 1,3 mbr, av 0,4-0,6 m st, bearbetade granitstenar. Grusbelagd och gräsbevuxen gångbana. Ej...

Bro (L1990:9431)

Valvbro, 6 m l (Ö-V), 6 m br och 4 m h; stt spann, 4 m l och 3 mh av tuktade stenar, 0.5-1 m st. Vägsäcken.Asfalterad vägbana. I bruk.

Bro (L2001:3720)

Flottbro, ca 120 m l och 4.5 m br. Ett spann. KJörbana och räckenav trä. Alla bärande balkar under bron är av trä. Bron avstängdför biltrafik.1993 var...