Flottningsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar och spår efter timmerflottning i vattendrag och på land.
Flottningsanläggning (L2020:11514)

Rensning, ca 30 m l (VSV-ÖNÖ), 2-5 m br, 1,5-2 m hög, av sprängsten.

Flottningsanläggning (L2021:7052)

Ledarm, ca 370 m l (NV-SÖ), 4,5-6 m br och 0,8-1,2 m h av 0,2-1 m st stenar. Ställvis synlig träkonstruktion.

Flottningsanläggning (L2019:1882)

Rensvall, ca 180 m l (N-S till NV-SÖ), 1-2 m br och 0,2-1,2 m h. Uppbyggd av 0,2-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11222)

Strandskoning, ca 100 m l (NNV-SSÖ), 4-6 m br och 1-1,5 m h, av 0,2-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2004:704)

Stenrens, ca 30 m l (NV-SÖ), 1,5 m br och 0,3 m h av 0,1-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1948:7002)

Ledarm och rensad åfåra. En sträcka om ca 20 m (NNV-SSÖ) har stenrensats och stenen lagts upp i en ledarm mot utlopp i åbreddning.

Flottningsanläggning (L1978:9924)

Stenvallar, 125-175 m l (N-S), intill 3 m br och 1 m h, av 0,3-1 m st stenar. Ömse sidor av åfåra, ställvis avbrott. I N på åns Ö sida en kort bit som...

Flottningsanläggning (L1934:680)

Flottningsanläggning (?), bestående av ett drygt 10-tal stående pålar på 4,5 m dj. I anslutning till finns ytterligare tre pålar. Enligt kartan från 1...

Flottningsanläggning (L1940:5159)

Flottningsränna, 400 m l, 4-6 m br, 1,1,5 m dj, flacka kanter. Endast på enstaka platser finns stenar som kan ha utgjort stenskoning eller del av anna...

Flottningsanläggning (L1992:6481)

Flottningsanläggning. Vid arkeologisk utredning år 2005 påträffades en flottningsdamm, 12x2,5 m (N-S) och intill 2,5 m h. Gjuten i betong. I mitten är...

Flottningsanläggning (L2022:6168)

Flottningslämning, bestående av 1 dammvall. Dammvallen är ca 24x3 m (NNV-SSO). På S sidan ån syns dammvallen som en 7x3 m (N-S) stor och 0,3-1 m h ste...

Flottningsanläggning (L2024:287)

Timmerränna, ca 280 m l (ÖNÖ-VSV), ca 2,5-3 m br och 0,4 -2 m dj, synlig som ett dike. Utmed kanten syns ibland vallar som är ca 1,5-4 m br och intil...

Flottningsanläggning (L2008:7847)

Flottningslämning, bestående av 1 länsfäste i form av en i stenblock fastslagen moring med vidhängande järnkätting som avslutas med en järnögla. Stenb...

Flottningsanläggning (L2020:11103)

Ledarm, ca 90 m l (NNV-SSÖ), 3-4 m br och 0,8 m h. Ställvis svår att se pga. sly.

Flottningsanläggning (L2019:1908)

Ledarm, ca 8 m l (NV-SÖ) 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h. Ledarmen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:6460)

Strandskoning. 9 m lång (NV–SÖ), 1 m bred och 0,2–0,3 m hög, av 0,2–0,3 m stora naturstenar.

Flottningsanläggning (L2024:310)

Strandskoning, ca 40 m l (VNV-ÖSÖ, NÖ-SV), 1-2 m br och upptill 1,3 m h med tydliga knuttimrade träkistor fyllda med natursten och bruten sten, ca 0...

Flottningsanläggning (L2019:1876)

Rensvall, ca 38 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och 1-1,5 m h. Rensvallen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:1910)

Ledarm ca 18 m l (NV-SÖ) 0,5-1 m br och 0,2-0,5 m h. Ledarmen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:221)

Stenrens, 50 m l (NNV-SSÖ), 1-2 m br och 0,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2024:301)

Strandskoning, ca 91 m l (ÖNÖ-VSV, NNÖ-SSV), 2-3 m br och 07-1,1 m h, bestående av knuttimrade träkistor med upptill 3 stockvarv av 0,2-0,3 m tj stoc...

Flottningsanläggning (L2019:1962)

Ledarm 45 m l (NÖ-SV) 1-2 m br och 0,2-0,5 m h. Ledarmen består av 0,2-0,6 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1978:3795)

Åsträcka rensad för flottning, ca 170x30 m. På ömse sidor ån är ett 10-tal rösen, 4-6 m stora och 1,3-2 m h, av 0,7-1 m st stenar. På Amiralitets init...

Flottningsanläggning (L2024:518)

Timmerränna, ca 130 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br och intill 1 m dj i form av ett igenmossat vattenfyllt dike.

Flottningsanläggning (L2019:1973)

Ledarm, ca 7 m l (NÖ-SV), 0,5-1 m br och 0,2 m h. Ledarmen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1998:724)

Stenledare , 60 m l (N-S), 6 m br och 0,5-1,5 m h. Byggd i skalmur i upp till 5 skift av natrursten, 0,3-1 m st. Branta sidor och plant krön med fylln...

Flottningsanläggning (L2005:7625)

Risarm, ca10x3 m, består av rundtimmer på vilka 0,2-0,5 m st stenar är placerade. Framkom vid specialinventering 2011. (RAÄ dnr 326-845-2012)

Flottningsanläggning (L2020:11501)

Rensvall/ledarm, 35 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 1-1,5 m h best av sten och sprängsten.

Flottningsanläggning (L1946:3259)

Förtöjningsröse för timmerlänsar bestående av en förhöjning, ca 6,5 m diam och intill 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,15 m st. I ...

Flottningsanläggning (L1945:3793)

Lämningar efter timmerränna för flottning, ca 1 900 m l (huvudriktning NNÖ-SSV) och ca 4 m br, kraftigt överväxt och delvis otydlig i kuperad terräng....

Flottningsanläggning (L1937:9057)

Flottningsanläggning. På V-sida bäckfåra är en stenkista ca 60 m l [N-S] och 1 - 5 m br av timrade stockar samt 0,2 - 2 m st.stenar. På O-sidan bäcke...

Flottningsanläggning (L2019:6441)

Ledarm. 6 m lång (Ö–V), intill 1 m bred och 0,5 m hög, av 0,2–0,8 m stora stenar, både natursten och skarpkantad sten. Ansluter till stenblock i V.

Flottningsanläggning (L2019:3970)

Träkista, 3x2 m (NÖ-SV), och 1 m h, bestående av 6 stockvarv och fylld med 0,1-0,5 m st stenar. Träkistan ingår idag i en brokonstruktion över ån.

Flottningsanläggning (L1979:384)

Stenskista, 7 m l (4 m längs med stranden och 3 m ut i vattnet). Uppbyggd av 0,4-0,8 m stora stenar. Snett över stenkistan och in över land låg en en ...

Flottningsanläggning (L2020:11260)

Ledarm, ca 75 m l (NÖ-SV), ca 5-7 m br och 0,6-1,5 m h, av 0,4-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11038)

Stenvallar efter rensarbete för flottning, längs en sträcka om ca 140 m (NV-SÖ) har omfattande rensarbeten av ån utförts där upprensad och bortsprängd...

Flottningsanläggning (L2023:2244)

Ledarm i form av en riskista, 28 m l (NV-SO), 2 m br och 0,3-0,5 m h.

Flottningsanläggning (L2019:6592)

Flottningsränna av trä, 17 m lång (NV–SÖ) och 2–3 m bred, av trästockar på höjden. Kvar finns en stock men troligen har rännan haft flera stockar på h...

Flottningsanläggning (L2021:8031)

Inleder med en stenkista i N och övergår till en ledarm i S. Sten stl 0,1-0,8 m, ledarmen mäter ca 0,8 m h och 1,5 -3 m bred. Består av minst 10 tal l...

Flottningsanläggning (L2021:6041)

Ledarm av sten, ca 48 m l, 1-2 m br, 0,3-0,5 m h av 0,1-2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1950:6386)

Stenkista, ca 140 m lång (NÖ-SV), 3-4 m bred och intill 1,75 m hög. Kallmurad i 2-3 varv av 0,6-1,2 m stora stenar. Förstärkt längs yttre och inre kan...

Flottningsanläggning (L2019:1984)

Rensvall, ca 11 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 0,2-0,5 m h. Rensvallen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11145)

Strandskoning i form av stenkista 5x2 m (Ö-V). Timmerstockar i botten längs med åriktningen samt tvärgående med 1,2 m mellanrum.

Flottningsanläggning (L1960:9834)

Stenrens, på vardera sida å, ca 140 m l (NÖ-SV), 0,5 - 1,5 m br och 0,1 - 0,5 m h ovan vattenytan. Sträckan har rensats på sten för flottning och andr...

Flottningsanläggning (L2022:1524)

Vattenledare i form av ledarm, troligen dubbelkista, cirka 100 m l(NNÖ-SSV), 1-3 m br och intill 0,3 m h med knuttimrade kistor fyllda av 0,1-0,6 m st...

Flottningsanläggning (L1949:9208)

Rännan, ca 800 m l (Ö-V), konstruktionen upptar hela bredden av ån. Rännan är uppbyggd av stenkistor längs båda sidorna av åkanten och är förankrad i ...

Flottningsanläggning (L2024:312)

Timmerränna ca 55 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,2-2 m dj. Synlig som ett dike. I dess SÖ ände ,utmed kanten, syns vallar, ca 1,5-2 m br och intill 1 m h...

Flottningsanläggning (L2024:293)

Strandskoning av trä och sten, ca 70 m l (ÖNÖ-VSV) 1,5-2,5 m br och 0,4-1,5 m h, delvis kallmurad av 0,3- 1,3 m st bruten sten och natursten. Rester a...

Flottningsanläggning (L2020:10801)

Strandskoning 30 m l (NV-SÖ) i vardera älvkant. Bestående av 1-2 skift med sten 0,2-0,8 m st. Ställvis förstärkt med stående stolpar med liggande stoc...

Flottningsanläggning (L1949:4607)

Strandskoning i form av pålning. Inom en sträcka av 7 m (N-S) syns rester efter förstärkning av älvkanten. I N delen har stockarna rasat ut och ligge...

Flottningsanläggning (L2005:8859)

Vallanläggning, ca 100 m l (NV-SÖ), 5 m br och 1,5 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Flottningsanläggning (L2021:7060)

Ledarm, ca 150 m m l (VNV-ÖSÖ), 3-4 m br och 0,5-1,2 m h. Ställvis synlig träkonstruktion, flera delar täckta av renssten.

Flottningsanläggning (L2020:11209)

Stenkista 35 m l (NNÖ-SSV) i V åkant, 2-3 m br, 1-1,2 m h. Längsmedgående stockar i vattenlinje med stenar 0,4-1 m st. Avslutas i S mot stort block. B...

Flottningsanläggning (L2019:6399)

Ledarm. Intill 20 m lång (Ö–V), 1 m hög och ca 1 m bred. Stänger av sidofåra mellan åns S strand och liten ö. Ansluter till stranden i V.

Flottningsanläggning (L2019:6989)

Flottningsränna. 10 m lång (N–S) träkonstruktion bestående av tvärsliggande grova stockar bildande ett fackverk med rester av skibord över. Nedströms ...

Flottningsanläggning (L2019:4006)

Strandskoning, ca 80 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och intill 1 m h, av 0,1-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11214)

Strandskoning, utan synlig träkonstruktion, ca 130 m l (Ö-V), 4-6 m br och 0,6-1,5 m h av 0,3-0,8 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:5933)

Längs en ca 40 m l sträcka är rester efter raserade enkelkistor på både svenska och norska sidan och i vattendraget.

Flottningsanläggning (L2021:7070)

Ledarm, ca 100 m l (NNÖ-SSV), 3-4 m br och 1-1,5 m h av 0,4-1,2 m st stenar. Synliga delar av träkonstruktion med upp till två bevarade stockvarv fyll...

Flottningsanläggning (L2020:9406)

Ledarm, ca 55 m l (N-S), 3–4 m br och 0,4–0,8 m h, av 0,2–1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:516)

Bågformig mur, 7,5x6 m (N-S), 0,6-2 m h. Byggd av huggna stenar, 1 m l, 0,6 m br och 0,7 m h i 2-5 varv. Muren är ställvis förstärkt med järnband. Den...

Flottningsanläggning (L2021:6694)

Ledarm, ca 40 m (NNV-SSÖ), 2 m br och 1,5 m h av kallmurade, 1-2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1960:9642)

Strandskoning, på båda sidor av smal älv, ca 50 m l (NV-SÖ) och 0,5 - 1 m h ovan vattenytan, bestående av kallmurade partier, av 0,2 - 0,5 m st stenar...

Flottningsanläggning (L2021:7069)

Ledarm, ca 85 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br och 0,5-1,5 m h av 0,4-2 m st stenar. Synliga delar av träkonstruktion med upp till tre bevarade stockvarv fylld...

Flottningsanläggning (L2020:11418)

Dubbelkista av timmer, 75 m lång (NNÖ-SSV), ca 1,5 m hög, bredd ej möjlig att bedöma. Timmer av 8-15 m längd, 0,2-0,4 m diameter. Fyllning av sprängs...

Flottningsanläggning (L1955:2409)

Område med stenkistor, ca 110x30 (VNV-ÖSÖ). Vid kulturhistorisk utredning år 2003 påträffades några bevarade stenkistor som utgjort fundament till tim...

Flottningsanläggning (L1998:6552)

Ledarm, 110 m (NV-SÖ), 4-5 m br och 1-2,5 m h. Uppbyggd i kallmursteknik i upp till 10 skift. Kanterna är vertikala, ovansidorna är helt övertorvade...

Flottningsanläggning (L2005:7624)

Dubbelkista ca 35 m l, 1,5-2 m br och 1 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Ställvis synliga stockar i 3 varv, även synliga betingar efter fackverk. Framkom v...

Flottningsanläggning (L2018:714)

Stenarm, ca 15 m l (NO-SV), 1-1,5 m br, 0,2-0,5 m h, bestående av 0,2-1,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:2232)

Flottningsrensad sten, upplagd i röse, 10x3 m (ÖNÖ‐VSV) och 0,5 m h.

Flottningsanläggning (L1936:421)

Rester efter stenrensning, ca 60 m l (NNÖ-SSV), upptill 5 m br och upptill 0,3 m h. Kraftigt övertorvad med framstickande stenar, upptill 0,7 m st. Gå...

Flottningsanläggning (L2021:4530)

Stötbotten, 10 m l (ÖNÖ-VSV), 1,3 m br av nio parallella stockar på botten av vattendraget, 0,1-0,25 m tj. Stenrens på ömse sidor av vattendraget. San...

Flottningsanläggning (L1998:441)

Stenledare, 170 m l (NNÖ-SSV), 6-8 m br och 0,5-2 m h. Byggd i skalmur med i kanterna block, 0,5-1 m st, lagda i upp till 10 skift. Sidorna brant slut...

Flottningsanläggning (L2021:5089)

Strandskoning, 43 m lång (N–S), av 0,5–0,8 m stora stenar.

Flottningsanläggning (L2019:2199)

Rensvall, ca 23 m l (N-S), 1-2 m br och 0,5-1 m h. Rensvallen består mestadels av 0,4-0,7 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:7777)

Ledarm, rest av, ca 35 m l (VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och 0,4-0,8 m h av 0,4-1,2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2008:5517)

Flottningsränna, plats för. Enligt en karta från år 1883 ska en ca 280 m l (NNV-SSÖ) flottningsränna ha legat på denna ungefärliga plats. Inga konstru...

Flottningsanläggning (L1998:467)

Stenledare, 130 m l (N-S), 6-8 m br och 1-1,5 m h. Den är byggd av grova block 0,5-1,5 m st som förefaller uppvräkta, kanske med maskin (?). Inga spår...

Flottningsanläggning (L1959:2750)

Strandskoning, ca 50 m l (NNV-SSÖ), 1 - 2 m br och 0,5 - 1 m h ovan vattenytan, av 0,2 - 0,6 m st stenar, delvis kallmurade. Ån är kraftigt rensad frå...

Flottningsanläggning (L2019:1899)

Ledarm , ca 80 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 0,5-1,2 m h. Ledarmen består av 0,2-0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:6591)

Flottningsränna av trä, 210 m lång (N–S och NV–SÖ), 1,5–2 m bred och med 0,5 m höga kanter av 3 stockar. På rännans kanter är bitvis ett fackverk bygg...

Flottningsanläggning (L2022:3814)

Ledarm, ca 44 m lång (NÖ–SV), 4 m bred och 0,2–0,8 m hög, byggd som glacismur mestadels av natursten. Ledarmen har sluttande sida mot forsen och rak s...

Flottningsanläggning (L1971:1345)

Flottningsränna/ ledare, ca 12 m l, 1,3-1,5 m br i botten, utåtvinklade sidor. Byggd av ett tiotal stockar, 0,13 m i diam, fästade med pluggar. Rasera...

Flottningsanläggning (L2020:11403)

Ledarm, ca 15 m l (NNÖ-SSV), 2-4 m br och 0,5-1 m h, av 0,3-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:1697)

Fundament till dammluckor på båda sidor av ån. Fundamenten är 2x1 m (N-S) och 0,5-1,5 m h av cement. Fästen av järn till dammluckor, 1,5 m över fundam...

Flottningsanläggning (L2020:11205)

Stenkista som i SÖ avslutas som ledarm, sammanlagd längd 70 m (bågform NV-SÖ) belägen i åkrök. Stenkistan, belägen i strandkanten, 2 m br, 0,6-0,8 m h...

Flottningsanläggning (L2020:9464)

Strandskoning, ca 30 m l (Ö-V), 5 m br och 1,2 m h. Uppbyggd av 0,1–1,0 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11121)

Strandskoning 15 m l (N-S) 4 m br och 0,2-0,4 m h av 0,2-0,6 m st stenar. I huvudsak lagd av rens-sten, spärrar av sankare parti.

Flottningsanläggning (L2021:5333)

Stenkista, 65 ml (NV-SÖ), 4,5 m br och 0,3-2 m h, mot älven kallmurad av 0,6-1,8 m st stenar vilka hålls ihop av plattjärn, stämplade med årtalet 1916...

Flottningsanläggning (L2019:529)

2 parallellt liggande järnband i stenhäll, 7 m l (NÖ-SV), 0,03 m br, med 0,4 m mellanrum. Järnbanden sträcker sig till strandkanten och ytan mellan de...

Flottningsanläggning (L2021:6688)

Träkista, rest av, rektangulär, 4x3 m (Ö-V) och 0,5 m h, bestående av en stenfyllning av 0,1-0,3 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:4042)

Strandskoning, ca 14 m l (NNÖ-SSV), 2-4 m br och intill 0,7 m h, av 0,2-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:9362)

Strandskoning, ca 30 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och 1 m h, av 0,7–1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11712)

Rensning, 10 m l (N-S), 5 m hög, bestående av naturstenar, 0,4-1,5 m st, lagda med släntning botten av sidofåran. Baksidan mot land ca 1 m hög.

Flottningsanläggning (L2020:9458)

Ledarm, ca 35m l (NV-SÖ), 4 m br och 0,6 m h. Vällagd av sten, 0,2–1,3 m st. Även markfasta block ingår i V kanten.

Flottningsanläggning (L1934:2604)

Flottningsränna, bestående av en nedgrävd schakt, ställvis synlig i terrängen, ca 1000 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 0,3-5 m dj. Ställvis längst ena eller...

Flottningsanläggning (L1946:3667)

Stensamling, 2,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,7 m h, bestående av 0,1-0,6 m st kantiga sprängstenar. Stenarna har sannolikt lagts upp för att användas som fyll...

Flottningsanläggning (L2005:8820)

Stenrens, ca 40 m (Ö-V), 1,5-4 m br och 0,4 m h av 0,3-1 m st stenar rundade och kantiga. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Flottningsanläggning (L1955:5630)

Flottningslämning? 180x5 m (Ö-V), intill 2 m h. Bestående av utrensade stenmassor. Kan vara ett resultat av årensning för andra ändamål än flottning.

Flottningsanläggning (L1950:6405)

Stenkista, ca 250 m lång (Ö-V), 2-2,5 m bred och intill 1 m hög. 1-2 skikt av 0,6-1,2 m stora stenar. På övre ytan är förstärkning med järnbalk längs ...