Flottningsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar och spår efter timmerflottning i vattendrag och på land.
Flottningsanläggning (L2020:2285)

Flottningsrensad sten, upplagd i röse, 1,5 m diam och 0,6 m h av 1-1,5 m st skarpkantade block.

Flottningsanläggning (L2018:727)

Strandskoning, ca 45 m l (N-S), 1-2 m h, bestående av 0,5-0-1 m st huggna stenar lagda i kallmur om 3 skift

Flottningsanläggning (L2021:7751)

Ledarm, rest av, ca 25 m l (Ö-V), 2-3 m br och 0,5-1 m h av 0,5-0,8 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1936:1324)

Flottningsanläggning, bestående av en grävd ränna, ca 50 m l (NÖ-SV) och 1-1,5 m br. Spår av timring kan iakttas i rännans kanter, men mycket sporadis...

Flottningsanläggning (L2019:6391)

Strandskoning. 25 m lång, 2–2,5 m bred och 1 m hög, av 0,4–1 m stora naturstenar och skarpkantade stenar.

Flottningsanläggning (L2022:2517)

Vattenledare i form av ledarm ca 40 m l (NNÖ-SSV), ca 2 m br och intill 0,7 m h av 0,3-1 m st synliga stenar samt timmerkista med knuttimrade timmerst...

Flottningsanläggning (L1948:7376)

Flottningsränna, 15x2 m (N-S). Består av parallellt i N riktning liggande stockar med tvärgående reglar i N och S ändarna. Två stenar ca 0,75 m st har...

Flottningsanläggning (L2004:458)

Flottningsränna, 30 m l (NV-SÖ), 2 m br och 1 m dj.

Flottningsanläggning (L1978:9616)

Stenrensningsvall, ca 220 m l (NV-SÖ), 2-4 m br och 1-2 m h, av 0,2-1,3 m st stenar och sprängstenar. Flera större block har troligen tagits upp från ...

Flottningsanläggning (L1971:7677)

Ränna, 10,6 m l (VNV-OSO), 0,45-0,5 m h, 0,8-1,4 m br, utåtvinklade sidor, av 0,05 m br plank och med stöttor längs ytterkant, vilande på längsgående ...

Flottningsanläggning (L2021:6624)

Moring med kedja, belägen på Ö sidan av sten, ca 1x0,3-0,5 m och 0,2-0,4 m ovan vattennivå. Från själva moringen synes tre kedjeringar, den tredje del...

Flottningsanläggning (L2023:2241)

Ledarm i form av en stenmur, 80 m l (NO-SV). NO delen av muren är 40 m l släntmur, 5 m br och 0,7 m h, i SV delen övergår muren till en stenmur av ren...

Flottningsanläggning (L1946:3040)

Ledarm, bestående av en jordvall, 140x5-15 m (Ö-V) och intill 2 m h, av jord, sten och grus.

Flottningsanläggning (L2019:1983)

Ledarm, 37 m l (NNV-SSÖ), 2-4 m br och 0,3-0,5 m h. Ledarmen är uppbyggd av 0,2-0,5 m st och delvis övertorvade stenar.

Flottningsanläggning (L1998:3964)

Strandskoning, ca 45 m l (VNV-ÖSÖ),1-3 m br och 0,5-1 m h, bestående av stenar av varierande storlek.

Flottningsanläggning (L2021:1629)

Stenkista, del av, ca 2,5 m l (ÖNÖ-VSV), 2,5 m br och 0,8 m h.

Flottningsanläggning (L2022:4057)

Stenarm, 60 m l (NNV–SSÖ), 7-8 m br och 0,3-1,6 m h, av 0,15–2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:5306)

Kilstensmur, 70 m l (NV-SÖ), 3 m br och 1,5 m h, bestående av 0,2-2 m st huggna stenar, fylld med 0,1-2 m st spill- och naturstenar. Raserad i NV oc...

Flottningsanläggning (L2023:2219)

Ledarm i form av stenmur av renssten, 55 m l (N-S), 3-5 m br och 0,5-1 m h av 0,2-1,2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:6426)

Ledarm. 25 m lång (Ö–V), 1,5 m bred och ca 0,6 m hög, av 0,3–0,7 m stora naturstenar och skarpkantade stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11102)

Stenkista, med synlig träkonstruktion, ca 30 m l (N-S), 4 m br och 0,6-0,8 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Trärester finns i botten och ställvis ovanpå lä...

Flottningsanläggning (L2004:638)

Ledarm i form av en enkelkista, ca 45 m l (N-S), 0,5 m br och 0,5 m h av 0,2-1 m st stenar. I N delen är enstaka bettingar synliga. I S är fyra synlig...

Flottningsanläggning (L2018:718)

Strandskoning, ca 105 m l (NV-SO), 4-10 m br, 0,5-2 m h, bestående av 0,3-1 m st stenar och jordtorvor. Strandskoningen är delvis kallmurad i 5 skift ...

Flottningsanläggning (L1937:8774)

Plats för timmerränna 135 m l och 6 m br bestående av en försänkning i terrängen med enstaka stenhögar som enligt uppgift är rester av fundament.

Flottningsanläggning (L2004:461)

Stenrens, ca 60 m l (NV-SÖ), 1,5 m br och 0,5 m h, av 0,2-0,9 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:2687)

Enkelkista , 20 m l, 0,5 m br och 0,5 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Två stockvarv mot vattendraget, även bettingar är synliga.

Flottningsanläggning (L2021:7068)

Ledarm, ca 20 m (NV-SÖ), 1,5-2 m br och 0,5-0,7 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Utan synlig träkonstruktion.

Flottningsanläggning (L2020:10982)

Stenkista längs sträcka om 20 m (NÖ-SV) på Ö sida av bäck i svag krök. Stenkistan 1-2 m bred längs stranden, i bäcksidan är en längsmedgående stock ef...

Flottningsanläggning (L2004:304)

Ledarm i form av enkelkista, ca 12 m l (N-S), 1 m br och 0,5 m h av 0,1-0,8 m st stenar. Stockar är synliga i anslutning till stenpackningen, möjligen...

Flottningsanläggning (L2019:6462)

Strandskoning. 10 m lång (Ö–V), 1,5 m bred och 1 m hög, av 0,2–1 m stora naturstenar och skarpkantade stenar. Ihophållen av några järnband.

Flottningsanläggning (L2023:2208)

Stenrens 45 m l (N-S), 1-1,5 m br och 0,4 m h. Av 0,3-1 m st stenar. På v sida å.

Flottningsanläggning (L2019:6595)

Flottningsränna av trä, 70 m lång (NÖ–SV), varav den NÖ delen är intill 2 m bred av 8–9 rundstockar som skibord, fastdymlade i underredet av vinkelrät...

Flottningsanläggning (L2021:6689)

Ledarm, ca 25 m l (NÖ-SV), 2,5 m h och 2-3 m br, bestående av en stenmur, av 0,5-1,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1949:6397)

Vattenledare, 20 m l, 2-5 m br och 0,7-1,5 m h, i 2-3 varv av natursten och huggen sten, 0,3-1 m st. I den Ö delen är styrarmen bredare, 5 m br och 1,...

Flottningsanläggning (L1945:3199)

Flottningsränna, rest av, ca 20 m l (NV-SÖ) och 2-7 m br, intill och utefter NÖ sidan av vattendrag. I områdets N halva är övermossade och delvis syn...

Flottningsanläggning (L2024:287)

Timmerränna, ca 280 m l (ÖNÖ-VSV), ca 2,5-3 m br och 0,4 -2 m dj, synlig som ett dike. Utmed kanten syns ibland vallar som är ca 1,5-4 m br och intil...

Flottningsanläggning (L2020:9445)

Strandskoning, med synlig träkonstruktion, ca 25 m l (NÖ-SV), 3–4 m br och 0,5 m h. Vid fältbesöket 1–2 stockvarv synligt. Uppbyggd av 0,4–1,2 m st st...

Flottningsanläggning (L2019:6421)

Kanal, 260 meter lång (Ö–V), ibland enskiktad av huggen sten, intill 1,5 m långa och 0,3–0,4 m stora, men mestadels av huggen sten i 2–3 skikt. Samman...

Flottningsanläggning (L2022:4230)

Flottningslämning, bestående av resterna av en ledkista, ca 30 ml, 3 m br och 0,5 m h av förmultnande timmerstockar och stenfyllning av 0,1-1 m st ste...

Flottningsanläggning (L1937:6307)

Stenkista av betong, rektangulär, 1.2x1.2 m (NNÖ-SSV) i botten och 1.3 m h, stående invid åkant. Stenkistans övre del är 0.8x0.8 m (NNÖ-SSV). På toppe...

Flottningsanläggning (L1971:1717)

Strandskoning, 2 st, varav 1 på Ö sidan av Nissan, 22 m l (N-S), 1,5 m br, 0,3-1,10 m h av 0,2-0,6 m st stenar. På V sidan är den andra, den bedömdes ...

Flottningsanläggning (L2020:11257)

Strandskoning, ca 60 m l (VNV-ÖSÖ), 4 m br och 0,8-1,2 m h av 0,3-0,8 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1978:9598)

Stenvall, 40 m l (N-S), bestående av samlingar med sten och block, intill 6 m st, 1 m h, av 0,4-1 m st block. Foto 3902.

Flottningsanläggning (L1937:8172)

Flottningslämning bestående av en kätting med fästhake runt en tall. Kättingen är ca 1,5 - 2 m l med ca 7 cm långa länkar. I änden på kättingen är en ...

Flottningsanläggning (L2020:949)

Strandskoning, 7 m l (Ö-V) 2 m br, med liggande timmer i botten och fyllning av 0,3-1 m st stenar

Flottningsanläggning (L2020:8179)

Ledarm, 45 m l (NV-SÖ och VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och 1-1,5 m h, av 0,2-1,5 m st, otuktade stenar, i V delen upplagda mot stenhällar.

Flottningsanläggning (L1971:1345)

Flottningsränna/ ledare, ca 12 m l, 1,3-1,5 m br i botten, utåtvinklade sidor. Byggd av ett tiotal stockar, 0,13 m i diam, fästade med pluggar. Rasera...

Flottningsanläggning (L1937:9060)

2 bomfästen, och en kil fastsatta i två murkna stubbar 0,7 - 1,8 m h ca 1 m från varandra. I vardera bomfästet sitter 3 länkar 0,2 m l. I kilen sitter...

Flottningsanläggning (L1937:9173)

Dammvall, 150 m l (N-S), 2 - 5 m br och 0,5 - 2 m h, bestående av jord och sten. Delar av kanten är snyggt kallmurad. Öppningen för bäcken består av h...

Flottningsanläggning (L1948:8678)

Strandskoning, ca 17 m l (NV-SÖ), av 1-1,5 m st stenar, lagda i intill 3 skikt. Stenarna är huggna och enstaka har borrhål. Kan vara tillkommen i samb...

Flottningsanläggning (L2020:1126)

Ledarm ca 40 m l (NNÖ-SSV), 2-4 m br, 0,2-0,5 m h och bestående av 0,2-0,7 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11426)

Kilstensmur, 60 m lång (N-S), 2,5 m br, 2 m hög. Muren lagd av huggen sten, 0,8 m br, 0,4 m h, i kallmur i två varv. Ovanpå ligger sprängsten, 0,3 - ...

Flottningsanläggning (L2004:641)

Stenrens, 30 m l (N-S), 1 m br och 0,4 m h av 0,1-0,7 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11249)

Ledarm, ca 45 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 0,6-1 h, av 0,4-0,8 m st stenar. Delvis raserad. Öppning i S delen.

Flottningsanläggning (L2019:2214)

Samling med renssten eller rest av ledarm, ca 3 m i diam och 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11427)

Flottningsränna 290 m l (Ö-V), ställvis nedgrävd 5-10 m br och 0,2-2,5 m dj. Rännan har bestått av en träkonstruktion som nu till största del är bort...

Flottningsanläggning (L2004:703)

Stenrens , 25 m l (N-S), 4 m br och 1 m h av 0,2- 1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1949:4088)

Timmeravlägg, cementerat strandparti, 10x5 m. Starkt lutande mot vattenytan i V. Ovanpå cementpartiet ligger fem stycken, 5-7 m l rälsliknande förvrid...

Flottningsanläggning (L2019:6408)

Strandskoning. 12 stycken stenkistor, 1–2,5 m stora och 0,5–0,8 m höga, av 0,2–0,5 m stora runda stenar, belägna ett par meter från varandra längs en ...

Flottningsanläggning (L2022:3808)

Ledarm, stenkista, 260 m lång (NÖ–SV), av timrade fack av grovt timmer i längdriktningen, och ilaxade något tunnare stockar vinkelrätt mot stranden. ...

Flottningsanläggning (L1955:6286)

Sten och jordvall, 70 m l, 6 m br, intill 2 m h, av intill 1 m st stenar. Rester efter rensning av åfåran. Foto 3798.

Flottningsanläggning (L2023:7692)

Ledarm eller stenmur, ca 12 m lång (NÖ–SV), 0,7–0,8 m bred och 0,5–0,7 m hög, kallmurad av 0,2–0,4 m stora naturstenar. Ett par meterstora stenblock i...

Flottningsanläggning (L2020:11422)

Kilstensmur, 40 m lång (NV-SO) , byggd av huggen sten, 0,5-1,5 m stora, i kallmur, tre varv. Lämningens bredd och ev. fyllning kan inte bedömas från b...

Flottningsanläggning (L2024:115)

Timmerränna, ca 120 m l (NNÖ-SSV), 2–3 m br och 0,2–1 m dj. Utmed kanten syns vallar som är ca 1,5–2,5 m br och intill 1,2 m h. I dess NNÖ ände syns ö...

Flottningsanläggning (L1970:3213)

Flottningsränna, bevarad upp till 51 meters längd. Byggd i plank med utåtlutande plana sidor och botten. Invändigt är ett erosionsskyddande planklager...

Flottningsanläggning (L2019:6630)

Strandskoning, 14 m lång (NÖ–SV), 1 m bred och 0,8 m hög, av 0,8–1,2 m stora naturstenar och huggen sten. Skoningen är delvis raserad.

Flottningsanläggning (L2019:4690)

Ledarm, ca 250 m l (NÖ-SV), inlagd efter flygfoto och ej besökt i fält.

Flottningsanläggning (L2021:5241)

Rensning/rösmur, ca 30 m l ,0,5 – 1,0 m br, 0.3 – 0,5 m h. Stenar 0,3-0,6 m st.

Flottningsanläggning (L2020:6109)

Stenrens, 8 m l (N-S), 2 m br och 0,4 m h av 0,1-0,7 m st stenar. Till stora delar urplockad.

Flottningsanläggning (L1948:6925)

Flottningsanläggning i form av strandskoning, ca 15 m l, 2-4 m br och 0,3-1 m h. Byggd av 0,3-2 m st stenar. Strandskoningen spärrar ett äldre bäcklop...

Flottningsanläggning (L1940:9918)

Flottningsränna, ca 320 m l (NÖ-SV) och 35 m l (Ö-V), avbruten av väg, ca 10 m br, botten är ca 3 m br. Rester efter betongfundament finns. (Reviderin...

Flottningsanläggning (L2020:6837)

Flottningskanal, ca 1600 m l (NÖ-SV), 8-20 m br och intill 1-5 m dj. Vid kanalens utlopp är en plåtränna.

Flottningsanläggning (L2019:6441)

Ledarm. 6 m lång (Ö–V), intill 1 m bred och 0,5 m hög, av 0,2–0,8 m stora stenar, både natursten och skarpkantad sten. Ansluter till stenblock i V.

Flottningsanläggning (L2004:460)

Ledarm, 27 m l (NV-SÖ), 1 m br och 0,4 m h av 0,1-0,8 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2005:7625)

Risarm, ca10x3 m, består av rundtimmer på vilka 0,2-0,5 m st stenar är placerade. Framkom vid specialinventering 2011. (RAÄ dnr 326-845-2012)

Flottningsanläggning (L2019:2200)

Stenarm, 37 m l (Ö–V), 1 m br och 0,5 m h, av 0,2–0,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:6979)

Flottningränna. Ca 9 m lång (N–S) träkonstruktion, bestående av 3 tvärgående stockar bildandes ett fackverk med ett 6 stockar brett skibord på N delen...

Flottningsanläggning (L2020:6147)

Stenrens/sprängsten, ca 14 m l (Ö-V), 1,5 m br och 0,3 m h av 0,2-0,8 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2022:3467)

Flottningsränna, ca 130 m l (ÖNÖ-VSV), 2-2,5 m br och intill 1,5 m h. Av knuttimrade stockar som grund och därigenom längsgående timmer. Vissa partier...

Flottningsanläggning (L2023:2247)

Stenrens, 10 m l (NO-SV), 3 m br och 0,5 m h, av 0,3-1,2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:5335)

Träkista, rest av, 70 ml, (NV-SÖ) och 0,1-0,7 m h. I V bestående av ett stockvarv längs- och tvärgående stockar, utstickande i bäcken, med stenfylln...

Flottningsanläggning (L2018:753)

Blockrensade ytor ca 220x30-55 (N-S) Bestående av blockrensad åfåra och endast ett fåtal naturliga block kvar i strömmen.

Flottningsanläggning (L2024:285)

Timmerränna, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), ca 2-3 m br och 0,2-1,5 m dj. Synlig som ett dike. Utmed kanten syns ibland vallar som är ca 1,5-2 m br och intill 1...

Flottningsanläggning (L1995:5264)

Flottningslämning, bestående av ett trekantigt, timrat kar med 4 m l sidor och 3-4 stockvarv högt. Fyllt med natursten, 0.2-0.4 m st. I mitten är en l...

Flottningsanläggning (L1946:2879)

Timmeravlägg, ungefärlig utbredning. Inom angivet område är en röjd och avplanad yta, med schaktmassor av jord och sten mot SV. Osäker utbredning mot ...

Flottningsanläggning (L2022:5598)

Flottningslämning bestående av en stenvall, ca 100 ml (NNV-SSÖ/NNÖ-SSV), 2-3 m br och 0,7 m h av 0,05-2 m st stenar och stockrester.

Flottningsanläggning (L2021:3881)

Ledarm av sten, ca 30 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,5 m h av 0,2-1,5 m st stenar. Några av stenarna har synliga borrhål.

Flottningsanläggning (L2020:10487)

Kilstensmur, 70 m l och vinklad efter 40 m (V-Ö sedan NÖ-SV), 1,6 br och 1,2 m h. Bestående av huggen sten lagd i kallmur 0,4-1,0 m br och 0.4 m h fr...

Flottningsanläggning (L2021:7726)

Vattenledare i form av ledarm, ca 50 m l (V-Ö), 2-3 m br och intill 1 m h av 0,3-1 m st natursten.

Flottningsanläggning (L1992:6123)

Strandskoning, på bägge sidor av bäcken, 25 m l (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, bestående av timrade stenkistor.

Flottningsanläggning (L2004:466)

Stenrens, 25 m l (N-S), 1,5-2 m br och 0,6 m h av 0,3-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:4041)

Ledarm, ca 47 m l (Ö-V), 2-4 m br och intill 1,3 m h, av 0,2-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1945:3023)

Grävd kanal, ca 4,8 km l (NV-SÖ), 1-4 m br och intill 0,6 m dj. I kanalen och på de naturliga delarna av bäcken finns ställvis rester av standskoning ...

Flottningsanläggning (L1946:3590)

Timmeravlägg, 50x20 m (NV-SÖ), bestående av en röjd och avplanad yta. Ytan är försänkt intill 0,4 m dj. Ett vindskydd är uppfört i lämningens NV hörn.

Flottningsanläggning (L2023:2249)

Släntmur, 16 m l (Ö-V), 3 m br och 1 m h, av 0,3-1,7 m st stenar. I botten och under vatten ligger 10 stockar.

Flottningsanläggning (L2019:6499)

Stenkista. 8 m lång (N–S), 2 m bred och 0,3 m hög, av 0,2–0,4 m stora naturstenar. Belägen vinkelrätt mot ån och bildar ett uppdämt våtmarksområde.

Flottningsanläggning (L2021:8660)

Vattenledare i form av ledarm med sten och timmer, ca 7 m l, 1,5 m br och intill 0,3 m h av 0,3-0,5 m bruten sten. Timmerklädd.

Flottningsanläggning (L1978:9923)

Stenvallar, 80 m l (N-S)1-3 m br, intill 1 m h, av 0,3-1 m st stenar. På ömse sidor av åfåran. Efter rensning av åfåran. Foto 3933

Flottningsanläggning (L2023:3007)

Ledarm, 22 m lång (N–S), 0,7–1,5 m bred och 0,4–0,7 m hög, av 0,15–0,7 m stora naturstenar, löst ihoplagda, men ledarmen har relativt plant krön. I N ...

Flottningsanläggning (L1945:4299)

Stenkista, 7x3 m (N-S) och 0,1-0,7 m h, bestående av timmerstockar och stenar.