Flottningsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar och spår efter timmerflottning i vattendrag och på land.
Flottningsanläggning (L2020:1135)

Rensvall 10 ml 3 m br 1-1,5 m h 0,2-0,7 m st övermossade stenar.

Flottningsanläggning (L1946:3590)

Timmeravlägg, 50x20 m (NV-SÖ), bestående av en röjd och avplanad yta. Ytan är försänkt intill 0,4 m dj. Ett vindskydd är uppfört i lämningens NV hörn.

Flottningsanläggning (L2020:9890)

Strandskoning, 280 m l (NV-SÖ), 2 m h från vattenytan. Kallmurad av 0,3-0,8 m st stenar, såväl tuktade som naturformade. Vallar av röjningsten efter ...

Flottningsanläggning (L2021:7850)

Släntmursliknande strandskoning 30 m lång och 1,5 m hög av 1 - 1,3 m stora tillhuggna stenar.

Flottningsanläggning (L1979:608)

Stenvall, otydlig, 20 m l (ÖNÖ-VSV) längs med innerkrök av älven. I huvudsak 1-1,3 m br och 0,1-0,3 m h, uppbyggd av 0,3-0,6 m st, runda block. Gräsb...

Flottningsanläggning (L2021:6631)

Ledarm, ca 40 m l (Ö-V), ca 7 m br och 0,5-1 m h, bestående av en eller två stenvallar, sammanbyggda eller i två tidsskikt. Ledarmens S långsida, 3 m...

Flottningsanläggning (L2019:6462)

Strandskoning. 10 m lång (Ö–V), 1,5 m bred och 1 m hög, av 0,2–1 m stora naturstenar och skarpkantade stenar. Ihophållen av några järnband.

Flottningsanläggning (L1948:7835)

Flottningsränna, 140 m l (VNV-ÖSÖ) 1,5-3 m br. Ställvis nedgrävd 0,2 m dj. Sträckningen markeras av ett ramverk av knuttimrade stockar samt enstaka lä...

Flottningsanläggning (L1998:5296)

Stenledare, ca 400 m l (NV-SÖ, NNV-SSÖ, N-S, NÖ-SV), 4-6 m br och 1-2 m h av kallmurade stenar, 1-2 m st med sluttande profil mot vattendraget. Dess l...

Flottningsanläggning (L1936:143)

Bomfästen fastsatta på NV och SO-sidor om en större tall 0,6 - 0,7 m upp från marken, bestående av kättingar 0,4 - 0,6 m l, den ena med en 0,3 m l län...

Flottningsanläggning (L1999:8148)

Ledarm, 20 m l (NV-SÖ), 3-5 m br och 0,2-1,5 m h. Mot SV vertikal kallmurad kant, övertorvad. Ledarmen sluttar mot ån i NÖ. Hela anläggningen är övert...

Flottningsanläggning (L1937:9117)

Flottningsanläggning, bestående av glest timrad träkonstruktion, 3 x 2 m och 1,3 m h på bäckens Ö-kant. I konstruktionen finns även stora järnbultar o...

Flottningsanläggning (L2020:5934)

Ledarm i form av dubbelkista, 30 m l (Ö-V), 1 m br och 0,5 m h av 0,2-0,9 m st stenar. I Ö och längs en 15 m l sträcka är stockar synliga på ömse sido...

Flottningsanläggning (L2020:11511)

Rösmur, 45 m l (N-S), 6 m br, 2,5 m hög, lagd över en timmerkista. Muren består av sprängsten, 0,3-0,8 m st, med timmervarv i botten. Tre stockvarv är...

Flottningsanläggning (L1939:4241)

Timmerspel (rest av) 12 x 7 m (NNV-SSÖ). Anläggningen består av 2 delar. En upptagningsdel, 5 x 4 m (Ö - V) bestående av 4 murade fundament. Mot sjösi...

Flottningsanläggning (L2019:2207)

Rensvall, ca 120 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och 1-1,5 m h. Rensvallen består mestadels av 0,2-0,7 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11260)

Ledarm, ca 75 m l (NÖ-SV), ca 5-7 m br och 0,6-1,5 m h, av 0,4-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2005:7645)

Stenrens, ca 27 m l, 3 m br och 0,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar. Framkom vid specialinventering 2011. (RAÄ dnr 326-845-2012)

Flottningsanläggning (L1945:2539)

Stenkista, 9x2 m (Ö-V) och 0,1-1m h, bestående av timmerstockar. Fylld med 0,1-0,6 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2019:4025)

Strandskoning, ca 20 m l (N-S), 3-4 m br och intill 1,5 m h, av 0,2-1,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1992:297)

Strandskoning, totalt 109 m l (20 m N-S, 57 m NNÖ-SSV och 32 m NNV-SSÖ), 1-1.5 m br och 0.4-1 m h, bestående av delvis till helt övermossade natursten...

Flottningsanläggning (L2020:11635)

Kilstensmur, 50 m l (NNV-SSÖ), 1,8 m h, 2,5 m bred, bestående av huggen sten lagd i kallmur, 0,5 - 1,5 m st, 0,4 m hög, 0,5 m bred. I framkant är tre ...

Flottningsanläggning (L2004:461)

Stenrens, ca 60 m l (NV-SÖ), 1,5 m br och 0,5 m h, av 0,2-0,9 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11406)

Ledarm, ca 100 m l (NNV-SSÖ), 1,5-4 m br och 0,5 m h av 0,3-0,8 m st stenar. Svår att se på grund av högt vattenstånd.

Flottningsanläggning (L2019:5164)

Ledarm, ca 110 m l (huvudriktning NÖ-SV), 1,5-4 m br och 0,6-3 m h. Ledarmen består huvudsakligen av en stenmur, av kallmurade och huggna stenar i 2-4...

Flottningsanläggning (L2019:1959)

Strandskoning, ca 100 m l (N-S), 1-2 m br och 1-1,5 m h. Uppbyggd av 0,2-1,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:11425)

Dubbelkista av timmer, rest av, 15 m l (N-S). Delar av ett timmervarv återstår av kistan, med stockar av 6-9 m längd, 0,3 m diameter. Fyllning av s...

Flottningsanläggning (L2004:700)

Ledarm i form av en dubbelkista, 80 m l (N-S), 3 m br och 0,5 m h. Synligt fackverk i rotvälta, fyllning av sand, i övrigt övertorvad och trädbeväxt.

Flottningsanläggning (L2022:6243)

Flottledsrensad sträcka 45 m lång o ca 3,5 m bred. Stenen lagd längs sidorna och utan någon konstruktion.

Flottningsanläggning (L2008:7341)

Flottningslämning, bestående av 1 länsfäste i form av en i stenblock fastslagen moring med vidhängande järnkätting. Stenblocket, beläget på strandkant...

Flottningsanläggning (L2020:11038)

Stenvallar efter rensarbete för flottning, längs en sträcka om ca 140 m (NV-SÖ) har omfattande rensarbeten av ån utförts där upprensad och bortsprängd...

Flottningsanläggning (L2008:7106)

Flottningslämning bestående av en kätting efter ledläns. Kättingen är trelänkad och fästad i en grov järnspik i fast block, 1,5x1,5 m st (N-S) och 0,4...

Flottningsanläggning (L2020:9675)

Flottningsränna, ställvis synlig som utruttna längsgående stockar och en oregelbunden stensamling, 1,5 x 2 m stor (Ö–V) och 0,6 m hög, på åns V strand...

Flottningsanläggning (L2021:7777)

Ledarm, rest av, ca 35 m l (VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och 0,4-0,8 m h av 0,4-1,2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1948:7758)

Flottningslämning, bestående av 1 strandskoning eller del av kanal?, ca 35 m l, utgörs av en rad av huggna stenar, 2-2,5 m l, 0,35-0,6 m br och 0,3 m ...

Flottningsanläggning (L1937:9322)

Stenkistan, 20 m l och 1 m h, bestående av 2-3 stockvarv och 0,5-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1950:6415)

Stenkista, ca 250 m lång (NNV-SSÖ), 2,5 m bred och intill 2,5 m hög. Kallmurad i 4-5 skikt av 0,5-1,5 m stora mestadels huggna stenar. Vissa partier h...

Flottningsanläggning (L2021:6622)

Ledarm, 20-25 m l (N-S), 3-4 m br och 1-2 m h, ojämn av vanligen 0,5-1 m st stenar. I botten sticker stockar ut längs Ö sidan, på inre V sidan notera...

Flottningsanläggning (L1979:570)

Stenarm, uppe på stranden, 19 m l (huvudriktning NÖ-SV) 2-2,5 m br och 0,5 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. Ute i vattnet, från stenhögen och 11 m uppstr...

Flottningsanläggning (L2020:9404)

Strandskoning, med synlig träkonstruktion, ca 20 m l (NNV-SSÖ), 2–3 m br och 0,5–0,8 m h, av 0,2–1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:9430)

Ledarm, med synlig träkonstruktion, ca 40 m l (NNÖ-SSV), ca 3 m br och 1,5 m h. Vid fältbesöket 1 stockvarv synligt. Uppbyggd av 0,2–1,5 m st stenar. ...

Flottningsanläggning (L1948:1198)

Flottningslämning, länsfäste, bestående av 1 kätting förankrad i 2 stenblock nära älvstranden. Kättingen är 2 m l, med 16 länkar och 1 ögla i mitten,...

Flottningsanläggning (L1945:8718)

Flottningslämningar, bestående av kvarn eller flottarkoja samt uppgift om flottningsränna. En stengrund eller eldpall 1,5x1 m st (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m...

Flottningsanläggning (L1992:6123)

Strandskoning, på bägge sidor av bäcken, 25 m l (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, bestående av timrade stenkistor.

Flottningsanläggning (L1979:1096)

Stenvall, 50 m l (huvudriktning VNV-ÖSÖ), 0,5-2 m br och 0,4 m h, uppbyggd av 0,3-1 m st stenar. Där vallen av renssten slutar i V finns ett brott i s...

Flottningsanläggning (L2019:4007)

Ledarm, ca 51 m l (ÖNÖ-VSV), 2-4 m br och intill 1 m h, av 0,2-1,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:7761)

Ledarm, ca 65 m l (NÖ-SV), 2 m br och 0,5-1 m h av 0,5-1,2 m st stenar. Synlig träkonstruktion.

Flottningsanläggning (L2021:7774)

Ledarm, rest av, ca 20 m l (VNV-ÖSÖ), 1,5-2,5 m br och 0,5-0,7 m h av 0,5-1,2 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2022:2516)

Vattenledare i form av ledarm, 18 m l (NÖ-SV), 2 m br och intill 0,7 m h av 0,3-1 m st synliga stenar samt timmerkista. Delvis anlagd på berg i dagen.

Flottningsanläggning (L1979:1098)

Stenkista/ledarm, 9 m l (N-S) och1,2 m br, samt 0,8 meter h ut mot bakvattnet i Ö men bara 0,3 m h mot vattenytan i forsen i V. Konstruktionen anslute...

Flottningsanläggning (L2022:4940)

Rest av stenkista ca 10 m l (Ö-V) i N kanten av ån.

Flottningsanläggning (L2021:4542)

Stenrens, 23x1-2x 0,3-0,5 av 0,1-0,9 m st stenar

Flottningsanläggning (L2020:9480)

Strandskoning, ca 25 m l (N-S), 2 m br och 1,5 m h. Uppbyggd av huggna stenblock, 1,5x0,2 m st, sammanhållna av järntenar.

Flottningsanläggning (L2020:373)

Stenkista med rektangulär form, 10x6 m (V-Ö) i S kanten av ån. Huggen sten 0,5-1,0 m st.

Flottningsanläggning (L2019:6913)

Strandskoning, 11 m lång (NV–SÖ).

Flottningsanläggning (L1978:3123)

Flottningsränna, ca 220 m l (NNV-SSÖ) och 3-4 m br, begränsad av ställvis kallmurade vallar av sten. Arbetet med rännan påbörjades 1733 genom Amiralit...

Flottningsanläggning (L2022:3807)

Ledarm, 10 m lång (NÖ–SV), 2,5 m bred nedtill och 2 m bred upptil, intill 1,5 m hög med svagt inåtlutande sidor, av intill 1 m stora skarpkantade sten...

Flottningsanläggning (L2021:7843)

Stenkista 7 x 2 m (N-S) och 0,3 - 0,5 m hög bestående av synlig träkostrukton av knuttimring samt större stenar 0,5 - 0,7 m stora.

Flottningsanläggning (L2021:7074)

Ledarm, svagt bågformad, ca 140 m l (NNÖ-SSV), 4-5 m br och 0,7-2 m h, av 0,2-0,8 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2020:8179)

Ledarm, 45 m l (NV-SÖ och VNV-ÖSÖ), 2-4 m br och 1-1,5 m h, av 0,2-1,5 m st, otuktade stenar, i V delen upplagda mot stenhällar.

Flottningsanläggning (L2021:1698)

Grävd ränna, ca 20 m l (VNV-ÖSÖ) och 2-6 m br. I Ö änden finns utskov av cement med överbyggnad av järn, 4-6x1,5-2 m (NV-SÖ) och 0,5-3 m h. I direkt a...

Flottningsanläggning (L1998:724)

Stenledare , 60 m l (N-S), 6 m br och 0,5-1,5 m h. Byggd i skalmur i upp till 5 skift av natrursten, 0,3-1 m st. Branta sidor och plant krön med fylln...

Flottningsanläggning (L1998:2136)

Uppgift om ledarm för flottning. På ekonomiska kartan från år 1966 syns ledarmen utgå från ön Sollens Ö-sida, ca 80 m l (ÖNÖ-VSV) och ca 10 m br ovan ...

Flottningsanläggning (L2018:756)

Blockrensade ytor, krökt sträckning, ca 270 x 25-50 (NNO-SSV och VNV-OSO). Bestående av blockrensad åfåra och endast ett fåtal naturliga block kvar i ...

Flottningsanläggning (L2022:3819)

Ledarm, 30 m lång (N–S), 2 m bred och 0,5–0,6 m hög. Timrade stenkistor med lika stor andel natursten som skarpkantad sten. Det finns jordfasta stenbl...

Flottningsanläggning (L2019:4476)

Ledarm, ca 80 m l (NÖ-SV, Ö-V), 1-2 m br och intill 0,5 m h, bestående av en dubbel träkista med tvärslåar, mestadels under vatten, intill 2 stockvarv...

Flottningsanläggning (L1948:7764)

Vattenledare i form av utrasad stenkista, 150 m l ( VNV-ÖSÖ) 2-4 m br och 0,3- 1 m h av 0,4-1,5 m st stenar. Ursprungligen var timrade sidor.

Flottningsanläggning (L2021:4928)

Ränna, 50 m l (NNV–SSÖ) och 4-5 m br. Längst dess kanter finns renssten liggande i vallar och stensamlingar, ca 0,5 m h, med 0,2–0.6 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1959:637)

Vattenledare i form av en stentröskel, bågformig, ca 15 m l (NV-SÖ), 0,5 m br och 0,1 - 0,3 m h ovan vattenytan, bestående av upplagda stenar, 0,2 - 0...

Flottningsanläggning (L2019:4049)

Ledarm, ca 38 m l (NNÖ-SSV), 4-5 m br och intill 0,7 m h, av 0,2-1 m st stenar.

Flottningsanläggning (L2021:7995)

Vattenledare i form av ledarm, ca 30,5 m l, 3-4 m br och intill 0,5 m h. Delvis släntad och handlagd i dess Ö ände vid berghäll. Bestående av naturste...

Flottningsanläggning (L2021:5308)

Träkista, utrasad, 80 ml (NV-SÖ), 3 m br och 0,2-1 m h, bestående av ett stockvarv av längs- och tvärgående stockar och enstaka 0,2-2 m st spill- och ...

Flottningsanläggning (L2021:6687)

Strandskoning, ca 9 m l (Ö-V), 2,5 m br och 1-1,5 m h, bestående av en kallmurad stenmur, av 1-1,5 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1934:1927)

Ränna, otydlig, ca 19x2-3 m (Ö-V) och 0,5-1,7 m dj. Ställvis längst rännans N sida (mellan rännan och ån) är vall, 2-3 m br och 0,5-1 m h, av jord och...

Flottningsanläggning (L2020:9891)

Strandskoning, 260 m l (NV-SÖ), 2 m h från vattenytan. Kallmurad av 0,3-0,8 m st stenar, såväl tuktade som naturformade. Vallar av röjningsten efter ...

Flottningsanläggning (L2021:4565)

Stenrens, 6x3 m st (N-S), 0,5 m h av 0,3-0,7 m st stenar

Flottningsanläggning (L2020:3686)

Ledarm. 60 m lång (NV–SÖ), 2,5 m bred och 1 m hög, av intill 1,5 m långa och 0,4 m stora huggna stenar i 1–2 skikt, lagda med släta sidan mot forsen i...

Flottningsanläggning (L2021:7862)

Stenkista, rest av, ca 6 m lång, med synliga rester av träkonstruktion (ett stockvarv) och naturstenar 0,4 - 0,5 m st.

Flottningsanläggning (L2021:2687)

Enkelkista , 20 m l, 0,5 m br och 0,5 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Två stockvarv mot vattendraget, även bettingar är synliga.

Flottningsanläggning (L1950:6393)

Stenarm, ca 50 m lång (30 m Ö-V och ca 20 m NNV-SSÖ) 2,5-3 m bred och intill 1,7 m hög av grovt kallmurade, mestadels runda 0,6-1,2 m stora stenar. Ko...

Flottningsanläggning (L1946:2878)

Timmeravlägg, 65x20 m (NV-SÖ). Ytan är avplanad och röjd. Avgränsas av nedschaktning i den N och V delen, 0,5-1 m dj samt röjningssten i S.

Flottningsanläggning (L2021:7773)

Ledarm, rest av, ca 60 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och 0,5-1,2 m h av 0,3-2 m st stenar. Synlig träkonstruktion i NV-delen.

Flottningsanläggning (L2019:1403)

Dammvall, ca 80 m l (ÖSÖ-VNV), 5-10 m br och intill 1,5 m h av jord och sten. Öppning där dammvallen korsar bäcken, ca 5 m br.

Flottningsanläggning (L2019:6353)

Flottningsränna. Ca 315 m lång (NV–SÖ) och 2 m bred. Syns nästan helt förmultnade stockar, om ca 0,3 m diameter placerade både parallellt med och tvär...

Flottningsanläggning (L2005:8745)

Stenrens, ca 75 m (NÖ-SV), 3-5 m br och 0,4 m h av 0,2-0,8 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Flottningsanläggning (L1960:9832)

Stentröskel, något bågformad, ca 10 m l (NV-SÖ), 0,6 m br och 0.3 - 0,5 m h ovan vattenytan, bestående av 0,2 - 0,5 m st stenar. Stentröskeln leder fr...

Flottningsanläggning (L1947:6295)

Timmeravlägg, 190x30 m (NV-SÖ), bestående av en avplanad yta.

Flottningsanläggning (L2021:5336)

Flottningskanal, 450 ml (huvudriktning ÖSÖ-VNV), 3 m br och 0,1-0,5 m dj. Kanalen är strandskodd på båda sidor av träkistor, bestående av 1-2 stockvar...

Flottningsanläggning (L1980:6412)

Flottningsränna, ca 300 m l (Ö-V), 5-7 m br och 2 m dj. Huvudsakligen S om rännan är jordvall, ca 2 m br och 0,5-0,9 m h. Rännan användes fram till bö...

Flottningsanläggning (L2019:4481)

Flottningsränna, ca 400 m l (VNV-ÖSÖ), 1-2 m br, bestående av murkna rester av träkonstruktion. I SÖ delvis helt borta, främst i anslutning till korsa...

Flottningsanläggning (L2022:6108)

Ledarm i form av dubbelkista, 55 m l (NNV-SSÖ), 1,5 m br och 0,5 m h av 0,1-0,3 m st stenar. Ett till två synliga stockvarv ställvis synliga längs öms...

Flottningsanläggning (L2019:6902)

Strandskoning, ca 7 m lång (NV–SÖ), av 1–3 skikt kallmurad natursten, 0,4–0,7 m stora. Enstaka stenar spräckta.

Flottningsanläggning (L2021:5332)

Strandskoning, 80 ml (ÖSÖ-VNV/ÖNÖ-VSV), 2,5-4 m br och intill 1,8 m h, bestående av i V en kilstensmur och i Ö resterna av en träkista med påförd sten...

Flottningsanläggning (L2019:6589)

Flottningsränna bildad av en strandskoning. Dessutom en ledarm. Ledarmen är 20 m lång (Ö–V), 1,5 m bred och 0,5 m hög ovan vattenytan. Byggd av, 1,5–2...

Flottningsanläggning (L1945:4095)

Kanal, 290 m l (NNÖ-SSV), 3-4 m br och 1-1,5 m dj. Enligt Skog & Historias uppgiftslämnare en handgrävd kanal, använd vid flottningen.

Flottningsanläggning (L2019:1197)

Flottningsränna, ca 120 m l (huvudsakligen NV-SÖ), och 1,5-2 m br. NV delen utgörs av ställvis kvarvarande timrad ram av trävirke, 0,3-0,4 m diam, och...

Flottningsanläggning (L1959:3008)

Flottningsränna, rest av, ca 1500 m l (N-S), 1 m br och 0,4 m dj, kantas huvudsakligen av sten och rundtimmer, 0,1 - 0,3 m tj samt ställvis tvärgående...

Flottningsanläggning (L2019:2201)

Strandskoning, 83 m l (NV–SÖ), 0,5-1 m br och 0,5 m h, av 0,2–0,7 m st stenar.

Flottningsanläggning (L1979:568)

Stenvall, ca 30 m l (VNV-ÖSÖ) till största delen belägen ute i vattnet där en bäck ansluter till älven, skär av och avskärmar bäcken från strömfåran. ...

Flottningsanläggning (L2004:349)

Stenslänt, 38 m l (N-S), 4 m br och 1 m h i Ö av 0,1-1 m st stenar.