Kloster

Riksantikvarieämbetets definition: En eller flera lämningar eller ruiner efter bl.a. klosterkyrka, bostads- eller ekonomibyggnader, dammar m.m.
Kloster (L1997:4934)

Klosterområde, minst ca 80x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av rester av klosterkyrka, byggnader S om kyrkan, stenläggning, murar och en klosterkyrkogård med...

Kloster (L2015:2162)

Klosterområdet med Mariakyrkan. (se skannade dokument)

Kloster (L1984:2213)

Klosteranläggning, ca 100x45 m (Ö-V), med obetydliga rester av. I NÖ är källarlämningar och i SÖ en utspringande vall, 50 m l (Ö-V), 3-5 m br och inti...

Kloster (L1988:8004)

Klosterruin, rest av, 30x15 m (Ö-V), bestående av murar och golv. Murarna är 0.6-1.3 m br och 0.6-1 m h av tegel och natursten. Golvet är täckt med te...

Kloster (L2010:7607)

Profan byggnad, putsad stenbyggnad med sadeltak, flyglarna med valmat tak.

Kloster (L2009:1570)

Klosterruiner, 400x190 m (NÖ-SV), bestående av klosterkyrka, klostrets övriga byggnader, medeltida hus ("Birgittas kulle"), 3 dammar, hägnadsmur. Klo...

Kloster (L2007:801)

Kloster, uppgift om. Enligt uppgift av markägaren, Brandsbol,ska det inom angiven plats på kartan finnas en grund efter ettmunkkloster. Anteckning Fol...

Kloster (L1988:4061)

Kloster bestående av kapell, hospital och kyrkogård, 77x64 m (Ö-V), ungefärlig plats för, enligt generalplanen med karta för Ystad centrum. En byggnad...

Kloster (L2008:256)

Klosterruin, rester efter Franciskanerkonventet. Vid arkeologisk forskningsundersökning år 1994 och 1995 påträffades en tidigare okänd sträckning av d...

Gudsberga klosterruin, Kloster (L2001:9162)

Klosterruin, 48x24 m st (ÖNÖ-VSV), med murar av granit, 2 m br, intill 2.5 m h. På N långsidan är 30 m från V gaveln en tillbyggnad, 5x5 m. N delen av...

Kloster (L1996:7132)

Kloster, nu 45x15-30 m (Ö-V), delundersökt, bestående av grund och dagermur av tuktade stenar 8,8 m st (invändigt) respektive 10,1 m (utvändigt) (Ö-V)...

Kloster (L2012:890)

Ruinkulle, ca 22x12 m st och ca 1,5-2 m h. I ytan rester av murar. På ruinkullen är ett klocktorn uppfört och en källare är ingrävd i densamma. Omedel...

Kloster (L1997:4462)

Klosterruin. Lämningar efterFransiskanerklostret Sankta Anna. Se RapportMedeltidsstaden 20.

Kloster (L2015:2650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Ramundeboda kloster, Kloster (L1981:7707)

Klosterområde, 110x70 m (N-S). Resterna av Ramundeboda Antoninerkonvent, grundat 1475 och upplöst ca 1527-30. Lämningen består av 1 tegelugn och 2 kal...

Kloster (L1989:1134)

Klosteranläggning, medeltida. Det markerade området utgår från anläggningens utbredning under 1700-talet. Klostrets byggnader, ca 50x50 m, är uppbyggt...

Kloster (L1943:3115)

Klosterruin, ca 40 m l, 32 m br, längdutsträckning Ö-V. I mittpartiet är en klostergård, ca 25 m l och 12 m br. I klostergårdens V ände finns ett träk...

Kloster (L2008:2108)

Område med bebyggelselämningar tillhörande hospitalet, undersökt och borttaget, ca 120x30 m (NV-SÖ). Vid arkeologisk förundersökning år 2009 påträffa...

Kloster (L1960:2574)

Franciskanerkloster, S:ta Katarina, delar av murverk. Belägna under Brogården inom kvarteret Skytten 1(Veterinärmuseet raä 44:1). När Brogården uppför...

Kloster (L2015:2827)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kloster (L2008:2257)

Klosterområde för Askeby kloster, 110x10-40 m (Ö-V), bestående av odlingslager, husgrunder, brunnar och kalkugn. Klosterområdet fortsätter utanför det...

Kloster (L1976:6177)

Klosterruin, 18x13 m (NÖ-SV). Väggar av kallmurad kalksten, intill 0,5 m h, i NÖ utgrävda intill 1,3 m dj. NÖ om ruinen är en korsformig kyrka marker...

Kloster (L1939:6916)

Kloster, ca 130X90 m (Ö-V). Inom angivet område är 4 husgrunder och 1 källargrund. Husgrunderna är 8X8 m, 8X7 m, 6,5X5 m och 5X5 m st och 01-0,3 m h. ...

Kloster (L2012:4409)

Kloster och medeltida hospital, ca 320x30-160 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 10-tal husgrunder. Dessa är urskiljbara i markytan, en del som förhöjninga...

Kloster (L1970:6197)

Klosterruin, omfattande kyrkoruin med sakristia och kapitelsal samt lämningar efter en länga för lekbröder. Kyrkoruinen, 24x13 m (ÖSÖ-VNV), begränsas ...

Kloster (L1985:2718)

Kloster?. Enligt sägnen sägs källarvalven under Lagnö mangårdsbyggnad ha tillhört ett koster.

Kloster (L2012:6427)

Ruin, rest av klosterbyggnad, 12x12 m (NNV-SSÖ), bestående av murrester, 1,5-2 m br och 0,3-0,6 m h. Övertorvade med i ytan talrika 0,1-0,4 m st stena...

Kloster (L1967:5037)

Ruin efter kloster bestående av murar och murrester. Murarna är mellan ca 5 och 25 meter långa, intill 1 m h och 1-1,5 m br, bestående av främst huggn...

Kloster (L1979:6442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kloster (L1973:9036)

Klosteranläggning, delundersökt, inom gränslinjebestämt område, ca 230x200-300 m (N-S), bestående av 1 klosterkyrka, 1 bondkyrka, 2 husruiner, 1 medel...

Vårfruberga kloster, Kloster (L1985:7340)

Klosterområde, ca 135x45-80 m (N-S), med ruiner efter kyrkan och klostret. För mer detaljerad beskrivning, se förstagångsinventerningen. (Revideringen...

Kloster (L1988:4752)

1) Medeltidskloster, plats för, Fransiskanerkloster. Ej utgrävt.25 m om korsningen av Stora Gråbrödersgatan och Klostergatan ärtill vänster om porten ...

Kloster (L1979:6989)

S:t Görans hospital, uppgift om. Hospitalet markerat på Meyers stadskarta från 1650-talet. Ruinen efter detsamma stod partiellt kvar ännu år 1863. Vid...

Sankt Ingrids klosterruin, Kloster (L2011:9764)

Klosterruin 70x60 m st (80 cg 280 cg). Inom området finns murar efter S:t Ingrids kloster. Murarna är 0,5-1 m h och 1-1,5 m br, bestående av kallmurad...

Kloster (L1984:4953)

Klosterruin, uppgift om. På en mindre holme i f.d. Apalsjön,omedelbart Ö om Vingsleörs säteri, skall enligt vad äldrepersoner berättat ett kloster ha ...

Kloster (L2004:3383)

Spetälskehospital. Inom det 210x140 m st området påträffades vid utredningen kulturlager, husgrunder, vägar och en stengärdesgård. Husgrunderna kan va...

Kloster (L2015:2808)

Grundmurar efter klostret, ca 45x30 m (O-V) den längsta muren bildar klostrets S begränsning. Svartbrödraklostret, i bruk ca 300 år, revs efter reform...

Kloster (L1988:4662)

Medeltidskloster, plats för. Klostret grundlades vid mitten av1100-talet. I beslrivning av Sankt Peters klostrers kyrkauppges, att klosterbyggnaderna ...

Riseberga klosters ruin, Kloster (L1982:9877)

Riseberga klosterruin, 80x60 m. Bestående av gavel av klosterkyrka samt grundmurar av klosterbyggnader, 0,3-1 m h och 0,8-1,5 m br. Klostret grundade...

Kloster (L1990:9782)

Klosterområde, delundersökt, 47x33 m (NNÖ-SSV). Platsen för S:tPetri och S:t Pauli premonstratenserkloster som grundades 1155.Delundersöktes av B. Mal...

Kloster (L1988:3930)

Klosterruin/område, bestående av en husgavel i Ö och grund till en korsgång i N, V och S om klostergården. Grunden är 26x7,3 m (Ö-V) och består av mur...

Kloster (L1988:5458)

1) Medeltidskloster, plats för. På en mot Kiliansgatan vettande,ca 3 m h, tegelmur är:2) En minnestavla, brons, 0.63x0.54 m. I relief är på denna enkl...

Kloster (L1980:5715)

Lämningar efter kloster, plats för. Vid grävningar 1847påträffades, ca 30 m N om hörnet av Gamla gatan ochJärnvägsgatan, grundmurarna till bl a klost...

Herrevadskloster, Kloster (L1987:354)

Klosterområde, ca 150x100-150 m (NÖ-SV). Inom området är idag 2husgrunder, delvis synliga, 1 restaurerad byggnad, s.k. kapellet och 1sentida mangårdsb...

Kloster (L1983:1113)

Platsen för kloster. enligt skylt på platsen. endersökt 1976.Beläget inom gränsen för medeltidsstaden.

Kloster (L2015:2161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kloster (L1973:5976)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kloster (L1962:2621)

Klosterområde av numera okänd omfattning, som dock kan antydas av klostermuren (se RAÄ-nr Gudhem 72:3), jämte kyrkogården. Inom området finns ruiner o...

Kloster (L2010:6608)

Profan byggnad, sten- och tegelbyggnad med sadeltak.

Kloster (L1988:5362)

Kyrka eller kloster, plats för. Den sk Munkkyrkan. Omtalas av Sjöborg som ruinerna efter ett kloster eller en kyrka. Vid Sjöborgs besök (början av 180...

Kloster (L2010:7230)

Klosteruin, 30x25 m (N-S) bestående av 2 större, 8 mindre rumsenheter och 1 brunn. Murarna 0,5-2 m h, 1-2 m br är uppförda av gråsten och kalksten, st...

Kloster (L1988:3283)

Klosterkyrka, plats för, markerad med sten i markytan, 50 x 16 -27 m (Ö-V). Rester efter ett dominikanerkloster, grundat 1269, påträffades på denna pl...

Kloster (L1976:9191)

Cisterciensiskt kloster grundat 1163-64, delundersökt, inom ett minst 165x100 m st (N-S) område, med till stora delar bevarad ruin efter klosterkyrka,...

Kloster (L2010:7938)

Klosterområde, 140x140 m (NNÖ-SSV). Inom det streckade området ligger en befintlig klosterkyrka, ett befintligt magasin och ruinerna av det övriga klo...

Kloster (L2010:31)

Plats för munkkloster. Inom det streckade området ska S:t Olofs dominikanerkloster, grundat 1237, ha legat. Vid byggandet av järnvägen ska skelett, mu...

Kloster (L1988:4754)

1) Medeltidskloster, plats för. Klostret tillhördecluniacenserorden och förstördes genom brand 1192. Undersökt1840 och 1951. Då Allhelgonaklostret ren...

Kloster (L2012:6450)

Ruin, rest av klosterbyggnad, 18x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av murrester, 1-2 m br och 0,3-0,7 m h. Övertorvade med i ytan talrika, 0,1-0,5 m st stenar...

Kloster (L1961:9192)

Klosterområde, 276x225 m (NNV-SSÖ), begränsat i V-SV av en i markytan markerad mur som sannolikt omslutit hela området men som nu inte är synlig i N-Ö...

Sankta Klaras kloster, Kloster (L1979:3858)

Klosterruin, bestående av en mur, 4,4 m l, 1,5 m br och 1,1 m h (N-S) och i 90 graders vinkel med denna en annan mur, 2,5 m l, 1,3 m br och 0,3-0,6 m ...

Kloster (L1988:4362)

Kapell eller kloster, uppgift om. Platsen ungefärligt markerad. IDybecks, Fornminnen IV (Handskrift i ATA, signerad Gerh. Holst -odaterad) omnämns ett...

Kloster (L1985:7898)

Grund efter klosterbyggnad enligt karta från år 1691, 12x9 m (N-S). Delvis bevarade murar, 0,3-0,6 m h och 0,5-1 m br. Murade av 0,1-0,6 m st stenar. ...

Kloster (L1984:7189)

Kloster, ca 30x20 m (N-S). Mur efter kloster, ca 11 m l, ca 5 m br och intill 1,3 m h. Huset omedelbart N om muren uppges vara byggt på bevarade klost...

Kloster (L1988:753)

1) Bytomt, delvis undersökt, ca 350-650x150-300 m (N-S). Enligtkarta från 1788 Dalby bys utsträckning.Inom bytomten finns ett flertal under jord beläg...

Domimikanerklostret, Kloster (L1990:7612)

Klosterruin, bestående av en ca 17 m l och 5-6 m h tegelmur. Muren har tre rundbågiga igenmurade valv, 1,5-2 m br och 2-3 m h. Öppningarna putsade. Mu...