Runristning

Riksantikvarieämbetets definition: Runristning i sten eller annat material.
Runristning (L1989:4253)

1) Flatmarksgravar, 2 gravar, belägna inom ett ca 40x20 m st(VNV-ÖSÖ) område. Undersökta av M. Strömberg 1951. Grav ettutgjordes av brandgrav, 3x1.8 m...

Runristning (L1977:4867)

1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat la...

Runristning (L1989:8973)

Runsten, granit, 1,45x0,6 m st, inmurad i kyrkans Ö vägg på 0,6 m h. Runhöjd 9-12 cm. En runrad löper utmed stenens kant. Runorna är imålade med röd f...

Runristning (L2015:9865)

Runsten, grå granit, 2 m h, 0,85 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj.Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SSV. Ristningen lyder iöversättning: " Ulo i Bårresta...

Runristning (L1943:2609)

Runsten, ljus gråsten, 1,95 m hög, 1,0 m bred (N-S) och 0,21 m tjock. Runhöjd 9,0-4,5 cm. Stenen vänder ristningsytan mot V. Enligt Upplands runinsk...

Runristning (L2012:5132)

Runsten, ljusröd, granit, 3,25 m hög, 0,6-0,8 m bred (Ö 10 grader N-V 10 grader S) och 0,35-0,45 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot N. Bö...

Runristning (L1944:7378)

Runsten, granit, 1,2 m hög, 1,3 m bred vid basen (SV-NÖ) avsmalnande uppåt, 0,2-0,45 m tjock. Ristningen vetter åt SÖ. Runorna är 4-5 cm höga. Enligt...

Runristning (L1989:1007)

Runsten, uppgift om. Söndersprängd och funnen 1910. Samtligabitar (104 st) återfanns. Inskriptionen i en U-slinga, lyder:SIGMUND SATTE DENNA STENEN EF...

Runristning (L1984:3517)

1) Runsten, grå granit, 1.55 m h, 1.15 m br (NÖ-SV), avsmalnandeuppåt och 0.55 m tj. Runhöjd 7-20 cm. Ristningen vetter mot NV.Texten skadad i övre vä...

Runristning (L2013:9571)

Runsten U 10, uppgift om. Enligt uppgift har den anträffats i ett grustag i åsens V kant, närmast vägen "stenen skulle hava legat dold i gruset, utan...

Runristning (L1942:8645)

1) Runsten, gråsten, 2,3 m h, 1,3 m br, inmurad i vapenhusets SÖdel. U778. 2) Runstensfragment, 1,2 m h 1,1 m br, 0,3 m tj, uppställt utefter vapenhus...

Runristning (L2017:7797)

Runristning, 2,5x2,3 m (N-S) i välvd N- sluttande berghäll. Ristningen utgöres av en spirallöpande runslinga på 9 varv. Runhöjd 8-9 cm. Spiralens varv...

Runristning (L1985:6631)

Runstensfragment, Sö 358, ca 0,65x0,35 m st och 0,5 m h. Ristningen är på den åt SÖ vettande sidan. Inskriptionen är: .... f:br....." (Revideringsinve...

Runristning (L2017:7903)

Runsten, granit, ca 2,5 m h, 1,35 m br (nertill, NS) och 0,35 m tj(nertill). Närmast rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt.Enl uppsatt skylt,är...

Runristning (L1944:6730)

Runsten, grå granit 2,3 m lång, 1 m bred SÖ+NV. Synlig tjocklek 0,2-0,4 m. Kullfallen åt NÖ. Runhöjd 8,5-9,5 cm. Spetsen något avsneddad. Troligen ej ...

Runristning (L2001:3810)

Runristning, på insidan av en sammanfallande taklös sloglada, 5:e stockvarvet på Ö väggen. Runorna är inte skurna utan snarare inrispade med ett trub...

Runristning (L2009:5336)

Runsten, grå granit, 1,8 m hög, 1,1 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Runhöjd, 12-14 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrifter påtr...

Runristning (L2017:6783)

Runstensfragment, ljusgrå gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 1x0,75 m. Runhöjd ca 6,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlög lät hu...

Runristning (L1941:5913)

Runstenar, uppg om. Runstenar lär finnas placerade i broarna mellan landsvägen och åkrarna, enligt uppgift av hr Hans Karlsson, Uvlunge.

Runristning (L1977:7574)

1) Runristad gravhäll, kalksten, i tre fragment (varav ett förva ras på Gotlands Fornsal). De övriga fragmenten är 0,69-0,98 m l o ch 0,5-0,83 m br (Ö...

Runristning (L1989:6565)

Runristning på dopfunt. Texten tolkas: Martin gjorde mig

Runristning (L1984:8986)

Runsten, grå granit, 1.2 m h och 0.57 m br med avrundat toppartiinmurad i långhusets S yttervägg med långsidan liggande utmedmarkytan (Ö-V) med toppar...

Runristning (L1962:6310)

Runinskrift på en rektangulär stenskiva, ca 2,0 m lång, 1,0 m bred och 0,2 m tjock. Stenskivan ligger på 2 huggna sandstenar, som vilar på en kalkhäll...

Runristning (L2014:949)

Runstensfragment. Försvunnet. Enl exerpt nr 8: 1952: Nedre delenav en runsten. Ungefärlig storlek: 0,85 m h, 1,15 m br. Möjligenhar det varit del av s...

Runristning (L2015:3947)

1) Kyrkoruin, 21x14,5 (Ö 15cg N-V 15cg S), bestående av kor,långhus, sakristia (NÖ delen) och vapenhus (SVdelen). Sakristianär 4,5x3,5 m (Ö 15cg N-V 1...

Runristning (L2014:3176)

Runstensfragment, granit, 0,55 m h, 0,62 och 0,22 cm br. RunornasH: Övre raden 0,08 m, undre raden 0,09 m h. Se skiss i boken.

Runristning (L2017:5861)

Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta på väggen med järnkrampor. Anmärkning: Stigluckan har en lång, versifierad inskrift på...

Runristning (L2016:6316)

1)Naturbildning, bestående av uppstickande berghäll med naturligfördjupning, 1 m br, tidigare ansedd som offersten. 2) Enligtexpert skall i kyrkan ha ...

Runristning (L1941:3999)

1) Runsten, granit, 1,7 m h, 1,15 m br i N-S, 0,45 m tj. Närmastrektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Runhöjd: 6-8 cm. Ristningen vetter mot V...

Runristning (L2017:8479)

1) Runsten, gråsten, 1,35 m hög 0,86-0,89 m br. Runskriftens höjd6-7 cm. "Farulv och Ulv och Sigsten och Gunnar, de reste dennasten efter Roald, sin f...

Runristning (L2016:2005)

Runsten, ca 1,85 m hög, 0,9 m bred (N20gV-20gÖ) och 0,5 m tjock. Runhöjd 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gervi och Gulla reste ...

Runristning (L2016:7138)

Runsten, granit,, restaurerad och sammanfogad av 4 större delar, 2m h, ca 1,9 m br (Ö-V) och ca 0,4 m tj. Runhöjd 10-12 cm.Fastgjuten i ett postament ...

Runristning (L2014:2635)

a) Runsten, granit, 1,85 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. På denmot S vända sidan är en imålad runslinga, 8-10 cm br med 5 mm broch 1-2 mm dj linjer....

Runristning (L1990:5790)

Runsten, DR 344, tidigare plats för. Har flyttats över till kyrkan, se Simris 76. Beskrivning från revideringsinventering 1996: Runsten, kvartsit, 1,...

Runristning (L2012:3267)

Runsten, granit, 3,2 m hög, 0,5-0,68 m bred (90 grader-290 grader) och 0,5 m tjock avsmalnande uppåt. På den S sidan är en runslinga. Runorna är 12-19...

Runristning (L2017:4646)

Runsten, av rödgrå granit, 1,3 m hög, ca 1,0 m bred Ö 20cg N-V20cg S och 0,3 m tjock. Runorna är 5-7 cm höga, 4-8 mm breda och 2-3 mm djupa. Inskripti...

Runristning (L1944:5962)

Runristning i tidigare jordfast sten, numera rest av, röd granit, 1,9 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,95 m tjock. Ristningen på den flata sidan mot Ö. R...

Runristning (L1944:6814)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är raka och plana. Stenen lutar svagt mo...

Runristning (L1981:2308)

Runsten, ett slags skiffer, 1,64 m lång och 0,63 m bred nedtill åt S (vid ristningens början) avsmalnande mot toppen åt N, ca 0,3 m. Runhöjd ca 9 cm. ...

Runristning (L1951:5223)

Runsten, av röd sandsten sk Gävlesandsten, 2 m hög, 1,1-1,25 m bred (V-Ö) och 0,15-0,17 m tjock. Ristningen vetter åt S 15 grader V och är imålad. Run...

Runristning (L1988:684)

Runsten, av rödgrå granit, 1,3 m h, 1,26 m br över basens undersida, och 0,53 m tj på undersidan. Har formen av en liksidig triangel med rundad topp. ...

Runristning (L2019:4256)

Runstensfragment

Runristning (L1985:1975)

Fyndplats för runstensfragment av sandsten, Sö 375, funnen omkring 1934 i terrassmuren mellan mangårdsbyggnaden och en flygel. Placerad hos Statens Hi...

Runristning (L1943:4640)

Runstensfragment, grå granit, 0,98x0,85 m. Imålad. Runhöjd 5-6,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... hans själ ..."

Runristning (L1988:2222)

Runsten, uppgift om. Enligt en Lnatmäteriakt 1780 platsen för en"Runnesten". Viss osäkerhet kring det exakta läget.Under inv 1986 granskades alla synl...

Runristning (L1983:6635)

Runsten, granit, 1.75 m h, 1.2 m br VNV-ÖSÖ och intill 0.28 m tj.Runslingan är 9-11 cm br. Inskriften är på den åt SSV vändasidan. Uppmålad. Runstenen...

Runristning (L2015:1769)

Runsten, granit, 2,85 m h, 1,45 m br (NÖ-SV) och 0,1-0,25 m tj. Påstenens SÖ sida är en runslinga och ett ornament motiv, nu starktövermossade, varför...

Runristning (L1942:9845)

Runsten, 1,55 m h, 0,8 m br och 0,4 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot S. Stenen, som är lagad, har ungefär hälften av runorna bevarade.

Runristning (L2017:6381)

Runstensfragment, av gråskär gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,40x0,25 m. Runhöjd ca 6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... uppre...

Runristning (L1966:2408)

Runsten, gnejs 1,35 m hög, 1,15 m bred vid basen (V-Ö) och 0,2 m tjock. Runhjöd 15-17 cm. Inskrift på den mot S vettande sidan. Stenen står löst uppst...

Runristning (L2014:3913)

Runsten, gnejs, 2,8 m h, 1,5 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Runhöjd 10-14 cm. Ristningen finns på SV sidan. Ursprungligt läge på en åkerholme V om Blista...

Runristning (L1942:7120)

Ungefärlig plats för flyttad runsten U 1154. 1980 kunde inga spår ses på platsen.

Runristning (L1958:3087)

Runsten, röd granit, 1,3 m h, 0,35 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m tj. Runorna vetter mot Ö-SÖ-SV. Runhöjd 5-8 cm. Imålade med rödfärg. Stenen står nu seku...

Runristning (L2016:8702)

Runsten, plats för, nu flyttad, se Raä nr 125. De fyra lösa delarna, se beskrivning nedan, är ej tillfinnandes på stenens nya plats, förhoppningsvis ä...

Runristning (L1984:9360)

1) Runsten, granit, 1.5 m h, 0.8 m br (N-S) och 0.35 m tj.Runhöjd, 7-9.5 cm. Ristningen vetter mot V. Imålad med röd färg,delvis avflagad. Sö 165. Sky...

Runristning (L1941:3831)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen förefaller vara ofullbordad och innehåller blott...

Salebystenen, Runristning (L1963:2279)

Runsten (Vg 67), granit, 2,7 m hög, 0,45 m bred och 0,65 m tjock. Runhöjd 4-10 cm. Ristningen vätter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter flytta...

Runristning (L1942:8047)

1) Runsten, fragment, inmurad innantill i kyrkans S vägg. Svenska runurk, 80. Den är 1,08 m l och 0,4 m br. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot N. ...

Runristning (L1942:9783)

"Täktplats" för runstenen Haga 17. Enl Sune Snäll, 1907 finns inom markerat område ett utkilat parti i bergväggen. Snäll anser att det är runstenen Ha...

Runristning (L2016:1412)

Runsten, rödaktig granit, ca 1,15 m hög, 0,4 m bred (SSV-NNÖ) och ca 0,2-0,27 m tjock. Inskrift på den mot Ö 30cg S vända sidan. Runhöjden 5-5,5 cm. ...

Runristning (L2003:9483)

Fyndplats för runristad gravhäll. Förvarad på Länsmuseet, RAÄ 224:2.

Runristning (L1944:3139)

Runsten, gråsten, 1,3 m hög, 1,15 m bred (N 30cg V-S 30cg Ö), ca 0,30-0,55 m tjock. På den mot V vända sidan ristningen. Runhöjd 7 cm. Enl uppgift har...

Runristning (L1941:6843)

Runsten, granit, 2,4 m h. Triangulär med de smala sidorna i V, 0,5 m br, och SSV 0,7 m br, ristade. Sidan i NÖ är 0,9 m br. Runstenen ej avsmalnande u...

Runristning (L1961:5935)

Runsten (Vg 74), mörk granit, 2,25 m hög, 0,95 m bred (V-Ö) och 0,4 m tjock. Inskrift på det åt N ganska släta sidan. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen bes...

Runristning (L1941:6784)

Runsten, granit, 1,85 m h, 1,8 m br (380-180cg) 0,35-0,5 m tj. Ristad på Ö-sidan. Runhöjd 5-10 cm. Uppmålad.

Runristning (L1983:7708)

(SÖ 320)1) Runsten, granit, 2.3 m h, 1 m br (N-S) och 0.25 -0.4 m tj.Avsmalnande uppåt och toppig upptill. Ristningen vetter åt V.Runhöjden är 11cm in...

Runristning (L2015:4742)

Runsten, gråsten, 0,50x0,50 m och 0,70 m h. Runhöjd ca 7-10 cm. Ristning på båda sidor. U95.

Runristning (L1974:8050)

Fyndplats för runsten. I rannsakningarna, 1667 står följande: ...."ligger dher een Runasteen i Munkesjiön (gamla namnet för Kvarnarpssjön) som säges h...

Runristning (L2010:588)

Häll till Eskilstunakista, 2,02 m l, 0,77 m br och 0,07 m tj. Runslinga kring ett kors. Runhöjd 15 cm. I Rådhuset förvaras delar av en Eskiltunakist...

Runristning (L1972:5694)

Runhäll, 1,5 m hög och 0,75 m bred. Runorna är 16 cm höga. Ornerad med ett kors och en fläta. Enligt Smålands runinskrifter är det en kalkstenshäll oc...

Runristning (L2014:3939)

Runsten, 1,5 m hög, 1,5 m bred och 0,3 m tjock. Ristningsytan är starkt vittrad, endast ett kors är synligt, ca 45x45 cm st. Korset förefaller ha någo...

Runristning (L1941:8743)

Runsten, 1 m h, 0,95 m br och 0,1-0,3 m tj (Ö-V), rödgrå granit; Ornerad utan runor. En delvis synlig slinga är ca 7 cm bred. Stenen är del av större ...

Runristning (L1973:9294)

Runsten, platsen för. Ursprunglig plats för runsten, Vetlanda 52:1, numera flyttad till Apoteksparken i Vetlanda. Markerad på Grooths karta från år 16...

Runristning (L2017:2031)

Platsen där runsten blev funnen (raä 118:1), 20 m V35cg S om nuvarande uppställningsplats, är markerad med x.Upplysningstavla 1,5 m SSV. Brukningsväge...

Runristning (L2006:9379)

Bordsskiva med runinskrift. Bordsskivan, av kalksten, är åttkantig med 0,6 m l sida och 0,1 m tj. Det vilar på en kraftig granstock, 0,7m h. På bordet...

Runristning (L2016:6483)

1) Runsten, ljusröd sandsten, 0,9 m h 0,64 m br och 0,08 m tj.(Upplands runskrifter nr 559). 2) Runsten, ljusröd sandsten,fragmentarisk, 1,02 m h, 0,8...

Runristning (L2014:8828)

Runsten, 2,3 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Ljus gnejs. På träffades 1956 vid dikesgrävning. Enligt upplysningstavla lyder inskriptionen: "Ödgunn ...

Runristning (L1962:8644)

Runsten (Vg 9), granit, 1,75 m hög, 0,6 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Genomskärningsytan närmast triangulär. Runhöjd 13-16 cm. Ristningen vetter mot V...

Runristning (L1988:8114)

Runinskrift, sentida. På ett 0.3 m h och 0.6x0.9 m st block. Runorna är 6-7 cm h och huggna i V-formad profil. Stenen har enligt uppgift flyttats dit ...

Runristning (L2014:7716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Runristning (L1941:3417)

Runstensfragment, 0,4 m h, 0,6 m br. Inskriften vetter mot N. Av gråsten.

Runristning (L1956:2476)

Runsten, kalksten, fragment av 0,85 x 0,7 x 0,1 m. Runhöjd ca 10 cm. Runstensfragmentet står lutat mot S flygelbyggnadens NV knut. Enligt Ölands runin...

Assurs sten, Runristning (L2017:3124)

Runsten (U 617), svartkorning granit(?), 1,5 m h, 1,6 m br (N-S), 0,23 m tj. Inskriften på den mot Ö vända sidan. Runhöjd 7-8 cm. Väl bevarad. V kante...

Runristning (L1963:2078)

Runsten, ca 1.2x0.7 m. Runstenen är försvunnen sedan lång tid tillbaka. Förmodad inskrift enligt Västergötlands runinskrifter: "...rista dessa stenar....

Runristning (L1973:5732)

Runsten, uppgift om.Enligt uppgift av ortsbor ska fram till ca år 1900 ha stått en runsten mitt i markerad åker. Markägaren (Magnus Gabrielsson? eller...

Runristning (L1953:1792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Runristning (L1942:5494)

1) Runsten, 1,8 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. Runhöjden är 3-7 cmh. Stenen vänder risningsytan mot SV. U786. Stenen riktad och grunden markförstärkt 202...

Runristning (L1963:8514)

Runsten (Vg 82), fragment av kalksten 0,75 m bred, 0,60 m hög och 0,16 m tjock. Runhöjd 16-18 cm. Runstensfragmentet står (löst) i Broddetorps pastora...

Runristning (L2016:569)

Runsten, gnejs, 2,55 m hög, 1,55 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot S 20cg V. Stenen lutar mot N. Enligt Upplands run...

Runristning (L1941:7998)

Gravar, och runsten, uppgift om. Enl lantm karta från 1729 finnspå angiven plats två gravar markerade (kan symbolisera gravfält), mellan ålopp (N-S) o...

Runristning (L1989:4925)

Plats för runsten, DR 279, 1989-1996. Nuvarande plats för stenen är vid Sjörup gamla kyrka, se Sjörup 3:2. Den ursprungliga platsen för stenen är ca 2...

Runristning (L2011:4417)

Runsten, av rödakig granit, 2,08 m hög, 0,7 m bred och 0,6 m tjock. Huvudsakligen tresidigt tvärsnitt. Stenen lutar 45 grader åt S. Ristningen vetter ...

Runristning (L1982:8557)

Runsten, Sö 27, plats för. Runstenen hittades år 1903 under de arkeologiska undersökningar som företogs i trakten det året. Runstenen låg på N sidan ...

Runristning (L2012:315)

Runstensfragment av rödbrun sandsten, signum U 65. 0,38 m l och 0,24-0,28 m br. Inskrift: "betar+la-" vilket tolkats som mansnamnet Peter. På fragment...

Runristning (L2015:5376)

Runsten av rödaktig gråsten med ristningar på två ytor, som bildaungefär rät vinkel med varann. Stenens höjd är 1,6 m. En sida ärvänd mot Ö, den är ca...

Runristning (L1975:8901)

Gravhäll med runor, fragment av, ca 0,22-0,1x0,17 m st och 0,09 m tj. Runhöjd 3-5,5 cm, varav de längsta runorna är lika långa som runbandets bredd. D...

Runristning (L2017:8429)

Runstensfragment, ljusgrå granit, 0,6x0,45 m (Ö-V). Runhöjd 10-13 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Fornvännen 1970 återfanns fragmenten 56:1 och ...

Runristning (L1958:4407)

3 runstensfragment. Ölands runinskrifter fastställer med ganska stor säkerhet att de tre fragmenten är från samma sten, eftersom fragmenten är av blåg...

Rasesten, Runristning (L1974:372)

Runsten, röd granit, 1,4 m hög vid basen 0,8, i toppen 0,15 m bred (NNO-SSV), basens tjocklek 0,2 m, toppens tjocklek 0,3 m. Runhöjd 8-11 cm. Ristning...

Runristning (L1983:7517)

Runsten, Sö 333, rödsvart granit, 1,5 m h, 0,7 m br vid basen, avsmalnande uppåt och 0,4 m tj. Runhöjd 7-8 cm. : amuit * rsti * sina * þina * yti * ...