Runristning

Riksantikvarieämbetets definition: Runristning i sten eller annat material.
Runristning (L1943:2940)

Runsten, ljus gråsten, 2,3 m hög, 0,92 m bred (NÖ-SV) och 0,39 m tjock. Runhöjd 9,0-4,0 cm. Stenen vänder ristningsytan mot NV. Upptäcktes som tröskel...

Runristning (L2009:2013)

Runsten, fragment av, ljusröd granit, 1,55 m hög vid basen 0,6 m bred och 0,20-0,25 m tjock. Runslingan följer kanten och är 11-15 cm bred, ristningsd...

Runristning (L1954:9441)

Runsten, rödaktig gnejs 2,2 m hög, 1 m bred (NNÖ-SSV) och 0,2 m tjock. Ristningsytan har troligen utgjorts av hela sidan som är vänd åt VNV och kortsi...

Runristning (L2001:3810)

Runristning, på insidan av en sammanfallande taklös sloglada, 5:e stockvarvet på Ö väggen. Runorna är inte skurna utan snarare inrispade med ett trub...

Runristning (L1986:4905)

Sten med runinskrift, ca 1 m br och 0,8 m h. Står i stödmur på villatomt.

Runristning (L2016:8741)

Runsten, av granit, 2,3 m h, 0,35-1,1 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och0,35-0,7 m tj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Nyligeni målad.

Runristning (L1942:9613)

Runsten. SIGNUM: U 1039, av rödgrå granit, 2,2 m h, 1,05 m br (N-S) oh 0,45 m tj. Ristning mot V och mot S. Runhöjd 0,08 m h. Något skadad i övreNV hö...

Runristning (L1974:7508)

Runsten, röd granit, 2,1 m hög, 0,7 m bred vid basen (NV-SÖ) och 0,3 - 0,45 m tjock. Runhöjd 14 - 25 cm. Ristningen vätter mot SV och S. Enligt Smålan...

Runristning (L1988:7446)

Runsten, 1,9 m h, 1,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,9-1,1 m tj. Runslinga åt SSÖ med 13 cm h runor. Imålad med rött. Åkerholmen, på vilken fornlämningen är bel...

Runristning (L2015:2608)

Runsten, gråsten, ca 0,6x0,5 m, inmurad i gravkapell. Runhöjd ca 8 cm.

Runristning (L1983:718)

Runsten, grantit, 1.45 m h, 1.06 m br (NNÖ-SSV) och 0.27 m tj.Ristningen vetter mot ÖSÖ. Rundhöjd 10-12 cm.Runstenen SSV del utgörs av ett senare påtr...

Runristning (L1977:8671)

Runinskrift, 13 cm l med 1 cm h runor, på järnbeslag på dörr mel lan kor och sakristia.

Runristning (L2009:5728)

b) Runsten, uppgift om.Enligt rannsakningarna på 1600-talet fanns "ej longt ifrån Börga By, uti den ängh norrången kallad" enuthusgrunder oc h 1 tomtt...

Runristning (L1972:6327)

Runsten, 1,65 m hög, 1,25 m bred (80-280 gon) och 0,1-0,2 m tjock. På NV sidan en hästskoformig runslinga. Runhöjd 12-17 cm. På SÖ sidan en mycket oty...

Runristning (L1944:9747)

Runsten. SIGNUM: U 913. Röd granit, ca 1,28 m hög, ca 1,70 m bred vid basen (Ö-V), intill 0,40 m tjock, avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-8 cm. Inskriftssi...

Runristning (L1984:3897)

Runsten, uppgift om, enl äldre källa belägen vid Ekeby, troligendock felskrivning för Eneby, där en i övrigt känd runsten (SÖ145) saknas i just denna ...

Runristning (L2017:2687)

Plats för borttagen runsten. Enl excerpt flyttades på 1860-talet en runsten från torpet Spåntorp (nu nedbränt) till Hamraträdgård. 1956 flyttades sten...

Runristning (L2017:6381)

Runstensfragment, av gråskär gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,40x0,25 m. Runhöjd ca 6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... uppre...

Runristning (L2017:552)

Runsten, inmurad liggande i källaren. Är ca 1,2 m lång, 0,6 m hög och av oklar tjocklek. Runhöjd ca 9 cm. Ristningsdjup ca 0,3 cm. Enligt Upplands ru...

Runristning (L2021:2882)

Runsten, grå granit, 1,65 m h, 1,45 m br (NNÖ-SSV) och 0,63 m tj. Foten är 1,03 m br och 0,56 m tj, och placerad på ett betongfundament, 1,8x1,4 m (NN...

Runristning (L1983:806)

Runsten,Sö 277, ljusgrå granit, ca 2 m l och ca 0,7 m br. Runhöjd 5-6cm. Runstenen ligger inmurad i grundmuren i kyrkans S grund. Endast ca 1/4 återst...

Runristning (L1983:3537)

Runsten, Sö 194, granit, 1,4 m h och 0,9 m br. Runristningen vetter mot NÖ. "Ingemund och Tjälve de reste denna sten efter Torkel, sin fader". ekim...

Runristning (L1944:4148)

Runsten, granit, 1,85 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,25-0,5 m tjock. Närmast rektangulär genomskärning. Runhöjd 3-8 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen h...

Runristning (L1941:2554)

Runsten av röd sandsten. SIGNUM: U 943. 2 m h, 0,80 m br (N-S) och 0,20 mtj. Ristningen åt Ö. Runhöjden 7-8 cm. Stenen lagad och springor tätade. 13/...

Runristning (L2016:2128)

Runsten (delad), sandsten 0,40 m hög, 0,35 cm bred och 0,40 m tjock. Runhöjd 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Frörik lät ... och...

Runristning (L1943:5525)

Runsten, 1,8x0,25 m och avsmalnande uppåt. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen, som omger ett kors, vetter åt V. I kyrkans vapenhus är iV väggen inmurad en ru...

Runristning (L2016:6303)

Plats för runsten. Vid 1951-års inventering var runsten V51 (nuvarande Raä nr 73) placerad på denna plats. Flyttades 1952 till Lovö kyrka (se nr 73).

Runristning (L1985:3394)

Runstensfragment, 0,6x0,25 m, av gråaktig sten. Runhöjd 9 cm. Sannolikt finns ytterligare runstensfragment inmurade i källaren.

Runristning (L2011:1480)

Runstensfragment, av kalksten i 2 bitar. Dessa är 0,55 m h, 0,45 m br och 0,07 m tj respektive 0,25 m h, 0,45 m br och 0,06 m tj. Runhöjd 8-9 cm. Mitt...

Runristning (L1963:2305)

Runsten (Vg 113), gnejs, 2,5 m hög, 0,5 m bred och 0,4 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskriften mot SÖ. De båda lodrätta runradernas inre ramlinjer bildar s...

Runristning (L1989:2953)

Runsten, uppgift om. Enligt uppgift skall det ha stått en runsten på mark tillhörande Hassle Bösarp nr 14, kallad Kistbrånarne. Runstenen sprängdes do...

Runristning (L1976:2401)

1) Runsten, Enl. Hilfeling 1799 funnen liggande på kyrkogården S om kyrkan. Senast 1911 stod den lutad mot N kyrkväggen innan den överfördes till Go...

Runristning (L1942:6301)

Runstensfragment, sandsten, 0,55 m h, 0,55 m br (Ö-V) och 0,1 m tj. Runhöjd 5 cm.

Runristning (L1955:9325)

Runsten, 1,7 m hög, 0,6 m bred och 0,5 m tjock vid basen. Avsmalnande uppåt. Skriften vetter mot V. Runhöjd 7 cm. Enligt Runverket restes stenen 1966 ...

Runristning (L2017:9196)

Runsten, granit, nu 1,5 m h, 1,1 m br (NV-SÖ) och 0,3 m tj mednågot avsmalnande topp. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot NÖ(mot åkern) och består a...

Runristning (L1988:5887)

1) Sten med sentida runristning, granit, 1.3 m h, 1.26 m br och0.22 m tj. Runt om kanten löper inskrift.Översättning av inskriften:Tungom hjalper jag ...

Runristning (L1985:5240)

Runsten, uppgift om, bortodlad. Stnen antags vara den på1600-talet omtalade runstenen vid Råbäckens/Rossbäckens rännil,som delats och en halva därav p...

Runristning (L1983:4923)

Runstensfragment, röd sandsten, 0.14 x0.26 m st. På stenen är tvårunor ristade, mellan två parallella linjer. Runorna är 6 cm h.Skiss i inv handl.

Runristning (L2016:2073)

Runsten, sandsten, 1,5 m hög, 1,1 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,11 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristning på den mot NNV vända sidan. Enligt Upplands runinskri...

Runristning (L2017:878)

1) Runstensfragment, 5 st, 0,3-0,7 m st av granit. Uppmonteradeoch ingjutna i en halvsfärisk betongsockel, 1,8 m diam och 0,9 mh. Ca 90 m S 10cg Ö om ...

Runristning (L2010:7235)

Runsten, grå granit, 1,5 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,2-0,5 m tjock. Runhöjd 12-13 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter ly...

Runristning (L1984:6219)

Runstensfragment, grå granit förvarat i vapenhuset i Lundaka,0.5x0.4 m st och 0.35 m h. Påden ut mot rummet vända sidan ärfragment av runor, runhöjd 1...

Runristning (L2017:2752)

Runristning i fast häll 1,5x1,3 m (Ö-V). Runhöjd 7-8 cm. Belägen på hällens ÖNÖ del på den välvda sluttningen. Upplysningstavla 3 m åt NÖ. Enligt Up...

Runristning (L1962:9745)

Liljesten med runor (Vg 10), sandsten, 1,95 m hög, 0,65 m bred och 0,19 m tjock. Runhöjd 3-4 cm. Ristningen vetter mot V och återfinns på den upphöjda...

Runristning (L1972:3743)

Runsten, granit, 2,1 m hög, 0,5 m bred på mitten (N-S) något smalare vid basen och starkt avsmalnande uppåt, 0,3 m tjock. Närmast rektangulär (romboid...

Runristning (L1955:7786)

Runsten, granit, 1,4 m hög, 1,2 m bred (Ö-V) och ca 0,4 m tjock. Ristningsytan ungefär lika stor som stenen. På den N sidan finns runristningen och de...

Runristning (L1989:6325)

Runinskrift, platsen för. Enligt Bruzelius (1878) fanns i koretpå Stävie kyrka en runinskription, på väggen.Se skiss i inventeringshandlingarna.Runorn...

Runristning (L2017:7070)

Runsten av ljusgrå gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,80x1,55 m. Runhöjd ca 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brynjulv och Ulv oc...

Runristning (L1942:9061)

Enligt samstämmiga uppgifter skall här i källaren finnas en runsten inmurad. Någon gång 1914-15 skall kyrkoherde Åkerlund ha låtit mura en svale till ...

Runristning (L1984:3241)

Gravfält, 100x35-60 m (NNV-SSÖ), bestående av 29 fornlämningar.Dessa utgörs av 4 högar och 25 runda stensättningar.Högarna är 6-9 m diam och 0.6-0.7 m...

Runristning (L1976:6141)

Runskrift i gravhäll, kalkstenshäll 1,8x1 m och 0,15 m tj. Runor na är 0,07 m h ristade enbart längs den N sidan (högra kanten), d är den fö är kant...

Runristning (L1943:6904)

Runsten, U 1138, mörk granit, ca 2,8 m hög, ca 1,5 m bred (NÖ-SV), 0,12 m tjock. Inskriften befinner sig på stenens mot SÖ vända sida. Inskriften ifyl...

Runristning (L1941:5743)

Runsten, gnejs-granit. SIGNUM: U1018. 1,35 m h, 1 m br (NV-SÖ) och intill 0,73m tj. Avsmalnar något uppåt. Toppen är avslagen. Ristningen är påden mot...

Runristning (L2010:3951)

Runsten, sandstenshaltig gnejs, 1,4 m hög, 0,9 m bred (NNV-SSÖ) och0,3 m tjock. Ristningen, som utgöres av en kopplad ormslinga, vetter mot VSV. Runhö...

Runristning (L2012:434)

Runsten (U 324), 2,1 m h, 0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,3 m tj. Runslingan som är riktad mot N är 0,09 m br. Inskrift: "..ulv reste denna sten efter ....

Runristning (L1942:1413)

Runsten, granit, 1,25 m h, 1,3 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och 0,4m tj. Runhöjd ca 8 cm. Ristning åt NV. Stenen står på stensockel,synlig endast åt texts...

Runristning (L1976:2400)

1) Runsten, Enl. Hilfeling 1799 funnen liggande på kyrkogården S om kyrkan. Senast 1911 stod den lutad mot N kyrkväggen innan den överfördes till Go...

Runristning (L1962:5308)

Runsten (Vg 136), gnejs, 2,3 m hög, 0,95 m bred (SV-NÖ), 0,35 m tjock. Inskrift på stenens NV sida. Runhöjd 12-14 cm. Ovanligt djupt huggna och tydlig...

Runristning (L2003:7693)

1) Runsten, granit, 1,3 m hög, 0,7 m bred och 0,05-0,25 m tjock. Runhöjd 5-9 cm. Funnen mellan kyrkan och Nortuna. Enligt O. Grau, 1754 så lyder inskr...

Runristning (L2014:2267)

Förmodad runsten, 1,63 m l, 0,96 m tj. Omkullfallen (Ö-V). Tros avmarkägaren vara runsten. Vid rev. inv. 1979 kan den avseddastenen ej återfinnas. På ...

Runristning (L2017:1606)

Runsten, 0,8x0,4 (?) m st och 0,14 m tj. Runhöjd ca 7 cm. Står löst lutad mot sakristians N vägg. Påträffad vid grustäkt i grustaget i SV-delen av gra...

Runristning (L1976:6423)

1) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0,55x0,4 m och 0,2 m tj. Trå gformig fördjupning, 0,4x0,35 m och 0,1 dj. Ca 40 m S 10cg V om n r 1 och 30 m V om u...

Runristning (L1939:204)

Runsten, U 487, uppgift om. Nedre delen av en runsten med nonsens inskrift har påträffats på Mora äng. Den är försvunnen sedan slutet på 1600-talet. E...

Runristning (L1967:9694)

Runstenen gråröd granit, 1,7 m hög, 1,4 m bred vid basen avsmalnande uppåt, 0,2 m tjock. Runslingans bredd är 12 cm. Enligt Västergötlands runinskrift...

Runristning (L1984:9616)

Plats för runsten? Platsen utmärkes av en kulle, 3 m i diam och0.5 m h. Övermossad med i ytan enstaka stenar, 0.2-0.8 m st.Beväxt med en liten tall.Ru...

Runristning (L2016:4506)

Hög, 20 m diam och 3 m h. Avplanat krön, 6 m diam i vars mittavlagts en timmerskodd, kvadratisk sandlåda, 2 m sida (NNV-SSÖ).Två rönnar, ett litet fru...

Runristning (L1984:8587)

Runsten, granit, 1,7 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Ristningen vetter åt NÖ. Runhöjd 5,5-9 cm.

Runristning (L1942:3981)

Runstensfragment, granit, 0,5 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,22 m tj. Fragmentet är den nedre delen av en runsten, med två hela runor. Enl Runverkets ante...

Runristning (L1944:9403)

Runstensfragment, 0,8x0,31 m och med en tjocklek av 0,26 m, av medelkornig svartspräcklig granit. Ristningsytan, som skiftar i brunt, har ett tydligt ...

Runristning (L1977:7573)

1) Runristad gravhäll, kalksten, i tre fragment (varav ett förva ras på Gotlands Fornsal). De övriga fragmenten är 0,69-0,98 m l o ch 0,5-0,83 m br (Ö...

Runristning (L1985:6713)

Runristning annan. Fragment av sk Eskilstuna kista av blågrå kalksten, ca 0,8x0,45 m. Runhöjd 7-11 cm. I mitten ornament i upphöjd relief. Inmurad på ...

Runristning (L1943:7025)

Runstensfragment, 0,35x0,18 m och 0,18 m tjock, fastnitad med järndubbar i vapenhusets Ö vägg. På V sidan inskriften. Se skiss i inventeringsuppslag. ...

Runristning (L1961:3762)

Fyndplats för kvarnstensfragment med runinskrift. På Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum förvaras ett kvarnstensfragment med runinskrift, 0,26 m ...

Runristning (L2002:1638)

Portal med stenskulptur. En nu igenmurad portal i Ö del av S sida av långhus är: Överst till vänster, man ridande på djur och ett människoansikte samt...

Runristning (L1941:3474)

Runsten, granit, 1.8 m h, 1.7 m br (N-S) och 0.05-0.1 m tj.Runslingan är 6-7 cm br. Inskriften går ej att tyda. Stenen stårr est mot vapenhusets V väg...

Runristning (L2012:407)

Runstensfragment (U 13), 0,65 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,3 m tj. Flera mindre lösa fragment finns vid stenen. Runorna är ca 10 cm h. Den fragmentariska...

Runristning (L2016:1898)

Runstensfragment, numera flyttad till kyrkogården, se Husby-Sjuhundra 208. Enligt anmälan hittades ytterligare ett fragment 1983 och den närmast kompl...

Runristning (L2016:2101)

Runristning, bestående av tre runstensfragment, påträffade vid skilda tillfällen i den S kyrkogårdsmuren. Fragment "A" (1993) i den SÖ delne och fragm...

Runristning (L2012:3398)

Runsten, granit, 4 m hög, 0,7 m bred (70 grader-270 grader) avsmalnande uppåt och 0,45 m tjock. På den NNV sidan är en ormslinga med runor. Runorna är...

Runristning (L1942:8673)

Runsten, av rödgranit. SIGNUM: U 1034. 1,9 m h, 1,5 m br (Ö-V) och 0,35 m tj.Inskrift mot S. Runhöjd 0,7 m. Den övre delen är något skadad. Runstenen ...

Runristning (L2012:552)

Runstensfragment av grå granit (U 125 B), 42x37x14 cm st, med rester av en runslinga med 7,5-8 cm höga runor. Uppmålat med röd färg och monterat på en...

Runristning (L1941:8449)

Runsten. SIGNUM U 1149. Röd sandsten, 2,15 m h, 1,25 m bred och 0,17-0,22 m tj. Stående mot järnstativ. Ristningen vetter åt Ö och mot väg. Runhöjden ...

Runristning (L1935:7439)

Runsten, granit, 1,2 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,25-0,35 m tj.Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på den mot N vettande sidan. Stenen ärhitflyttad i 2 större och ...

Runristning (L1943:6470)

Runsten, ljusgrå stenart, 1,6 m h, 1,5 m br (N 30cg Ö-S 30cg V),0,1-0,6 m tj. Övre S delen avslagen så att N delen bildar en spets. På ÖSÖ sidan ristn...

Jarlabankes bro, Runristning (L2014:182)

Runsten, rödaktig granit, 1,85 m h, 1,15 m br (NNÖ-SSV) och 0,2-0,25 m tj. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter mot VNV. Texten på stenen lyder: "Jarlab...

Runristning (L2014:8856)

Runsten, fragment av, ca 0,6 m h, 1,06 m br och 0,1-0,3 m tj. Nu (1981) ikullfallen åt N med inskriptionssidan uppåt. Av runslingan synes endast neder...

Runristning (L1975:8901)

Gravhäll med runor, fragment av, ca 0,22-0,1x0,17 m st och 0,09 m tj. Runhöjd 3-5,5 cm, varav de längsta runorna är lika långa som runbandets bredd. D...

Runristning (L1980:3851)

Runsten, gråröd gnejsgranit med kvartsinslag. Stenen är 1,27 m hög, intill 0,7 m bred (N-S) och 0,26 cm tjock. Ristningen, som vetter mot V består av ...

Runristning (L2016:1861)

Runsten, granit, ca 1,6 m hög, 1,2 m bred, 0,2 m tjock. (N 20cgÖ-S 20cg V). Runhöjden ca 7 cm. Ristad på SÖ sidan. Runstenen har ursprungligen stått i...

Runristning (L1963:9709)

Runinskrift (Vg 201), bestående av 11 tecken, 12-15 cm långa på ett område som är 28 cm högt och 39 cm brett. Inskriften är inhuggen på ett kalkstenbl...

Runristning (L2010:881)

Runsten, grå granit, 1,8 m hög, 1,3 m bred (NÖ-SV) och 0,3 m tjock. Ristningsytan mot SÖ. Runhöjden är 13-16 cm. Stenen låg tidigare i kyrkgolvet. E...

Runristning (L2006:1378)

1) Runsten, sentida, glimmerbergart, 0.9x1.1 m st och 0.1 m tjhäll med runristningar runt kanterna, i mitten en oval solbud.Plattan har spruckit men i...

Runristning (L2012:6073)

Runsten, djupröd granit, 1,4 m hög, 0,45-0,65 m bred (N-S) och 0,28-0,38 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Ristningen mot Ö. Placerad på en stensättning (for...

Runristning (L1950:2410)

Runsten, röd sandsten, 1,92 m hög, 0,70-0,75 m bred (NNÖ-SSV). Runhöjd 7 cm. Runslingan är imålad med rött. Stenen vilar på ett postament av tegelsten...

Runristning (L2012:488)

Runhäll (U 81), 1,7x1,1 m st (NÖ-SV), runslingan 5-10 cm br. Ofullbordad. Inskrift: "Ärnmund".

Runristning (L1942:6894)

Runsten. SIGNUM: U 888. Granit, triangulär genomskärning 1,15 m h, 0,6 m br nedtill och 0,4 m br upptill med avplanat krön. Den mycket otydligt ristad...

Runristning (L2012:5789)

Runsten, röd granit, 1,7 m hög, 0,55 m bred och 0,35 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Runstenen påträffades 1960 i kyrkans södra port. Uttogs och restes på k...

Runristning (L2015:7736)

Runristning, sentida, 1,5x0,8 m (Ö-V). Ristningens V del ärtydligast. Enligt excerpter skall ristningen ha tillkommit1905-1906 av dåvarande skolgossen...

Runristning (L2017:6382)

1)Runsten av gråsten, gråsten 1x0,25 m vid basen och 1,75 m hög.Runhöjd ca 8 cm. Ca 3 m V 20cg S om nr 1 är nr 2) Klotsten avgråskär gråsten, 0,22x0,2...

Runristning (L2016:6483)

1) Runsten, ljusröd sandsten, 0,9 m h 0,64 m br och 0,08 m tj.(Upplands runskrifter nr 559). 2) Runsten, ljusröd sandsten,fragmentarisk, 1,02 m h, 0,8...