Runristning

Riksantikvarieämbetets definition: Runristning i sten eller annat material.
Kung Sigges sten, Runristning (L2004:2887)

Runstenen, belägen nära gravfältets N-spets, av granit, är 1,15 m hög, 0,7 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m tjock. Rektangulär genomskärning. Runhöjd 5-15 c...

Runristning (L1943:8241)

Runsten, grå granit, 1,13 m h, 0,68 m br vid basen (NV-SÖ) och 0,32 m tj. Ristningsytan vänd mot SV. Runhöjd 8 cm. Stenen står påcementsockel. Flyttad...

Runristning (L2016:5533)

1) Runsten, 1,16 m h, 0,7 m br Ö 35cg N-V 35cg S) och 0,23-0,26 mtj av grå granit. SÖ plana i sidan med en runristning 0,46 m broch 0,9m h. Runt stene...

Runristning (L2013:3008)

Runsten, sandsten, 1,63 m hög och 0,65 m bred. Runhöjd 6-7 cm. Enligt Runverket hittades ytterligare ett fragment av U 546 med en runa 1952. Enligt U...

Runristning (L1961:1641)

Runsten (Vg 48), röd granit, 0,8 m hög, 0,75 m bred (N-S) och intill 0,2 m tjock. Runhöjd 13-14 cm. Inskrift på den mot Ö vettande och tämligen släta ...

Runristning (L1988:3746)

Runinskription på dopfunt. Texten tolkas: MARTIN MIKIARDI - MARTIN (eller Mårten) GJORDE MIG. Funten gjord av Mårten Funtsmidare på 1100-talet.

Runristning (L1961:1130)

Runsten (Vg 47), fragment, grå granit, 0,2-0,3 m hög och 0,8 m bred (Ö-V). Runhöjd 10-13 cm. Inskriften består av 2 rader och ett latinskt kors. Imåla...

Runristning (L2010:9787)

Runsten, röd granit, 2,4 m hög, 1,2 m bred och intill 0,5 m tjock (Ö-V). Rundhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Östergötlands runinskrif...

Runristning (L1944:6238)

Runsten, rödgrå granit, 1,3 m hög, 1,1 m bred (Ö 20cg S-V 20cg N), 0,2-0,35 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,05-0,07 m. Stenenhar hittats und...

Runristning (L2014:2967)

Runsten, röd granit, 1,8 m h, 0,95 m br (NV-SÖ) och 0,35 m tj. På den åt SV vända sidan består inskriften av en runslinga, 7-9 cm br, med 5 mm br och ...

Runristning (L2011:9763)

Runsten, grå granit, 1,7 m hög, 0,6 m bred (70cg-270cg) och 0,5 m tjock. På den SÖ sidan är ruinskriften. Runorna är 0,12 m höga. Enligt Skänningebyg...

Runristning (L1976:3495)

1) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kalksten, 0,47x0,22 m (N 1 0cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m tj. Runorna är 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 1 är...

Runristning (L1973:9879)

Runsten, 1,9 m hög, 0,7 m bred (190-390 gon) och 0,35 m tjock. Runhöjd 11-19 cm. Ristningen vetter mot V. Skyltad med Raä:s US-skylt. Enligt Smålands ...

Runristning (L1973:3104)

Runstensfragment från Markestad i Höreda socken, 29 x 15 x 16 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnulv gjorde vården ..... och Sixt...

Runristning (L2003:1526)

Runsten, bestående av ett stenblock, 2,5 x 1,8 m (NÖ-SV) och 1,35 m hög. Inskrift på den NV sidan. Runhöjd, 8-12 cm, i allmänhet 10 cm. Enligt Söderma...

Runristning (L2009:3153)

Runornerad kalkstenshällsfragment, 1,04 m hög, 1,05 m bred (70cg-170cg) och 0,1 m tjock. På S sidan är orneringen i form av drakslingor och rest av ru...

Runristning (L2016:53)

Runsten, rödaktig granit 1,2 m hög, 0,7 m bred, 0,45 m tjock. Inskriptionen vetter mot Ö 15cg S. Runhöjden är ca 7 cm. (Ej U-numrerad). Enligt Fornvän...

Runristning (L1943:6446)

Runstensfragment, 0,45 m h, 0,3 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot N och V. Resten av stenen enl uppg inmurad i ladugårdsgrund.

Runristning (L1981:2308)

Runsten, ett slags skiffer, 1,64 m lång och 0,63 m bred nedtill åt S (vid ristningens början) avsmalnande mot toppen åt N, ca 0,3 m. Runhöjd ca 9 cm. ...

Runristning (L1962:486)

Runsten (Vg 101), av granit(?) med inströdda ljusare kvartspartier.1,5 m hög, 0,45-0,55 m bred och 0,30-0,45 m tjock. Den står fastmurad på en sten ca...

Runristning (L2017:1074)

Fyndplats för runstensfragment, 33x21x4 cm. Fragmentet har ihopfogats till ett större fragment, 55x43x4 cm, vilket har tillhört nedre delen av en runs...

Runristning (L1941:9149)

Runsten, granit, 2,2 m h, 0,9 m br (NV-SÖ) och intill 0,5 m tj.Avsmalnande uppåt med rakt avskuren topp. Tresidig genomskärning.På NÖ sidan ristningen...

Runristning (L2016:599)

Runsten, av grå granit, 2,1 m hög, ca 0,65 m bred (VNV-ÖSÖ) 0,5-0,6 m tjock. Runorna är 5-6 cm höga, 4-5 mm breda, 2-3 mm djupa. Stenen lutar ca 10cg ...

Runristning (L2017:5860)

Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta på väggen med järnkrampor. Anmärkning: Stigluckan har en lång, versifierad inskrift på ...

Runristning (L2011:7105)

Runstensfragment(?), 0,6x0,25 m och 0,1 m tj. Några runor är ej synliga, men fragmentet är sannolikt från en medeltida gravhäll. Fragmentet ska, tills...

Runristning (L2015:7570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Runristning (L1988:8142)

Runsten, 2 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) och 0,9 m tj. Runslinga åt ÖSÖ med 13 cm h runor, 0,4 cm dj. Imålade med rött. Markornament med bandslingor åt VNV,...

Runristning (L1954:7632)

Runsten, borttagen, läge enligt Häradskartan och topografin.Stenen skall ha avtecknats av Ulf Christo Christoffersson i slutetav1600-talet och tecknin...

Runristning (L1983:76)

Runsten, plats för, enligt SGU flyttad från Rycksta gärde tillTäckhammar i Bärbo, nuvarande RAÄ nr 40:2 i Bärbo sn. EnligtRannsakningar finns en runst...

Runristning (L1955:9733)

Runstensfragment. På platsen ligger 9 stenar, varav 4 har synliga runor, fler stenar kan dock ha runor. Fragmenten är 0,15 x 0,3 - 0,4 x 0,3 m stora. ...

Runristning (L1941:3363)

Runsten, nedre delen av, granit, 1,08 m h, 0,85 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Fragmentet hör samman med U960 (a). Rester av två kopplade runslingor inti...

Runristning (L1945:9755)

Fyndplats för rusnsten, U 1177, av röd granit, är sekundärt uppställd inom gravfältet RAÄ-nr Harbro 4:1, ca 100 m längre åt SV - se eget L-/RAÄ-nr.

Runristning (L2015:6152)

Runsten, gråsten, 1,55 m br, 0,25 m tj vid basen och 0,15 vid toppen, och 1,6 m h. Runhöjd 12 cm. Slingans största bredd är 1,4 m och 1,5 m h. Runsten...

Runristning (L2015:1344)

Runsten, av ljus gråaktig granit, 1,55 m h, 0,75 m br (N-S) och 0,1-0,35 m tj. På Ö bredsidan är runristningen: 1,45 m h och 0,73 m br.

Runristning (L2017:4643)

Runsten. Gulgrå granit, 1,6 m hög, av 0,9 m bred och 0,5 m tjock. Ristningens höjd 95 cm. Runhöjd 5-8 cm. Ristningen väl bevarad. Dnr 7845/72: Runsten...

Runristning (L1942:3883)

Runsten, fragment av. Se tidigare uppteckningar!

Runristning (L2016:4499)

1) Runsten, granit, 0,65 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och 0,2 m tj.Runhöjd 7 cm. Runstenen är löst uppställd mot en stör lönn, ochlutar kraftigt mot V. Ri...

Runristning (L2015:2433)

Runsten å flyttblock, klumpstenarsformat ca 1,5 m högt, 1,4 mbrett och 1,1 m tjockt. Ristningen vetter åt öster ca 1,1 m högtoch 0,85 m bred i form av...

Runristning (L2013:8174)

Runsten, fyndplats för U Fv1993;231. Uppgifter av Thorgunn Snaedal i Fornvännen 1993:230ff: I april 1991 rapporterade ... kulturchef i Vallentuna kom...

Runristning (L1977:6176)

1) Runskrift, målad med svart färg inom ett 50x25 cm område. Run höjd 4-4,5 cm. Dåligt bevarad. På tornhusets N vägg är: 2) Runinsk rift, enligt upp...

Runristning (L1980:3932)

Runsten, kalksten, 1,15 m h, 1 m br och 0,1-0,15 m tj. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift: "sbialbuþi : l..." "Spjallbode l(ät) ..." Stenen hittades år 1937...

Runristning (L1944:8870)

Runsten U 1119, del av, 78x50x52 cm. Fragmentet är uppe i brovalvet, i dess V kant, nära valvkrönet, något åt N. Det är fortfarande imålat. Enligt Ru...

Runristning (L2013:3080)

Runsten, fragment av U 434. Enligt beskrivning i Fornvännen 1992:155 (Thorgunn Snaedal) utgörs fragmentet av mörkgrå granit och är 0,52 x 0,5 x 0,27 m...

Runristning (L2016:9360)

Runstensfragment, 1 m l, 0,3 m br och 0,3 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristningarna vetter nu uppåt. Imålad.

Runristning (L2016:5612)

1) Runstensfragment (U 569) (EM 1756:1 Erikskulle Museum)0,34x0,24x0,1 m st av röd sandsten. På ena sidan 4 runor ----.Funnen i mur vid Lohärads präst...

Runristning (L1961:1348)

Runsten (Vg 73), ljusgrå granit, 2,55 m hög, 0,55 m bred och 0,65 m tjock. Runskriften är placerad på stenens S sida och består av en enkel runslinga ...

Abrahamstorpsstenen, Runristning (L1963:2393)

Runsten (Vg 122), 2,5 m hög, 1,05 m bred och 0,2 m tjock av röd-grå granithäll. Runhöjd 11-17 cm. Ristningen vätter mot SSÖ. På runstenens baksida stå...

Runristning (L1940:8134)

Runsten, del av. Enligt uppgift skall en runsten vara inmurad i dörren till kyrkans sakristia. Texten lyder; [...-nsi * uha * auk arfuntr auk kuþfastr...

Runristning (L2011:9977)

Fragment till Eskilstunakista, 0,35-0,55x0,46 m st och 0,09 m tj. Fragment av runor längs sidorna av slingornamentik. Runhöjd: 2-5 cm. I Rådhuset för...

Runristning (L2010:7500)

Runsten, rödaktig granit, 1,35 m hög, 0,7-0,8 m bred (185-385cg) och 0,25-0,45 m tjock. Runhöjd 11-12 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Östergötla...

Runristning (L2017:6519)

Runsten, förkommen. Sensast iakttagen 1728, då den skall ha legatgå gården Odenslund. T

Runristning (L1976:4646)

Runsten, kalksten, 1,65 m h, vid basen 1,35 m br (Ö-V) och 0,18 m tj. Höjden på runorna i slingan som löper runt stenen är 0,06 m. Ristningen vetter m...

Runristning (L2013:3132)

Runstensfragment, fyndplats för. Fyndet beskrivs av Sven B. F. Jansson i Fornvännen 1959:250: "Under planeringsarbeten för en parkeringsplats vid S...

Runristning (L1975:866)

1) Runinskrift i väggputsen, 0,35 m l. Mitt på Ö tornväggen och 1,4 m h över golvet är: 2) Runinskrift i väggputsen, 0,3 m l, täc kt av tunt lager n...

Runristning (L1974:6382)

Runsten, uppgift om.Enligt ett flertal källor skall en runsten ha funnits vid Edshultsgamla kyrka (RAÄ-nr 2). Någon sådan är ej längre känd.

Runristning (L1973:401)

Runinskrift, belägen på sakristiedörrens mitt, runhöjd, 6-7 cm. Enligt Smålands runinskrift är dörrens framsida klädd med järnbleck och fyra runor är ...

Runristning (L1984:6866)

Runsten, 1,4 m hög, 0,3-0,7 meter bred (NÖ-SV) och 0,3 meter tjock. Runhöjd 6-11 cm. Ristningen vetter mot SÖ. På NV sidan är ett kors.

Runristning (L2010:2957)

Runstensfragment, grå granit, 0,9 m h, 0,45 m br (NV-SÖ) och intill 0,2 m tj med triangulärt tvärsnitt. På SV sidan är 2 rader med runskrift i rökruno...

Runristning (L1943:7778)

Runsten, grå granit, 1,5 m h, 0,95 m br (S 50cg V-N 40cg Ö), 0,4m tj. Ristning mot SÖ. Runhöjden mellan 6 och 12 cm. Ristningenimålad med röd färg (sy...

Runristning (L1941:15)

2) Runsten (U 700), 1,35 mbr, 0,33 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot N. Avslagen och lagad vid foten. Nr i runverket: U 700. Under 2021 ombe...

Runristning (L1942:4798)

Runstensfragment, granit, 0.7 m h, 0.35 m br (NÖ-SV)och 0.3 m tj. Stenen har triangulär genomskärningsyta.Texter på två sidor och runorna är 0.08-0.1 ...

Runristning (L2017:8880)

1) Runristning i häll (band av ljusare bergart), ca 4 m l(ÖNÖ-VSV), runhöjd 10-14 cm. Från Ö till V är inhugget (läsesfrån N): 2 m VSV om nr 1 är: 2) ...

Runristning (L1978:7949)

Runsten, 1,3 m h, 0,5 m br, 0,4.0,85 m tj (N-S). På stenens norra sida är följande inskrift: Gudes "skipper" rejst sten. Runstenen flyttades genom lä...

Runristning (L2011:7672)

Runstensfragment, 0,2x0,15 m och 0,05 m tj. Fragmentet ska, tillsammans med ytterligare 3 fragment, ha påträffats i kyrkogårdsmuren. För ytterligare i...

Runristning (L1984:8486)

Runstensfragment, granit, 0,52 m l, 0,44 m br och ca 0,15 m tj. Fragmentet har tillsammans med 262:1 hämtats från en nedriven ladugårdsgrund i Nora.

Runristning (L1977:4917)

1) Runinskrift på gravhäll, kalksten, 1,74x0,95 m st. Runorna, v ilka är 9 cm h, står i ramen längs hällens kant. Hällens mittpart i har ett ristat la...

Runristning (L2019:1429)

Runristning, Sö 23b. Ristning i fast häll, 1,5x1,1 m stor. Runslinga med runor. Den preliminära läsningen stämmer gott med Johannes Bureus version....

Runristning (L1954:9485)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Runristning (L1984:9287)

1) Rundsten rest av, rödaktig sandsten 0.9 m h, 1.2 m br (NÖ-SV)och 0.15 m tj. Inskrift på bägge sidorna.6 m V om nr 1 är2) Rundsten, gråsten 0.8 m h,...

Runristning (L1981:8316)

Runsten, rödaktig granit, 1,7 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,35 m tj. Runhöjd, 12-15 cm. Ristningen vetter mot VSV. Inskrift: "ika : let : rietr : eftr :...

Runristning (L1941:6991)

Runsten, granit, 1,25 m h, 1,5 m br i basen, avsmalnande uppåt,0,3 m tj. Rektangulär genomskärningsyta. Lutar 20cg mot Ö. Den ristade ytan vetter mot ...

Runristning (L2017:9505)

1) Runristning i häll (band av ljusare bergart), ca 4 m l(ÖNÖ-VSV), runhöjd 10-14 cm. Från Ö till V är inhugget (läsesfrån N): 2 m VSV om nr 1 är: 2) ...

Runristning (L2009:51)

Runsten, enligt Säve påträffad 1861 i en bäck på Bosgårds ägor omkring "100 famnar" från Harstads f d kyrka. Stenen sönderslogs av gårdens folk och la...

Runristning (L1981:9172)

Runsten av granit, 2,25 m hög, 1,15 m bred och 0,3 m tjock. Runornas höjd är ca 11 cm. Runstenen är flyttad till platsen. Enligt Närkes runinskrifter...

Runristning (L1989:6692)

Runsten, gråsten, 1.65 m h, 1 m br (VNV-ÖSÖ) och 0.35 m tj.Texten är på S sidan och lyder:BRODER RESTE DENNA STEN EFTER ÄSBJÖRN. HAN VAR ----- SKEPPSK...

Runristning (L2012:390)

Runsten (Sö 302), 1,7 m h, 1 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m tj. Runorna är ca 10-12 cm h och 0,5 cm dj. Ristningen vetter mot SSÖ. Texten tolkas: "Östen lät...

Runristning (L1974:4056)

Runsten, del av, granit, bestående av tre sammanhörande stenar med runinskrift, 0,45 x 0,25 m, 0,35 x 0,35 m och 0,7 x 0,45 m stora. Samtliga, 0,46-0,...

Runristning (L1942:155)

Runsten, 1,65 m h, 0,8 m br (N-S), 0,55 m tj. På V sidan ristningen. Runhöjd 9-10 cm. Uppmålad. I S kanten saknas ett fragment, 1,5 m h, 0,9 m br, var...

Runristning (L1982:2498)

Runristning på häll, Sö 188, med en otydlig ristning på ovansidan. Ristningen är 1,5-1,62 m. Stilgruppering: Pr 1. Ej imålad. "Tyrvi lät göra detta ...

Runristning (L1973:9819)

Runsten, uppgift om. Enligt uppgift skall den ha stått omedelbartS om landsvägen.Enligt gammal karta: Landwägen åth Säthälla. En runsten ligger påen ....

Runristning (L1999:5421)

Ristningar på berghäll, ca 1,5x1,1 m (NNV-SSÖ) st yta. Ristningarna utgörs av dalrunor, bokstäver, någon figur?, rutor, skärpningsskåror m.m. Årtal me...

Runristning (L2015:5373)

Runristning i flyttblock. Ristningsytan, som vetter mot V, är ca1,6x1,4 m. Runslingans bredd är 8-9 cm. Flyttblocket är ca 3 m l,ca 2 m br vid basen, ...

Runristning (L2015:7291)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Runristning (L2013:918)

Nr 1, 2 runstensfragment av gråsten ca 55 cm + 30 cm båda.Runskrift 0,12 m. Ca 20 m S om nr 1 är nr 2. Nr 2/ 1runstensfragment av gråsten ca 0,5+0,4 m...

Runristning (L2012:357)

Runstensfragment av sandsten, signum U 66. 0,34x0,26 m st. Inskrift: "r + au" samt sammanflätade ornamentband.

Runristning (L1953:3685)

Runsten, uppgift om. Ett 150x70-150 m st (N-S) område kallas påen karta från år 1820 för Runesten. Inga övriga uppgifter omrunstenen ör kända.

Runristning (L1972:11)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Runristning (L1942:4336)

Runsten, 1,5 m h, 1,14 m br och 0,09 m tj. På sidan mot altaret runslingan i relief och inskriften. Runhöjd 5-7 cm.

Runristning (L2012:8351)

Runsten, rödaktig granit, 1,15 m hög, 0,95 m bred (310 grader-310 grader-110 grader) och 0,25 m tjock. På stenens Ö och S sida är runslingor. Runhöjd ...

Runristning (L1942:3973)

1) Runsten, granit, 1,48 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,2-0,48 m tj.Runhöjd 7-8 cm. Runskriften är på den mot N vända sidan. Runstenen lutar ca 10cg åt N. ...

Runristning (L2012:1200)

Runsten, av granit 1,1 m hög, 0,75 m bred (330-130 grader) och 0,5 m tjock. Runinskrift på stenens SSV sida bestående av en runslinga runt ett kors. R...

Runristning (L2017:8741)

Runristning i fast häll, upptagande en yta ca 1,60+1,25 m. Runhöjdca 7-8 cm. Ristningen vetter mot N. Färgen nästan helt borta.Nedriven upplysningssky...

Runristning (L2010:1216)

Runsten, rödgrå granit, 2,3 m hög, 0,45-0,75 m bred (NV-SÖ) och 0,35-0,55 m tjock. Ristningsytan är 2,1x0,40-0,52 m. Ristningen är en slinga med kors ...

Runristning (L1942:6364)

1) Runstensblock, granit, 4,5x4 m (NNÖ-SSV) och 1,6 m h. Runhöjd7-10 cm. Inskrift på den mot ÖSÖ vettande, tämligen plana sidan.Blocket är delvis sönd...

Runristning (L1974:9157)

Runsten, granit, 1,6 m hög, 1 m bred (20-220 gon) samt 0,2 m tjock. Runhöjden är 0,1 m hög. Enligt Smålands runinskrifter står runstenen på sin urspru...

Runristning (L2011:615)

Runsten, av grå granit 1,78 m hög, 1,25 m bred (70-270 gon) och 0,4 m tjock. På den SÖ-sidan löper en bandformad runslinga kring större korsfigur. Run...

Runristning (L2011:6499)

Runsten, granit, 2,8 m hög, 0,6-0,75 m bred (N-S) och 0,4-0,5 m tjock. Runhöjd 0,08-0,15 m höga och 0,25-0,5 cm djupa. Se skiss i inventeringsbok. En...

Runristning (L1985:9818)

Runsten, Sö ATA6491/60, skiffrig gnejsgranit, 1,53 m h, 1 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Nedtill avslagen. Flagnande och nött ristningsyta. Åt SV är det ...

Runristning (L2014:9707)

Runblock, flyttad, granit, 1,9 m h, 2 m br (VSV-ÖNÖ) och 1,3 m tj. runslingan som vätter mot S är 0,12 m br. Runstensnr U 771. Ursprunglig plats se RA...

Runristning (L1985:6090)

Runsten, Sö 108, grå granit, 1,6 m h, 1,15 m br (Ö-V) och 0,55 m tj. Ristningen vetter mot S. Runhöjd 8-12 cm. Inskriptionen lyder i översättning : "...