Slott/herresäte

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter större huvudbyggnad med kringanläggningar. Avser kungliga eller (mera vanligt) frälseägda byggnader men även större karaktärsbyggnader som inte ägts av kung eller frälse.
Slott/herresäte (L2014:238)

1) Husgrund, 13x11 m. Enligt grävningsberättelse (Sällström 1934)var grunden 17x11 m (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m h. Murarna är 1,2-1,4 mbr och består av 0,1...

Slott/herresäte (L2015:4598)

Slott, bestående av a) huvudbyggnad, 18x9 m, i 3 vån, uppförd i sten, putsad i rosa och vitt. Sadeltak. b) inre flygel (bostad), 18x9 m, i 1 vån, uppf...

Slott/herresäte (L1944:2344)

Sätuna herrgård. Uppförd 1730-tal. Reparerat 1820 varigenom den fasta inredningen förändrades. Soutterängvåningen innehåller valv från den ursprunglig...

Slott/herresäte (L2017:4475)

Manbyggnad, 25x17 m (NÖ-SV) och 2 därtillhörande flygelhus, 17x10m (SÖ-NV), husen är av trä och har volmade tak. Enligt uppgiftfrån ägaren till huset ...

Slott/herresäte (L1940:8043)

Kungsgård, ca 40x26 m (N-S), läge enligt lantmäterikarta från 1697. Äldsta skrifliga belägg, "jure piscandi in elfkarleby: Elfcarlebyenses", från 5/1...

Slott/herresäte (L1972:1851)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L2017:4841)

Ekebyhov: Huvudbyggnad

Slott/herresäte (L1943:3329)

Herrgårdsanläggning med medeltida ursprung, Nybyholms gård, bestående av ett hus i 1 1/2 plan med två sammanbyggda flyglar. Uppfört av timmer, reveter...

Slott/herresäte (L1972:2148)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L1988:9648)

Slottsbyggnad med fyra längor runt en borggård, 2 1/2 våningar under sadeltak av tegel, vitputsad. Vissa partier av byggnaden anses härröra från 1400-...

Slott/herresäte (L1944:2460)

1) Lämning av stenhus, rektangulär, 20x23 m l (NNV-SSÖ) och 11-12 m br. Ytterväggarna är 0,3-2 m h och 1-1,5 m br, av 0,2-1 m st stenar med mellanligg...

Slott/herresäte (L1944:2416)

Bebyggelselämning, (ev.) medeltida. På impedimentet syns svart jord och rikligt med tegelrester. För övrigt syns inga grundlämningar. Jord verkar vara...

Slott/herresäte (L1975:4906)

Roma Kungsgård från 1730-tal samt bebyggelselämningar från tidigare faser, de senare med osäker utbredning. Nuvarande byggnade uppförda på uppdrag av ...

Slott/herresäte (L1943:5104)

Herrgård med medeltida anor, Hessle sätesgård, bestående av en panelad byggnad i en våning med valmat mansardtak samt utbyggda gavelrum under plåttak....

Månstorps gavlar, Slott/herresäte (L1989:7738)

Slottsruin, 25x15 m (NNÖ-SSV), bestående av väggar och gavlar av gråsten och tegel, ca 15 m h och 3 m tj. Från NV sidan utgår en vall mot NV, ca 45 m ...

Ekholmens slottsruin, Slott/herresäte (L1964:3270)

Slottsområde efter Ekholmens slott, 39x37 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en plan terrass samt en markerad plats för kärntorn. Terrassen är 1-2,5 m h med re...

Holmsånger, Slott/herresäte (L1939:217)

Sätesgården Holmsånger, ca 60x50 m (NÖ-SV), utstäckning enligt skattläggningskarta från år 1730. Bebyggd. Mangårdsbyggnaden uppför 1635, en flygelbygg...

Brahehus, Slott/herresäte (L1974:8545)

Slottsruin, 48x30 m (VNV-ÖSÖ). Bestående av 1 huvudbyggnad och 2 hörntorn förbundna med murar. I den V delen är manbyggnaden, 22x22 m och 10 m h. Mura...

Slott/herresäte (L2021:1592)

Herrgård, Stora Lassåna, ca 80x35x75 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt historiska kartor. Bebyggd. Herrgården med 4 flygelbyggnader byggdes år ...

Slott/herresäte (L1942:1302)

Slottsbyggnad med flygel. 1952 års inventering: Årby slott med dess norra flygel är socknens äldsta byggnader. Den norra flygeln är måhända av medelti...

Slott/herresäte (L1991:4570)

1) By-/gårdstomt, okänd utsträckning. Det markerade området, ca200 m diam, motsvaras av den högsta fosfatgraden på Arrheniuskarta. Byns 10 gårdar infö...

Slott/herresäte (L2002:7298)

Storgårdstomt, delundersökt, bebyggd, inom ett ca 350x350 m (NNV-SSÖ) st område. Tomten är avgränsad på grundval av den häradsekonomiska kartan från å...

Slottet, Slott/herresäte (L1966:1003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1974:1209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brahälla, Slott/herresäte (L1975:9685)

Slottsruin, 13,5x10,5 m (N-S) och 3-7 m h (högst i SÖ hörnet). Murarna är ca 1 m tjocka och består av natursten, tegel och murbruk. De är restaurerade...

Slott/herresäte (L2015:4822)

Slottsområde, ca 2440x500-1360 m (NNV-SSÖ). Ulriksdals slott med tillhörande ekonomihus, exteriörerna till gamla värdshuset, Ottilielund, Konfidenshus...

Slott/herresäte (L1973:4795)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L1942:2539)

Herrgård, Eka, bestående av huvudbyggnad och 2 flyglar. Huvudbyggnad, envåning, timmer, panelad. Säteritak av plåt. Flyglarna, som är vända med gavlar...

Slott/herresäte (L1963:1460)

Enligt fornminnesinventeringsbokens notering, fanns husgrunder och röjningsrösen inom ytan och en hänvisning till kopiepärm, vilken ej har hanterats i...

Slott/herresäte (L1942:7220)

Skokloster. Slottet har formen av 4 längor kring en sluten borggåd och med 4 hörntorn. Började uppföras 1654 för fältherre Carl Gustaf Wrangel. Slotte...

Slott/herresäte (L2002:7263)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 310x290 m (Ö-V) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1763 års geometriska avmätning. I området ingår föru...

Seatons kulle, Slott/herresäte (L1963:6478)

Slottsruin från senare tid, ca 50x40 m (NÖ-SV) bestående av grundmurar av tuktad gnejs, 0,4-1,1 m h och 0,2-0,4 m br, murad. Innanför murarna talrika ...

Slott/herresäte (L2023:663)

Slott/herresäte, 47×16 meter (NO-SV). Vinäs slott består av huvudbyggnaden med fyra våningar och två så kallade pocher.

Slott/herresäte (L1958:5525)

1) Bebyggelselämningar, bestående av ett 10-tal husgrunder, varav2 med skorstensstock, röjda ytor och enstaka terrasseringar. 1husgrund är 22x6 m (VNV...

Slott/herresäte (L1990:754)

Slotts- och klosterområde ca 400 x 200 m (Ö-V). På nuvarande borggård har det påträffats murar, grundmurar, golv, trapppor vilka troligen tillhör samm...

Slott/herresäte (L2014:1602)

Slottsområde, oklar utbredning, ca 500x30-400 m (NNV-SSÖ). Inom området finns bland annat slottsbyggnaden, stallet och parkområdet. Tillägg dnr 3.4.2...

Slott/herresäte (L1991:9446)

Slottsruin,av murad sten, 46x22 m (Ö-V), bestående av 1 huvudlängai N, 46x10.5 m (Ö-V), 2 m br och intill 3 m h och 2 utlöpandeflygellängor i S, varde...

Slott/herresäte (L1973:9778)

Område med bebyggelselämningar för säteri, ca 175x135 (NV-SÖ). Inom området finns rester efter 1 ruin (se Torskinge 168:1), 1 husgrund och spår av tid...

Slott/herresäte (L1988:7083)

Slott/herresäte, trelängad, 2 1/2 våning, i rött tegel, med sadeltak. På Ö längans N sida är ett runt torn med koppartak och vid dess SÖ hörn på borgg...

Slott/herresäte (L2013:4904)

Herrgårdsområde, rest av, ca 360 x 140-190 m (N-S), utsträckning enligt lantmäterikarta från 1715. Läge för säteriet Mellingeholm. Inga synliga spår f...

Slott/herresäte (L2018:1478)

Källare, ruin efter Boo gård, inrymt i ett år 1979 uppbyggt skydds- /uthus. Källarens dimensioner tyder på att den ingått i en huvudbyggnad i snarare ...

Slott/herresäte (L1943:8009)

Slotssanläggning. Ekolsund slott är känt på denna plats sedan 1600-talet. En föregångare till slottet skall ha legat på en holme i Hjälstaviken. Byggn...

Slott/herresäte (L2000:9888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1965:8334)

Alfhems kungsgård. Byggnad av timmer i 1 1/4 plan med inbyggda knutar. Brädfodrad med ribb på lock. Sadeltak av tegel, vari två frontespiser äro uppta...

Slott/herresäte (L1961:1729)

Slottsruin, undersökt och restaurerad 1931. 33x30 m (NNÖ-SSV) och intill 3 m h. Yttermurarna är 1,2-2,5 m tj och innermurarna 0,5-1,1 m tj. Murarna är...

Slott/herresäte (L2017:5583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L2014:31)

Tyresö slott. Ägare Nordiska Museet.

Slott/herresäte (L1940:9801)

Sätersgård (Finnerånger), ca 200x40-100 m (N-S), utsträckning enligt geometrisk jordebok från år 1640. Central i området låg sätesgården och i den S d...

Slott/herresäte (L2002:7384)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 300x175 m (NNV-SSÖ) st område.Tomten är avgränsad enligt karta från år 1726 (arealavmätning, LMV A 19-IRS-25), och...

Slott/herresäte (L1944:7158)

Herrgård, Hammarskogs säteri. Mangårdsbyggnaden till Hammarskogs forna säteri uppfördes i mitten av 1600-talet av Knut Posse. Byggnaden är uppförd i t...

Slott/herresäte (L2014:8662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1955:812)

Slottsmiljö välbevarad, trots något ruffiga hus bestående av en manbyggnad med flyglar, orangeri, jaktslott och ekonomibyggnader samt arbetarbostäder.

Slott/herresäte (L1972:1604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L2015:5116)

L2015:5116 består av uppgift om lämning som efter den senaste undersökningen år 2022 omfattas av sju möjliga byggnader samt två möjliga vaktposter. Be...

Slott/herresäte (L1944:2333)

Bebyggelselämning, (ev.) medeltida. På impedimentet syns inga säkra spår av bebyggelse. Jord verkar vara påförd. I åkern runt området syns tegelrester...

Slott/herresäte (L1997:4933)

Byggnadsminne, bestående av fyra sammanbyggda längor, 55x48 m, kring en borggård. Förklarat som byggnadsminne enligt beslut av Länsstyrelsen 1935.

Slott/herresäte (L2002:7410)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 315x270 m (N-S) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1818 års karta. Äldsta belägg för Tärnö är 1368 (in ...

Slott/herresäte (L1979:6772)

Slottsruin, inom gränsbestämt område, RAÄ 70:1 250x222 m (N-S). Under 2020 gjordes en schaktningsövervakning i samband med att man anlade belysning i...

Svanå, Slott/herresäte (L2002:7871)

Storgårdstomt, bebyggd, ca 310x70-130 m (ÖNÖ-VSV). Tomten är avgränsad på grundval av 1718 års historiska karta. Äldsta belägg är enligt Ortnamnsregis...

Slott/herresäte (L1951:5860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L2003:1571)

Inom fornlämningsområdet för Kungsörs kungsgård, Stallgården L2003:1571 (RAÄ-nr Kungs-Barkarö 2:1) planeras ny bebyggelse. Inom de berörda fastigheter...

Slott/herresäte (L2011:7781)

Bebyggelselämning, bestående av 5 husgrunder och 1 källargrund.De största grunderna har måtten 34x10 m (NV-SÖ) och 18x7 m (NV-SÖ). Grundmurar av lagda...

Slott/herresäte (L2016:1059)

Steninge slott. Huvudbyggnad och 2 flyglar. Uppfört i karolinsk barock av Carl Gyllenstierna på 1690-talet. Arkitekt: N:o Tessin d.g.

Slott/herresäte (L2014:2197)

Tunninge kungsgård, bestående av en flygel, huvudbyggnaden riven,i ett plan, ca 7x11 m (NNÖ-SSV) av brädfodrat timmer och ettvalmat tegeltäckt tak.

Slott/herresäte (L1988:5307)

Slottsruin/område ca 90x90 m (NV-SÖ). Tyko Brahes Uranienborg (kombinerat slott/observatorium) uppfört 1576-80. Övergivet 1597och strax därefter nedri...

Slott/herresäte (L1962:203)

Ruinområde efter Höjentorps slott, 90x70 m (N-S) bestående av minst 5 husgrunder, 1 borggård, terrasseringar, infartsväg och brygganläggningar. Husgr...

Slott/herresäte (L1989:9741)

Slott/herresäte, med medeltida kulturlager och dolda rester av medeltida byggnad. Befintlig slottsbyggnad av tegel, 2 1/2 vånings, bestående av huvudb...

Slott/herresäte (L1984:7925)

Begränsningen ställvis oklar. Grunden är helt övertorvad. Spår av stenmur kan upptäckas i form av en dm hög stenrad i Ö kantsten av S sidan. I grunden...

Slott/herresäte (L1965:4974)

Slottsbyggnad, Kobergs slott.

Slott/herresäte (L1943:3539)

Herrgårdsanläggning med medeltida anor, Brunnsholms säteri, bestående av huvudbyggnad av sten uppförd i två plan och fyra flyglar i ett plan. Huvudbyg...

Slott/herresäte (L1943:5281)

Herrgård, Stora Bärby, med huvudbyggnad av liggande timmer, under brutet och valmat tak av tegel. Reverterad. Vitmålad. I det största rummet finns gob...

Slott/herresäte (L2006:4016)

Säteritomt, 400x250-300 m (NNÖ-SSV), bebyggd. Höglunda säteris corp de logi och till byggnaden hörande parkområde. En byggnad i engelsk nygotik, uppfö...

Slott/herresäte (L1982:4931)

Gårdstomt för Herresta säteri, ca 50x35 m (NÖ-SV), utsträckning enligt lantmäterikarta från år 1720. Bebyggd. Säteriet bestod av tre hemman, Herresta,...

Slott/herresäte (L1945:9693)

Herrgård, Viby säteri, med medeltida anor. Huvudbyggnad av liggande timmer under valmat tak i två takfall av plåt. Brädfodrad och med inbyggda knutar....

Sotens borg, Slott/herresäte (L2014:4192)

Husgrund, ca 28x18 m och intill 1,5 m hög (N-S). Åt V ärmurresterna högst och stenar och murbruk syns tydligt. Vid gjordautgrävningar har en stor mäng...

Fröslunda, Slott/herresäte (L2002:7841)

Storgårdstomt, bebyggd, ca 150x75-130 m (ÖNÖ-VSV). Tomten är avgränsad på grundval av 1793 års karta. Äldsta belägg för Fröslunda är, enligt Welinder ...

Slott/herresäte (L1996:5608)

Corps-de-logie.

Slott/herresäte (L1954:2025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L2015:1195)

Enligt uppgift av flera ortsbor skall det 100-150 m N om vägskäletmed allén från Östanå finnas en grundlämning, 8-10 m st och medintill 0,5 m h stenfo...

Slott/herresäte (L1992:2288)

Plats för bebyggelselämningar. Enligt ortsbor hade den gamlepatron Hedqvist sin herrgård på platsen. Vid inventeringstillfälletsyntes inga spår efter ...

Slott/herresäte (L1988:1502)

Kungsgård, vid A på fotokartan har bl a lämningar av en kungsgård från 1000-talet påträffats. Enligt karta från 1788 Dalby bys utsträckning. Inom byto...

Slott/herresäte (L2009:1129)

Slottsruinområde, ca 200x100 m (VNV-ÖSÖ, bestående av slottsruinmed borggård, 3 husgrunder samt terrasseringar i tomtgränser. Slottsruinen ör 9x40-50 ...

Slott/herresäte (L2014:237)

1) Husgrund, 13x11 m. Enligt grävningsberättelse (Sällström 1934)var grunden 17x11 m (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m h. Murarna är 1,2-1,4 mbr och består av 0,1...

Slott/herresäte (L1950:4839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1972:6105)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L2002:7159)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 540x420 m (ÖNÖ-VSV) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1691 och 1905-11 års kartor i kombination med da...

Slott/herresäte (L1959:3887)

Säteri, ca 240x60 m (NV-SÖ), enligt utbredning på karta år 1811. Äldsta skriftliga belägg under tidigt 1400-tal. Mangårdsbyggnad förstörd i brand 1930...

Gillberga, Slott/herresäte (L2002:7882)

Storgårdstomt, bebyggd, ca 220x60-170 m (ÖNÖ-VSV). Tomten är avgränsad på grundval av den häradsekonomiska kartan från åren 1905-11. Inga äldre histor...

Kättsta, Slott/herresäte (L2002:7881)

Storgårdstomt, ca 210x50-100 m (N-S). Tomten har avgränsats på grundval av 1688 års karta. Äldsta belägg för Kättsta (Kaetilstae) är, enligt Welinder,...

Slott/herresäte (L2011:7220)

Område för slottet i Finnspång med ekonomibyggnader. Slottsbyggnad i fyra våningar. V om slottet är: Flygelbyggnader 30x20 m (Ö-V) och ca 10x7 m. De s...

Slott/herresäte (L1983:7266)

Slottsbyggnad i normandisk stil, av sten och tegel, i fyra våningar under plåttak, samt klassicistiskt utformade omgivande byggnader såsom orangeri, s...

Slott/herresäte (L1972:2076)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L1972:2273)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L2015:7919)

Almare-Stäket. Grund till Brännvinsbränneri. Kvarnstenar frånkvarnen. Källaren el nedre våningen till ursprungliga huset.Grunden till en flygelbyggnad...

Slott/herresäte (L2014:7412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1935:6836)

Merlo slott, uppförd 1883-85 av Fredrik Bunsow, en av Sveriges sågverkspatroner. Tjänade so sommarbostad till denne.

Slott/herresäte (L1980:5158)

Slottsruin, 150x125 m (N-S) bestående av husgrunder och terrasserade ytor efter Käggelholms slottsanläggning. Huvudbyggnadens grundmurar och källare h...

Slott/herresäte (L1982:7019)

Eskilstuna slott, ca 80x75 m (NNÖ-SSV), delundersökt. Inga lämningar är synliga idag. På 1100-talet ägdes en stor del av marken av Johanniterorden. Et...

Slott/herresäte (L1971:447)

Slottsruin, med borggård och grunder till två flygelbyggnader, ca 90x40 m (N-S). Slottsruinen är ca 25x25 m st (N-S) och ca 7-10 m h. Murarna är ca 1...

Visingsborgs slottsruin, Slott/herresäte (L1972:6358)

Ruinområde, 250x140 m (NNÖ-SSV) bestående av en slottsruin samt vallgrav, 15-25 m br och 2-3 m dj, med en inom denna liggande fästningsvall. Vallens u...