Slott/herresäte

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter större huvudbyggnad med kringanläggningar. Avser kungliga eller (mera vanligt) frälseägda byggnader men även större karaktärsbyggnader som inte ägts av kung eller frälse.
Slott/herresäte (L1943:3329)

Herrgårdsanläggning med medeltida ursprung, Nybyholms gård, bestående av ett hus i 1 1/2 plan med två sammanbyggda flyglar. Uppfört av timmer, reveter...

Slott/herresäte (L2003:1025)

Slottsanläggning, rest av, bestående av en korsformad grop, 50x50m (N-S och Ö-V) och intill 3 m dj. Utmed kanterna uppe vidmarkytan möjligen spår av s...

Slott/herresäte (L1986:9201)

Bollerups borg, delundersökt, belägen på rektangulär holme, ca 120x70 m st (NÖ-SV) i vallgrav med yttre begränsning ca 160x100 (NÖ-SV). På borgholmen ...

Slott/herresäte (L1990:754)

Slotts- och klosterområde ca 400 x 200 m (Ö-V). På nuvarande borggård har det påträffats murar, grundmurar, golv, trapppor vilka troligen tillhör samm...

Slott/herresäte (L2015:5414)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slottet, Slott/herresäte (L1966:1003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1991:1166)

1) Slottstomt, ca 300x260 m (N-S). Utsträckning enligtlantmäterikartor från 1699 och 1883. Äldsta skriftliga belägg ärfrån 1671. Tomten är bebyggd.

Stenhuset, Slott/herresäte (L2016:9632)

Ruin, rekt, 34x23 m (NV-SÖ) och 1-6 m h. Ruinen består av murar,0,7-1,4 m tj. Dessa är murade av 0,1-1 m st stenar. Ruinen äruppbyggd kring en central...

Slott/herresäte (L1966:5053)

Slottsruin, 59x17 m (N-S) och ca 12 m h. Väggarna, som är 1,8 m tj är uppförda av gråsten och tegel. Slottet har bestått av två våningar, möjligen har...

Slott/herresäte (L2015:5116)

L2015:5116 består av uppgift om lämning som efter den senaste undersökningen år 2022 omfattas av sju möjliga byggnader samt två möjliga vaktposter. Be...

Slott/herresäte (L2002:7220)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 390x280 m (Ö-V) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1643, 1718 och 1905-11 års kartor i kombination med ...

Slott/herresäte (L2003:1398)

Plats för kungsladugård, belagd på karta från 1690-talet. Platsennumera bebyggd med moderna bostadshus. Endast besiktigad frånväg. Platsen troligen id...

Slott/herresäte (L1974:1209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1996:5608)

Corps-de-logie.

Slott/herresäte (L1975:4906)

Roma Kungsgård från 1730-tal samt bebyggelselämningar från tidigare faser, de senare med osäker utbredning. Nuvarande byggnade uppförda på uppdrag av ...

Slott/herresäte (L2015:4822)

Slottsområde, ca 2440x500-1360 m (NNV-SSÖ). Ulriksdals slott med tillhörande ekonomihus, exteriörerna till gamla värdshuset, Ottilielund, Konfidenshus...

Slott/herresäte (L2017:8834)

Huvudbyggnad, 1 manbyggnad med 2 flyglar. Byggd år 1654-56. Enligt resolution från länsstyrelsen i Stockholms län 1983-06-03 har Säby gård förklarats ...

Slott/herresäte (L2014:31)

Tyresö slott. Ägare Nordiska Museet.

Slott/herresäte (L2015:2455)

Venngarns slott, omtalat före 1270 som tillhörig en herr Gere. Slottet gick i början av 1400-talet till släkten Oxenstjerna. På Gustav Vasas tid blev ...

Slott/herresäte (L2002:7384)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 300x175 m (NNV-SSÖ) st område.Tomten är avgränsad enligt karta från år 1726 (arealavmätning, LMV A 19-IRS-25), och...

Slott/herresäte (L2017:5583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L2015:4920)

Mangårdsbyggnaden av trä 12-15 m VSV och NV två st flyglar av trä.Husen anses vara från slutet av 1700-talet, men Mangårdsbyggnadenåtskilligt tillbygg...

Slott/herresäte (L2017:4475)

Manbyggnad, 25x17 m (NÖ-SV) och 2 därtillhörande flygelhus, 17x10m (SÖ-NV), husen är av trä och har volmade tak. Enligt uppgiftfrån ägaren till huset ...

Slott/herresäte (L1985:8709)

Bebyggelselämningar efter säteri, ca 250x190 m (NÖ-SV), efter ägomätningskarta från 1804, bestående av 1 husgrund efter mangårdsbyggnad, 3 grunder eft...

Eggardsnäs gamla tomt, Slott/herresäte (L1984:252)

Bebyggelselämningar, av medeltida karaktär, inom ett område av90x30-90 m (N-S). Bestående av 3 husgrunder och 1 källargrund(?).Husgrunderna är i två f...

Slott/herresäte (L2002:7410)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 315x270 m (N-S) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1818 års karta. Äldsta belägg för Tärnö är 1368 (in ...

Slott/herresäte (L1954:2025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Visingsborgs slottsruin, Slott/herresäte (L1972:6358)

Ruinområde, 250x140 m (NNÖ-SSV) bestående av en slottsruin samt vallgrav, 15-25 m br och 2-3 m dj, med en inom denna liggande fästningsvall. Vallens u...

Slott/herresäte (L1941:9516)

Biskops-Arnö, skyddföreskrifterna, omfattar huvudbyggnaden med flygel, medeltidshuset, den s.k. klosterkyrkan, exteriören av riddarhuset, terrassmurar...

Slott/herresäte (L1948:8629)

Bruksherrgård, totalt 50x30-40 m (N-S) bestående av en grund efter bruksherrgård samt omgivande trädgårdsanläggning. Grunden efter herrgårdsbygganden ...

Slott/herresäte (L1940:9801)

Sätersgård (Finnerånger), ca 200x40-100 m (N-S), utsträckning enligt geometrisk jordebok från år 1640. Central i området låg sätesgården och i den S d...

Slott/herresäte (L2014:8855)

Boningshus från sen tid (1600-t). Slott med två flyglar.Huvudbyggnaden är ca 36x16 m st (N 40cg-Ö-S 40cg V) och har tvåvåningar. Flygelbyggnaderna äro...

Slott/herresäte (L2002:7269)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 350x320 m (NNÖ-SSV) st område. Tomten har avgränsats på grundval av 1694 och 1905-1911 års kartor. Hagbyholm är et...

Gårdsstaden, Slott/herresäte (L1974:3476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1944:994)

Herrgård. Huvudbyggnader och flyglar av sten under valmat sadeltak avtegel och karolinskt sadeltak. Reveterad. Fyra flyglar av stenunder sadeltak av t...

Slott/herresäte (L2002:7316)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 300x230 m (N-S) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1705, 1905-11 års kartor i kombination med dagens ka...

Slott/herresäte (L2013:7701)

Plats för södra Lissma gård enligt 1856 år karta. Inom området har funnits en herrgård med ett corps de logi och parkmiljö med vallgravar och parkanlä...

Slott/herresäte (L2015:4863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1972:1604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1951:5258)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fröslunda, Slott/herresäte (L2002:7841)

Storgårdstomt, bebyggd, ca 150x75-130 m (ÖNÖ-VSV). Tomten är avgränsad på grundval av 1793 års karta. Äldsta belägg för Fröslunda är, enligt Welinder ...

Slott/herresäte (L1959:3887)

Säteri, ca 240x60 m (NV-SÖ), enligt utbredning på karta år 1811. Äldsta skriftliga belägg under tidigt 1400-tal. Mangårdsbyggnad förstörd i brand 1930...

Slott/herresäte (L1989:8391)

1) Slottsbyggnad, bestående av huvudbyggnad med två längor avtegel, 1 1/2 vånings under brant sadeltak med utvikt nederkantav tegel. I vinklarna mot b...

Slott/herresäte (L1935:6836)

Merlo slott, uppförd 1883-85 av Fredrik Bunsow, en av Sveriges sågverkspatroner. Tjänade so sommarbostad till denne.

Slott/herresäte (L1942:1302)

Slottsbyggnad med flygel. 1952 års inventering: Årby slott med dess norra flygel är socknens äldsta byggnader. Den norra flygeln är måhända av medelti...

Slott/herresäte (L1983:7266)

Slottsbyggnad i normandisk stil, av sten och tegel, i fyra våningar under plåttak, samt klassicistiskt utformade omgivande byggnader såsom orangeri, s...

Slott/herresäte (L1973:1755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1942:7200)

Stenhus, kallas det "gamla stenhuset" och har i sina äldsta delar ett medeltida ursprung. Huset har fungerat både som värdshus och boningshus för bl.a...

Slott/herresäte (L1950:3689)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Borgholms slottsruin, Slott/herresäte (L1956:3689)

Byggnadsminne, bestående av Borgholms slottsruin med omgivande befästningsverk. Rapport Dnr 5058/79. Ant kontroll vid restaurering, I. Hägg. Ant 9...

Slott/herresäte (L1971:7767)

Uppgift om sätesgård. Enligt geometrisk avmätning av Sandviks säteri 1685 var detta platsen för Sandviks sätesgård före 1685. I akten anges att "På de...

Törneholmen, Slott/herresäte (L1984:7916)

Lämningar efter medeltida sätesgård, inom två områden, ett i Ö, ca 60x30 m st (VNV-ÖSÖ), och ett i V, ca 20-35x10-30 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 st...

Slott/herresäte (L1944:2344)

Sätuna herrgård. Uppförd 1730-tal. Reparerat 1820 varigenom den fasta inredningen förändrades. Soutterängvåningen innehåller valv från den ursprunglig...

Slott/herresäte (L2000:9888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sotens borg, Slott/herresäte (L2014:4192)

Husgrund, ca 28x18 m och intill 1,5 m hög (N-S). Åt V ärmurresterna högst och stenar och murbruk syns tydligt. Vid gjordautgrävningar har en stor mäng...

Slott/herresäte (L2011:9315)

Slottsruin, ca 30x8-9 m (NNV-SSÖ) och intill 6 m h. Murarnas undre hälft murade i gråsten, den övre hälften i tegelsten. Murarnas största tjocklek ca ...

Slott/herresäte (L2002:7328)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 300x230 m (N-S) st område. Tomten är avgränsad på grundval av 1695 års karta och 1868 års generalstabskarta. Kurön...

Slott/herresäte (L1990:9320)

1) Slottbyggnad, 28x14 m , byggt av rött tegel i två våningar.Taket lagt med rött tegel. Fönster vitmålade. På N fasaden tvåsandstenshällar med inskri...

Slott/herresäte (L2014:1602)

Slottsområde, oklar utbredning, ca 500x30-400 m (NNV-SSÖ). Inom området finns bland annat slottsbyggnaden, stallet och parkområdet.

Slott/herresäte (L1943:5104)

Herrgård med medeltida anor, Hessle sätesgård, bestående av en panelad byggnad i en våning med valmat mansardtak samt utbyggda gavelrum under plåttak....

Slott/herresäte (L1961:1729)

Slottsruin, undersökt och restaurerad 1931. 33x30 m (NNÖ-SSV) och intill 3 m h. Yttermurarna är 1,2-2,5 m tj och innermurarna 0,5-1,1 m tj. Murarna är...

Slott/herresäte (L2003:9453)

Statligt byggnadsminne. Västerås slott. Skylt om byggnadsminnesförklaring i S portalväggen.

Slott/herresäte (L1972:2148)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L2004:6726)

Slottsruinsområde, ca 200x80-110 m (N-S), bestående av 1slottsgrund, 1 husgrund med spismur, 2 husgrunder, 1 stenvallsamt flera trädgrårdsterrasser. S...

Slott/herresäte (L1989:9741)

Slott/herresäte, med medeltida kulturlager och dolda rester av medeltida byggnad. Befintlig slottsbyggnad av tegel, 2 1/2 vånings, bestående av huvudb...

Slott/herresäte (L2021:1895)

Lambohovs säteri, ca 360x240 m (V-Ö), utsträckning enligt arealavmätning från 1843. Vid en schaktningsövervakning 2019/2020 kring mangårdsbyggnaden o...

Slott/herresäte (L2010:6607)

Profan byggnad, slottsbyggnad med slottsvallar och omgivande vallgrav.

Slott/herresäte (L1943:9698)

1) Husgrund (Ruin), ca 2-x8-9 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,3-0,8m h. Övertorvad. I N delen stenfot av block, 0,4-0,7 m st, i övrigt endast enstaka kant...

Slott/herresäte (L1943:1494)

Slottsanläggning, med medeltida anor, bestående av huvudbyggnad och 6 flyglar. Byggnaderna är uppförda av sten. Huvudbyggnaden och två flyglar har val...

Slott/herresäte (L1980:5158)

Slottsruin, 150x125 m (N-S) bestående av husgrunder och terrasserade ytor efter Käggelholms slottsanläggning. Huvudbyggnadens grundmurar och källare h...

Slott/herresäte (L2003:1571)

Inom fornlämningsområdet för Kungsörs kungsgård, Stallgården L2003:1571 (RAÄ-nr Kungs-Barkarö 2:1) planeras ny bebyggelse. Inom de berörda fastigheter...

Slott/herresäte (L2015:1195)

Enligt uppgift av flera ortsbor skall det 100-150 m N om vägskäletmed allén från Östanå finnas en grundlämning, 8-10 m st och medintill 0,5 m h stenfo...

Slott/herresäte (L1951:5860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Slott/herresäte (L1963:7568)

Säteri, delundersökt, idag bestående 1 stående byggnad, efter Årnäs säteri.

Slott/herresäte (L2003:7827)

Slottstomt, bebyggd, ca 800x470 m (NV-SÖ) st område. Tomten är avgränsad på grundval av en karta från 1687 och den häradsekonomiska kartan. Området om...

Slott/herresäte (L1942:2539)

Herrgård, Eka, bestående av huvudbyggnad och 2 flyglar. Huvudbyggnad, envåning, timmer, panelad. Säteritak av plåt. Flyglarna, som är vända med gavlar...

Slott/herresäte (L1958:5525)

1) Bebyggelselämningar, bestående av ett 10-tal husgrunder, varav2 med skorstensstock, röjda ytor och enstaka terrasseringar. 1husgrund är 22x6 m (VNV...

Slott/herresäte (L1944:2460)

1) Lämning av stenhus, rektangulär, 20x23 m l (NNV-SSÖ) och 11-12 m br. Ytterväggarna är 0,3-2 m h och 1-1,5 m br, av 0,2-1 m st stenar med mellanligg...

Slott/herresäte (L1976:5238)

Slottsruin. Inom ett 90x50 m st (NV-SÖ) område utanför stadsmuren är synliga rester av slottet. Dessa utgöres av dels kalkstensmurar i kallmurning, 1-...

Slott/herresäte (L2011:4364)

Slott/herresäte. Slottets ursprung är den medeltida biskopsgården. De äldsta bevarade delarna är från 1230-talet, slottsflygeln S härom ingår. Blev by...

Slott/herresäte (L2006:4016)

Säteritomt, 400x250-300 m (NNÖ-SSV), bebyggd. Höglunda säteris corp de logi och till byggnaden hörande parkområde. En byggnad i engelsk nygotik, uppfö...

Slott/herresäte (L1991:9446)

Slottsruin,av murad sten, 46x22 m (Ö-V), bestående av 1 huvudlängai N, 46x10.5 m (Ö-V), 2 m br och intill 3 m h och 2 utlöpandeflygellängor i S, varde...

Slott/herresäte (L1973:4795)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Agunnaborg, Slott/herresäte (L1955:6839)

Gårdstomt, 70x25-40 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 husgrunder och 1grop.Från SSÖ räknat är en husgrund, 16x20 m (NNÖ-SSV), med stenskoning, 0,1-0,35 m h,...

Slott/herresäte (L1988:2531)

Slottsruin/område, ungefärlig utsträckning 180x150 m (Ö-V)bestående av 1 slottsruin och 1 jordvall.Området utgörs av ett kraftigt höjdparti vilket är ...

Slott/herresäte (L1944:2622)

Herrgård, kulturhistorisk intressant byggnad, manbyggnaden till Sandbro säteri, med anslutande parkanläggning. Gården är känd sedan 1296. Under 1300-t...

Slott/herresäte (L1955:9778)

Slottsruinområde, ca 70x50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av en slottsruin, 20x15 m (VSV-ÖNÖ), murarna är 15-20 m l och 1,6 m tj. I NÖ finns utskjutande stenar...

Slott/herresäte (L1976:5239)

Slottsruin. Inom ett 90x50 m st (NV-SÖ) område utanför stadsmuren är synliga rester av slottet. Dessa utgöres av dels kalkstensmurar i kallmurning, 1-...

Slott/herresäte (L1947:7607)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L1989:4636)

Skabersjö slott, bestående av huvudbyggnad och två flyglar. Huvudbyggnaden, 2¿ våningar, vitrappat under brutet sadeltak av tegel. Mitt på byggnaden ä...

Slott/herresäte (L2002:7370)

Storgårdstomt, bebyggd, inom ett ca 290x150 m (ÖNÖ-VSV) st område. Tomten har avgränsats med hjälp av 1694 års geometriska avmätning och den häradseko...

Slott/herresäte (L1972:6105)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Slott/herresäte (L2017:450)

Vånö herrgård. 1) Husgrundsterass, 32x6 m (NV-SÖ). Mittpartiet pålångsidan är utjämnat. Se skiss. Intill och SÖ om nr 1 är 2)Husgrundsterass 13x16-22 ...

Kättsta, Slott/herresäte (L2002:7881)

Storgårdstomt, ca 210x50-100 m (N-S). Tomten har avgränsats på grundval av 1688 års karta. Äldsta belägg för Kättsta (Kaetilstae) är, enligt Welinder,...

Slott/herresäte (L1945:9513)

Herrgård med huvudbyggnad och 1 flygel samt uthus och trädgård. Herrgård i karolinsk stil och äldsta belägg 1538.

Tuna kungsgård, Slott/herresäte (L2008:7209)

Godset/kungsgården Tuna, inom 90x70-80 m stor yta (NNV-SSO) utsträckning efter äldre lantmäteriakt från år 1651 bestående av stående byggnader samt 2 ...

Slott/herresäte (L1997:4933)

Byggnadsminne, bestående av fyra sammanbyggda längor, 55x48 m, kring en borggård. Förklarat som byggnadsminne enligt beslut av Länsstyrelsen 1935.

Slott/herresäte (L2015:7919)

Almare-Stäket. Grund till Brännvinsbränneri. Kvarnstenar frånkvarnen. Källaren el nedre våningen till ursprungliga huset.Grunden till en flygelbyggnad...

Slott/herresäte (L2002:7870)

Storgårdstomt, ca 180x50-95 m (NNV-SSÖ). Tomten är avgränsad på grundval av 1652, 1694 och 1715 års historiska kartor. På 1652 års karta omfattar tomt...

Slott/herresäte (L1950:4839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.