Småindustriområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika lämningar efter småskalig industriell verksamhet.
Småindustriområde (L1960:9661)

Småindustriområde, ca 135 x 40-80 m (N-S) utmed Ö och V stranden av Örekilsälven, bestående av 1 dammvall och betongplintar, 1 kvarngrund, 2 såggrunde...

Småindustriområde (L1978:9029)

Småindustriområde, ca 180 x 15-40 m (huvudsakligen N-S), bestående av rester efter 3 kvarnar, 1 såg, minst 1 grävd ränna, 1 dammvall och 1 damm. Den e...

Småindustriområde (L1959:1802)

Småindustriområde, ca 80 x 40 m (NV-SÖ), bestående av lämningar efter 1 kvarn och 1 såg. Dessa utgörs av 1 dammvall, rest av, grundstenar efter 1 rams...

Småindustriområde (L2019:420)

Småindustriområde, bestående av minst tre grunder samt dammvall och vattenfåra. De identifierade lämningarna är: 1) Precis nordöst om dagens dammvall...

Småindustriområde (L1958:6327)

1) Pappersbruk och tegelbruk plats för. Totebo pappersbruk fickprivilegium år 1749 och var tydligen igång år 1750. Driftenupphörde år 1880. Pappersbru...

Flintbrottet, Småindustriområde (L1999:1415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1981:5993)

Område med stenbrott bestående av 1 husgrund och 5 stenbrott.Husgrund, 4x3 m (N-S), i S och V finns delvis bevarade grundmurarav kallmurad tuktad grås...

Småindustriområde (L1970:7757)

Kvarnar (3 st), plats för, enligt excerpt. Ej besökt.

Småindustriområde (L2001:757)

1) 2) Område med husbehovsindustrier, 80x35 m st (N-S), beståendeav 1 sågruin, 1kvarnruin, 1 tegelugn, 1 kolbotten och 1 vattenhjulsränna.1) Sågruin, ...

Småindustriområde (L1986:1944)

Område med kalkugnslämning, kalkbrott och avfallshögar, ca 170 x 70 m (NV - SÖ). Kalkugnslämningen, längst i SÖ, är 15 x 15 m och intill 2 m h, beståe...

Småindustriområde (L1936:6813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2004:3380)

Område med 3 kvartsbrott, ca 60x20 m (NV-SÖ), bestående av: Kvartsbrott, 2,7 m l (Ö-V), 0,8 m br och 0,5-0,6 m dj. Tydliga spår av saknade bitar/klump...

Småindustriområde (L1945:1367)

Kalkbruk, ca 260-310x230-280 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 2 kalkugnsruiner och ett flertal kalkbrott. Kalkugnsruinerna är närmast runda, kvadratisk...

Småindustriområde (L1978:3862)

Lämning efter kraftverk samt järnmanufakturindustri m m, 100x30 m (Ö-V) Inom området är dammvall, kvarnränna, 2 husgrunder samt kvarstående byggnad. D...

Småindustriområde (L1971:2796)

Område med 5 stenbrott 36x28 m (NNO-SSV). Brotten är oregelbundna ca 2-4 m i diam och intill 0,9 m dj, varav 2 är vattenfyllda. På en av brottytorna ...

Småindustriområde (L1969:3387)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1981:8998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2000:6715)

1) Kalkbrott, 2 st, av okänd utsträckning. Är enligt geologiska källor ochtolkning av fotobilden belägna i N och S delen av samfälligheten,samt är 35-...

Småindustriområde (L2022:952)

Rester efter kiselgurindustri. Inom ett ca 300 x 200 m stort område (NO-SV) påträffades rester av en rullugn, 3 husgrunder samt ett område där diatomi...

Småindustriområde (L1981:6506)

Småindustriområde, ca 65x30-40 m (NÖ-SV), bestående av 1 såggrund och 2 husgrunder. Husgrund 1, belägen intill S om ån, 20x5 m (NV-SÖ) och 4 m h. Vä...

Småindustriområde (L2001:6853)

Stampverksområde, 600 x 150 m (NV-SÖ), samt 370 x 100 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 grunder efter stampverk, 1 kanal, 1 dammvall, fundament för vattenrä...

Bäckabo kalkbruk, Småindustriområde (L1963:7138)

Kalkbruksområde, ca 240x70-160 m st(NNÖ-SSV), bestående av 1 kalkstensbrott, 3 kalkugnsruiner och 1 rödfyrsområde. Kalkstensbrottet, i områdets NÖ de...

Småindustriområde (L2021:6568)

Småindustriområde, ca 95x75 m st ( (NO-SV), beläget på ömse sidor vägen. Bestående av 8 brottytor, 3-30 m långa, 1-4 m dj, uttag i 1-2 nivåer. Märken ...

Småindustriområde (L1949:7615)

Område med stenbrott, bestående av 3 stenbrott. Stenbrott, rund, 3 m diam och 0,5 m dj. Rest av bearbetad sten. 20 m V om är: Stenbrott, rund, 4 m di...

Småindustriområde (L1936:2976)

Plats för 1) kvarn, 2) såg och 3) spånhyvel. Kvarn fanns från1754 och en såg tillkom på 1800-talets mitt.

Småindustriområde (L2013:8031)

Område med kvarnlämningar, ca 25x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kvarngrund, 1 brunn och 1 damvall. Belägna i en ca 1,5-2 m dj grävd kanal. I NV är kvarn...

Kvartsgruvan, Småindustriområde (L1999:318)

Kvartsbrott bestående av 2 gruvhål och ett kvartsbrott?Gruvhål, 18x7-10 m (NNÖ-SSV) ca 5 m dj. Gruvhålets botten ochNV-långsida ärkraftigt belamrad me...

Uddagårdens kalkbruk, Småindustriområde (L1960:6529)

Kalkbruksområde, ca 770x670 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 kalk-respektive alunskifferbrott coh 1 rödfyrsområde. I områdets NV-V del är en intill 10 m h ...

Småindustriområde (L1939:7510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2001:6359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1960:9735)

Småindustriområde, uppgift om, ca 150 x 30-50 m (N-S). I området har funnits 1 kvarn,1 sågverk och 1 tegelbruk. Kvarnverksamheten pågick från mitten ...

Småindustriområde (L1993:4078)

Lämningar efter såg samt kvarn?, bestående av en husgrund (med spismursrest och källargrop), två husgrundsterrasser, enstaka grundstenar, en fördämnin...

Småindustriområde (L2005:8098)

Småindustriområde 50x25 m (Ö-V) bestående av 1 dammvall, 1 kvarnlämning, 1 såglämning, och 1 lämning efter stickhyvel. Dammvallen är 19x4 m (N-S) och ...

Småindustriområde (L1959:1608)

Småindustriområde, ca 320 x 30-50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av minst 2 kvarngrunder, minst 3 dammvallsrester, minst 5 grävda rännor och flera stenskodda ...

Småindustriområde (L1959:18)

Småindustriområde, ca 70 x 30-50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 torvtäkter. Dessa är ca 70 respektive 40 m l (ÖNÖ-VSV), 30 resp 20 m br och 0,4 - 1 m dj....

Småindustriområde (L2009:8553)

Kvarnlämning och sågverkslämning, bestående av 1 stensatt kanal och bäck. Stensatt bäckfåra, 14 m l (NNV-SSÖ), på Ö sidan om bäckfåran är en 5 m l (ÖN...

Småindustriområde (L1948:7590)

Kvarnstensbrott, 30x5-20 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenbrott. Stenbrotten är 20x10-12 m och 9x6 m st och 0,6-0,7 m dj. Kring kanterna ligger skrotsten...

Småindustriområde (L2022:10584)

Småindustriområde, ca 78 x 27 m (NNV-SSO), med damm och grunder intill ån. Utskovsdamm av betong samt anslutningsdammar av betong och stenar. Strax up...

Småindustriområde (L1976:1895)

1) Kalkugnsruinkulle, oregelbunden, 13-14 m st och 3 m h. Delvis öv ertorvad med i ytan ofullständigt brända kalkstenar, samt ? . I mitten en grop, ...

Småindustriområde (L1995:6028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1963:887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1959:1450)

Område med torvtäkt, ca 190 x 40 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 täkter, oregelbundna, 40 - 70 m l, 20 - 40 m br och 0,4 - 0,6 m dj.

Småindustriområde (L1951:1342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1959:1480)

Område med torvtäkter, ca 90 x 30-70 m (N-S), bestående av 2 täkter. Dessa är ca 70-90 m l (N-S samt Ö-V), 20 - 30 m br och 0,2 - 0,6 m dj. N om områd...

Småindustriområde (L1947:9059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1960:3236)

Småindustriområde 45x25 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 kvarngrund; hjulkvarn, 1 husgrund 1 hjulbäck, 2 kvarnstensfragment. Dammvallen är 15 m l p...

Småindustriområde (L1992:4056)

Plats för kvarn och vattensåg, enligt tidigare anteckningar samtortsbefolkningen på angiven plats har en kvarn och en vattensåglegat under slutet på 1...

Småindustriområde (L2001:5517)

Område med stenbrott, 170x130 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 10brott, 3-15 m diam och intill 2 m dj, grunda och igenväxta,vanligen torrlagda och ofta me...

Småindustriområde (L2022:2193)

Småindustriområde, 85 x 45 m (NV-SÖ) bestående av minst 4 husgrunder och 1 dammvall. Centralt inom området är en husgrund kallmurad ca 10 x 5 m (N-S) ...

Småindustriområde (L1956:5587)

1) Lämningar efter sentida kvarn och benstamp; bestående av 1 10m l stenskoning (NV-SÖ) (del av husgrund) av 0,3-0,6 m ststenar, 2 kvarnstenar av sand...

Småindustriområde (L1992:5146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1940:8252)

Småindustriområde, inom 8-60 x 8-20 m (ÖSÖ-VNV) plats för såg- och mjölkvarnar hörande till Överboda prästgård, markering enligt äldre lantmäteriakt....

Småindustriområde (L1978:1014)

Kvarnlämning efter Falsehults och Höghults kvarn, 15x10 m (NÖ-SV), bestående av 1 kvargrund, 1 hjulgrav samt 1 dammvall. 1) Kvarngrund?, rest av, best...

Småindustriområde (L1972:8596)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1956:8797)

Småindustriområde, ca 62×10-30 m (NÖ–SV), bestående av 1 kvarn, 2 husgrunder, och 1 vattenränna. Husgrunden efter kvarnhuset är 15 m l, 11 m br best...

Småindustriområde (L2005:8694)

Område med småindustri, 80x10-25 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall, 1 vadmalsstamp, 1 såglämning, 1 husgrund, 1 jordkällare, 1 lämning av ekonomibygg...

Småindustriområde (L2022:2828)

Småindustriområde, ca 20×15 m (ÖSÖ–VNV), bestående av , 1 stensatt åfåra, 1 husgrund. Husgrunden är 12 x 10 m st. I husgrunden södra del finns en hjul...

Småindustriområde (L1950:2153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1965:2963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1992:6110)

Småindustriområde, ca 50x25 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 kalkugnar. Ugnarna syns som en ca 3x3 m st och 1 m dj sänka i Ö-V riktning. Enstaka kalkstenar...

Småindustriområde (L2020:6186)

Småindustriområde, ca 70x20-40 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kvarngrund, 1 dammvall, 1 vattenränna, 1 strandskoning, och 1 husgrund med spismursröse....

Småindustriområde (L1963:7839)

1. Område med kvarnstensbrott, ca 150x20-30 m (N-S), bestående av11kvarnstensbrott, gropformiga och oregelbundet rundade, 6-15 m diamoch 2-3 m djsamt ...

Småindustriområde (L1978:9677)

Småindustriområde ca 75x25 m. Platsen för Åkrokens kvarn, med tillhörande såg och spånhyvel. Anläggning omfattar stora kallmurade sektioner samt yngre...

Småindustriområde (L2000:2547)

Småindustriområde bestående av en träindustri med sågverk och en dammvall. Dammvall av jord och sten. S om ån (NÖ-SV) är dammvallen ca 33 m l (NNV-SS...

Småindustriområde (L2001:1329)

Område med stenbrott, 70x25 m (NV-SÖ), bestående av 3 stenbrott med blockutbrutna och spridda åt SV slänten. Området delvis slybevuxet.

Småindustriområde (L1980:5868)

Område med täktgropar, ca 50x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 gropar, ca En grop är oval, ca 3x2,5 m, oval bottenplan ca 1,5x1 m (N-S) och 0,9 m dj. Omg...

Småindustriområde (L2021:4033)

Småindustriområde, ca 160 x 60 m (N-S), bestående av 2 dammvallar, minst 1 sågplats, minst 1 kvarnplats, 2 husgrunder, samt 2 rännor. Den södra, upps...

Småindustriområde (L2000:3938)

Småindustriområde, ca 150 x 40-90 m st (NV-SÖ) bestående av minst 8 kvarnstensbrott, 10 skrotstensvarp samt 2 diken. Kvarnstensbrotten är oregelbundna...

Småindustriområde (L1946:6093)

Småindustrilämning, ca 40x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammbyggnad samt rester efter (enligt uppgift) 1 ramsåg, 1 vadmalsstamp och 1 kvarn samt vatten...

Småindustriområde (L1967:5017)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1980:302)

1) Industribrukslämning med:Grundrest av vattentröska, 7x3 m (N-S), intill 1 m h och 0.4-1 mst stenar.Ca 3 m Ö om denna är:Stenskodd kanal, 20 m l och...

Småindustriområde (L1950:3771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1984:7453)

Industrilämning, inom ett område 100x70 m st (SÖ-NV) bestående av3 husgrunder, utgörande 1 kvarn, 1 såg och 1 med obestämbarfunktion, samt 1 kombinera...

Småindustriområde (L1950:6435)

Industrilämning bestående av; inom ett 250x50 m (NÖ-SV resp N-S) stort område, lämningar efter såg och kvarn samt bebyggelselämningar. Bebyggelselämni...

Småindustriområde (L1959:2847)

Småindustriområde, ca 130 x 20-30 m (NÖ-SV), bestående av 1 kvarngrund, 2 rännor, minst 1 dammvall, 1 kvarnsten, 1 kraftverksbyggnad och uppgifter om ...

Småindustriområde (L1963:7109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1965:5091)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2018:1276)

Småindustriområde bestående av flera mindre stenbrott i bergsbrant, 34 m långt, 13 m brett och ca 4 m högt. Ca 6 st brottytor, alla i 1 nivå, belägna ...

Småindustriområde (L1978:2956)

Småindustriområde. Längs åns V strand samt på ön är bevarade kallmurar, intill 3 m h. På Ö sidan av ön och ute i forsen anlades 1688 ett borrhus till...

Småindustriområde (L2020:6178)

Småindustriområde, ca 75x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 strandskoningar. Strandskoningarna är 10-30 m l, 0,5-0,6 m br och 0,5-0,6 m h av 0 2-0,9 m st...

Småindustriområde (L1978:2270)

Kvarnlämning, 150x30 m (Ö-V), bestående av 1 kvarngrund, 3 kvarnrännor samt 1 dammvall. Kvarngrunden är 8x6 m (N-S), kallmurad, intill 1,9 m h. I ansl...

Småindustriområde (L1956:6188)

1) Inom ett ca 90x40 m st område (Ö-V) är i V delen: 4kalkbrännungnar (ursprungligen 6) belägna i 2 rader. Ugnarna ärca 14 m h. Yttre diam är 6,5 m, i...

Småindustriområde (L2022:10319)

Småindustriområde (cirka 39 meter NNO-SSV) bestående av ett stenfundament som går över vattendraget Strömsbäcken (ursprungligen en äldre bro). Bron fi...

Småindustriområde (L1987:9334)

Kalkindustriområde, ca 120x80 m (NÖ-SV), bestående av 1 kalkugn, 1 husgrund och ett antal kalkbrott. Kalkugnen är ca 3x3 m invändigt med ett synligt...

Småindustriområde (L1971:7961)

Småindustriområde, 80x45 m (Ö-V), inom vilket lämningar kan förväntas påträffas efter kvarn och såg samt mjölnarstuga, belagt genom karta från 1686. V...

Småindustriområde (L2020:7890)

Skog & Historia granskning 2018 Såg och kvarnlämning, inom ett område av ca 35x20 m (NÖ-SV) bestående av 1 dammvall, 1 husgrund, 1 hjulgrav och 1 fund...

Småindustriområde (L1942:1818)

Lämningar efter kalkframställningsindustri, inom ett 130x16 m (NNV-SSÖ) stort område, bestående av 2 kalkugnar, och husgrunder av industribyggnader. ...

Småindustriområde (L2021:7124)

Småindustriområde, ca 100x30 m st (NV-SO), bestående av fyra uttag, 5-35 m st, 0,5-2 m dj. Uttag i 1-2 nivåer. Block och skrot. Märken efter borr, rem...

Småindustriområde (L1981:1260)

Provgropar för grustäkt. Inom det streckade området är 2, ca10x10 m st fördjupningar, som är stenröjda. Möjligen provgropar.

Småindustriområde (L1962:1730)

Kalkugnar. Inom området 250x100 m (NO-SV) är minst ett 10-talkalkugnar. Dessa är 14-15 m l, 9-10 m br och 4-5 m h, medöppningen åt NV. Ugnarna är uppb...

Småindustriområde (L1993:2784)

1) Lämningar efter kvarn och såg, bestående av en husgrund efterkvarnhus, en ränna och träkonstruktioner i bäcken.Enligt tidigare anteckningar anlades...

Småindustriområde (L1972:3889)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1963:8445)

Område med kvarnstensbrott, ca 280x100 m (VNV-ÖSÖ), bestående av15kvarnstensbrott, närmast gropformiga och rundade till avlånga, avgängse storlek,stäl...

Småindustriområde (L1959:4758)

Småindustriområde, ca 100 x 60 m (N-S), bestående av 1 kallmurad kant (grund efter äldre byggnad?) och uppgifter om minst 2 kvarnar, 4 sågar, dammvall...

Skålberget, Småindustriområde (L2000:9354)

1) Kalkbrott, 120x120 m (NV-SÖ) och nu 3-7 m dj, bestående av 2 kalkbrott. Denvattenfyllda delen i N är 4-8 m dj till vattenytan.En 12 m br öppning är...

Småindustriområde (L2019:2300)

Småindustriområde 220x10-50 m (Ö-V) bestående av fyra husgrunder, 1 dike ränna, 1 eventuell dammvall samt en stensatt strandskoning. En av husgrundern...

Småindustriområde (L1977:1526)

1) Kalkugn, rest av, 10 m i diam, sannolikt rund och 1-1,5 m . N ästan helt övertorvad och starkt raserad. Grop, 2,5 m i diam och 1 m dj. Öppning trol...

Småindustriområde (L1940:3749)

Småindustriområde, 30x20 m (NV-SÖ). På området är 2 kalkugnar och 1 upplag. Den N kalkugnen är 6x4 m st och 0,3 m h, med en grop i mitten, 4x1-1,5 m ...

Minnesfjället, Småindustriområde (L1962:8489)

Område med kvanstensbrott, ca 400x50 m (NNV-SSÖ), bestående av 13brott,varav flera (6) med gruvgångar. I V är nedgången till ett underjordiskt kvarnst...

Småindustriområde (L2010:4355)

1) Lämningar efter kvarn och såg, bestående av 1 kvarnbyggnad, 2kvarnstenar kallmurade vattenrännor och 2 grunder till sågverk.Beväxt med lövsly.