Småindustriområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika lämningar efter småskalig industriell verksamhet.
Småindustriområde (L1991:4686)

Område med kalkugn, vägbank och stenbrott, ca 100x60 m st.Kalkugn, 6-8x15 m (NV-SÖ) och intill 1.5 m h med kallmurade sidorav 0.5-1.0 m st stenar. Ugn...

Småindustriområde (L2020:10192)

Småindustriområde, 130x25-65 m (NÖ-SV), bestående av 2 husgrunder, 1 tjärdal, 1 betongfundament, 1 uppstaplad hög med sten samt minst 2 grävda diken. ...

Småindustriområde (L1979:3246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2018:1331)

Småindustriområde bestående av 4 större stenbrott. 1) Brottyta (N-S) i 1 nivå, 8x7x0,8 m stort, bredkils- och remmarehål, skrot-, avfall- och skärvste...

Småindustriområde (L1978:3862)

Lämning efter kraftverk samt järnmanufakturindustri m m, 100x30 m (Ö-V) Inom området är dammvall, kvarnränna, 2 husgrunder samt kvarstående byggnad. D...

Småindustriområde (L2002:5460)

Kvarnlämning, ca 20x10 m. Inom området finns rester av kvarnbyggnad i form av tuktad stenrad delvis belägen i bäcken, ca 5x2 m. Intill stenraden finns...

Småindustriområde (L2020:3092)

Småindustriområde, ca 140x15-70 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall, 1 sågverksgrund, 2 rännor, 1 stenfundament, 1 husgrund och 1 kvarnbyggnad. I NÖ än...

Småindustriområde (L2008:4290)

Småindustriområde, 45x10 m (NV-SÖ), bestående av 3 husgrunder, varav en med eldstadsrest, efter olika typer av industribyggander. Enligt skylt i närhe...

Småindustriområde (L1969:5135)

Småindustriområde, ca 280x15-30 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kraftverksgrund, minst 6 dammvallar, 1 kvarnsten, 2 rännor, flera betongfundament till två...

Småindustriområde (L1951:1713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2001:7712)

Kalkbrott, 70x20-40 m (NÖ-SV), bestående av 2 brott och 1husgrund.Brotten är 7-15-2.5 -10 m (varienrande riktningar) och 1-2.5 mdj, ej vattenfyllda.I ...

Småindustriområde (L1999:3148)

Tegelbrukslämning. Område med kvarn- och såglämning, 170x60-130 mst (N-S),bestående av 2 stensatta vattenrännor och 10 husgrunder, 1 kvarnhus och 1 så...

Småindustriområde (L1935:4596)

Industrilämningar inom ett område, 140x120 m st är rester efterkvarn- såg- och kraftverksanläggningar. Området var vidinventeringstillfället kraftig...

Småindustriområde (L1969:5101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Karlsfors bruk, Småindustriområde (L1972:6578)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Småindustriområde (L1936:2889)

Lämning av såg och kraftverk i form av fundament tillfördämningsanläggning, vattendelare. Eventuellt flera spårlängre ner vid bäcken kunde p g a svår ...

Småindustriområde (L1971:8736)

Småindustriområde ca 35-55x45 m (NV-SO) bestående av kvarn och såglämning. I Ö är dammvall ca 50x3-5 m (NV-SO)och intill 3 m h av huggen natursten. V ...

Småindustriområde (L1980:1305)

Småindustriområde, ca 45x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 såg och dess sågplats (V om bäcken) och 1 kvarn och dess kvarnplats (Ö om bäcken). Kvarnruinen...

Småindustriområde (L2021:5172)

Område med industrihistoriska lämningar, ca 150x40-95 m (NNV-SSÖ), bestående av 9 grunder av olika utseende och separat beskrivna nedan. Enligt karta...

Gruvhål, Småindustriområde (L1944:2144)

Kalkbrott med kalkugn, bestående av:1) Brottäkt (NNÖ-SSV) 14 m l, 4 m br och 1.5-2 m dj.2 m SSV om nr 1 är:Brottäkt (NNÖ-SSV), 22 m l, 3-9 m br och 0....

Småindustriområde (L1978:2692)

Kvarnlämning, 75x15 m (N-S), bestående av kvarngrund samt kvarnränna. Kvarngrund, 10x8 m (N-S), kallmur, 0,6-1,5 m h. Omedelbart V härom är kvarnränna...

Småindustriområde (L2005:8098)

Småindustriområde 50x25 m (Ö-V) bestående av 1 dammvall, 1 kvarnlämning, 1 såglämning, och 1 lämning efter stickhyvel. Dammvallen är 19x4 m (N-S) och ...

Småindustriområde (L1978:5207)

Småindustriområde, ca 140 x 15-100 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 damm, 1 fall och 1 stenskodd ränna. Dammvallen är ca 30 m l (N-S), 2 m br och ...

Småindustriområde (L1977:88)

Dammvallar och plats för kvarn. Vallarna är ca 250 m l, 1-2,5 m br och 0,6-0,3 m h. Består av intill 0,8 m st gråstenar med jordv all på insidan. På d...

Småindustriområde (L1974:1096)

Industrilämningar med äldsta industrin från sekelskiftet, följd av kraftverk1918, ett par år därefter sågverk och smedja samt omkring 1925 vaddfabrik....

Småindustriområde (L1940:13)

Småindustriområde, ca 40x25 m (N-S). Inom området finns 2 spisrösen och 2 gropar. Spisröserna är 2-3 m i diam och 0,3 m dj. Sannolikt är det lämningar...

Småindustriområde (L2020:6188)

Småindustriområde, ca 45x10-15 m (Ö-V), bestående av 1 kvarngrund och 1 vattenränna. I områdets V del är en grund till hjulkvarn, 6x6 m st och intill...

Småindustriområde (L1944:444)

Kvarnbyggnad och sågbyggnad. Kvarnen är en hjulkvarn. Enligt 1960års inventering skall kvarn ha funnits på platsen sedan1400-talet. Nuvarande byggnade...

Småindustriområde (L1940:7161)

Tröskverkslämning, 60 x 25-40 m (N-S), bestående av 2 husgrunder, 1 grävd kanal och 1 brofundament. Husgrunderna ligger i vinkel, 50 x 25 m (N-S) tota...

Småindustriområde (L1973:1455)

Bebyggelselämning, sentida industrianläggning, bestående av två husgrunder med gjutna källare av betong. Vattenreservoarer till Mariannelund.

Tomtens kalkbruk, Småindustriområde (L1960:4671)

Kalkbruksområde, 380 m l , 250 m br (NNÖ-SSV),bestående av 1 kalk- respektive alun skifferbrott och 1 skrotstenstipp. Kalkbrottet, i områdets S-V del...

Småindustriområde (L1959:1117)

Område med torvtäkter, ca 130 x 30-60 m (N-S), bestående av minst 4 torvtäkter. Dessa är 15 - 70 m l (N-S), 4 - 20 m br och 0,4 - 0,8 m dj. Flera gräv...

Småindustriområde (L1996:7366)

Småindustriområde, ca 25 x 10-25 m (N-S), bestående av lämningar efter 2 kvarnar och 1 sågverk. Dessa utgörs av 1 dammvall, 1 kvarngrund och 1 kvarn-/...

Småindustriområde (L1994:5035)

Lämningar efter sågverk och kvarn, bestående av en stenvall, enstenrad, enstaka grundstenar, sju betongplintar och en grävd ränna.Stenvallen, löper lä...

Småindustriområde (L2020:808)

Område med kalkbrott, ca 135x70 m (ONO-VSV), bestående av många små kalkbrott, intill 3,5 m dj.

Småindustriområde (L2002:3846)

Ångsåg- och kvarngrund. Se inventeringshandlingarna.

Småindustriområde (L1936:7410)

Område med plats för såg, kvarn och spånhyvel. Platsen har p g atidsbrist ej besiktigats.

Småindustriområde (L1978:9619)

Småindustriområde, ca 87x68 m (NV-SÖ), bestående av grunder efter flera anläggningar och byggnader kopplade till kvarn- och sågverksamhet. Kvarn- och...

Småindustriområde (L2008:7551)

Småindustriområde, 30x10-25 m (NNV-SSÖ respektive VNV-ÖSÖ), bestående av 2 husgrunder och 1 dammvall. Den ena husgrunden, i områdets NNÖ del, är 8x5 ...

Småindustriområde (L2023:657)

Småindustriområde 130 x 100 m (NV–SÖ), bestående av 2 hjulgravar, 2 stensatta kanter, 1 plats för såg, 1 husgrund historisk tid, 1 ledarm, 1 brofäste ...

Småindustriområde (L1992:1903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2001:6353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2019:47)

Område med lämningar efter skifferbrytning, ca 150-300 x 50-200 m (NV-SÖ). Inom området finns ett dagbrott (120 x 10-40 m, N-S) och ett stort antal sk...

Småindustriområde (L1946:7999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1948:6517)

Småindustriområde, 25x10 m (N-S), bestående av 2 kolugnar. Ugnarna är ca 4 m diam och 1,5 m dj. Insidan består av tegel. Väggarna är 1-2 m br och är u...

Småindustriområde (L2000:3495)

Kvarnområde, bestående av grundrester, utbyggd vattenräna ochfördämningsvall.Grundresterna är de bäst bevarade. De kvarstår till en höjd av ca3 m. De ...

Småindustriområde (L2003:1982)

Såg och kvarn.

Småindustriområde (L1959:3649)

Småindustriområde, ca 95x20-35 m (NÖ-SV), bestående av 1 kvarngrund, 1,5 kvarnstenar, 1 fördämningsmur, 1 vattenränna, 1 såggrund och en stensatt grop...

Småindustriområde (L1965:7428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1978:2798)

Lämning efter textilindustri, 30 x 30 m. Inom området är en välvd dammvall (NO-SV), 25 m l, intill 3,5 m h, av huggen sten, på insidan förstärkt med b...

Småindustriområde (L1959:4259)

Område med stenbrottslämningar, ca 130x10-50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 16 avskilda men närliggande lämningar. Spår efter rundkil, bredkil, remmare och...

Småindustriområde (L2015:5913)

Småindustriområde, ca 35x10-25 m (NV-SO) innehållande dammvallar, husgrunder/kvarngrunder och rester av kvarnrännor. I SO är en utskovsdamm av sten, c...

Småindustriområde (L1959:9468)

Uppgift om såg och kvarn. Bestående av en fördämningsdamm(uppodlad). Inga synliga rester syns vid bäcken.

Småindustriområde (L2021:2998)

Småindustriområde, ca 35x5-20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 benstampsgrund, 1 kvarnhjulhusgrund, 1 ränna och 1 fundament till dammvall. Benstampgrund, ...

Småindustriområde (L1960:9777)

Småindustriområde, ca 120 x 20-40 m (NÖ-SV), bestående av lämningar efter kvarnar och sågar. Dessa utgörs av 3 kvarn- och/eller såggrunder och 1 dammv...

Småindustriområde (L1976:1895)

1) Kalkugnsruinkulle, oregelbunden, 13-14 m st och 3 m h. Delvis öv ertorvad med i ytan ofullständigt brända kalkstenar, samt ? . I mitten en grop, ...

Småindustriområde (L1937:6566)

Industrilämning efter kraftstation, 115x70 m (Ö-V). I området är 1 damvall, 1 vattenrör och 1 kraftverksbyggnad. Dammvallen är 70 m l (N-S), 4-8 m br...

Småindustriområde (L1980:6998)

Småindustriområde, ca 130x5-25 m (NNV-SSÖ) st, bestående av 1 grund till sämskskinnstamp (med hjulgrav och vattenränna samt fundament till vattentuben...

Småindustriområde (L1993:5014)

1) Hyttområde, 125x50 m (NÖ-SV), bestående av masugnsruin, slaggvarp, två terrasseringar, enstaka grundstenar, dumphögar och rest av dammkanal.Masugns...

Småindustriområde (L1981:5500)

Område med täktgropar, ca 80x40 m (NV-SÖ), bestående av ett20-tal gropar, oregelbundna, kvadratiska och närmast runda, 2-7m st, vattenfyllda. En del a...

Småindustriområde (L2001:7594)

Kvarnlämningar, inom ett 45x25 m st område (Ö-V), bestående av 1fördämningsvall, 1 otydlig grundlämning efter kvarn och 1otydlig lämning efter reststu...

Småindustriområde (L2021:7299)

Stenbrott, granit. Ett stort antal uttag (angivet antal är en grov uppskattning) inom en ca 200x160 m st (NO-SV) yta. Märken efter remmare, bredkil, r...

Småindustriområde (L2023:684)

Område med träindustri, 90 x 12–70 m (NÖ–SV) bestående av 1 skäkt, 1 hyvleri, 1 såg, 1 hjulgrav och en stenkant. Skäkten är 9 x 7 m (NÖ–SV), belägen i...

Småindustriområde (L1983:8215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1959:4648)

Småindustriområde, ca 200 x 30-50 m (N-S), bestående av byggnader och lämningar efter kvarnverksamhet och färgeri. Dessa utgörs av flera byggnader, 1 ...

Småindustriområde (L2003:4677)

Område med industrilämningar, 180x90 m (VNV-ÖSÖ), bestående avförmodad hammarplats, slaggvarp, kolhusgrund, kvarnruiner,vattenränna, kanal, dammur, hå...

Småindustriområde (L1959:4937)

Småindustriområde, ca 50 x 50 m (N-S), bestående av lämningar efter 1 kvarn, 1 textilfabrik, 1 kraftverk och 1 vadmalsstamp. Dessa utgörs av 1 dammval...

Småindustriområde (L2021:6745)

Småindustriområde, ca 80x10-30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 sågverksgrund, 1 grävd ränna, 2 kvarngrunder, 2 husgrunder, lämningar efter 2 dammvallar oc...

Småindustriområde (L1956:4802)

1) Område med kvarnanläggningar, bebyggelselämningar, varlvbrooch slaggförekomst bestående av. (1) 3 vattenkvarnar av vilka endrives med vattenturbin ...

Småindustriområde (L1946:7761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1960:9856)

Småindustriområde, ca 80 x 50 m (Ö-V), bestående av lämningar efter sågverk och kvarn. Dessa utgörs av 1 dammvall och 1 såggrund. Dammvallen, belägen ...

Småindustriområde (L2001:757)

1) 2) Område med husbehovsindustrier, 80x35 m st (N-S), beståendeav 1 sågruin, 1kvarnruin, 1 tegelugn, 1 kolbotten och 1 vattenhjulsränna.1) Sågruin, ...

Småindustriområde (L1971:7780)

Småindustriområde bestående av befintlig kvarnbyggnad (museikvarn, ej i bruk) och f.d. såg (riven), vattenränna, fundamnet till fördämning. Vattenhju...

Småindustriområde (L2013:9662)

Område med småindustri, bla. mjölkvarn och sågkvarn kända från karta från 1696, i bruk till ca 1960. Kvarndammen och kvarndammsbro undersöktes år 2013...

Småindustriområde (L1939:3166)

Kvarn- och sågområde, inom 100x30-70 m st område, utsträckning efter dagens lämningar och äldre lantmäteriakter. Inom område finns två dammvallar, ste...

Småindustriområde (L1956:6188)

1) Inom ett ca 90x40 m st område (Ö-V) är i V delen: 4kalkbrännungnar (ursprungligen 6) belägna i 2 rader. Ugnarna ärca 14 m h. Yttre diam är 6,5 m, i...

Småindustriområde (L1993:1802)

Lämningar efter kvarn och såg, bestående av två fördämningsvallar, två grävda kanaler samt två stenfundament.Enligt ortsbefolkning har här funnits "kv...

Småindustriområde (L1958:5138)

1) Plats för kvarn och såg bestående av en fördämningsvall tilldamm.

Småindustriområde (L2020:2238)

Småindustriområde, 35x20 m stort (N-S). Flera små brottytor belägna i S-sluttning. Flera uttag i lösa block. Enbart märken efter rundkil. Uttag i en n...

Småindustriområde (L1962:9629)

1. Område med kvarnstensbrott, ca 400x15-50 m (N-S), bestående av33 när-mast gropformiga och oregelbundet rundade kvarnstensbrott av normal storlek oc...

Småindustriområde (L2023:2275)

Sågkvarnslämning med oklar utbredning. Lämningen utgörs av grund till såghus, utskov, kvarnränna och damm.

Småindustriområde (L1947:3672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1993:547)

Lämningar efter kvarn och kraftverk, bestående av tre husgrunder,stenskoning och en fördämningsvall.Den ena husgrunden, belägen på V sidan av bäckravi...

Småindustriområde (L1973:2856)

Kvarn- och såglämningar. Främst i form av en dammvall, ca 60 m l(N-S) - (ÖSÖ-VSV) - (VSV-ÖNÖ), 0.7 - 3 m br och 0.2 - intill 1 m h. Ca 25 m S och N än...

Småindustriområde (L1955:847)

Område med husgrunder och vattenkraftsanläggning, 100x80 m(NÖ-SV), bestående av 8 husgrunder, 1 dammvall, 2 brunnar och 2 terrasseringar. Husgrunderna...

Småindustriområde (L2023:5934)

Småindustriområde, ca 60x5-15 m (Ö-V) bestående av fundament till vattentub. Fundamenten (?) i V utgörs av 6 parställda kilade stenar, 0,5-0,9 m st, i...

Småindustriområde (L1938:5767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1995:5019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1975:6143)

Kalkbrottsområde, 10-50x20-50 m (Ö-V), bestående 5 brottytor och 5 högar med brottsten. Brottytorna är 7-15x10-20 m st och intill 0,5 m dj. Brottytorn...

Småindustriområde (L1943:9735)

Småindustriområde, 130x50 m st (NV-SÖ), bestående av två husgrunder, en mur samt rännor, tillhörande smedja, stångjärnssmide samt uppgift om benstamp....

Småindustriområde (L1978:1127)

Lämning efter sågkvarn, 40x35 m (Ö-V). Inom området är en dammvall, 40 m l, 3 m br och intill 1,7 m h, med kallmurat ytterliv. Nedströms är rest av ka...

Småindustriområde (L1936:8736)

1) Kvarnar, uppgift om. Enligt LMV-karta från 1764 fanns 5kvarnar. Inga rester finns kvar. På kvarnplatsen är 2)Kraftverkslämningar, bestående av en ...

Småindustriområde (L1974:6206)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Småindustriområde (L2001:1488)

Småindustriområde, bestående av 1 husgrund, 1 vattenränna, 1 grävd kanal och 1 grop. Husgrund, 20x12 m. Kanten är väl synlig. Övertorvad. I V kanten a...

Småindustriområde (L1994:4184)

Kolningsområde, ca 100x50 m (NÖ-SV), med lämningar efter 6 kolugnar i form av kolugnsruiner/ugnsschakt belägna inom två ytor med 15 m:s mellanrum och ...

Småindustriområde (L1972:6138)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1974:2982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1971:1277)

Småindustriområde inom 60x40 m (NV-SO) stort område i anslutning till Radan, bestående av 2 dammvallar, 1 kvarngrund, 1 hjulbäck, 3 kvarnstenar, teras...

Småindustriområde (L1986:1579)

Samfällighet, ca 40x30 m (Ö-V), bestående av linbastu, malttorka, källa, odlingsyta med omgivande stenmurar samt tillfart via väg kantad av stenmurar....

Småindustriområde (L2020:6193)

Småindustriområde, ca 50x20 m (N-S), bestående av 1 grund efter såg, 3 dammvallar och 1 jordkällare. I områdets N del är lämning efter såg, 8x6 m st ...