Småindustriområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika lämningar efter småskalig industriell verksamhet.
Småindustriområde (L2021:5285)

Granitbrott, 50x10-30 m (N-S), bestående av minst 3 brottytor i större stenblock, 2 gropar samt minst 1 hög med skrotsten. Brottytorna är 1,7-3,3x1-2...

Småindustriområde (L1945:6111)

Småindustriområde, 28x10 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 stenbrott ur större stenblock samt omkringliggande skrotstenar. Ett stenbrott i SV är oregelbund...

Småindustriområde (L1970:9758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2000:2547)

Småindustriområde bestående av en träindustri med sågverk och en dammvall. Dammvall av jord och sten. S om ån (NÖ-SV) är dammvallen ca 33 m l (NNV-SS...

Småindustriområde (L2001:4998)

Såg- och kvarnlämningar inom ett 90x80 m st område (Ö-V),bestående av 1 grund och 1 färdämningsvall.Grunden är terrassformad och belägen S om huvudfår...

Småindustriområde (L1944:1199)

Småindustriområåde inom 40x40 m stor yta (NÖ-SV), bestående av lämningar efter kvarn- och sågverksamhet. På åns S sida finns rester efter en kvarngrun...

Småindustriområde (L1966:2108)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2023:683)

Småindustriområde, 70 x 45 m (NÖ–SV), bestående av 1 brandstation, 1 husgrund och 1 strandskoning. Kraftstationen, belägen i områdets SV del är 11 x 9...

Småindustriområde (L1939:1945)

Småindustriområde 60x30-50 m st (NV-SÖ) bestående av 1 kalkbrott och kalkugn? Kalkbrottet är 60x30-40 m st, 2-5 m dj med ställvis lodräta bergväggar ...

Småindustriområde (L2020:5928)

Småindustriområde, ca 45x25 m st (N-S), bestående av 1 dammvall och 2 vattenrännor. I området S del är dammvall/bro, 6x4 m st (Ö-V) på ömse sidor av ...

Småindustriområde (L1997:2012)

Såglämning, 75x20 m (NÖ-SV) beståendeav husgrunder 5x5 och 4x12 m, SV om väg. NOom vägen är en grävd fåra, 5 m br vilkenleder vattnet förbi kvarngrund...

Småindustriområde (L2021:2283)

Småindustriområde, ca 20x10 m st (NÖ-SV), bestående av 1 kvarngrund och 1 dammvall. I områdets NÖ del är en grund efter kvarn, 4x3 m st (NÖ-SV) och ...

Småindustriområde (L1982:7793)

Kalkbruk, ca 90x50 m st (Ö-V), bestående av stenbrott och kalkugn beläget på flackt kalkberg med ett antal brottytor. Över hela området ligger spridd ...

Småindustriområde (L1998:8675)

Kvarn- och såglämningar, bestående av 1 kvarngrund, 6x4 m (Ö-V),tre fragmentariskt bevarade kvarnstenar, en lagersten samtfördämningsvall, 30 m l (NNV...

Småindustriområde (L1992:3675)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1972:3279)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kavlås kalkbruk, Småindustriområde (L1960:6535)

Kalkbruksområde,ca 950 x 230-480 m (N-S), bestående av 1 kalk- resp. alunskifferbrott, ca 45 kalkugnar, 3 skrotstenstippar, 2 rödfyrstippar och 1 drän...

Småindustriområde (L1939:5447)

Såg- och kvarnområde, ca c35x 25 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt storskifte över Lenaberg från år 1759 och laga skifte över Lenaberg från år 1...

Småindustriområde (L1948:3106)

Område med lertäkter, inom ett ca 50 x 50 m st område förekommer minst 10-talet täktgropar, ca 10x5-7 m st och 0,5 m dj.

Limgruvan, Småindustriområde (L2001:6693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2023:7691)

Småindustriområde, 125 x 55 m stort (NÖ–SV) med 1 kvarn, 1 såg, 1 kvarnstall, 1 husgrund, 1 damm, 2 färdvägar, 1 släntmur och 1 ledarm med kanal. Kvar...

Småindustriområde (L1959:9375)

1) Lämningar efter kvarn- och sågställe, bestående av 2fundament. Fundamentet på S-sida av ån 1,70-2,20 m l, 3,0 m h.Kallmurat av 0,3-1,0 m st stenar....

Småindustriområde (L1946:8612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1982:1945)

Såg- och kvarngrund, ca 15x10 m st, bestående av en syllstensram. Vid husgrunden påträffades änden av en knuttimrad stock. Syllstensramen återfinns på...

Småindustriområde (L1977:7743)

Kvarn och sågplats. Av denna återstår fördämningsvallar, en läng re på V sidan av ån om ca 25 m l (VNN-ÖSÖ) och en kortare på den Ö sidan, ca 10 m l (...

Småindustriområde (L1964:7789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1977:8199)

1) Malsten, granit, fragment av, 0,55x0,45 m och 0,2 m h. Trågfo rmad fördjupning, 45x35 cm och 10 cm dj. Avslagen. Har enl gårdsä garen alltid lega...

Småindustriområde (L1945:6778)

Område, ca 40x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 husgrunder och 1 dammvall. Husgrunderna är 5-15x3-4 m och 0,3-1 m h, av 1-3 stockvarv samt löst liggande...

Småindustriområde (L1958:5603)

1) Plats för kvarn och såg, av dessa återstår endast en damm iform av ett vattensjukt område och en fördämningsvall. Sågen varen stickhyvel.

Småindustriområde (L1968:3264)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2000:3937)

Småindustriområde, ca 130 x 55 m (N-S) bestående av minst 6 kvarnstensbrott och 9 skrotstensvarp. Kvarnstensbrotten är oregelbundna, 3-50 m l och 2-10...

Småindustriområde (L1963:7367)

Kalkbruksområde, ca 750x100-250 m (N-S) bestående av ca 35 kalkugnsruiner, 1 kalkbrott, 1 ort, 1 rödfyrsområde och 2 vägar. Kalkugnsruinerna belägna ...

Småindustriområde (L2023:1832)

Småindustriområde, ca 25x15-20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 vattenränna och 2 fördämningsvallar. Vattenrännan, belägen i SSÖ delen av området är ca 20 ...

Småindustriområde (L2020:5962)

Småindustriområde, ca 30x15 m st (NÖ-SV), bestående av 1 kvarngrund och fundament till 1 vattenränna. I områdets NÖ del är grund till skvaltkvarn, 4x...

Småindustriområde (L1959:4006)

Småindustriområde, ca 100 x 60 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall, 1 kvarnbyggnad med tillbyggt kraftverk, uppgifter om 2 kvarnar och 1 benstamp. Da...

Småindustriområde (L1979:5235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L1940:5091)

Småindustriområde, delundersökt, ca 85x20 m (NÖ-SV). Inom området påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2009 ett flertal hjulkvarnar, kvarnrä...

Småindustriområde (L1939:8805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2001:2174)

Område, 60x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 kvartsbrott(?),separat beskrivna. Kvartsbrott(?), 6x4 m (NÖ-SV), vattenfyllt.Stora mängder kvarts omger brot...

Småindustriområde (L1940:4389)

Kalkbrott, 50 x 35 m (Ö-V). På området är ca 10 gropar, troligen skärpningar eller försök till kalkbrott samt 1 källargrund. Kalkbrotten/skärpningarn...

Småindustriområde (L1947:567)

Enligt uppgift av boende i Gravbränna har på platsen funnits en kvarndamm bestående av en 40 m l stenmur. Idag raserad.

Småindustriområde (L2020:5964)

Småindustriområde, ca 45x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 kvarngrund och 1 ledarm/strandskoning I områdets NÖ del och på S sidan av vattendraget är lämni...

Småindustriområde (L2023:7038)

Småindustriområde ca 75 x 35 m (NNV-SSÖ) bestående av minst 2 dammvallar, 2 kvarngrunder och 1 husgrund I uppströms ände, SSÖ delen av området är en ...

Småindustriområde (L2019:2379)

Småindustriområde, ca 195x105 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 kolbotten, minst 2 husgrunder, 1 såg, 1 kvarn, 1 täktgrop och 1 stående jordkällare. Kolbot...

Småindustriområde (L1991:4431)

Kvarnlämningar, ca 220x50 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 kvarngrunder, 1 damm, 4 kvarnfall och 2 fördämningsvallar.Kvarngrunden, som är belägen längst i ...

Småindustriområde (L2022:10580)

Småindustriområde, ca 90 x 45 m (NV-SO), med damm och husgrunder intill ån. Dammvall, ca 20 m lång (N-S) och upp till 3,5 m hög. Över dammen leder en ...

Småindustriområde (L2020:4507)

Småindustriområde, ca 90x15-70 m(NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 1 plan gräsbevuxen yta och 1 ingrävning. Dammvallen är ca 30 m l (ÖSÖ-VNV), 2-10 m...

Småindustriområde (L2023:2885)

Område ca 55 x 40 m (Ö-V). Inom området fanns spår av en kvarnanläggning i form av rännor, ett tjockt lager av tegel samt syllstenar från någon typ av...

Småindustriområde (L2000:1268)

1) Kvarnlämning, bestående av 2 fördämningsvallar, den N 9 m, denS 6 m l, 2-3 m br, 0.3-0.5 m h. I skärning i 2 m br avbrottmellan vallarna syns talri...

Småindustriområde (L1960:9936)

Småindustriområde, ca 45x45 m (NO-SV) bestående av 1 husgrund, 1 dammvall och 1 dike. Inom området finns också 1 stenmur och 3 gropar. Husgrunden best...

Småindustriområde (L1935:4911)

Såg och kvarnlämning, inom ett 110x150 m st (NNÖ-SSV) område ärrester efter såg och kvarnverksamhet. Fördämningsvall, avkallmurad gråsten, 7x4 m st....

Småindustriområde (L1998:7779)

1) Kvarnlämning, bestående av mur längs rännan, ca 3 m l ochmurar i fallet, ca 2.5 m l. Direkt SV om fallet finns rester avsidoränna, ca 2.5 m l och 2...

Småindustriområde (L1959:9468)

Uppgift om såg och kvarn. Bestående av en fördämningsdamm(uppodlad). Inga synliga rester syns vid bäcken.

Småindustriområde (L1935:5674)

Kvarn uppgift om. Enligt uppgift om skall på platsen ha varit enkvarn. Vid inventeringstillfället kunde inga lämningar iaktas.Området är kraftigt ig...

Småindustriområde (L1945:6894)

Torvtäkt, inom ett område av ca 370x190 m (Ö-V), bestående av minst 20 täktgropar och 3 torvladuruiner. Täktgroparna är 60-180 m l (N-S), 2-18 m br o...

Småindustriområde (L2000:2063)

Kvarnlämning, bestående av 2 fördämningsvallar, 15 resp. 20 m l,2-3 m br och 0.5-0.8 m h, övertorvade. Den i Ö är otydlig ochkan vara påförd dumpmasso...

Småindustriområde (L2007:971)

Kolugnslämning, bestående av 1 kolugn, 1 kolbotten, 1 kanal, 2vattenrännor, 1 turbinhus? och 1 fördämningsvall. Kolugnen är 12m diam och 2,5-3 m h. Pi...

Småindustriområde (L2020:808)

Område med kalkbrott, ca 135x70 m (ONO-VSV), bestående av många små kalkbrott, intill 3,5 m dj.

Småindustriområde (L1959:876)

Småindustriområde, ca 80 x 40 m (N-S), bestående av lämningar efter kvarn och sågverk, bestående av 1 dammvallsrest och 2 rester efter husgrunder. Gen...

Småindustriområde (L1959:1884)

Småindustriområde, ca 120 x 90 m (NÖ-SV), bestående av 1 kvarnbyggnad, 1 dammtröskel, uppgifter om ytterligare en kvarn samt ett garveri. Kvarnbyggnad...

Småindustriområde (L1941:4718)

Kalkstensbrott, 150x10-20 m (NV-SÖ). Det NV brottet är 60x5-12 m br och intill 1,7 m dj. Delvis vattenfyllt samt delvis fylld med skrot. Ställvis utme...

Småindustriområde (L1959:4501)

Småindustriområde, uppgift om. Ungefär här har Solvedens kvarn och såg varit belägna enligt häradsekonomiska kartan åren 1890-97. Namnet står utsatt p...

Småindustriområde (L2019:2622)

Småindustriområde 15x 10 m (NÖ-SV) bestående av 2 kvarnstensbrott. I S är ett kvarnstensbrott, oregelbundet, 9 x 1,5-4 (NÖ-SV) och 0,3-0,6 m dj. Öppn...

Småindustriområde (L1993:1155)

Småindustriområde, ca 40 x 35 m (N-S), bestående av lämningar efter kvarn, såg, ångmaskinhus, smedja och stall i form av fyra husgrunder, enstaka grun...

Småindustriområde (L2019:4300)

Småindustriområde, ca 240x20-70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kombinerad väg- och dammvall, 1 grävd ränna, 1 kvarnbyggnad och 1 garveri, uppgift om. Dam...

Småindustriområde (L1959:1872)

Småindustriområde, ca 100 x 50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 kvarngrund, 1 husgrund, 1 grävd ränna, 2 dammtrösklar, kallmurade stenpartier, 1 spinneri, ...

Kärragårdens kalkbruk, Småindustriområde (L1963:7378)

Kalkbruksområde, ca 450x50-310 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 kalk/alun/skifferbrott, ca 20 kalkugnsruiner, 1 rödfyrsområde, 1 husgrund och en väg. Kalk/...

Småindustriområde (L2001:9582)

Område med kalkbränning, ca 20x10 m st (N-S), bestående av 3 kalkugnar, uppgift om,samt kalkstensförekomst.I övre delen av slänt har enligt uppgift av...

Småindustriområde (L1996:7206)

Område med kvarnlämningar, ca 60x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 kvarngrunder och 2 dammvallar. Påträffad i samband med utredning steg 1 utan KML-beslu...

Småindustriområde (L2022:10530)

Plats för Linde såg och tegelbruk 50x25 meter (N-S) enligt häradskartan från åren 1864-67. Omkring 20 m nedströms den befintliga brodammen påträffas l...

Småindustriområde (L2021:4087)

Mellangårdens kvarn och såg, uppgift om. Äldsta kartan som visar ett mer exakt läge är från år 1756. Här låg en brädsåg och Ö om den en mjölkvarn.

Småindustriområde (L1956:8071)

1) Sågverksanläggning och kvarnlämning 115x40-50 m st (N-S),bestående av 1 fördämningsvall och 1 fundament. Fundamentet ärav sten och betong. Lämninga...

Småindustriområde (L1997:4870)

1) Boplats (?), med ungefärlig utsträckning 100x20 m (VNV-ÖSÖ).På boplatsen hittades ett flertal avslag, ett avslaget spån samten kärna.Ca 30 m N om n...

Småindustriområde (L1972:8758)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Småindustriområde (L2013:8031)

Område med kvarnlämningar, ca 25x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kvarngrund, 1 brunn och 1 damvall. Belägna i en ca 1,5-2 m dj grävd kanal. I NV är kvarn...

Småindustriområde (L1965:3835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Savaren, Småindustriområde (L1972:5379)

Bebyggelselämning, sentida. Inom området har det funnits en såg, en kvarn samt en vadmalsstamp. I N delen och Ö om vägen markerar en skylt platsen för...

Småindustriområde (L2001:1488)

Småindustriområde, bestående av 1 husgrund, 1 vattenränna, 1 grävd kanal och 1 grop. Husgrund, 20x12 m. Kanten är väl synlig. Övertorvad. I V kanten a...

Småindustriområde (L1995:6606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2019:5710)

Sågverkslämning, 30-50x35 m (NÖ-SV), bestående av spridda lämningar från sågverk med spånhyvel. På platsen skall även ha funnits en kvarn, men av denn...

Småindustriområde (L1938:1144)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2019:304)

Område med sand-/grustäkt, 50x8 m (N-S), bestående av ca 15 täktgropar. Dessa är 2-4 m diam, intill 1,0 m dj.

Krondiket, Småindustriområde (L2001:3673)

Område med dike/vattenränna för kraftutvinning och dammvall, ca 2000x1-165 m (Ö-V). Diket/vattenrännan är ca 2000 m l och 1-150 m br (Ö-V). Det börjar...

Småindustriområde (L1936:8736)

1) Kvarnar, uppgift om. Enligt LMV-karta från 1764 fanns 5kvarnar. Inga rester finns kvar. På kvarnplatsen är 2)Kraftverkslämningar, bestående av en ...

Småindustriområde (L1942:7384)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Småindustriområde (L1978:9619)

Småindustriområde, ca 87x68 m (NV-SÖ), bestående av grunder efter flera anläggningar och byggnader kopplade till kvarn- och sågverksamhet. Kvarn- och...

Sågen, Småindustriområde (L1960:7127)

Småindustrilämningar efter såg och kvarn inom ett område av 80 x 40 meter (V-Ö), utmed båda sidor om Kolarebäcken. Fornlämningen består av en dammvall...

Småindustriområde (L2008:4909)

Småindustriområde, ca 55x50 m (NÖ-SV), bestående av 1 tegelbruksruin, 1 vadmalstamp och 1 dammvall. Tegelbruksruinen är 8x6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5-2,5 ...

Småindustriområde (L2005:8039)

Området som är ca 90x15 m (NÖ-SV) består av lämningar av 1 fördämningsvall, 1 stickhyvel, 1 elkraftverk, 1 kvarn och 1 vadmalsstamp. Dammvallen är 15...

Minnesfjället, Småindustriområde (L1962:8489)

Område med kvanstensbrott, ca 400x50 m (NNV-SSÖ), bestående av 13brott,varav flera (6) med gruvgångar. I V är nedgången till ett underjordiskt kvarnst...

Småindustriområde (L1947:6099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2024:410)

Småindustriområde, ca 110 x 60 m (N-S) bestående av 1 dammvall, 3 husgrunder och 1 ränna. Dammvall, ca 75 m l (NNÖ-SSV), 3-5 m br och intill 2,5 m h....

Småindustriområde (L1959:414)

Område med torvtäkt, ca 100 x 20-50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 5 täktgropar och 1 grund efter torvlada. Täktgroparna är oregelbundna, 10 - 50 m l...

Småindustriområde (L1961:286)

Område med kvarnstensbrott, ca 480x15-30 m (N-S), enl. ALU-kartanbeståen-de av ca 40 vanligen, oregelbundet rundade och gropformiga brott,varav ca 10 ...

Småindustriområde (L1974:2825)

Kvarn- och såglämningar, uppgift om.

Småindustriområde (L2001:3950)

Vattenkvarns- och vattensågslämning i form av två trä rännor samtdiverseträkonstruktioner inom ett 100x40 st (NV-SÖ) område.

Småindustriområde (L2020:6063)

Småindustriområde, ca 60x30 m st (N-S) område bestående av 4 högar, upp till 2 m h, och vallar med sprängsten på ömse sidor av vattendraget. Sprängför...

Småindustriområde (L1938:506)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Småindustriområde (L2018:1327)

Småindustriområde bestående av 7 mindre stenbrott. 1) Brottyta i 1 nivå, 3x2x0,5 m stor, bredkilshål, lite avfallssten. 2) Brottyta i 2 nivåer, 7x7x1,...

Småindustriområde (L1971:1202)

Enligt uppgift plats för kvarn, såg, smedja, vagnmakeri. Av bevarade lämningar finns en vattenhjulsränna, 16 m l, 2 m br, intill 0,9 m dj av huggen na...