Tegelindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts för eller i samband med tegelbränning.
Tegelindustri (L2009:2021)

Medeltida tegelugn, enligt Frödin. I dag synlig som en jordkulle, ca 20 m i diam, liggande i den kraftigta s-sluttningen mot bäcken. I mitten är en T-...

Tegelindustri (L1959:7572)

1) Tegelbruk, 10x8 m (NNÖ-SSV) med bevarade yttermurar, 1,5-2 mbr och 1,7-2 m h av 0,5-0,8 m st stenar. Inre mått 6x5. I NNÖ ären öppning, 2 m br och ...

Tegelindustri (L1996:6173)

Tegelugn. Måttliga tegelrester i form av sten och takpannor iakttogs vid besiktning 2002, i öppen åker. I områdets N del finns en svagt skönjbar försä...

Tegelindustri (L1985:810)

Lämningar efter sentida tegelbruk. Inom markerat område, 100x50 m(N-S) är 2 tegelbyggnader, närmast igenrasade, 1 källargrund, 1husgrund, 1 stensatt t...

Tegelindustri (L2006:1088)

Tegelbruk, uppgift om. På platsen finns tegelrester i markytan ochi NV hörnet av området finns möjligen lertäktsgropen. Källa, IvarLarsson, Rotetorp.

Tegelindustri (L1981:2921)

Lämningar efter tegelbruk, nu bestående av 1 tegelblandadgrushög, 15 m diam och ca 2 m h. Längs NÖ-SÖ kanterna är störrestenar, 0.5-1.5 m st, möjligen...

Tegelindustri (L1972:4613)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av rest av tegelugn, 12x7 mst (N-S) och 1,8 m h, i mitten fördjupning 5x3 m och 1 m dj.Ugnsruinen övertorvad med ...

Tegelindustri (L2013:6297)

Tegelindustri ?, 20x20 m. Inom området finns 3 anläggningar bestående av 1 tegelugn?, 1mur/vall och 1 hög. Tegelugnen är ca 5x3 m (N-S) och 0,3 m h oc...

Tegelindustri (L2002:5104)

1. Tegelbrukslämningar, 30 - 12 m (ÖNÖ - VSV), bestående av 5vallomgivna gropar, 2 - 5 m diam och intill 5 m dj. Minst två harsynliga invändiga kanter...

Tegelindustri (L1980:6606)

Tegelbrukslämning, kvadratisk, ca 10x10 m, med väggar, 1,5 m br och 0,5-3 m h, av huggna stenar, 0,3-1 m h. I S saknas vägg, omedelbart Ö om är det ut...

Tegelindustri (L1937:7672)

Tegelframställningsplats, bestående av husgrund (?). Nedgrävning 9 x 4 m och ca 1 m dj, med rektangulärt bottenplan innehållande tegelkross. N om hus...

Tegelindustri (L1969:4989)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1984:3586)

Tegelbruk, plats för. Enligt kartmaterial från 1700-talet låg det en tegelindustrin öster om landsvägen. Tegelindustrin hade då flyttats från en plats...

Tegelindustri (L2006:1389)

Tegelbrukslämning, ca 75x90 m (N-S), enl. ekonomiska karta 1967.Vid platsen låg ett hus, med fyra lägenheter för arbetare. Där ärnutvå spisrösen. Det ...

Tegelindustri (L1939:5636)

Tegelugn, 4 x 2,5 m (NV-SÖ), i mitten är en stensatt grop, 3 x 1,5 m (NV-SÖ) 0,1-0,3 m dj, öppen mot SÖ. I S kanten på lämningen är några stycken sint...

Tegelindustri (L1943:4706)

Tegelugnsruin, plats för, vid 1953 års inventering registreradsom, 13x10 m (NV-SÖ) med endast några grundstenar synliga samtkrossat tegel. Ladugården ...

Tegelindustri (L1989:2843)

1) Tegelbruk, uppgift om, numera rivet.Enligt markägaren fanns tidigare på platsen ett tegelbruk. Bl.a.skall Hököpinge kyrka samt några längor på gprd...

Tegelindustri (L1951:6701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2011:8421)

Tegelbruk, 320x140-180 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt lantmäteriakt från år 1763. Inom området finns minst 7 husgrunder från 10x6 m till 60x12 m sto...

Tegelindustri (L2016:2972)

Tegelugn? Vid besiktning av ledningsschakt iakttogs flera bitar förslaggat tegel, sannolikt hörande från tegelugn.

Tegelindustri (L1951:6570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2003:9551)

Tegelbrukslämning, plats för. Se inventeringshandlingarna.

Tegelindustri (L1987:5677)

Tegelugnsruin, 8 x 6 m (NV-SÖ), närmast U-formad och 1,5-1,8 m h. Tydligt byggd stenmur i S delen. I mitten är en grop, 6 x 4 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Sa...

Tegelindustri (L2022:3050)

Tegelbrukslämning, inom ett område av ca 120x30-60 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 Tegelugnsruin, lertäkt och 1 torklada. Tegelugnsgrund, 5,5x3,5 m (Ö-V) ...

Tegelindustri (L1956:5888)

1) Tegelbruksruin, 12x8 m (VNV-ÖSÖ) och intill 3 m h. Gavelväggeni SÖ är tämligen väl bevarad 1 m br av 0,5-1,3 m st kallmuradestenar, kilade med 0,1-...

Tegelindustri (L2009:878)

Lärlingar efter tegelbruk, 50x30 m (NÖ-SV), bestående av i NÖ en9x9 m st och 2-2,5 m st kallmurad grund till ugnen och i SV en delvis synlig låg grund...

Tegelindustri (L1956:5597)

Tegelbruksgrund, inom på fotokartan angivet område är lämningarefter ett tegelbruk. På området är 6 betongfundament 6-10 m st.Tegelbruket som använde ...

Tegelindustri (L1987:2387)

Tegelbrukslämning bestående av resterna av 1 tegelugn. Vid en år 2003 utförd arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragningar påträffades ...

Tegelindustri (L2009:7043)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1946:7311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1945:1712)

Tegelbrukslämning, ca 180x20-75 m (NV-SÖ), bestående av minst 1 husgrund och högar med tegelskrot. Husgrunden är 8x7 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,7 m h, ...

Tegelindustri (L1940:7241)

Tegelindustri, 170 x 130 m (NÖ-SV). På området är av 1 tegelugnsruin, minst 4 husgrunder, 3 tegelhögar, 1 färdväg, 1 brofäste och ett antal lertäkter....

Tegelindustri (L1979:2677)

Tegelbruk, uppgift om. Inom detta område, ca 55x20 m (Ö-V) har ett tegelbruk legat enligt två kartor över Bo från år en 1766 och 1768. Idag finns ett...

Tegelindustri (L1956:6871)

1) Bebyggelselämningar, sentida tegelbruk, och såg, bestående av1 raserad tegelugn, 1 kvarstående tillverknings och torkbyggnadför tegel, 2 dammvallar...

Tegelindustri (L1975:9872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1950:4270)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2001:2095)

Tegelbruk, uppgift om. Enligt Gunnar Holmbrandt.Ej besiktigad i fält.

Tegelindustri (L1974:6088)

Tegelbruksruin, sentida lämningar av tegekbruk, bestående av rester av 1 ruin av tegelugn, 12x12 m (N-S) med murar stående intill 2,5 m h, samt SÖ om ...

Tegelindustri (L1989:1988)

Medeltida tegelugn, delvis undersökt, rektangulär, 6 m br (Ö-V)och 3.25 m dj (yttermått). Ugnens botten består av sand. Vidundersökningen framkom rest...

Tegelindustri (L1940:7060)

Tegelindustri, ca 250x20-90 (NV-SÖ). Vid särskild utredning 2009 framkom 1 lertäckt för tegelbruk i form av en utgrävning, ca 250x80 m med nedgrävning...

Tegelindustri (L1979:1444)

Tegelbruk, ca 40x20-25 m (N-S), utsträckning enligt storskifteskartan över Västra Bor från år 1772. Ligger inom Linde 28:1, hyttlämning. (Specialinven...

Tegelindustri (L1980:8468)

Tegelbrukslämning, ca 30x25m (NÖ-SV), bestående av 2 husgrunder och1 rest av husgrund. Husgrund/ugn?, rektangulär, 7x6m (NNÖ-VSV), 1,5m dj av 0,2-0,8m...

Tegelindustri (L1983:9686)

Tegelindustri, ca 330x30-100 m (N-S), bestående av 2 husruiner och minst 8 husgrunder. I områdets S del finns de två ruinerna av tegel. N därom finns ...

Tegelindustri (L2016:1411)

Industrilämningar inom ett ca a) 130x100 m (NV-SÖ) och ett ca b)300x100 m (NNÖ-SSV) st område. Bestående av a) husgrunder, b)lertäkter, c) väg och d) ...

Tegelindustri (L1944:1146)

Tegelbrukslämning, inom ett område 400x175 m (NÖ-SV) beståendeav:Grundlämning, 150x60 m (V-Ö), efter tegelbrukslämning, som 1980nedlades efter ca 100 ...

Tegelindustri (L1947:3307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2007:602)

Tegelbrukslämning, 120x100-110 m, bestående av några mindrefragment av cementgrunder som troligen ingått som delar i en byggnad.Marken är ställvis bel...

Tegelindustri (L1999:4989)

Tegelbruk, av vilket enstaka byggnader kvarstår, bland annat torklada. Fråntegelbruket och S ut går en igenväxande väg till områden för lertäkt.Tegelb...

Tegelindustri (L2011:8117)

Tegelbrukslämningar (?) bestående av 1 husgrund samt ett områdeca 150x30 m (N-S) med täktgropar.

Tegelindustri (L1983:5639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1943:1202)

Område med lämningar efter kalk- och tegelbruk, ca 80x65m(NV-SÖ), bestående av 1 tegelugnsruin, 1 kalkugnsruin och 3husgrunder.Tegelbrukslämningarna i...

Tegelindustri (L1985:966)

Tegelugn, grund efter, 12x7 m st (NÖ-SV) bestående av intill 1.2m h och 1.3 m br murar av huggen gråsten, intill 1.3 m st block,i kallmur, ställvis ra...

Tegelindustri (L2020:3102)

Tegelbrukslämning, inom ett område av ca 110x20-60 m (NV-SÖ) bestående av 1 Tegelugnsruin och torklada. Tegelugnsruin med torklada, T-formig, ’överli...

Tegelindustri (L1972:3695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1944:240)

Tegelugnsruin, rundad 11 m diam. Grop 5-6 diam och 1 m dj. Vallkring kanten 3 m br och intill 1 m h. Övertorvad med tegelflisoch smulor i ytan. I NÖ o...

Tegelindustri (L1983:9590)

Tegelindustri 3vzägr mot vatten tegelhögar

Tegelindustri (L2004:9467)

Tegelugn, platsen för. Vid angiven plats var tidigare en avlång,större grop (Ö-V), stenskodd, enligt tomtägaren Algot Mohlin,vilken känner till att hä...

Tegelindustri (L1936:4759)

Stensättning, överlagrad. Enl. tidigare inv. var den 7-9 m diamoch 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,4-0,5 m st. Kantkedja i N,0,4 m h av 0,5-0,7 m l ...

Tegelindustri (L2003:3409)

Plats för tegelbruk. Enligt uppgift av Valfrid Vidner, f. 1879död 1949, fanns fram till 1880-talet ett tegelbruk på platsen.

Tegelindustri (L1993:6278)

Lämningar efter tegelbruk, ca 175x50 m (NNÖ-SSV),bestående av två husgrunder, en dumphög, en ränna samt spriddategelrester.Den S husgrunden, fabriken,...

Tegelindustri (L1966:1562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1974:5739)

Tegelbrukslämning-/ruin, tegelbruk bestående av två, tre husgrunder.

Tegelindustri (L1962:8777)

Tegelbruksruin, 11x9 m (45-245) och 4-5 m h. Väggar utvändigt avtuktad kalksten i kallmur, av 0,3-0,9 m l och 0,25-0,4 m h block,invändigt av rött teg...

Tegelindustri (L1959:2375)

Tegelbruk, ca 100 x 100 m (NÖ-SV), bestående av 1 vältgrop med stenfundament i mitten, flera upphöjningar och stenfundament i marken, uppstickande jär...

Tegelindustri (L1959:5204)

1) Tegelbruk har legat där markering har skett på fotokartan.Rester av tegelbruket syns i form av jordvallar efter byggnadersamt en kvarstående byggna...

Tegeludden, Tegelindustri (L2001:2724)

Tegelbruk, uppgift om(?). Enligt brukarna på Boslätten och Smedsbo, har det påplatsen varit ett tegelbruk. Vid besiktning kunde enstaka tegelbitar ses...

Tegelindustri (L1950:4506)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2017:8500)

1) Tegelbränningsplats, ca 75x20 m (NNV-SSÖ), bestående av:Tegelugnsruin, närmast kvadratisk, ca10x10 m (Ö-V) och 1-2 m h. Iytan 0,4-0,7 m st stenar o...

Tegelindustri (L1963:3850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1959:3721)

Område för tegelbruk, ca 95x65 m (N-S) bestående av ca 10-15 täktgropar. Dessa är oregelbundna och närmast fyrsidiga. I S främst fyrsidiga bassänger, ...

Tegelindustri (L1974:2098)

1) Tegelugn, rest av, bestående av en grund, 7x6 m (Ö-V). Väggar,intill 2 m h, kallmurade av gråsten. Samtliga bevarade till ursprunglig höjd. I Ö en ...

Tegelindustri (L1944:1496)

Tegelbrukslämning, plats för. I östra vinkeln mellan Brogatan ochHuddungevägen fanns fram till 1962 Heby norra tegelbruk. Dettabrann då ner till grund...

Tegelindustri (L1936:8494)

Tegelbrukslämning, ca 40x20 ; m (N-S). Inga grunder kundeåterfinnas däremot tegel runt omkring i området.

Tegelindustri (L2021:1588)

Tegelbruk till Lilla Laxån, ca 50x40 m (ÖNÖ-VSV), ungefärlig utsträckning enligt historiska kartor. Intill åns Ö strand ligger en rad med mestadels r...

Tegelindustri (L1975:9747)

Tegelugnsruin, 11x7 m (N-S) och ca 4 m h. Uppförd i natursten ochtegel. Fyra ugnar på Ö respektive V sidan. Ugnen har varig kringbyggd av stor träbygg...

Tegelindustri (L1943:5539)

Bebyggelselämningar inom ett 250x100 m (NV-SÖ) återfinns resterna efter ett tegelbruk. (området är inom vissa delar täckt av tegelkross, varför säkra ...

Tegelindustri (L2002:3596)

Tegelbruk, platsen för. Se inventeringshandlingarna.

Kungsbergs tegelbruk, Tegelindustri (L1982:434)

Tegelbrukslämning, 130x85 m (N-S) bestående av 1 tegelugnsruin, 1 pir/brygga, 4 husgrunder, en stensatt grop, ett område med tegelflis. Tegelugnsruin...

Tegelindustri (L1946:7337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1956:8720)

1) Bebyggelselämningar, sentida bestående av 10 m l, 8 m br samt2, 5 m h stengrund efter tegelbruk och tegelugn.

Tegelindustri (L1962:8983)

Industrulämningar, tegelbruk.

Tegelindustri (L2003:5484)

Område av riksintresse för kulturminnesvården. Området innehållerindustribyggnader fr 1800-talet, bruksherrgård, brukskontor,Sura gamla och nya kyrka....

Tegelindustri (L2000:975)

Tegelbruksområde, 120x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 brännhus, 2torkhus, 1 bråk, 1 matbod, 2 fältugnsgrunder samt 1 plats förtorkhus.Av fältugnsgrundern...

Tegelindustri (L2003:2504)

Tegelbruksområde, ursprungligen ca 100x80 m (ÖNÖ-VSV) med trestörre längor och tre mindre byggnader samlade i fyrkant. Sedan1950- talet är marken utla...

Tegelindustri (L1942:6640)

Borttaget tegelbruk.(Revideringsinventering 1980).

Tegelindustri (L2009:9310)

Husgrund, rektangulär, ca 10x6 m (Ö-V). En del av tegelbruket.

Tegelindustri (L2008:7525)

Tegelbrukslämning, ca 135x20-45 m (NV-SÖ). I området är rikligt med övermossat tegel och ett fåtal spridda möjliga grundstenar. Genom området löper re...

Tegelindustri (L1992:291)

Grund efter tegelugn, kvadratisk, 4x4 m (NÖ-SV) och 0.1-0.9 m h. NÖ, NV och SV sidor består av vall, 1-1.5 m br och 0.1-0.9 m h, av jord och natursten...

Tegelindustri (L2008:2298)

Tegelbrukslämning, 20x15 m (NÖ-SV). Inom området påträffades en stor mängd tegelkross och tegelbrockor. Teglet är ställvis kraftigt sintrat och av åld...

Tegelindustri (L1980:3591)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av 3 husgrunder medspisrösen, varav 2 efter arbetarbostäder, 1 ruin efter tegelugn,1 husgrund vid 1 dammvall, 2 u...

Tegelindustri (L1999:5441)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1980:7357)

Tegelugn, ca 5 x 3 m (NÖ-SV) och 1,1 m dj samt vall i NV och SÖ, ca 2-2,5 m br och intill 0,8 m h, av jord och sten. SV sidan utgörs av en lodrät berg...

Tegelindustri (L1940:9533)

Tegelbruk, plats för. Ca 1900 låg ett tegelbruk på platsen som gjorde 0,5 mijloner tegel/år. Möjligen är ladan VNV om en rest från den tiden (torkhus?...

Tegelindustri (L1940:12)

Tegelugn, närmast rektangulär, 3x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m h. I VNV är en öppning, 1 m diam och 0,5 m dj. Grop i ÖSÖ, 1 m i daim och 0,5 m dj. I botten av...

Tegelindustri (L1990:3127)

Tegelbrukslämning, uppskattningsvis ca 100x75 m (N-S). I markskador iakttogs rikligt med tegelskärvor. Enligt ortsbefolkningen har länsmuseet gjort en...

Tegelindustri (L2022:5212)

Tegelbruk, rest av, bestående av en grundmur, 8 m l (NNÖ-SSV), intill 1 m h, av huggna gråstenar. Häradsekonomiska kartan 1880-tal.

Tegelindustri (L2004:4755)

Tegelbruk, plats för. Se inventeringshandlingarna.

Tegelindustri (L1940:5052)

Tegelugn, 3,8x2,65 meter. Syntes som en rektangulär koncentration av smulad orange bränd lera. De yttre kanterna var mycket distinkta, i sydost fanns ...

Tegelindustri (L1961:1799)

Husgrund ca 12x8 m (Ö-V). De övertorvade murarna äro utvändigt0,3-0,4 m h och ca 1 m br. I NV och SV synas huggna grundstenar0,4-0,8 m st. I NV finnas...

Tegelindustri (L2011:2790)

Ny beskrivning: Tegelindustri 80x25-45 m (N-S) bestående av en tegelugn, två husgrunder och en väg. Tegelugnen i områdets södra sida är 15x10 m (NV-SÖ...