Tegelindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts för eller i samband med tegelbränning.
Tegelindustri (L1974:3594)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1990:4143)

Tegelbrukslämning, ca 150x120 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1husgrund, ca 15x10 m, innehållande rikligt med handslaget tegel,1 vallanläggning, 58 m l (NÖ-...

Tegelindustri (L2011:7038)

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av 3 husgrunder, varav den N med eldstadsrest. På platsen har varit tegelbruk och den SVgrunden är eventuellt ...

Tegelindustri (L1998:7833)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av en grund 8x6 m (ÖNÖ-VSV)med fyra hål, 1x0.5 m st på N långsidan och ett hål på Slångsidan, antingen tegelugn e...

Tegelindustri (L1955:321)

1) Tegelugn 12x9 m (ÖNÖ-VSV) och nu intill 2,5 m h. Yttermur avtuktad gråsten 0,5-0,7 m st. Spår av tegelvägg synlig innanförden yttre muren. Upptill ...

Tegelindustri (L1956:7515)

1) Tegelbruk, ruinerna efter, bestående av väggarna, 11 m l(NÖ-SV) , 7 m br, 3 m h och 1,5 m tj. De är murade av kiladegranitblock. Det inre klätt med...

Tegelindustri (L1992:6394)

Tegelugnsruin, 10x9 m (NNÖ-SSV) och ca 1,3 m hög, bestående av 2 m br vallar/väggar uppbyggda av natursten 0,3-1m st, utom i SV där det saknas vall/vä...

Tegelindustri (L1943:9568)

Industrilämning, bestående av en grund till tegelugn? Grunden är10x8 m (N-S). Stor tegelhärd, rundad. SV hörnet. Två tegelhögar i N. Beväxt med 6 gran...

Tegelindustri (L2011:1007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1988:4644)

Tegelugn, rest av ca 7 m i diam och 0.4 m h, övertorvad. I mitten är en svacka, ca 4 m i diam och 0.4 m dj.

Tegelindustri (L1937:5221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1940:7060)

Tegelindustri, ca 250x20-90 (NV-SÖ). Vid särskild utredning 2009 framkom 1 lertäckt för tegelbruk i form av en utgrävning, ca 250x80 m med nedgrävning...

Tegelindustri (L2009:2021)

Medeltida tegelugn, enligt Frödin. I dag synlig som en jordkulle, ca 20 m i diam, liggande i den kraftigta s-sluttningen mot bäcken. I mitten är en T-...

Tegelindustri (L1981:2921)

Lämningar efter tegelbruk, nu bestående av 1 tegelblandadgrushög, 15 m diam och ca 2 m h. Längs NÖ-SÖ kanterna är störrestenar, 0.5-1.5 m st, möjligen...

Tegelindustri (L2013:6297)

Tegelindustri ?, 20x20 m. Inom området finns 3 anläggningar bestående av 1 tegelugn?, 1mur/vall och 1 hög. Tegelugnen är ca 5x3 m (N-S) och 0,3 m h oc...

Tegelindustri (L1980:6606)

Tegelbrukslämning, kvadratisk, ca 10x10 m, med väggar, 1,5 m br och 0,5-3 m h, av huggna stenar, 0,3-1 m h. I S saknas vägg, omedelbart Ö om är det ut...

Tegelindustri (L1937:7672)

Tegelframställningsplats, bestående av husgrund (?). Nedgrävning 9 x 4 m och ca 1 m dj, med rektangulärt bottenplan innehållande tegelkross. N om hus...

Tegelindustri (L1965:7517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2005:1542)

Såg, uppgift om, 70x60 m (Ö-V), enligt karta från 1782 och 1882.Karteruds såg. Inga rester idag. Enligt uppgift var här en ramsågi bruk till 1930-tale...

Tegelindustri (L1980:3591)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av 3 husgrunder medspisrösen, varav 2 efter arbetarbostäder, 1 ruin efter tegelugn,1 husgrund vid 1 dammvall, 2 u...

Tegelindustri (L2000:2166)

Tegelbruksområde, 90x70 m (NV-SÖ), bestående av 1 torklada(markerad på kartan) samt spridd tegelslagg och sten.En bråk ska ha stått omedelbart Ö om to...

Tegelindustri (L2011:2641)

Tegelbrukslämning?, 9x8 m (NV-SÖ) bestående av övertorvade murrester, 1-2 m br och 0,3-0,7 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. I mitten en grop, 5x5 m (NV-SÖ...

Tegelindustri (L1994:7462)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av en jämnt välvd låg höjd,23x17 m (20-220cg) och 0,3 m h. Gräsbevuxen. I dikesskärningen,NV om anläggningen, på ...

Tegelindustri (L1958:7847)

1) Lämningar av tegelbruk. Lämningarna utgöres av 1 husgrund 8x8m (NÖ-SV) och ca 0,5 m h, av 0,5-1,1 m st stenar. Grundstenarnaär delvis övertorvade....

Tegelindustri (L1939:4564)

Tegelbruk, uppgift om, ca 85x20-50 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt en ägomätning över Ulva från 1767. I N låg ett långsmalt hus som står som t...

Tegelindustri (L1939:7571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1939:2479)

Tegelindustri, i form av rester efter en fältugn, rektangulär, 3,5x2,45 m (NÖ-SV). Påträffad i samband med arkeologsik utredning år 2014. (Raä dnr: 3....

Tegelindustri (L2003:5484)

Område av riksintresse för kulturminnesvården. Området innehållerindustribyggnader fr 1800-talet, bruksherrgård, brukskontor,Sura gamla och nya kyrka....

Tegelindustri (L2000:975)

Tegelbruksområde, 120x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 brännhus, 2torkhus, 1 bråk, 1 matbod, 2 fältugnsgrunder samt 1 plats förtorkhus.Av fältugnsgrundern...

Tegelindustri (L2011:8117)

Tegelbrukslämningar (?) bestående av 1 husgrund samt ett områdeca 150x30 m (N-S) med täktgropar.

Tegelindustri (L1943:1202)

Område med lämningar efter kalk- och tegelbruk, ca 80x65m(NV-SÖ), bestående av 1 tegelugnsruin, 1 kalkugnsruin och 3husgrunder.Tegelbrukslämningarna i...

Tegelindustri (L1985:966)

Tegelugn, grund efter, 12x7 m st (NÖ-SV) bestående av intill 1.2m h och 1.3 m br murar av huggen gråsten, intill 1.3 m st block,i kallmur, ställvis ra...

Tegelindustri (L1936:4759)

Stensättning, överlagrad. Enl. tidigare inv. var den 7-9 m diamoch 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,4-0,5 m st. Kantkedja i N,0,4 m h av 0,5-0,7 m l ...

Tegelindustri (L2003:3409)

Plats för tegelbruk. Enligt uppgift av Valfrid Vidner, f. 1879död 1949, fanns fram till 1880-talet ett tegelbruk på platsen.

Tegelindustri (L1966:1562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1959:5204)

1) Tegelbruk har legat där markering har skett på fotokartan.Rester av tegelbruket syns i form av jordvallar efter byggnadersamt en kvarstående byggna...

Tegelindustri (L1982:1307)

Tegelindustri ca 80x50 m (NV-SÖ) bestående av 2 tegelugnar och 5 husgrunder. I områdets centrala del är tegelugn 12x8 m (NÖ-SV) och intill 3 m h. Vägg...

Tegelindustri (L1965:6838)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2002:7128)

Tegelindustri, inom ett område ca 180 x 60 m (VNV-ÖSÖ) finns 1 tegellada, 2 tegelugnar, 1 torp, 1 bryggkonstruktion för transport av tegel, samt väg f...

Tegelindustri (L2021:1588)

Tegelbruk till Lilla Laxån, ca 50x40 m (ÖNÖ-VSV), ungefärlig utsträckning enligt historiska kartor. Intill åns Ö strand ligger en rad med mestadels r...

Tegelindustri (L2001:2856)

Tegelbrukslämningar inom ett ca 90x30 m st (VNV-ÖSÖ) område, bestående av imarkytan talrikt med fragment av tegelstenar. Vissa är kraftigt brända och...

Tegelindustri (L1943:5539)

Bebyggelselämningar inom ett 250x100 m (NV-SÖ) återfinns resterna efter ett tegelbruk. (området är inom vissa delar täckt av tegelkross, varför säkra ...

Tegelindustri (L2013:1404)

Lämningarna efter tegelbruk inom ett ca 80x40 m (NNÖ-SSV) stområde. Bestående av minst 2 husgrunder av obestämbar storlek medrikligt tegelinslag. Eken...

Tegelindustri (L1955:1068)

1) Tegelugn, rest av 4x3 m och intill 0,3 m h och 0,3 m dj.Kallmurade sidor.

Tegelindustri (L2006:1678)

1) Tegelbrukslämning, bestående av en diffus byggnadsgrund,överlagd av utschaktade massor längs N långsidan, 25 m l (ÖNÖ-VSV),utan klar begränsning mo...

Tegelindustri (L1946:7337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1947:648)

Tegelbrukslämning, bestående av 1 körvandring, 1 tegelugnsruin och 1 tegelhög. Körvandringen är 12-13 m diam och intill 0,6 m h. I mitten är en rund,...

Tegelindustri (L2011:7098)

Tegelbruk, rest av, bestående av 1 grund troligen efter tegelugn. N om grunden finns vallar efter lertäckt(?). Bruket finns på arealavmätningskarta 18...

Tegelindustri (L2006:696)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2003:5883)

Tegelugnsruin, 5.5x5 m (NÖ-SV), bestående av en grop i kanten avmoränbacke, 4x5 m st och 0.3-0.5 m dj. På Ö sidan finns en vall,5.5 m l, 2 m br och 0....

Tegelindustri (L1946:370)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1988:5596)

Industriminne, AB Sockerraffinaderiet Öresund, Spoletorp. I bruk1888-1914. I kvarteret finns huvudsakligen bil- och däcksfirmor.

Tegelindustri (L1972:618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1994:7492)

Lämningar efter tegelbruk inom ett ca 100x100 m st område, bestående av fyra husgrunder, en fördämningsvall med två öppningar, tvårännor (ställvis ste...

Tegelindustri (L1974:1328)

Tegelbrukslämning/ruin, rest av, bestående av grund till tegelugn, 9x8 m (ÖNÖ-VSV). Väggar, intill 1.8 m h, kallmurade av gråsten.Den S väggen är beva...

Tegelindustri (L1959:5825)

1) Lämningar efter sentida tegelbruk, bestående av 3 intillvarandra liggande husgrunder, varav 1 efter ugn, 1 efterlerkvarn och 1 sannolikt efter tork...

Tegelindustri (L2017:8500)

1) Tegelbränningsplats, ca 75x20 m (NNV-SSÖ), bestående av:Tegelugnsruin, närmast kvadratisk, ca10x10 m (Ö-V) och 1-2 m h. Iytan 0,4-0,7 m st stenar o...

Tegelindustri (L1985:3103)

Tegelbrukslämning, ca 130x50 m (NÖ-SV), utsträckning enligt lantmäterikarta. På karta från 1712 fanns 2 torkhus och en tegelugn på platsen. Vid fältbe...

Tegelindustri (L2006:935)

Tegelbruk, plats för, endast markerat av några små låga kullarav tegel. En möjlig lertäktsgrop återfinns 50 m NV om den markeradeplatsen. Platsen allm...

Tegelindustri (L1994:7171)

Lämningar efter tegelbruk, 100x45 m (NÖ-SV). Inom angivet områdeär 1 grund efter tegelugn (?), ett 10-tal diken och täktgropar.Grunden efter tegelugne...

Tegelindustri (L1945:1712)

Tegelbrukslämning, ca 180x20-75 m (NV-SÖ), bestående av minst 1 husgrund och högar med tegelskrot. Husgrunden är 8x7 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,7 m h, ...

Tegelindustri (L1960:5275)

Tegelindustri, osäker utbredning, 55x8 m (NV-SÖ). Inom området påträffades ett matjordslager med inslag av bränd lera, tegelflis, sot och fragment av ...

Tegelindustri (L1967:4829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1980:7358)

Tegelugn?, ca 6 x 7 m (NÖ-SV) Helt igenfylld med sten. (Dnr 326-200-2005).

Tegelindustri (L1955:5251)

Tegelindustri. Enligt Storskiftesdelning 1777 Stämmerum (akt G23-58:1) har inom markerat område legat ett tegelbruk. Inom området finns idag en vatten...

Tegelindustri (L1954:7681)

Tegelbrukslämning, ca 70x50 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 husgrunder och röjda ytor. Husgrunderna, varav 1 med spismursröse ev. ugnsrester, är 7-10x6...

Tegelindustri (L1998:4466)

F.d. tegelbruk, ca 80 x 80 m st (NÖ-SV till NV-SÖ) bestående av 1 tegelugnsruin, 1 grund med spisröse, 1 grund efter torklada, 1 väg samt röjda ytor o...

Tegelindustri (L1943:9737)

Bebyggelselämningen, nedlagt tegelbruk, inom ett område av ca 150-100 m (NV-SÖ) utsträckning efter 1950 års ekonomiska karta. Inom området har ett fle...

Tegelindustri (L1973:3110)

Område med lämningar från tegelbruk, ca 90x50 m st (ÖSÖ-VNV) bestående av 1 tegelugn, 1 tegelvarp och 1 husgrund.1) Tegelugn, 12x10 m st (V-Ö) och 2.5...

Tegelindustri (L1974:2098)

1) Tegelugn, rest av, bestående av en grund, 7x6 m (Ö-V). Väggar,intill 2 m h, kallmurade av gråsten. Samtliga bevarade till ursprunglig höjd. I Ö en ...

Tegelindustri (L1975:9747)

Tegelugnsruin, 11x7 m (N-S) och ca 4 m h. Uppförd i natursten ochtegel. Fyra ugnar på Ö respektive V sidan. Ugnen har varig kringbyggd av stor träbygg...

Tegelindustri (L1951:371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1959:6217)

Ruin efter tegelugn 19x7 m NÖ-SV, 2-2,5 m h av 0,2-1,5 m st ,1,5 m tj huggna gråstenar. I SSÖ är 5 st 1,5 m h och 0,8 m br öppningar. I NÖ delen är mu...

Tegelindustri (L2004:8182)

1) Tegelbrukslämning. Se inventeringshandlingarna. Ca 40 m SV omnr 1 är: 2) Område med täktgropar för lera. Seinventeringshandlingarna.

Tegelindustri (L2016:1411)

Industrilämningar inom ett ca a) 130x100 m (NV-SÖ) och ett ca b)300x100 m (NNÖ-SSV) st område. Bestående av a) husgrunder, b)lertäkter, c) väg och d) ...

Tegelindustri (L2020:4721)

Tegelbrukslämning, 35×25 m (NÖ–SV), bestående av 1 område med tegelkross, 1 grop och 2 kallmurar varav den ena ligger på en konstgjord kulle. Området ...

Tegelindustri (L1946:3406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1951:4054)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1951:5641)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1943:4706)

Tegelugnsruin, plats för, vid 1953 års inventering registreradsom, 13x10 m (NV-SÖ) med endast några grundstenar synliga samtkrossat tegel. Ladugården ...

Tegelindustri (L2011:2310)

Tegelbruk rest av, 34x10 m (ÖNÖ-VSV) bestående av gundmurar 1-2m br och 0,3-0,6 m h. Stenarna, tuktade granit stenar, är 0,5-1,5m st. Beväxt med grana...

Tegelindustri (L1989:2843)

1) Tegelbruk, uppgift om, numera rivet.Enligt markägaren fanns tidigare på platsen ett tegelbruk. Bl.a.skall Hököpinge kyrka samt några längor på gprd...

Tegelindustri (L1940:5052)

Tegelugn, 3,8x2,65 meter. Syntes som en rektangulär koncentration av smulad orange bränd lera. De yttre kanterna var mycket distinkta, i sydost fanns ...

Tegelindustri (L2009:7043)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1980:8468)

Tegelbrukslämning, ca 30x25m (NÖ-SV), bestående av 2 husgrunder och1 rest av husgrund. Husgrund/ugn?, rektangulär, 7x6m (NNÖ-VSV), 1,5m dj av 0,2-0,8m...

Tegelindustri (L2008:7525)

Tegelbrukslämning, ca 135x20-45 m (NV-SÖ). I området är rikligt med övermossat tegel och ett fåtal spridda möjliga grundstenar. Genom området löper re...

Tegelindustri (L1950:4270)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1939:5788)

Tegelugn, 6 x 5 m (NV-SÖ), 1,2 m hsjälva ugnsrummet är 2 x 1,2 m, 0,5 m dj, av kallmurad natursten, öppen mot SÖ, jordvall kring denna är 2,5-30 m br,...

Tegelindustri (L2006:1389)

Tegelbrukslämning, ca 75x90 m (N-S), enl. ekonomiska karta 1967.Vid platsen låg ett hus, med fyra lägenheter för arbetare. Där ärnutvå spisrösen. Det ...

Tegelindustri (L1988:6384)

Tegelbruk, plats för i lermark. Tegelbruket revs omkring 1900.Uppgiftslämnare Sven Olsson, Skegrie. Enligt O Christoffersson1918, kallades tegelbruket...

Tegelindustri (L2013:8984)

Tegelugnsgrund, 18x3 m (VNV-ÖNÖ) och intill 6 tegelskifts h. Ursprunglig storlek kunde inte avgöras. Grunden överlagrades av ett raseringslager av teg...

Tegelbruket, Tegelindustri (L2003:4956)

Tegelbruk, uppgift om, borttaget, inga synliga lämningar.

Tegelindustri (L1982:7043)

Tegelbruk, uppgift om. Inom ca 115x45-60 m st område (NNÖ-SSV) har ett tegelbruk legat enligt häradskartan från 1897-1901. Inga synliga lämningar fin...

Tegelindustri (L1948:3651)

Tegel- och kakelfabrik, ca 100 x 90 m (Ö-V). Inom området iakttogs kasserat kakel av ett hundratal olika typer, både vägg- och golvkakel samt kakelugn...

Tegelindustri (L1950:4506)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1985:8690)

Bebyggelselämningar efter tegelbruk inom ett område av 150x75 m(NV-SÖ) i form av en grundlämning, täktgropar/stenbrott samt ett15-tal hög- och stensät...

Tegelindustri (L1983:7608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2020:1346)

Tegelbrukslämningar, 140x25-50 m st (NV-SO) bestående av husgrund, fyrsidig 5x6 m st, 0,8 m h av 0,5x0,5 - 0,7x1,0 m st stenar på åns västra sida. På ...

Tegelindustri (L2001:3949)

1-5 Tegelbruk inom ett ca 90x20-70 m st område (Ö-V), bestående av tre industrigrunderoch ett område med tegelugnar och restprodukter samt ett område ...

Tegelindustri (L1987:5677)

Tegelugnsruin, 8 x 6 m (NV-SÖ), närmast U-formad och 1,5-1,8 m h. Tydligt byggd stenmur i S delen. I mitten är en grop, 6 x 4 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Sa...