Tegelindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts för eller i samband med tegelbränning.
Tegelindustri (L1968:1074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1950:5889)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1980:7358)

Tegelugn?, ca 6 x 7 m (NÖ-SV) Helt igenfylld med sten. (Dnr 326-200-2005).

Tegelindustri (L1956:8917)

1) Tegelbrukslämningar, bestående av tegelungsrester med talrikategelbitar och skärvor samt ett numera vattenfyllt lertag ca60x10 m. Anläggningen anvä...

Tegelindustri (L1985:6111)

Industrilämningen, tegelbruk, 85x40 m (NV-SÖ) bestående av 2husgrunder och 1 uthus - grund. Husgrunderna är 12x7 m (SÖ-NV)och 1 m h resp. 12x8 m (NÖ-S...

Tegelindustri (L1946:6783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1943:9737)

Bebyggelselämningen, nedlagt tegelbruk, inom ett område av ca 150-100 m (NV-SÖ) utsträckning efter 1950 års ekonomiska karta. Inom området har ett fle...

Tegelindustri (L2021:6722)

Tegelbrukslämning, 540×70-230 m (NÖ–SV), bestående av byggnadslämningar från huvudbyggnaden och 10 torklador samt 2 lertäkter. Synliga lämningar efte...

Tegelindustri (L1963:2089)

Bebyggelselämning, sentida. I närheten av den markerade platsenhar tidigare legat ett tegelbruk. Inga rester efter detta kunde påträffas. Området håll...

Tegelindustri (L2000:1354)

Fältugnsgrund, (?), ca 6x6 m (N-S) och intill 0.3 m h. I N kantennågra 0.5 m st block, varav ett sprucket, möjligen eldpåverkat.Ett annat av blocket ä...

Tegelindustri (L2011:2373)

1) Tegelbruk, rest av, 17x8 m (N 10cg V-S 10cg Ö) starkt övertorvad med ställvis rest av stensockel 0,2-0,4 m h av 0,3-0,5 m st stenar. Ca 45 m NÖ om ...

Tegelindustri (L1951:4249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2021:2298)

Grund efter tegelugn. Ca 20 m i diam och längs dess kanter omsluts ytan av en jord- och stenvall 1-3 m br och 0,2-0,6 m h. Vallarna är fyllda med jor...

Tegelindustri (L1939:4564)

Tegelbruk, uppgift om, ca 85x20-50 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt en ägomätning över Ulva från 1767. I N låg ett långsmalt hus som står som t...

Tegelindustri (L1938:2900)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1951:371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2017:9595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1973:9954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1978:7093)

Tegelbrukslämning bestående av en 13x7m st (NV-SO) husgrund med intill 2,5m h kallmurar, delvis av huggen sten. I rasmassorna ligger tegelsten blandat...

Tegelindustri (L2005:586)

Tegelbruk, rest av, 50x40 m (NV-SÖ) bestående av 2 husgrunder.Husgrunderna markeras av syllstenar och är 12x6 m resp. 11x9 m. Den NÖhusgrunden innehål...

Tegelindustri (L1962:9937)

Ruin efter tegelbruk, en ovalformig fördjupning ca 30x20 m (NÖ-SV) och 2 m dj. Gropens botten och kanter är delvis täckta av 0,6-0,8 m st stenblock. Å...

Tegelindustri (L2009:878)

Lärlingar efter tegelbruk, 50x30 m (NÖ-SV), bestående av i NÖ en9x9 m st och 2-2,5 m st kallmurad grund till ugnen och i SV en delvis synlig låg grund...

Tegelindustri (L1983:5916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2017:1373)

Tegelugnsruin, 9,05x8,35 m (NV-SÖ) och 1,8 m h, delundersökt. Vi arkeologisk undersökning åren 2008-2011 visade att tegelugnen har haft frontmur med f...

Tegelindustri (L1988:4644)

Tegelugn, rest av ca 7 m i diam och 0.4 m h, övertorvad. I mitten är en svacka, ca 4 m i diam och 0.4 m dj.

Tegelindustri (L1935:4168)

Tegelbruk, plats för. Inom ett 130x20-50 m st område (N-S) är ettflertal gropar samt i S delen plats för igenfylld grop. Enligtuppgift av Elias Pers...

Tegelindustri (L2000:975)

Tegelbruksområde, 120x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 brännhus, 2torkhus, 1 bråk, 1 matbod, 2 fältugnsgrunder samt 1 plats förtorkhus.Av fältugnsgrundern...

Tegelindustri (L2001:2095)

Tegelbruk, uppgift om. Enligt Gunnar Holmbrandt.Ej besiktigad i fält.

Tegelindustri (L1993:3230)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av 2 husgrunder och1 förhöjning. Husgrunderna är 8x5 m. Den i S är 0.3 m h meden delvis tydlig jordvall i kanten....

Tegelindustri (L2016:1023)

Industrilämningar inom ett ca 140x70 m (N-S) st område, bestående av resterna efter 1 uthus, 1 torklada, 1 brännugn? och 1 brygga. 1) I S änden är gr...

Tegelindustri (L1971:9355)

Tegelugnsruin, rektangulär, 7,5x7 m (NNV-SSÖ) och 0,8-1 m h, bestående av kallmurad stensyll av 0,3-1 m st stenar. Stensyllen är tydligast i Ö delen d...

Tegelindustri (L1953:3384)

Tegelbruksruin, rektangulär, 13x8 m (Ö-V) och 3.5 m h, med 1.5 mtj väggar. Upbyggd av huggna granitblock 0.4-1.2 m st. I V är enöppning, 1.7 m h och 1...

Tegelindustri (L2008:2298)

Tegelbrukslämning, 20x15 m (NÖ-SV). Inom området påträffades en stor mängd tegelkross och tegelbrockor. Teglet är ställvis kraftigt sintrat och av åld...

Tegelindustri (L1950:5708)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1953:2061)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2002:3151)

Tegelbruksgrund (?), ca 9x7 m (NV-SÖ). Öppen åt NV. Långsidornautgörs av jordvallar, ca 2-3 m br och intill 0.4 m h. I SÖ ärgrunden skadad av en brukn...

Tegelindustri (L1935:5294)

Tegelbruk, plats för. Inom ett ca 200x140 m st område (NV-SÖ) varNacksta tegelbruk beläget. Området är kraftigt sly ochunglövskogbeväxt varför inga re...

Tegelindustri (L1969:8474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1985:810)

Lämningar efter sentida tegelbruk. Inom markerat område, 100x50 m(N-S) är 2 tegelbyggnader, närmast igenrasade, 1 källargrund, 1husgrund, 1 stensatt t...

Tegelindustri (L1993:8740)

1)Lämningar efter tegelbruk, bestående av en vall, oval,14x11 m (NV-SÖ), 3-4 m br och intill 0.8 m h. I mitten är engrop, rund, 4 m diam och 0.5 m dj....

Tegelindustri (L2000:8932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1972:2923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1966:5661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2000:6409)

1) Tegelbrukslämningar, ca 35x30 m st (NV-SÖ), bestående av ca 5grundlämningar, 6-14 m st, svåravgränsade i rådande snötäcke, bitvis begränsade avsvag...

Tegelindustri (L2004:7965)

Tegelbruksområde, ca 50x20 m (N-S), uppgift om, ungefärligtangiven till området ca 30-50 m SV om boningshuset Tegelbacken.Vid besiktning av angivet om...

Tegelindustri (L1949:2259)

Tegelbrukslämning, 70x55 m (N-S), bestående av 1 grund efter tegelbruk, 1 terrass och 1 kanal. Grund efter tegelbruk, 25x12 m (NNÖ-SSV), av huggna ste...

Tegelindustri (L2013:1405)

Lämningar efter tegelbruk inom ett ca 80x30 m (VSV-ÖNÖ) st område.Bestående av obestämbara grunder, med rester av tegelugnar ochtegelhögar. I SÖ riktn...

Tegelindustri (L2014:5063)

Ruin, 11x11 m (V-Ö), bestående av 1,6 m br och upp till 2,5 m hmurar, kallmurade av 0,3-0,8 m st stenar. I V en öppning, 1,9 mbr i S är muren raserad,...

Tegelindustri (L1941:4832)

Tegelugn, plats för, inom ett ca 30x20 m st område (NV-SÖ). I detta område finns tämligen rikligt med tegel och enstaka slaggbitar. Platsen angiven en...

Tegelindustri (L1988:2089)

Medeltida tegelugn. År 1957 påträffades en stenläggning 8x4 mdirekt under plogdjupet. På stenläggningen iakttogs ettbenfragment och en bit träkol, i a...

Tegelindustri (L1987:2387)

Tegelbrukslämning bestående av resterna av 1 tegelugn. Vid en år 2003 utförd arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragningar påträffades ...

Tegelindustri (L1960:4907)

Tegelbruk, påträffad vid arkeologisk utredning år 2001, bestående av en lång terrasskant och ett stenfundament. Tegelbruket markerad på storskifteskar...

Tegelindustri (L2005:3631)

Tegelbruk, plats för, inom ett 80x70 m (N-S) stort område finnsföljande lämningar:2 grunder efter torklador för tegel, hjulgrav för vattenhjul samtnåg...

Tegelindustri (L1989:5285)

1) Tegelbuk, inom ett område 140x60 m (N-S) är lämningar eftertegelbruk. Större delen av området upptages av täktgropar, ca 2m dj till vattenspegeln. ...

Tegelindustri (L1982:7232)

Tegelbruk, ca 60x35 m (NNV-SSÖ), uppgit om. Enligt en gränsbestämningakarta från år 1843 har ett tegelbruk legat inom området. Större delen av området...

Tegelindustri (L2022:1874)

Steninge 5:4 Skräddaregård - fastighet med tegelbruk Fastigheten låg ursprungligen väster om Steninge kyrka och flyttades i samband med laga skifte år...

Tegelindustri (L1981:167)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av 1 grund efter tegelugnsamt flertaliga täktgropar.Tegelugnsgrunden är 10x10 m (N-S) och 1.5 m h. I ytan ett fle...

Tegelindustri (L2011:1007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L2000:2743)

1) Kvarnområde, 90x50 m st (NV-SÖ), bestående av 1 kvarngrund, 1plats förskvaltkvarn, murrester av dammbyggnad och 1 utgrävd kanal.Kvarngrunden, beläg...

Tegelindustri (L1939:5777)

Tegelugnar, uppgift om. Enligt lokal uppgiftslämnare har det på platsen funnits 2 tegelugnar. Vid inventeringstillfället påträffades endast en 15 x 15...

Tegelindustri (L1984:4292)

Bebyggelselämningar, sentida , bestående av1 husgrund,9x6 m (ÖNÖ-VSV) med kraftigt stenfot och sammanfallnategelkonstruktioner. Ca 5 m NNV om husgrund...

Tegelindustri (L1934:2797)

Tegelugn? Vid en arkeologisk utredning 2013-2015 påträffades en grop, 1,5x2,5 m st. Vid utredningsgrävning konstaterades att gropen var fylld med myll...

Tegelindustri (L1994:7492)

Lämningar efter tegelbruk inom ett ca 100x100 m st område, bestående av fyra husgrunder, en fördämningsvall med två öppningar, tvårännor (ställvis ste...

Tegelindustri (L1946:7311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1996:6174)

Tegelugn. Vid besikting i slutet av 1970-tal, kunde riktiga mängder av tegelrester iakttagas i markytan, samt 1 st tegelkonstruktion med svagt välvd f...

Tegelindustri (L1972:3625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1989:2843)

1) Tegelbruk, uppgift om, numera rivet.Enligt markägaren fanns tidigare på platsen ett tegelbruk. Bl.a.skall Hököpinge kyrka samt några längor på gprd...

Tegelindustri (L1973:5694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1979:1977)

Tegelbruk (Tegelverk), ca 35x25 m (ÖNÖ-VSV), ungefärlig utsträckning enligt en karta över Nora stad från år 1854. För beskrivning se Nora 58:1. (Spec...

Tegelindustri (L1946:7854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1944:1148)

Tegelbrukslämning. Denna lämning är vad som återstår av Heby nyategelbruk. Den består av en 80 m l av trä (NÖ-SV), där den SVdelen utgörs av en pack-o...

Tegelindustri (L2002:7128)

Tegelindustri, inom ett område ca 180 x 60 m (VNV-ÖSÖ) finns 1 tegellada, 2 tegelugnar, 1 torp, 1 bryggkonstruktion för transport av tegel, samt väg f...

Tegelindustri (L2017:8500)

1) Tegelbränningsplats, ca 75x20 m (NNV-SSÖ), bestående av:Tegelugnsruin, närmast kvadratisk, ca10x10 m (Ö-V) och 1-2 m h. Iytan 0,4-0,7 m st stenar o...

Tegelindustri (L2004:8182)

1) Tegelbrukslämning. Se inventeringshandlingarna. Ca 40 m SV omnr 1 är: 2) Område med täktgropar för lera. Seinventeringshandlingarna.

Tegelindustri (L1943:9627)

Borttaget tegelbruk. Platsen för enl geol. bladet markerat tegelbruk har inlagts ungefärligt på fotokartan. Berört område starktförändrat genom planer...

Tegelindustri (L2000:1529)

Tegelslagningsplats, 50x35 m (NÖ-SV), bestående av 1fältugnsgrund, 1 torkhusgrund samt 1 tegelslagghög.Av fältugnsgrunden syntes 1994 en flack hög, 8 ...

Tegelindustri (L2000:9665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1987:5731)

Tegelbrukslämning, ca 60 x 40 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 tegelugnsruiner och 1 torkladugrund. Tegelugnsruinerna är 17 x 13 m (NNÖ-SSV) respektive 13 ...

Tegelindustri (L1994:7171)

Lämningar efter tegelbruk, 100x45 m (NÖ-SV). Inom angivet områdeär 1 grund efter tegelugn (?), ett 10-tal diken och täktgropar.Grunden efter tegelugne...

Tegelindustri (L2009:9310)

Husgrund, rektangulär, ca 10x6 m (Ö-V). En del av tegelbruket.

Tegelindustri (L1978:3003)

Tegelbrukslämning, 40x20 m (Ö-V), bestående av tegelugnsgrund, husgrund samt dumphög. Tegelugnsgrunden är närmast kvadratisk, 11x11 m (N-S), ingrävd i...

Tegelindustri (L1983:7608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1999:3363)

Tegelbruksområde, bestående av 4 delområden med skilda funktioner.1) 50x10 m st (NNV-SSÖ), övertorvat, bestående av 4 parallella stenrader, av 0.4-1.2...

Tegelindustri (L1959:7572)

1) Tegelbruk, 10x8 m (NNÖ-SSV) med bevarade yttermurar, 1,5-2 mbr och 1,7-2 m h av 0,5-0,8 m st stenar. Inre mått 6x5. I NNÖ ären öppning, 2 m br och ...

Tegelindustri (L2006:8531)

Industrilämning, rest av tegelbruk. Inom det på fotokartanstreckade området finns grundmurar till tegelugnar bevarade ochrikligt med skärvor av tegel....

Tegelindustri (L1935:1697)

1) Tegelugnsruin: 12 m diam och 0,6 m h. I mittpartiet är en gropca 5 m diamansluttande till anl. kant i Ö. I ytan måttligt med0,2-04 m st stenar samt...

Tegelindustri (L1997:1765)

Tegelbrukslämningar, inom ett område av100x100 m (N-S), bestående av minst 2 storahusgrunder. I åkermarken närmast runtåkerholmen är mängder med tegel...

Tegelindustri (L1972:4613)

Lämningar efter tegelbruk, bestående av rest av tegelugn, 12x7 mst (N-S) och 1,8 m h, i mitten fördjupning 5x3 m och 1 m dj.Ugnsruinen övertorvad med ...

Tegelindustri (L1988:6384)

Tegelbruk, plats för i lermark. Tegelbruket revs omkring 1900.Uppgiftslämnare Sven Olsson, Skegrie. Enligt O Christoffersson1918, kallades tegelbruket...

Tegelindustri (L1935:9903)

Tegelindustrilämning, ca 55x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 gropar och 1 stenfylld grop. Groparna är 2,5x1 m och 0,1-0,5 m dj. Den stenfyllda gropen ...

Tegelindustri (L1946:3406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tegelindustri (L1986:3647)

Tegelbrukslämning, ca 280 x 175 m (VNV - ÖSÖ) bestående av 1 tegelugnslämning och ett 20-tal lertäktsgropar. Tegelugnslämningen, belägen i områdets S ...

Tegelindustri (L1990:3034)

Tegelbrukslämning, inom ett område, ca 150x100 m (NV-SÖ).

Tegelindustri (L1991:2454)

Tegelbrukslämning, 70x50 m (N-S), bestående av 1 tegelbruksruin,28x11 m (NV-SÖ) med 3 ugnar, 9x4 m (Ö-V), gråstenssyll, intill 2m br. Nedlagt år 1900.

Tegelindustri (L2014:4423)

Ruin, 11x11 m (V-Ö), bestående av 1,6 m br och upp till 2,5 m hmurar, kallmurade av 0,3-0,8 m st stenar. I V en öppning, 1,9 mbr i S är muren raserad,...

Tegelindustri (L1983:9686)

Tegelindustri, ca 330x30-100 m (N-S), bestående av 2 husruiner och minst 8 husgrunder. I områdets S del finns de två ruinerna av tegel. N därom finns ...

Tegelindustri (L2008:80)

Tegelindustri, 90x70 m st. Området utgörs av flera tegelhögar och lertäkter. Området delas av en å. Omgärdat av staket. Markerad på häradskartan 1877....

Tegelindustri (L1990:8465)

Tegelugn, (?), 11x6 m (Ö-V), bestående av ett stenröse intill 1 mh, av 0.2-1 m st stenar, delvis markfasta.Vid markerat läge påträffades vid besiktnin...

Tegelindustri (L1935:5293)

Tegelburk, plats för. Inom ett ca 260x120 m st område (VNV-ÖSÖ) ärspridda grundstenar och tegelfragment. Området är kraftigtomrört. Högoms tegelburk e...

Tegelindustri (L1939:2785)

Tegelbrukslämning, 140 x 60-90 m (ONO-VSV). På området är minst en husgrund vilken inte kan avgränsas, endast ett hörn synligt, övertorvad i övrigt. ...