Vallanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk sten- och/eller jordvall och/eller palissad, i vissa fall kombinerad med vallgrav, som helt eller delvis avgränsar ett område.
Vallanläggning (L1984:3979)

1) Fornborg (?), 130x65 m (NNV-SSÖ), bestående av NNV kröndelen,sluttande mot NNV av en kalbergsrygg (NNV-SSÖ), tämligen brantsluttande i N och V. Vid...

Vallanläggning (L2005:6366)

Vallanläggning, ca 180x80 m (NÖ-SV). Ej avgränsad mot Ö och Byälven eller mot S. Vallanläggningen består av vallar av jord och sten. En inre vall i SV...

Vallanläggning (L2004:9870)

Fornborg (?), 80x50 m (NV-SÖ) bestående av en från V-S löpande ca35 m l (NV-SÖ) stenmur 2-4 m br och 0.3-0.8m h av 0.4-1.2 m ststenar. Muren övergår i...

Vallanläggning (L2009:2184)

Stensträngsliknande vall, 96 m l, 0,2 m h av 0,2-0,8 m st i ettskikt lagda delvis övertorvade stenar. Vallen inhägnar ett 24x24m st område. Marken inn...

Vallanläggning (L1987:6856)

Palissadanläggning, närmast rektangulär form med rundade hörn, ca 100×50 m (NNÖ-SSV). Spåren av palissaden omfattar ca 430 stolphål satta i upp till f...

Vallanläggning (L1988:1620)

Vall, ca 1650 m l, 3-5 m br och 0.5-1.2 m h. Jordfyllning. Invidoch utanför vallen löper en urgrävning, 2-5 m br och 0.3-1.0 mdj.Vallen genombryts av ...

Vallanläggning (L2014:9645)

Vallanläggning, ca 8-10 m l (VNV-ÖSÖ), 7-8 m br och 1-1,5 m h, uppbyggda av 0,2-0,8 m st stenar i fyra-fem skift. Ansluter tillsammans med RAÄ Österåk...

Vallanläggning (L2019:1977)

Vallanläggning, cirka 45 meter lång, 2 meter bred och upp till 1 meter hög. Består av jord och sten. Gräsbevuxen.

Vallanläggning (L1988:1529)

Vall, ca 120 m (Ö-V)och 20 m (N-S), 2-3 m br och 0.3-0.4 m h.Invid och N om den längre sträckningen är en sänka, 0.5 m br och0.2-0.3 m dj.

Vallanläggning (L2015:3578)

Stenvall, 100 m l (N 35cg Ö-S 35cg V till N 40cg V-S 40cg Ö), 1-4m br (i regel 2-3 m br) och 0,2-0,7 m h (i regel 0,3-0,5 m).Vallen består av i regel ...

Vallanläggning (L2013:4681)

Vallanläggning, rest av, 17x7-9 m (NV-SÖ) och 0,5-1 m h, bestående av talrika 0,4-1 m st stenar, vilka är jordblandade. Påträffad i samband med specia...

Vallanläggning (L2013:4649)

Vallanläggning, rest av, 15 m l (NNÖ-SSV), 2,5-3 m br och 0,5-1 m h, bestående av 0,5-1 m st jordblandade stenar. I NNÖ är ett block, 2,5x2 m (N-S) oc...

Vallanläggning (L1977:42)

Stenvall, 20 m l (NNÖ-SSV), 1 m br och intill 0,5 m h, bestående av 0,2-0,7 m st gråstenar. Delvis övertorvad. Stenvallen ligger längs en sluttning.

Götavirke, Vallanläggning (L2010:6051)

Befästningsanläggning, rest av Götavirke, förstörd. Vid inventering våren 1984 uppmätt till 40 m l (NV-SÖ), 5-10 m br och intill 0,5 m h. Övertorvad m...

Vallanläggning (L1989:6738)

Jordvall, ca 60 m l (NV-SÖ), 1-2 m br och intill 1 m h.Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.1-0.3 m st.Beväxt med några lövträd.

Vallanläggning (L1989:1704)

Vallanläggning, bestående av 1 vall, ca 100 m l, 4-5 m br och 0,5-1 m h, vilken bildar ett "V".

Vallanläggning (L1985:391)

Boplats/vallanläggning (?), ca 245x110 m (Ö-V). Inom ytan påträffades gropar, diken, kulturlager och stolphål. Dikena kan eventuellt höra samman och i...

Vallanläggning (L1943:5125)

Vallanläggning, 90 x 30-50 m (N-S), avgränsad genom en vall i SÖ-S-SV-V, i Ö av en brant. Vallen är 0,8-1,5 m br, 0,3-1,2 m h, av 0,3-1,3 m st stenar...

Vallanläggning (L2021:8347)

Vallanläggning, ca 122x4-5 m (NV-SO) och 0,3 m h. Syns ställvis på båda sidor om en tidigare åker.

Vallanläggning (L1976:6379)

Vallanläggning, delundersökt. Halvcirkelformad vall öppen mot havet och ca. 1000 m l. Avstånd mellan vallens N och S ändar 620 m. Vallen är 10-15 m b...

Salviksgropen, Vallanläggning (L2017:1503)

1) Stenvall, sammanlagt ca 250 m l (Ö-V), 3-5 m br och intill 0.5m h. Stenarna är 0.2-1 m st (i regel 0.3-0.5 m st). Vallenbestår sannolikt av en natu...

Vallanläggning (L2017:2012)

Fornborg, 100x70 m (NV-SÖ), begränsad av stup i N och NÖ. I SÖ-S och V är tre halvcirkelformade vallar. I borgens inre är berget till största delen i ...

Vallanläggning (L1989:8924)

1) Hålväg, ca 50 m l, båg formig (NNÖ-SSV), 3 m br och 0.3 m dj.U - formig profil. Ca 5 m SSÖ om 1 är:2) Hålväg, ca 140 m l, svagt bågformig, 3 - 4 m ...

Vallanläggning (L1976:270)

1) Stensättning, rund, 7-8 m i diam och 0,2 m h. Till stor del ö vertorvad fyllning av 0,1-0,4 m st gråstenar. I VSV synlig kantke dja, 0,1 m h, av 0,...

Götavirke, Vallanläggning (L2010:5779)

Befästningsanläggning, delundersökt, rest av Götavirke, 60 m l (NV-SÖ), 3-5 m br och intill 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,6 m s...

Vallanläggning (L1985:4718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallanläggning (L1976:9725)

1) Stensträngssystem bestående av 4 stensträngar: Stensträng, ca 300 m l (huvudriktning ÖNÖ-VSV, 0,5 m br och 0 ,1-0,3 m h, bestående av i regel e...

Vallanläggning (L1939:768)

Vallanläggning, fornborgsliknande, närmast rund, 40-45 m diameter. Utgörs av en stensträng eller stenmur, 2,5-3,5 m br, 0,5-1 m h, av 0,4-1 m st stena...

Vallanläggning (L1943:5735)

Vallanläggning, 50 x 45 m (NV-SÖ). Bestående av en ringvall, ca 150 m l och 2-4 m br, samt 0,4-0,6 m h. Stenarna är i allmänhet 0,4-0,8 m st. Kal häll...

Vallanläggning (L1940:8616)

Stensträng/mur, i flera delar, ca 90 m l totalt, 1-2 m br, 0,2-1 m h, av 0,5-2 m st stenar. I raden är också ett flertal stenblock, upp till 4 m st. I...

Vallanläggning (L1977:5818)

Vallanläggning, 21x2-4 m (V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,3-0,6 m h, av sten och jord. Stenarna är i allmänhet intill 0,3 m st, både kal k- och gråstenar, me...

Vallanläggning (L2009:1523)

Stensträngsliknande vall, med en total längd av ca 1025 m uppdelad i längre och kortare sträckor, markerad från a-j. Vallarna är1-5 m br och 0,2-1 m h...

Vallanläggning (L1982:435)

Vall, i en rundel 15 m diam, 2 m br och 0,5 m hrund. Vallen har jordfyllning med enstaka stenar. Ytan i mitten är plan. Oklar funktion?

Götavirke, Vallanläggning (L2010:5833)

Befästningsvall, rest av Götavirke, ca 50 m l (NV-SÖ), 5-6 m br och 0,2-0,4 m h. Skadad av vägskörning.

Vallanläggning (L1975:406)

1) Stensättning, rund, 4-5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan och ÖNÖ kanten några 0,15-0,3 m st gråstenar. En kraftig stu bbe. Belamrad med kv...

Vallanläggning (L1944:442)

Ny beskrivning enligt ATA dnr 323-3312/2000. Rapport besiktning.Länsmuseet Västerås. Krister Ström. 2000-08-18/ Clu:Vallanläggning (?), förstörd och b...

Danavallen, Vallanläggning (L1964:1254)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallanläggning (L1977:7771)

Vallbildning, bågformig, mot NNV böjd, ca 150 m l, 2-3 m br och 0,2-0,5 m h. Ställvis sten i ytan. På ett par ställen otydlig och med smärre avbrott...

Vallanläggning (L2013:5649)

Vallanläggning, närmast rektangulär, ca 120 m l. Inom anläggningen är 2 stenröjda ytor. Den S stenröjda ytan ligger lägre än den N. I SV finns även 1 ...

Kung Atles borg, Vallanläggning (L1982:9120)

Stenvall, ca 100 m l (NNÖ-SSV), 1.2-2.5 m br och 0.3-0.5 m h, avi allmänhet 0.2-1.5 m st stenar i skalmursteknik. Ca 12 m frånvallens SSV ände ingår e...

Vallanläggning (L1977:9402)

Vallbildning, hästskoformad, ca 25 m diam. I N-V-S vall kring ka nten, 3-4 m br och intill 0,6 m h. I Ö-S anslutning till flack mo ränplatå med ett mj...

Vallanläggning (L1972:604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallanläggning (L1984:5033)

1) Stenvall, bågformig, NNÖ-SSV - Ö-V - NV-SÖ, 45 m l, 3-4 m broch 0.3-0.5 m h, av 0.3-1 m st stenar. Diffus avslutning i NV.Stenvallen omsluter på 4-...

Vallanläggning (L2009:6346)

Vallanläggning, 120x90 m (NNV-SSÖ), bestående av en stenvall 40 m l (NNÖ-SV), 1-2,5 m br (i huvudsak 1-1,5 m br) och 0,2-0,8 m h, med ett centralt par...

Vallanläggning (L2015:4443)

Stenvall, vallen utseende och läge utesluter sannolikt funktionensom fornborg. I N där berget är lätt bestigbart saknas vall. Deninhägnade ytan är des...

Vallanläggning (L1977:3360)

1) Befästningsverk, Södra batteriet. 1885 anlades utmed kusten 3 batterier. Norra batteriet (Fleringe sn) vid Norra gattet mellan Gotland och Fårö o...

Vallanläggning (L1980:8281)

Vall, intill och öster om å (kanal), 125 m l (NO-SV) och 1-4 m h. Vallarna är genomskurna av diken i regel 3-4 m mellan vardera dike.

Vallanläggning (L1976:6979)

Stenvallar. Inom en yta av ca 25x20 m (ÖNÖ-VSV) finns 4-5 stenva llar, 8-17 m l, 1-3 m br och 0,30,7 m h, bestående av 0,2-0,5 m s t stenar. Ett par...

Vallanläggning (L2011:520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallanläggning (L1987:4286)

Palissadanläggning, undersökt och borttagen, ca 260X170m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk slutundersökning år 2001-2002 undersöktes en pallisadanläggning, o...

Vallanläggning (L2013:5719)

Vallanläggning, ca 100 m l (NV-SO), bestående av en stensträng av upp till 1 m st stenar. Den är bitvis vällagd och har lagts mellan stora block i en ...

Vallanläggning (L2016:5100)

Vallanläggning, ca 50x35 m (N-S), bestående av huvudsakligen två rader eller vallar av sten, 0,5-2 m br och 0,2-0,5 m h, av i allmänhet 0,2-1 m st ste...

Vallanläggning (L1975:8503)

Vallanläggning, delundersökt, 210 m l, 7-8 m br och 0,3-0,6 m h. Vid arkeologisk förundersökning år 1986 undersöktes sektioner av vallen vilka påvisad...

Vallanläggning (L1988:7210)

Jordvall med en längd av ca 200 m l, löpande rak mellan åkrar(NNÖ-SSV) i Ö-sluttning av höjdsträckning och över krön av höjd,0.3-0.75 m h och 0.75-2.0...

Vallanläggning (L1988:7212)

Jordvall med en längd av ca 175 m, löpande rak mellan åkrar(ÖSÖ-VNV), 0.2-0.75 m h och 0.2-2.5 m br, med bredast mittpartioch avsmalnande mot Ö och V....

Tingshusbacken, Vallanläggning (L1943:5859)

Vallanläggning, 100 x 80 m (NNÖ-SSV). I NNÖ är en stenmur, svagt bågformig, 61 m l (Ö-V), 5-6 m br och 0,3-0,5 m h av i regel 0,2-0,4 m st stenar sam...

Vallanläggning (L2003:8058)

Vallanläggning, närmast rund-oval, 20 m diam, begränsas mot NVoch SÖ av 2 jordvallar.Jordvallarna är 17 resp. 12 m l (NÖ-SV), 0.5-2 m br och 0.2-1 mh....

Götavirke, Vallanläggning (L2010:5929)

Befästningsvall, delundersökt. Fragmentarisk del av Götavirke, 130 m l (NNÖ-SSV), 7 m br och 0,5-0,7 m h. I ytan är synliga stenar, 0,3-0,6 m st. Delu...

Vallanläggning (L1944:3762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallanläggning (L1976:4008)

1) Husgrund, 20x13 m (NNÖ-SSV) Mjukt rundade hörn och svagt utåt svängda långsidor. Vallarna är 3-3,5 m br och 0,2-0,3 m h. Ställv is synliga rester...

Vallanläggning (L1976:2345)

1) Skärvstenshög, 10 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Enstaka skärvs tenar ligger i ytan. Under torven sothaltig, sandblandad jord. Nå gra slånbuskar...

Vallanläggning (L2016:8886)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallanläggning (L2010:6273)

Vallanläggning, rest av Götavirke?, nu 60 m l (N-S), 2-4 m br och intill 0,3 m h. Övertorvad, troligen tidigare överodlad. Hela Ö kanten genomskuren a...

Vallanläggning (L1985:6410)

Stenvall, bågformig, ca 50 ml (N-S, i N böjer den av mot V), 2-5m br och 1-1.5 m h. Stenarna utgörs av flyttblock, 1.5-2.5 m st,mellan och ovanpå vilk...

Vallanläggning (L1989:1788)

Vallanläggning, 56x48 m (N-S), bestående av, 1 låg jordvall,1.5-2.5 m br och 0.2-0.3 m h, med 1 grund vallgrav, 2-5 m br(vanligen 3-4 m) och 0.3-0.4 m...

Vallanläggning (L2010:5709)

Vallanläggning, rest av Götavirke?, nu 25 m l (N-S), 1-5 m br och 0,3-1m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar. Genombruten av vägslänt i Ö längdrik...

Vallanläggning (L1989:2329)

Gränsvall, 110 m l, (VSV-ÖNÖ), 0.8-1.2 m h, 1.5-2 m br, beståendeav naturstenar, 0.2-0.6 m l. Vallen är delvis övertorvad. I Ndelen minskarhöjden på v...

Vallanläggning (L1987:8060)

Palissad, delundersökt, bestående av 80 stolphål utmed en ca 75 m (N-S) l sträcka. Stolphålen som delvis är dubblerade, är mellan 0,22-0,58 m diam och...

Vallanläggning (L2012:7568)

Vall, 140 m l (Ö-V, NÖ-SV), 2-5 m br och 0,2-0,5 m h, bestående av 0,2-1,0 m st stenar. Vallen är något neddragen i bergslänten. Funktionen svårbestäm...

Vallanläggning (L1977:2715)

1) Fornåkrar inom ett område 130x130 m (NÖ-SV). Åkrarna, som är 25-60 m i sida, begränsas av vallar, 3-12 m br och 0,3-0,7 m h. V -S-Ö om nr 1 är: ...

Vallanläggning (L1997:7879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Götavirke, Vallanläggning (L2010:5710)

Befästningsanläggning, rest av Götavirke, ca 35 m l (NNV-SSÖ), 1-3 m br och intill 0,3 m h. Består av 0,3-0,8 m st stenar som legat i förband längs ÖN...

Götavirke, Vallanläggning (L2010:6280)

Befästningsanläggning, rest av Götavirke, ca 110 m l (NV), nu 3-7 m br och intill 0,4 m h från SV samt 0,6-0,7 m h från NÖ. Synes utgöra en kraftigt ö...

Vallanläggning (L1977:9826)

Stenvall, närmast rund, 23 m i diam. Vallen är 3-5 m br och inti ll 0,3 m h. Består av jord och intill 1 m st stenar, vanligen 0,2 -0,5 m st. I anlägg...

Vallanläggning (L1989:4784)

Vallanläggning, ca 600 m l (ÖNÖ-VSV), 15-40 m br och 1-2 m h. Vallen är genombruten av landsväg i Ö delen och två mindre vägar i V delen. Vallen har b...

Vallanläggning (L2015:8424)

1) Stenvall, ca 150 m l (N 20cg V-S 20cg V till N-S) 2,6 m br och0,4-1 m h. Vallen uppbyggd av huvudsakligen 0,2-0,5 m st stenar.Mindre block ingår äv...

Vallanläggning (L2015:8981)

1) Stenvall, ca 150 m l (N 20cg V-S 20cg V till N-S) 2,6 m br och0,4-1 m h. Vallen uppbyggd av huvudsakligen 0,2-0,5 m st stenar.Mindre block ingår äv...

Vallanläggning (L2014:9646)

Vallanläggning, ca 8-10 m l (VNV-ÖSÖ), 7-8 m br och 1-1,5 m h, uppbyggda av 0,2-0,8 m st stenar i fyra-fem skift. Ansluter tillsammans med RAÄ Österåk...

Vallanläggning (L2016:9539)

Vallanläggning, 230x170 m (NNÖ-SSV), stenvallar i N, S och V, i övrigt branta bergsluttningar. Den N vallen är 40 m l, 1-3 m br och 0,2-0,5 m h av ste...

Götavirke, Vallanläggning (L2010:6281)

Befästningsanläggning, rest av Götavirke, Förstörd. Var 40 m l (NV-SÖ), 2-5 m br och 0,2-0,4 m h. Helt övertorvad. Något ojämn i SÖ delen. Omedelbart ...

Vallanläggning (L2019:1932)

Anlagd jordvall i nordost-sydvästlig riktning. Jordvallen är ungefär 190 meter lång, 2–3 meter bred och cirka 0,8 meter hög. Jordvallen bedöms vara av...

Vallanläggning (L1989:2167)

1) Vallanläggning?Vid RAÄ:s inventering 1985 kunde endast odlingsvallar ses iområdet.

Vallanläggning (L1988:7819)

Jordvall med en längd av 150 m löpande rakt mellan åkrar (N-S),över höjd med mot V sluttande sida. Jordvallen är 0.3-0.75 m hoch 0.75-2.00 m br och i ...

Vallanläggning (L2006:4202)

Vallanläggning av sten, fornborgsliknande, sammanlagt ca 95 l. Vallen, som är 3-5 m br, är från utsidan intill 0.5 m h och upplagd på nedsluttningen a...

Vallanläggning (L1984:4082)

Vallanläggning, ca 300x250 m (Ö-V), vilka begränsas av vallar av en sammanlagd längd om ca 700 m. Den omgivande vallen består av två typer, dels av en...

Vallanläggning (L2007:9107)

1) Vallgrav, ca 40 m l (N-S), betående av ett grävt dike med vall på utsidan. Diket är 1.5-2 m br och 1-1.5 m dj. Vallen är1.5-3 m br och 0.5-1 m h. C...

Vallanläggning (L1939:2359)

Vallanläggning, rund, 40 m diameter, 0,1-0,8 m h, 2-3 m br, av 0,2-2,1 m st stenar. PÅ ett 15 m l parti i NV saknas vall där den löper över ett hälmar...

Vallanläggning (L2001:5440)

Vallanläggning, jordvall, ca 100 m l (VNV-ÖSÖ), avgränsar kanalen i dess N del mot älven. S om jordvallen är kanallämning, Gagnef 235:1, längre söderu...

Vallanläggning (L2004:6740)

Vallanläggning, närmast oval, ca 15x8 m st (NÖ-SV). Runt kantenen vall, 1.5-3 m br och 0.3-0.8 m h, bestående av jord och sandoch 0.3-0.5 m st stenar....

Vallanläggning (L2013:9867)

Vallanläggning, ca 19 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,3-0,7 m h, uppbyggd av 0,2-1,1 m st stenar i upp till tre skift. Belägen på ett lägre parti av berge...

Vallanläggning (L2013:3131)

Vallanläggning, ca 145 m l (N-S och NNO-SSV), 1-2 m br och 0,2-0,6 m h. I ytan synliga stenar, 0,3-0,6 m st. Oregelbunden tvärsnittsform, bitvis antyd...

Vallanläggning (L1987:4237)

Pallisadanläggning, 320 x 220 m (Ö-V). Undersöktes mellan 2003-2006 genom en särskild utredning, arkeologisk förundersökning och särskild undersöknin...

Vallanläggning (L1976:243)

1) Stensättning(?), rund, 4 m i diam och 0,1 m h. Övertorvad med enstaka synliga 0,1-0,3 m st kalk- och gråstenar. Enstaka (sekun dära?) i kanterna in...

Vallanläggning (L1937:7825)

Skärvstensvall (?), rektangulär, 8 x 4 m och 1-1,5 m dj. Otydlig vall. Gropen kan vara större, då närmast oval, 8 x 6 m. Tallar växande i kanten kan h...

Vallanläggning (L2013:5716)

Vallanläggning, ca 130 m l, bestående av låga bitvis tydliga stenrader. Anläggningen ligger på ett 44 m h berg. Vissa sträckor utgörs av en enkel, låg...

Vallanläggning (L1977:923)

1) Husgrund, 19x10 m (N-S). Starkt övertorvad. Vallarna är 2-2,5 m br och intill 0,3 m h. Bottenplanet är 0,3 m över omgivande ma rkområde och intill...

Vallanläggning (L1996:4476)

Vallgravsliknande lämning, 55 m l och 5-7 m br. Den Ö vallen,0.5-1 m h. Den V vallen upptill 0.4 m h, oklar begränsning i Sdelen. Vallgraven är på två...

Vallanläggning (L1937:7765)

Skärvstensvall, rund, 16 m diam och 0,8 m dj. Vall kring kanten, 3-4 m br och 0,1-0,2 m h. Nedsänkt bottenplan, närmast runt, 4,5 m diam. Runt omkrin...

Götavirke, Vallanläggning (L2010:5707)

Befästningsvall, delundersökt. Fragmentarisk del av Götavirke, 460 m l (N-S), 6-10 m br och 0,6-2,5 m h. Övertorvad, i regel med i ytan enstaka stenar...

Vallanläggning (L2012:6672)

Beskrivningen nedan upprättad vid 1947 års inv. Lokalen ej besökt vid E-2 revideringen. Vallanläggning, ca 1050 m lång (N-S). 0,5-1,5 m bred och 0,3-0...