Hällmålning

Riksantikvarieämbetets definition: Yta, på fast berg eller block, med en eller flera målade figurer eller färgfält.
Hällmålning (L1946:6453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1945:4603)

Hällmålning, 2,2x1,3 m (N-S), på en närmast lodrät klippvägg, med ca 25 graders överhäng, bestående av 6 älgfigurer, varav en osäker, samt 4 obestämba...

Hällmålning (L1937:7117)

Hällmålning, 10 m lång (Ö-V) och 2 meter hög, belägen på lodrät klippvägg med delvis överhäng och under klippan i en grotta 4 m bred och 3 m djup och ...

Hällmålning (L1935:9937)

Hällmålning på stor klippa i Storsjön. Den består av 2 mycket fragmentariska älgfigurer. Målningen vetter mot S. Ytterligare beskrivnng saknas.

Hällmålning (L1947:3547)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1937:5585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L2023:1839)

Hällmålning, (N/S), över ett område av ca 0,2 x 0,0,15 m. Bestående av figur av en människa. Hällmålning är benämnd som figur f i beskrivning från 20...

Hällmålning (L1936:3904)

Hällmålning.

Hällmålning (L1947:8724)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1946:9949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1934:3681)

Hällmålning, 6x2 m (NÖ-SV), på lodrät bergvägg, bestående av minst 1 figur och ett antal färgfält. Längst i SV är en älgfigur, 0,7x0,6m st. Målningsli...

Hällmålning (L1947:8180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1947:924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1967:6060)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1970:5805)

1) Hällmålning, 2.5x1.1 m (N-S), bestående av 16 figurer. Dessautgörs av 1 människofigur, 8 djurfigurer, 1 cirkelformad figuroch 6 obestämbara figurer...

Hällmålning (L1935:4197)

Hällmålning, bestående av ev 2 älgar placerade efter varandra och flera kraftiga färgfält. Färgningar är inom en oregelbunden yta, ca 1,4 m i sida. Yt...

Hällmålning (L1970:5692)

1) Hällmålning, 2.5x1.1 m (N-S), bestående av 16 figurer. Dessautgörs av 1 människofigur, 8 djurfigurer, 1 cirkelformad figuroch 6 obestämbara figurer...

Hällmålning (L1946:8750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1969:7398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1947:8048)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1970:5512)

Hällmålning, 1,3x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 målningsytor särskilda av ett utskjutande klippöverhäng. Den övre ytan är 0,85x0,25 m och innehåller 2 ...

Hällmålning (L1991:405)

Hällmålning, 0,65x0,42 m (ÖNÖ-VSV), på klippvägg under överhäng med ca 45 graders lutning, bestående av 5 djurfigurer. En är en tydlig konturtecknad ä...

Hällmålning (L1945:6134)

Hällmålning, 0,35x0,2 m (NNV-SSÖ), på ett oregelbundet format flyttblock av granit, 10 m l (N-S), 7 m br och 5-6 m h, bestående av en fylld (?) djurfi...

Hällmålning (L1946:6544)

Hällmålning, 3x2,5 m (NÖ-SV), bestående av ca 16 djurfigurer, 1 nät- eller rombfigur samt 1 obestämt färgfält. Djurfigurerna är 0,2-0,7 m l, möjligen ...

Hällmålning (L1934:20)

Hällmålning, färgfält troligen föreställande en älg (?). Belägen på N sidan av en flyttblocksgrotta. Påträffades 2001. I samband med en arkeologisk un...

Hällmålning (L1947:2416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1947:7202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1945:1765)

Hällmålning, 1,8 m lång och 1,4 m hög (N-S) på närmast lodrät, trappstegsformad, klippvägg. Målningen exponerad mot Ö. Målningen består av 4 konturmål...

Hällmålning (L1935:4285)

Hällmålning. Inom en yta 6x1,5 m, uppdelat på fyra partier. I högra partiet är en tydlig älg (fig i inventeringshandlingarna) och ytterligare tre älga...

Hällmålning (L2022:10143)

Hällmålning på den branta framsidan av ett 7,42 x 7,15 m stort block. Den yta inom vilken målade figurer återfinns är 3,37 x 1,62 m stor och innehåll...

Hällmålning (L1934:682)

Hällmålning. Inom en ca 1,5 x 1,5 m stor yta på svagt inåtlutande S-sida av ett större, närmast kubformat block, ca 7 x 7 m stort och intill 5 m högt,...

Hällmålning (L1934:3629)

Hällmålning, 0,7x0,5 m st och 0,8x0,6 m st, belägna på ett stenblock, 5x2,5 m (NNÖ-SSV) och 3 m h, bestående av 2 intilliggande färgfält. Inga figurer...

Hällmålning (L1934:3696)

Hällmålning, 0,7x0,5(NÖ-SV), på lodrät bergvägg under skyddande överhäng, bestående av 3 konturmålade figurer. En är en renliknande figur, 40x20 cm st...

Hällmålning (L1934:2566)

Hällmålning, 0,8x0,7 m (NÖ-SV), på SÖ sidan av stenblock eller berghäll, 5 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 2-4 m h, bestående av minst 6 otydliga färgfält e...

Hällmålning (L1945:1519)

Hällmålning, på en klippvägg under ett mjukt format överhäng. Målningen består av en fragmentarisk älgfigur och ovanför denna en figur (?). Upptäckt 2...

Hällmålning (L1967:2876)

Hällmålning, 60 x 15-60 cm (NNÖ-SSV), bestående av 4 människofigurer, 1 årklyksliknande figur samt 1 svårtydbar oregelbunden figur.Människofigurerna, ...

Hällmålning (L1947:7278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1946:9277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1970:6181)

Hällmålning, bestående av 2 bildytor med 5 m avstånd frånvarandra. Färgen är jämn och rödaktigt brun. I den vänstrabildytan går det ej att urskilja nå...

Hällmålning (L1945:8760)

Hällmålning, 2x1,4 m st, på ÖNÖ sidan av ett flyttblock, 8x6 m st och ca 7 m h, bestående av 4 djurfigurer och ca 6 fragmentariska figurer. Djurfigure...

Hällmålning (L1935:4677)

Hällmålning, på i å flytande relativt plan vägg av block, 1.3x1.3m (NV-SÖ) bestående av två konturmålade och sammanflätadefigurer. En är en älgtjur,...

Hällmålning (L1947:2479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1948:9201)

Hällmålning, bestående av 3 målningsfält belägna på en lodrät bergvägg, exponerad åt SSÖ. Det största, mellersta fältet är 2,6 x 1,3 m st och består ...

Hällmålning (L1947:4527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L2008:9801)

Hällmälning, 0.5x0.29 m (NNÖ-SSV) bestående av en älgfigur. Målningen är placerad på en lodrät klippvägg 1.9 m över vattennivån (lågvatten). Klippvägg...

Hällmålning (L1951:9140)

Hällmålning, på stenblock mot sjö, 11x7x5 m st, på blockets lodräta NÖ-sluttning och delvis under ett överhäng. Bestående av 3 människofigurer och 4 d...

Hällmålning (L1934:108)

Hällmålning, bestående av 2 konturmålade djurfigurer liknande älgar och färgfragment. Hällmålningen är belägen under ett svagt överhäng av berget Lill...

Hällmålning (L1934:94)

Hällmålning, inom en yta 1,8 x 1,1 m, bestående av 2 obestämbar färgfält, den ena ev. djurliknande. Målningen är fragmentarisk. Den röda färgen märks...

Hällmålning (L1945:8533)

Hällmålning, på SÖ sidan av ett flyttblock, 12x6 m st och ca 5 m h, bestående av 1 djurfigur, älg, 14 cm l och 5 cm h, med 2 cm l bakben, konturmålad,...

Hällmålning (L2006:17)

Hällmålning, 0.22x0.29 m (NNÖ-SSV), i häll, ca 100 m l och 10 m h,bestående av 4 streckmålade människofigurer, 12-21 cm h och 5-10 cmbr. Två av figure...

Hällmålning (L2023:1837)

Hällmålning, (N/S) över ett område av ca 20 -30 m långt finns 4 figurer. Bestående av 1 människa och 3 älgar. A. Människofigur 0,25 x 0,25 m stl. B. ...

Hällmålning (L1945:3816)

Hällmålning, 0,55 m h, 0,25 m br och 0,2 m ovanför markytan, på lodrät och mot S exponerad klippvägg, ca 18 m h, med överhäng. Längst ned i bildfältet...

Hällmålning (L1937:6996)

Hällmålning, 0,55x0,40 m, bestående av 1 människofigur och 4 fragment. Människofiguren är 28x20 cm stor. Fragmenten är 9-15 cm långa. Målningsytan är ...

Hällmålning (L1946:7264)

Hällmålning, 2x1,7 m (lodrät höjd), bestående av fragment av ett obestämt antal figurer av obestämd art, sannolikt dock ursprungligen djurfigurer. Ett...

Hällmålning (L2005:3993)

ällmålning, 3.6x0.7 m (N-S). Bestående av 4 människofigurer och 1djurfigur. Målningen är placerad på en ca 5 m h klippa som stuparraktner i vattnet. M...

Hällmålning (L2005:5796)

Hällmålning, 2x2 m, bestående av 1 älgfigur samt 1 målad, odefinierbar, yta. Älgfiguren är 0,75 m l (N-S) och 0,6 m h. Älgens huvud är vänt mot N. Int...

Häglingsstenen, Hällmålning (L1934:2594)

Hällmålning, 2,2x1,1 m (Ö-V), på N sidan av stenblock, 12x10 m (Ö-V) och uppskattningsvis 7-8 m h, bestående av ett färgfält med ett flertal otydliga ...

Hällmålning (L1934:704)

Hällmålning. Inom en ca 1,5 x 1,5 m stor yta på svagt lutande SV-sida av ett större, närmast kubformat block, ca 6 x 6 m stort och intill 5 m högt, är...

Hällmålning (L1947:8773)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1937:7639)

Hällmålning, inom en 2,5x2 m (Ö-V) st yta på flyttblocks S sida är en älgfigur, 0,55x0,5 m st med huvudet i Ö. Ca 0,1 m nedanför älgen är en 0,2x0,1 m...

Hällmålning (L1939:8504)

Hällmålning, ca 8x2 m (Ö-V) bestående av 9 djurfigurer och ca 27 färgfläckar fördelade på fyra områden inom ytan. Längst i V är två djurfigurer i for...

Hällmålning (L1970:5922)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1945:6)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L2024:543)

Hällmålning, 1,5x0,5 (N-S), på lodrätt bergyta under ett 1 m br skyddande överhäng, bestående av 1 målning föreställande ett älghuvud, 3 lodräta strec...

Hällmålning (L1946:8100)

Hällmålning, 2,1x1,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 30 figurer. Dessa utgörs av ca 20 djurfigurer, 5 människofigurer samt 5 obestämbara streck och fläck...

Hällmålning (L2007:373)

Hällmålning, ca 12x3 m (NNö-SSV) bestående av 8 djurfigurer,färgfält och färgfragment.Grupp 1, i SSV, 1.75 m över vattennivån (lågvatten) fig 1, bestå...

Hällmålning (L1991:495)

Hällmålning, 3,4x0,4-2,1 m högt område. Består av ca 14 olika figurgrupper, eller paneler. Inom varje panel har målningarna fått undernummer. Olika ku...

Hällmålning (L1945:23)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1948:9049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1934:127)

Hällmålning, mycket fragmentarisk, färgfältet kan vid bra ljus möjligen urskiljas som en älg (?). Den bemålade ytan exponeras mot S. Hällmålningen är ...

Hällmålning (L1947:8574)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L2018:1083)

Slipränna i ganska flat häll, granit, 2,5x1,1-1,5 m (N-S) och 0,2-0,3 m h. Nära mitten av hällen är 1 slipränna, 0,45 m l (Ö-V), 9 cm br och intill 2 ...

Hällmålning (L1945:7951)

Hällmålning, på en sträcka av ca 25-30 m l (huvudriktning ÖSÖ-VNV) är 4 grupper med hällmålningar bestående av sammanlagt 7 djurfigurer, 3 människofig...

Hällmålning (L1934:3672)

Hällmålning, 20x20 cm (NÖ-SV), i skreva på lodrät bergvägg, bestående av en människofigur, 20x20 cm st. Målningslinjerna är 1 cm br.

Hällmålning (L1946:6696)

Hällmålning, 1,2x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 5 fragmentariska figurer, sannolikt samtliga djurfigurer. Dessa är 0,3-0,4 m l och konturmålade, en sanno...

Hällmålning (L1947:7771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1945:1456)

Hällmålning på ett toppliknande stenblock, exponerat mot S. Hällmålningsmotivet liknar ett kors alternativt en människofigur (?) med utsträckta armar....

Hällmålning (L2008:9713)

Hällmålning, uppgift om. Enligt flera sagesmän i bygden har detpå platsen funnits en hällmålning. Målningen skall ha blivitbortsprängd i samband med a...

Hällmålning (L1947:2169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1936:1437)

Hällmålning, bestående av 2 hällmålningsytor (A & B), beläget på ett större flyttblock av grovkristallin granit, bestående av tillsammans 1 människofi...

Hällmålning (L1947:3476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällmålning (L1937:7137)

Hällmålning 3 x 2 m på lodrät klippa med ett litet överhäng ovanför samt under ett överhäng vid klippans nedre del. Vid inventeringstillfället 2006 sy...

Hällmålning (L2023:1838)

Hällmålning: (N/S)Ca 0,15 x 0,20 m stor. Bestående av 1 figur, i form av en nätfigur? eller solfigur? eller färgområde? Är figur e i beskrivning från...