Hammarområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring hammare.
Hammarområde (L1981:3991)

1) Hammaranläggning? 90 x 50 m (Ö-V) med:1. Husgrund (?), 4x4 m st (N-S), vilken utgörs av en 0.8 m hstenblandad jordhög. Hörnstenar i NV, SV och SÖ, ...

Hammarområde (L1999:2709)

Hammarområde, 90x20-30 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 grund efterhammarsmedja, samt 1 dammvall.Dammvall, 20 m l (Ö-V), intill 4 m br, 0.8 m h, av 0.4-...

Hammarområde (L2023:6227)

Hammarområde, 65x15 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1 hammargrund, 1 ränna, 1 husgrund och 1 slaggvarp. Dammvallen är 14 m l (VNV-ÖSÖ), 4 m br och...

Hammarområde (L2001:9246)

Hammarområde, 100x20-50 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hammarruin, 2slaggvarp och 1 fördämningsvall.I områdets N del, intill och NNV om bäcken är:Hamm...

Hammarområde (L2007:1352)

Hammarområde, 75x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 hammarruin och 1slaggvarp. Hammarruinen är 11x6 m st och intill 2.5 m h avkallmurad huggen gråsten. Slag...

Hammarområde (L1941:8732)

Hammarområde, ca 40x40 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund och 1 stenmur? Husgrunden, belägen centralt N om fåran, är 8x7 m (NV-SÖ) och 1-1,5 m h. NV k...

Hammarområde (L2008:8765)

Hammarområde, 70x30-50 m (NÖ-SV) bestående av 1 hammaranläggning,1 slaggvall och 1 fördämningsvall.Hammaranläggningen är rektangulär, 15x7 m (ÖNÖ-VSV)...

Hammarområde (L2021:579)

Hammarområde, 80 x 40 m (NV–SÖ), bestående av 1 damm, 2 husgrunder, 1 kvarn, stenkanter och 1 ledarm. Dammbyggnaden är 11 m lång (N–S) i kombination m...

Hammarområde (L1935:7866)

Hammarområde, 75x65 m (Ö-V), bestående av en hammarruin, en dammvall, ett slaggvarp i form av utspridd slagg samt rikligt med kol. Hammarruinen framtr...

Hammarområde (L1985:5311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1979:2551)

Hammarområde, ca 70 x 65 m (N-S). Utsträckning enligt lantmäterikarta från 1832 och enligt synliga lämningar. Norr om ån finns grundmuren till en hamm...

Hammarområde (L1981:6379)

Hammarområde (Nedra Hammaren), ca 45x20 m (NV-SÖ), bestående rest av hammare? och slaggförekomst. Hammare, rest av?. I SÖ delen är en förhöjning, urs...

Hammarområde (L1981:3080)

Stångjärnshammare, plats för Nerhammaren. Ingående lämningar utgörs av hammargrund, utbyggd med trätoffelfabrik, dammvallar. Hammargrunden 24x9 m (NV...

Hammarområde (L2006:8892)

Stångjärnshamrar, uppgift om. Inom angivet området, 130x70 m (NV-SÖ) ska enligt karta, från 1803 samt skriftliga uppgifter 2stångjärnshamrar legat. Yt...

Dömle övre hammare, Hammarområde (L2006:3437)

Hammarområde, 70x45 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 hammarruin, 1husgrund och 1 slagghög. Hammarruinen är 12x6 m (SSÖ-NNV) ochintill 2 m h av kallmurade ...

Hammarområde (L2021:2904)

Hammarområde, uppgift om, ca 120x75 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning efter karta från år 1811. Inga synliga lämningar kunde iakttas inom detta områd...

Hammarområde (L1999:2589)

1) Hyttområde, oregelbundet, 110x90 m st (NÖ-SV), bestående av 1dammvall, 1 1slaggvarp och 1 kolhusruin.Dammvallen, är 40 m l (ÖSÖ-VSV), intill 7 m b...

Hammarområde (L2003:2343)

1) Bruksområde, 340x250 m (Ö-V), bestående av 15 byggnader. Dessautgörs av 1 huvudbyggnad, 1 köksbyggnad, 1 kontor, 1mjölnarbostad, 1 bagarstuga, 1 tr...

Hammarområde (L1981:9682)

Hammarområde, ca 90x40-60 m (ÖNÖ-VSV, ungefärlig utsträckning efter storskifte över delar av Ljusnarsbergs socken från år 1796. N om älven, i den V d...

Hammarområde (L1981:2045)

Platsen för en gammal hammarsmedja. Vid lågt vattenstånd synesflera insvängningar i åkanten. Smärre slaggrester finns ävenkvar.Revideringsinventeringe...

Bosjö hammare, Hammarområde (L2007:6075)

Hammarområde, 120x20-30 m (NV-SÖ, N-S), bestående av 1 slaggvarpoch 1 fördämningsvall.1) Slaggvarp, 8x8 m (N-S), oregelbundet till runt, 2 m h avhamma...

Hammarområde (L1950:3860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2020:1288)

Hammarområde, ca 85x10-55 m (N-S). Enligt laga delning över Krontorp från år 1785 låg Nedre Degerfors Hammare ungefär här. Området benämndes som Smedb...

Hammarområde (L2004:7137)

Hammarområde, 218x15-130 m (N-S), bestående av slaggförekomster, kanal, plats för såg och plats för kvarn. Omedelbart SV om övergivet boningshus är: s...

Hammarområde (L2006:7664)

Hammarområde, ca 100x150 m (NV-SÖ), bestående av 2 slaggvarp.Slagghög, ca 15x10 m (NÖ-SV) och intill 1 m h, urschaktad, stora delarav slaggen borttage...

Hammarområde (L2004:8260)

Hammarområde, 140x130 m (NV-SÖ), bestående av:Smedjeruin, 18x10 m (N-S) och intill 4 m h, bestående av intill1.5 m st tuktade stenblock lagda i järnfö...

Hammarområde (L2020:11328)

Hammarområde, ca 105x50 m (Ö-V), bestående av en dammvall och flera grunder. Dammvallen är bågformad, ca 84 m l (NO-SV/ONO-VSV), intill 4 m br, och in...

Hammarområde (L1966:8774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2020:1286)

Hammarområde, ca 95x15-85 m (NNÖ-SSV), ungefärlig utsträckning enligt laga delning över Krontorp från år 1785. Inom den NV delen, nu delvis under vat...

Hammarområde (L1981:6987)

Hammarområde, ca 75x15m (N-S) bestående av 1 hammarruin och slaggförekomst. Hammarsmedja, ruin, närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S), 0,5-1,2 m h, av oreg...

Hammarområde (L1981:3854)

Hammarområde (Åsbrohammars bruk), ca 80x70 m (VNV-ÖSÖ), bestrående av 1 maskinhus efter spik- och kättnigsmedja, 2 vattenrännor och uppgift om slaggfö...

Hammarområde (L2020:1196)

Hammarområde, ca 160x15-100 m (N-S), utsträckning enligt arealavmätningskartan över Hällefors skattlagda hemmans lägenheter från år 1812. Silververk...

Hammarområde (L1965:3594)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1982:8865)

Hammare, bestående av: Möjlig grund till hammarsmedja, som enligt uppgift legat på platsen. 5 m V om grunden är: Slaggvarp, ca 15 m diam och intill 1,...

Hammarområde (L2001:4539)

1) Kvarnlämning och hammarområde, inom ett ca 80x10-20 m st område (N-S),bestående av kvarnlämning, kvarngrund, vattenränna , slaggvarp ochhammarområd...

Hammarområde (L1951:1844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2002:2149)

Hammarområde, 45x30 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1hammarsmedjeruin och 1 slaggvarp.Dammvallen är 20 m l (Ö-V), 6 m br och intill 1.5 m hy,huvudsa...

Åmotsbruket, Hammarområde (L2007:2470)

Hammarområde, 25-80x25-70 m (N-S), bestående av 1 hammarlämning, 3kolhuslämningar och 1 fördämningsvall. Hammarlämningen ärrektangulär, 30x10 m (V-Ö) ...

Hammarområde (L1981:7558)

Hammarområde, ca 40x10-3 m NV-SÖ), bestående av 1 hammargrund och 1 slaggförekomst av hammarslagg. Hammargrund, utmed den östra stranden finns reste...

Hammarområde (L1999:3181)

Hammarområde, 190x15-40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3hammarsmejderuiner (?), 2 smideshärdar, 2 vattenrännor, 1ruinkulle, 1 dammvall samt 1 kolhuslämning...

Bada övre bruk, Hammarområde (L2007:5597)

Järnbruksområde med kvarnlämning, 75 x 25 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp och 1 kolhuslämning samt 1 kvarnruin. Slaggvarpet är 15 x 10 m (NÖ-SV)...

Bosjöhammaren, Hammarområde (L2007:1518)

Hammarområde, 120x35 m (N-S), begränsas i N av bro, före dettajärnvägsbro, i V av nyanlagd väg. Sprängsten från vägbygget gördet svårt av bedöma V åka...

Hammarområde (L2005:5311)

Hammarområde, 115x20-50 m st (NNÖ-SSV), bestående av hammarruin, vattenränna, 2 byggnadsgrunder, vägbank samt kolhuslämning. Hammarsmedjan är 12x8 m s...

Hammarområde (L2003:5330)

Hammarsmedjeområde, 80x30 m (NNö-SSV), bestående av 1 järnbod, 1lämning efter stångjärnsmedja, 1 dammvall samt 1 kolhus.Grund efter smedja, 14x7 m (N-...

Hammarområde (L1981:8834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2004:1856)

Hammarområde, rest av, 140x65 m (NV-SÖ) bestående av 1smedjegrund, 1 husgrund och 1 rest av kolhus.Hammarsmedjegrund, rektangulär, ca 20x11 m (NV-SÖ)....

Hammarområde (L1999:3434)

1) Hammarområde, 100x35-70 m (Ö-V), bestående av 1 hammarruin, 1kanal, 1hjulgrav, 1 grund, 1 dammvall, rest av och 1 kolhusruin, med uppkörsramp, samt...

Bäckshammar, Hammarområde (L2004:8145)

Hammarområde, 120x40 m (N-S), bestående av 1 smedjegrund, 1raserad vattenränna och slaggförekomster.Smedjegrund, delvis ingrävd i sluttningen, ca 18x1...

Hammarområde (L2000:3364)

Hammarområde, ca 200 x 40–100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 rest efter stångjärnshammare, 2 slaggvarp samt 1 rest efter kolhus, 1 kanallämning samt 1 fö...

Hammarområde (L1981:9210)

Hammarplats, ca 120x80 m (Ö-V) bestående av 1 ruin efterstångjärnssmedja, kolhusrest samt kvarngrund.

Hammarområde (L2007:5734)

Bruksområde, 130x50-65 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 spiksmedja?, 1vattenränna, 1 kvarstående maskinhus, 2 byggnadsgrunder, 1kolhusgrund och 1 vägramp. ...

Hammarområde (L2002:454)

Hytt- och hammarområde, 160x90 m st (NV-SÖ), bestående av 1hammarruin, 2 slaggvarp, 1 kolhus, 1 vattenränna och 1dammvall.Hammarruin, 23x5 m (NV-SV) o...

Hammarområde (L2008:5501)

Hammarområde, ca 40x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 slaggvarp, 1 husgrund, 2 stenfundament och 1 vattenledare (?). Slaggvarpet är 20x1-2 m (N-S) och i...

Hammarområde (L2004:7594)

Hammarområde, 190x60 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 husgrunder,varav 1 troligen ursprungligen är grund efter hammarsmedja,rester av 2 fördämningsvallar, ...

Segerfors bruk, Hammarområde (L2007:586)

Brukslämning efter Segerfors bruk, (stångjärnshammare ochspikhammare). Inom ett område av 170x50 m (N-S) återfinns på Ösidan av bäcken: Fördämningsval...

Hammarområde (L1943:4143)

Hammarområde, 40x15 m (NNV-SSÖ) bestående av vägg av hammarsmedja?samt slaggförekomst.Väggen? är 10 m l (Ö-V), 1 m br och 0.3 m h. Lämningen har sanno...

Hammarområde (L1965:2978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1944:1055)

Hammarområde, ca 75x40 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 slaggvarp och2 fördämningsvallar samt 1 stenskod vattenränna.Slaggvarpet, beläget Ö om ravinkanten ...

Hammarområde (L2020:3872)

Hammarområde, ca 40x35 m (Ö-V) bestående av 1 hammargrund, 2 brofästen och slaggförekomst. Hammargrund är belägen i området V del. Den är inte uppmät...

Hammarområde (L2008:9656)

a) Hammarområde, uppgift om, inom ett 70x20 m st område (SSÖ-NNV)bestående av plats för hammarruin, järnbod och kolhus,samt b) lämningar av såg, kvarn...

Hammarområde (L1981:4212)

Hammarområde, 65x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 smedjegrund, 1husgrund samt slagg.Smedjegrund, rest av, ca 15x10 m (ÖNÖ-VSV), bestående av enställvis ...

Hammarområde (L1980:2852)

Hammarområde, 210x20-60 m (NV-SÖ). Hamrarna gick under namnet Hammarby hamrar. Det är svårt att avgöra brukningstiden för de enskilda hamrar som varit...

Hammarområde (L2004:7646)

Hammar- och kvarnområde, 100x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1fördämningsvall, 3 husgrunder och slaggförekomster.Från NNÖ tvärs över området löper:Fördäm...

Hammarområde (L1974:3060)

Hammarområde, ca 250x50m st (NV-SÖ), bestående av ett flertal murar, grunder och kantskoningar av bäcken,1 härdlämning och 3 slaggförekomster. Slaggfö...

Hammarområde (L1981:4280)

Hammarområde, Kvarnbacka bruk, ca 150x30-110 m (N-S). Landsvägen går rakt igenom och delar upp området i 2 delar. Se nedan för detaljerad beskrivning....

Hammarområde (L1979:1345)

Hammarområde, ca 90x20-40 m (NÖSV), utsträckning efter ägodelning år 1780 och ägobyte år 1891 i Ramshyttan. På 1780 års karta är namnet Prästhammaren...

Robertsholm, Hammarområde (L1950:4100)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1942:4121)

Hammarområde, 100x50 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter hammare (?) och 1 dammvall. Grunden efter hammaren är 6 m diam och 0.7 m h, fynd av slagg, ...

Hammarområde (L1981:6432)

Hammarlämning, bestående av en dammvall, 80 m l, (NNÖ-SSV) 4-8 mbr och 3-5 m h. Övertorvad och övermossad. Dammvallen lagdkallmurning av 0.5-1.5 m st ...

Hammarområde (L2004:7378)

Hammarområde, 370x110 m st (N-S) bestående av 1 hammarlämning, 3husgrunder (2 smedjor?), 2 kolhusgrunder, 1 slaggvarp,slaggförekomster samt stenskodda...

Hammarområde (L2000:5509)

1) 2) Hammar- och kvarnområde, 40x20 m (bågformigt NV-SÖ), bestående av 1hammargrund(?), 1 slaggvarp(?) och 1 husgrund samt 1 kvarngrund och 1 fördämn...

Hammarområde (L2002:5153)

Hammarområde - kvarnområde, 50x30 m (NV-SÖ) bestående av 1 grund efter hammarsmedja - kvarn, 1 härd, 1 dammvall, 1 område med slagg och rest av kallmu...

Hammarområde (L1999:2619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2004:8875)

Hammarområde, 100x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 hammarruin, 1rostgrop, (?), 3 slaggvarp och 1 dammvall.Hammarruin, 6x5 m (NÖ-SV) och 0.6 m h, med ett...

Hammarområde (L1980:4949)

Hammarområde, Lannafors nedre, ca 90x45-60 m (VNV-ÖSÖ, ungefärlig utsträckning av hammarbacken enligt avmätningskarta över Stuguberg från år 1785. Ha...

Hammarområde (L2007:8890)

Hammarområde, oklar begränsning, troligen 25x25 m, bestående av 2härdugnar och 1 hammaraxel. Härdugnarna är murade av slaggtegel ochvanlig cementtegel...

Hammarområde (L2000:5205)

Hammarområde, 60x35 (Ö-V), bestående av 1 hammarruin och 1fördämningsvall.Hammarruinen, i Ö, är 14x7 m (NV-SÖ), 1-3 m h och 1 m br, med kvarståendemur...

Hammarområde (L1972:8487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2020:1059)

Hammarområde, ca 40x20 m (NNÖ-SSV) bestående av grundrester? och slaggförekomst. Det finns kallmurade rester ca 40 m l, ca 10 m V om ån, som kan var...

Hammarområde (L1981:2095)

Hammarplats, inom ett område 35x15 m (NNV-SSÖ), innehållandetypisk hammarslagg om bägge sidor av bäckravin. Inga grundersynliga som antyder var smedja...

Hammarområde (L2001:3044)

Hammarområde, ca 130x10-35 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 hammarsmedjeruin, 1fördämningsvall, 1 slaggvarp, 1 kolupplag(?) plats för, samt 1 slaggförek...

Hammarområde (L2007:9579)

Hammaranläggning, 60x50 m (N-S). Inom området är stensattälvfåra, 1 stenbro, 1 område med slagg samt 2 grunder. Denstensatta älvfåran finns i områdets...

Letafors bruk, Hammarområde (L2006:9751)

Hammarlämning, 160x40-80 m (NÖ-SV), bestående av 1 hammarsmedja, 1fördämningsvall, 1 stenskodd kanal (vattenränna?), 1 ledarm, 2stenmurar, 4 husgrunde...

Hammarområde (L2005:4260)

Hammar- och industriområde, 80x15-45 m st (NV-SÖ), bestående avgjuterigrund, byggnadsgrund, slaggvarp och hammarruin.Längst i Ö är:1) grund efter gjut...

Hammarområde (L2007:6255)

Hammarområde, 140x50 m (N-S), bestående av 1 dammvall meddammbord, 1 stensatt ränna, 1 slaggvarp på fundament tillhammare och 1 oklar husgrund.Vallen ...

Hammarområde (L1936:4884)

Sörfors bruk har haft 2 industri- områden. Inom det V området(kartblad I, Sörfors NÖ) återfinns: a) Hyttruin?, i form av en(skadad) kulle ca 10 m diam...

Hammarområde (L1981:9956)

Hammarområde, ca 70x35 m (N-S(, bestående av 1 slaggvarp, för beskrivning se nedan. Denna hammare finns utritad på 1688 och 1703 års kartor. Ingelhytt...

Dömle nedre hammare, Hammarområde (L2006:2266)

Hammarområde, rest av, 70x40 m (NNV-SSÖ). Bestående av damvall ochsöndergrävda slagghögar. I NÖ kanten av älvfåran finns en rest avden kallmurade damm...

Hammarområde (L1941:8735)

Hammarområde, ca 35x30 m (VNV-ÖSÖ) och 75x35-45 m (N-S), bestående av 2 hammarsmedjor, 1 husgrund och 1 strandskoning. N om vägen är rester av en smä...

Hammarområde (L2004:7264)

Hammarområde, 90x60 m (Ö-V), bestående av 1 grund efterhammarsmedja, 1 grund efter järnbod, 1 kolhusgrund, 1fördämningsvall och slaggförekomster.15 m ...

Hammarområde (L2008:7684)

Område med 1 grund efter vattendriven spiksmedja och 1 dammvall, ca 25x20 m (NV-SÖ). Spiksmedjegrunden, i områdets SÖ del, är 20x10 m (VNV-ÖSÖ) och ...

Landfors hammare, Hammarområde (L2004:6914)

Hammarområde, 100x50 m (SÖ-NV), bestående av 1 grund efterhammarsmedja, 1 övergiven vattenränna, 1 slaggvarp, 1kolhuslämning och 1 fördämningsvall.50 ...

Hammarområde (L2008:9775)

Stångjärnshammare, rest av. Inom ett område av ca 20x10 m (NV-SÖ)förekommer rikligt med järnslagg (brun-svart, tung) och sotig jord. IÖ-kanten av områ...

Hammarområde (L1979:2680)

Hammarområde, ca 40x30 m ( NNV-SSÖ) bestående av 1 hammargrund och 1 vattenränna. Hammargrunden är belägen på en ö, vars sidor ställvis är stensatta. ...

Hammarområde (L1981:3304)

Hammarområde, 250x15-80 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 blåshusgrund, 1 husgrund och 1 kolhus. Närmast bron är: Hammarsmedjegrund, 50...

Hammarområde (L1981:1122)

Hammarområde, 120x60 m (Ö-V), delundersökt, se nedan för mer information. Ervalla hammare omnämns första gången år 1625 och sägs då omfatta 2 hamrar. ...

Hammarområde (L1979:2569)

Hammarområde, ca 70 x 10-50 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 hammargrund, 1 slaggförekomst och 1 dammvall. I södra änden av området är en hammargrund, t...

Hammarområde (L1938:9897)

Bebyggelselämningar efter ekonomibyggnader som enligt 1861 års karta tillhörde bruket och bruksherrgården. Lämningarna består av 5 tydliga förhöjninga...

Hammarområde (L2003:9013)

Hammarsmedja, trolig plats för, samt sågverksruin, ca 20x15 m(NÖ-SV), byggd av betong och slaggtegel.Intill och SSV om ovan är:Slaggförekomst, i åbrin...

Hammarområde (L2020:11326)

Hammarområde, ca 112x70 m (Ö-V), bestående av en dammvall och flera grunder efter bl a hammare, smedja och kolhus. Dammvallen är ca 60 m l (ONO-VSV) p...