Hammarområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring hammare.
Hammarområde (L1980:2351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1999:3434)

1) Hammarområde, 100x35-70 m (Ö-V), bestående av 1 hammarruin, 1kanal, 1hjulgrav, 1 grund, 1 dammvall, rest av och 1 kolhusruin, med uppkörsramp, samt...

Hammarområde (L2008:9656)

a) Hammarområde, uppgift om, inom ett 70x20 m st område (SSÖ-NNV)bestående av plats för hammarruin, järnbod och kolhus,samt b) lämningar av såg, kvarn...

Hammarområde (L1981:3740)

Hammarområde, ca 55x25 m (NNV-SSÖ), bestående 1 hammarsmedja, rest av, 1 slaggförekomst och 1 vattenhjulsränna. Hammarsmedja, rest av, en mängd huggen...

Hammarområde (L2004:2229)

Hammarområde, rest av ca 75x40 m (N-S), bestående av 1 husgrund,1 stensatt kant och utspridda slaggbitar, kolbitar samtsotansamlingar.Husgrund(?), bel...

Hammarområde (L1982:9821)

Hammarområde, 130x50 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 slaggvarp, 1 hammarplats, uppgift om, 1 fördämningsvall och 1 smedjegrund. Intill och Ö om bäck är: S...

Hammarområde (L2007:144)

1) Industrilämning, inom ett ca 250x10-40 m st (NV-SÖ) beståendeav 2-3 industrigrunder, 1 raserad bro/fördämningsvall och spriddaslaggförekomster. Av ...

Hammarområde (L1950:3860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1999:2867)

Hammarområde, 100x70 m (NNV-SSÖ), bestående av 2hammarsmedjegrunder, 2 kanaler, 2 slaggvarp och 2kolupplag/-hus.Kanal, 15 m l, intill 1 m br (NNV-SSÖ)...

Hammarområde (L2006:1626)

Hammarområde, 80x70 m st (NÖ-SV) bestående av 1 hammarlämning, 3vattenrännor, 1 slaggvarp och 1 byggnadsgrund.Hammarruin, oklar begränsning, 16x7 m st...

Hammarområde (L2000:3364)

Hammarområde, ca 200 x 40–100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 rest efter stångjärnshammare, 2 slaggvarp samt 1 rest efter kolhus, 1 kanallämning samt 1 fö...

Hammarområde (L2006:2084)

Hammaromårde, 45x50 m st (N-S) bestående av 1 hammarruin, 1fördämningsvall, 1 hjulgrav och vattenränna samt 1 slaggvarp.Hammarruin, 16x10 m (NNÖ-SSV) ...

Hammarområde (L1973:7583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:6432)

Hammarlämning, bestående av en dammvall, 80 m l, (NNÖ-SSV) 4-8 mbr och 3-5 m h. Övertorvad och övermossad. Dammvallen lagdkallmurning av 0.5-1.5 m st ...

Hammarområde (L2004:272)

Hammarområde, ca 120x40 m (Ö-V), bestående av 1 hammare, 1 kolhus, 1 husgrund med spismursröse och 1 slaggvarp. I områdets centrala delar är en husgr...

Hammarområde (L1943:4143)

Hammarområde, 40x15 m (NNV-SSÖ) bestående av vägg av hammarsmedja?samt slaggförekomst.Väggen? är 10 m l (Ö-V), 1 m br och 0.3 m h. Lämningen har sanno...

Hammarområde (L2003:7258)

Bruksområde, ca 600x100-400 m (NV-SÖ), inbegripande de äldredelarna av Ramnäs bruk och bestående av byggnader i varierandeskick och lämningar efter in...

Hammarområde (L2001:4931)

Hammarområde, 70x40 m st (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 1 slaggvarp och 1grund.Dammvall, 20 m l (NÖ-SV), intill 5 m br och intill 1.5 m h, av sten ...

Hammarområde (L1950:3078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1979:1423)

Bredsjö Bruk, del av, ca 340x25-170 m (NV-SÖ). Stora delar är bebyggd. Se även Hjulsjö 88:1, hytt- och hammarområde för den del som är övergiven. Inom...

Hammarområde (L2000:754)

Brukslämningar, ca 65x45 m (NNÖ-SSV) bestående av 1slaggförekomst, 1 kolhusggrund, 1 dammvall samt kvarstående 1smedja och 1 sliphus.Slaggförekomsten ...

Hammarområde (L1981:6987)

Hammarområde, ca 75x15m (N-S) bestående av 1 hammarruin och slaggförekomst. Hammarsmedja, ruin, närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S), 0,5-1,2 m h, av oreg...

Fämtåfors bruk, Hammarområde (L2000:4309)

Hammarområde, ca 260 x 145 m (Ö-V), bestående av 2 dammvallar, 1 kanal/ränna, 1 lämning efter hammare i form av slagg- och stybbförekomster, 1 vägban...

Hammarområde (L2005:3482)

Hammarområde, 80x40 m (Ö-V), bestående av 1 hammarlämning, 2fördämningsvallar och minst 3 slaggvarpar. Hammarlämningen ärrektangulär, 28x8 m (Ö-V) och...

Hammarområde (L2000:284)

1) Bruksområde, 370x110 m (NNÖ-SSV), bestående av 1fördämningsvall, ett 10-tal större och mindre husgrunder och 1slaggvarp.Fördämningsvallen, av vilke...

Hammarområde (L2001:5404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2007:9579)

Hammaranläggning, 60x50 m (N-S). Inom området är stensattälvfåra, 1 stenbro, 1 område med slagg samt 2 grunder. Denstensatta älvfåran finns i områdets...

Hammarområde (L1937:881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1944:1055)

Hammarområde, ca 75x40 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 slaggvarp och2 fördämningsvallar samt 1 stenskod vattenränna.Slaggvarpet, beläget Ö om ravinkanten ...

Hammarområde (L2007:1896)

Hammarområde, 70x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hammarruin, 1slaggvarp och 2 vattenrännor. Hammarruinen är 20x7 m st ochintill 1.3 m h av kallmurad si...

Hammarområde (L2008:94)

Hammarområde, ca 90x20-50 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 lämning efter hammare, 1 dammvall och 2 slaggvarp. Hammarlämningen, belägen i områdets S del, b...

Hammarområde (L1972:8487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1950:1683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:117)

Hammarområde, ca 60x50 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund till hammare? och 1 slaggvarp. Grund till hammare?, ca 18x10 m (NÖ-SV), kallmurad. Byggnaden so...

Hammarområde (L2000:9122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Robertsholm, Hammarområde (L1950:4100)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1980:8862)

Hammarområde, ca 45x17m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1 vall, 1 stensatt kant och enstaka slagg rester. Fördämningsvallen är, 17 m l (Ö-V), 5 m br,...

Hammarområde (L1979:135)

Hammarområde, ca 100x10-90 m (ÖNÖ-VSV) ungefärlig utsträckning enligt Björkborns bruks inägor och hemskog från år 1770. Inom området intill Timälvens ...

Hammarområde (L1981:1043)

Hammarområde, ca 45x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 hammarsmedjegrund, rest av och slaggförekomst. Se nedan för mer beskrivning. Kraftverksanläggning är...

Hammarblecket, Hammarområde (L1981:1893)

Hammarområde, del av Aby Hammare, ca 60x35 m (N-S), bestående av 2 husgrunder, stensatta kanaler, stensatt dammvall med 3 dammbord, samt spridda slagg...

Hammarområde (L1981:8793)

Hammarområde, 100x30-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 husgrunder, 1 slaggvarp, slaggförekomst samt 1 förmodad hammare. Husgrunderna, som alla är belägna...

Hammarområde (L2003:6584)

Hammarområde, 80x50 m (Ö-V), bestående av 1 fördämningsvall, 1slaggförekomst, stenskodd bäcksida samt 1 lagersten.Fördämningsvallen, belägen i området...

Hammarområde (L2001:3044)

Hammarområde, ca 130x10-35 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 hammarsmedjeruin, 1fördämningsvall, 1 slaggvarp, 1 kolupplag(?) plats för, samt 1 slaggförek...

Jonsbols östra hammare, Hammarområde (L2005:3045)

Hammarlämning, bestående av 1 dammvall och 2 stensattavattenrännor samt 2 stensatta husgrunder. Dammvallen är 112 m l(NV-SÖ, Ö-V), 5-11 m br och intil...

Hammarområde (L2005:2673)

Brukslämningar, inom ett 400x15-45 m st område (V-Ö, NNÖ-SSV),bestående av 2 sågverkslämningar, 3 järnbrukslämningar/smedjor, 1slaggvarp, 1 slaggförek...

Sjöhammaren, Hammarområde (L2005:3203)

Hammarlämning, 140x90 m (V-Ö), bestående av 1 dammvall, 3husgrunder, 1 hjulgrav, 1 jordkällare och 3 slaggvarp. Dammvallenär 95 m l (N-S, VNV-ÖSÖ), 2-...

Hammarområde (L2004:8260)

Hammarområde, 140x130 m (NV-SÖ), bestående av:Smedjeruin, 18x10 m (N-S) och intill 4 m h, bestående av intill1.5 m st tuktade stenblock lagda i järnfö...

Nolbybruk, Hammarområde (L2008:8560)

Hammarområde, ca 110x20-70 m (NNÖ-SSV). Bestående av 1 husgrund, 1stenfundament, 1 fördämningsvall samt en slaggvarp. Husgrunden ärrektangulär, minst ...

Hammarområde (L1978:257)

Hammarområde, 100x70 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 kniphammare, 1 slaggvarp samt 3 dammvallar. Kniphammare, i form av ett spismursröse, 4,5x3,5 m (Ö-V)...

Smedstorps hammare, Hammarområde (L1984:4740)

Industrilämning, 70x45 m (Ö-V), bestående av minst 4 husgrunder.Dessa har utgjort hammare, kvarn, spiksmedja samtbrygghus/snickarbod. Invid bäcken tal...

Hammarområde (L1936:4834)

Ungefärliga platsen för Långskogs f.d stångjärnsham- mare. Påplatsen finns nu ett par stenmurar, som troligen utgjortfundament för hammaren. Här och d...

Åmotsbruket, Hammarområde (L2007:2470)

Hammarområde, 25-80x25-70 m (N-S), bestående av 1 hammarlämning, 3kolhuslämningar och 1 fördämningsvall. Hammarlämningen ärrektangulär, 30x10 m (V-Ö) ...

Hammarområde (L2021:2764)

Hammarområde, 45x15 m (NV-SO). Inom området återfinns 2 anläggningar bestående av gropar med vallar, 1 husgrund?, 1 skrotstensvarp samt 1 ränna. I omr...

Hammarområde (L2006:1666)

Hammarområde, 60-90x70 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp,uppmurade bäckkanter och 1 kolstybbhög.Slaggvarpet är ca 40x20 m och 1 m h, med tung fluten s...

Hammarområde (L1998:6069)

Hammarområde, ca 85x15-55 m (NV-SO), bestående av 1 hammargrund, 1 kolhusgrund, 1 husgrund, 2 dammvallar, 1 hjulgrav och 1 slaggvarp. Hammargrunden är...

Hammarområde (L2020:1059)

Hammarområde, ca 40x20 m (NNÖ-SSV) bestående av grundrester? och slaggförekomst. Det finns kallmurade rester ca 40 m l, ca 10 m V om ån, som kan var...

Hammarområde (L2000:7172)

Bruksområde, bestående av dammanläggningar och kanalsystem,kvarn, rester efter industrianläggningar av olika slad, grundefter vällugn, kolhusgrund, sl...

Hammarområde (L1950:4171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:9210)

Hammarplats, ca 120x80 m (Ö-V) bestående av 1 ruin efterstångjärnssmedja, kolhusrest samt kvarngrund.

Hammarområde (L1999:3092)

Hammarområde, 80x60 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 1slaggförekomst.Dammvall, 47 m l (NNÖ-SSV), 2-4 m br och 0.6-1.4 m h, avmorängrus med talri...

Hammarområde (L2012:6349)

Stångjärnshammare, inom ett område av ca 250x200 m (ÖSÖ-VSV) är en grund till en stångjärnshammare, kallmurade forsrännor, damm, arbetarbostäder, maga...

Hammarområde (L1980:8483)

Hammarområde, 60x60, bestående av, 1 fundament för vattenhjul?, 1 fördämningsvall och slagg inom hela området. Fundament för vattenhjul (ej påträffad...

Hammarområde (L2021:2904)

Hammarområde, uppgift om, ca 120x75 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning efter karta från år 1811. Inga synliga lämningar kunde iakttas inom detta områd...

Hammarområde (L2000:8511)

Hammarområde ca 20-390 x 35-110 m st (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 1 husgrund, 1 kanal samt strandskoningar. Fördämningsvallen, är 85 m l (NNÖ-SS...

Bada nedre bruk, Hammarområde (L2007:4626)

Järnbruksområde med träindustri-, kvarn- och såglämningar, 210 x 20- 40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 slaggvarp, 1 smedjegrund, 1 vattenränna samt 1 gru...

Hammarområde (L2007:6791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bosjö hammare, Hammarområde (L2007:6075)

Hammarområde, 120x20-30 m (NV-SÖ, N-S), bestående av 1 slaggvarpoch 1 fördämningsvall.1) Slaggvarp, 8x8 m (N-S), oregelbundet till runt, 2 m h avhamma...

Räxeds bruk, Hammarområde (L2007:9097)

Hammarruin, hammare bestående av 4 hammarfästen av järn, utan idagsynlig husgrund till hammarsmedjan. I vattnet under hammarfästenaär en träflotte. V ...

Hammarområde (L2006:7597)

Hammarområde, 80x35 m (NV-SÖ), bestående av dämme/bro, kallmurningi Ö-sida av älv, valvbro/grund för byggnad i älv och hjulstockar iv-sida av älv samt...

Hammarområde (L2004:6757)

Hammarområde, 150x90 m (NV-SÖ), bestående av:Husgrund, ingrävd i sluttninge, 9x6 m (SSÖ-NNV) och intill 0.8 mh, bestående av intill 1m st stenblock la...

Hammarområde (L2004:7525)

Hammar- och hyttområde, 120x30-50 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hjulgrav, 1 slaggvarp (med hammarslagg), 1 dammvall, 1 husgrund, 1 ugnslämning och 1 sla...

Hammarområde (L2004:7137)

Hammarområde, 218x15-130 m (N-S), bestående av slaggförekomster, kanal, plats för såg och plats för kvarn. Omedelbart SV om övergivet boningshus är: s...

Hammarområde (L1942:4344)

Hammarområde, 100x60 m (N-S), bestående av ett områdetäckt av ett upp till 0.5 m tjockt kollager, uppblandat medhammarslagg och tegelbitar och 1 dammv...

Hammarområde (L1981:6078)

Hammarområde, 155x20-70 m (N-S) bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 husgrund, 2 vattenrännor, 1 avstjälpningshög för sten och slagg samt 1 slaggvarp. ...

Hammarområde (L1981:3854)

Hammarområde (Åsbrohammars bruk), ca 80x70 m (VNV-ÖSÖ), bestrående av 1 maskinhus efter spik- och kättnigsmedja, 2 vattenrännor och uppgift om slaggfö...

Hammarområde (L2021:2424)

Hammarområde, ca 90x85 m (NNÖ-SSV), utsträckning efter lämningar och karta från år 1796, bestående av 1 hammargrund och slaggförekomst. Hammargrund, ...

Hammarområde (L1981:9088)

Industrilämningar, hammarsmedja, inom ett 100x160 m st område (NV-SÖ) bestående av dammvall, timmerrätta, slaggvarp, spridd slagg, tralljärnväg samt t...

Hammarområde (L1980:3374)

Hammarområde (Åboholms bruk), ca 270x50x-180 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 hammarsmedja, rest av, 2 husgrunder, 1 kolhus, 3 dammvallar, 2 slaggvarpar oc...

Fors hammare, Hammarområde (L2004:7294)

Hammarområde, 80x40 (N-S) bestående av 2 husgrunder efterhammarsmedja respektive spiksmedja, 4 dammvallar, 1 vattenrännaoch 1 slaggförekomst. 1. Husgr...

Hammarområde (L2004:7462)

Hammarområde, ca 90x50 m (NV-SÖ), bestående av:Dammvall, 20 m l (N-S), 1-2 m br och intill 0.7 m h. Byggd avjord och slagg. Bevuxen med en jättergan o...

Hammarområde (L1951:377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1979:1385)

Hammarområde, ca 70x60 m (N-S), utsträckning enligt ägodelningskarta över Grymsjö (Grimsö) från år 1793. Området delvis bebyggt. Se Ramsberg 23:1 för ...

Hammarområde (L2006:3631)

Hammarområde, rest av, 55x20 m, bestående av 1 husgrund samtspridda slaggrester. Husgrunden är 19x4.5 m (Ö-V) och intill 1.6m h av murade slaggstenar...

Hammarområde (L1951:8172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1982:9281)

Hammarområde, 200x20-110 m (N-S), bestående av 1 hammargrund, 1 husgrund, 1 fördämningsvall samt slaggförekomst. Hammargrund, belägen intill och Ö om ...

Hammarområde (L1981:1477)

Bruksruiner, bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 husgrund samt 1 såg. Hammarsmedjegrunden, belägen NÖ, 40-45x25 m (NNÖ-SSV) och 1-1,5 m h av 0,6-1 m s...

Hammarområde (L2001:9495)

Hammarområde, 80x30 m st (Ö-V), bestående av 1 fördämningsvall, 1hammare,sannolik plats för, samt 1 slaggvarp.Fördämningsvall, till reglerdamm, 33 m l...

Hammarområde (L2008:9426)

Område med hammar-kvarn- och såglämningar, 100x20-35 m (NNV-SSÖ).Bestående av 1 hammar-/kvarnanläggning, 1 fördämningsvall och 4stenfundament. Hammar-...

Hammarområde (L2003:5330)

Hammarsmedjeområde, 80x30 m (NNö-SSV), bestående av 1 järnbod, 1lämning efter stångjärnsmedja, 1 dammvall samt 1 kolhus.Grund efter smedja, 14x7 m (N-...

Hammarområde (L2000:3809)

1,2) Hammare, uppgift om, inom ett 220x20 -30 m (NNÖ-SSV) stort område. Av lämningarna återstår 1 slaggvarp. Slaggvarpet är 220x20 m, intill1.5 m h, ...

Hammarområde (L2007:8890)

Hammarområde, oklar begränsning, troligen 25x25 m, bestående av 2härdugnar och 1 hammaraxel. Härdugnarna är murade av slaggtegel ochvanlig cementtegel...

Hammarområde (L2001:857)

1) 2) Hammarområde, 140x8-140 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hammarsmedja, 1slaggvarp, 1 dammvall, 1 stenfodring av bäcklopp, 1 kolhus och 3 slaggförekom...

Hammarområde (L1981:3117)

Hammarområde, 90x10-40 m (N-S), bestående av 1 hammarsmedjegrund,1 husgrund samt 1 slaggvarp och spridda slaggförekomster.I områdets Ö kant är:Hammars...

Hammarområde (L2005:4388)

Bruksområde, 80x65 m st (SÖ-NV) bestående av 1 hammarruin och 3byggnadsgrunder efter industriell verksamhet samt slaggvarp.Omedelbart Ö om S änden av ...

Hammarområde (L1944:1448)

Hammarområde, ca 85x40-60 m (NV-SÖ), bestående av 2 ruiner och 2 grunder efter hammarsmedjor. Hammarruinerna? är 10x8 m och 10x7 m av slaggsten samt 1...

Hammarområde (L1979:2569)

Hammarområde, ca 70 x 10-50 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 hammargrund, 1 slaggförekomst och 1 dammvall. I södra änden av området är en hammargrund, t...

Hammarområde (L2006:2765)

Hammarområde, med sekundär användning, 100x30-40 m (NV-SÖ),bestående av 1 hammare, 1 järnbod, 1 kolhus samt 1 stenbro.Hammaren är 11x7 m (NNV-SSÖ). Ne...

Hammarområde (L1970:990)

Hammarområde, ca 50-45 m (N-S), plats för stångjärnshammare, bestående av 1 ruin efter hammare/smedja, slaggförekomst, 2 hjulgravar. Ruinen utgörs av ...

Hammarområde (L1965:2984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:3080)

Stångjärnshammare, plats för Nerhammaren. Ingående lämningar utgörs av hammargrund, utbyggd med trätoffelfabrik, dammvallar. Hammargrunden 24x9 m (NV...