Hammarområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring hammare.
Hammarområde (L1951:1904)

Hammarområde, 440 x 150 (NV–SÖ), bestående av 1 hammare, 1 uppgift om hammare, 1 labbi, 1 kvarn, 1 kraftstation, 5 husgrunder historisk tid, 1 uppgift...

Hammarområde (L1991:9990)

Hammarområde, ca 210x100 m (Ö-V), bestående av minst 2slaggvarpar, 2 kanaler och 2 gropar. Slaggvarparna är 7x9-7x15m och 0.5-0.7 m h. Ett varp är u...

Hammarområde (L1981:2095)

Hammarplats, inom ett område 35x15 m (NNV-SSÖ), innehållandetypisk hammarslagg om bägge sidor av bäckravin. Inga grundersynliga som antyder var smedja...

Hammarområde (L2003:6833)

Kvarn- och hammarområde, 95x35-50 m (NNV-SSÖ), bestående av 3husgrunder och 1 kanal.I områdets NÖ del, intill och ÖNÖ om å är:Husgrund, 14x5 m (NÖ-SV)...

Hammarområde (L1982:8711)

Hammarområde bestående av 1 hammarruin, 1 slaggvarp och 1slaggförekomst.Slaggvarp, ca 50x20 m st (VNV-ÖSÖ) och 0.8-1.5 m h. Fyllning av0.05-0.1 m st s...

Hammarområde (L2007:8890)

Hammarområde, oklar begränsning, troligen 25x25 m, bestående av 2härdugnar och 1 hammaraxel. Härdugnarna är murade av slaggtegel ochvanlig cementtegel...

Hammarområde (L1981:9956)

Hammarområde, ca 70x35 m (N-S(, bestående av 1 slaggvarp, för beskrivning se nedan. Denna hammare finns utritad på 1688 och 1703 års kartor. Ingelhytt...

Hammarområde (L2004:7264)

Hammarområde, 90x60 m (Ö-V), bestående av 1 grund efterhammarsmedja, 1 grund efter järnbod, 1 kolhusgrund, 1fördämningsvall och slaggförekomster.15 m ...

Hammarområde (L1979:773)

Hammarområde, del av Åby Hammare, ca 55x15-30 m (N-S). Inom området finns ett mindre kraftverk samt en dammkropp. Se Fellingsbro 204:1 för mer beskri...

Hammarområde (L2000:7816)

Bruksområde, ca 330 x 200 m (NÖ-SV) bestående av dammanläggningar och kanalsystem, kvarn, rester efter industrianläggningar av olika slag, grund efte...

Hammarområde (L1981:4280)

Hammarområde, Kvarnbacka bruk, ca 150x30-110 m (N-S). Landsvägen går rakt igenom och delar upp området i 2 delar. Se nedan för detaljerad beskrivning....

Hammarområde (L1979:1345)

Hammarområde, ca 90x20-40 m (NÖSV), utsträckning efter ägodelning år 1780 och ägobyte år 1891 i Ramshyttan. På 1780 års karta är namnet Prästhammaren...

Hammarområde (L1979:1423)

Bredsjö Bruk, del av, ca 340x25-170 m (NV-SÖ). Stora delar är bebyggd. Se även Hjulsjö 88:1, hytt- och hammarområde för den del som är övergiven. Inom...

Hammarområde (L2007:483)

Stångjärnshammare, lämning. Inom ett område ca 120x30-70 m (N-S)är:1) Dammvall, rest av, på den N-sidan bäckfåran, 9 m l (VNV-ÖSÖ) vikerdärefter av 17...

Hammarområde (L1980:6097)

Hammarområde, ca 80x15-50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av slaggförekomst, 1 fördämningsvall/bro, rest av. Slaggförekomst, slagg ligger utspritt intill str...

Hammarområde (L2003:6765)

Hammarområde, 200x60 m (N-S), bestående av 1 hammarruin, 1kolhusgrund, 2 källargrunder samt 4 slaggvarpar .I området mellersta del, intill och Ö om å ...

Hammarområde (L1935:3168)

Hammarområde, 100x60 m (NV-SÖ), bestående av, 1 grund efterhammarsmedja, 1 slaggvarp, 1 vattenränna och sot- och kolblandadejordlager. 1) Hammarsmedje...

Hammarområde (L1999:2619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1999:3290)

1) Hyttområde, 95-150x70-120 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin, 1 dammvall,1 vattenhjulsränna, 2 slaggvarp, 1 fundament, 1 grund(?) och 1 kolhus...

Hammarområde (L1998:6069)

Hammarområde, ca 85x15-55 m (NV-SO), bestående av 1 hammargrund, 1 kolhusgrund, 1 husgrund, 2 dammvallar, 1 hjulgrav och 1 slaggvarp. Hammargrunden är...

Hammarområde (L1936:3246)

1) Järnbrukslämning, hamnområde, 250x50-110 m (NNÖ-SSV) beståendeav 15 husgrunder och grundmurar efter hammare, kolhus, lador,smedjor. Inom hela omr...

Hammarområde (L1981:6078)

Hammarområde, 155x20-70 m (N-S) bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 husgrund, 2 vattenrännor, 1 avstjälpningshög för sten och slagg samt 1 slaggvarp. ...

Hammarområde (L1951:377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2005:3482)

Hammarområde, 80x40 m (Ö-V), bestående av 1 hammarlämning, 2fördämningsvallar och minst 3 slaggvarpar. Hammarlämningen ärrektangulär, 28x8 m (Ö-V) och...

Hammarområde (L1981:9055)

Hammarlämning, bestående av 1 hammarruin, 1 bro, 1 kaj, 3kolbryggor, 4 husgrunder och 4 källargrunder.Hammarruin, rest av, 20x13 m, bestående av 2 st ...

Hammarområde (L2021:2424)

Hammarområde, ca 90x85 m (NNÖ-SSV), utsträckning efter lämningar och karta från år 1796, bestående av 1 hammargrund och slaggförekomst. Hammargrund, ...

Hammarområde (L2001:9564)

Hammarområde, 80x35 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 hammarsmedjeruin, 1fördämningsvall, rest av, 1 slaggvarp och 1 slaggförekomst.Hammarsmedjeruinen, ä...

Hammarområde (L1985:9895)

Hammarområde, 170x50-105 m (N-S), bestående av 1 hammarruin, 1 slaggförekomst, 1 kolhuslämning, 1 dammvall? samt 3 husgrunder. V om bäck. Hammarruin, ...

Hammarområde (L1980:3829)

Hammarområde, ca 95x15-40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hammargrund, 1 dammvall och slaggförekomst. Hammargrund, enligt karta från år 1769 var den ca 2...

Hammarområde (L1941:8732)

Hammarområde, ca 40x40 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund och 1 stenmur? Husgrunden, belägen centralt N om fåran, är 8x7 m (NV-SÖ) och 1-1,5 m h. NV k...

Hammarområde (L2001:3242)

Hammarområde, 100x50 m, bestående av 2 slaggvarp, separat beskrivna, och 1slaggförekomst.I Ö delen av området, S om bäcken, är:Slaggvarp, 7x5 m (NÖ-SV...

Hammarområde (L1950:1818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2003:6638)

Hammarområde, 50x30 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp och 1vattenkanal.Dessa är:Slaggvarp, ca 20x10 m (Ö-V), oregelbundet (eg. två sammanflutnavarp?) ...

Hammarområde (L2007:7943)

Område med industrilämningar/hammarområde, 200x70 m bestående av 1dammvall, 1 husgrund och ett område med slagg. Dammvallen är 73 ml (NNÖ-SSV) 2-4 m b...

Hammarområde (L2000:1167)

Hammarområde, 50x25-35 m (NV-SÖ), bestående av 1 hammarlämning, 1hjulgrav?, 1 vattenränna, 1 kvarngrund?, 1 slaggförekomst samt 1dammvall, rest av.I N...

Hammarområde (L1935:7214)

Järnbrukslämning, ; inom ett område ca 120x75 m (N-S),bestående av 1 hammargrund, 11x11 m (160-360 gon) med invändigafundament, 1 husgrund, 10x5 m ...

Hammarområde (L1935:6003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:9210)

Hammarplats, ca 120x80 m (Ö-V) bestående av 1 ruin efterstångjärnssmedja, kolhusrest samt kvarngrund.

Öjefors bruk, Hammarområde (L1935:794)

1) Bruksområde bestående av1) Fundament för vattenränna, bestående av längs- och tvärgåendesammanfogade trästockar under vattenytan. 40 m SSÖ om nr 1 ...

Hammarområde (L2004:6959)

Hammarområde, 220x30-80 m (ÖSÖ-VNV), bestående av:Husgrund, 8x5 m (Ö-V) och i N delen intill 3 m h, bestående avintill 1.5 m st huggna stenblock lagda...

Hammarområde (L1950:3256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1945:9250)

Hammarområde, ca 45x40 m (N-S), bestående av 1 hammare/smedja och 1 dammvall. Hammare/smedjegrunden är 8x6 m (Ö-V), bestående av övertorvade syllsten...

Hammarområde (L2004:272)

Hammarområde, ca 120x40 m (Ö-V), bestående av 1 hammare, 1 kolhus, 1 husgrund med spismursröse och 1 slaggvarp. I områdets centrala delar är en husgr...

Dömle nedre hammare, Hammarområde (L2006:2266)

Hammarområde, rest av, 70x40 m (NNV-SSÖ). Bestående av damvall ochsöndergrävda slagghögar. I NÖ kanten av älvfåran finns en rest avden kallmurade damm...

Hammarområde (L1951:463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:5545)

Hammarområde, ca 40x30 m (N-S) bestående av 1 hammargrund(osäker) och 1 slaggvarp med hammarslagg och 1 dammvall.Slaggvarpet är sekundärt urschaktat. ...

Hammarområde (L1979:1992)

Skoga hammar/Skogaholms bruk, inom område om 50x75 meter NV-SÖ. Ingående lämningar utgörs av en hammarsmedjegrund, en dammvall, två övriga lämningar ...

Hammarområde (L1979:2551)

Hammarområde, ca 70 x 65 m (N-S). Utsträckning enligt lantmäterikarta från 1832 och enligt synliga lämningar. Norr om ån finns grundmuren till en hamm...

Hammarområde (L2006:7664)

Hammarområde, ca 100x150 m (NV-SÖ), bestående av 2 slaggvarp.Slagghög, ca 15x10 m (NÖ-SV) och intill 1 m h, urschaktad, stora delarav slaggen borttage...

Hammarområde (L2007:5734)

Bruksområde, 130x50-65 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 spiksmedja?, 1vattenränna, 1 kvarstående maskinhus, 2 byggnadsgrunder, 1kolhusgrund och 1 vägramp. ...

Hammarområde (L1935:7866)

Hammarområde, 75x65 m (Ö-V), bestående av en hammarruin, en dammvall, ett slaggvarp i form av utspridd slagg samt rikligt med kol. Hammarruinen framtr...

Hammarområde (L2012:6349)

Stångjärnshammare, inom ett område av ca 250x200 m (ÖSÖ-VSV) är en grund till en stångjärnshammare, kallmurade forsrännor, damm, arbetarbostäder, maga...

Hammarområde (L1974:204)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2007:1352)

Hammarområde, 75x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 hammarruin och 1slaggvarp. Hammarruinen är 11x6 m st och intill 2.5 m h avkallmurad huggen gråsten. Slag...

Hammarblecket, Hammarområde (L1981:1893)

Hammarområde, del av Aby Hammare, ca 60x35 m (N-S), bestående av 2 husgrunder, stensatta kanaler, stensatt dammvall med 3 dammbord, samt spridda slagg...

Hammarområde (L1942:4121)

Hammarområde, 100x50 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter hammare (?) och 1 dammvall. Grunden efter hammaren är 6 m diam och 0.7 m h, fynd av slagg, ...

Hammarområde (L1981:6432)

Hammarlämning, bestående av en dammvall, 80 m l, (NNÖ-SSV) 4-8 mbr och 3-5 m h. Övertorvad och övermossad. Dammvallen lagdkallmurning av 0.5-1.5 m st ...

Hammarområde (L1981:3740)

Hammarområde, ca 55x25 m (NNV-SSÖ), bestående 1 hammarsmedja, rest av, 1 slaggförekomst och 1 vattenhjulsränna. Hammarsmedja, rest av, en mängd huggen...

Hammarområde (L1936:4884)

Sörfors bruk har haft 2 industri- områden. Inom det V området(kartblad I, Sörfors NÖ) återfinns: a) Hyttruin?, i form av en(skadad) kulle ca 10 m diam...

Hammarområde (L1943:3660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2006:9496)

Hammarområde, bestående av en hammarruin, belägen i områdets Ö-del, 25-120x10-65 m (närmast N-S) av tuktad gråsten. I ruinens N resp. S-del är fem par...

Hammarområde (L1970:990)

Hammarområde, ca 50-45 m (N-S), plats för stångjärnshammare, bestående av 1 ruin efter hammare/smedja, slaggförekomst, 2 hjulgravar. Ruinen utgörs av ...

Hammarområde (L1999:2589)

1) Hyttområde, oregelbundet, 110x90 m st (NÖ-SV), bestående av 1dammvall, 1 1slaggvarp och 1 kolhusruin.Dammvallen, är 40 m l (ÖSÖ-VSV), intill 7 m b...

Hammarområde (L1981:8834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2007:6791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L1981:4375)

Hammarplats, inom ett område, 30x60 m (NNV-SSÖ) i bäckfåra och Öom denna i markytan är rikliga mängder med hammarslagg.Slaggvarp, u-format, 14x12 m (N...

Åmotsbruket, Hammarområde (L2007:2470)

Hammarområde, 25-80x25-70 m (N-S), bestående av 1 hammarlämning, 3kolhuslämningar och 1 fördämningsvall. Hammarlämningen ärrektangulär, 30x10 m (V-Ö) ...

Hammarområde (L2005:4104)

Brukslämning, 140x40-60 m (Ö-V). Inom området är 2 slaggvarp, 1grundrest av en ramp, 2 grunder, 1 källare, samt enfördämningsvall. Ett slaggvarp har v...

Prästhammaren, Hammarområde (L2004:6955)

Hammarområde, bestående av 1 smedjegrund och 2 slaggvarp, samt 1husgrund.Grund efter smedja, ca 9x4 m (ÖNÖ-VSV), i form av urschaktning. IVSV är rest ...

Hammarområde (L1943:3309)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2000:3809)

1,2) Hammare, uppgift om, inom ett 220x20 -30 m (NNÖ-SSV) stort område. Av lämningarna återstår 1 slaggvarp. Slaggvarpet är 220x20 m, intill1.5 m h, ...

Hammarområde (L1981:6987)

Hammarområde, ca 75x15m (N-S) bestående av 1 hammarruin och slaggförekomst. Hammarsmedja, ruin, närmast kvadratisk, 9x9 m (N-S), 0,5-1,2 m h, av oreg...

Hammarområde (L1981:1043)

Hammarområde, ca 45x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 hammarsmedjegrund, rest av och slaggförekomst. Se nedan för mer beskrivning. Kraftverksanläggning är...

Hammarområde (L2020:1286)

Hammarområde, ca 95x15-85 m (NNÖ-SSV), ungefärlig utsträckning enligt laga delning över Krontorp från år 1785. Inom den NV delen, nu delvis under vat...

Hammarområde (L2000:3364)

Hammarområde, ca 200 x 40–100 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 rest efter stångjärnshammare, 2 slaggvarp samt 1 rest efter kolhus, 1 kanallämning samt 1 fö...

Hammarområde (L2001:6627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2004:7137)

Hammarområde, 218x15-130 m (N-S), bestående av slaggförekomster, kanal, plats för såg och plats för kvarn. Omedelbart SV om övergivet boningshus är: s...

Hammarområde (L2006:3631)

Hammarområde, rest av, 55x20 m, bestående av 1 husgrund samtspridda slaggrester. Husgrunden är 19x4.5 m (Ö-V) och intill 1.6m h av murade slaggstenar...

Hammarområde (L2006:7597)

Hammarområde, 80x35 m (NV-SÖ), bestående av dämme/bro, kallmurningi Ö-sida av älv, valvbro/grund för byggnad i älv och hjulstockar iv-sida av älv samt...

Hammarområde (L2021:2904)

Hammarområde, uppgift om, ca 120x75 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning efter karta från år 1811. Inga synliga lämningar kunde iakttas inom detta områd...

Hammarområde (L2000:8511)

Hammarområde ca 20-390 x 35-110 m st (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 1 husgrund, 1 kanal samt strandskoningar. Fördämningsvallen, är 85 m l (NNÖ-SS...

Hammarområde (L2005:4388)

Bruksområde, 80x65 m st (SÖ-NV) bestående av 1 hammarruin och 3byggnadsgrunder efter industriell verksamhet samt slaggvarp.Omedelbart Ö om S änden av ...

Hammarområde (L1944:934)

1) Hammarområde, ca 60x30 m (N-S), bestående av 2 slaggvarp och 1fördämningsvall samt 2 vattenrännor.Slaggvarpen, belägna i S delen, är 15x6 m (det V ...

Gamla bruket, Hammarområde (L1981:4240)

Spiksmedja med 2 hamrar, plats för enligt häradsekonomiska kartan. Enligt inventeringen från 1955 har slagg iakttagits i bäcken. Åsbrohammars bruk gru...

Hammarområde (L1981:6804)

Hammarområde, 70x30 m st (NÖ-SV), bestående av 1hammarsmedjegrund, 1 husgrund och 3 stensamlingar.Hammarsmedjegrund, 20x15 m st (VNV-ÖSÖ). Grunden utg...

Hammarområde (L2001:1111)

Hammarområde, ca 110x50-60 m (N-S), bestående av 1 bäckfåra medtällvis slagg och 1 torrlagd ränna, samt 1 fördämningsvall(?),ca 90x3 m (NV-SÖ- NÖ), oc...

Hammarområde (L2021:2764)

Hammarområde, 45x15 m (NV-SO). Inom området återfinns 2 anläggningar bestående av gropar med vallar, 1 husgrund?, 1 skrotstensvarp samt 1 ränna. I omr...

Hammarområde (L2008:9426)

Område med hammar-kvarn- och såglämningar, 100x20-35 m (NNV-SSÖ).Bestående av 1 hammar-/kvarnanläggning, 1 fördämningsvall och 4stenfundament. Hammar-...

Hammarområde (L1965:2978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammarområde (L2007:9579)

Hammaranläggning, 60x50 m (N-S). Inom området är stensattälvfåra, 1 stenbro, 1 område med slagg samt 2 grunder. Denstensatta älvfåran finns i områdets...

Hammarområde (L2004:6325)

Hammarsmedja, inom ett 80x70 m (N-S) st område. Lämningarna består av 1 hammarsmedja och 1 dammvall. Hammarsmedja, som idag utnyttjas som verkstad. NN...

Hammarområde (L1936:4834)

Ungefärliga platsen för Långskogs f.d stångjärnsham- mare. Påplatsen finns nu ett par stenmurar, som troligen utgjortfundament för hammaren. Här och d...

Hammarområde (L1981:3991)

1) Hammaranläggning? 90 x 50 m (Ö-V) med:1. Husgrund (?), 4x4 m st (N-S), vilken utgörs av en 0.8 m hstenblandad jordhög. Hörnstenar i NV, SV och SÖ, ...

Jonsbols östra hammare, Hammarområde (L2005:3045)

Hammarlämning, bestående av 1 dammvall och 2 stensattavattenrännor samt 2 stensatta husgrunder. Dammvallen är 112 m l(NV-SÖ, Ö-V), 5-11 m br och intil...

Hammarområde (L2000:5205)

Hammarområde, 60x35 (Ö-V), bestående av 1 hammarruin och 1fördämningsvall.Hammarruinen, i Ö, är 14x7 m (NV-SÖ), 1-3 m h och 1 m br, med kvarståendemur...

Hammarområde (L1981:7051)

Hammarområde, 100x60 m (NV-SO) bestående av 1 hammargrund, 1 slaggvarp, 1 slaggförekomst, 1 ladugårdsgrund och 1 källarruin(?). Hammarsmedjegrund, 20x...

Hammarområde (L1951:681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gamla bruket, Hammarområde (L2001:9930)

Hammarområde, 115x15-80 m (Ö-V) bestående av 1 hammarruin, 1 kolhusruin, 1 dammvall, 2 hjulgravar, 2 husgrunder med spismursröse. Dammvall, 55,5 m l ...

Hammarområde (L2003:8892)

Hammarplats, 150x50-70 m (N-S) bestående av 1 hammarsmedjeruin, 1 dammur, slaggvarp. Hammarsmedjeruin, närmast rektangulärt rombisk, 26 m l (NNV-SSÖ),...

Hammarområde (L2019:4297)

Hammarområde, ca 130x15-25 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 byggnad, 1 grävd ränna och 1 stenrensad åfåra. Dammvallen, belägen i V änden av område...