Hamnanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Anläggning som använts i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda fartygen.
Hamnanläggning (L1935:5442)

Lastageplats, uppgift om. Enl. karta över "Wattndraget utiSjelevads sockn..." från 1764 ska det på platsen funnits enlastageplats.

Hamnanläggning (L1961:7466)

Lastageplats för spannmål. I strandkanten återfinns rester eftertvå bryggfundament (stenkistor) 20-40 m l och 3-4 m br (NÖ-SV).Muddrad ränna emellan. ...

Hamnanläggning (L1958:5924)

Lastageplats, kraftigt övertorvad stenutfyllnad 25x25 m. Lastageplats för Mörtforskopparverk av kaj och bryggor kan ej ses några lämningar.

Hamnanläggning (L2014:6228)

1) Borttaget tegelbruk, inom en ca 40x12-18 m (VNV-ÖSÖ) st yta,förekommer ställvis rikligt med tegelbitar, och mörk jord samtspridd kol och få slaggst...

Hamnanläggning (L2013:9728)

I samband med utbyggnad och förtätning i Solbergaområdet i Tyresö planerade kommunen att förlägga nya VA-ledningar förbi lämningarna efter Uddby kvarn...

Hamnanläggning (L1968:1007)

Hamnanläggning, bestående av en ca 20 m lång och 2 m bred kallmurad kaj. Kajen är lokaliserad längs med bergsknalle (SV-NÖ till V-Ö) och är byggd av c...

Hamnanläggning (L1948:8469)

Rest av gångspel, till lotsbåtar, bestående av en 0,9 m h och 3,5 m i diam st kallmurat stenfundament med en dryg decimeter tjock betongplatta på. Mit...

Hamnanläggning (L2022:1220)

Bryggfundament, ca 8x3 m (ONO-VSV) och upp till 0,3 m högt. . Övertorvad med 0,2-0,8 m stora stenar synliga i ytan. Beväxt med en asp och en ek i väst...

Hamnanläggning (L2022:9944)

Lotsplats på Norr-Äspen, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1960:9369)

Hamnanläggning, bestånde av ett bryggfundament, ca 12 x 8 meter (N-S). Konstruerat av större bruten sten. Fundamentet kan har använts under sillperiod...

Hamnanläggning (L1975:6720)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hamnanläggning (L1939:4912)

Lastageplats, uppgift om. Enligt kartuppgift fanns en mindre btggnad (sjöbod?) på platsen 1767. Angiven som lastageplats på Laga skifteskartan över L...

Hamnanläggning (L1959:4777)

Lastageplats, uppgift om. Enligt storskifteskarta 1778 har här funnits en lastageplats, ca 20 x 20 m st (N-S) avsedd för timmer till flottning. Enligt...

Hamnanläggning (L1945:1377)

Stenkista, 8x7.5 m (NV-SÖ) och 1.7 m h, bestående av 0.5-1 m st stenar, stockrester och järnstänger. Har enligt Skog och historias uppgiftslämnare anv...

Hamnanläggning (L1991:6889)

Hamnanläggning, bestående av en 10-12 m l (SV-NO) bryggliknande del.

Hamnanläggning (L1940:4734)

Kaj/pir, 30 m l (Ö-V) 4-8 m br, stenfylld. Gräsbeväxt. Utmed S kanten syns packningen av 0,4-0,6 m st stenar medan den N delen är något raserad.Platse...

Hamnanläggning (L1939:4096)

Stenbrygga, ca 10 ml (Ö-V) intill 0,5 m h, 1-3 m br. av 0,3-1,2 m st stenar, övermossad.

Hamnanläggning (L1945:2270)

Rest av brygga, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 fundament av natursten och trästockar. Fundamenten är 3x3 m st och intill 0,4 h. Mellan fundamente...

Hamnanläggning (L2022:5855)

Hamn/lastageplats, i Alhamn 1671 och 1736, utifrån lantmäterikartor (Hampnskiär och Alhamna), enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1992:5503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1950:6311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1960:8489)

Hamnanläggning, i form av en större stenfri, delvis naturlig yta, 14x10 m (NNÖ-SSV) och intill ca 0,5 m dj. Upplagda stenar i ÖSÖ kanten, intill 2 m ...

Hamnanläggning (L2013:5687)

Brygglämning, ca 2,5 m l. Bestående av en stock/stenkista. Bestående av en mängd stenar och stockar. Framkom vid särskild utredning av Statens maritim...

Hamnanläggning (L1959:4351)

Lastageplats, uppgift om, ca 75 x 40-50 m (Ö-V). Enligt ägomätningskarta år 1774 har området utgjorts av en lastageplats för Alingsås stad. Inga lämni...

Hamnanläggning (L2022:7251)

Plats för Kolksele färjeläge. Färjan var i bruk under åren 1862 – 1953. Huvuddelen av färjeläget är överdämt, men vägen från färjan finns kvar. På pl...

Hamnanläggning (L2005:7727)

Brygglämning, bestående av en koncentration av pålar. Inom markerat område finns ett 10-tal stående och liggande pålar i gran, ca 15 cm diam. En av på...

Hamnanläggning (L1978:8431)

Stenlasta, kallad Smedbryggan, bestående av en ca 27 m l, 3-6 m br stenbrygga, uppförd av skrotsten. Vid landfästet i NV är bryggans,intill 0,8 m h k...

Hamnanläggning (L2016:6251)

Ångbåtsbrygga enl. tid. ant:r. Nu moderniserad för fritidsbåtar.1979 medhamns endast markering av läget, besiktning ochbeskrivning återstår. T

Hamnanläggning (L1975:6513)

Hamnanläggning. Bestående av två stenkistor, 16 m l, 5 m br och 1 m h samt 6 m l, 6 m br och 1 m h. Kistornas fyllning består av stenar i storleken 20...

Hamnanläggning (L1939:3958)

Brygga, 11 m l (NNO-SSV), 1-1,5 m br, av 0,1-0,4 m st stenar.

Hamnanläggning (L2013:4081)

Stenkista.

Hamnanläggning (L2022:5276)

Hamn, uppgift från LMV-karta från 1702, ”Hambnen”, enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1939:7249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1978:9762)

Plats för båthamn/fiskeplan, uppgift om, ca 80x30 m (NV-SÖ). På platsen har enligt karta från 1756 legat en båthamn. På karta från 1840 är här en samf...

Hamnanläggning (L1968:9287)

Hamnanläggning, med osäker begränsning. Fynd av historisk keramik (rödgods och sentida flintgods).

Hamnanläggning (L2005:6917)

Pir, 33x6 m (Ö-V) och 0,5 m h bestående av 0,5-1 m st stenar. Förbinder land med en liten kobbe i sjön. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2008. (...

Hamnanläggning (L1959:4188)

Hamnanläggning bestående av skyddat naturligt vattenområde (sund) med avsatta kulturlager på botten. Fynd av glasflaska, kritpipor, keramik, tross, be...

Hamnanläggning (L1987:4183)

Kaj, bestående av träspont, 8 m l, som påträffades ca 1,5 m under dagens gatunivå. Del av Malmö tidigare hamn. Datering: 1800-talets mitt. Jämför Malm...

Hamnanläggning (L2016:6085)

Befintlig sentida brygga utgör enl. uppgift rester av den äldreångbåtsbryggan till Ådö. Anvisad av B-Sandén, Bro. 1979 medhamnsendast markavdrag av lä...

Hamnanläggning (L1978:4889)

Lastageplats, uppgift om, längs en ca 80 m l sträcka (N-S) enligt enskifteskarta från 1813. Inga tydliga spår. Sentida ingrävning och flytande brygga ...

Hamnanläggning (L2022:4544)

Ankringsplats i Vibbonäset/ Renholmen, enligt muntlig tradition, uppgift efter Westerdahl.

Hamnanläggning (L1951:2849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1978:1582)

Hamnanläggning, 30x15 m (NNV-SSÖ), bestående av en stenutfyllnad med två 5 m l bryggarmar kring en fyrsidig bassäng. Den NNV armen avslutas av en påla...

Hamnanläggning (L1997:8727)

1) Pir/vågbrytare, ca 5 m l, 1 m br och intill 0.4 m övermedelvattennivån, stenvall.Ca 20 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Bodgrund, 6x4 m st, stenfundament, som d...

Hamnanläggning (L1961:7465)

Lastageplats för spannmål. Enligt tradition utskeppningsplats förspannmål från Söne sn. Jmf nr 73. Inga synliga anläggningsrester.

Hamnanläggning (L2017:8705)

1) Inom ett område av ca 70x70 m har vid förstagångsinv. reg.lämningar efter byggnader, varibland ett gammalt tegelbruk? 2)1979 kunde tydligt ses mins...

Hamnanläggning (L2013:6995)

Bryggfundament, ca 15x3 m och 0,2-2,5 m h bestående av grusblandad jord och 0,1-1 m st stenar. I bryggans förlängning ut i vattnet syns trä och järnko...

Hamnanläggning (L1976:3397)

1) Kalkindustrilämningar. Inom ett ca 60x40 m (NÖ-SV) stort område finns 1 kalkugn, 1 kalkugnsruin, ruiner efter bl a kalklador och rester av kaj. 1...

Hamnanläggning (L1984:8076)

Lastageplats med stenskodd kaj under ny brygga.

Hamnanläggning (L2022:10329)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en stenkista, ca 6,5x5 meter, på ca 5 meters djup.

Hamnanläggning (L1959:858)

Tippningsplats för timmer, ca 40 x 15 m (NNÖ-SSV), bestående av ett plant parti med en betongramp i NÖ kanten. Betongrampen är 6 m l (N-S), 0,2 m br o...

Hamnanläggning (L1949:4393)

Rester efter kaj, 40 m l (N-S), bestående av 1 stenkista, 5x4 m (Ö-V) av 0,2-0,5 st stenar. 2 timmerstockar delvis överstenade. De ena ligger 2 m ut i...

Hamnanläggning (L2013:9901)

Kajanläggning, ca 4x4 m och 0,5 m h. Anlagd direkt på berg/häll. Enstaka huggen sten. (RAÄ-2018-1751)

Hamnanläggning (L1998:7147)

Stenbrygga/pir/gärdesgård? ut till stort stenblock i vattnet. Stenkonstruktionen är ca 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m br varav 5 m utanför strandkanten och ...

Hamnanläggning (L1992:2332)

Hamnplats, enligt tidigare anteckningar. Vid inventeringstillfället 1984 syntes inga spår efter kajkonstruktioner el dyl inom det ca 100x100 m st områ...

Hamnanläggning (L2022:4895)

Ankringsplats S om Huvan, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1945:9068)

Färjeläge, enligt karta från 1768 samt muntlig uppgift. Den 5 m br äldre vägen med nerfart till färjeläget hålls öppen. Tätt med buskar intill och ing...

Hamnanläggning (L1951:1634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2022:3382)

Lastageplats, uppgift enligt Westerdahl Ö om Ängören 1910-1935.

Hamnanläggning (L1968:6050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1969:7465)

Hamnanläggning, ca 90x40 m (NV-SÖ) bestående av historiskt kulturlager i naturhamn mellan Hamnholmen och Skutholmen. Vid begränsade undersökningar har...

Hamnanläggning (L1960:6242)

Status: Moringarna är tre till antalet, se "övrigt". Övrigt: Moringarna är tre till antalet: Moring I, övriga Obj nr. VM RP 282, position N 58.42,177...

Hamnanläggning (L2002:3970)

1. Hamnplats, före detta, enligt Mil. Besk. 1840 vid Spånssund, enav tre gamla hamnar på Ängsö. Läget osäkert men den bör ha legatlängs S sidan av Spå...

Hamnanläggning (L1975:6988)

Hamnanläggning: stenkistor, husgrunder, stenbrygga, pir och länning. Datering ca: 1500-1700.

Hamnanläggning (L1969:6982)

Brygganläggning (?), totalt 76 m lång i vinkelsträckning, 1-1,5 m bred. Byggd av mindre mark- och bruten sten.

Hamnanläggning (L1993:4058)

Lastageplats, rektangulär, ca 100 m l (NV-SÖ), 20 m br och 4 m h,uppbyggd av block, sten och sand. I N delen är träkonstruktionerefter en kajplats, 17...

Hamnanläggning (L1960:7697)

- Bohusläns museum utförde arkeologisk utredning 2007: Brygglämning bestående av sammanlagt sju pålar. Pålarnas diameter var överlag 15 centimeter och...

Hamnanläggning (L2013:5335)

Två stenkistor/stockkistor. Den yttre är dendrokronologiskt daterad till 1560-1670 e.Kr. I området väster om stenkistorna påträffades pålar och en del...

Hamnanläggning (L1978:561)

Lastbrygga, bestående av stenutfyllnad, rektangulär (NV-SÖ),10x7 m.

Hamnanläggning (L1976:3366)

Kalkindustrilämningar. Inom ett område av ca 100x100 m finns rui ner av kalkugnar och 1 av kalklada samt avfallshög (mordhög) och ramp för tillförsel ...

Hamnanläggning (L1960:8385)

Stenpir, 45 m l (NNÖ-SSV), 0,5-1 m br och 0,1-0,2 m h. En- tvåradig, av 0,1-0,5 m st stenar. Nu torrlagd.

Hamnanläggning (L2014:5062)

Ruin, 11x11 m (V-Ö), bestående av 1,6 m br och upp till 2,5 m hmurar, kallmurade av 0,3-0,8 m st stenar. I V en öppning, 1,9 mbr i S är muren raserad,...

Hamnanläggning (L1945:2299)

Brygga,12 m l (NÖ-SV) och 2 m br, bestående av två parallella stenrader, av 0,3-0,5 m st stenar.

Hamnanläggning (L1957:4917)

Hamnanläggning, enligt registerkartan bro för båtar, gammal hamn.

Hamnanläggning (L2005:9493)

Brygga, 15x4 m (O-V) och intill 1 m h.

Hamnanläggning (L1939:2912)

Brygga, 7 m l (NNV-SSÖ), 1-2,5 m br, intill 0,6 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Vid bryggan är en handsmidd moring, 0,12 m diam och 0,02 m tj. Fästet är ...

Hamnanläggning (L2004:263)

Hamnanläggning, 21x16 m (Ö-V), bestående av två bryggfundament av sten. Det östra bryggfundamentet är 30x3 m (NNV-SSÖ) och består av 0,1-0,5 m stenar....

Hamnanläggning (L1982:115)

Strandskoning, 40 m l (N-S-NO) 1-1,5 m br , 0,7 m h av 0,4-0,8 m st stenar.

Hamnanläggning (L1959:2499)

På uppdrag av Alingsås kommun utförde Bohusläns museum i juni 2015 en ma­rinarkeologisk utredning inom ett vattenområde längs fastigheten Kristineholm...

Hamnanläggning (L1951:5332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2013:7746)

Stenkista, modern med stålbultar. Ca 2 x 3 meter. Synlig från ytan. Dykbesiktigad.

Hamnanläggning (L2022:4529)

Lastageplats 1875 för extralast, träexport från Jämtösund eller Strömsund, uppgift enligt Westerdahl, Ö om Laxön.

Hamnanläggning (L1943:5356)

Lastageplats, ca 50x40 m (NNÖ-SSV), bestående av en ca 40x30 m st(NNV-SSÖ) gjuten betongytapå kraftigt sprängstensunderlag intill 1 m h i SSV. Från be...

Hamnanläggning (L2006:9031)

Färjebrygga, plats för. Enligt Sven Ekman, Klässbol, Stavnäshembygdsförening, har det på den angivna platsen legat enfärjebrygga. Bryggan användes av ...

Hamnanläggning (L1992:2456)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2014:9687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2015:1090)

1) Ristning, 0,9x0,3 m (NÖ-SV), bestående av följande text i0,06-0,15 m h siffror och utförd idjuprelief:Adolph:FriedrichLouisa:UlricaDen. 12. Jüni 17...

Hamnanläggning (L1958:9977)

Röjd yta, 10x10 m (NV-SÖ), omgiven av en halvkretsformadstenvall, 1,0-1,5 m br och 0,5-0,8 m h av 0,2-0,4 m st stenar.Stenvallen är delvis konstruerad...

Hamnanläggning (L2013:4988)

Bryggfundament, delundersökt, ca 20x10 m (NÖ-SV), bestående av 1 terrassliknande struktur. Sannolikt har den utgjort ett bryggfundament (RAÄ dnr 321-3...

Hamnanläggning (L1934:3422)

Hamnanläggning. Utrasad stenkista av storlek ca 3x5 m. Stenkistan ligger på grundflaket norr om Mellanholmen, ca 30 m från land. Vattendjupet inom gru...

Hamnanläggning (L1934:1594)

Strandskoning Strax väster om fartygslämningen (RAÄ 117) och norr om pålkoncentrationen (RAÄ 151) finns i strandkanten ett område med en strandskonin...

Hamnanläggning (L1959:4706)

Lastageplats, ca 50 x 35 m (NV-SÖ), bestående av lämningar efter en brygga i form av en stenrad, ca 20 m l NÖ-SV), 0,5 - 1 m br och intill 0,5 m h ova...

Hamnanläggning (L2022:5157)

Lastageplats i Munksund, från 1860, uppgift från litteraturkälla enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1950:3732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1998:6688)

Bryggfundament, ca 60 m l (NNÖ-SSV) och 1,5-2 m br. Bestående av mestadels 0,1-0,3 m st stenar i en rak linje ca 10 m från nuvarande strandkant och u...

Hamnanläggning (L1992:6760)

Beskrivning saknas.

Hamnanläggning (L1960:9804)

Hamnanlägging i form av en stenkista, ca 10 meter lång och 8 meter bred. Anläggningen är elipsformad med en största längd av 10 m och största bredd a...

Hamnanläggning (L1970:5685)

Hamnanläggning, ca 60x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 ränna, ca 50m l (NV-SÖ), och 15 m br. I ÖNÖ och VSV avgränsad av flacklerjord, likt två armar, ca...

Hamnanläggning (L1978:8065)

Stenlasta bestående av tre drygt 100 m l, intill 5 m br bryggarrmar av 1-2 m st skrotstensblock.Mellan två av stenbryggorna är en utfyllnad av samma ...

Hamnanläggning (L1987:4086)

Kaj, bestående av träspont med stenfyllning, 14 x 3 m. Datering: 1800-talets mitt. Jämför Malmö 122. Framkom vid en arkeologisk förundersökning 2007. ...