Hamnanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Anläggning som använts i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda fartygen.
Hamnanläggning (L1978:8654)

Stenlasta bestående av en 8x5 m st (Ö-V), brygga av intill 1,5 m st block samt skrotsten. Bryggan, som kallas Smedbryggan, användes för utskeppning a...

Hamnanläggning (L1959:5567)

1) Förmodad hamn. Några hamnkonstruktioner kunde inte iakttagaspå platsen. Vid krysset innanför Burholmen liggerBursholmsvraket.

Hamnanläggning (L2007:8806)

Kajanläggning, 9 m br (Ö-V) och 9 m l (N-S). Anläggningen ärV-formad med två pirar, 5.5 m l och 2.5 m br (N-S) av 0.2-1 m ststenar. I N är en stenpack...

Hamnanläggning (L2022:6579)

Ankringsplats V om Skagsudde, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1982:7068)

Brygga, ca 25 m l (Ö-V), 6 m br och 0,5-1 m h, av 0,5-1 m st stenar. (Annan Inventering, lst dnr 431-01448-2015)

Hamnanläggning (L2016:2491)

1) Färjläge. Ca 80 m NNV om nr 1 och på N uddspetsen är 2)

Hamnanläggning (L1983:8185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1961:2203)

Hamnanläggning, ca 125x100 m (NNÖ-SSV). (Utgör den norra delen av hamnanläggning, ca 250x100 m (NNÖ-SSV), där den norra delen utgörs av Otterstad 228:...

Hamnanläggning (L1959:1437)

Enligt uppgiftslämnaren finns i Skredsviksbukten lämningar efter äldre bryggor i form av stenkistor. Dessa kan enligt uppgiftslämnaren knytas till det...

Hamnanläggning (L1987:8155)

Brygglämningar, 4 st. A1: En knuttimrad sänkekista av furu. Två dendrokronologiska prov grovt daterade till efter år 1600 och 1629. Skulle kunna till...

Hamnanläggning (L1940:7596)

Stenkista, utmed 10-15 m l sträcka(Ö-V), 1,5-2 m br och 0,4 m h. Fyllning av 0,1-0,3 m st och enstaka 0,7-1 m st stenar. Troligen rest av en stenkist...

Korshamn, Hamnanläggning (L1957:4410)

1)Namn, Korshamn. Platsen har använts som lastageplats. Troligendärför som marken är samfälld. Vraket som sticker upp urvattenytan vid stranden är en ...

Hamnanläggning (L2015:7744)

1) Ett tegelbruk skall enl tid dokumentation ha funnits inomugnefärligt angivet område, som nu är bebyggt med villor. Enluppg har lergropar funnits. I...

Hamnanläggning (L1939:5680)

Stenbrygga (husgrundsliknande), c 8 x 5 m (NNV-SSÖ), 0,3 m h. tydlig syll i N, annars svåravgränsad och övermossad. Enligt uppgiftslämnare brukad krin...

Hamnanläggning (L1975:6988)

Hamnanläggning: stenkistor, husgrunder, stenbrygga, pir och länning. Datering ca: 1500-1700.

Hamnanläggning (L1947:8277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1950:3511)

Kaj, 12x3 m (NNV-SSÖ) uppbyggd av i kanterna 0,5-1,2 m st stenar, delvis tuktade. I mitten fyllning av 0,1-0,6 m st stenar. Kajen är nu belägen 0,5-1 ...

Hamnanläggning (L1976:7713)

1) Skansanläggning, ca 35x25 m (NÖ-SV). Begränsas i NÖ-SÖ-SSV av uppkastad vall, ca 55 m l, 5-8 m br och 0,75-1,6 m h, bestående av jord och spridda s...

Hamnanläggning (L1967:6395)

Farled och hamnanläggning. Beskrivning inkommer senare från H. Zedig Länsstyrelsen Göteborg.

Hamnanläggning (L1948:7805)

Kajkant, 5 m l (NV-SÖ), 1 m br och 0,3 m h. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ-2018-408)

Hamnanläggning (L1978:4826)

Lastageplats, ca 100x50 m (NNV-SSÖ), med centralt i området en lastbrygga, ca 60 m l (N-S), 10-15 m br och 3-4 m h, uppbyggd av skrotsten, med plan ov...

Hamnanläggning (L2004:6850)

Kajanläggning bestående av en stensatt sjökant 25 m l och intill2 m br av intill 1.5 m st klumpstenar sammanbundna med järnbandi 4 stenar är järnringa...

Hamnanläggning (L2001:624)

Lastageplats, ca 40x5 m, där en stor del av bryggan ligger under vattnet. Den delen är synlig på ortofotot. Bryggan har använts vid bortforsling av te...

Hamnanläggning (L1987:8112)

Vid schaktningsarbeten för omdragning av Saxån år 1999, inför anläggandet av Västkustbanan, påträffades flätverk, pålar och plankor. Tillkallad arkeol...

Hamnanläggning (L2022:9850)

Lotsplats på Malören, från 1835, uppgift i litteraturkälla (Boberg) enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1940:7654)

Lastageplats, av kallmurad sten, 8 x 4 m (NÖ-SV), av 0,1-1,8 m st huggna stenar. På lastageplatsen står ett nybyggt sommarhus. På äldre lantmäteriakt ...

Hamnanläggning (L2016:296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2017:9117)

1) Tegelbränningsplats, ca 75x20 m (NNV-SSÖ), bestående av:Tegelugnsruin, närmast kvadratisk, ca10x10 m (Ö-V) och 1-2 m h. Iytan 0,4-0,7 m st stenar o...

Hamnanläggning (L2014:6440)

Ångbåtsbrygga, f.d., ca 20 m l (ÖNÖ-VSV). Använd av B. Sandén,r). T

Hamnanläggning (L2022:5276)

Hamn, uppgift från LMV-karta från 1702, ”Hambnen”, enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1998:6688)

Bryggfundament, ca 60 m l (NNÖ-SSV) och 1,5-2 m br. Bestående av mestadels 0,1-0,3 m st stenar i en rak linje ca 10 m från nuvarande strandkant och u...

Hamnanläggning (L2022:7459)

Lastageplats vid Kvarnören 1875, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1996:6747)

Bärgning: Anläggningen besiktigades och fotograferades av Hallands museum 1977. Landsantikvarien i Halmstad anhöll därefter att anläggningen, som var ...

Hamnanläggning (L1979:182)

Hamnanläggning, onärmast rektangulär, ca 18×6-8 m st (NNÖ-SSV). Stensatt kant i VNV.

Hamnanläggning (L1959:4593)

Inom utredningsområdet grävdes sju provgropar. I samtliga av dem påträffades fynd vilka kan knytas till historisk hamnverksamhet och fiskeberedning. F...

Hamnanläggning (L1940:9979)

Stenkista, uppgift om. På en ägodelningskarta över Hållen från år 1745 är en stenkista utritad med texten "Stenbrygga med jernringar uti". (Revidering...

Hamnanläggning (L2003:17)

Förmodad hamnanläggning, ca 160x60 m (Ö-V). Vid 5-meterskurvan ären vik, nu odlad åkermark, ursprungligen 250x50 m (Ö-V) kalladKarlsvik. Viken som tid...

Hamnanläggning (L1976:7755)

Hamnanläggning, 60x60 m, delundersökt. Vid en undersökning 1993-94 påträffades lämningar av en vikingatida hamnanläggning. Området ligger SÖ om Pavik...

Hamnanläggning (L2022:7486)

Lastageplats vid Avan i Luleälven 1797-1895, uppgift från olika litteraturkällor enligt Westerdahl. Lastplats för järn från Selets bruk, Svartlå (från...

Hamnanläggning (L1998:2132)

Brygglämning i form av fundamentrester, inom ett ca 100 m l (Ö-V) och 10 m br område. Inom området är resterna av 8 bryggfundament med 8 meters mellan...

Hamnanläggning (L2022:10309)

Pirkonstruktion uppbyggd av stenkistor, ca 60x14 meter.

Hamnanläggning (L1992:6760)

Beskrivning saknas.

Hamnanläggning (L1939:5745)

Brygganläggning, totalt 50 m l, i N som en stenbrygga, 20 m l, 2-4 m br (NNÖ-SSV), intill 0,6 m h, av 0,2-0,7 m st stenar. I S utgörs spåren av borrad...

Hamnanläggning (L1959:456)

Lastageplats, ca 110 x 30 m (ÖNÖ-VSV) enligt utsträckning på Enskifteskarta år 1822. På kartan står det "Lastageplats vid åbacken". Inga synliga lämni...

Hamnanläggning (L1982:8428)

Lämningen består av niol pålar i den södra strandkanten, troligen sentida strandskoningar. Pålarna är ca 10 cm i diameter och står med ca 0,5 meter av...

Hamnanläggning (L2000:3882)

1) Område med odlingsrösen och slaggförekomst, ca 160x10-30 m(N-S). Inom området är rikligt med odlingssten och i endikersskärning påträffades masugns...

Hamnanläggning (L1939:4018)

Hamnanläggningar i form av 2 stenkistor och 1 bryggrest. Stenkistorna är 20 x 3-3,5 m (NO-SV), respektive 18 x 2-3,5 m (NO-SV), intill 0,3 m h över ...

Hamnanläggning (L1975:6714)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hamnanläggning (L2018:668)

Kajanläggning, 5 m l (NNO-SSV), 4 m br och 0,2 m över vattenytan, sannolikt minst 0,7 m h, bestående av 0,7-1,5 m st stenar, något torvbeväxt. Två mor...

Hamnanläggning (L2015:7077)

Riven ångbåtsbrygga. Bryggan revs på 1940-talet. Den var ca 30 m loch uppförd på 3 stenkistor. Nedanför den låg en klappbrygga. TA: Euréns ångbåtskart...

Hamnanläggning (L1940:4795)

Brygga, ca 45 m l (VNV-ÖSÖ), 3-6 m br (avsmalnande mot vattnet) intill 0,8 m h. Stenfylld och till stora delar överväxt med enstaka stenar synlig i ka...

Hamnanläggning (L1951:3204)

Brygga, rest av, 110 m l (ÖSÖ-VNV) av trä.

Hamnanläggning (L2022:2302)

Lastageplats, uppgift om. Enligt Westerdahl ca 1830-1930, 1875 för tjära och träexport.

Hamnanläggning (L2022:3163)

Ankringsplats, uppgift om. Enligt Westerdahl muntlig tradition.

Hamnanläggning (L1939:4819)

Stenkistor(?), 2 st, 2,5 x 2 m (NÖ-SV), 0,5 m h, respektive 2,5 x 1,5 m (NÖ-SV).

Hamnanläggning (L2013:7666)

Kulturlager. Påträffades vid en arkeologisk förundersökning. Lämningen har avgränsats. Kulturlagret är grovt daterat till ca 1850-tal och framåt. (RAÄ...

Hamnanläggning (L1977:5437)

Industrilämningar. Inom på fotokartan angivet område, ca 850x600 m (NNÖ-SSV) finns byggnader efter kalkindustrin (2 kalkugnar, kalklador, kontorshus...

Hamnanläggning (L2019:6029)

Kultur-/raseringslager på botten i ett område som mäter ca 20x30 meter, bestående at tegeltakpannor, tegelrör, fönsterglas, keramik, porslin, glasflas...

Hamnanläggning (L2022:4544)

Ankringsplats i Vibbonäset/ Renholmen, enligt muntlig tradition, uppgift efter Westerdahl.

Hamnanläggning (L2022:8052)

Hamn, i Stora Hamnskär, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1948:7806)

Stenrad, 7 m l (NV-SÖ), 1-1,5 m br och 0,3-0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ-2018-408)

Hamnanläggning (L1978:8943)

Lastageplats, ungefärligt område, ca 50 x 30 m (ÖNÖ-VSV). Enligt kopia av karta över Tjurkö år 1897 har här funnits två lastageplatser för utskeppning...

Hamnanläggning (L2012:509)

Hamnområde? Enligt skannat dokument för RAÄ Värmdö 224:1 finns 3 långsmala stensamlingar i SV-sluttning nedanför boplatsen. Rester efter bryggfundamen...

Hamnanläggning (L1940:9026)

Brygglämning, 70x 3-5 m(N-S) Den nordligaste denen utgörs av resterna av en stenkista, 22 x 3-5 m l, den sydligaste delen av 2 runda bryggfundament, 3...

Hamnanläggning (L1992:5508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2013:9919)

Stenpir? /fundament av huggen sten, bl.a. ett stort kalkstensblock och under detta huggen sten, möjligen granit. Framkom vid en arkeologisk utredning ...

Hamnanläggning (L2022:3624)

Lastageplats, uppgift om. Enligt Westerdahl lastageplats 1880 och 1885 för träexport.

Hamnanläggning (L2015:7073)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2001:2795)

Ångbåtsbrygga, uppgift om, enda synliga rester är stora stenar ivattnet, bryggfundament. Enligt Elis Gustafsson, 73 år, låg hären träbrygga och en byg...

Kyrkogårdsudden, Hamnanläggning (L2017:1318)

Lastageplats? kan möjligen ha funnits inom angivet område, somsammanfaller med samfällighet till Skeppsmyra by. Markytan ärtill stora delar jämn, gräs...

Hamnanläggning (L1986:8918)

Kajkonstruktion(?), rest av, inom 7x2 m (NÖ-SV) stort område. Vid arkeologisk förundersökning år 2014 påträffades 4 stolpar nedkörda i havsbotten. Kon...

Hamnanläggning (L1975:8905)

Stenkista, 6,8x6,7 m st och 1 m h (över botten). Är belägen på ca 2 m dj. År 2006 tog Gotlands Havsgille dendroprov på stockar som ligger vid sidan av...

Hamnanläggning (L1971:9287)

Timmerkista, ca 9,5x2,2 m (ÖNÖ-VSV), med stenfyllning. I anläggningens S del kan 3 skikt med stockar iakttas. Utrasad stenfyllning. (RAÄ dnr. 326-4078...

Hamnanläggning (L1951:5817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2006:9571)

Färjestuga och färjeplats, plats för. Enligt Sven Ekman, Klässbol,Stavnäs hembygdsförening, har det på den angivna platsen legat enfärjestuga och en f...

Hamnanläggning (L1982:8070)

Hamnanläggning, ca 6x4 m och 0,5 m h, bestående av ett bågformat bryggfundament. Uppbyggd av överlag skarpkantade stenar, 0,3-1 m st, ställvis bevarde...

Hamnanläggning (L1989:2838)

Hamnanläggning, uppgift om. Enligt ett flertal informanter skallman här, vid grävningar, ha funnit en hamnanläggning beståendeav stensatta kanter (kaj...

Hamnanläggning (L1934:3467)

Bohusläns museum utförde i juli 2016 en arkeologisk utredning inom vattenområdena Nattviken och Norra sundet, Härnösands kommun. Inom utredningsområde...

Hamnanläggning (L1992:4665)

Hamnplats, bestående av 1 stenröjd yta, samt antydan till stenvallmot NV. Stenvallen är 10 m 1,0,5-1,0 m br och 0,1-0,2 m h av0,3-0,5 m st stenar. Kra...

Hamnanläggning (L1968:4717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1939:5272)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hamnanläggning (L1951:1067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2013:3226)

Hamnanläggning, brygga, rest av ca 9x7 m (NV-SÖ) och 0,5 m h, bestående av stenar och block. Flera har förankringsbultar.

Hamnanläggning (L1998:7147)

Stenbrygga/pir/gärdesgård? ut till stort stenblock i vattnet. Stenkonstruktionen är ca 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 2 m br varav 5 m utanför strandkanten och ...

Hamnanläggning (L2013:5790)

Kulturlager, osäker utbredning, ca 90 m diam. Fynden inom kulturlager består av bland annat av tegel, kritpipor, krus och vinflaskor. Omkring 15-21 m ...

Hamnanläggning (L1950:3829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2022:5855)

Hamn/lastageplats, i Alhamn 1671 och 1736, utifrån lantmäterikartor (Hampnskiär och Alhamna), enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2013:5084)

Stenkistor. Status: På botten ligger en jättelik träkonstruktion (Erik Enström). Tjugosex meter väster om Anna Maria (SMA 6161:009) finns två stenki...

Hamnanläggning (L1945:9068)

Färjeläge, enligt karta från 1768 samt muntlig uppgift. Den 5 m br äldre vägen med nerfart till färjeläget hålls öppen. Tätt med buskar intill och ing...

Hamnanläggning (L1940:9926)

Stenkista, ca 7x7 m, storleken enligt lagaskifteskarta över Hållen från år 1831.(Revideringsinventeringen 2013)

Hamnanläggning (L1985:5676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2022:9431)

Hamn vid Låsholmen från ca 1800, uppgift i litteraturkälla enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2001:7185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1971:9215)

Lastageplats, 27 x 24 m (NV-SÖ), ca 1,5-2 m h, uppbyggd av grova stenblock. Anläggningen uppfördes på 1890-talet för last av sandsten som bröts i ett ...

Hamnanläggning (L2016:7713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1978:2808)

Status: Under vattnet finns mycket bruksföremål från Elleholms stad, bland annat skärvor och vad som förmodligen är resterna av en brygga (status 1998...

Hamnanläggning (L1945:8377)

Brygglämning efter färjeläge, 12x6 m (Ö-V) och ca 0,5 m h, uppbyggd av jord och sten, i N sidan synlig stenkant. Ansluter i Ö till gammal landsväg frå...

Skatabryggan, Hamnanläggning (L1992:5186)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1939:3688)

Stenbrygga(?), ca 7 m l (NNÖ-SSV), intill 1,5 m br, 0,5 m h, av 0,4-0,8 m st stenar

Hamnanläggning (L1969:6637)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.