Hamnanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Anläggning som använts i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda fartygen.
Hamnanläggning (L1950:3928)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1976:7927)

Hamnanläggning, bestående av 1 stenvall, ca 500 m l, 4-6 m br och intill 1 m h, av 0,4-0,7 m st stenar. Ca 40 m från vallens NV ände är den genombru...

Hamnanläggning (L1959:2499)

På uppdrag av Alingsås kommun utförde Bohusläns museum i juni 2015 en ma­rinarkeologisk utredning inom ett vattenområde längs fastigheten Kristineholm...

Hamnanläggning (L1997:8268)

1-2) Pir, raserad, ca 3 m l och 0.7 m br och når upp till 0.2 möver medelvattenytan.

Hamnanläggning (L2017:1502)

1) Stenvall, sammanlagt ca 250 m l (Ö-V), 3-5 m br och intill 0.5m h. Stenarna är 0.2-1 m st (i regel 0.3-0.5 m st). Vallenbestår sannolikt av en natu...

Hamnanläggning (L2016:296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2005:8964)

Landstigningsplats, mellan 2 stycken stockar, liggandes 90° mot strandkanten och ca 5 m i sär är en oregelbunden stenpackning 4 m l, 1,5 m br (NV-SÖ) ...

Hamnanläggning (L1939:4229)

Hamnområde, 15 x 10 m (NV-SÖ). På området är 1 stenbrygga och 1 stenskoning. Stenbryggan är 7 m l (NÖ-SV), 1,5-2 m br, intill 0,4 m h, av 0,2-0,6 m s...

Hamnanläggning (L1960:5545)

Hamnanläggning, ca 60x40 m, bestående av en kajskoning, en slip samt en husgrund. I V finns rester av en stensträng som går 6-7 m ut i vattnet, ev en ...

Hamnanläggning (L1982:8435)

Lämningen består av ett tiotal pålar i den södra strandkanten, troligen sentida strandskoningar..

Hamnanläggning (L2013:4988)

Bryggfundament, delundersökt, ca 20x10 m (NÖ-SV), bestående av 1 terrassliknande struktur. Sannolikt har den utgjort ett bryggfundament (RAÄ dnr 321-3...

Hamnanläggning (L1951:2712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1978:8482)

Lastageplats, ca 190 x 20-110 m (VNV-ÖSÖ). Ungefärlig utsträckning för Lycke lastageplats enligt skifteskarta år 1835. Texten "Laststad" står utsatt i...

Hamnanläggning (L1978:4800)

Stenkista. Straxt utanför ligger ett vrak, se Sturkö 44.

Hamnanläggning (L2022:9179)

Hamn i Gammelstad (Gammelstadsviken eller -fjärden) på 1300–1400-taLen(?), uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2022:5353)

Ankringsplats SÖ om Vargön, muntlig tradition enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2012:1730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1934:3422)

Hamnanläggning. Utrasad stenkista av storlek ca 3x5 m. Stenkistan ligger på grundflaket norr om Mellanholmen, ca 30 m från land. Vattendjupet inom gru...

Hamnanläggning (L2022:9177)

Ankringsplats i Halshamnen, Siksund, belagd år 1671 i historisk karta med namnet Hampn (Hampholmen) samt i muntlig tradition enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2022:9428)

Hamn i Kohamn och ankringsplats i Röhamnen (Rödhamnen) på N Bergön, uppgift i muntlig tradition och utifrån platsnamn i historisk karta från 1849 enli...

Hamnanläggning (L1936:4520)

Stenfumdament till brygga ca 80 m l (Ö-V) och 3-4 m br, av sten,0,2-1,5 m st. Srenarna utgörs av skrotsten frånjärnmalmsskärpningar i trakten. Bland s...

Hamnanläggning (L1939:1816)

Stenkista med måtten 6x6x1.5 meter (LxBxH). Anläggningen synlig ovan ytan. Prover för dendrokronologisk datering togs vid undersökningstillfället, tyv...

Hamnanläggning (L2013:5259)

Sjöhistoriska museet utförde särskild utredning 2011: Stenkista. I norra Garnsviken påträffades en stenskista med tillhörande kulturlager. Vid kartstu...

Hamnanläggning (L1940:6145)

Stenbrygga, 25 m l (NÖ-SSV), 5 m br och intill ca 1 m h. Övertorvad yta. I SSV änden och utmed långsidorna är stenar och block, vanligen 0,5-1 m st.

Hamnanläggning (L1960:6226)

Status: Två stenrader, 15 m långa. Stenhöjd 1.5 m, stenbredd 2.5 m. I området finns även äldre keramikfragment och flaskor (status 1997). Historik: Tr...

Hamnanläggning (L1976:3477)

1) Kalkugn, 6-sidig, ca 10 m diam, och 5-7 m h. Murad av kalkhäl lar, 0,3-0,8 m st. Ugnsväggarna är 0,8-1,5 m tj. Inre diam 6-7 m. Öppning i Ö, ca 1...

Hamnanläggning (L1968:9792)

Hamnanläggning, område ca 20x20 m, bestående av historiskt kulturlager. Fynd av bl a djurben och keramik, bl a Saintonge-gods (1400-1500-tal).

Hamnanläggning (L2022:5152)

Lastageplats, från 1855, uppgift från litteraturkälla samt platsnamnet Skuthamn enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2013:4556)

Brygglämning?, 10x8 m (Ö-V) och 1-1,5 m h, bestående av jordblandade stenar, 0,3-0,6 m st. Uppbyggd i Ö och V kring jordfasta block, 2,5x2 m st och 1 ...

Hamnanläggning (L1959:2308)

Lastageplats, ca 60 x 40-50 m (ÖNÖ-VSV). I ÖNÖ längs åns vänstra sida strömriktningen har åkanten en ca 15 m l (NÖSV) och 2,5 m h kallmurning, av 0,2...

Hamnanläggning (L1939:2912)

Brygga, 7 m l (NNV-SSÖ), 1-2,5 m br, intill 0,6 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Vid bryggan är en handsmidd moring, 0,12 m diam och 0,02 m tj. Fästet är ...

Hamnanläggning (L1960:9805)

Hamnanläggning i form av en stenkista, ca 20 meter lång och 7 meter bred. Anläggningen och sträcker sig ca 20 m ut från strandlinjen i SV-NO riktning....

Hamnanläggning (L1994:5605)

Spinkvedskaj, 40x20 m (NÖ-SV).

Hamnanläggning (L1959:5567)

1) Förmodad hamn. Några hamnkonstruktioner kunde inte iakttagaspå platsen. Vid krysset innanför Burholmen liggerBursholmsvraket.

Hamnanläggning (L1940:9926)

Stenkista, ca 7x7 m, storleken enligt lagaskifteskarta över Hållen från år 1831.(Revideringsinventeringen 2013)

Hamnanläggning (L2001:8553)

Utlastningsplats för tackjärn, 55x25 m st (N-S). Området är tämligen plant medutjämnat slaggavfall. I senare tid även grusat. I mitten av området, mot...

Hamnanläggning (L1992:3387)

Ångbåtsbrygga, rest av, ca 40 m l (NNÖ-SSV), 3-4 m br och intill 0,6 m h. Enligt tidigare anteckningar. Bestående av 1 stenarm i det närmaste utrasad ...

Hamnanläggning (L1959:729)

Lastageplats?, ca 50 x 15-25 m (VNV-ÖSÖ). Enligt Storskifteskarta 1792 utgörs området av en "Timmerplan". Bör ha varit tippningsplats för timmer inför...

Hamnanläggning (L1975:6595)

Bärgning: Stenkistorna rapporterades av Sivert Larsson till länsstyrelsen på Gotland, varefter lämningen undersöktes av Göran Ankarlilja och Jan Lindb...

Hamnanläggning (L1940:5165)

Brygga, rest av? Bestående av 6 pålar. Pålarna skulle kunna utgöra resterna av en bryggkonstruktion eller en anordning för akterförtöjning. Pålarna v...

Hamnanläggning (L2022:9174)

Ankringsplats V om Stor-Sandskäret, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2013:5038)

Status: Lämningen beskrivs som ett bryggunderlag (status 1999). Övrigt: I Snorre Sturlassons kungasagor berättas hur Olof den helige år 1012 besegrar ...

Hamnanläggning (L1986:6157)

Brygga eller pir, uppskattningsvis ca 35 m l och 6 m br (VSV-ÖNÖ). Renoverad 1975 med bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Hamnanläggning (L1979:183)

Lastplats, utmed en ca 35 m l sträcka (N-S) förekommer stenansamlingar i strandkant och en bit ut i älvfåran. Ingående stenar/stenblock 0,3-1,5 m st....

Hamnanläggning (L1979:500)

Hamnanläggning, längs med en ca m l sträcka längs med strandkanten av vattendraget är rester av pålverk och två grävd fickor i strandkanten, rektangul...

Hamnanläggning (L2022:7486)

Lastageplats vid Avan i Luleälven 1797-1895, uppgift från olika litteraturkällor enligt Westerdahl. Lastplats för järn från Selets bruk, Svartlå (från...

Hamnanläggning (L1968:9302)

Hamnanläggning, område ca 60x15 m (Ö-V) med historiskt kulturlager. Fynd av djurben, fiskeredskap, rackklot (riggdetalj) m m. Lämningen är störd, omla...

Hamnanläggning (L2022:4526)

Lastageplats 1870-1910 vid Nordanborg, Råneå, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L2022:5697)

Hamn, i Bergholmen, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1948:7805)

Kajkant, 5 m l (NV-SÖ), 1 m br och 0,3 m h. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ-2018-408)

Hamnanläggning (L1992:5509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1980:7936)

Kaj?, ca 100 m l, varav 20 m l (Ö-V), 50 m l (NV-SÖ) och 20 m l (ÖNÖ-VSV) och 3-5 m br. Insidan är 0,1-0,3 m h och utsidan är 0,7-1,2 m h, uppbyggd av...

Hamnanläggning (L2017:9642)

Brygga, ca 15 m l (VNV-ÖSÖ), av betong och stenskoning. T

Hamnanläggning (L2022:10326)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en stenkista, ca 4x5 meter, på ca 5 meters djup.

Hamnanläggning (L2013:5080)

Datering: Att döma av det stratigrafiska läget och daterande lager anses pålraden/länningen om vrakets (6141:068) styrbordssida och babordssida (?) va...

Hamnanläggning (L2020:2450)

Brygga, 4 x 3,4 m (SV-NÖ) och 1,4 m h. Fyra knuttimrade skift stockar. Det översta skiftet ligger precis i eller strax under markytan. Konstruktionen ...

Hamnanläggning (L1993:4058)

Lastageplats, rektangulär, ca 100 m l (NV-SÖ), 20 m br och 4 m h, uppbyggd av block, sten och sand. I N delen är träkonstruktioner efter en kajplats, ...

Hamnanläggning (L1968:9287)

Hamnanläggning, med osäker begränsning. Fynd av historisk keramik (rödgods och sentida flintgods).

Hamnanläggning (L1960:8388)

Område med båtlänningar eller båttilläggningsplatser, ca 46x4-8 m (NV-SÖ). Mot strandbrinken ligger 6 sådana på rad. De är 3,5-6 m br (parallellt med ...

Hamnanläggning (L1960:5912)

Bärgningar: Keramik, flaskor, kritpipor, ben mm. Övrigt: Inventering, dykning., Dykningar gjord på platsen av Göteborgs Amatördykarklubb, Besiktning ...

Hamnanläggning (L1935:5442)

Lastageplats, uppgift om. Enl. karta över "Wattndraget utiSjelevads sockn..." från 1764 ska det på platsen funnits enlastageplats.

Hamnanläggning (L2022:9944)

Lotsplats på Norr-Äspen, uppgift enligt Westerdahl.

Hamnanläggning (L1960:9369)

Hamnanläggning, bestånde av ett bryggfundament, ca 12 x 8 meter (N-S). Konstruerat av större bruten sten. Fundamentet kan har använts under sillperiod...

Hamnanläggning (L1939:4096)

Stenbrygga, ca 10 ml (Ö-V) intill 0,5 m h, 1-3 m br. av 0,3-1,2 m st stenar, övermossad.

Hamnanläggning (L1977:5437)

Industrilämningar. Inom på fotokartan angivet område, ca 850x600 m (NNÖ-SSV) finns byggnader efter kalkindustrin (2 kalkugnar, kalklador, kontorshus...

Hamnanläggning (L1965:6521)

Urholkade stockar, 5-10 m utanför stranden. Vid dikesgrävning har påträffats ett par träbågar som skulle kunnat tillhört fiskeredskap.

Hamnanläggning (L1978:8691)

Stenlasta, kallad Kranbryggan, bestående av en 5x3 m st stenbrygga, innanför vilken är en 30x15 m st plan, anlagd av skrotsten. Bryggan använd för ut...

Hamnanläggning (L1969:3160)

Lastageplats, 200x180 m (N-S), enligt rapport utmärkt på äldrekartmaterial. Platsen ej dokumenterad.

Hamnanläggning (L1968:305)

Inventeringsbok: bebyggelselämningar inom ett område ca 45x15 m (NÖ-V), bestående av två husgrunder,två stenröjda ytor och fyra stenpirar. Husgrunde...

Hamnanläggning (L2007:3340)

Lastageplats. På den angivna platsen låg Järnbostadet därtackjärnet från Bergslagen lastades om från båt till hästkärrorvilka kördes på den gamla väge...

Hamnanläggning (L1942:7199)

1) Hamnbassäng, ca 40x25-33 m (VNN-ÖSÖ). Omgärdas av stenlagd kajanläggning, 5-6 m br och 0,7-1,7 m h, i VNV av stenskoning. I Ööppning, ca 6 m br. SV...

Hamnanläggning (L1991:6890)

Hamnanläggning, bestående av en kåse med en ca 10-12 m l (SV-NO) bryggliknande del.

Hamnanläggning (L1941:538)

Brygga, 7x4 m och 0,3-1 m h. Utmed kanterna ställvis synliga synliga stenar. Delen mot sjön är högliknande. (Revideringsinventeringen 2013) - - - Re...

Hamnanläggning (L2001:7185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2013:9963)

Brygga (?), bestående av pålrad med 5 eroderade pålar, varav 3 sticker upp ca 20-30 cm och 2 ligger platt mot botten. Pålarnas diameter är ca 20 cm. I...

Hamnanläggning (L2020:6016)

Lastageplats bestående av en bryggkonstruktion i vinkel, 15 m l (N-S-Ö-V)och 4 m br. Svagt synlig ovan vattenlinjen, i N-S riktning och ut från stran...

Hamnanläggning (L1978:8700)

Stenlasta, bestående av en 10x8 m st stenbrygga, av 0,6-1 m st stenar. Bryggan kallas Jarramasbryggan efter ett vid julstormen1901 sjunket fartyg, Jar...

Hamnanläggning (L1959:4777)

Lastageplats, uppgift om. Enligt storskifteskarta 1778 har här funnits en lastageplats, ca 20 x 20 m st (N-S) avsedd för timmer till flottning. Enligt...

Hamnanläggning (L1977:608)

1) Runinristning i häll inom en yta av 02x0,4 m (ÖNÖ-VSV) är inh ugget: Se text i boken! De tre sista bokstävena något vittrade. 1 ,5 m V om nr 1 är...

Kyrkogårdsudden, Hamnanläggning (L2017:1318)

Lastageplats? kan möjligen ha funnits inom angivet område, somsammanfaller med samfällighet till Skeppsmyra by. Markytan ärtill stora delar jämn, gräs...

Hamnanläggning (L2002:3382)

Kajfundament. Se inventeringshandlingarna.

Hamnanläggning (L2008:7406)

Bohuslän museum genomförde under april och maj 2015 en arkeologisk utredning i Norra hamnen i Norrköping. Ett område på ca 30 000 kvadratmeter kartera...

Hamnanläggning (L1945:1971)

Färjeläge, 50x6-20 m (N-S), bestående av 1 pir och 1 räls. Piren är 50 m l (N-S) och 6-10 m br och 0,2-0,6 h h, bestående av en enkel träkista fylld...

Hamnanläggning (L1959:4305)

Hamnanläggningen omfattar dels ett område med så kallat hamnkulturlager, dels rester efter bryggor i form av äldre bryggpålar. Kulturlagret, vilket k...

Hamnanläggning (L1951:3689)

Hamnplats (?). Läge enligt historiskt kartmaterial. Vid Rev. Inv. 1981 igenväxt, låglänt sankmark. Äldre strandkant synlig i N. Inga spår av äldre ham...

Hamnanläggning (L1978:8654)

Stenlasta bestående av en 8x5 m st (Ö-V), brygga av intill 1,5 m st block samt skrotsten. Bryggan, som kallas Smedbryggan, användes för utskeppning a...

Hamnanläggning (L1978:8065)

Stenlasta bestående av tre drygt 100 m l, intill 5 m br bryggarrmar av 1-2 m st skrotstensblock.Mellan två av stenbryggorna är en utfyllnad av samma ...

Hamnanläggning (L2018:668)

Kajanläggning, 5 m l (NNO-SSV), 4 m br och 0,2 m över vattenytan, sannolikt minst 0,7 m h, bestående av 0,7-1,5 m st stenar, något torvbeväxt. Två mor...

Hamnanläggning (L2016:3855)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L1987:4183)

Kaj, bestående av träspont, 8 m l, som påträffades ca 1,5 m under dagens gatunivå. Del av Malmö tidigare hamn. Datering: 1800-talets mitt. Jämför Malm...

Hamnanläggning (L1979:1047)

Hamnanläggning i form av en grävd ficka i strandkant. Rektangulär, ca 10×6 m (NNV-SSÖ) och 1,5 m dj mätt ned till vattenytan. Vattenfylld.

Hamnanläggning (L2008:8123)

Hamn, plats för. Enligt informant platsen för en hamn som i folkmun kallades Kranen. Hamnen var belägen på åns N sida och en kran lastade av säden som...

Hamnanläggning (L1943:5493)

Lastageplats, 50x50 m (N-S), för malm från Sladdarö gruva. Inom området finns ett bryggfundament ivattnet bestående av två parallella stenkistor, ca 3...

Hamnanläggning (L1950:783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hamnanläggning (L2022:5318)

Ankringsplats i Sandhals/Kopparnäs, uppgift från litteraturkällor.

Hamnanläggning (L2013:5616)

Hamnanläggning. Utanför Arboga Kök påträffades artefakter från krogverksamheten. Vidare påträffades en brygglämning (stenkista) med pålar nedanför hus...

Hamnanläggning (L1978:8221)

Stenbrygga, 20 m l, 2,5 m br. Östra delen utgörs av en 8 m l stenkista. Väster därom har bryggan kantskoning av intill 1,8 m l hällar, innanför vilka...

Hamnanläggning (L2019:3460)

Hamnanläggning, 40 x 20 m (NV-SO) På området är 2 stenbryggor. Brygglämningarna är 10 x 1-2 m (NV-SO), intill 0,3 m h, av 0,2-0,7 m st stenar, respekt...

Hamnanläggning (L1998:6688)

Bryggfundament, ca 60 m l (NNÖ-SSV) och 1,5-2 m br. Bestående av mestadels 0,1-0,3 m st stenar i en rak linje ca 10 m från nuvarande strandkant och u...

Hamnanläggning (L1945:3124)

Brygga, ca 20 m l (ÖNÖ-VSV), 4-4,5 m br och intill 1 m h, bestående av jord och sten. Den yttersta delen av bryggan är kraftigt erroderad.