Terrassering

Riksantikvarieämbetets definition: Anlagd avsats i sluttande eller ojämn terräng.
Terrassering (L1985:8268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1997:372)

1) Fossil åkermark, 315x10-110 m (NÖ-SV), bestående av anpassade terrasseradeåkrar, 8-50 m l, (2 är 100 m resp. 220 m l)(huvudsakligen NÖ-SV) och 2-30...

Terrassering (L1983:5328)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1937:3202)

Terrass, närmast rektangulär, 13x7 m (NV-SÖ). Terrassen är jämn i ytan och svagt SV-sluttande, begränsas i NÖ av ett hak, 0,3-0,4 m h och i SV av en t...

Terrassering (L1983:1420)

1) Terrassering, 24x14 m (SSÖ-NNV). Den V långsidan (N-S) och denSSV kortsidan (ÖSÖ-VNV) är delvis stenskodda. En stenrad gåräven bredvid den SSV kort...

Terrassering (L2013:3234)

Terrassering, 3x2 m (NNÖ-SSV) och ingrävd i sluttningen, intill ca 1 m dj. Bildar en terrass, med ingång i NÖ, 0,8 m br.

Terrassering (L2013:9299)

Terrassering, 10x4 meter och 0,3-0,5 meter hög. Består av två stenrader, belägna ca 3 m från varandra. Stenarna är ca 2x1 meter i den norra raden och ...

Terrassering (L1951:4256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2016:6337)

1) Hög, ca 14 m diam och 2 m h. I mitten finns en rund grop, 3 mdiam och 0,6 m dj. I ytan enstaka stenar, 0,2 m st och delvissandig jord. Bevuxen med ...

Terrassering (L2009:7490)

Terrassering, rektangulär, 12x6 m (ÖNÖ-VSV) och intill 1 m h. Begränsas i ÖNÖ sidan av 0,6-1,2 m st block och stenar. I N sidan en grop 3 m diam och 0...

Terrassering (L1935:1629)

1) Stensättningt närmast rund7 m diam och 0,5 m h. Lätt övertorvadfyllning av ; 0,2-1 m st stenar, delvis skarpkantiga. Ojämn formoch begränsning. Ge...

Terrassering (L2004:8694)

Husgrundsterrass (eller fossil åker), oregelbundet rektangulär,37x9-16 m (Ö-V), bredast i V. Markerad av 0.2-1 m h terrasskanteri S, Ö, NÖ och SV med ...

Terrassering (L1987:6473)

Terrasskant uppbyggd av sten, ca 20 m lång (NÖ-SV). Påträffad vid en år 2001 utförd särskild utredning AU 2B med anledning av ny sträckning av E4:an o...

Terrassering (L1985:3861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1983:4282)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.5 m h. Fyllning av närmastövermossade 0.3-0.7 m st stenar. I mittpartiet är en skålformigsvacka, 4 m diam och 0....

Terrassering (L1985:6903)

1) Stensättning (?), närmast rund, ca 4 m diam och ca 0.2 m h.Övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar 0.2-0.3 m st.Bevuxen med 1 tall och enbuska...

Terrassering (L1976:6845)

1) Stensättning,närmast rund, 6x7 m diam och 0,1-0,2 m h. Överto rvad med flertal 0,3-0,8 m st gråstenar, varav en del ligger löst på ytan. SÖ om mitt...

Terrassering (L2011:1584)

Terrassering, ca 30-40 m l (N-S), 20 m br och 1 m h. De Ö och V kanterna är stenskodda.

Terrassering (L1943:5072)

1) Stensättning, rund, 6 m diam, fylld, 0,4 m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. Kantkedja (?), delvis synlig, 0,2 m h av 0,3-0,5 m...

Terrassering (L1951:1939)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1982:2463)

Två terrasseringar, 25x10-20 resp, 10x20 m (NNÖ-SSV). Stensatt i Voch ÖSÖ, intill 0,7 m h av 1-1,5 m st stenar. Tvärs över den över terrassen är en st...

Terrassering (L2002:7381)

Terrass, ca 13x5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m h. Sluttar åt VSV. Stensatt i VNV, av 0,5-1 m l stenar. Påträffad vid särskild utredning år 2006 (RAÄ dnr 321-1...

Terrassering (L2014:5519)

1/ Stensättning, rund, 8 m diam och 0,4 m hög. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0,2-0,4 m stora. Brvuxen med 5 tallar. I SVkanten är ett block 1,5 ...

Terrassering (L2012:2068)

1) Stensträng, ca 100 m (ÖSÖ-VNV) 2 m br, 0,3 m h av 0,3-1,0 m st stenar. I strängens V del, 2 m Ö om åkerkant är en ansamling avskärvsten ca 2,5 m i ...

Terrassering (L1941:8643)

Terrass, ca 25x10-18 m (Ö-V). Röjd, stnfri, begränsning i S av hak, 1,5 m h, ovanför vilken ytterligare en terrass, 7-8 m br finnes.

Terrassering (L2002:3751)

Terrassering, 7 m l (NNÖ-SSV), ca 3 m br och 0,3 m h. Stensatt kant i SSÖ, av 0,2-1 m l stenar. Tegelbitar i ytan. Kan vara en stensättning.

Terrassering (L1938:1152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2017:6835)

1) Grundlämning, 8x6 m (N-S) och 0,2-0,8 m h. Runtom rester avkallmur, bestående av 0,4-0,8 m st tuktade block. Enstakategelrester. Ca 10 m V om grund...

Terrassering (L2010:1594)

1) stensättning? närmast rund, 7 m i diam och 0,2-0,3 m h. Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. Oklar begränsning. ...

Terrassering (L2017:4851)

Område med terrasseringar, 50x20 m (NÖ-SV). (ATA dnr 3803/92)

Terrassering (L1983:8495)

Terrassering, 35 m l , 10 m br , (NV-SÖ), 0,5-1 m h varav högst mot Ö. Fyllning av jord och av 0,3-0,6 m st stenar.

Terrassering (L1983:4170)

1) Stensättning, rund, ca 6.5 m diam och 0.4 m h. Övermossadfyllning av 0.2-0.7 m st stenar (vanligen 0.2-0.4 m). Något N ommitten är ett block, 1.4x1...

Terrassering (L1965:3113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1977:9111)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och ca 0,8-1,0 m h. Övertorvad m ed i ytan 0,2-0,4 m st stenar. bitvis kantkedja, 0,2 m h, av 0,3- 0,4 m l stenar. Ca ...

Terrassering (L1979:5404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1939:522)

Terrassering, 25x25 m stor med inslag av röjsten i kanterna. Plan ovansida med stenkoncentrationer mot sidorna. Ev. husgrundsterrass (RAÄ dnr 3.4.2-46...

Terrassering (L2009:2574)

Område med terrasseringar ca 10-30x110 m (N-S). Terrasserna är 10-20 m br med 1-2,5 m h terrasseringsslänter mot V. Området glestbevuxet med lövträd s...

Terrassering (L2017:3648)

Terrass- eller platåområde, 40x12 m (NÖ-SV) bestående av ett i tvåetage avplanat område, med en nivåskillnad på ca 1 m. Det lägreoch större området li...

Terrassering (L2010:3700)

STensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 265 m, beståendeTerrassering? 30x10 m (NNV-SSÖ) och intill 0,2 m h. Övertorvad,av 2 strängar 190 resp ...

Terrassering (L1985:1396)

1) Gravfält, 100x90 m (Ö-V), bestående av 50 fornlämningar. Dessautgörs av 4 högar och 46 runda eller närmast rundastensättningar.Högarna är 6-9 m dia...

Terrassering (L2004:7694)

Terrassering, ca 35x20 m (NNV-SSÖ) och i S och V intill 1 m h,svagt sluttande mot S. S och V om terrasseringen ärröjningsstenar synliga i markytan. I ...

Terrassering (L2013:2453)

Terrasskant, 22 m lång (Ö-V) och ca 0,3 m hög. Avgränsar yta i N, ca 22x6 m. Belägen inom Turinge 485:1 och strax V om Turinge 537. Påträffad vid arke...

Terrassering (L2014:4419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2016:8253)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1943:4055)

1) Hög, 6-7 m diam 0,8-1 m h. I mitten en grop, 2 m diam, 0,3 mdj. Beväxt med 1 asp, 1 gran 28 m S 40cg V om högen ligger 1 ?. 2) Stensättnings likn...

Terrassering (L2017:4269)

1) Terrassering, 14x6 m (NV-SÖ) övertorvad med i ytan enstakastenar. I SV kanten avgränsad av stenskoning bestående av 0,3-0,5m st stenar. Stenskoning...

Terrassering (L1997:4711)

1) Odlingsterrass, ca 100 m l i bågform (NÖ-SVtill ÖNÖ-VSV) och 0.2-0.4 m h. Ställvis synlig steni kanten, 0.2-0.5 m st, främst i den NÖ delen. DenSV ...

Terrassering (L1951:2516)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2015:7345)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok under Dokument och bilder. FMIS ...

Terrassering (L2002:8408)

Terassering, 6 m l (NÖ-SV) och 0,3 m br, av natursten, 0,3-0,4 m st. Mellan denna terrassering och den till SÖ bildas en platå. Påträffades vid särski...

Terrassering (L2017:5921)

Terasseringar, 2 stycken, 70x12 (Ö-V) respektive 22x22 m (NÖ-SV) och 1-1,5 m h. Ytorna är i det närmaste helt plana och stenfria. Den största svänger ...

Terrassering (L2017:9075)

Gravfält, 175x30-110 m (NV-SÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.Dessa utgöres av 5 högar, ca 33 runda stensättningar och ca 7närmast rektangulära ste...

Terrassering (L2016:447)

1) Terrassering, 9x7 m (N-S) och 0,5 m h. Tydligt stenskodd kant iSÖ och S av delvis kabtställda, 0,5-1 m st stenar. Plan ochstenfri. Oklar begränsnin...

Terrassering (L1977:5617)

1). Husgrund ?, ca 17x12 m (Ö-V). Långsidorna begränsas av stens trängsliknande vallar, 2-3 m br och 0,3 m h. Osäker. 12 m VSV om nr 1 är 2). Terrassk...

Terrassering (L2019:2427)

Terrassering, ca 37 m (N–S) och 0,2–0,4 m h. Övertorvad. Flack profil.

Terrassering (L2017:6978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2014:4046)

1) Hög, 9 m diam och 1 m h. I ytan enstaka 0,2-0,6 m st stenar. IN kanten en 0,3 m l sten, i S tre 0,35-0,75 m l stenar. S omdessa ytterligare 0,4-0,6...

Terrassering (L1963:8791)

1) Odlingsterrass, ca 180 m l (NNÖ-SSV), 5-23 m br och intill 0,8m h. I terrasskanten, och även på odlingsytan är talrika stenar,0,2-1,3 m st. 2) I SS...

Terrassering (L2009:7168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1943:6978)

Terrassering, förmodligen rester av den på 1600-talet anlagda Parnassen. Terrass, 12 m l (Ö-V), 8 m br och 0,4-0,6 m h. Stenskodd kant, 0,1-0,5 m h, ...

Terrassering (L2015:3997)

1) Odlingsterrass ca 20x9 m (VSV-ÖNÖ) och ca 1 m h i NV långsidan.I SÖ långsidan begränsad av hak, 0,5 m dj. Begränsningen ikortsidorna något oklar. I...

Terrassering (L1965:2745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2012:7887)

Inom på fältkartan angivet område finnes spår av bebyggelse, avröjda och terrasserade ytor, av vilka en del sannolikt varit odlade, men andra möjligen...

Terrassering (L1998:9654)

1) Röse, närmast runt, 11 m diam och 0.8 m h. Stenarna är i regel0.2-0.4 m st, enstaka är 0.5-0.7 m st. Röset kraftigt omplockatoch kan sägas bestå av...

Terrassering (L1964:3068)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1947:6672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2014:9351)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0,2-0,5 m h. I V delen i ytantalrika stenar 0,2-1 m st. Mittblock 1,2x1 m och 0,5 m h.Omedelbart under torven talrik sk...

Terrassering (L1935:3767)

1) Hög, 5 m diam och 0.5 m h. I ytan enstaka stenar, 0.3-0.4 m st.I mitten en grop, 1.5 m diam och 0.2 m dj. 1 m V-VNV om nr 1 är2) Hög, rest av, 5 m ...

Terrassering (L1983:1664)

Terrassering, ca 30x5-10 m (SÖ-NV), vilken i SV begränsas av enterrasskant, 0.4-0.7 m h på och mot vilken ligger talrika0.1-0.6 m st bortröjda stenar....

Terrassering (L1974:2050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1964:1558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2018:59)

Rektangulär till oregelbunden, ca 6 x 9 m. Till synes stenröjd.

Terrassering (L2015:9034)

1) Stensättning, ca 5 m diam, 0,25 m h. Något ojämn yta.Övertorvad med i ytan enstaka 0,3-o,5 m st stenar. Beväxt med enasp samtasptelningar och nypon...

Terrassering (L1942:7874)

Terrassering, platåartad, 30x10 m (V 15cg N-Ö 15cg S) och 0,3-0,5 m h. Anläggningen utgöres av en plan markröjd yta terrasserad mot N,Ö och S. Stensko...

Terrassering (L1939:4146)

Terrassering, ca 20x20 m st, på toppen av en rundad bergknalle, toppen mycket flack och förefaller vara avfasad eller uppbyggd, med skarpa kanter. I N...

Terrassering (L1967:5036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2013:627)

1) Husgrund ca 20x15 m (NNV-SSÖ) och 0,3-2 m h. Delvis övertorvad.Begränsas i SV avterrassliknande kant av 0,4-1 m st stenar iintill 3 skift. I NV del...

Terrassering (L2022:125)

Cirka 12x4 meter (NV-SO). Stora tillhuggna/sprängda stenblock. Trolig funktion är som terrassering ner mot den bäck och sankmark som var belägen åt sö...

Terrassering (L1985:9124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1977:3264)

1) Husgrund? Enl tidigare inv rest av, bestående av Ö långsidan 17 m l i N-S och S kantsidan 2 m l. Snarare synes riktningen vara Ö-V men lämningarn...

Terrassering (L1973:6134)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1944:846)

1) Slaggförekomst, ca 6-7 m. Övertorvad med kraftig grässvål medi ytan enstaka stenar och i Ö del ca 7 uppstickande block,0.6-1.3 m synlig l. Vid prov...

Terrassering (L2009:2483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2014:4908)

1) Ryssugn, 2 m diam och 1 m h. Bestående av 0,3-0,6 m st stenar,varav två st 0,6 m st kantställda flata stenar i Ö och V. I NNÖbegränsas ugnen av ett...

Terrassering (L2023:4711)

Terrassering i form av en stödmur, 12 m l (Ö-V), 0,3-1 m h och lagd med 2–7 skikt med stenar 0,2 m st. Stenen är delvis mossbevuxen.

Terrassering (L1983:3707)

1) Område med fossil åker, 200x125 m (N-S), bestående av ett10-tal röjningsrösen och röjningsbemängda moränimpediment,3x3-15x15 m st och intill 1 m h....

Terrassering (L2018:164)

Den övre norra terrasseringen är 40 m lång (V-Ö), ca 15 m bred och 0,5 m hög. I V går kanten fram mot en gång- och cykelväg. I Ö avslutas kanten med e...

Terrassering (L1983:5498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2002:3549)

1) Hålväg, ca 100 m l (NÖ-SV-SSV-V), intill 4 m br och intill 1 mdj. 8 m SSÖ om SV änden av nr 1 är SV änden av: 2) Hålväg, ca 80m l (Ö-V-SV-VSV), int...

Terrassering (L1950:3262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1973:7951)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1943:9068)

1) Skärvstenshög, 5 m diam och 0,5 m h. I ytan talrika skärvigastenar, intill 0,15 m st. 11 m VSV om nr 1 är: 2) Terrass, ca 18x6 m (Ö-V) och i S kant...

Terrassering (L1983:4388)

Husgrundsterrass, ca 16x8m (Ö-V). Terrasskanter utmed S långsidanoch bägge kantsidorna, intill 0.5 m h och ställvis med synligkantsträng,av 0.3-0.7 m ...

Terrassering (L1972:5814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1942:2508)

Skärvstenshög 12 m diam, 1,5 m h. I mitten grop, 1,5 m diam, 0,2m dj. Beväxt med 9 granar och 2 tallar. 2) Skärvstenshög, 15 m diam, 1,1 m h. I mitten...

Terrassering (L1985:6802)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka synliga 0.2-0.3 m st stenar. Kantkedja, delvissynlig i S, 0.2 m h av 0.2-0.4...

Terrassering (L1941:9077)

1) Gravfält, ca 60x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 10 runda stensättningar, 4-11 m diam, 0,15-0,3 m h. Övertorvade de flesta med enstaka stenar 0,2-0,5 m...

Terrassering (L1980:3171)

Åkerterrass, 40 m l (NV-SÖ) i båge 1 m h. I SÖ övergår den ieroderad strandbrink.

Terrassering (L1999:31)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1984:2731)

Hög, 15 m diam och 1.2 m h. Avplanad och något insjunken imitten. I Ö är högen skadad av gammal grustäkt, som i form av ensektor med 7 m båge och 5 m ...