Terrassering

Riksantikvarieämbetets definition: Anlagd avsats i sluttande eller ojämn terräng.
Terrassering (L1956:5744)

1) Terrassering (husgrund?), närmast rektangulär, 20x8 m (Ö/V).Begränsad av terrasserad stenvall, 1-2 m br och 0,3-0,7 m h, a v0,3-1 m st stenar. Lång...

Terrassering (L2009:4290)

Terrassering ca 20x20 m och intill 1,5 m h i S. Troligen gammalodlingsyta. Igenvuxen med löträd, hagtornsbuskar och högt gräs.

Terrassering (L1983:1625)

Husgrundsterrass (?), 15x7 m (Ö-V) och i S intill 0.7 m h. Den Slångsidan har en tydlig jordterrasskant med i dess SÖ nedre deli ytan enstaka 0.2-0.4 ...

Terrassering (L1936:6592)

Husgrundsterrass? 25x9 m (NV-SO) och 0,5 m h. NÖ långsidan ärbegränsad av en tydligt utbildad jordterrasskant. Gavlarna (i NVoch SÖ) är otydliga och d...

Terrassering (L2013:1274)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2016:8447)

Husgrundsterass(?) rektangulär 32x10 m st (Ö-V). Stenskoning av0,2-0,8 m st stenar med inslag av större block. Delvisövertorvade och utrasad. I SÖ del...

Terrassering (L1984:2731)

Hög, 15 m diam och 1.2 m h. Avplanad och något insjunken imitten. I Ö är högen skadad av gammal grustäkt, som i form av ensektor med 7 m båge och 5 m ...

Terrassering (L1943:6409)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,6 m st stenar. Kantkedja, synlig i S-V, 0,2-0,3m h, av 0,4-0,8 m l st...

Terrassering (L1982:42)

Terrasseringar, inom ett 30 x 10-20 m stort område är tre 3 terrasseringar som mer eller mindre hänger samman, 10-20 m br och 20- 30 m l. De avgränsas...

Terrassering (L2023:4027)

Terrassering, 9 meter (NV–SÖ), en- flerskiktad av 0,3–0,6 meter stora stenar.

Terrassering (L1936:3556)

Hög, 8 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,2 mst ste- nar. Restaurerade 1939. Beväxt med täta nyponsnår.Omedelbart NV om nr 1 och ...

Terrassering (L2013:6770)

Terrasskant, 26 m l (Ö-V) och 1,5 m h i S-sluttning. 25x25 m st plan yta. Terrassen och den plana ytan ger ett sentida intryck. Framkom vid särskild u...

Terrassering (L1983:1682)

1) Stensättning, rund, 5 m diam. Övertorvad. Kantkedja, av0.4-0.6 m st stenar.Ca 50 m V om nr 1 är:2) Stensträng, 8 m l (NNV-SSÖ), bestående av 0.5 m ...

Terrassering (L1941:1524)

Gravfält, 115x20 m (N 30cg Ö-s 30cg V), bestående av ca 12 fornlTerrassering, ca 17x7 m (N 40cg V) och 0,2-0,3 m h. Utmed NV sidan är en stenkant, av ...

Terrassering (L1969:285)

Terrassliknande konstruktion, 20 m l, 10 m br, 0,5 m h i svagt S-sluttande terräng. Funktionen är oviss. Det kan röra sig om en odlingsterrass eller u...

Terrassering (L1973:6532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1942:2583)

1) Hög 8 m diam, 0,8 m h. Intill och SÖ pm nr 1: 2) Stensättning, rund, 5 m diam, 0,3 m h. Övertorvad. I Ö kanten kantkedja(?) 0,1-0,2 m h av 0,2-0,5 ...

Terrassering (L2013:4689)

Terrassering, 18x5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,4 m h. Ytan innehåller ställvisa 0,2-0,5 m st stenar. Den Ö kanten sluttar svagt uppåt och är ställvis kantad a...

Terrassering (L1985:9938)

1) Terrassering, 11x4-5 m (SÖ-NV) och 0.3 m h. Sluttande i NÖhörnet, avsmalnande mot NV.10 m N om nr 1 är2) Stenskodd kant, ca 5 m l (SÖ-NV) 0.2-0.4 m...

Terrassering (L2017:3730)

Till större delen borttagna vid uppförande av radhusbebyggelse.Möjligen återstår i SV delen en terrasskant ca 15 m l (NNV-SSÖ)och intill 1 m h med ens...

Terrassering (L2013:2016)

1) Terrassering 27x7 m (Ö 20cg N-V 20cg S) och 0,2-0,3 m h. I SSÖkanten är stenskoning av 0,2-0,5 m st stenar samt enstaka ca 9 mst block. Intill och ...

Terrassering (L1965:3113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1952:9579)

Terrassering? (eller odlingsyta), ca 9x6 m (N-S), avgränsad i N och V av lodräta bergväggar, i S av hak, 0,1 m dj, och i Ö av terrasskant (?), lägre ä...

Terrassering (L1966:8430)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2010:1246)

År 2022 konstaterades lämningen vara helt förstörd och borttagen. Enligt tidigare uppgift skadad i V vid markplanering. Terrassering, ca 20 m l (ÖSÖ-V...

Terrassering (L2023:7580)

4 st terrasseringar belägna i svag sluttning mot Ö-NÖ. 1)Längst mot N en ca 11 m lång och 0,2-0,3 m hög. Exponerad mot NÖ. I kanten synligt enstaka st...

Terrassering (L2010:6978)

1) Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 625 m. Huvuddelen är ca 450 m l varav ca 325 m ganska rakt NNV-SSÖ samt ca 125 m åt ÖNÖ från NNV de...

Terrassering (L2020:6813)

Terrass, ca 390 meter lång (SV-NO) och upp till 2 meter bred, delvis synliga 0,2-0,5 meter stora stenar av icke sedimentär bergart (gråstenar). Ställv...

Terrassering (L2016:5557)

Terass, 20x11 m (Ö20cg N-V 20cg S) i V,S och Ö 0,5-1 m h i Ninskuren i moränhöjden. I V,S och Ö stenskodda sidor med 0,2-0,6m st stenar. I mitten av p...

Terrassering (L1962:3875)

Område med sentida odlings terrasser, 120x60 m. (40-240 gon). Iområdet finns också några mindre, över- torvade odlingsrösen.

Terrassering (L1961:8309)

Terrassering, 30x2-10 m (NNÖ-SSV). Begränsas i V av stensatt terasskant,0.1-0.2 m h, av stenar, 0.3-0.4 m st. I Ö utgörs begränsningen avett lågt hak,...

Terrassering (L2001:1897)

1) Kapellgrund, rektangulär, 7.6x5.3 m st (NNV-SSÖ), och 0.4 m h.Fylld av stenar,0.2-0.5 m st. Avsatt kant, delvis i kallmur av 0.5 m st stenar, väl s...

Terrassering (L1968:4258)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2010:1978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2013:2015)

1) Terrassering 27x7 m (Ö 20cg N-V 20cg S) och 0,2-0,3 m h. I SSÖkanten är stenskoning av 0,2-0,5 m st stenar samt enstaka ca 9 mst block. Intill och ...

Terrassering (L1943:9635)

1) Husgrundsplatå, ca 9x7 m (NÖ-SV) och 0,4-0,6 m . Övertorvad med i ytan och kanter 0,3-0,7 m st stenar. I SV en förhöjning, 3 mst och 0,25 m h. Nypo...

Terrassering (L1988:6771)

Terass (odlingsterrass?) 19x12 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1-0.3 m h. N långsidan samt båda kortsidorna är otydliga.

Terrassering (L1977:2229)

1) Stensättningsliknande lämningar. Inom ett ca 15 m diam stort område är 9 st runda och oregelbundna stensättningslikn lämningar , 1,5-4 m diam och 0...

Terrassering (L1951:3462)

1) Gravfält, 20x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av högar. Högarna är4-6 m diam och 0.4-0.6 m h. Samtliga högar har synliga ...

Terrassering (L2011:318)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2013:2628)

Stensatt terrasskant, ca 7 m l och 0,2 m h. Terrassen omges av stenfria ytor. Troligen en boplatsterrass. (Dnr 321-4155-2006).

Terrassering (L2009:7109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1951:8202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1976:8721)

1) Stensträngssystem, 200 m l (huvudsakligen VNV-ÖSÖ). Stensträn garna består av 0,2-0,7 m l stenar samt ofta av vallar, 1-1,5 m b r och 0,1-0,3 m h. ...

Terrassering (L1964:3650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1977:9376)

Husgrund, ca 15x10 m (Ö-V). Vallarna är 2-3 m br och 0,4 m h, Bo ttenplanet, beläget i nivå med omg mark, är intill 6 m br. Kanter na belamrade med od...

Terrassering (L1942:4513)

1) Stensättning, rund, 4,5 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med stenar, 0,2-0,4 m st. Grop i mitten 2 m diam och 1,5 m dj. Kantk...

Terrassering (L1964:1558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2017:3066)

Terrassering, ca 8x5 meter. Med påfallande tjockt jordtäcke. Provstick gav enstaka skärvstenar. Ytterligare några avsatser i Ö kanten har delvis tjock...

Terrassering (L2017:8669)

Terrass, bestående av en, i vinkel lagd mur. Från bergryggens Ssluttning utlöper åt SSV en 16 m l, 1 m br och intill 0,6 m hmur, bestående av 0,15-0,8...

Terrassering (L2015:7561)

Terasskant, ca 70 m l (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m h. Övertorvad med iytan i NV enstaka i SÖ talrika, stenar 0,2-0,7 m st. I SÖstensträngsliknande. Markytan ...

Terrassering (L2014:518)

Terrassering, 8x7 m (190-390cg) och intill 0,2 m h. Övertorvad. IV-S-Ö stenskodd kant 0,1 mh av 0,2-0,3 m l stenar. På S delen ärett block ca 1 m st ...

Terrassering (L2003:2315)

Terrassering.

Terrassering (L2014:8420)

1) Terrassering 20 m l (Ö-V) 7-5 m br och 0,3-0,5 m h. Övertorvad.I S kanten stenskoning av 0,3-0,5 m h och 0,5-1,2 m l stenar. Endel är utdragna i sl...

Terrassering (L1942:2597)

Skärvstenshög 12 m diam, 1,5 m h. I mitten grop, 1,5 m diam, 0,2m dj. Beväxt med 9 granar och 2 tallar. 2) Skärvstenshög, 15 m diam, 1,1 m h. I mitten...

Terrassering (L2004:2124)

1) Stensträng, 100 m l (Ö-V, NÖ-SV), 0.2-0.5 m h och 0.5-2 m br,vanligen enskiktad och flerradig, ställvis enradig av 0.2-0.8 mst stenar. Parallellt m...

Terrassering (L2014:9498)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytanmåttligt med stenar 0,2-0,3 m st. I Ö delen sentida odlingsstenaruppkörda. 25 m SV o...

Terrassering (L1965:2811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1951:9256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2014:9527)

1) Älvkvarnsförekomst 1,9x0,3 m (NNV-SSÖ) bestående av minst 5älvkvarnar. Dessa är 6-8 cm diam och 1-1,5 cm dj. 4 är belägna ibred isräfflapå ryggenav...

Terrassering (L1981:821)

Gravfält, 135x70 m (N-S), bestående av 32 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög, 29 runda övertorvade stensättningar, 1 hålvägoch 1 röjd yta med 1 terr...

Terrassering (L1944:8463)

Terrass, 6x3-7 m (NNÖ-SSV) bestående av en 0,2-0,3 m h terrassering mot den ÖSÖ kanten och 0,3-0,7 m h terrassering mot den SSV kanten. Stenskoning 0,...

Terrassering (L1935:7230)

Terasskant: 25 m l (60-260 gon) intill 1 m h. Övertorvad med iytan rikligt med ; stenar 0,2-0,7 m st. I NÖ delen är en skadamed 0,05-0,1 m st stenar. ...

Terrassering (L1981:5815)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1973:9967)

Terrasseringar från tidigare anlagd Slottspark.

Terrassering (L1944:5206)

1) Gravfält, 70x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 högar och ca 13 runda stensättningar, fördelade på en övre del i ...

Terrassering (L1965:9952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1962:9448)

a) Gravfält 100x65 m (N-S) bestående av 7 runda stensättningar.Dessa är 5-14 m diam (3 är 5-8 m, 4 är 10-14 m) och 0,1-0,4 m h.Samtliga har övermossad...

Terrassering (L2015:9133)

Område med bebyggelselämningar, 120x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående avminst 5 husgrunder. Den största, som är belägen intill och S ommindre brukningsväg, är...

Terrassering (L1985:3692)

1) Terrassering, 17x5-6 m st (NV-SÖ) och 0.6 m h. Äldreodlingsyta.Invid och SSÖ om nr 1 är:2) Terrassering, 10x5 m (VSV-ÖNÖ) och ca 1-1.5 m h. Äldreod...

Terrassering (L1983:9956)

Terrassering, 30 x 10-20 m (ÖNÖ-VSV) och i SÖ-S-SV kanten 0,5 m h av 0,3-0,8 m l och 0,2 m h stenar. Övriga kanter är mer diffusa och avgränsas ställv...

Terrassering (L2002:2126)

1) Stensträng, ca 120 m l (Ö-V), 1.5-3 m br och 0.2-0.4 m h.Huvudsakligen flerradig, av stenar, 0.3-1 m st och enstakanaturliga block, 1.5 m st. Inti...

Terrassering (L2017:6088)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1984:2655)

3 m SV om V delen av nr 4 är: 5) Terrassering, 15x5-7 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m h i V kanten. Sannolikt odlingsterrass. I V kanten spridda stenar. Runtom...

Terrassering (L1983:4388)

Husgrundsterrass, ca 16x8m (Ö-V). Terrasskanter utmed S långsidanoch bägge kantsidorna, intill 0.5 m h och ställvis med synligkantsträng,av 0.3-0.7 m ...

Terrassering (L1985:9085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2017:6720)

Område med terrasser, 100x70 m (N-S). Bestående av 5 terrasser. 1) Terrass, 18x16 m (N-S) och 0,3 m h, med tydlig terrasskant i Ö av jord och 0,2-0,4...

Terrassering (L1950:3238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1969:7204)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2010:2187)

Gravfält, 85x60 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 22 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar, ca 19 runda stensättningar och 1 terrassering. Högarna är 13 ...

Terrassering (L2002:2279)

1) Skärvstenshög, rund, 9-10 m diam och intill 1 m h. I ytanenstaka stenar, 0.3-0.5 m st, varav en säkert skörbränd. I Nkantkedja 0.2-0.4 m h av 0.3-0...

Terrassering (L1941:7421)

Odlingsterrass, platåartad, närmast oval, 27x10 m (NV-SÖ). Terrasskanterna är väl utbildade utmed SV långsidan, så kortsidan samtS delen av den NÖ lån...

Terrassering (L1951:3962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2008:5421)

Terrassering, ca 25x12 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,3 m h, vilken utgöres av en svagt SÖ-sluttande plan, närmast stenfri yta. Den SÖ långsidan avgränsas av e...

Terrassering (L2013:3228)

Terrassering, ca 20x7 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m h. Stensatt utmed ÖNÖ långsidan, av 0,5-1,2 m l stenar. Ett block är upprivet. Inom den iinre ytan finns e...

Terrassering (L1963:2050)

Terrassering ca 300 m l. (185-385 gon) och intill 2-4 m h. i Vdel. Ö och N om terrassering är röjningsrösen.

Terrassering (L2015:936)

Terrassering (?), ca 20x10 m st (185-385cg) och ca 1,0 m h.Övertorvad. Enstaka stenar i kanten 0,4-1,2 m st. Enstaka spriddastenar inom terrasseringen...

Terrassering (L1972:4759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2016:921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2010:1103)

Gravfält ca 110x30 m (Ö-V), bestående av 8 fornlämningar. Dessautgöres av 1 röse, 5 runda stensättningar, 1 rest sten (osäker) och 1 terrassering. Rös...

Terrassering (L2013:7200)

Terrassering, 11x4,5 m (NNÖ-SSV), stenröjd i Ö-sluttning. Stensträngsliknande terrasskant i ÖSÖ, ca 1 m br och 0,3 m h, enradig och enskiktad, av 0,4-...

Terrassering (L2012:2416)

1) Stensättning, osäker, oregelbunden närmast rund 6 m diam och0,2 m h. Sekundärt övertorvad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. Anläggningen har delvis ...

Terrassering (L1947:7407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2014:6269)

1) Hög, ca 6 m diam och ca 0,5 m h. I ytan talrika 0,3-0,5 m ststenar. Rest av kantkedja 0,3m av 0,3-0,5 m st stenar. Beväxtmed 2 buskar. Ca 8 m V 18...

Terrassering (L1935:8557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2003:1191)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar, 0.3-0.6 m st. Vid revideringen 1988 dold underpåförda schaktmassor. ...

Terrassering (L1977:849)

1) Husgrund, 19x9 m (N-S) med svagt svängda sidor. Vallarna ca 3 m br och 0,4 m h. Ö långsidan väl synlig skalmur, 1,5 m br, av g råsten. I söder en...

Terrassering (L2015:6658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1944:557)

Terrassering, ca 13x7 m (NÖ-SV). Under torv fragmentariskastycken av lerklining och spisslagg. SV delen av odistinkt, NÖpartier tydlig terrass, ca 7x7...

Terrassering (L1972:16)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.