Terrassering

Riksantikvarieämbetets definition: Anlagd avsats i sluttande eller ojämn terräng.
Terrassering (L1935:3190)

1) Hög, 5,5 m diam och 0,6 m h. I ytan märkbara stenar. Mittsten0,4 m h och 0,3 m tj, sannolikt rest. SV delen ytskadad medtalrika stenar synliga. Bev...

Terrassering (L1966:9433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1983:2189)

1) Stensättningsliknande lämning, 2 m diam 0.3-0.6 m h. Flerastörre stenar är kantställda, 0.4-0.8 m l med den flata sidaninåt som också är skörbränd....

Terrassering (L1965:2811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2012:3656)

1) Stensättning, kvadratisk, röseliknande, 5x5 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,5 m h. Lätt övermossad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. I NV och SÖ hörnen ...

Terrassering (L2015:8959)

Gravfält, 60x40 m (Ö-V) bestående av 14 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar. 3-6 diam och 0,2-0,5 m h.Övertorvade. Flertalet har i ytan...

Terrassering (L1963:8791)

1) Odlingsterrass, ca 180 m l (NNÖ-SSV), 5-23 m br och intill 0,8m h. I terrasskanten, och även på odlingsytan är talrika stenar,0,2-1,3 m st. 2) I SS...

Terrassering (L1977:9111)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och ca 0,8-1,0 m h. Övertorvad m ed i ytan 0,2-0,4 m st stenar. bitvis kantkedja, 0,2 m h, av 0,3- 0,4 m l stenar. Ca ...

Terrassering (L2012:2820)

1) Gravfält 100x40-50 m (NÖ-SV) bestående av 12 fornlämningar.Dessa utgöres av 11 runda stensättningar, varav 1 röseliknande och 1 kvadratisk stensätt...

Terrassering (L2015:9682)

Terrassering, okänd utsträckning. Kullens krön är utjämnat och har tydlig terrasskant mot N och V. I rotvältor syns skörbränd sten. Påträffade i samba...

Terrassering (L1967:8646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2016:8745)

Stensättningsliknande lämning, rektangulär 8x6 m (V 20cg S-Ö 20cgN) i ytan strängar av 0,2-0,4 m st stenar. I kanten 0,2-1,1 m ststenar. Kvarngrund. O...

Terrassering (L2017:3773)

Terrass (husgrund?), ca 25 m l (V-Ö), 10-15 m br. Främrebegränsning oklar. I Ö kanten är en ca 10 m l, böjd stenkant av0,5-0,8 m st stenar. Talrika st...

Terrassering (L2015:8216)

1) Husgrundsterrass, rektangulär, med rundade hörn, 28x10 m(NÖ-SV) och 0,3-0,7 m h. Hela anläggningens yta är fri frånsten.Svagt sluttande mot SV. Ste...

Terrassering (L1980:5924)

1) Gravfält, 80x25 m (Ö-V), bestående av 12 fornlämningar. Dessautgörs av 4 högar, 7 runda stensättningar och 1 skeppssättning.Högarna är 5-7 m diam o...

Terrassering (L1982:2554)

Terrassering, 13 x 6 m (VNV-ÖSÖ). Stensatt i SSV-kanten, intill 0,6 m h, av 0,4-1 m st stenar. Inom ytan är större block, 2x1 m och 0,3 m h

Terrassering (L1984:3599)

Terrassering, närmast halvcirkelformad, 25x8 m (NNV-SSÖ). I Ökanten är enstaka stenar, 0.4-0.6 m st samt berghällar i dagen.Ca 20 m VNV om terrasserin...

Terrassering (L1943:1009)

1) Husgrundsrerrass 26x10-12 m (Ö 20cg N-V 20cg S) intill 1,0 mh svagt sluttande mot SÖ. Terrasserad mot S och Ö med stenskoningav 0,6-2,0 m st stenar...

Terrassering (L2004:8163)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0.4 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.2-0.3 m st. I mitten en grop, 4 m diam och0.3 m dj. På stensättni...

Terrassering (L2013:2636)

Terrasskant, osäker, 24 m l (Ö-V) och intill 0,5 m h. I anslutning till terrasskanten förekommer glest liggande stenar i den västra delen, som möjlige...

Terrassering (L1956:492)

1) Husgrund, rektangulär, 30x14 m (NÖ-SV). Övertorvad. Grundenbegränsas av jordvallar, 3-5 m br och 0,1-0,3 m h. I NÖ delen ären vall som delar grunde...

Terrassering (L2000:8958)

Trägårdsanläggning?, 40x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 grund ?, 1kanalanläggning och 1 terrassering.Grund?, rombformad, ca 13x8 m (NNÖ-SSSV) 0.3-1 m h....

Terrassering (L1979:3991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2013:2628)

Stensatt terrasskant, ca 7 m l och 0,2 m h. Terrassen omges av stenfria ytor. Troligen en boplatsterrass. (Dnr 321-4155-2006).

Terrassering (L1984:2262)

1) Husgrund, (?), 20x8-9 m (N-S) och intill 0,4 m h. Anlagd på krönet av moränrygg. V-kanten begränsas i N delen av jordfasta block, 1-4 m st, samt me...

Terrassering (L1972:988)

Se RAÄ-nr 47 i Skepperstad sn.

Terrassering (L2001:2299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1962:236)

Terrassering 32 m l, bestående av en vall 1-1,5 m br och 0,1-0,2 mh. Från Ö syns terrasseringen vara 0,7-1 m h, sluttande mot Ö.Åkerytor både nedanför...

Terrassering (L2013:8117)

Terrassering, 40x15 m (ÖNÖ-VSV) med bergshöjd i N-NNV och terrasskant, delvis naturlig i SV, ca 3-5 m br och 1 m h av 0,5-1,5 m st stenar och block. P...

Terrassering (L1985:6347)

1) Terrassering?, 11x8 m st (NÖ-SV) och 0.6 m h. Den NV långsidanbegränsas av en delvis naturlig slänt som stenskotts med någraenstaka 0.1-0.4 m st st...

Terrassering (L2016:6424)

Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund, ca 8x5 m (ÖNÖ-VSV)och 0,2-0,5 m h. Övertorvad med i ytan sprödd tegel och ikanterna stenfat. I ÖNÖ ruink...

Terrassering (L2016:6892)

1) Terasskant,?20x7 m (NNV-SSÖ till VNV-ÖSÖ) och 0,2-0,6 m h av0,4-1 m l, tätt lagda stenar. Kant endast mot S och SV, mot Növergår terassen i naturli...

Terrassering (L1961:3053)

Vallanläggning med en sammanlagd längd av ca 400 m (180-380/140-340cg) bestående av 4 partier med 7-40 m l avbrott emellan, 2-6m br och 0,2-1,3 m h. Ö...

Terrassering (L1977:7425)

1) Terrasskant, 300 m l (NNV-SSÖ) och 0,2-0,3 m h. Svårbedömd, ä ldre odlingskant eller naturbildning? 20-50 m Ö om nr 1 är 2) Val lbildning, ca 300 m...

Terrassering (L1989:7402)

1) Hög, 8 m diam och 0.6 m h. Ojämn yta med avplanad topp, 5x3.5m (NÖ-SV). I ÖSÖ kanten är 1 sten, 0.1 m h och 0.35 m l.1 m Ö om 1:s Ö kant är:2) Terr...

Terrassering (L2013:1274)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2009:3439)

1) Stensträngssystem som med mindre avbrott har en sammanlagd längd av ca 1300 m. Huvuddelen, som omgärdar Ö bergshöjden samt skjuter över till den V,...

Terrassering (L2009:3797)

1) Stensträng, 75 m l (NV-SÖ) 0,5-1,5 m br och 0,2-0,3 m h, enskiktad och bestående av i regel 0,3-0,8 m st stenar. Enstaka blockintill 2 m st ingår. ...

Terrassering (L2017:4852)

Terrasseringarna, 2 st, ca 100x40 (Ö-V). De är ca 20x8 m (NV-SÖ) resp ca 25 m l (ÖNÖ- VSV). Den förstnämnda är 0,4 m h i SV långsidan och har där tydl...

Terrassering (L2021:1319)

Terrassering, ca 11 m lång, (VNV-ÖSÖ) och 0,3-1,7 m hög, av 0,1-1,3 m långa, tuktade stenar fint lagda i upp till 5 skift.

Terrassering (L2015:2698)

1) Terrassering ca 10x10 m (N 30cg Ö-S 30cg V) och ca 0,4 m h.Övertorvad. Stensatt kant i N-Ö-S av ca 0,3-0,75m st stenar.Beväxt med 1 gran, 1 björk o...

Terrassering (L1963:6929)

Domarring, 8 m diam, bestående av 8 klumpformiga stenar, 0.6-1.2m st, 0.2-0.6 m h. Inomrings är plan, betad mark. Bevuxen med en ek och tvåenar. An-mä...

Terrassering (L2022:1131)

Terrasskant, 80 m lång (NÖ–SV), 0,8 m hög och 1–1,5 m bred, av 0,2–1,5 m stora stenar.

Terrassering (L2009:3735)

1) Stensättning(?), rund, ca 13 m diam, fylld, ca 0,3-0,4 m h. Fyllningen, vars yta är gropig och ojämn samt delvis övermossad, består av ca 0,3-0,6 m...

Terrassering (L2003:3955)

1) Terrassering, rektangulär, 30x12 m (Ö-V). Stenskodd i bådalångsidorna samt V kortsidan, 0.2-0.6 m h av 0.4-1 m l stenar.Åkern är välvd. Sannolikt h...

Terrassering (L1935:8557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2017:6835)

1) Grundlämning, 8x6 m (N-S) och 0,2-0,8 m h. Runtom rester avkallmur, bestående av 0,4-0,8 m st tuktade block. Enstakategelrester. Ca 10 m V om grund...

Terrassering (L2014:9351)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0,2-0,5 m h. I V delen i ytantalrika stenar 0,2-1 m st. Mittblock 1,2x1 m och 0,5 m h.Omedelbart under torven talrik sk...

Terrassering (L1998:9654)

1) Röse, närmast runt, 11 m diam och 0.8 m h. Stenarna är i regel0.2-0.4 m st, enstaka är 0.5-0.7 m st. Röset kraftigt omplockatoch kan sägas bestå av...

Terrassering (L1944:7354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1939:603)

Terrassering, 30x6-12 m (NV-SÖ) och intill 0,4 m h. Stenskoning i NV, SV och SÖ, av 0,3-0,6 m st stenar. (Annan Inventering 2014)

Terrassering (L1977:9376)

Husgrund, ca 15x10 m (Ö-V). Vallarna är 2-3 m br och 0,4 m h, Bo ttenplanet, beläget i nivå med omg mark, är intill 6 m br. Kanter na belamrade med od...

Terrassering (L2013:8099)

Terrassering, 14x7 m (NÖ-SV), varav den NV kanten avgränsas av en stensträng, 0,5-1 m br och 0,4 m h, bestående av 0,4-0,6 m st stenar. Avgränsas i SÖ...

Terrassering (L1981:821)

Gravfält, 135x70 m (N-S), bestående av 32 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög, 29 runda övertorvade stensättningar, 1 hålvägoch 1 röjd yta med 1 terr...

Terrassering (L1943:6760)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2014:2827)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanmåttligt med stenar, 0,3-0,5 mst. Gles kantkedja, 0,2 m h av0,4-0,7 m st stenar. Bev...

Terrassering (L2022:3178)

Terrassering, plan yta, ca 11 m bred (NÖ-SV), 5-6 m djup, 0,3 m h. Ligger i vinkel mot och ansluter i V till stensträngen L2022:3104. Avgränsas i Ö ka...

Terrassering (L2010:1594)

1) stensättning? närmast rund, 7 m i diam och 0,2-0,3 m h. Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. Oklar begränsning. ...

Terrassering (L2019:1043)

Område med terrasseringar, ca 40x25 m (NV-SÖ). Inom området finns 2 parallellt liggande terrasser. Den ena är 18x10 m (Ö-V) och 0,4 m h, med en inre, ...

Terrassering (L2015:3998)

1) Odlingsterrass ca 20x9 m (VSV-ÖNÖ) och ca 1 m h i NV långsidan.I SÖ långsidan begränsad av hak, 0,5 m dj. Begränsningen ikortsidorna något oklar. I...

Terrassering (L1942:2359)

1) Skärvstenshög, 8 m diam, och 0,6 m h. Övermossad 4 m SSÖ om nr 1: 2) Skärvstenshög 10 m diam, 1,1 m h. Övermossad. I SV kantenen större sten, 2,1x1...

Terrassering (L1976:9838)

1) Hög?, flack välvning, 12 m diam och 0,9 m h. Övertorvad. Från mitten och ut mot NV kanten en grop, 4 m l (NNV-SSÖ), 2 m br och 0,3 m dj. Beväxt m...

Terrassering (L2004:7694)

Terrassering, ca 35x20 m (NNV-SSÖ) och i S och V intill 1 m h,svagt sluttande mot S. S och V om terrasseringen ärröjningsstenar synliga i markytan. I ...

Terrassering (L1987:6473)

Terrasskant uppbyggd av sten, ca 20 m lång (NÖ-SV). Påträffad vid en år 2001 utförd särskild utredning AU 2B med anledning av ny sträckning av E4:an o...

Terrassering (L1999:622)

Terrass, ca 15x15 m (närmast N-S) och intill 0.5 m h. Avsatt kantmot S-Ö. Något stenbunden men synbarligen delvis röjd. I ytanglesa block. Ger ett åld...

Terrassering (L1943:7055)

Terrassering, förmodligen rester av den på 1600-talet anlagda Parnassen. Terrass, 67 m l (VNV-ÖSÖ), 12 m br och 0,3 m h. Nära kanten en 3 m br och 0,...

Terrassering (L1967:5058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1972:8457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1951:8966)

1) Hög, 8 m diam och 1.1 m h. Beväxt med några unga granar, en ung tall och dito björk.10 m SÖ om nr 1 är:2) Hög, 10 m diam och 0.8 m h. Beväxt med fl...

Terrassering (L1983:7298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1962:7886)

Åkerterrass, ca 100 m l (56-256cg) och intill 1,3 m h. Terrassenbegränsar en åker i vars 156cg kant är ett åkerhak, ca 60 m l(56-256cg) och 0,3-0,4 m ...

Terrassering (L1951:4261)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1985:9938)

1) Terrassering, 11x4-5 m (SÖ-NV) och 0.3 m h. Sluttande i NÖhörnet, avsmalnande mot NV.10 m N om nr 1 är2) Stenskodd kant, ca 5 m l (SÖ-NV) 0.2-0.4 m...

Terrassering (L2009:9416)

Terrassering, synlig i åkerytan. Påträffad vid dragning av elkabelschakt. Har eventuellt samband med 2 underssökta och borttagna härdar, ca 100 m NNV ...

Terrassering (L2013:4690)

Terrassering, 14x6 m (VNV-ÖSÖ). Ytan är stenfri. I VNV är en tydlig terrasskant avgränsad av stenar, 0,4-1 m st och 0,2-0,5 m h. I ÖSÖ är begränsninge...

Terrassering (L1951:3541)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2000:2737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2017:6978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1951:4256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L1935:1629)

1) Stensättningt närmast rund7 m diam och 0,5 m h. Lätt övertorvadfyllning av ; 0,2-1 m st stenar, delvis skarpkantiga. Ojämn formoch begränsning. Ge...

Terrassering (L1944:5136)

1) Terrassering, 20x12 m (NNV-SSÖ) bestående av en närmast planuppbyggd terrass intill 1,5 m h. I slänterna mot V-S-Ö finns relativt rikligt med 0,4-1...

Terrassering (L2014:9527)

1) Älvkvarnsförekomst 1,9x0,3 m (NNV-SSÖ) bestående av minst 5älvkvarnar. Dessa är 6-8 cm diam och 1-1,5 cm dj. 4 är belägna ibred isräfflapå ryggenav...

Terrassering (L1973:5456)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Terrassering (L2017:3225)

Terrassering, uppgift om, enligt uppgift av S-G. Broström skalldet inom det på flygfotobilden streckat område finnas enterrassering ca 20 m l beståend...

Terrassering (L2022:1086)

Ca 38m lång (Ö-V) och ca 0,2m hög. Svagt synlig med framförallt i V och Ö i ytan 0,3 - 0,5m stora gråstenar. Troligen avgränsning av fossil åker. Syns...

Terrassering (L2003:2606)

1) Fornborg, 35x30 m (Ö-V), bestående av en krönplatå som i Öbegränsas av branta sluttningar och stup, i N, V och S av enhästskoformad stenvall. I NÖ ...

Terrassering (L1939:4146)

Terrassering, ca 20x20 m st, på toppen av en rundad bergknalle, toppen mycket flack och förefaller vara avfasad eller uppbyggd, med skarpa kanter. I N...

Terrassering (L1935:2805)

1)Hög, rund, 7 m diam och 0.7 m h. I ytan är 0.2-0.4 m st stenar.I mitten är en grop, 1x0.5 m (Ö-V) och 0.2 m dj.Tendens till kantränna i N till Ö del...

Terrassering (L1976:7448)

Platå, ca 105x50 m (NNV-SSÖ), begränsad av en runt om löpande mu r eller mindre markant terrasskant, 0,15-0,35 m h. 30 m VSV därom är en vallbildning,...

Terrassering (L2018:1498)

Terrassering, 15x8 m (ÖNÖ-VSV), närmast ovalformat, och 0,4-0,7 h stensatt kant mot SSV. Stor block 3x4 m st i SÖ kanten. Terrasseringen fortsätter i ...

Terrassering (L2017:3648)

Terrass- eller platåområde, 40x12 m (NÖ-SV) bestående av ett i tvåetage avplanat område, med en nivåskillnad på ca 1 m. Det lägreoch större området li...

Terrassering (L1944:9263)

1) Högliknande lämning, 9 m diam och 0,4 m h. I mitten en grop 3,5 m diam, 0,5 m dj. På ÖNÖ delen en sten 1,1x0,9 stor och 0,4 mh. I NNÖ kanten en ste...

Terrassering (L1943:3805)

1) Skärvstenshög, 6 m diam och 0,5 m h, övertorvad. i ytan vanliga och skärviga stenar intill 0,2 m st. I kanten fyra större stenar 1x0,6-3x1,6 m och ...

Terrassering (L1976:3124)

1) Bebyggelseplats?, indikerad av fynd av kalkhällar, vilka komm er upp vid djupplöjning inom en fläck av ca 5-8 m (uppg av K-G. S Wahn). Vid besiktni...

Terrassering (L2017:6720)

Område med terrasser, 100x70 m (N-S). Bestående av 5 terrasser. 1) Terrass, 18x16 m (N-S) och 0,3 m h, med tydlig terrasskant i Ö av jord och 0,2-0,4...

Terrassering (L1974:3253)

1) Torplämning, sentida, bestående av en husgrund, 9x5 m (NÖ.SV).I husgrunden ligger ett spisröse. I SV är källaren (källargropen)synlig. Vid N hörnet...

Terrassering (L2003:2819)

1) Stensättning? närmast rund, 5 m diam och 0.2 m h. Övertorvadmed i ytan måttligt med stenar, 0.25-0.4 m st. Något osäker form.Troligen röjningsröse....

Terrassering (L1963:3765)

Terrassering, 65 m l (ÖNÖ-VSV). Terrassen har en delvis stenlagd kant mot SÖ, 0,5-1 m h av 0,4-1 m l stenar.

Terrassering (L2003:5349)

1) Hög, ca 18 m diam och nu ca 1-1.5 m h. Nästan fullständigturgrävd i mitten, 6x3 m (N-S) och 1.5 m dj, efter användning somkällare med invång från N...

Terrassering (L1944:5206)

1) Gravfält, 70x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 högar och ca 13 runda stensättningar, fördelade på en övre del i ...