Hammare/smedja

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter vattendriven anläggning (hammare) för bearbetning och utsmidning av metall (till t.ex. stångjärn) samt lämning efter storskalig smidesverksamhet.
Hammare/smedja (L1983:2841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2007:5518)

Bruk, uppgift om. V om Ljusnan och S om nuvarande kraftverksdammenhar Oleby bruk legat. Inga synliga lämningar finns på platsen,endast muddermassor. B...

Hammare/smedja (L2019:4296)

Spiksmedja?, uppgift om. Enligt häradsekonomiska kartan 1890-97 ska det ungefär här ha funnits ett järnverk, troligen en spiksmedja.

Hammare/smedja (L2000:8710)

1) Fördämningsvall, 22 m l (NV-SÖ), 5 m br och 0.5-1.3 m h, avsten och jord, närmast bäckfåran av kallmurade huggna stenar,0.6-1 m st. Ett avbrott med...

Hammare/smedja (L1981:9558)

Hammarplats. Vid platsen påträffades, på ett etage i ravinsidan,slagg, kol- och sotblandad jord samt bitar av slaggtegel(möjligen väggrester). Detta u...

Hammare/smedja (L1981:3618)

Lämning av hammarsmedja, nedlagd år 1851 då en kvarn byggdes ca 15 N om smedjan. Grunden efter hammarsmedjan kan ej numera ses. Kvarnen riven år 1937 ...

Hammare/smedja (L2021:1749)

Hammare, uppgift om. Enligt historiska kartor från 1674 och 1688 har en hammare legat S om hyttan L2021:1587. Exakt var går inte att få fram då kartor...

Hammare/smedja (L1939:1063)

Hammare, uppgift om. Enligt karta från 1734 kan på platsen ha funnits en hammare. Vid inventeringstillfället kunde inte någa spår av sådan påträfas, ...

Hammare/smedja (L2003:9893)

Hammarområde, 40x5-10 m st (NV-SÖ), bestående av 1slaggförekomst.Slaggförekomsten är 40 m l och 5-10 m br. Den finns dels somspridda koncentrationer i...

Hammare/smedja (L2001:7480)

1) Hyttområde, 110x80 m (NNÖ-SSV), bestående av slaggvarprest ochvattenrännor. Hyttplatsen ligger på Ö sidan av å med flerakraftiga forsar, vilken rin...

Hammare/smedja (L2004:9403)

Hammarområde/plats för färskning, bestående av:1) Slaggförekomst med obestämbar begränsning men genom provstickbegränsad till ca 5x5 m st. Bestående a...

Hammare/smedja (L1950:5052)

Valls hammare, enligt uppgift se anteckning under RAÄ-nr 201 iTorsåker sn.

Hammare/smedja (L2002:4767)

1) Bruksområde, ca 70x50 m (VNV-ÖSÖ), i V bestående av spriddamurrester på båda sidor om torrlagd vattenfåra. I V delen ärsålunda tre 2-3 m h grundläm...

Hammare/smedja (L1999:5557)

Slaggförekomst, nu ringa omfattning. slaggbitar 0.1-0.15 m st,gråsvarta mestadels småblåsiga, relativt lätta och delvisrostangripna, är lagda under tr...

Hammare/smedja (L1971:7201)

Hammare, uppgift om. Enligt historiskt material är detta platsen för den s.k Lindhammaren, anlagd 1848 nedlagd omkring 1880. Helt överbyggd och inget ...

Hammare/smedja (L2000:4426)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1950:5392)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2008:9659)

a) Hammarområde, uppgift om, inom ett 70x20 m st område (SSÖ-NNV)bestående av plats för hammarruin, järnbod och kolhus,samt b) lämningar av såg, kvarn...

Hammare/smedja (L2015:3866)

5) Bruksområde, bestående av område med industrilämningar och 3områden med bebyggelselämningar. 1) Område medindustrilämningar, 70x30 m (N-S) omfattan...

Hammare/smedja (L2007:4744)

Hyttområde, ca 60x60 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 masugnsruin och 1slaggvarp. Masugnsruinen är belägen V om bäck. 1) Masugnsruinen,i form av en jordkul...

Hammare/smedja (L2021:2903)

Hammargrund, rest av. Intill ån är en kallmurning, ca 0,5 m h till vattennivån, av huggna stenar, 0,3-0,6 m st. Här låg en hammare - stångjärnssmedj...

Hammare/smedja (L1978:5312)

Grund efter smedja, 25x15 m (NÖ-SV), intill 4 m h kallmur mot åfåran (Lyckebyån). Talrikt med sot och tegel i grunden. Platsen för Lyckeby kronosmedja...

Hammare/smedja (L1981:4633)

Hammare, enligt en karta gällande brandförsäkring av Villingsbergs bruk har en hammare legat här år 1805. Endast mycket otydliga rester syns intill V...

Hammare/smedja (L1939:3244)

Slaggvarpsområde inom 95x75 m (SÖ-NV) stort område, med 5 slaggvarpshögar. Dessa är, 45x15 m (VSV-ÖSÖ) och 2.5 m h, 50x20 m (ÖNÖ-VSV) och 4 m h (dessa...

Hammare/smedja (L1981:9017)

Räls Smedja, samfälld smedjeplan, ca 180x95 m (NÖ-SV), ungefärlig utstärckning enligt ägodelning av Västra Löa år 1811. Där punkten är ska smedjan ha ...

Hammare/smedja (L2004:9760)

Hytt- och hammarområde.Hytta, bestående av en hög av sten och jord, ca 7 m diam och ca 2m h. Stenarna är 0.2-1.5 m st. I N kanten rest av smältugn,ige...

Hammare/smedja (L2003:6614)

Hammarområde, 70x35 m (bågformat N-S). Inom det markerade områdetär den sannolika platsen för (den ena av) Nordansjö hammare.Längs åns SV sida samt äv...

Hammare/smedja (L1983:7683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1940:5956)

Klensmedja, 13x10 m (N-S). N gavelväggen kvar samt delar av långsidorna, 1,5-5 h, av slaggsten. På Ö långsidan är ett dörrhål, tre fönstergluggar finn...

Hammare/smedja (L2007:4650)

1) Slaggvarp, rest av, 120x40 m (NÖ-SV), och intill 1 m h. Vid1967 års inventering var ett något större område NÖ om vägentäckt av slagg. Slaggvarpen ...

Hammare/smedja (L1999:4880)

Slaggförekomst, av 0.02-0.15 m st gråsvarta till brunsvarta iregel småblåsiga men även ett par trögt flutna slaggbitar ibäckhak och i förhöjning i mar...

Hammare/smedja (L1981:5846)

Slaggförekomst, ca 40x30 m Ö-V), i bäckravin på båda sidor av bäcken (Ö-V). Slaggen är mörkbrun. År 1981 fanns rester kvar av 4 stockar i själva bäck...

Hammare/smedja (L1979:2714)

Hammare, uppgift om. Det finns skriftliga uppgifter om att hammaren i Björnhammar etablerades år 1866, andra uppgifter säger år 1872. Hammaren var i b...

Hammare/smedja (L1942:2461)

1) Stensättningsliknande bildning, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar 0,2-0,4 m st. I mitten grop1 m diam och 0,2 m dj...

Hammare/smedja (L1935:534)

Brukslämning annan: manufaktursmedja, ca 75 x70 m st (Ö-V),bestående av 3 ; husgrunder, 8-40 x 5-15 m, ......... 1 medinvändiga ....dament, järnf...

Hammare/smedja (L1980:2142)

Borns hammare. Första skriftliga omnämnande ca 1550. Sannolikt belägen på samma plats som den sentida kvarnen. För ca 10 år sedan brast en damm längre...

Hammare/smedja (L1981:1020)

Industrilämningar, hammarsmedja, inom ett område, ca 100x60 m(NNÖ-SSV), bestående av smedjegrund?, kanalfåra med lagersten,städsten, slaggvarp och dam...

Hammare/smedja (L1981:2092)

Hammarsmedjeplats, ca 60x35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av vattenrännor och grundlämningar samt slagg. Vattenrännorna är 40 m resp 50 m l (VNV-ÖSÖ), 3-4 m...

Hammare/smedja (L1950:4926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1940:4732)

Hammarsmedjor, uppgift om, ungefärligt läge. Inom området har 2 hammarsmedjor legat enligt kartor från år 1687 och 1704. Inga synliga lämningar efter ...

Hammare/smedja (L2004:9410)

Hammarområde, ca 40x10 m (NV-SÖ), bestående av slagg spritt i ochrunt bäck i ett lager ca 0.05-0.2 m tj. Slaggen är svart tillsvartbrun och relativt k...

Hammare/smedja (L1951:7151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1970:1623)

Område för ev. hammare/smedja, ca 40 x 12 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 rest efter dammfäste ca 6x5 m l och rest av ev. vattenhjulsränna, ca 37 m l (N-...

Hammare/smedja (L1950:1577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1954:6397)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1999:5556)

Slaggförekomst i hög, 3 m diam och 0.6 m h. Övertorvad med i ytantalrika stenar, 0.2-0.6 m st kantiga . I högen finns sparsamtmed brunsvart och delvis...

Hammare/smedja (L1981:1875)

Hammarsmedja, plats för, ca 60x40 m (NV-SÖ), bestående av resterefter en dammvall, (NNÖ-SSVxVNV-ÖSÖ). I ån är enstaka stenarefter vallen. 5 m S om val...

Hammare/smedja (L1982:7053)

Hammare, ungefär på denna plats har en hammare funnits enligt en ägomätningskarta över Nyby och Torshälla stad. Hammaren är utritad som en hjulsymbol ...

Hammare/smedja (L1981:1757)

Hammarområde, ca 100x80 m (NV-SÖ) omfattande bl.a. 1 slaggförekomst, se nedan för dteljerad beskrivning. (Dnr 326-1643-2004) - - - Revideringsinvente...

Hammare/smedja (L1980:3830)

Knipsmedja, rest av, ca 12x9 m (VNV-ÖSÖ) med intill 2 m h kallmurade väggar av gråsten och kalksten. Enligt 1769 års karta var knipsmedjan 24x15 m st....

Hammare/smedja (L2003:7870)

Stångjärnshammare, uppgift om, borttagen. På platsen har senareuppförts en kvarn, som numera ej är i bruk, ca 35x6-10 m(NNV-SSÖ) och intill 5 m h. Väg...

Hammare/smedja (L1960:339)

Hammarplats, ungefärlig. Ungefär på denna plats skall ÄlgaråsKniphammare även kallad Carls Dahls bruk ha legat. Inga lämningareller slagg är på platse...

Hammare/smedja (L1950:4551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2019:123)

Stångjärnshammare, uppgift om. Enligt karta från år 1828 har en stångjärnshammare legat på platsen. År 1891 låg ett tråddrageri i den V delen av områ...

Hammare/smedja (L2007:6084)

Hammare, uppgift om. Uppgift av Stig Hegardt. Angiven platsöverförd från karta i Hegardt. Vid revideringen 1987 påträffades ingalämningar efter hammar...

Hammare/smedja (L1981:7425)

Hammare, plats för, enligt uppgift i bygden. I Hedegardt återgesett värderingsinstrument från 1799 där nedre hammaren angesligga "allenast några famna...

Hammare/smedja (L1939:6342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1982:7263)

Järnhammare, uppgift om. Enligt karta från 1721 och 1744 har den gamla järnhammaren legat på denna plats. På 1744 års karta står det att den är helt r...

Hammare/smedja (L1970:2298)

Hammarsmedjegrund?, rektangulär, ca 14×5 m (Ö-V). Grund av natursten.

Hammare/smedja (L2003:5485)

Område av riksintresse för kulturminnesvården. Området innehållerindustribyggnader fr 1800-talet, bruksherrgård, brukskontor,Sura gamla och nya kyrka....

Hammare/smedja (L2000:5852)

1) Hammarområde, 30x10-15 m (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst,av typiskhammarslagg, belägen dels under jordfyllning under Ö dammvallskanten, dels m...

Nyfors hammare, Hammare/smedja (L1948:8592)

Grund efter spikfabrik, bestående av flera vinklade stenrader bildande en större bassäng med kanal åt Galvån i SÖ och möjligt igenrasat inlopp i N hör...

Hammare/smedja (L1951:9011)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1971:7172)

Hammare, uppgift om. Enligt skriftliga källor ska på platsen legat en hammare. Det ska ha iakttagits en del stenrester från hammaren på platsen då ån ...

Hammare/smedja (L1981:9116)

Slaggförekomst, bestående av ett tiotal bruna till blåskimrandeslaggstycken. Troligen efter gammal smedja. Någon slagg har ejåterfunnits, men platsen...

Hammare/smedja (L2022:7452)

Grund efter smedja 14,5x 10 m stor och 2,5 m hög. 1,2 m tjocka murar av kallmurad tillhuggen sten. 0,15-1 meter stora med mindre skolsten mellan. Fler...

Hammare/smedja (L1951:5659)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1974:8825)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1981:4285)

Slaggvarp, förekommer på en sträcka av ca 30 m (NNV-SSÖ) invidoch NÖ om bäck. Endast längst i NNV når varpen en bredd av ca 30m, varav ca 10 m SÖ om b...

Hammare/smedja (L1951:7085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hults hammare, Hammare/smedja (L1980:2909)

Hammarplats. Enl uppg platsen för Hults hammare. På platsen ochpå åns NV sida, mittför löpet där forsen börjar, kan iakttagasen:Stenrad, 30 m l (NÖ-SV...

Hammare/smedja (L2006:986)

1) Tegelbrukslämning, bestående av en diffus byggnadsgrund,överlagd av utschaktade massor längs N långsidan, 25 m l (ÖNÖ-VSV),utan klar begränsning mo...

Hammare/smedja (L1943:4258)

Bruksområde, 1000x600 m (Ö-V), utöver byggnadsminnes förklaradebyggnader och kulturlager, bestående av: 2 lämningar efterkolhus, 1 uppgift om hammare,...

Hammare/smedja (L2006:1311)

1) Hammarruin, 16x11 m (N-S) och intill 2 m h i marksluttningeni N delen, i centrala och S delen 0.5 m h av tuktad kallmuradgråsten, 0.3-1.0 m st. Sta...

Hammare/smedja (L2003:7263)

Slaggförekomst, ca 15 m diam, bestående av talrika synligaslaggstycken i två parallella bäckfåror. Slaggen är tung,mörkbrun, kompakt, på enstaka styck...

Hammare/smedja (L2000:5656)

1) Hyttområde, uppgift om.2) Hammarområde, uppgift om.Inga spår därav 1992. Eventuella grunder överlagras sedan länge avstörreindustribyggnader.

Hammare/smedja (L2020:1381)

Hammare, uppgift om. Enligt en karta från år 1805 har en hammare legat intill Villingsälvens strand. I den NV delen av området låg en stålugn.

Hammare/smedja (L2021:5128)

Hammare, uppgift om. Enligt karta från 1730 låg en järnhammare här kallad Nederhammarn. Troligen inga rester kvar då ett kraftverk är byggt på platse...

Hammare/smedja (L1981:3734)

Plats för hammare, Dalkarlshyttans övre hammare. Denna har enligt uppgift troligen legat N om ån omedelbart Ö om den nuvarande dammen. Inga lämningar ...

Hammare/smedja (L1938:5097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stömne bruk, Hammare/smedja (L2006:8945)

Hammarruin. Inom ett ca 350x50 m (NV-SÖ) st område låg enligt 1824års karta Stömne bruk och kvarnar. Bruket anlades 15/7 1639 avNils Erik Borgström, d...

Hammare/smedja (L1950:1721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1972:7988)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L2021:2907)

Hammare, rest av, intill N om bäck är en synlig kallmurning som bör ha ingått i hammaren som låg här enligt en historisk karta från år 1811. Intill V...

Hammare/smedja (L1999:5634)

Slaggförekomst i sparsam utsträckning. Ett fåtal intill 0.2 m sti regel småblåsiga, gråsvarta och delvis rostangripna slaggbitarfinns i V-sluttning på...

Hammare/smedja (L1981:9934)

Hammarområde, uppgift om, enligt 1703-04 års karta. År 2001 påträffades spridd förekomst av hammarslagg. Dock inte vid inventering år 2022.

Hammare/smedja (L1982:7031)

Hammarsmedja, uppgift om. På denna plats har en hammarsmedjestuga legat enligt en ägomätningskarta från år 1667. Inga synliga lämningar kunde iakttas....

Hammare/smedja (L2007:6779)

Hammarområde, uppgift om. Enligt Ekman och Furuskog anlades enhammarsmedja 1588. Vid 1600-talets början fanns två hammarsmedjor,enklen- och en dragsme...

Hammare/smedja (L1951:6355)

Grund efter hammarsmedja (?), svåravgränsad, ca 7x7 m st (?) (NÖ-SV) men kan vara större. Ställvis synliga stenar 0,3-0,6 m st, vilka kan ha ingått i ...

Hammare/smedja (L1982:7057)

Hammare, 2 st, uppgift om. Enligt en geometrisk avritning över Fors ström från år 1641 har 2 små kniphamrar legat ungefär här. 4 år senare på en karta...

Hammare/smedja (L1943:3242)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1971:7182)

Manufakturhammare, uppgift om. Plats för vattenslägga enligt historiskt material. Numera är platsen bebyggd. (RAÄ dnr 326-1632-2010).

Hammare/smedja (L1979:2678)

Hammare, plats för. Enligt en avmätningskarta över Breven från år 1700 har en knipphammare legat på platsen. N om fanns ett ålhus. (Specialinventerin...

Hammare/smedja (L1973:2125)

Hammarplats. Anläggningar från 1600-talet. Manufaktur- och Knipphammare. Klippspiksmedja 1863. Filfabrik och viraspinneri. Anläggningar i ån vid Stamp...

Hammare/smedja (L1953:7034)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2001:3589)

Hammarområde (?) ca 20x5 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 20x5 m (NÖ-SV), bestående av spridda intill 0.1m st hammarslaggst...

Hammare/smedja (L1980:698)

Slaggförekomst, inom ett område på 15x10 m (Ö-V) förekommermycket rikligt med slagg. Slagg finns också i bäckfåran SÖ omförekommer hammarslagg. Slagge...

Hammare/smedja (L1984:2909)

Hammarsmedja, rest av, i området har slagg påträffats. Enligt geometrisk avritning över Hyndevads ström har här legat en hammare med 2 härdar tillhör...

Hammare/smedja (L1951:1904)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1982:9366)

Slaggförekomst, bestående av enstaka slaggbitar och 1 husgrund.Vid besiktning 2000-06-09 påträffades vid sondning underplogdjup kollager. I strandhake...