Hammare/smedja

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter vattendriven anläggning (hammare) för bearbetning och utsmidning av metall (till t.ex. stångjärn) samt lämning efter storskalig smidesverksamhet.
Hammare/smedja (L1946:47)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1948:1196)

Bebyggelselämning, troligen smedja, bestående av husgund med spimursröse. Husgrunden är 5x4 m st (N-S), grundstenar, 0,3-0,5 m st. Vid det SV hörnet...

Hammare/smedja (L1982:7053)

Hammare, ungefär på denna plats har en hammare funnits enligt en ägomätningskarta över Nyby och Torshälla stad. Hammaren är utritad som en hjulsymbol ...

Hammare/smedja (L1979:2678)

Hammare, plats för. Enligt en avmätningskarta över Breven från år 1700 har en knipphammare legat på platsen. N om fanns ett ålhus. (Specialinventerin...

Hammare/smedja (L1946:3377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2007:5518)

Bruk, uppgift om. V om Ljusnan och S om nuvarande kraftverksdammenhar Oleby bruk legat. Inga synliga lämningar finns på platsen,endast muddermassor. B...

Hammare/smedja (L1938:5097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2021:4086)

Smedjegrund, rest av. På platsen ligger flera 0,3-0,5 m st stenar som kan ha tillhört grunden till smedjan. Enligt karta från år 1789 låg en smedja ...

Hammare/smedja (L1981:1768)

Hammarsmedjeplats, ca 60x30 m (Ö-V), bestående av 1 hammarsmedjegrund?, 1 vattenrännerest och 2 grundrester. Hammarsmedjegrunden är 15x10 m (N-S) och...

Hammare/smedja (L1996:765)

1) Slaggvarp, runt, ca 20 m diam, 0.7-2 m h. Övertorvad. Störredelen av varpet är bortschaktat och endast varpets SÖ-Ö-delkvarligger intakt. Slaggen ä...

Hammare/smedja (L1983:2841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Reinholdsfors bruk, Hammare/smedja (L2006:2860)

Brukslämning efter Reinholdsfors hammare. Inom ett områdeomedelbart N om älven, 90x30 m (NÖ-SV) är: Hammarhusgrund, 20x9 m(NÖ-SV) med 2 uppsättningar ...

Hammare/smedja (L2022:7452)

Grund efter smedja 14,5x 10 m stor och 2,5 m hög. 1,2 m tjocka murar av kallmurad tillhuggen sten. 0,15-1 meter stora med mindre skolsten mellan. Fler...

Nyfors hammare, Hammare/smedja (L1948:8592)

Grund efter spikfabrik, bestående av flera vinklade stenrader bildande en större bassäng med kanal åt Galvån i SÖ och möjligt igenrasat inlopp i N hör...

Hammare/smedja (L1981:4633)

Hammare, enligt en karta gällande brandförsäkring av Villingsbergs bruk har en hammare legat här år 1805. Endast mycket otydliga rester syns intill V...

Hammare/smedja (L1940:5378)

I en rotvälta i kanten på en kolbotten framkommer tät och mörk slag, troligen hammarslagg, de största synliga bitarna 0,15 m st. Utbredningen okänd, ö...

Hammare/smedja (L1981:1133)

Hammarsmedjeplats, ca 70x60 m (N-S), bestående av hammarsmedjegrund, vattenränna och grunder. Hammarsmedje?grunden är 14x8 m (VNV-ÖSÖ). Övertorvad. De...

Hammare/smedja (L1974:9125)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L2007:8560)

Rest av smedja ? 15 m S om älv (Ö-V) syns rest av stensatt ränna(NV-SÖ), ca 25 m l, 2 m br och 0,5-0,8 m dj. Rännan fortsätter iNV och SÖ och mynnade ...

Hammare/smedja (L2006:1310)

1) Hammarruin, 16x11 m (N-S) och intill 2 m h i marksluttningeni N delen, i centrala och S delen 0.5 m h av tuktad kallmuradgråsten, 0.3-1.0 m st. Sta...

Hammare/smedja (L1970:2298)

Hammarsmedjegrund?, rektangulär, ca 14×5 m (Ö-V). Grund av natursten.

Hammare/smedja (L2001:6646)

Hytt- och hammarområde, ca (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp, 1sl aggförekomst och 1 hyttbacke. I områdets NÖ del, längs bäckenär: 1) Slaggvarp, ca 15...

Hammare/smedja (L1972:9870)

Plats för manufakturhammare, enligt Lennart Gustafsson, Tabergs hembygdsförening.På platsen finns idag, N om dammfästet, en anlagd kanal, som endalämn...

Hammare/smedja (L2006:4147)

Hammarområde, uppgift om. Enligt 1706 års sockenkarta lågMölnbacka övre hammare här. Vid 1993 års besiktning fanns baranågra spridda slaggstycken kvar...

Hammare/smedja (L2020:7869)

Husgrund (smedja), 4x2,5 m (Ö-V) med ställvisa syllstenar, 0,15-0,4 m st. I V hörnet finns ässja, 2x1,5 m(N-S) och 0,5 m h av 0,15-0,5 m st stenar. Di...

Hammare/smedja (L2006:8894)

Stångjärnshammare, uppgift om. På angivet plats ska enligtstorskifteskarta samt skriftliga uppgifter 2 stångjärnshammarelegat. Denne ska ha varit i br...

Hammare/smedja (L1948:4993)

Grund efter smedja, rektangulär 4,5x4 m (NNÖ-SSV), 0,2-0,5 m h. Syllstensgrund av 0,3-0,6 m st stenar. Spissröse i NNV, 3 m diam och 0,6 m h av tegel ...

Hammare/smedja (L1982:7058)

Stångjärnshammare, enligt en karta från år 1685 har en hammare legat ungefär på denna plats. Vid en arkeologisk förundersökning 2013 var vattennivån s...

Hammare/smedja (L1999:5557)

Slaggförekomst, nu ringa omfattning. slaggbitar 0.1-0.15 m st,gråsvarta mestadels småblåsiga, relativt lätta och delvisrostangripna, är lagda under tr...

Hammare/smedja (L1942:2461)

1) Stensättningsliknande bildning, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar 0,2-0,4 m st. I mitten grop1 m diam och 0,2 m dj...

Hammare/smedja (L2021:1456)

Slaggförekomst, utmed åstrand finns hammarslagg. Slaggförekomsten passar med läget för en hammare enligt karta från år 1756. Den andra hammaren, se L...

Hammare/smedja (L1982:9363)

Slaggförekomst, 60-70x10-40 (NNÖ-SSV och NNV-SSÖ), belägen i Nkanten av sjö. Den exakta utsträckningen är osäker då slaggentäcks av sjön. Slaggbitarna...

Hammare/smedja (L1965:5991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2019:2134)

Bysmedja, 8x5 m (NV-SÖ) och intill 0,8 m dj. Ingrävd i slänten med stenskodda sidor. I N hörnet är hässjan, 2,5 x2,5 m och 0,5 m h. Vid utredningsgrä...

Hammare/smedja (L1982:7030)

Hammarsmedja, rest av, en syllstensrad ca 3 m l av 0,3-0,5 m st stenar. Har troligen varit smedjans kortsida. År 1641 har, enligt en geometrisk avrit...

Hammare/smedja (L1973:2125)

Hammarplats. Anläggningar från 1600-talet. Manufaktur- och Knipphammare. Klippspiksmedja 1863. Filfabrik och viraspinneri. Anläggningar i ån vid Stamp...

Hammare/smedja (L2003:7263)

Slaggförekomst, ca 15 m diam, bestående av talrika synligaslaggstycken i två parallella bäckfåror. Slaggen är tung,mörkbrun, kompakt, på enstaka styck...

Hammare/smedja (L2006:986)

1) Tegelbrukslämning, bestående av en diffus byggnadsgrund,överlagd av utschaktade massor längs N långsidan, 25 m l (ÖNÖ-VSV),utan klar begränsning mo...

Hammare/smedja (L1981:8903)

Hammare, plats för. V strandbredden är numera uppmuddrad, varföringa bebyggelselämningar kunnat urskiljas. Dock har slaggåterfunnits på platsen.

Hammare/smedja (L1974:8655)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1980:4032)

Ingår i Hammarområde L1980:3374

Hammare/smedja (L2001:3589)

Hammarområde (?) ca 20x5 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 20x5 m (NÖ-SV), bestående av spridda intill 0.1m st hammarslaggst...

Hammare/smedja (L1979:1407)

Hammarbacke för Kårbergs smedja, ca 65x35-55 m (Ö-V), utsträckning enligt laga skifte över Nederhyttan från år 1828. På en sockenkarta över Linde från...

Hammare/smedja (L1950:4184)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1981:8378)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1981:2168)

Svartälvs hammare, uppgift om. Äldsta kartan är från år 1688 och enligt den är det tydligt att Svartälvs hammare har legat vid älvens västra strand. D...

Hammare/smedja (L1942:7542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1981:7425)

Hammare, plats för, enligt uppgift i bygden. I Hedegardt återgesett värderingsinstrument från 1799 där nedre hammaren angesligga "allenast några famna...

Hammare/smedja (L2004:9410)

Hammarområde, ca 40x10 m (NV-SÖ), bestående av slagg spritt i ochrunt bäck i ett lager ca 0.05-0.2 m tj. Slaggen är svart tillsvartbrun och relativt k...

Hammare/smedja (L1959:5034)

1) Dammanläggning med grund efter spiksmedja bestende av 1cementvall, 150 m l, 0,6 m br 1-3 m h, 2 dammluckor, 1 husgrund(enl 1949 år Inv Spiksmedja) ...

Hammare/smedja (L1980:5862)

Slaggförekomst inom en yta av 8x6 m (ÖNÖ-VSV). Talrika slaggbitar är 0,01-0,1 m (enstaka är 0,2-0,5 m), gråa, blåsvarta och bruna, kompakta (enstaka ...

Hammare/smedja (L2003:7870)

Stångjärnshammare, uppgift om, borttagen. På platsen har senareuppförts en kvarn, som numera ej är i bruk, ca 35x6-10 m(NNV-SSÖ) och intill 5 m h. Väg...

Hammare/smedja (L2001:7480)

1) Hyttområde, 110x80 m (NNÖ-SSV), bestående av slaggvarprest ochvattenrännor. Hyttplatsen ligger på Ö sidan av å med flerakraftiga forsar, vilken rin...

Hammare/smedja (L2005:9542)

Smideslämning, 18,8x11-16 m (NO-SV), undersökt och borttagen. Bestående av 2 härdar, 1 kulturlager, 1 område med rödfärgad sand och 8 gropar. 5 av anl...

Hammare/smedja (L2008:9353)

Hammare, plats för. Inom angivet område, 60x35 m (NÖ-SV), låg det enligt karta till arealmätning från 1794 en hammare. Inga synliga grunder. Vid provs...

Hammare/smedja (L1981:3463)

Inom ett 15x40 m st (NNÖ-SSV) område, invid en bäckkröK ärplatsen för Klockarehyttans stångjärnshammare, nedlagd för ca 75år sedan. Själva städen är n...

Hammare/smedja (L1999:5634)

Slaggförekomst i sparsam utsträckning. Ett fåtal intill 0.2 m sti regel småblåsiga, gråsvarta och delvis rostangripna slaggbitarfinns i V-sluttning på...

Hammare/smedja (L2008:9659)

a) Hammarområde, uppgift om, inom ett 70x20 m st område (SSÖ-NNV)bestående av plats för hammarruin, järnbod och kolhus,samt b) lämningar av såg, kvarn...

Hammare/smedja (L2000:5852)

1) Hammarområde, 30x10-15 m (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst,av typiskhammarslagg, belägen dels under jordfyllning under Ö dammvallskanten, dels m...

Hammare/smedja (L1979:1516)

Hammare, uppgift om. På en geografisk karta över Noraskoga bergslag från år 1688 finns en uppgift om en redskapshammare ungefär på detta ställe. Även...

Hammare/smedja (L2021:5128)

Hammare, uppgift om. Enligt karta från 1730 låg en järnhammare här kallad Nederhammarn. Troligen inga rester kvar då ett kraftverk är byggt på platse...

Hammare/smedja (L1984:2909)

Hammarsmedja, rest av, i området har slagg påträffats. Enligt geometrisk avritning över Hyndevads ström har här legat en hammare med 2 härdar tillhör...

Hammare/smedja (L2003:8367)

Hammare, uppgift om. Enligt LMV-akt T54:85:1 av år 1696 har detföre detta år funnits en hammare ett stycke nedströms ÖvreUggelfors hytt- och hammaromr...

Hammare/smedja (L1974:9211)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1939:1063)

Hammare, uppgift om. Enligt karta från 1734 kan på platsen ha funnits en hammare. Vid inventeringstillfället kunde inte någa spår av sådan påträfas, ...

Hammare/smedja (L1971:7201)

Hammare, uppgift om. Enligt historiskt material är detta platsen för den s.k Lindhammaren, anlagd 1848 nedlagd omkring 1880. Helt överbyggd och inget ...

Hammare/smedja (L2006:1311)

1) Hammarruin, 16x11 m (N-S) och intill 2 m h i marksluttningeni N delen, i centrala och S delen 0.5 m h av tuktad kallmuradgråsten, 0.3-1.0 m st. Sta...

Hammare/smedja (L1953:7375)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2003:7110)

Hammarområde, ca 85x45 m (Ö-V), ursprungligen större. Områdetlåter sig svårligen beskrivas i sitt nuvarande tillstånd.Möjligen finns en grund, ca 30x1...

Hammare/smedja (L1974:8825)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L2020:1381)

Hammare, uppgift om. Enligt en karta från år 1805 har en hammare legat intill Villingsälvens strand. I den NV delen av området låg en stålugn.

Hammare/smedja (L2000:4831)

1) Hyttområde, 200x130 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hytta, 1 maskinhus,1 gasrostugnsruin, 1 kolhusruin, 1 slaggvarp och 1 malmtorg(-backe).Hyttbyggnad,...

Hammare/smedja (L1948:8356)

Slaggområde. Flera samlingar av slagghögar inom en oregelbunden yta, 25x16 m st (Ö-V) belägen som en krans kring en sänka i SV. Innehåller vad som ver...

Hammare/smedja (L1981:9389)

Slaggförekomst, utbredning osäker dock minst 10 m diam, hammarslagg. (Revideringsinventering 1986)

Hults hammare, Hammare/smedja (L1980:2909)

Hammarplats. Enl uppg platsen för Hults hammare. På platsen ochpå åns NV sida, mittför löpet där forsen börjar, kan iakttagasen:Stenrad, 30 m l (NÖ-SV...

Hammare/smedja (L2006:1676)

1) Hyttområde, 420x10-70 m st, (SÖ-NV) bestående av 1 hyttruin, 1uppfartsramp, 1 kolhusgrund, 1 slaggvarp och 1 slaggförekomst.Hyttruin, 25x15 m st, (...

Hammare/smedja (L1999:5548)

Uppgift om slaggförekomst. Nu finns enstaka 0.01-0.03 stslaggbitar, blåsiga och rel. lätta, spritt i tomtmarken.

Hammare/smedja (L1951:7085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1981:9196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2020:2163)

Hammare, uppgift om. Det finns inga uppgifter om när Saxhyttans hammare anlades. Den nedlades någon gång före år 1639 för att återuppbyggas det året....

Hammare/smedja (L1951:7151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2021:1749)

Hammare, uppgift om. Enligt historiska kartor från 1674 och 1688 har en hammare legat S om hyttan L2021:1587. Exakt var går inte att få fram då kartor...

Hammare/smedja (L1982:9366)

Slaggförekomst, bestående av enstaka slaggbitar och 1 husgrund.Vid besiktning 2000-06-09 påträffades vid sondning underplogdjup kollager. I strandhake...

Hammare/smedja (L1980:3830)

Knipsmedja, rest av, ca 12x9 m (VNV-ÖSÖ) med intill 2 m h kallmurade väggar av gråsten och kalksten. Enligt 1769 års karta var knipsmedjan 24x15 m st....

Hammare/smedja (L1951:6355)

Grund efter hammarsmedja (?), svåravgränsad, ca 7x7 m st (?) (NÖ-SV) men kan vara större. Ställvis synliga stenar 0,3-0,6 m st, vilka kan ha ingått i ...

Hammare/smedja (L1999:5547)

Slaggvarp, urgrävt, närmast runt, 4 m diam och 0.2-0.3 m h ikanterna. Urgrävning, 3.5x2.5 m (ÖNÖ-VSV) och 0.3 dj: Kanternastarkt övertorvade. I urgräv...

Hammare/smedja (L2006:7271)

Hammarområde, uppgift om, inom angivet område, ca 80x40 m st (N-S), har Karlsfors stångjärnshammare varit belägen. Inom området synsidag spridda slagg...

Hammare/smedja (L1948:7756)

Smedja, uppgift om. Enligt karta år 1847 "Kopparslagar Anboms ... verkstadstomt af samfällig mark". Inga synliga lämningar på plasten idag. Framkom vi...

Hammare/smedja (L2006:929)

Hammaruin, 15x8 (Ö-V) i marknivå och överlagrad av schaktmassorfrån sommarstugebebyggelse längs N långsidan i S kanten mot bäckenframträder en intill ...

Hammare/smedja (L1950:5389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2020:6554)

Hammare, uppgift om. Enligt kartor från år 1600- och 1700-talet har Munkfors hammare legat ungefär på denna plats. Idag ligger området under vatten. ...

Hammare/smedja (L2008:4285)

Lämningar efter manufakturverk, ca 15x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 grund efter räckhammarsmedja och/eller spikhammare och intilliggande hjulgrav. Gru...

Hammare/smedja (L1951:7165)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1972:8620)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1974:8430)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1985:8701)

Smedja med smideshärd, oregelbunden, ca 2x2 m st, uppbyggd av stenblock, 0,25-0,5 m st, ursprungligen kvadratisk eller rektangulär. Rad av större sten...

Hammare/smedja (L1981:701)

Hyttruin, plats för. Enligt traditionen har här legat enhammarsmedja, endast rester av damm och vattenrännor kvar.På slänterna intill finns slaggförek...

Hammare/smedja (L2012:8659)

1) Slagg, brun till rödbrun blåsig och med delvis knottrig yta i0,02-0,1 m st bitar. Slaggen är sparsamt utspridd utmed bäckenskanter och har ca 100 m...

Hammare/smedja (L1975:9462)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1999:5456)

Slaggförekomst, mycket ringa, i den steniga S strande motdammvallen. 2 slaggbitar 0.03 m st och småporiga funna vidbesiktning.