Hammare/smedja

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter vattendriven anläggning (hammare) för bearbetning och utsmidning av metall (till t.ex. stångjärn) samt lämning efter storskalig smidesverksamhet.
Hammare/smedja (L1981:701)

Hyttruin, plats för. Enligt traditionen har här legat enhammarsmedja, endast rester av damm och vattenrännor kvar.På slänterna intill finns slaggförek...

Hammare/smedja (L2003:7870)

Stångjärnshammare, uppgift om, borttagen. På platsen har senareuppförts en kvarn, som numera ej är i bruk, ca 35x6-10 m(NNV-SSÖ) och intill 5 m h. Väg...

Hammare/smedja (L2019:2134)

Bysmedja, 8x5 m (NV-SÖ) och intill 0,8 m dj. Ingrävd i slänten med stenskodda sidor. I N hörnet är hässjan, 2,5 x2,5 m och 0,5 m h. Vid utredningsgrä...

Hammare/smedja (L1951:6450)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2012:8966)

Lämning av hammare 65x25 (130-330cg) bestående av på bägge sidorom bäcken (ån) delvis utfallna tuktade gråstensmurar. I NV delenär rester av falltrapp...

Hammare/smedja (L1950:5052)

Valls hammare, enligt uppgift se anteckning under RAÄ-nr 201 iTorsåker sn.

Hammare/smedja (L1942:2461)

1) Stensättningsliknande bildning, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar 0,2-0,4 m st. I mitten grop1 m diam och 0,2 m dj...

Hammare/smedja (L1951:5484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1974:9211)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1950:1721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1980:8930)

Uppgift om lämnig. Enligt skylt på platsen skall Norra Svaldree spikhammare legat här. Omtalad 1778. Siste boende var Elis Andersson som flyttade 1830...

Hammare/smedja (L1940:6512)

Spisröse efter hammare/smedja(?), ca 4 m diameter, 1 m h. I ytan är synligt tegel, slagg, sten och kol. Slaggen tycks vara såväl hyttslagg som av anna...

Hammare/smedja (L2021:1457)

Slaggförekomst, på land och utmed åstrand finns hammarslagg. Slaggförekomsten passar med läget för en hammare enligt karta från år 1756. Den andra ham...

Hammare/smedja (L1940:6628)

Smedjegrund, ca 16(20?) x 8 m (N-S). Härd(?) i mitten, 3 m l, 1,3 m br, 0,2 m h (N-S).Tydlig väggsyll i S, 2 m br. I NV mot ån är en ässja/härd, oreg...

Hammare/smedja (L1980:2517)

Hammarområde, ca 240x100 m (VNV-ÖSÖ), bestående av enstaka stycken spridd slagg i åfåran. Hammaren har sannolikt legat i närområdet men båda åsidorna ...

Hammare/smedja (L2005:4098)

Hammarområde, 80x40 m (Ö-V), bestående av 1 hammarlämning, 2fördämningsvallar och minst 3 slaggvarpar. Hammarlämningen ärrektangulär, 28x8 m (Ö-V) och...

Hammare/smedja (L1951:5569)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1950:3226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2020:5955)

Hammare, uppgift om. Enligt storskifteskarta över hemmanet Bästorp år 1766 skall nya bruket (Tillhörande Loviseholms bruk) ligga på angiven plats, ing...

Hammare/smedja (L1985:8701)

Smedja med smideshärd, oregelbunden, ca 2x2 m st, uppbyggd av stenblock, 0,25-0,5 m st, ursprungligen kvadratisk eller rektangulär. Rad av större sten...

Hammare/smedja (L1960:339)

Hammarplats, ungefärlig. Ungefär på denna plats skall ÄlgaråsKniphammare även kallad Carls Dahls bruk ha legat. Inga lämningareller slagg är på platse...

Hammare/smedja (L2001:2633)

Slaggvarp oregelbundet, ca 9x7 m st (Ö-V), och intill 0,4 m h, bestående av färskningsslagg i intill 0,1 m st stycken. Varpet är kraftigt uppblandat m...

Hammare/smedja (L2004:7651)

1) Slaggförekomst, 8 m br och 20 m l (NÖ-SV). Hammarslagg.5 m NV om nr 1 är:2) Slaggförekomst, 4 m br, 11 m l (NÖ-SV) i slänt och gräsmatta.Hammarslag...

Hammare/smedja (L2005:3119)

Hammarlämning, bestående av 1 dammvall, 1 stensatt ränna, 1smedjegrund och 1 såggrund. 1) Dammvallen är 48 m l (N-S) intill2.5 m h. Kallmurad av 0.5-1...

Hammare/smedja (L1954:6397)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2002:4767)

1) Bruksområde, ca 70x50 m (VNV-ÖSÖ), i V bestående av spriddamurrester på båda sidor om torrlagd vattenfåra. I V delen ärsålunda tre 2-3 m h grundläm...

Hammare/smedja (L1981:1875)

Hammarsmedja, plats för, ca 60x40 m (NV-SÖ), bestående av resterefter en dammvall, (NNÖ-SSVxVNV-ÖSÖ). I ån är enstaka stenarefter vallen. 5 m S om val...

Hammare/smedja (L2006:1309)

Hammaruin, 15x8 (Ö-V) i marknivå och överlagrad av schaktmassorfrån sommarstugebebyggelse längs N långsidan i S kanten mot bäckenframträder en intill ...

Hammare/smedja (L2004:8828)

Hammarområde/plats för färskning, bestående av:1) Slaggförekomst med obestämbar begränsning men genom provstickbegränsad till ca 5x5 m st. Bestående a...

Hammare/smedja (L1981:9116)

Slaggförekomst, bestående av ett tiotal bruna till blåskimrandeslaggstycken. Troligen efter gammal smedja. Någon slagg har ejåterfunnits, men platsen...

Hammare/smedja (L1974:8654)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L1999:5034)

1) Slaggförkomnst, 13 x8 m (ÖNÖ-VSV) i mindre kulle i ej uppodladhagmark, intill 1.5 m h. Starkt övertorvad med i ytan talrikastenar, 0.1-0.8 m st, ka...

Hammare/smedja (L2007:6779)

Hammarområde, uppgift om. Enligt Ekman och Furuskog anlades enhammarsmedja 1588. Vid 1600-talets början fanns två hammarsmedjor,enklen- och en dragsme...

Hammare/smedja (L2004:6932)

Hytt- och hammarområden, uppgift om. Enligt A Tågmark harVästanfors hytta anlagts omkring år 1496, antagligen V om ån.Den ödelades år 1635. Enligt Ulf...

Hammare/smedja (L1950:4551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1938:2458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1981:1042)

Bruksruiner, inom ett område av 50x50 m, bestående av grund efter 1 hammarsmedja samt tillhörande stenkista och dammar. Hammarsmedjegrunden, i den Ö d...

Hammare/smedja (L1981:9934)

Hammarområde, uppgift om, enligt 1703-04 års karta. År 2001 påträffades spridd förekomst av hammarslagg. Dock inte vid inventering år 2022.

Hammare/smedja (L1980:4912)

Hammarområde, osäkert, ca 50x50 m st (NV-SÖ) bestående av ett mörkfärgat område med kol- och sotinslag. Ingen slagg påträffades. På platsen står idag ...

Hammare/smedja (L2001:7480)

1) Hyttområde, 110x80 m (NNÖ-SSV), bestående av slaggvarprest ochvattenrännor. Hyttplatsen ligger på Ö sidan av å med flerakraftiga forsar, vilken rin...

Hammare/smedja (L2020:1260)

Osmundsmedja, enligt en rågångsåtgärd över Skråmmen från år 1787 har en smedja funnits på platsen. Stengrund finns kvar.

Hammare/smedja (L1981:1020)

Industrilämningar, hammarsmedja, inom ett område, ca 100x60 m(NNÖ-SSV), bestående av smedjegrund?, kanalfåra med lagersten,städsten, slaggvarp och dam...

Hammare/smedja (L1980:172)

Slaggförekomst. Måttlig till riklig slaggförekomst. Slaggen äruppblandad med sotfärgad jord och stenmassor. Slaggen ärrostbrun, järnhaltig och tung, 0...

Hammare/smedja (L1992:3178)

Järnbrukslämningar. Kulturlager efter Kengis bruk, ca 350x150 m (Ö-V) från 1600-, 1700- och 1800-tal enligt tidigare anteckningar. Här byggdes som de ...

Hammare/smedja (L2021:4091)

Hammare, uppgift om. Enligt kartor från slutet av 1600-talet har en hammare legat ungefär här.

Hammare/smedja (L2007:4744)

Hyttområde, ca 60x60 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 masugnsruin och 1slaggvarp. Masugnsruinen är belägen V om bäck. 1) Masugnsruinen,i form av en jordkul...

Hammare/smedja (L1972:7833)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L2008:9373)

Hammarlämning, inom ett område, 40x15 m diam (NNÖ-SSV), beståendeav en 35 m l (NNÖ-SSV), 9-13 m br och intill 1 m h vall avgrundstenar, intill 0.6 m s...

Hammare/smedja (L2003:7263)

Slaggförekomst, ca 15 m diam, bestående av talrika synligaslaggstycken i två parallella bäckfåror. Slaggen är tung,mörkbrun, kompakt, på enstaka styck...

Hammare/smedja (L2001:3589)

Hammarområde (?) ca 20x5 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 20x5 m (NÖ-SV), bestående av spridda intill 0.1m st hammarslaggst...

Hammare/smedja (L1982:7033)

Osmundsmedja, uppgift om. Enligt en geometrisk avritning från år 1641 har Christopher Nitach haft sin osmundssmedja på ungefär denna plats. Det finns...

Hammare/smedja (L2019:6806)

Smedja, ca 4-6 x 4 m, ungefärligt avgränsad. Eldpall i SV hörnet av schakt, minst ca 2,2x1,4 m st och 0,4 m h. Består av flerskiktad stenpackning av ...

Hammare/smedja (L2006:1684)

Hammare, uppgift om ?. I området är en stenskodd bäckfåra. 17 ml (N-S), 0.5 m br och 0.5 m h av 0.15-1.2 m st tuktade stenar.Intill och V om nummer 1 ...

Hammare/smedja (L2021:4086)

Smedjegrund, rest av. På platsen ligger flera 0,3-0,5 m st stenar som kan ha tillhört grunden till smedjan. Enligt karta från år 1789 låg en smedja ...

Hammare/smedja (L2006:7980)

Järnbruks-/hammarlämningar, uppgift om. Enligt uppgift i äldrekartmaterial (1801) och andra källor ska 2 hammare ha legat ungefär påden angivna platse...

Hammare/smedja (L1981:1768)

Hammarsmedjeplats, ca 60x30 m (Ö-V), bestående av 1 hammarsmedjegrund?, 1 vattenrännerest och 2 grundrester. Hammarsmedjegrunden är 15x10 m (N-S) och...

Hammare/smedja (L1974:1001)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1983:2841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1950:1577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L2007:4650)

1) Slaggvarp, rest av, 120x40 m (NÖ-SV), och intill 1 m h. Vid1967 års inventering var ett något större område NÖ om vägentäckt av slagg. Slaggvarpen ...

Stömne bruk, Hammare/smedja (L2006:8945)

Hammarruin. Inom ett ca 350x50 m (NV-SÖ) st område låg enligt 1824års karta Stömne bruk och kvarnar. Bruket anlades 15/7 1639 avNils Erik Borgström, d...

Hammare/smedja (L1980:5862)

Slaggförekomst inom en yta av 8x6 m (ÖNÖ-VSV). Talrika slaggbitar är 0,01-0,1 m (enstaka är 0,2-0,5 m), gråa, blåsvarta och bruna, kompakta (enstaka ...

Hammare/smedja (L2004:9410)

Hammarområde, ca 40x10 m (NV-SÖ), bestående av slagg spritt i ochrunt bäck i ett lager ca 0.05-0.2 m tj. Slaggen är svart tillsvartbrun och relativt k...

Hammare/smedja (L1979:2305)

Hammare, uppgift om. Enligt karta från år 1780 över delar av Sverkestaån (bl.a. över Rockhammar) har en smedja legat ungefär på denna plats. Redan år ...

Hammare/smedja (L1938:1692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1982:7367)

Hammare, uppgift om. Enligt en karta från år 1685 (gränsåtgärd/ägomätning) har Högsjö hammare legat ungefär på denna plats. Ytterliggare en karta med ...

Hammare/smedja (L1982:7053)

Hammare, ungefär på denna plats har en hammare funnits enligt en ägomätningskarta över Nyby och Torshälla stad. Hammaren är utritad som en hjulsymbol ...

Hammare/smedja (L1979:2678)

Hammare, plats för. Enligt en avmätningskarta över Breven från år 1700 har en knipphammare legat på platsen. N om fanns ett ålhus. (Specialinventerin...

Hammare/smedja (L2000:6974)

Hammare, uppgift om.

Hammare/smedja (L2004:7310)

1) Slaggförekomst, 8 m br och 20 m l (NÖ-SV). Hammarslagg.5 m NV om nr 1 är:2) Slaggförekomst, 4 m br, 11 m l (NÖ-SV) i slänt och gräsmatta.Hammarslag...

Hammare/smedja (L1946:3377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1974:560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1981:5846)

Slaggförekomst, ca 40x30 m Ö-V), i bäckravin på båda sidor av bäcken (Ö-V). Slaggen är mörkbrun. År 1981 fanns rester kvar av 4 stockar i själva bäck...

Hammare/smedja (L2006:1257)

Hammare, uppgift om.Inom det på fotokartan markerade området, 90x10-20 m st (NNV-SSÖ)ärdet rikligt med utschasade fyllnadsmassor av jord, tegel, otukt...

Hammare/smedja (L2007:6084)

Hammare, uppgift om. Uppgift av Stig Hegardt. Angiven platsöverförd från karta i Hegardt. Vid revideringen 1987 påträffades ingalämningar efter hammar...

Hammare/smedja (L2003:6287)

Smideslämningar, bestående av 1 smideshärd och 1 slaggvarp.Smideshärd, ca 2x2 m och 0.3 m h, av 0.3-0.9 m l och 0.2-0.3 m hstenar. Kol, sot, tegel och...

Hammare/smedja (L1999:5546)

Slaggförekomst, 150 m l, N-V, längs Dysåns V strande. Föremomstenär relativt sparsam, dock rikligast i S delen, och består avintill 0.1 m st slaggstyc...

Kullmans hammare, Hammare/smedja (L1974:7904)

Inustrilämning/bruksruin, Hammare, rest av, samt två dammvallar,15 - 20 m l och 1.5 - 2 m br. Dammvallarna har delvis omgärdat enhålldamm i S.

Hammare/smedja (L2021:1749)

Hammare, uppgift om. Enligt historiska kartor från 1674 och 1688 har en hammare legat S om hyttan L2021:1587. Exakt var går inte att få fram då kartor...

Hammare/smedja (L1959:5034)

1) Dammanläggning med grund efter spiksmedja bestende av 1cementvall, 150 m l, 0,6 m br 1-3 m h, 2 dammluckor, 1 husgrund(enl 1949 år Inv Spiksmedja) ...

Hammare/smedja (L2000:7813)

Bruksområde, bestående av dammanläggningar och kanalsystem,kvarn, rester efter industrianläggningar av olika slad, grundefter vällugn, kolhusgrund, sl...

Hammare/smedja (L1981:52)

1) Förekomst av slagg och skörbränd sten, oklar begränsning. Inompå fotokartan angivet område är ett 10-tal mörkfärgningar, 1-4 mdiam, av kol, slagg o...

Hammare/smedja (L1975:9681)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hammare/smedja (L2006:5620)

Hammarområde, bestående av slaggvarp, ca 14 m diam och 0.6 m h. Imitten är en rektangulär grop, 2x2 m och 0.4 m dj. I N delen 1.5m st stenar. I marken...

Hammare/smedja (L2007:8560)

Rest av smedja ? 15 m S om älv (Ö-V) syns rest av stensatt ränna(NV-SÖ), ca 25 m l, 2 m br och 0,5-0,8 m dj. Rännan fortsätter iNV och SÖ och mynnade ...

Hammare/smedja (L2021:2903)

Hammargrund, rest av. Intill ån är en kallmurning, ca 0,5 m h till vattennivån, av huggna stenar, 0,3-0,6 m st. Här låg en hammare - stångjärnssmedj...

Hammare/smedja (L1979:689)

Hammare, uppgift om. enligt storskiftesdelningskartas över Ekeby från år 1776 har en stångjärnshammare legat ungefär här. Området N om står som smedje...

Hammare/smedja (L1984:2909)

Hammarsmedja, rest av, i området har slagg påträffats. Enligt geometrisk avritning över Hyndevads ström har här legat en hammare med 2 härdar tillhör...

Hammare/smedja (L2005:3630)

1) Grund efter broddsmedja, 13x7.5 m (Ö-V). Grunden är lagd avtuktade gråstenar, 0.3-1.3 m st, i Ö intill 2.5 m h, i V ett enkeltskift av stenar beron...

Hammare/smedja (L1981:9017)

Räls Smedja, samfälld smedjeplan, ca 180x95 m (NÖ-SV), ungefärlig utstärckning enligt ägodelning av Västra Löa år 1811. Där punkten är ska smedjan ha ...

Hammare/smedja (L1943:3242)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1982:7057)

Hammare, 2 st, uppgift om. Enligt en geometrisk avritning över Fors ström från år 1641 har 2 små kniphamrar legat ungefär här. 4 år senare på en karta...

Hammare/smedja (L1999:5634)

Slaggförekomst i sparsam utsträckning. Ett fåtal intill 0.2 m sti regel småblåsiga, gråsvarta och delvis rostangripna slaggbitarfinns i V-sluttning på...

Hammare/smedja (L2006:1310)

1) Hammarruin, 16x11 m (N-S) och intill 2 m h i marksluttningeni N delen, i centrala och S delen 0.5 m h av tuktad kallmuradgråsten, 0.3-1.0 m st. Sta...

Hammare/smedja (L1954:4850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hammare/smedja (L1971:7193)

Plats för hammarsmedja. En hammarsmedja har enligt uppgift funnits i området för Hovslätts kvarn där nu är hembygdsgård. Hammarsmedjan ska ha anlagts ...

Hammare/smedja (L2012:7396)

Lämning av hammare inom ett ca 30x20 m st område (5-205cg). I området går en bäckravin (5-205cg) där bäcken (Göseboån fd Ladsjöbäcken) bildar smärre v...

Hammare/smedja (L1981:8476)

Uppgift om hammare, "Granhults hammare", enligt inventering 1986 har "En enstaka bit (slagg) påträffades, men dess härkomst kunde ej fastställas". Lan...

Hammare/smedja (L2020:1381)

Hammare, uppgift om. Enligt en karta från år 1805 har en hammare legat intill Villingsälvens strand. I den NV delen av området låg en stålugn.

Hammare/smedja (L2003:8223)

Hammarsmedja, uppgift om. Inom utsträckningen är grundmur (sekarta) för byggnad av senare datum. Grundmuren är 22 m l (Ö-V)och intill 1.8 m h av huggn...