Stridsvärn

Riksantikvarieämbetets definition: En mindre befästning som skall skydda soldaterna vid eldgivning.
Stridsvärn (L1984:7216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2013:9748)

Stridsvärn, pjäsvärn, 20x15 m (Ö-V), bestående av en byggd vall, 2-3 m br och 1-5 m h. Innanför vallen en u-formad gång från den Ö kortsidan till den ...

Stridsvärn (L1937:2509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2020:530)

Ingång till insprängd grotta. Ingången är täckt av cementpelare med flera genomgående järnrör. Hålrummets storlek är okänt. Troligen anlagt under peri...

Stridsvärn (L1936:1825)

Bunker, 2 x 2 m ingjuten i brant bergssida och utvändigt klädd med sten. På toppen sticker en skorsten av plåt upp från taket.

Stridsvärn (L1996:6423)

Skjutbanevärn, ca 15x5 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk undersökning påträffades resterna av ett skjutbanevärn från 1900-talets första hälft. Värnet dokum...

Stridsvärn (L1937:8931)

Skyttevärn, 4x3 m, bestående av en bågformig vall, 1,5 m br och 0,3-0,5 m h, kring en grop, 1,5x1,5 m och 0,4 m dj.

Stridsvärn (L1938:8410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2005:8661)

Stridsvärn, 2x2 m och 0,5 m dj. Kring kanten är en vall,1 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Stridsvärn (L1938:7714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2021:8925)

Skyttevärn, bågformat, 5 m l (NNV-SSÖ), 0,5 m br och 0,6 m h, av 0,3-0,6 m st stenar.

Stridsvärn (L1937:8925)

Värn, runt, 5 m diam, bestående av en vall, 1,5 m br och 0,1-0,2 m h, kring en grop, 2 m diam och ca 1,5 m dj, och en 0,6 m br nedgång genom vallen. P...

Stridsvärn (L1984:7340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2005:7061)

Bröstvärn, delundersökt, runt, 7,5 m diam och 0,5 m h. I anläggningen syntes uppstickande kantiga stenar. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 19...

Stridsvärn (L2009:7389)

Stridsvärn, 4 m br , 4 m l , 1 m dj bestå, (NÖ-SV), bestående av sten och betong. Öppning mot SV.

Stridsvärn (L1982:2770)

Pjäsvärn, 5 m diam och 0,4 m dj, gjuten i betong, 0,3 m h. Innanför en järnring, 2 m diam. 2 m NNV om är ett igenmurat observationshål. 5 m N om är ...

Stridsvärn (L2005:9553)

Stridsvärn, ca 8 m l (NNV-SSÖ). Stridsvärnet utgörs av en vall, 3-6 m br och intill 1,4 m h bestående av 0,1-0,3 m st stenar. Omedelbart Ö om och para...

Stridsvärn (L2013:2151)

Skyttevärn, ca 70 m l (Ö-V) och 3-4 m br. Till största delen skyttevall av betong med sex brytpunkter, 1 m br och 0,6-1,5 m h, tvärmur 3-4 m. På insid...

Stridsvärn (L1984:3198)

1) Skyttevärn, vinkelformigt, med en 6.5 m l långsida (NÖ-SV) ochfrån SV änden en gavel mot NNV i Nicolai sn. NÖ änden slutar moten vertikal klippa, 0...

Stridsvärn (L1936:1691)

Stridsvärn 4 x 1,5 m (NV-SÖ) och 3 m h. De två väggarna består av naturliga klippor med ett tak och ingång av cement. Dörrkarm av trä. Inne i värnet ä...

Stridsvärn (L1983:4573)

Skyttevärn, uppgift om enligt tidigare inventering.

Stridsvärn (L1937:9975)

Skyttevärn L-format 6 m l, 0,3 m br och 1 m dj ställvis omgiven av vall 2 m br och 0,2 m h.

Stridsvärn (L1982:8069)

Stridsvärn, ca 3x2 m, bestående av en närmast fyrsidig vall av sten 0,4 m h. Värnet är uppbyggt av 0,2-0,7 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-3174-2017)

Stridsvärn (L1978:9359)

Kulsprutevärn, betong, 8x6 m , intill 3 m h, Ingång i S utanför vilken är halvcirkelformad skyddsvall av sprängsten. Värnet är plomberat med betong.

Stridsvärn (L1982:8041)

Stridsvärn, rektangulärt, ca 1,5 x 1 m st (Ö-V) och ca 1,5 m h i betong. Ingången täcks av ett lock som fallit åt sidan. I det betongklädda värnet fin...

Stridsvärn (L2022:6293)

Skyttevärn, rektangulärt, 3x1,6 m (Ö-V) och 0,7 m dj. (Mycket ris i botten av gropen, sonden går lätt att sticka ner ytterligare 0,6 m). I N kanten är...

Stridsvärn (L2013:3323)

Stridsvärn, 2,5 m diameter och 0,4 m dj. Ställvis vall i kanten, 0,5 m br och 0,2 m h.

Stridsvärn (L2007:2770)

Värn, närmast runt, totalt 7 m diam, bestående av en grop ochhästskoformad vall. Gropen är 3 m diam och 1 m dj. Kring kanten ärenhästskoformad vall, 2...

Stridsvärn (L2020:504)

Skyttevärm 15 m i diam och 1,5 - 2,3 m dj med ingång i S 2 m bred. Värnet troligen anlagt under perioden 1939-1945.

Stridsvärn (L1940:8632)

Stridsvärn/bunker, 15 m diam, intill 1 m h i betong med 3 öppningar i VNV, ÖSÖ, SSV, 1,7 m h och 1,2 m br. På bunkern är en 2 m diam stor cementplatta...

Stridsvärn (L2014:585)

Skyttevärn, rest av, 15x5 m (NÖ-SV), bestående av en 3 m br och intill 1 m h vall i NV med kallmurad lodrät insida av både naturlig och tuktad sten oc...

Stridsvärn (L2005:9157)

Stridsvärn, riktad mot NÖ, bestående av en bågformad vall, 3x3 m st, 1 m br och 0,2 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Grop, 3x3 m st och 0,5 m dj. (Raä dnr...

Stridsvärn (L1975:6892)

Stridsvärn. O-värn, orienteringsvärn. Sexkantigt värn i betong med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med ka...

Stridsvärn (L1951:2761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1936:1868)

Slyttevärn, ru, 1,5 m i diam och 0,9 m dj, bestående av en cirkulär, kallmurad stenmur av natursten, 0,9 m h och 1 m br. I SÖ är en öppning i muren, 1...

Stridsvärn (L1964:7619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2006:5925)

Skyttevärn, 5x3 m (N-S) och 1.1 m dj. I V kanten vall 0.5 m h, avkallmurade 0.3-0.6 m st stenar och jord. I NV hörnet ett 1.2 m stblock. Innanför vall...

Stridsvärn (L2020:9569)

Skyttevärn, rundovalt, 3.8x5 m (NV-SO), bestående av en upp till 0.5 m h komplett kantkedja av stenar 0.2-0.8 m som omsluter ett stenröjt golv. Det en...

Stridsvärn (L2022:4415)

Stridsvärn i betong. Ingående i Skånelinjen: stridsvärn nr 732, av typen Ksp III.

Stridsvärn (L1956:5450)

Inom på fotokartan angivet område, ca 750x15-35 m (NNÖ-SSV) finnsca 70 vallomgivna gropar, varav ca 50 är belägna uppe påterrasskanten i N till meller...

Segersnäs, Stridsvärn (L1996:2555)

Skjutvall, 25 m l (NNV-SSÖ till NÖ-SV) intill 2.5 m br och 0.4 -0.5 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.1 - 0.4 m st. Ivallens NÖ ände är ett ...

Stridsvärn (L1955:3025)

Skyttegrav, 40x1-1,5 m (NNV-SSÖ) och intill 0,6 m dj. Vall av grus och sand längs SV sidan, intill 0,5 m h och 3 m br.

Stridsvärn (L2020:8357)

Stridsvärn, rektangulärt, 5x2 m (N-S) och 0,5 m dj. Vall i O, 3 m br och 0,3 m h.

Stridsvärn (L2006:6472)

Försvarsanläggning, sentida, bestående av 3 bunkrar och 5-6skyttevärn. Bunkrarna är 4x4-8x6 m st och 0.2-2.1 m h. Två av demharigenrasade ingångar. Bu...

Stridsvärn (L2007:4539)

1) Värn, ovalt ca 2x4 m st och 0.5 m dj. I N kantvall, 1-2 m broch 0.3-0.5 m h.Ca 15 m VSV om nr 1 är:2) Värn, runt ca 1.5-2 m diam, omgivet av jord- ...

Stridsvärn (L2021:4110)

Skyttevärn, 5x5 m st. Tydlig vall. Gropen är 4X2 m (N-S). Förstärkt med sprängsten.

Stridsvärn (L1937:8923)

Skyttevärn, runt, 4 m diam, bestående av en halvcirkelformig vall, 1 m br och 0,1-0,4 m h, kring en grop, 2 m diam och 0,4 m dj. Öppning mot V.

Stridsvärn (L1937:7947)

Stridsvärn, bestående av en kvadratisk nedgrävning, 1,5x1,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m dj. Omgiven av en vall, 0,5-0,8 m br och 0,1-0,4 m h. Trolig ingång ...

Stridsvärn (L1937:9979)

Löpgrav, 70 m l (huvudriktning NÖ-SV) och 1 - 2 m br samt 0,5 - 0,8 m dj. Ställvis vall på sidan om, intill 0,3 m h och intill 2 m br. Graven löper i ...

Stridsvärn (L2013:3297)

Stridsvärn?, 3 m diameter och 0,5 m dj. Enstaka stenar i kanten och botten, 0,3-1 m st.

Stridsvärn (L2022:6547)

Skyttevärn, kvadratiskt, 2x2 m (NV-SÖ) och 0,8 m dj. Antydan till vall i NV samt NÖ, ca 1 m br och intill 0,2 m h. I SSV öppning och ingång, 2,5 m l, ...

Stridsvärn (L1959:5748)

1-6) Stridsvärn, enligt uppgift på ortofotot från 1979 årsinventering.

Stridsvärn (L1936:316)

Skyttevärn, ca 9 m diam, bestående av en grop, 3,5x3 m (NV-SÖ), nämast rektangulär, omgiven av en vall, ca 2-4 m br och 0,3-0,4 m h. I NÖ är en öppnin...

Stridsvärn (L2013:2280)

Stridsvärn, 32 x 6 m (Ö-V), identifierat vid arkeologisk utredning 2002-2003 inför utbyggnad av Mellingeholms sportflygfält. Stridsvärnet är nedspräng...

Stridsvärn (L2015:5590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1965:9130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2022:6291)

Skyttevärn, rektangulärt, 2x1,3 m (Ö-V) och 0,9 m dj. På ömse kortsidor är en vall, ca 3 m l, 1,5 m br och 0,5 m h, som sträcker sig förbi gropen 0,6-...

Stridsvärn (L1967:1787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1986:3652)

Bunker, 24 x 16 m (VNV - ÖSÖ) och 4 m h. Igenmurade ingångar.

Stridsvärn (L1937:8394)

Värn, runt, 11 m diam, bestående av en 2-2,5 m br och 0,5-0,7 m h jordvall kring en plan nedsänkt, rund yta, 5 m diam och ca 0,5 m dj. I vallen är en ...

Stridsvärn (L1987:3024)

Stridsvärn. Skyttevärn, av betong, 4x4 m st och 1.5-2 m h. Ingång i S.

Stridsvärn (L1937:8947)

Skyttevärn, 4x3 m, bestående av en halvcirkelformad vall, 1 m br och 0,1-0,3 m h, kring en grop, 2x2 m och 0,4 m dj.

Stridsvärn (L2013:2162)

Skyttevärn, rester av, ca 100 m l (NNV-SSO), nu synlig som krönet av betongvall, 0,6-1 m br och 0,2-0,5 m h. Sannolikt nästan helt igenfyllt skyttevär...

Stridsvärn (L1945:6829)

Skyttevärn, rektangulärt, 5x4 m (NNV-SSÖ), består av en grop, 4x2 m (NNV-SSÖ) och intill 0,5 m dj. I VSV är en vall, 1-1,5 m br och intill 0,4 m h. På...

Stridsvärn (L1941:8760)

Jordvallar, den Ö, ca 30 m l, 2-3 m br och intill 0,5 m h. Den V, ca 27 m l, endast en svag antydan kvar. (Revideringsinventeringen 2012) - - - (För...

Skyttevärn, Stridsvärn (L1958:9792)

1) Skyttevärn i form av en vinklad vall 27 m l, 2-3 m b, 0,3 m h(yttre) 0,7 m h (inre). Uppförd av grus och 0,2-0,4 m st stenar.En del sten har brutit...

Stridsvärn (L2022:6184)

Skyttevärn, bestående av jordvallar, 3 m br och 0,3-0,5 m h . Innanför vallarna är en grävd oregelbunden vattenfylld försänkning. Ingång i Ö.

Stridsvärn (L1951:2926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1975:6833)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L1959:4079)

Skyttevärn, 4-5 m diam, bestående av en nedgrävning med omgivande jordvall, ca 1,5 m br och ca 0,5 m h. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RA...

Stridsvärn (L1936:485)

Stridsvärn, i form av en grop, 2x2 m (N-S/VNV-ÖSÖ) och 0,7 m dj. Oregelbunden, närmast kvadratisk form. Bottenplanet är 1 m diam. På bottenplanet är e...

Stridsvärn (L2005:4384)

Skyttevärn?, runt, 7 m diam och 0.4 m h. Övertorvat med i ytanenstaka 0.2-0.4 m st stenar. I mitten är en oregelbunden grop, ca2x1 m (NNÖ-SSV) och 0.3...

Stridsvärn (L1978:9337)

Kulsprutevärn, betong, ca 8x8 m, intill 2,5 m h. På den östra sidan är ingång, utanför vilken är en 10 m l, 1,6 m h skyddsvall av skrotsten. Värnet ä...

Stridsvärn (L1955:1428)

1) Skyttevärn, bestående av en 17 m l, 2 m br, 0,6-0,8 m h,övertorvad vall av grus och sten. Ö om vallen är en 1,5 m br,intill 0,6 m dj skyttegrav. 6...

Stridsvärn (L1948:3389)

Skyttevärn, närmast oval, 6,5x5 m st (N-S), bestående av en kallmurad vall 2-3 m br och 0,8 m h. Vallen är kallmurad av natursten 0,1-0,5 m st stenar....

Stridsvärn (L2023:4324)

Kulsprutevärn, ca 12x12 m, 2-3 m h, bestående av gjutet betongvärn övertäck av jord.

Stridsvärn (L2020:9081)

Stridsvärn, 2,5–3 m i diameter och 0,1–0,2 m djupt. Ställvis kallmurad kant 0,1 m långa partier av 0,2–0,6 m stora stenar, i övrigt har en naturlig sk...

Stridsvärn (L1999:5468)

Skjutvall med markörgrav i SV änden av en f.d. skjutbana.

Stridsvärn (L1938:7472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2013:4782)

Skyttevärn, 2 m l och 0,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar och N därom skyttevärn, sammanlagt 8 m l och 0,4 m h, av 0,2-0,9 m st stenar. Det förra ansluter ...

Stridsvärn (L1937:8398)

Värn, 7x6 m, bestående av en bågformad jordvall, 2 m br och 0,2-0,4 h, kring en grop, 3-4 m l och 1 m dj, L-formad och avsmalnande mot botten, 0,3-0,5...

Stridsvärn (L2013:5784)

Skyttevärn, 10 m l och 0,8 m br, intill 0,9 m h, bestående av enkelrad av stenblock, 0,8-1,2, m st (RAÄ dnr 321-3146-2009).

Stridsvärn (L1978:1348)

Bunker, 12x10 m och 2,5 m h, kulsprutevärn. Bunkern är anlagd 1941.

Stridsvärn (L2011:80)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2019:354)

Stridsvärn, 24x2 m (NV-SÖ) och 0,7-1,1 m hög. Konstruerats genom urschaktning av slaggvarp från masugn där de utgrävda massorna anlagts som ett värn m...

Stridsvärn (L1948:2310)

Skyttevärnärn, bågformat 8 m l (NÖ-SV) 1-2 m br 0,2-0,6 m h av 0,2 m -0,4 m st stenar. Värnet ligger strategiskt på uddspets, orienterat mot Hilleviks...

Stridsvärn (L1945:7410)

Skyttevärn (?), ca 2,5x1,5 m (NÖ-SV), består av en grop, 1,5x1 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj, kantad av vall i SV, 1-1,5 m br och 0,3 m h. Delvis täckt av kl...

Stridsvärn (L1978:5147)

Igenfyllt skyttevärn(?), ovalt, 6x5 m (N-S) och 0,3-0,8 m h, bestående av en stenpackning, från grusstorlek till 1 m st skrotstenar, varav de största ...

Stridsvärn (L2019:3741)

Skyttevärn, runt 2 m diam, ca 0,4 m dj med 1 m bred vall runt om, 0,2 m h.

Stridsvärn (L2005:7028)

Värn, 3 x 2 m, u-formad av 0,2 m st stenar. Övermossad. (RAÄ dnr 321-2131-2008)

Stridsvärn (L2020:8299)

Stridsvärn, något trattformat och rektangulärt, 3x2 m (O-V) och 0,8 m dj. Vall kring kanten,1 m br och 0,1m h.

Stridsvärn (L1936:1827)

Skyttevärn, ru, 2 m i diam, bestående av en cirkulär, kallmurad stenmur av natursten, 0,7 m h och 0,5 m br. I S är en öppning i muren, 0,5 m br.

Stridsvärn (L1945:7502)

Skyttevärn (?), ca 5x5 m, bestående av en oregelbunden svacka, 2-2,5 m diam och 0,3-0,4 m dj, kantad av vinkelrät vall i V, ca 5 m l (NÖ-SV) och 5 m l...

Stridsvärn (L2005:3369)

Försvarsanläggning, sentida, ca 60x40 m (NNÖ-SSV), bestående av enbunker och skyttevärn. Bunkern som är ca 12x12 m (NNÖ-SSV) ärinsprängd i berget samt...

Stridsvärn (L1975:4696)

Skyttevärn, runt, 3,5 m diam och 1,2 m dj, av 0,3-0,5 m st kalk- och gråstenar. Enligt uppgiftslämnaren skall det vara rester av en väderkvarn.

Stridsvärn (L2021:4109)

Skyttevärn, 4X4 m stort och 1,5 m dj. Ena sidan grävd mot berg i dagen. Ligger även sprängsten runt om.

Stridsvärn (L2016:631)

Bunker av betong, U-formad ca 18x17 m (Ö-V), bestående av en ca 40 m l, 3,5 m br och 2-3 m h halvcylindrisk "tub" /m "infanterikorv". På innersidorna ...

Stridsvärn (L1968:9901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2015:5277)

Sentida försvarsanläggning. Inom ett område 110x60 m st(Ö-V) är 4nedgrävda och insprängda värn, 1 bergrum samt jord och stenmurarintill 2.5 m h. Anläg...

Stridsvärn (L2019:6374)

Stridsvärn/bunker, ca 25 m diam och intill 7 m h, bestående av en konstgjord kulle, oregelbunden, närmast rund. Ingång i SV, något inrasad, 1x1 m och ...