Stridsvärn

Riksantikvarieämbetets definition: En mindre befästning som skall skydda soldaterna vid eldgivning.
Stridsvärn (L1936:316)

Skyttevärn, ca 9 m diam, bestående av en grop, 3,5x3 m (NV-SÖ), nämast rektangulär, omgiven av en vall, ca 2-4 m br och 0,3-0,4 m h. I NÖ är en öppnin...

Stridsvärn (L2013:2280)

Stridsvärn, 32 x 6 m (Ö-V), identifierat vid arkeologisk utredning 2002-2003 inför utbyggnad av Mellingeholms sportflygfält. Stridsvärnet är nedspräng...

Stridsvärn (L1937:8394)

Värn, runt, 11 m diam, bestående av en 2-2,5 m br och 0,5-0,7 m h jordvall kring en plan nedsänkt, rund yta, 5 m diam och ca 0,5 m dj. I vallen är en ...

Stridsvärn (L1941:8760)

Jordvallar, den Ö, ca 30 m l, 2-3 m br och intill 0,5 m h. Den V, ca 27 m l, endast en svag antydan kvar. (Revideringsinventeringen 2012) - - - (För...

Skyttevärn, Stridsvärn (L1958:9792)

1) Skyttevärn i form av en vinklad vall 27 m l, 2-3 m b, 0,3 m h(yttre) 0,7 m h (inre). Uppförd av grus och 0,2-0,4 m st stenar.En del sten har brutit...

Stridsvärn (L2013:3260)

Skyttevärn, ca 100 m l (ÖNÖ-VSV) enligt bifogad shape-fil och upp till 0,6 m h, bestående av 2 stenmurar, kraftigt övertorvade och möjligen också jord...

Stridsvärn (L2014:9085)

1) Värn, kvadr. 4,5x4,5 m (NÖ-SV), bestående av vallar, 0,6-0,8 mbr och 0,4-0,6 m h av kallmurade, skarpkantade stenar, i regel0,2-0,5 m st. I Öhörnet...

Stridsvärn (L1959:6277)

1-6) Stridsvärn, enligt uppgift på ortofotot från 1979 årsinventering.

Stridsvärn (L1937:9985)

Löpgrav 100 m lång (huvudsaklig riktning NV-SÖ), 1 - 3 m br och 0,3 - 0,6 m dj. Ställvis är det en vall längs graven, intill 0,3 m h och intill 2 m br...

Stridsvärn (L2004:1233)

Skyttevärn/pjäsvärn, bestående av en svagt v-formad vall riktad mot N, 6 m l (ÖNÖ-VSV), 2 m br och intill 0,5 m h av jord/sand. Mot S och intill valle...

Stridsvärn (L1949:2573)

Skyttevärn, svagt bågformigt, 10 x 2,5 m (NNV-SSO), 1,2 m h, kallmurat av 0,2-1,8 m st stenar. Begränsas i N och S av flyttblock. Anlagd i direkt ansl...

Stridsvärn (L1975:6983)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L2020:7139)

Stridsvärn, rekt, bestående av en grop, 2 x 1 m (NNV - SSÖ) och 0,7 m djup. Omedelbart NNV och SSÖ om gropen är 2 jordhögar, 2 m i diam och 0,4 m höga...

Stridsvärn (L2020:7802)

Stridsvärn, oval, bestående av en grop 4x2,4 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m dj, omgiven av en vall1,5-1,0 m br och 0,3-0,5 m h. Avbrott i vallen i S. Gropens k...

Stridsvärn (L2013:2156)

Bunker av betong och sten, 10x 3,5 m (NNÖ-SSV) och 1,5-2 m h. I N ståldörr. Skyttegluggar. I S blottlägger ytskada gavelvägg av skarpa stenar under be...

Stridsvärn (L2013:4584)

Skyttevärn, 16x4 m (NÖ-SV) bestående av i N en vall 2-3 m br och 0,6 m h samt SÖ därom en vallgrav, 1-1,5 m br och 0,7 m dj, nu vattenfylld. Kallas "F...

Stridsvärn (L2021:8929)

Skyttevärn, 6x4 m (N-S), bestående av en grop och en vall. Gropen är 2x1,5 m (N-S) och 0,5 m djup, med bottenplan 1x1 m. I Ö gränsar gropkanten till e...

Stridsvärn (L2021:761)

Bunker, kvadratisk, ca 3-3,5 meter i sida. Öppning mot söder, tak saknas, runt murarna är upplagt kraftiga jordvallar.

Stridsvärn (L1948:8554)

Skyttevärn, skåreliknande, 4,3x2,5 m (NV-SÖ), bestående av en bågformig vall, 1 m br och 0,3-0,4 m h, av delvis övermossade stenar, 0,3-0,6 m st. Begr...

Stridsvärn (L1948:7820)

Skyttevärn, 2x1,5 m st och 0,5 m dj, rundad grop med en 0,3 m h vall mot Ö, mot sluttningen. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2001...

Stridsvärn (L1968:9901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1975:5220)

Bunker, av betong, 6,5 x 5 m (NNV-SSÖ) och ca 1,9 m h utvändigt. Rundad front med skottgluggar mot havet i SSÖ, rakt skuren baksida med ingång med kra...

Stridsvärn (L2018:705)

Stridsvärn, del av försvarslinje, ca 155x0,5-13 m (N-S). Den S delen är 85 m l (N-S) och 6-13 m br, bestående av ett grävt dike med upplagd vall(ar) m...

Stridsvärn (L1982:2012)

Stridsvärn, rund, ca 1 x 1 m st och 0,7 m dj. En jordvall, ca 1 m br och 0,5 m h är upplagd runt om anläggningen. Belägen omedelbart NV om Nyköping 62...

Stridsvärn (L1937:8445)

Värn, 8x5 m (NÖ-SV), bestående av en vall, 8 m l, 1-2 m br och intill 0,5 m h, intill en grop, 4x2-3 m och 0,6 m dj, L-formad och 0,5-0,7 m br i botte...

Stridsvärn (L1982:5078)

Skyttevärn, två avdelningar med krypgång mellan, 5x4 m (NV-SÖ) med ställvis vall i kanten, 1-2 m br och intill 0,2 m h. Avdelningarna är vardera 3x2 m...

Stridsvärn (L1978:8217)

Bunker/kulsprutevärn, betong, 6x5 m (Ö-V), insprängt i bergklack, i N och S intill 2 m h. Värnet är förseglat med betong.

Stridsvärn (L2002:2490)

Skyttevärn (?).

Stridsvärn (L1969:3480)

1) Röse, 8 m diam och skenbart 3 m h. Röset är lagt över enbergklack och torde i verkligheten inte vara högre än 0.6 m.Stenarna är 0.3-0.5 m st, vanli...

Stridsvärn (L1982:2389)

Grop, rektangulär, 4x2 m (NNÖ-SSV) och 1,8 m dj. Runt kanten en vall, 1,5 m br och 0,3 m h.

Stridsvärn (L2022:4369)

Stridsvärn nr 1855, av typen Ksp V. Ingår i Skånelinjen. 5 x 6 m och 2 m högt. Omgärdat av tät bokskog och slyvegetation.

Stridsvärn (L2014:1664)

Skyttevärn, med slingrande sträckning, 58 m l (NNV-SSÖ) och 2-3 m br, bestående av en vall och en bakomliggande skyttegrav. Skyttegraven är 53 m l, 0,...

Stridsvärn (L2017:6260)

1) Grundlämning, 8x6 m (N-S) och 0,2-0,8 m h. Runtom rester avkallmur, bestående av 0,4-0,8 m st tuktade block. Enstakategelrester. Ca 10 m V om grund...

Stridsvärn (L2018:1475)

Bunker, bestående av en rund försänkning med plan inre yta, intill 4 m i diameter och 0,4 m synligt djup, av murad sten. I SSÖ kanten är ett överbygg...

Stridsvärn (L1936:1687)

Värn ca 3,5 m i diam och 0,5 m h av 0,3 - 0,5 m stora kantiga kallmurade stenar. Kallmuren har rasat ner i V.

Stridsvärn (L1945:4015)

Skyttevärn, bestående av en rektangulär nedgrävning, 3x2 st (N-S) och 1,3 m dj. Delvis omgiven av vall, 1-3 m br och 0,1-0,5 m h. Enligt uppgift av ...

Stridsvärn (L2014:960)

Skyttevärn, rest av, ca 15x6 m (NV-SÖ), bestående av 1 raserad vall och 1 dito vallgrav. Vallen är 1-3 m br och 0,6 m h, av jord och sten. Övertorvad....

Stridsvärn (L1948:8516)

Skyttevärn, skåreliknande, 3x1,5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en bågformig vall, 0,5-0,6 m br och 0,3 m h. Vettande mot SSV. Tre synliga stenar, 0,5 m st...

Stridsvärn (L1992:3703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2004:702)

Stridsvärn i betong, nedgrävt, 3 m diam och 1,8 m h. Åtta skyttegluggar i betongöverbyggnaden, nedgrävd ingång mot S.

Stridsvärn (L1982:2324)

Bunker, ca 6x3 m (Ö-V) och 0,5 m h. Ingång i NNÖ. 2 skyttegluggar åt SV och 2 skyttegluggar åt ÖSÖ.

Stridsvärn (L1937:8449)

Värn, 7x5 m, bestående av en vall, 1-2 m br och 0,2-0,3 m h, delvis kring en grop, 3,5x3 m och 0,5 m dj.

Stridsvärn (L1950:2705)

Före detta kanonplattform med bunker. Plattformen är byggd i betong och förseglad med låsta luckor. Omedelbart V om bunkern är ett avplanat område där...

Stridsvärn (L1982:2439)

Grop, rund, 5 m diam och 1,2 m dj, med en cementring i botten, 1,3 m diam. Omgiven av vall, 1,5 m br och intill 0,2 m h. Öppning i VSV, 0,5 m br.

Stridsvärn (L1939:3895)

Skyttevärn, 18 m (NNÖ-SSV), 1-5 m br vid basen (avsmalnande uppåt), 0,2-1,4 m h. Skyttevärnet utgörs av en jordfylld stenvall med ett flertal i ytan u...

Stridsvärn (L2009:7350)

Stridsvärn, 4 m br , 4 m l , 1 m dj , (NÖ-SV), bestående av sten och betong. Bevarad överbyggnad av betong.

Stridsvärn (L2005:8728)

Stridsvärn, 2x1 m nv-so och 0,5 m dj. Kring kanten är en vall, 0,5-1 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Stridsvärn (L1956:6859)

1) Värn?, närmast rektangulärt, 8x5 m ( ÖNÖ-VSV). Inom angivnayta är sten uppbruten och två gropar upptagna, en i V, 3,5x 1,3m och en i NÖ, 2x2 m samt...

Stridsvärn (L2020:6514)

Skyttevärn ca 10 m i diam och 1,2 m h av kallmurade kantiga stenar. N delen består av fast berg.

Stridsvärn (L2017:4307)

Vall, halvcirkelformig 25 m l, (Ö-V) 1 m h och 1 m br. Uppbyggd påbergsklack av sten och jord. S om vallen finns en ränna i SV-NÖ.Den är ca 1 m dj och...

Stridsvärn (L2023:5847)

Stridsvärn i betong, ingående i Skånelinjen. Värn 1862, av typen Ksp IV.

Stridsvärn (L1945:1726)

Skyttevärn, 6m diam och intill 0,8 m h, bestående av jord och sten. I miten är en grop, 1,5x1,2 m (Ö-V) och 1,5 m dj.

Stridsvärn (L1946:3960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1992:4610)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2007:2768)

Värn, närmast runt, ca 2-3 m diam och 0.2-0.3 m dj. Omgivet avkantvall.Ca 15 m V om nr 1 är:2) Värn, närmast runt av utseende som ovan.K: Troligen frå...

Stridsvärn (L1948:7021)

Stridsvärn, ca 52 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-2 m br och 0,5-1,0 m dj. Mot N brantare och högre kant och antydan till vall längs med N begränsningen. På S lån...

Stridsvärn (L2013:3297)

Stridsvärn?, 3 m diameter och 0,5 m dj. Enstaka stenar i kanten och botten, 0,3-1 m st.

Stridsvärn (L1966:5569)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2023:4216)

Värn, oval, 12x11 m (NNÖ-SSV), bestående av en invändig yta, oval, 6x3 m (NNÖ-SSV) och 0,05 till 0,7 m dj, omgiven av en vall, 2-4 m br och intill 0,3...

Stridsvärn (L1978:282)

Bunker, 8x6 m och intill 3 m h, plomberad. Uppförd 1941.

Stridsvärn (L1951:2761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1936:1868)

Slyttevärn, ru, 1,5 m i diam och 0,9 m dj, bestående av en cirkulär, kallmurad stenmur av natursten, 0,9 m h och 1 m br. I SÖ är en öppning i muren, 1...

Stridsvärn (L2006:5925)

Skyttevärn, 5x3 m (N-S) och 1.1 m dj. I V kanten vall 0.5 m h, avkallmurade 0.3-0.6 m st stenar och jord. I NV hörnet ett 1.2 m stblock. Innanför vall...

Stridsvärn (L1956:5450)

Inom på fotokartan angivet område, ca 750x15-35 m (NNÖ-SSV) finnsca 70 vallomgivna gropar, varav ca 50 är belägna uppe påterrasskanten i N till meller...

Segersnäs, Stridsvärn (L1996:2555)

Skjutvall, 25 m l (NNV-SSÖ till NÖ-SV) intill 2.5 m br och 0.4 -0.5 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.1 - 0.4 m st. Ivallens NÖ ände är ett ...

Stridsvärn (L2021:4110)

Skyttevärn, 5x5 m st. Tydlig vall. Gropen är 4X2 m (N-S). Förstärkt med sprängsten.

Stridsvärn (L1937:8923)

Skyttevärn, runt, 4 m diam, bestående av en halvcirkelformig vall, 1 m br och 0,1-0,4 m h, kring en grop, 2 m diam och 0,4 m dj. Öppning mot V.

Stridsvärn (L1937:9979)

Löpgrav, 70 m l (huvudriktning NÖ-SV) och 1 - 2 m br samt 0,5 - 0,8 m dj. Ställvis vall på sidan om, intill 0,3 m h och intill 2 m br. Graven löper i ...

Stridsvärn (L1945:3984)

Stridsvärn bestående av en nedgrävning, 4x2 m st (N-S) och 0,1-0,2 m dj. Vall i V, 5 m l, 0,1-1,5 m br och 0,2-0,4 m h.

Stridsvärn (L2015:1837)

Försvarsanläggningar, tillsammans bildande en ca 800 m lspärrlinje mellan Prästfjärden och Höggarmsfjärden med front motNV. Linjen består av 14 separa...

Stridsvärn (L1945:6915)

Skyttevärn, rund, 4,5 m diam, bestående av en grop, kvadratisk, 2x2 m och 0,2 m dj, omges av vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h, lägst i N. Påträffades ...

Stridsvärn (L1948:5507)

Stridsvärn. Rund vall av sand och sten, 9 m diam, 0,7-1 m h. Vallen omger en invändig yta om ca 3 m diam.

Stridsvärn (L2017:4146)

Uformiga strandvallsbildningar, i vilka små försänkningarförekomma. Förhöjningarna mellan den är stensättningsliknande. 1)Skyttevärn, U-formig ca 8 m ...

Stridsvärn (L2013:9931)

Stridsvärn, ca 5x4 m st (Ö-V) och 3 m h i S. Uppmurad kant upptill av betong och stenblock. Framkom vid en arkeologisk utredning 2018. (RAÄ-2018-1755)

Stridsvärn (L1975:8722)

Posteringsvärn, ca 6 m diam och 1 m h, bestående av övertorvad betongkonstruktion. På krönet är en lucka av järn, ca 1,5 x 1 m. (RAÄ dnr. 3.4.2-373-...

Stridsvärn (L2014:1295)

Skyttevärn, ca 45x6 m (NV-SÖ), bestående av 1 vall med flankvall och 1 vallgrav. Vallen (mot NÖ) är 2-3 m br och 0,6-1 m h, med lodrät insida av sten ...

Stridsvärn (L1982:8078)

Stridsvärn, bågformad, 3 m l, 1 m br och 0,5 m h vall av sten. Vallen är uppbyggd av sten ca 0,7 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-3174-2017)

Stridsvärn (L2021:8939)

Skyttevärn, ca 4 m i diameter, bestående av en grop och en vall. Gropen är 2,5x1,5 m (ONO-VSV) och 0,7 m djup, med bottenplan 1 m i diameter. Vallen, ...

Stridsvärn (L1975:7024)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L1992:6554)

Område med skyttevärn, ca 60x45 m (NV-SÖ). Vid arkeologisk utredning år 2005 påträffades 5 stridsvärn bestående av 4 närmast rektangulära gropar, 1,2-...

Stridsvärn (L2023:7685)

Skyttegropar, 2 stycken, ca 3-4 meter i diameter och upp till 1 meter djupa.

Stridsvärn (L2005:8704)

Stridsvärn,2x2 m och 0,5 m dj. Kring kanten är en vall, 0,5-1 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Stridsvärn (L2007:4270)

Skyttevärn? 9 m l (ÖNÖ-VSV), 1 m br och intill 0,8 m h. Av 0,3-1mst stenar. I Ö avslutas muren med en klumpsten, 1,5 m l, 1 m br och0,9 m h.

Stridsvärn (L1937:9984)

Stridsvärn bestående av en rektangulär grop, 4 x 1,5 m (N-S) och 0,6 m dj. Värnet är grävt i en brant Ö-sluttning och allt material har lagts upp i en...

Stridsvärn (L2013:8029)

Stridsvärn, ca 3x2 m (V-Ö) och 0,5 m dj med vall av jord och sten i V. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3549-2015)

Stridsvärn (L1938:8476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1954:9095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2005:8662)

Stridsvärn, 2x2 m och 0,2 m dj. Kring kanten är en vall,1 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Stridsvärn (L1954:9109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2020:7143)

Stridsvärn, bestående av en 25 m lång löpgrav, 0,3 - 1,3 m djup och 0,3 - 1 m bred, som sträcker sig i en båge längs sidan av en ås. I översta delen a...

Stridsvärn (L1941:8539)

Stenhägnad, 200 m lång, (SÖ-Ö-V) 0,8 m hög och 0,6-1 m br. Fyllning av 0,3-0,6 m st stenar samt enstaka 1 m st block. Skyttevärn från 1914. (Förstagån...

Stridsvärn (L1982:8040)

Stridsvärn, ca 4x4 m (N-S) och ca 1,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, ca 0,5 x 1 m st. Omgivet av vall, ca 1 m br och 0,3 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-6186-2016...

Stridsvärn (L1982:4245)

Stridsvärn, 15 m l, 2 m br oc 0,7 m h, bestående av en delvis övertorvad stenvall, uppbyggd av rundat och kantigt stenmaterial. Tillhör P10, Södermanl...

Stridsvärn (L2014:693)

Batteriplats, närmast bågformig, ca 190x25-40 m (VSV-ÖNÖ/NNV-SSÖ), bestående av 4 pjäsvärn i linje, 3 granatskjul, 1 krutmagasin (u) och 1 skyddsvall ...

Stridsvärn (L1936:485)

Stridsvärn, i form av en grop, 2x2 m (N-S/VNV-ÖSÖ) och 0,7 m dj. Oregelbunden, närmast kvadratisk form. Bottenplanet är 1 m diam. På bottenplanet är e...

Stridsvärn (L1987:3023)

Stridsvärn. Skyttevärn, av betong (bunker), 4x4 m st och 1.5-2 m h. Ingång i S.

Stridsvärn (L2014:924)

Plats för granatskjul. Idag syns en avlång NÖ-SV förhöjning, möjligen raseringsmassor efter byggnaden. Tidigare beskrivning: Granatskjul i form av hal...

Stridsvärn (L1937:8819)

Skyttevärn, 4x3 m, bestående av en bågformig vall, 1,5 m br och 0,2-0,3 m h, kring en grop, 2x0,7 m och 0,5 m dj.

Stridsvärn (L1936:242)

Skyttevärn bestående av en grop kvadratisk 3 x 3 m och 1,7 m dj omgiven av vall 2 - 3 m br och 0,1 m h .

Stridsvärn (L1975:6984)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...