Stridsvärn

Riksantikvarieämbetets definition: En mindre befästning som skall skydda soldaterna vid eldgivning.
Stridsvärn (L1936:1735)

Värn ca 3 m i diam och 1,2 m djupt uppbyggdt av kallmurade block 0,6 - 1,5 m stora i en cirkelform,

Stridsvärn (L2022:3686)

Skyttevärn bestående av en kvadratisk grop 3x3 m och 0,5 m dj. Vall kring kanten 1,5 m br och 0,2-0,3 m h. I S är en ingång (löpgrav) 4 m l 0,75 m br ...

Stridsvärn (L2015:5345)

Skyttegravar. I N sluttningen av tvenne moränryggar ärskyttegravar och värn upptagna i sen tid liknande dem vid 243.(S) I den V moränryggens S del, ca...

Stridsvärn (L1936:1689)

Värn halvcirkelformat ca 3 m brett och 0,9 m h mot berghäll. Bestående av kallmurade stenar 0,3 - 0,7 m stora.

Stridsvärn (L1997:8441)

Vall-skyttegrav, 125 m l, 4-6 m br, ochi den SV-delen, 1-2 m dj och i den NÖ ändenca 0.5 m dj. I SV 93 m l (NÖ-SV) därefterär nedgrävning i terrängen ...

Stridsvärn (L1984:7340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2014:1090)

Skyttevärn, bågformat, ca 95x5-7 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 vall och 1 vallgrav. Vallen är 110 m l, 2-3 m br och 1-1,5 m h med lodrät insida av vanli...

Stridsvärn (L1949:2700)

Skyttevärn, rektangulärt, 2x1,5 m (NNÖ-SSV). Omges av vall, 1 m br och 0,5 m h.

Stridsvärn (L1982:8458)

Pjäs- eller skyttevärn, bestående av rund vall, ca 2x2 m diam och ca 1 m h. Uppbyggd av rundade stenar, ca 0,5-1 m st. Ligger i den Ö änden av en svag...

Stridsvärn (L2002:2912)

Skyttevall (?), ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), 4-5 m br och 0.5 m h. N ochS om och längs med vallen löper diken, 0.5-1 m br och 1 m djfrån vallens krön.I område...

Stridsvärn (L1975:5559)

Stridsvärn, Ksp-bunker, 6-kantig, 3,5x3,5 m st och 2 m h. Runt om är sluttande jord och sten, total storlek 10x9 m (Ö-V). 3 skottgluggar mot havet. In...

Stridsvärn (L1984:2982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1982:2455)

Pjäsvärn, 3,5 m diam och 0,8 m dj med en järnskena, 2 m diam som löper inuti värnet. I V kanten en öppning, 1 m l, 0,5 m br och 0,5 m dj. Är på ovansi...

Stridsvärn (L2020:2733)

Skyttevärn/pjäsvärn, bestående av en v-formad vall riktad mot SV, ca 20 m l (NV-SÖ), 3-3,5 m br och 0,6 m h. Bakom vallen är en sänka, ca 10x5 m st (Ö...

Stridsvärn (L1937:8460)

Värn, runt, 10 m diam, bestående av en vall, 2 m br och 0,5-0,,7 m h, kring en plan nedsänkt yta, 5 m diam och 0,4 m dj. En öppning, 0,4 m br, i valle...

Stridsvärn (L1975:6877)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L1938:7720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2011:80)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1975:8741)

Posteringsvärn, ca 8 m diam och 0,6 m h, bestående av övertorvad betongkonstruktion med lucka av järn på krönet. (RAÄ nr. 3.4.2-373-2013)

Stridsvärn (L2018:162)

Fem gropar, ca 1,5 meter stora och 0,2-0,3 meter djupa, omgivna av sten- och jordblandade vallar, 0,4 meter bred och 0,1-0,3 meter höga.

Stridsvärn (L1978:8171)

Kulsprutevärn, 5x5 m, 1,5 m h. Sidorna inkädda med sprängsten. Ingång i Ö. Värnet är förseglat med betong.

Stridsvärn (L1938:7799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2021:8939)

Skyttevärn, ca 4 m i diameter, bestående av en grop och en vall. Gropen är 2,5x1,5 m (ONO-VSV) och 0,7 m djup, med bottenplan 1 m i diameter. Vallen, ...

Stridsvärn (L1937:8394)

Värn, runt, 11 m diam, bestående av en 2-2,5 m br och 0,5-0,7 m h jordvall kring en plan nedsänkt, rund yta, 5 m diam och ca 0,5 m dj. I vallen är en ...

Stridsvärn (L1937:2509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2008:1056)

Skyttevärn, bestående av en bågformad vall, 9 m l (NÖ-SV och Ö-V), 1,5-2 m br och 0,8 m h, bestående av 0,2-0,8 m st stenar. Vid den NV sidan är en fö...

Stridsvärn (L1982:2292)

Skyttevärn, 3 m diam och 1 m h. I mitten en gropp med en cementring, 1,2 m diam och 0,5 m dj. Runt kanten en vall, 1 m br och 1 m h.

Stridsvärn (L1982:2082)

Skyttevärn, 6x4 m (ÖNÖ-VSV). Stenvall i ÖNÖ och SSÖ, 1-1,5 m br och 0,6 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I NNV berg i dager.

Stridsvärn (L2007:4475)

Värn?, totalt 5 m diam, gropen är 3 m diam och 0.6 m dj. Planbotten. Kring kanten en vall, 1.5 m br och 0.3 m h. Beväxt med fleramindre tallar och bel...

Stridsvärn (L1981:6537)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2020:528)

Bunker ca 5 x 5 m och 0,8 m h av cement och kallmurad sten. Cementväggar synliga i två håligheter i bunkerns mitt. Bunkern troligen anlagd under perio...

Stridsvärn (L2013:9645)

Område med ett 10-tal stridsvärn och löpgravar, ca 200x70 m stort (N-S). Området är beläget invid Skå-Edeby gravfält. Sannolikt från år 1941-1942.

Stridsvärn (L2020:504)

Skyttevärm 15 m i diam och 1,5 - 2,3 m dj med ingång i S 2 m bred. Värnet troligen anlagt under perioden 1939-1945.

Stridsvärn (L1964:3000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1987:3023)

Stridsvärn. Skyttevärn, av betong (bunker), 4x4 m st och 1.5-2 m h. Ingång i S.

Stridsvärn (L1982:2317)

Skyttevärn, rund, 3 m diam och 1,,2 m h. Uppbyggd kring ett cementrör, 1,2 m diam.

Stridsvärn (L1945:1501)

Stridsvärn, rund, 4 m diam, av hårdpackad jord och grus. I mitten är en grop, 1,5x1,5 m och 0,2-0,5 m dj.

Stridsvärn (L1987:3188)

Militäranläggning, bunker, 4x4 m och 1-1.5 m h. Ingång i S.

Stridsvärn (L1951:2926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2013:3297)

Stridsvärn?, 3 m diameter och 0,5 m dj. Enstaka stenar i kanten och botten, 0,3-1 m st.

Stridsvärn (L1975:5566)

Stridsvärn, 10x8 m (N-S), av betong. 2 ingångar 1x1 m st, med luckor av järn. Värnet är övertäckt med jord och sten, intill 1,5 m h. Kraftigt övertorv...

Stridsvärn (L2022:4413)

Stridsvärn i betong. Ingående i Skånelinjen: stridsvärn nr 1857, av typen Ksp V.

Stridsvärn (L1950:2744)

Bunker, kvadratisk, 2x2 m (NV-SO) med gång i V ledande till bunkerns norra hörn. Nedgrävd i marken, ca 1,5 m djup. Kallmurad, nu utan tak. Kanter och ...

Stridsvärn (L2020:7790)

Skyttevärn, runt, 8 m i diam och 0,6 - 1 m högt. Bestående av en cirkel formad stenvall av sprängsten. I Ö delen är väggen av fast berg. På insidan fi...

Stridsvärn (L1937:8971)

Skyttevärn, 4x2,5 m, bestående av en bågformig vall, 1 m br och 0,4-0,5 m h, kring en grop, 2x1,5 m och 0,5 m dj.

Stridsvärn (L2014:715)

Bunker av betong, 18x3-6 m (Ö-V), ursprungligen ca 25x8-18 m (N-S), bestående av två i vinkel hopbyggda liggande halvcylindriska delar enligt skiss i ...

Stridsvärn (L2022:6292)

Skyttevärn, rektangulärt, 3,5x2,5 m (Ö-V) och 1,4 m dj. Inrasade kanter och en del ris i botten. På ömse kortsidor om gropen är en vall, ca 5 m l, 1,5...

Stridsvärn (L2007:4538)

1) Värn, ovalt ca 2x4 m st och 0.5 m dj. I N kantvall, 1-2 m broch 0.3-0.5 m h.Ca 15 m VSV om nr 1 är:2) Värn, runt ca 1.5-2 m diam, omgivet av jord- ...

Stridsvärn (L1982:2423)

Skyttevärn, bågformat, 8x1-3,5 m (VNV-ÖSÖ). Stenvallen är 0,6-1,6 m br och 0,4-0,8 m h, av 0,2-0,7 m st stenar. I VNV bildar 3 stenblock, 1,5 m st en ...

Stridsvärn (L2013:3236)

Stridsvärn, 3 m diameter och ca 1 m dj, med cementerad mur i Ö-S, 0,5 m br, av 0,2-1 m st stenar. Övriga begränsningar är berghäll.

Stridsvärn (L1984:6899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2020:501)

Skyttevärm 15 m i diam och 1,5 - 2 m dj omgiven av vall 3 - 4 m bred och 0,4 - 0,6 m h med ingång i Ö ca 2,5 m bred. Runt värnet är 3 gropar med okänd...

Stridsvärn (L1975:7029)

Stridsvärn. Bunker med ingång mot N och tre fönsterluckor mot NNV, V, SSV på kustremsan av Gotlands västkust. Värnets storlek är ca 5,05x4,20 m (V-Ö)....

Stridsvärn (L1984:7676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2014:9085)

1) Värn, kvadr. 4,5x4,5 m (NÖ-SV), bestående av vallar, 0,6-0,8 mbr och 0,4-0,6 m h av kallmurade, skarpkantade stenar, i regel0,2-0,5 m st. I Öhörnet...

Stridsvärn (L1945:1717)

Bunker, 6 m diam och 2 m h, av betong. Skytteglugg i NNÖ. Helt övermossad.

Stridsvärn (L1945:1471)

Stridsvärn, 1,5x1,2 m (NÖ-SV) och 1,2 m dj, bestående av betongplattor, ingrävd i jordhög, ingång i SÖ.

Stridsvärn (L1978:8768)

Skyttegrav 22 m l (Ö-V), bestående av ett 1,2-2 m br, 1-1,2 m dj dike med längs norra sidan ett övertorvat, 2-3 m br, 0,8 m h bröstvärn. Skyttegraven...

Stridsvärn (L2005:6610)

Bunker, 5x5 m, med löpgrav, 16 m l och 2 m br, av 0,5-0,9 m st stenar. (RAÄ dnr 321-528-2009).

Stridsvärn (L2002:9393)

Skyttevärn, 7x2 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m dj. Den västra delen närmast rund. Nedgrävd i skrotstensvarp. Byggdes på 1940-talet. (Annan Inventering 2016, ...

Stridsvärn (L2022:2588)

Värn, 5X4 m och ca 0,5 m dj. Grävt värn. Vattenfyllt. Av samma typ som övriga grävda värn i området.

Stridsvärn (L1975:6879)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L1982:8079)

Stridsvärn, 3x0,5 m och 0,5 m h, bestående av en bågformad vall av sten. Vallen är uppbyggd av 0,3-0,5 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-3174-2017)

Stridsvärn (L2006:7053)

Skyttevärn?, rektangulärt, 4x3 m (NNÖ-SSV) bestående av tvåstensatta kanter 0.3 m br och 0.3 m h av 0.3-0.5 m st delvisövermossade stenar. Stenarna är...

Stridsvärn (L1978:9361)

Kulsprutevärn, betong, ca 6 x6 m, intill 3 m h. På södra sidan ingång, utanför vilken är en 8 m l, 1,6 m h skyddsvall av betong. Värnet är plomberat ...

Stridsvärn (L2007:6974)

Skyttevärn, hästskoformat, 3x2.5 m (N-S), av 0.2-0.9 m st stenar,med öppning mot S. Några stenar har rasat ner.

Stridsvärn (L1945:1723)

Stridsvärn, rektangulärt, 10 x 5 meter stort (Ö-V) och 0,3-2,5 meter högt. Gräsbeväxt.

Stridsvärn (L1945:8976)

Stridsvärn, ovalt, 5x4 m (N-S) och 0,8 m h, bestående av en jordvall och två betongelement. Jordvallen är hästskoformig, 5x4 m (N-S) och 0,8 m h. Ned...

Stridsvärn (L2020:9568)

Stridsvärn, 5.4 m l (V-Ö) bestående av 5 stenar 0.5-0.8 m och 2 stenar 0.15-0.25 m som arrangerats i en svagt böjd rad anslutande till två större, nat...

Stridsvärn (L1937:8946)

Skyttevärn, nästan helt ingrävt i brant sluttning, närmast runt, 12 m diam, bestående av en närmast halvcirkelformig vall, 4-5 m br, kring en rund gro...

Stridsvärn (L1937:8358)

Värn, 7x5 m, bestående av en bågformad jordvall, 1-2 m br och 0,1-0,4 m h, kring en grop, ca 4x3 m och 1 m dj, med ingång i NV.

Stridsvärn (L2012:7670)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2020:7138)

Stridsvärn, rekt, 2 x 2 m och 0,6 m djupt. I NV och SÖ är 2 jordhögar omedelbart vid gropens kant, 2 m i diam och 0,3 m höga. I SÖ är en nedgrävd ingå...

Stridsvärn (L2005:7027)

Värn, 3 m l av 0,3-0,5 m st stenar. (RAÄ dnr 321-2131-2008)

Stridsvärn (L2005:8627)

Stridsvärn, 2x1 m (NV-SO) och 0,2 m dj. Kring kanten är en vall,1 m br och 0,2 m h. I N är förbindelsevärn, 4x1 m och 0,4 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-846-201...

Stridsvärn (L2022:4352)

Grävda värn (3 st), 2–3 m x 1–1,5 m stora och som mest 0,5 m djupa. Den uppskottade jorden ligger som vallar söder om groparna. Något osäkert om värne...

Stridsvärn (L1937:9981)

Löpgrav, 15 m (huvudriktning Ö-V) Bestående av en zig-zagformig nedgrävning intill 1 m dj och 1 - 2 m br. I Ö avslutas den med en rektangulär grop 4 x...

Stridsvärn (L1984:4097)

Skyttevärn ca 7 m i diam, 0,6 m dj. Runt värnet är en vall, ca 0,2-0,3 m h.

Stridsvärn (L2007:4476)

Område med värn, ca 260x30-50 m st (NÖ-SV), bestående av 5 värn.Av värnen är 2 ca 15-25 m l, anlagda som en parvis resp. enkel grop,ca 2-4 m diam, 0.2...

Stridsvärn (L1945:1448)

Stridsvärn, runt, 10 m diam och 0,4-0,6 m h, bestående av sten och jord. I mitten är en grop, 1,5x1,5 m och 0,3-0,3 m dj.

Stridsvärn (L1998:9107)

Stenmur, 130 m l (NÖ-SV), 2 m br och 1 m h. Övertorvad med i SÖsidan talrika stenar, i regel 0.2-0.4 m st. Den SÖ delen avstenmuren är lodrät, den NV ...

Stridsvärn (L2021:8932)

Skyttevärn, 4,5x2 m (Ö-V), bestående av en grop och en vall. Gropen är 1,5x0,5 m (Ö-V) och 0,5 m djup, med bottenplan 1x0,5 m. Gropen omges i V-N-Ö av...

Stridsvärn (L2013:9886)

Stridsvärn, 3x2 (Ö-V), 1,5 m h, med betongkassun och gjuten gång in. Omsorgsfullt utformad. Framkom vid en arkeologisk utredning 2018. (RAÄ-2018-1755)

Stridsvärn (L2022:4951)

Stridsvärn, bestående av en svagt krökt övertorvad stenvall, 8 m l (NV-SO), 1-1,6 m br och 0,3-0,7 m h. Vallen är en skalmurskonstruktion i NV-V, uppb...

Stridsvärn (L1945:4384)

Stridsvärn, runt, 2 m diam, bestående av en grop, 1m diam och 0,6 m dj. I S-V en vall av sten, 0,1 m h. Kallmurad förstärkning av ravinkanten.

Stridsvärn (L1988:8799)

Röjningsrösen och sentida stridsvärn, förstörda och borttagna.Vid 1967 inventering fanns på platsen röjningsrösen,avbaningshögar samt ett par sentida ...

Stridsvärn (L1943:7192)

Skyttevärn, bestående av en bågformad vall, ca 20 m l (NV-SÖ), 1-6 m br och 1-1,5 m h, av jord och sten. Fronten är mot NÖ. Innanför vallen finns ett ...

Stridsvärn (L2015:1013)

Försvarsanläggningar, tillsammans bildande en ca 800 m lspärrlinje mellan Prästfjärden och Höggarmsfjärden med front motNV. Linjen består av 14 separa...

Stridsvärn (L1978:5117)

Pansar- och kulsprutevärn, närmast triangulärt, inbyggt i berget med endast två synliga sidor, 5 respektive 7 m sida (N-S och Ö-V) och 1,7 m h, byggt ...

Stridsvärn (L1936:1074)

Skyttevärn oval 3,5 x 3 m (Ö-V) bestående av en kallmurad vall 0,4 - 0,6 m bred och 0,2 m h som omger en grop 2 x 1,3 m stor och 0,3 m dj.

Stridsvärn (L1937:2824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1945:6735)

Stridsvärn?, närmast ovalt, 4x3 m (Ö-V). Värnet består av en grop, 2x2 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Gropen har ett rektangulärt bottenplan, 0,8x0,7 m (ÖSÖ-VN...

Stridsvärn (L2017:9237)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 5 m diam och 0,4-0,6 m h. Övertorvad med i yta och kant 0,1-0,5 m st och delvis lösa stenar, i övrigt ...

Stridsvärn (L2005:6629)

Bunker, 3x3 m st och 1,2 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Löpgrav. (RAÄ dnr 321-528-2009).

Stridsvärn (L2004:1318)

Skyttevärn/pjäsvärn, bestående av en svagt v-formad vall riktad mot NV, 10 m l (NÖ-SV), 2 m br och intill 0,5 m h av jord/sand. Mot S och intill vall ...

Stridsvärn (L2014:1710)

Skyttevärn, närmast kvadratisk, 6 m sida, (NV-SÖ). Värnet äruppbyggt av 1-2 m h stenväggar. Bland stenarna är flera ruttnakluvna stockar. Ca 100 mNÖ ä...

Stridsvärn (L1938:7994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1992:6554)

Område med skyttevärn, ca 60x45 m (NV-SÖ). Vid arkeologisk utredning år 2005 påträffades 5 stridsvärn bestående av 4 närmast rektangulära gropar, 1,2-...

Stridsvärn (L2013:4971)

Skyttevärn, ca 6 m i diam och 0,5 m dj. Mittgrop, 3,5 m diam, valliknande kant, ca 1 m br och 0,3 m h. Gropen är fylld med diverse skräp. Påträffad vi...

Stridsvärn (L1982:2421)

Skyttevärn, 6,5x4,5 m (NV-SÖ). I NÖ kanten ett stenblock, 2 m st. På båda sidor åt SV utgår stenvallar, 1,5 m br och 0,5-1,3 m h, av 0,4-0,7 m st sten...