Stridsvärn

Riksantikvarieämbetets definition: En mindre befästning som skall skydda soldaterna vid eldgivning.
Stridsvärn (L1951:2761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1982:2389)

Grop, rektangulär, 4x2 m (NNÖ-SSV) och 1,8 m dj. Runt kanten en vall, 1,5 m br och 0,3 m h.

Stridsvärn (L1975:4696)

Skyttevärn, runt, 3,5 m diam och 1,2 m dj, av 0,3-0,5 m st kalk- och gråstenar. Enligt uppgiftslämnaren skall det vara rester av en väderkvarn.

Stridsvärn (L1999:5468)

Skjutvall med markörgrav i SV änden av en f.d. skjutbana.

Stridsvärn (L2020:524)

Skyttevärm ovalt, bestående av en grop 3 x 2,5 m (NÖ-SV) och 1 m djup. Värnet troligen anlagt under perioden 1939 - 1945.

Stridsvärn (L2014:2140)

Skyttevärn, bågformigt, 50x5-8 m (NÖ-SV), bestående av 1 skyttevall med två tvärmurar samt 1 vallgrav med löpgrav. Vallen är ca 50 m l (NÖ-SV), 3-4 m ...

Stridsvärn (L1983:4640)

Skyttevärn, uppgift om enligt tidigare inventering.

Stridsvärn (L1937:8391)

Värn, oregelbundet, 5x4 m, bestående av en 1,5-2 m br och 0,1-0,7 m h halvcirkelformad jordvall kring en 3x1 m st och 0,7 m dj grop.

Stridsvärn (L1978:8146)

Kulsprutevärn, betong, inklätt med sten., 14x14 m, intill 2 m h. Värnet har två skjutöppningar mot S resp. SO samt ingång i NV. Värnet är förseglad me...

Stridsvärn (L2005:6612)

Bunker, 3x3 m st och 1,2 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Löpgrav i N. (RAÄ dnr 321-528-2009).

Stridsvärn (L1959:5748)

1-6) Stridsvärn, enligt uppgift på ortofotot från 1979 årsinventering.

Stridsvärn (L2013:4584)

Skyttevärn, 16x4 m (NÖ-SV) bestående av i N en vall 2-3 m br och 0,6 m h samt SÖ därom en vallgrav, 1-1,5 m br och 0,7 m dj, nu vattenfylld. Kallas "F...

Stridsvärn (L2022:6184)

Skyttevärn, bestående av jordvallar, 3 m br och 0,3-0,5 m h . Innanför vallarna är en grävd oregelbunden vattenfylld försänkning. Ingång i Ö.

Stridsvärn (L2022:6292)

Skyttevärn, rektangulärt, 3,5x2,5 m (Ö-V) och 1,4 m dj. Inrasade kanter och en del ris i botten. På ömse kortsidor om gropen är en vall, ca 5 m l, 1,5...

Stridsvärn (L1945:1471)

Stridsvärn, 1,5x1,2 m (NÖ-SV) och 1,2 m dj, bestående av betongplattor, ingrävd i jordhög, ingång i SÖ.

Stridsvärn (L1982:8060)

Stridsvärn, bestående av en bågformad vall av sten, ca 3x0,5 m och 0,5 m h i SV. Vallen är uppbyggd av 0,2-0,3 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-3174-2017)

Stridsvärn (L2017:2483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2017:6182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2021:761)

Bunker, kvadratisk, ca 3-3,5 meter i sida. Öppning mot söder, tak saknas, runt murarna är upplagt kraftiga jordvallar.

Stridsvärn (L2005:8662)

Stridsvärn, 2x2 m och 0,2 m dj. Kring kanten är en vall,1 m br och 0,2 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-846-2012)

Stridsvärn (L2013:1746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2007:2769)

Värn, närmast runt, ca 2-3 m diam och 0.2-0.3 m dj. Omgivet avkantvall.Ca 15 m V om nr 1 är:2) Värn, närmast runt av utseende som ovan.K: Troligen frå...

Stridsvärn (L1951:6055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1955:909)

1) Skyttevärn? kallmur gående i en halvcirkel ca 7 m l 1 m br ochintill 0,7 m h. Ca 35 m Ö om 1 är: 2) Skyttevärn? kallmurgående i en halvcirkel 5...

Stridsvärn (L1975:7397)

Bunker, 5x4 m (NV-SÖ) och ca 2 m h. I betong. Fönsterluckor i NV, ingång i SÖ.

Stridsvärn (L1937:9983)

Skyttevärn, bestående av en sandvall som omger en timrad innervägg. Sandvallen är 6 m i diam och 1 m h. Inninför sandvallen är en delvis synlig sexkan...

Stridsvärn (L1938:8325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1945:1720)

Skyttevärn, 5 m diam och intill 1,2 m h, bestående av jord och sten. I mitten är en grop, 2x2 m och intill 1,1 m dj.

Stridsvärn (L1975:5566)

Stridsvärn, 10x8 m (N-S), av betong. 2 ingångar 1x1 m st, med luckor av järn. Värnet är övertäckt med jord och sten, intill 1,5 m h. Kraftigt övertorv...

Stridsvärn (L1975:6876)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L2017:7066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1981:7871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1938:7799)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1943:7960)

Skyttevärn, lätt bågformat, ca 18 m l (NV-SÖ), ca 4,5 m br och 1 m h. (Revideringsinventeringen 2013) - - - Förstagångsinventeringen 1952: Skans, bef...

Stridsvärn (L1984:4084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1975:8744)

Observationsvärn, ca 10 x 8 m (NV-SÖ) och ca 3 m h, bestående av en betongkonstruktion med två öppningar mot N. (RAÄ nr. 3.4.2-373-2013)

Stridsvärn (L1990:5152)

1) Löpgrav, 80 m l (NNV-SSÖ), bestående av, 1 vall och 1vallgrav. Vallen är, 0.3-0.5 m h och 1.5-2.5 m br. Vallgravenär, 0.3-0.5 m dj och 1.5-2 m br.1...

Stridsvärn (L2019:2772)

Skyttevärn, 35×5 m (NÖ-SV), bestående av en vall och en skyttegrav. Vallen, i NV, är 35 m l, 1-2,5 m br och 0,4-0,9 m h, med lodrät kallmurad insida a...

Stridsvärn (L1999:5307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1982:2819)

Skyttevärn, 4x2 m (Ö-V), bestående mot S av en bågformat vall, 4 m l, 0,5 m br och 0,8 m h. Intill åt N en grop, 3x1-2 m (Ö-V) och 1 m dj.

Segersnäs, Stridsvärn (L1996:2555)

Skjutvall, 25 m l (NNV-SSÖ till NÖ-SV) intill 2.5 m br och 0.4 -0.5 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.1 - 0.4 m st. Ivallens NÖ ände är ett ...

Stridsvärn (L1936:1825)

Bunker, 2 x 2 m ingjuten i brant bergssida och utvändigt klädd med sten. På toppen sticker en skorsten av plåt upp från taket.

Stridsvärn (L1984:6899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2014:891)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2021:24)

Stridsvärn, rektangulär, 6x4 m. (N-S) av stenar. Kallmurad stenhägnad, ca. 0,2-0,5 m h och bestående av 0,1-0,6 m st stenar, öppning från Ö där stenhä...

Stridsvärn (L1941:5604)

Skyttevärn, utmed 130 m l sträcka (Ö-V). Värnet ugörs av en vall, intill 3 m br och 0,8-1 m h. På vissa ställen S om vallen är utbyggnader intill 8 m ...

Stridsvärn (L1987:3364)

Militäranläggning, bunker, 4x4 m st och 1.5 m h. Ingång i S.

Stridsvärn (L1937:8339)

Värn, runt, 7 m diam, bestående av en vall, 2-3 m br och 0,1-0,3 m h, kring en grop, 2,5x2,5 m och 0,5 m dj.

Stridsvärn (L1982:2218)

Grop, rund, 4 m diam och 1,8 m dj. Plan botten. Runt gropen är en vall, 1-1,5 m br och 0,2-0,5 m h.

Stridsvärn (L1936:314)

Skyttevärn, ca 16x10 m, (Ö-V), bestående av en grop och ett dike. Gropen är oregelbunden, närmast kvadratisk, ca 3,5 m (N-S), och 0,7 m dj. Omges stäl...

Stridsvärn (L1936:1691)

Stridsvärn 4 x 1,5 m (NV-SÖ) och 3 m h. De två väggarna består av naturliga klippor med ett tak och ingång av cement. Dörrkarm av trä. Inne i värnet ä...

Stridsvärn (L2019:7653)

Skyttevärn, runt, 6 m i diameter och 0,3–1,0 m högt (högst i S), bestående av en ca 2 m bred vall som omger en grop, vilken är 2 m i diameter och 0,5 ...

Stridsvärn (L2015:1176)

Försvarsanläggningar, tillsammans bildande en ca 800 m lspärrlinje mellan Prästfjärden och Höggarmsfjärden med front motNV. Linjen består av 14 separa...

Stridsvärn (L2002:2911)

1) Skyttevall, rest av, ca 80 m l (ÖNÖ-VSV), 5-6 m br och 0.5 mh. S om och längs med vallen är ett dike, 1-2 m br och 1.5 m djfrån vallens krön. S sid...

Stridsvärn (L1975:6877)

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och ...

Stridsvärn (L1975:5107)

Bunker, 5 x 4 m (ÖNÖ-VSV), 2 m h (mot havet). Nedgång med plåtlucka i VSV.

Stridsvärn (L2014:332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1937:8821)

Skyttevärn, 4x3 m, bestående av en bågformig vall, 1-1,5 m br och 0,3 m h, kring en grop, 1,5x1 m och 0,5 m dj.

Stridsvärn (L1959:1472)

Markörgrav/skyttevärn?, rektangulär, 8 x 3 m (Ö-V) och 1,6 m dj. Längs den S kanten är en jordvall, 1 m br och 0,2 - 0,3 m h.

Stridsvärn (L2014:1188)

Skyttevärn, 9 m l (NNÖ-SSV) och 5 m br, bestående av en vall och en vallgrav. Vallen, i Ö, är 9 m l, 2,5 m br och 1 m h, med lodrät insida av både nat...

Stridsvärn (L1982:2216)

Grop, rund, 2,5 m diam och 0,9 m dj. Runt kanten en vall, intill 1 m br och intill 0,1 m h.

Stridsvärn (L1975:5133)

Bunker, oval, 8 x 5,5 m (N-S) och intill 3 m h, med järnlucka i S och rökgång.

Stridsvärn (L2020:8297)

Stridsvärn, rektangulärt, 3x2 m (NNO-SSV) och 0,7 m dj. Vall kring kanten, 1 m br och 0,1m h.

Stridsvärn (L1937:8946)

Skyttevärn, nästan helt ingrävt i brant sluttning, närmast runt, 12 m diam, bestående av en närmast halvcirkelformig vall, 4-5 m br, kring en rund gro...

Stridsvärn (L1938:8393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1987:3463)

Stridvärn. Skyttevärn, av armerad? betong, 4x4 m st och 1.5-1.8 m h. Ingång i S.

Stridsvärn (L2002:9393)

Skyttevärn, 7x2 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1,5 m dj. Den västra delen närmast rund. Nedgrävd i skrotstensvarp. Byggdes på 1940-talet. (Annan Inventering 2016, ...

Stridsvärn (L2015:1164)

Försvarsanläggningar, tillsammans bildande en ca 800 m lspärrlinje mellan Prästfjärden och Höggarmsfjärden med front motNV. Linjen består av 14 separa...

Stridsvärn (L1937:8933)

Värn, 13x11 m, med 1-3 m br och 0,5 m h jordvallar kring och mellan en större och två mindre gropar. Den större gropen i mitten, en nedsänkt rund yta,...

Stridsvärn (L2005:6996)

Bunker, 3x3 m st och 1,2 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Löpgrav i N. (RAÄ dnr 321-528-2009).

Stridsvärn (L1959:9546)

1-6) Stridsvärn, enligt uppgift på ortofotot från 1979 årsinventering.

Stridsvärn (L2014:1139)

Skyttevärn, 32x5-11 m (NV-SÖ), bestående av vall med tvärmur och vallgrav. Vallen är 35 m l, 2 m br och 0,6-1 m h, med lodrät insida av naturlig och t...

Stridsvärn (L1955:985)

1) Skyttevärn? kallmur gående i en halvcirkel ca 7 m l 1 m br ochintill 0,7 m h. Ca 35 m Ö om 1 är: 2) Skyttevärn? kallmurgående i en halvcirkel 5...

Stridsvärn (L1936:1075)

Skyttevärn oval 3,3 x 3 m (NÖ SV) bestående av en kallmurad vall 0,5 m bred och 0,2 m h som omger en grop 1,5 x 1,2 m (NÖ SV) och 0,3 m dj. I NÖ ligge...

Stridsvärn (L2020:9568)

Stridsvärn, 5.4 m l (V-Ö) bestående av 5 stenar 0.5-0.8 m och 2 stenar 0.15-0.25 m som arrangerats i en svagt böjd rad anslutande till två större, nat...

Stridsvärn (L2020:10910)

Bunker, insprängd i berget. Synligt ovan mark endast genom ingången mot NÖ. Anlagd 2:a världskriget.

Stridsvärn (L2020:6374)

Skyttevärn halvcirkelformat ca 6 m i diam och 0,9 m h bestående av en jordvall. Från värnet har man uppsikt mot vägen till Norge.

Stridsvärn (L1992:6554)

Område med skyttevärn, ca 60x45 m (NV-SÖ). Vid arkeologisk utredning år 2005 påträffades 5 stridsvärn bestående av 4 närmast rektangulära gropar, 1,2-...

Stridsvärn (L1947:3529)

Stridsvärn i form av skyttevärn, 12x6 m (NÖ-SV), bestående av en grop, 1,5x2 m och 1 m dj, med förbindelsegång i Ö, 8 m l, 1 m br och intill 0,4 m dj....

Stridsvärn (L2021:4107)

Skyttevärn, 7X6 m. Med anslutande grävd gång 2 m l, 1 m br och intill 1,5 m dj. Ena sidan av värnet är grävt mot ett parti berg i dagen.

Stridsvärn (L2007:2080)

Värn(?), totalt 5 m diam, gropen är 3 m diam och 0.7 m dj. Spetsigbotten. Kring kanten en vall, 1 m br och 0.3 m h. Beväxt med ettflertal mindre ungta...

Stridsvärn (L2013:447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1935:4009)

1) Värn, bågformig uppläggning av stenar, 5 m l (NÖ-SV), 1.5 m broch 1 m h, av kallmurade stenar, 0.2-0.8 m l. 3.5 m NV om nr 1 är2) Grund av skyddsku...

Stridsvärn (L2005:8627)

Stridsvärn, 2x1 m (NV-SO) och 0,2 m dj. Kring kanten är en vall,1 m br och 0,2 m h. I N är förbindelsevärn, 4x1 m och 0,4 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-846-201...

Stridsvärn (L2005:6605)

Bunker, 3x3 m st och 1,2 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Löpgrav i N. (RAÄ dnr 321-528-2009).

Stridsvärn (L2007:4324)

Område med värn, ca 200-1050x50-900 m st (NNV-SSÖ), bestående avminst 90-100 värn med diverse grop- och vallanläggningar. Av värnen ärca 12 byggda som...

Stridsvärn (L2007:5643)

1) Torplämningar, bestående av husgrund, 10x7 m (N-S) medspismursrösen. Beväxt med höga granar och tallar samt belamradmed ris. 50 m Ö därom är källar...

Stridsvärn (L2014:1518)

Skyttevärn, rest av, 15x4 m (NV-SÖ). Vallen, i NÖ, är 12 m l, 3 m br och 0,6-1 m h av jord och delvis stensatt insida. Vallgraven är 14 m l, 1 m br oc...

Stridsvärn (L2022:6293)

Skyttevärn, rektangulärt, 3x1,6 m (Ö-V) och 0,7 m dj. (Mycket ris i botten av gropen, sonden går lätt att sticka ner ytterligare 0,6 m). I N kanten är...

Stridsvärn (L1978:9337)

Kulsprutevärn, betong, ca 8x8 m, intill 2,5 m h. På den östra sidan är ingång, utanför vilken är en 10 m l, 1,6 m h skyddsvall av skrotsten. Värnet ä...

Stridsvärn (L1937:8399)

Värn, 4x3 m, bestående av en bågformad jordvall, 1-2 m br och 0,4 m h, kring en grop, ca 2x1 m och 0,5 dj, med ojämn botten. Ris på lämningen.

Stridsvärn (L2013:9890)

Stridsvärn med bunker?, ca 10x7 m st och intill 2,5 m h. Kallmurad fot, betong i väggarna som täckts av jord och stenmassor. Ingång upptill, ca 1x1 m ...

Stridsvärn (L1937:8411)

Skyttevärn, 6 m diam, bestående av en bågformad vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m h, kring en grop, 4x2,5 m och 0,7 m dj, något L-formad. I gropen är myc...

Stridsvärn (L1949:2700)

Skyttevärn, rektangulärt, 2x1,5 m (NNÖ-SSV). Omges av vall, 1 m br och 0,5 m h.

Stridsvärn (L2013:5784)

Skyttevärn, 10 m l och 0,8 m br, intill 0,9 m h, bestående av enkelrad av stenblock, 0,8-1,2, m st (RAÄ dnr 321-3146-2009).

Stridsvärn (L1972:3388)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L1982:1992)

Stridsvärn, rund, ca 4 m diam och 0,70 m dj. En jordvall, ca 1,5 m br och 0,3 m h, är upplagd runt om anläggningen. Lämningen är delvis täckt av ris. ...

Stridsvärn (L1965:9130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stridsvärn (L2014:8467)

1) Värn, halvcirkelformat 3x2 m (NNV-SSÖ) bestående av en vall avdelvis kallmurade stenar 0,3-0,6 m br och 0,2-0,5 m h av 0,1-0,8m st stenar (vanlige...

Stridsvärn (L1978:8323)

Kulsprutevärn, betong, ca 9 m diam, intill 2,5 m h. Den västra sidan är inkädd med gatsten. Värnet ingår i Karlskrona fästnings yttre försvarslinje.