Fartygs-/båtlämning

Riksantikvarieämbetets definition: Farkost som förolyckats, övergivits eller sänkts.
Fartygs-/båtlämning (L2013:4992)

Av sonarbilden att döma är detta ett tydligt skeppsvrak. Vraket ser ut att vara ganska eroderat, möjligen kan man urskilja nspanttoppar på sonarbilden...

Fartygs-/båtlämning (L1982:3099)

Övrigt: På platsen anlades sedemera småbåtshamnen. Platsen innanför vraket muddrades upp och muddermassorna lades utanför båtplatserna som vindskydd f...

Fartygs-/båtlämning (L2012:69)

Fartygslämning, ca 24,9 m l och 9 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 2,5 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverke...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5941)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Briggen TUNESEREN, 1868-11-22. Bärgningar: Delvis.

Fartygs-/båtlämning (L2022:10140)

Vrakplats för liten båt, på ett djup av 1,3 m, uppgift från sonarundersökning 2012–2015.

Fartygs-/båtlämning (L1982:3153)

Fartygslämning, 7m längd. Bestående av en kölstock, 3-4 bordplankor och 2-3 spant.

Fartygs-/båtlämning (L2023:4594)

Fartygslämning, synlig på sjökort.

Fartygs-/båtlämning (L1955:2375)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2012:568)

Fartygslämning, ca 2 m l och 0,7 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 0,5 m. Objektet påträffades 2017-04-05 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1778)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1960:5413)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Motorskonerten MARGIT, 1930-04-23. Händelseförlopp: Ligger antagligen på 13 m djup., Sjönk efter grundstötning.

Fartygs-/båtlämning (L1982:3186)

Status: Nerbrunnen till vattenlinjen. Händelseförlopp: Fartyget har använts som gäststuga vid ett sommarnöje vid Jungfruhamn, Kvicksund. Hon slet sig ...

Fartygs-/båtlämning (L2012:47)

Fartygslämning, ca 16,7 m l och 4 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 0,8 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverke...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4168)

Bärgning: Vraket lokaliserades med side scan sonar av dykargruppen Ocean Discovery inom deras projekt Öländsk marinarkeologisk inventering. Vraket har...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4098)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4433)

Status: Vraket är ett större träfartyg som delvis nedsjunket i lerbotten (status 1999). Det finns uppgifter som säger att vraket vid Jobskär kan vara...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5414)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Ångfartyget NN, 1874-04-03. Händelseförlopp: Grundstötte och sjönk på ca 20 meters djup i tjocka och hård SV-lig v...

Fartygs-/båtlämning (L2022:4395)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen MANLIGHETEN, 1849-09-25. Last av järn.

Fartygs-/båtlämning (L2022:9823)

Ett objekt som lokaliserats med side scan sonar och som ser ut som en rektangulär fartygslämning, trolig fyrkantspråm. Ligger på cirka 5 meters djup. ...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6412)

Historik: Fartyget kom flott och bogserades till Kappellshamn. 2 man omkom.

Fartygs-/båtlämning (L2013:6739)

Två grunt liggande och nedbrutna fartygslämningar. I och med att botten som fartygslämningarna vilar på utgjordes av sprängsten, samt genom att Hästh...

Fartygs-/båtlämning (L2022:3996)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Slupen Hoppet, 14 oktober, ovisst år.

Fartygs-/båtlämning (L2013:3713)

Fartygslämning: Lastångfartyg Historik: 1882 byggd av Kish, Bolds & Co, Sunderlandet. 1882-09-07 levererad till Thomas Kish & Co, London med namnet ...

Fartygs-/båtlämning (L2005:7662)

Möjlig fartygslämning 12,5x4 meter.

Fartygs-/båtlämning (L2005:7012)

Vid en utredningen år 2004, som omfattade ett ca 7 500 kvadratmeter stort vattenområde, framkom tre tidigare okända fornlämningar: Arvika 225 och 226,...

Fartygs-/båtlämning (L1987:8109)

Fartygslämning, uppgift om. Imanta, en lettisk ångare bygd 1903, minsprängdes 1939-09-04 utanför Falsterbo rev, SO från fyrskeppet.

Fartygs-/båtlämning (L1940:2555)

Status: Av vraket återstår enbart botten och spant. Vraket mäter 10,3 x 3 m (status 1983). Övrigt: Fartyget omnämns som "motorjakt". Händelseförlopp: ...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4157)

Händelseförlopp: 1975 bogserades Hellevi till Flottvikens utlopp där Sigtuna brandkår brände ner henne. Hellevi sjönk utbränd i Flottvikens utlopp. St...

Fartygs-/båtlämning (L1960:6045)

Status: Botten är kvar av fartyget. Före 1975 var pråmen hel och stod på strandkanten (status 1997).

Fartygs-/båtlämning (L1955:5981)

Fartygslämning, trolig livbåt eller landstigningsbåt, ca 24 m l och 7,5 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 3,5 m. Objektet påträffades 2015-08-26...

Fartygs-/båtlämning (L1959:2888)

Vrak, efter ett ångfartyg som förliste efter kollision med ångfartyget Ellen. Relativt helt vrak, något nedsjunket i bottensedimentationen, hytter och...

Fartygs-/båtlämning (L2023:7852)

Ångbogseraren "Albert" med hemmahamn i Luleå, sprang läck utanför Timarksgrundet vid Åbyn. Albert bar last med kätting och var på resa från Åbyn till ...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4232)

Fartygslämning. Vrak efter ubåt från första världskriget. Fartygslämningen ligger på 106 m dj. Tornet är intakt med maskintelegraf, periskop, ratt och...

Fartygs-/båtlämning (L1987:6763)

Fartygslämning. Kölen är av bok. Invid bordläggningen ligger några plankor av ek. Garneringen är bättre bevarad än bordläggningen. Vraket förefaller h...

Fartygs-/båtlämning (L1934:4154)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2021:8223)

Fartygslämning, 1,3x0,6m, del av fartygslämning för två klinkbyggda båtar, bestående av delar till bord och reling, sammanfogat med handsmidda spikar...

Fartygs-/båtlämning (L1978:1913)

Status: Vrakdelar med kopparspik (status 1977)

Fartygs-/båtlämning (L1982:6130)

Fartygslämning? uppgift om. Enligt uppgift hade ett fartyg lastat med "kronans penningar" förlist. Platsen för förlisningen återfanns 1977. Fartyget å...

Fartygs-/båtlämning (L2022:10149)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en rektangulär fartygslämning, trolig fyrkantspråm. Lämningen ligger en kortsidan mot ytterligare en pråm...

Fartygs-/båtlämning (L1987:8113)

Fartygslämning, uppgift om. Jakt, förlist 1879-08-28 i storm. Besättningen räddades av en tysk ångare.

Fartygs-/båtlämning (L2008:201)

Status: Nerbrunnen till vattenlinjen (enl. uppg. 1897). Händelseförlopp: N. vind, fartyget strandade, brann ned till vattenlinjen och sjönk, Korsholme...

Fartygs-/båtlämning (L1986:2852)

Fartygslämning, uppgift om. Ca 22x6 m. Okänt trävrak. Lämningen är tydligt synlig på flygfoto på Eniro.se.

Fartygs-/båtlämning (L2008:230)

Status: Vraket är ca 20,6 m långt (utan bogspröt), 5,5 m brett och omkring 4 m högt. Skrovet och däcket är helt och i gott tillstånd. Skrovet är pinna...

Fartygs-/båtlämning (L2012:236)

Fartygslämning, ca 6,5 m l och 2,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 0,8 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverk...

Fartygs-/båtlämning (L1955:2470)

Händelseförlopp: NNV-lig vind. Hård kultje med klar luft. Felaktig navigering har uppgivits som anledning till grundstötningen. Omkring 3 distans S om...

Fartygs-/båtlämning (L2023:8394)

Fartygslämning, 7x2m (VSV-ONO). Kravellbyggd. Fritidsbåt (segelbåt).

Fartygs-/båtlämning (L1934:4165)

Fartygslämning, uppgift om storlek saknas. Uppgifter om Ubåt.

Fartygs-/båtlämning (L1987:6825)

Fartygslämning. "Kolholk", troligen uttjänt äldre segelfartyg, fylld med sten och sänkt som pir.

Fartygs-/båtlämning (L1934:4227)

Fartygslämning, ca 13x8 m. Påträffades vid sjömätning av Sjöfartsverket, år 2009.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1787)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonerten LOMMEN, 1832-04-25. Last av brädor, salt, kakelugnar.

Fartygs-/båtlämning (L2022:1729)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Fregattskeppet GROLLEN, 1783-09-07. Last av spiror, sparrar, brädor.

Fartygs-/båtlämning (L1955:2414)

Status: Spanten står upp, i övrigt är vraket ihopfallet. Det mäter ungefär 20 x 3 m. Virket är svartek (status 1965). Bärgning: Bärgat av militärens d...

Fartygs-/båtlämning (L2008:313)

Bärgning: Det har framkastats att vraket troligen skulle vara en bruksbåt, som har lagts att ruttna i den grunda viken. Man har även, utan framgång, ...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5741)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Motorsegelfartyget SANDHOLM, 1957-12-30.

Fartygs-/båtlämning (L2022:10437)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en rektangulär fartygslämning, ca 11x5 meter, trolig fyrkantspråm. Vattendjup: ca 15 meter.

Fartygs-/båtlämning (L1978:1713)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1960:5736)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. THOR, 1943-12-30.

Fartygs-/båtlämning (L2021:8186)

Fartygslämning. Gammal pråm, ca 15-20 m lång (VNV-OSO). Sticker upp cirka 0,5-1,0 meter över botten. Byggd av trä och sammanfogad med stålbeslag och b...

Fartygs-/båtlämning (L2013:8659)

Fartygslämning, ca 14,6 m l och 12,1 m br över största spridningen. Lämningen har ett uppstick på ca 1 m. Objektet påträffades 2017-05-20 vid sjömätni...

Fartygs-/båtlämning (L1940:4191)

Status: Nedbrutet vrak ca 5-6 meter brett. Längden är obestämbar. På vraket har iakttagits 5-6 spant vilka sitter på ett avstånd av ca 40 cm (status 1...

Fartygs-/båtlämning (L2013:6524)

Fartygslämning cirka 30x6meter. Vid arkeologisk förstudie i maj 2012 togs en sonarbild av fartygslämningen (Sjöhistoriska museet dnr. 616-2012-51).

Fartygs-/båtlämning (L2022:4038)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Andrietta Charlotta, 1863-10-31.

Fartygs-/båtlämning (L2012:120)

Fartygslämning, ca 5,3 m l och 1,7 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1 m. Objektet påträffades 2016-07-07 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverke...

Fartygs-/båtlämning (L1934:3908)

Fartygslämning, ca 16,2 m l och 4,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 3 m. Objektet påträffades 2015-03-16 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverk...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6715)

Historik: se även 731:004

Fartygs-/båtlämning (L1940:2557)

Fartygslämning: Ångfartyg Historik: Fartyget såldes 1899 till Ryssland och gavs namnet Johanna. I mars 1906 fördes hon över till det svenska rederiet...

Fartygs-/båtlämning (L2002:8915)

Fartygslämning, 6 meter lång och 1,7 meter bred. Lämningen är ca 0,65 meter hög. Lämningen påträffades av Sjöfartsverket vid bottenundersökningar i Vä...

Fartygs-/båtlämning (L2013:3941)

Status: Vraket är nedbrutet och består av utspridda delar och kraftiga timmer. Bland skeppstimret finns delar av skrovsidor, spant med bordläggning sa...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5682)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Jakten NORDEN, 1912-06-17. Händelseförlopp: SV bris med klar luft. Under kryssning kom fartyget för nära skäret Eng...

Fartygs-/båtlämning (L2013:4115)

Fartygslämning, 60x8,6x4 m (NV-SÖ). Motorfartyget Najade. I aktern finns reservstyranordning, förråd, på däck på styrbords sida ett mindre reservstoc...

Fartygs-/båtlämning (L2013:5107)

Händelseförlopp: 1935-12-07 kolliderade med ångaren Themis från Göteborg i Kodjupet, Resarö. Svanen fick skada på babordssida och sjönk på 17 m djup. ...

Fartygs-/båtlämning (L1935:4303)

Fyndplats för båt. Vid grävning av dike för vattenledningpåträffades lämningar efter en båt ca 1-1.5 m under markytan,en stor ekbåt troligen från Gävl...

Fartygs-/båtlämning (L2012:254)

Fartygslämning, ca 13,2 m l och 4,7 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1 m. Objektet påträffades 2017-05-14 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverke...

Fartygs-/båtlämning (L1992:6732)

Övrigt: Metalldelar fastnat i trål. Byggmaterial: Järn.

Fartygs-/båtlämning (L1996:6521)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1948:1075)

Förlisningsuppgift avseende lastångaren "Birgit" som sänktes av en U-båt år 1915 ( se vidare fliken Tradition)

Fartygs-/båtlämning (L1978:4768)

Fartygslämning. Träkonstruktioner och bl a del av reling, ca 5 m lång. Utspritt på delvis grunt vatten.

Fartygs-/båtlämning (L2013:5548)

Fartygslämning? Beskrivning saknas.

Fartygs-/båtlämning (L2022:4229)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Galeasen AMALIA ALBERTINA, 1858-10-29. Last av plank.

Fartygs-/båtlämning (L2005:6529)

Status: Bottnen nersjunken i sand. Spant sticker upp. Kölsvinet ur spår, men har förmodligen varit nedfällt i bottenstockarna. Roder finns intill vrak...

Fartygs-/båtlämning (L1955:2321)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1978:4813)

Fartygslämning

Fartygs-/båtlämning (L2022:10348)

Ett objekt som enligt sonarbilden ser ut som en rektangulär fartygslämning, trolig fyrkantspråm. Lämningen ligger i ett kluster bestående av ytterliga...

Fartygs-/båtlämning (L2022:10373)

Ett avlångt och vrakliknande objekt som lokaliserats med side scan sonar på ca 9 meters djup, ca 12 m lång.

Fartygs-/båtlämning (L2019:7004)

Uppgift om okänt fartygsvrak. Har utgjort del av den så kallade Artillerimöljen. Ska ha iakttagits då Mobiliseringskajen anlades. Var redan då svårt s...

Fartygs-/båtlämning (L1960:5803)

Status: Helt intakt vrak. Står kölrätt Händelseförlopp: Förliste på resa Slottsbron, Stockholm-Göteborg. Historik: Fartyget förbyggdes 1923 (Sveriges ...

Fartygs-/båtlämning (L1959:1850)

Fartygslämning, ca 22 m l och 6 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 2 m. Objektet påträffades 2014-04-20 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverket m...

Fartygs-/båtlämning (L1975:6742)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L1949:7869)

Fartygslämning bestående av 1 bottendel, ca 12x3.0-3,5 m och intill 0,5 m hög. Båten har en lådliknande konstruktion med kravellbyggd plan botten och ...

Fartygs-/båtlämning (L2012:201)

Fartygslämning, ca 8,4 m l och 2,8 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 2,5 m. Utstick i för och akter som ökar längden till ca 10 m. Objektet påtr...

Fartygs-/båtlämning (L1990:4958)

Vrakplats, mycket ungefärlig. Enligt Yngre Rollof skall vraket efter sarkofagskeppet ligga "ca 200 m från land vid Jeppa Glansas åladrätt dvs 3:e drät...

Fartygs-/båtlämning (L2013:3413)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2013:4167)

iTekStatus: Nedbrutet. Vrakrester utspridda över ett begränsat område. Status: Vraket är nedbrutet och delarna utspridda. Det förefaller vara från slu...

Fartygs-/båtlämning (L2013:3831)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fartygs-/båtlämning (L2022:10425)

Kravellbyggt fartyg, 35x8 meter, på 9,5 meters djup. Intakt roder med rormaljor av järn, bråspel i trä med järnkätting. Bogspröt finns kvar men är avb...

Fartygs-/båtlämning (L1959:2549)

Vrak, uppgift om.

Fartygs-/båtlämning (L1960:5410)

Arkivuppgift om fartygsförlisning. Skonerten NN, 1871-08-24. Kantrade och sjönk med man och allt 0,5 distans väster om Lökholmen, Vinga i orkanartad ...

Fartygs-/båtlämning (L1955:2368)

Bärgningar: Viss del av last vrak bärgat.

Fartygs-/båtlämning (L2013:5632)

Båtlämning? Framkom genom kartering med Side Scan Sonar, år 2010. (dnr 321-2468-2010).

Fartygs-/båtlämning (L1955:6510)

Fartygslämning, ca 16,2 m l och 4,7 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 1,5 m. Objektet påträffades 2015-02-21 vid sjömätning utförd av Sjöfartsve...