Gravhägnad

Riksantikvarieämbetets definition: Avgränsande konstruktion av jord eller sten kring förhistoriska gravar.
Gravhägnad (L1985:7689)

1) Stensättning, rund, 3 m diam och intill 0.2 m h. Delvisövermossad fyllning av 0.1-0.5 m st stenar. Ett flertal stenarär skarpkantade.I SÖ kanten be...

Gravhägnad (L1997:7813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1983:9293)

Gravhägnad, 80 m l (NV-SÖ) 1-1,5 m br och 0,4-0,7 m h av 0,5-1 m st stenar samt 2 m st block samt ett par mindre block. Hägnaden följer utmed den söd...

Gravhägnad (L1983:9428)

Gravhägnad, 100 m l (NÖ-SV) och 15 m l (Ö-V - N-S) 1-1,5 m br och 0,3- 0,8 m h av 0,2-0,9 m st stenar.

Gravhägnad (L2015:3339)

Gravområde, närmast runt, 70 m diam, bestående av 1 röse, 1stensättning och 1 gravhägnad. Röset (i SÖ delen) är 8 m diamoch 0,8 m h. Stenarna är i re...

Gravhägnad (L1985:912)

1) Stensättning, närmast rund, 3-4 m diam och 0.2-0.4 m h.Övermossad gles fyllning av 0.2-0.5 m rundade stenar. Omplockadoch utriven.I halvcirkel 3-10...

Gravhägnad (L1958:3525)

1) Stensättning, rund, 16 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med iytan enstaka till talrika 0,1-0,7 m st stenar av granit ochkalksten (vanligen 0,1-0,4 m ...

Gravhägnad (L2017:5086)

1) Stensättning, rund 5 m diam och 0,4 m h. Ställvis övermossadoch humusblandad fylling av 0,2-0,6 m st stenar, ytan gropig ochojämn. Tendens till kan...

Gravhägnad (L2004:2183)

Gravhägnad, undersökt och borttagen, bestående av 6 stensträngar, ca 6-32 m l, 1-3 m br och 0,3-1 m h, och flerradiga. Markfasta block har ingått. Ing...

Gravhägnad (L2015:8212)

1) Röse, 11 m diam 0,2-0,5 m hög. Fyllning av i allmänhet0,15-0,35 m stora stenar. Begränsningen oklar. I V delen är ensten rest 0,6 m hög i sentid (ä...

Gravhägnad (L2003:8728)

1. Stensättning, rektangulär, 6 m l (Ö - V), 5 m br och 0.4 m h.Kantkedja, 0.4 - 1 m h av 0.5 - 1 m st stenar. Ojämn fyllning,övertorvad. I mitten är ...

Gravhägnad (L1983:5075)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1983:2804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1985:1040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1979:7028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1983:9615)

Gravhägnad, totalt 90 m l, uformad (NÖ-SV - VNV-ÖSÖ -NÖ-SV), 2-3 m br och 0,5-1 m h av 0,2-0,9 m st stenar samt block 1-2 m st.

Gravhägnad (L1985:8335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1984:2912)

Gravhägnad, 24 m diam, bestående av en stenvall, 1,5-2 m br och 0,2-0,6 m h. Stenarna är i allmänhet 0,3-0,7 m st. Enstaka stenar är intill 2,2 m st. ...

Gravhägnad (L1941:7081)

Gravhägnad, oval, ca 36 x 24 m stor, 2-4 m bred av enkla och dubbla rader 0,3-18 m stora block, några kantställda, övervallad i NNÖ-NÖ. I SÖ ingår ett...

Gravhägnad (L2015:3197)

1) Röse, ursprungligen sannolikt ca 7 m diam och 0,7 m h. Detbestår av 0,2-0,3 m st stenar. SSÖ-hälften av röset är kastatutför en mindre brant S 25cg...

Gravhägnad (L1985:6857)

Gravhägnad, ca 125 m l, 1-3 m br och 0,5-0,8 m h av 0,4-0,8 m st stenar varav några kantiga, vilka kan vara pålagda odlingsstenar. Hägnaden hägnar in ...

Gravhägnad (L1986:10)

Gravhägnad. Vid arkeologisk förundersökning år 2012, påträffades tre fundamentgropar efter resta stenar. Groparna låg i N-S riktning och kan ha utgjor...

Gravhägnad (L1983:5074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L1985:4352)

Gravhägnad?, 15 m l (ÖNÖ-VSV) och 30 m l (VNV-ÖSÖ), 1 m br och 0,5-0,8 m h i regel av 0,3-0,6 m st stenar samt enstaka block intill 1 m st.

Gravhägnad (L1983:5065)

1) Stensättning, närmast rund, 4 m diam och 0.2 m h. Lättövermossad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar, samt någon enstakaintill 0.5 m st. Ytan är smågr...

Gravhägnad (L2015:8467)

1) Röse, 12-13 m diam 0,8-1,6 m h. Fyllning av i allm. 0,3-0,6 mstora stenar. Gles fotkedja 0,6-0,8 m h av 0,6-1,3 m storastenar. I mitten är en grop ...

Gravhägnad (L1983:8701)

Gravhägnad, närmast hästskoformad, 5 -x 5 x 10 m (NV-SO/ONO-VSV/NV-SO), 0,6-1,2 m br och 0,3-0,6 m h av 0,3-0,7 m st stenar. Hägnaden omger en yta me...

Gravhägnad (L1984:6279)

1) Stensättning, rest av, närmast rund, 4-5 m diam och 0.1-0.2 mh, med delvis övermossad och -torvad fyllning av 0.25-0.5 m ststenar. Stora delar av f...

Gravhägnad (L1998:9812)

1) Hög, rund, 18 m diam och 1.4 m h. I mitten är en grop, 3.5x3.5m samt 0.7 m dj.Beväxt med sex stora granar och furor.5 m N-V-SV om högen är:2) Vall,...

Gravhägnad (L2017:5720)

1) Rösebotten, närmast rund, 6-7 m diam och intill 0,3 m h. Bestårav övermossad och lätt övertorvad packning av humus och kraftigtsvärtad jord, vari s...

Gravhägnad (L1942:889)

1) Skärvstenshög, 9x7 m (NV-SÖ) och 0,8 m h. Fyllning starkt övermossad och övertorvad. Beväxt med 2 mindre granr och ett par mindre enbuskar. Ca 3 m ...

Gravhägnad (L1957:5254)

1) Gravfält, 80x40 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 8 runda och 2 närmast ovala stensättningar. Derunda stensättningarna är ...

Hjälsta Kloster, Gravhägnad (L1942:2367)

Gravhägnad, 58x54 m st med 2-3 m br och 0,5 m h vallar som är tredubbla i V, dubbla i SÖ och N. De är uppbyggda av siltig sand med inslag av 0,1-0,4 s...

Gravhägnad (L1985:3326)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.1-0.2 m h. Delvisövermosssad fyllning av 0.2-0.7 mst stenar. Ett flertal stenarär skarpkantade. Oklar bergränsni...

Gravhägnad (L1971:9007)

Gravhägnad bestående av en stensträng, ca 70 m l (N-S), 2-3 m br och 0,3 m h . Stenmaterialet utgörs av 0,1-0,5 m st stenar. I sin N ände ligger den a...

Gravhägnad (L1983:9251)

Hägnad, stensträng, 30 m l , (N-S/Ö-V/N-S), i huvudsak enradig, 0,2-0,4 m h , 0,5-0,7 m br , av 0,4-0,8 m st stenar samt ett block 1,2 m. Hägnade...

Gravhägnad (L1985:7674)

1) Stensättning, rest av, rund, 10 m diam och intill 0.2 m h.Delvis övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. Endast delarav fornlämningens bottensk...

Gravhägnad (L1975:1124)

Stensättning, rund, 13 m i diam och 0,6 m h. Delvis övertorvad f yllning av 0,2-0,6 m st gråstenar. Kantkedja, 0,2-0,4 m h av 0,3- 0,7 m l gråstenar. ...

Gravhägnad (L1941:5548)

Gravhägnad 40x30 m (N-S) bestående av en stenvall, av ca 115 m:slång 1,5-4 m:s br och 0,3-0,8 m:s hög uppbyggd av 0,3-1,0 m stora klumpstenar, enstaka...

Gravhägnad (L1963:4652)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L2016:4495)

Gravhägnad. Yttre vall, närmast rund, ca 164 m lång, 1-5 m bred och ca 0,2-0,5 m hög med enstaka större block. Inre vall, bildade en ofullständig cirk...

Gravhägnad (L1942:8125)

1) Röse, rektangulärt, 7x5 m st och 1.5 m h. De mindre blockenoch stenarna är vanligen 0.2-0.3 m st. Omkring nr 1 är:2) Gravhägnad, rundad, 20 m i dia...

Gravhägnad (L1983:6684)

1) Röse, 9 m diam och 0.9 m h. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.4 mst med inslag av större block, 0.8-1.2 m st. Omplockad imittpartiet.Beväxt med en björ...

Gravhägnad (L2008:1719)

Gravhägnad, bestående av en stensträngslik utrasad kallmur, ca 7 m l (Ö-V) och ursprungligen ca 2 m br, i nuvarande utrasat skick 3 m br. Övervuxen me...

Gravhägnad (L1942:1187)

1) Stensättning, rund, med gravhägnad, 30 m diam. Stensättningenär 13 m diam och 0,3-0,5 m h. Fyllning av 0,5-1 m st. Mittblock,2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,...

Gravhägnad (L2021:8182)

Gravhägnad, 21x17 m, bestående av närmast cirkelformad krets av 0,3-0,9 m st stenar. Belägen strax nedanför krönet av moränhöjd. Omsluter tre stensätt...

Gravhägnad (L1985:6144)

Gravhägnad vilken utgörs av två stensträngar till en sammalagdläng av ca 35 m. Den Ö är ca 1 m br och intill 1 m h, av stenar0.5-1.2 m st. Delvis utgö...

Gravhägnad (L1941:3309)

Stensättning, rund, 8 m diam och 0,4-0,5 m h. Fyllning av i regel 0,4-0,6 m st stenar, enstaka intill 1,2 m st. Kantkedja 0,3-0,7m h av 0,5-1,2 m st s...

Gravhägnad (L1984:8462)

Gravhägnad, rektangulär, 32x15 m (NNV-SSÖ), bestående av kantställda stenar. Långsidorna är något konvexa. N sidan är 0,3 m h, av 0,5-1 m st stenar, m...

Gravhägnad (L2021:6267)

Hägnad, totalt 25 m l i närmast NO-SV riktning, 1,5-3 m br och 0,2-0,3 m h. Bestående av en packning av 0,2-0,6 m st stenar. Omsluter berget där L2005...

Gravhägnad (L1985:8986)

Gravfält, 60x60 (N-S), bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgörsav 3 högar, 4 runda stensättningar samt 1 gravhägnad (?).Högarna är 5 till 8 m i diam...

Gravhägnad (L2013:4918)

Gravhägnad?, 5 m l och 3 m br, i form av en murliknande stensamling bestående delvis av nedslängd sten från intilliggande stensättning. Den är bitvis ...

Gravhägnad (L2005:6331)

Stenrad, 9x2 m (N-S). Bestående av ett 15-tal, 0,6-0,8 m st stenar på rad. Stenarna ligger dels en och en men på några ställen två eller tre i bredd.

Gravhägnad (L1955:1411)

1) Hög, 15 m diam, 1,2 m h, 2-3, m innanför periferin är enkantkedja, bäst synlig i NNÖ, 0,25 m h, av 0,4-0,7 m st stenar.Yttrekantkedja? rest av, Syn...

Gravhägnad (L2016:6456)

1) Röse, 15 m diam 1,5 m h. Röset består i allm. 0,2-0,5 m storastenar mest kantiga. I dess V del är ett ca 3x2 m stort och ca1,0 m högt stenblock. I ...

Gravhägnad (L1985:3864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravhägnad (L2015:3156)

Gravhägnad, 110x35-60 m (Ö-V). Hägnaden består av en vall, 2-4 m br och 0,2-0,5 m h. Stenarna är 0,3-0,6 m st. Delvis raserad. Vallen saknas i SÖ där ...

Gravhägnad (L1983:8172)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.2 m h. Övermossad och lättövertorvad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. Delvis kantkedja,0.2-0.5 m h av 0.6-0.8 m ...

Gravhägnad (L1984:8839)

Gravlämning, 10x10 m (Ö-V) och 1.8 m h. Takbeläggning/fyllningenutgörs av slagg från Ährendahls bruk, Frustuna sn. I N kantasdenna av kyrkogårdsrum i ...

Gravhägnad (L2017:4070)

Gravhägnad, rest av, 20 m l (N-S) bestående av 0,5–2 m st block (vanligen 1–1,5 m). Fortsätter eventuellt mot SÖ ca 30 m.

Gravhägnad (L1985:2398)

Gravhägnad, oval form med en sammanhängande längd av ca 115 m, 0,4 - 2 m br och 0,2 - 0,5 m h, av 0,4 - 1,5 m st stenar. Delvis otydlig.

Gravhägnad (L1976:5926)

1) Röse, 35 m i diam och 4,2 m h, av 0,2-0,6 m st stenar (vanlig en 0,3-0,4 m st). I kanten i V 40cg S är en rest sten, granit, 1, 4 m h och 1,0x0,9 ...