Hyttområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring ugn för framställning av metall ur bergmalm.
Bondborns hytta, Hyttområde (L1980:1032)

Hyttruin, oregelbunden kulle i stark sluttning ned mot bäck.Kullen som är ca 10 m diam och intill 0.75 m hög visar i sinlängst ned mot bäcken belägna ...

Hyttområde (L2000:8839)

Hyttlämning, bestående av 1 slaggförekomst och 1fördämningsvall.Enl RAÄ:s förstagångsinventering fanns här en hyttlämningbestående av en fördämningsva...

Hyttområde (L2001:7355)

Hyttområde, 100x60 m (NV-SÖ),bestående av 1 slaggvarp och 1område med spridda slagg- och kolförekomster. Hyttplatsenutgöres av en bäckravin, i vars bo...

Hyttområde (L1994:1693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Siggeboda hytta, Hyttområde (L1981:3677)

Hyttområde, 140x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp, områdemed stybbjord och spridd slagg och en urgrävning i bäckkantenmed ställsten samt 1 dammva...

Hyttområde (L2002:59)

Hyttområde 50x15-20 m st (Ö-V) bestående av 1 slaggvarp och 1dammvall.Slaggvarpet är 20 m l ( VNV-ÖSÖ), intill 10 m br (i Ö) och intill0.9 m tj. Slagg...

Hyttområde (L2000:9145)

1) Hyttområde, 80x50 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1slaggvarp och 1 kolhus/-upplag.Hyttruin, 5 m diam och 0.5-1.5 m h, övertorvad. I NV är enkal...

Hyttområde (L1950:5174)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1958:2392)

Hyttområde, 290x200 m st (NNV-SSO). Vid förundersökning 2009 påträffades 3 slaggvarp, ugnsfundament, del av dammvall, 1 dammbotten, 1 hjulgrav, grund ...

Hyttområde (L2010:8344)

Hyttområde med slaggvarp, masugnsruin och slagglager, 85x60 m (380cg-180cg). 1) Slaggvarp, 60x15 m (N-S) och intill 2 m h, utkörti slänten varför höjd...

Hyttområde (L1980:8052)

Dammområde, 60x25 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 2 diken/rännor. Dammvallen är 24 m l och av bäcken uppdelad i två delar. Den N delen är 8 m ...

Hyttområde (L2006:2908)

Hyttområde, ca 240x110 m (NÖ-SV), bestående av 1 kvarnbyggnad, 1sågbyggnad, 2 slaggvarp, 4 fördämningsvallar, 3 förfallnabyggnader samt 1 husgrund.Kva...

Hyttområde (L2004:8704)

Hyttområde, 60x45 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 hyttruin, 1rostningsgrop, 6 slaggvarp, 1 kolbotten och 1 stenpackning,uppgift om.Hyttruin, 10x8 m st (SS...

Hyttområde (L1999:3159)

1) Hyttområde, 110x70 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp, 1 vattenhjulsränna och 1 hyttbacke(?). Slaggvarpet, i V, är 65x50 mst (Ö-V) och intill 2 m...

Hyttområde (L1980:5072)

1) Slaggvarp, ca 40x20 m (NNV-SSÖ) och 1-1.5 m h. Bestående av0.05-0.2 m st slaggbitar blåaktigt lättflutna samt en delgrå-svart trögfluten. Varpen i...

Hyttområde (L1950:2456)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1981:5938)

Hyttområde för Lindesby hytta/Nedre Gammelhyttan, 375x50-175 m (NV-SÖ). För detaljerad beskrivning se nedan. Se Järnboås 183 för den del som är bebygg...

Hyttområde (L1967:9425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tyskbo hytta, Hyttområde (L2001:1533)

Hyttområde, 260x70-160 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 dammvall, 7 slaggvarpseparat beskrivna, och 1 hyttbacke(?).Dammvall, 12 m l (N-S), 1 m br, 3 m h, a...

Hyttområde (L1981:7431)

Hyttområde (hyttbacken) ca100x10-40 m (N-S) bestående av möjliga rester efter 1 hytta/masugn, slaggförekomst samt 1 sentida såggrund. Hytta, belägen ...

Hyttområde (L2004:2423)

Hyttområde, 130x90 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttlämning, 1slaggvarp, 1 dammvall och 3 husgrunder.Hyttlämning, inom ett område 17 m diam och 1 m h. I ...

Hyttområde (L1944:6555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Norra Grängshyttan, Hyttområde (L1981:5742)

Hyttområde, ca 70x50 m (N-S), bestående av 1 masugnskulle och 1slaggvarp. Sekundärt på platsen finns även 1 hjulgrav.Masugnskulle, ca 10 m diam och 0....

Hyttområde (L2001:4109)

Hyttområde, ca 460x380 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 områden med grundrester, 1 rost, 2 områden med sot- och kolblandad jord och 1 slaggvarp. Omedelbar...

Hyttområde (L1981:4548)

Hyttområde, ca 280x110-180 m (VNV-ÖSÖ), utsträckning enligt storskifteskartan från år 1810 och laga skifteskartan från år 1834 över byn Å. Masugnen är...

Hyttområde (L1950:5118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2004:2091)

Hyttområde och kvarnlämning, 115x60 m (NNV-SSÖ), bestående av 1hyttruin, 3 slaggvarp, 1 dammvall och 1 kvarngrund.Hyttruin, närmast rund, 6 m diam och...

Hyttområde (L1980:393)

Hyttområde, plats för, ca 200 m l (N-S) och 50-75 m br, beståendeav 1 stensatt grund i kanal, grävd kanal, magasinsbyggnad/vedbodoch magasinsbyggnad.D...

Hyttområde (L1980:406)

Hyttområde, plats för ev rest av, ca 175x30 m (NV-SÖ) beståendeav en ruin, enligt tidigare beskrivning bedömd som kopparhyttaoch en utplanad samt täck...

Hyttområde (L2001:1566)

Hyttområde, 150x10-60 m (Ö-V till NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 2 slaggvarp,separat beskrivna, 1 slaggförekomst och 1 hytta(?).Dammvall, ca 15 m l,...

Ransta hytta, Hyttområde (L1942:7573)

Hyttområde, ca 70x60 m st (NNV-SSÖ), bestående av hyttstugeruin,rest av, masugnsruin och slaggvarp. Hyttplatsens läge i förhållande till det ursprungl...

Hyttområde (L1999:213)

Hyttområde, ca 100x90 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 slaggvarp och 1rostanläggning. Hyttplatsen är belägen invid och Ö sidan av enbäck, som rinner mot SSÖ...

Hyttområde (L1994:7499)

Hyttområde, ca 160x90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en hyttruin, en slaggvarp, fyra husgrunder, en källargrund, åtta gropar (varav en stensatt), ett malmu...

Hyttområde (L2001:9185)

Hyttområde, 230x60-110 m st (NÖ-SV), bestående av 2 hyttruiner, 2slaggvarp, 1grund, 1 kanal och 1 kolupplag.Hyttruin, ca 12 m diam och intill 2.5 m h,...

Hyttområde (L1946:9255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1999:3900)

Bäckravin. Skogsmark, blandskog.Hyttområde, ca 200x150 m (Ö-V), bestående av 3 slaggvarp, 1 dammvall och 1rostanläggning, likaså upptagen som öde 1752...

Sångshyttan, Hyttområde (L1981:4657)

1) Hyttområde, 90x60 m (Ö-V), bestående av 1 masugnsruin och 1dammvall.Masugnsruin, bestående av en oregelbundet rund jordkulle, ca 10 mdiam och 2-3 m...

Olshytte bruk, Hyttområde (L2001:5093)

Bruksområde, 110x50 m st (NÖ-SV), bestående av 1 slaggförekomst,1 dammvall samt1 grund(?).Dammvall, 30 m l (VNV-ÖSÖ), intill 6 m br och 3 m h, övertor...

Hyttområde (L2001:7733)

Hyttområde, 300x200 m (NÖ-SV), bestående av 1 masugn, 1gasrostugnsruin, 2 kolhusgrunder, 1 fördämningsvall, 2 slaggvarpoch 4 grunder/ruiner samt 1 kal...

Bovallens hytta, Hyttområde (L2003:8416)

Hyttområde, 160x20-120 m (Ö-V) bestående av 1 hyttruin, 3slaggvarp, 1 slaggförekomst och 1 smedjegrund.Hyttruin bestående av en rund 20 m diam st ruin...

Hyttområde (L1999:1393)

Hyttområde, ca 400x100-200 m (N-S), bestående av 1 slaggvarp, uppgift om 2 hyttor. samt inom hela området spridd slagg. 1) Slaggvarpet i områdets N de...

Hyttområde (L1980:1000)

Hyttliknande grund, närmast rund, 4 m diam och 1-2 m h, i form aven jordkulle. Delvis övertorvad, i ytan syns talrika stenar,0.4-1 m st, åt SÖ delvis ...

Hyttområde (L2000:8938)

Hyttområde, 120x50 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 hyttruin, 1slaggvarp och 1 dammvall.Hyttruin, 10 m diam, ingrävd i sluttning, 2.5 m i S och 7 m i N,öve...

Hyttområde (L2005:2816)

Hyttområde, 90x70 m st (NV-SÖ), bestående av plats för hytta?, fördämningsvall, slaggvarp och plats för kolhus. Intill och NÖ om bäck är: 1) Plats för...

Hyttområde (L1965:2437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1942:9065)

Hyttområde, 90x20-55 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 1 rest avrostningsbås, 1 slaggvarp, 1 kolupplag och 1 fördämningsvall.Hyttruinen, belägen i omr...

Hyttområde (L1951:2786)

Hyttområde, 150x80-120 m (ÖSÖ-VNV), bestående av hyttruin, rostugnsruin, med ruinväggar, kolhusgrunder, vattenrännor, samt slaggvarp, se Raä nr 58:1. ...

Hyttområde (L2001:5368)

Hyttområde, 90x90 m st (N-S), bestående av 1 slaggvarp, 1 områdemed vasksandsamt 1 dammvall.Slaggvarp, ca 35 m diam och intill 1.5 m h, kraftigt övert...

Hyttområde (L1981:9976)

Hyttområde, 100-150 m l (NÖ-SV) och bestående av hyttruin,slaggvarp samt husgrunder.Hyttruin, bestående av halvcirkelformig, delvis bevarad, hyttpipa3...

Hyttområde (L1999:2681)

Hyttområde, delundersökt, 95-150x70-120 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin, 1 dammvall, 1 vattenhjulsränna, 2 slaggvarp, 1 fundament, 1 grund(?) ...

Hyttområde (L2000:4691)

Kvarn och hyttområde(?), 100x60 m (NV-SÖ), bestående av 1 fördämningsvall,1 grund, 1 slaggvarp samt 2 vattenrännor.I N är:Fördämningsvallen, 65 m l (Ö...

Hyttområde (L1992:5074)

1) Hyttområde, 100x50 m (Ö-V), bestående av en masugnsruin, två rostgropar, lämningar efter smedja och kolhus, enstaka grundstenaro ch rester av damm ...

Hyttområde (L1950:4394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1980:440)

Hyttområde, ca 500x50-100 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1slaggvarp, 1 slaggförekomst, 1 område med kol- och sotblandadjord med sporadisk förekomst...

Hyttområde (L1981:1763)

Hyttområde, 120x80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin, 1slaggvarp, 1 källargrund, 1 husgrund, 1 vallanläggning, 1röjningsröse och 1 röjningsröseområ...

Hyttområde (L1973:7138)

Hyttområde, ca 60 x 40 m st (Ö-V), bestående av kollager efter kolupplag, stenramp samt spridd slagg.Kollagren är synliga i områdets SV del i åravinen...

Hyttområde (L1950:3885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2021:3716)

Hyttområde, 150x60 m (NÖ-SV), uppgift om. På en lantmäteriakt från år 1670 är två tomter med kvarnhjul markerade på platsen. Mellan dessa är en byggna...

Hyttområde (L1946:6497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1981:6133)

Hyttområde. Av hyttpipan finns numera inga kvarstående rester.Den är helt bortbruten. Bäcken är på platsen kantskodd på en nuca 20 m l sträcka.Slagg f...

Västerby masugn, Hyttområde (L1982:9464)

Hyttområde, 170x20-100 m (N-S), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp.Hyttruin, i form av en källare, 6x4 m st (ÖNÖ-VSV). Det ärmasugnens pipa, ca 2 ...

Hyttområde (L1995:9150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stöpsjöhyttan, Hyttområde (L2007:5858)

1) Hyttområde, 105x50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin, 1rostungsruin och 1 slaggvarp. Hyttruinen, kvadratisk, 9x9 m(NÖ-SV) och 7 m h. Yttermurar...

Hyttområde (L1999:4379)

Hyttområde, 160x40 m (ÖSÖ-VNV), bestående av hyttruin och slaggförekomst. I bäckravinen i vars botten en småforsig bäck rinner mot NV. Från områdets m...

Hyttområde (L2010:5144)

Hyttruinområde, ca 350x100-150 m (N-S) bestående av rostugn, stengrund, (avlastningsplats?), kvarnbyggnad, plats för masugn (nuborta), dammanläggninga...

Hyttområde (L1981:6657)

Hyttområde, 150x150 m st bestående av 2 slaggvarp med hyttslagg och 1 hyttruin. Slaggvarp, oregelbundet, 40x150 m st (NNV-SSÖ) intill 2,5 m h till sto...

Hyttområde (L1981:452)

Hyttområde, 120x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 masugn, rest av, 1 kol/malmupplag, 1 kolhusgrund. Masugnen, se nedan. Kol/malmupplaget i form av en avlån...

Hyttområde (L2007:5217)

Hyttområde, 130x110 m (SSÖ-NNV), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp. A) Hyttruinen, rund, högliknande, ca 10 m diam och 1m h. I högens S del är l...

Hyttområde (L1994:8841)

Hyttområde, 340x160 m (NNÖ-SSV) bestående av en hyttruin, 2rostugnar, 5 slaggvarp, 2 kolhögar, 1 kvarnlämning, 1vattenkraftkanal, 12 husgrunder, 1 kol...

Hyttområde (L1981:8671)

Hyttområde, 250x120 m (NÖ-SV) bestående av 1 hyttruin och 1 slaggvarp. Hyttruinen är ca 7 m br (Ö-V) och intill 5 m h av tuktade gråstensmurar. Hyttru...

Hyttområde (L1981:3022)

Hyttområde, Ullnäs hytta, ca 90x20-40 m (NNÖ-SSV), ungefärlig utsträckning enligt geometrisk avmätning över Älvetorp från år 1705. Själva hyttan låg y...

Hyttområde (L1981:7091)

Hyttområde 150x40-80 m (N-S) bestående av en masugnsruin, en husgrund och två rostningsgropar (?). Skiss i inventeringshandlingarna. Masugnsruin, ca ...

Hyttområde (L2001:1996)

Hyttområde, 330x75-150 m (NV-SÖ), bestående av kanalsystem (tvåarmat), 1hyttruin(?) 2 låga murar och 1 slaggvarpsområde. Hyttplatsen är belägen i ansl...

Hyttområde (L2003:6491)

Hyttområde, 115x55 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 masugnsruin, 2slaggvarp, 1 vattenkanal, 1 sotsvärtat område, spridd slagg,yngre dammvall m.m. Dessa är:...

Hyttområde (L2000:8221)

Hyttområde, ca 60x50 m st (N-S), bestående av slaggvarp och slaggförekomst.Slaggvarpet är 45x35 m (N-S), avsmalnande åt N. och intill 0.5 mh. Starkt ...

Hyttområde (L1979:1366)

Hyttområde, del av Hörks hyttbacke, ca 335x20-170 m (NV-SÖ). Delvis bebyggd. Se Ljusnarsberg 163:1 för den delen som är övergiven. I området NÖ om Hör...

Hyttområde (L1980:122)

Hyttområde, 200x80 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 halvcirkelformig hyttruin, 3 slaggvarp och 1 grävd kanal. Hyttruin, nu bestående av rest av hyttpipa, i...

Hyttområde (L2001:1284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2014:5421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:853)

Hyttområde, 60x40 m (NV-SÖ).Hyttplats, belägen vid mindre vägbro (NÖ-SV) över småforsig bäck(NV-SÖ): På bäckens SV sida, NV om vägen har tidigare enva...

Hyttområde (L2001:703)

Område med uppgift om hyttor, ca 490x370 m (NNÖ-SSV), avgränsat efter " Charta öfwer Hyttorna uti Ingarvet ", 1856 av Edvard Bengtsson. Enligt denna f...

Hyttområde (L1980:790)

1) Hyttområde, ca 50x15 m (N-S), bestående av 1 slaggvarp, 1dammvall samt 2 grunder.Slaggvarp, ca 40x5-10 m och intill 4 m h. Slaggen är blå tillgråsv...

Hyttområde (L2017:5757)

Hyttområde, total utsträckning ca 170x45-110 m (NÖ-SV), skärs av landsväg, bestående av: 1) Kanal, delvis naturlig, 170 m l (NÖ-SV), 2-4 m bred och in...

Hyttområde (L1999:4854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:4698)

Hyttområde, 170x120 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin med rådstuga (ibyggnad), 3 slaggvarp och 1 grund(?).Hyttan, (2 m N om väg), är 6x6 m st (Ö-V) o...

Hyttområde (L2004:9810)

Hyttområde, 120x55 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1 husgrund, 1 rostningsgrop, 1 slaggvarp, 4 dammvallar och 2 malmupplag. 1) Dammvall, 30 m l, ...

Hyttområde (L1999:2622)

1) Hyttområde, 190x90 m st (NV-SÖ), bestående av 1 hyttruin, 1 slaggvarp, 2dammvallar, 1 husruin, 1 rådstuguruin, innefattande 1 gasrostugn och masugn...

Hyttområde (L2003:9032)

1) Slaggförekomst, 100 m l (Ö-V) och intill 2 m br.S om och intill bäck är:2) Slaggförekomst, 100 m l (Ö-V) och intill 2 m br.Området är mycket stört ...

Dalkarlsjöhyttan, Hyttområde (L2006:4087)

Hyttområde, 180x70 m (NÖ-SV). Bestående av 1 hyttruin, 5kolhusgrunder?, 1 husgrund och 4 slaggvarp. Hyttruinen, är 9 mdiam och 3 m h. Pipan är 2.5 m d...

Hyttområde (L2008:1981)

Hyttområde, 55x55 m (NV-SÖ), bestående av 5 slaggvarp och 1 slaggförekomst. Slaggvarpen är belägna på ömse sidor om bäck, varav 3 är närmast runda oc...

Hyttområde (L2003:9182)

Metallframställningsplats (?), ca 60x15-35 m (NNV-SSÖ), beståendeav i S, SÖ och NNV belägna 3 slaggvarp på inbördes avstånd av30-40-50 m.Slaggvarpen i...

Hyttområde (L1935:6634)

1) Hyttområde: Ca 220x100 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 masugnsruin,1 rostugns- ; ruin, 2 grunder till kolhus och slaggförekomst.Slaggförekomst framför...

Hyttområde (L2001:2381)

Hyttområde, ca 130x20-60 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin, 1 gasrostugn samt 1 slaggförekomst. Hyttruin, bestående av grundrester kring en närm...

Hyttområde (L2000:8770)

Hyttområde, 80x50 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1 dammvall, 1slaggvarp, 1 kallrost och 1 vändrost.Hyttruin, 6 m diam och 1.5 m h, övertorvad. I de...

Hyttområde (L2003:6297)

Hyttområde, 210x80 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1 rådstuga(rest av), 3 slaggvarp, 3 rostningsbås, 1 fördämningsvall samt 1husgrund.Hyttruin, rekt...

Hyttområde (L1982:9444)

Hyttområde, 65x20-50 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin och 1slaggvarp.2 m NNV om bäck (ÖNÖ-VSV) är:Hyttruin, rund, 7 m diam och 4 m h från bäcksidan,...

Hyttområde (L2016:3355)

Hyttområde, total utsträckning ca 130x60 m (ÖNÖ-VSV). I områdetsSÖ del, 20 m fr sjöstrand skall finnas lämningar efter masugnoch rastugn i form av ige...

Hyttområde (L2021:2011)

Hyttområde, ca 120x70-100 m st (NV–SÖ), bestående av en hyttruin, en malmbacke, ett slaggvarp med masugnsslagg, en rostningsgrop, två färskningshärdar...

Hyttområde (L1981:5131)

Hyttområde, Petersfors hytta, ca 110x30-70 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp, 1 hyttruin, plats för och 1 rostugn, uppgift om. För detaljerad beskri...

Hyttområde (L1943:2991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.