Hyttområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring ugn för framställning av metall ur bergmalm.
Hyttområde (L2012:8740)

1) Hyttruin i form av jordkulle 10x10 m och 2 m h. Av pipan återstår endast en halvcirkelformad ca 3 m l och ca 1 m h kallmurad stenmur av liggande 0,...

Hyttområde (L2001:4505)

Hyttområde, ca 260x260 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 1 fördämningsvall av (?), 1 rost, 1 grund, rest av, 5 rostanläggningar, 1 rostanläggning, res...

Hyttområde (L2001:2956)

1) Hyttområde, ca 30x68 m (N-S), bestående av i SV utplanatslaggvarp, 8-10 m st och 1 m h. Övertorvat med i ytan spriddslagg, i SÖ i bäckravinkant äve...

Hyttområde (L2001:1936)

1) Hyttområde, 280x20-190 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 fördämningsvall, 1grundrest och 1 slaggvarp, rest av och 1 minnesinskrift. Hyttplatsen är bel...

Hyttområde (L1999:3563)

Hyttområde, bestående av hyttruiner, rosthusruiner, slaggvarp ochspriddslaggförekomst. Lämningarna, 350x200 m st, äro huvudsakligen belägna SÖ ombäckr...

Hyttområde (L1979:1352)

Hyttområde, del av Gusselbys hyttbacke, ca 80x75 m (N-S), utsträckning enligt lantmäterikartor från 183, 1862 och 1898. Området är bebyggt. Hyttruinen...

Hyttområde (L2000:8839)

Hyttlämning, bestående av 1 slaggförekomst och 1fördämningsvall.Enl RAÄ:s förstagångsinventering fanns här en hyttlämningbestående av en fördämningsva...

Hyttområde (L1999:3842)

Hyttområde, ca 240x100 m st (NV-SÖ), bestående av slaggvarp och spriddslaggförekomst, 240x100 (SÖ-NV), belägen i huvudsak på S sidan omsmåforsigbäckfå...

Hyttområde (L1982:9099)

Hyttområde 60x30 m (N-S) bestående av 1 hyttruin, 1 slaggvarp och1 gruvhål.Hyttruin, 7x7 m (N-S) och intill 2 m h. Övertorvad. I centrum ären pipa, 1....

Hyttområde (L2001:4771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1965:2437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:4816)

Hyttområde, 100x20-35 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp och 1 hyttruin(?).Slaggvarpet, 25x18 m (NNV-SSÖ) och minst 1 m h. Slagg av masugnstyp. I N ä...

Hyttområde (L2004:7496)

Slaggförekomst, med obestämbar begränsning men genom provstickkonstaterad till ca 10x10 m st. I förekomsten ett större block,1.5 m st och 0.7 m h. Sil...

Skilå övre hytta, Hyttområde (L2003:9306)

Hyttområde, 170x100 m st (NV-SÖ) bestående av 1 hyttruin, 3husgrund, fördämningsvallar, 2 slaggvarp, 1 kolhusgrund.Hyttruin, närmast rund, 7.5 m i dia...

Hyttområde (L1981:2790)

Hyttområde, ca 65x60 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin, 1 slaggvarp, 1 fördämningsvall, 1 byggnadsgrund och 1 husgrund med spismursröse. Hyttruin,...

Hyttområde (L2001:2550)

Hyttområde, ca 100x35-85 m (NNÖ-SSV), bestående av en hyttbacke, spridd slagg, kol- och sotområden, rester av fördämningsvall och en stensatt kant. Sl...

Hyttområde (L1981:44)

Hyttområde, bestående av hyttruin och slaggvarp.Hyttruin, 7x6 m st (NV-SÖ) och 0.4-1.2 m h. I centrum är en pipa,a1 m diam och 0.3 m dj, med något för...

Hyttområde (L1951:5978)

Hyttområde, 350x80-200 m (Ö-V), bestående av stående byggnader efter 1 hytta, 3 arbetarbostäder med tillhörande uthus samt 1 masmästarbostad. Dessutom...

Hyttområde (L2007:5497)

Hyttområde, 140x20-110 m (N-S), bestående av 1 masungsruin, 2slaggvarp, 1 källargrund samt 2 grunder. Masungsruinen ärbelägen ca 50 m S om bäck. Mas...

Hyttområde (L2001:7186)

Hyttområde, ca 5x5 mst (N-S), bestående av 1 slaggförekomst,kopparslagg, och förekomst av stolig och kolbemängd jord, restav hyttbacke?

Hyttområde (L2001:8996)

Hyttområde, 70x40 m st (Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 kanal och 1slaggförekomst.Dammvall, 30 m l, 2-5 m br och 1.8 m h (NNÖ-SSV), övertorvad. Uppby...

Hyttområde (L2001:7957)

Hyttområde, 100x65 (N-S), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp. Hyttplatsen utgörs av en bäckravin, i vars botten enstrid bäck med flera tämligen kr...

Hyttområde (L1983:4252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1999:2569)

Hyttområde, 60x25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 slaggförekomst och1 kolupplag.Slaggförekomst, 10x4 m (NÖ-SV), bestående av tämligen rikligförekomst av g...

Gammalhyttan, Hyttområde (L2007:5270)

Hyttområde, 35x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 ungsfundamentet, 1slaggvarp, 1 kol/slagghög och 2 dammvallar. Ungsfundament,2.5x2.5 m (ÖSÖ-VNV) och intil...

Hyttområde (L1981:7416)

Hyttområde, inom ett 70x40 m (NV-SÖ) st område finns lämningar efter järnframställning. De ovan mark synliga lämningarna är ett slaggvarp, ca 15-20 m ...

Dammhyttan, Hyttområde (L2000:9808)

Hyttområde, ca 170x110 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarpområde med 1 igenlagd bäckfåra, 1 sankmarksområde och stockrester, samt 1 rost, rest av. Sla...

Hyttområde (L2004:2113)

Hyttområde, ca 150x30-100 m l (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 hyttruin(?), 1 rostningsbås, 2 slaggvarp, 1 fördämningsvall och 1husgrund.1) Slaggvarp, ovalt,...

Hyttområde (L1981:7009)

Hyttplats 100x50 m (No_SV) Inom området finns Hyttruin, närmastrund, 20 m diam 3-4 m h. På krönet en grop 7x2.5 m l (NV-SÖ) ,gropen begränsas i Ö av e...

Hyttområde (L2000:241)

Hyttområde, 350x150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 hyttruin, 2fördämningsvallar, 2 rosthusruiner och slaggvarp. Hyttplatsen ärbelägen vid bäck- och kanal...

Hyttområde (L1975:9911)

Hytt- och hammarområde, ca 250 x 200 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp, 1 ramp och 2 slaggförekomster. Slaggvarp, 120 x 50 (NÖ-SV), intill 4 m h. ...

Hyttområde (L2004:9100)

Hyttområde ca 45x40 m (N-S) bestående av 1 hyttruin (?), 1rostningsgrop, 2 stenröjda ytor, 1 syllstensrad, 1 husgrund (?),1 mur och 2 slaggvarpar.Hytt...

Hyttområde (L2006:1030)

1) Hyttområde, 420x10-70 m st, (SÖ-NV) bestående av 1 hyttruin, 1uppfartsramp, 1 kolhusgrund, 1 slaggvarp och 1 slaggförekomst.Hyttruin, 25x15 m st, (...

Hyttområde (L2001:4109)

Hyttområde, ca 460x380 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 områden med grundrester, 1 rost, 2 områden med sot- och kolblandad jord och 1 slaggvarp. Omedelbar...

Hyttområde (L1984:6620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:5754)

Hyttområde, 110x55 (N-S), bestående av 2 slaggvarp, 1 kolhuslämning(?) och 1grund.Slaggvarpet, i NÖ, är 18x12 m st (NNV-SSÖ), intill 1.5 m h. Masugnss...

Hyttområde (L2010:2821)

Hyttområde, 100x25 m (NV-SÖ) bestående av masugnsruin, slaggvarp, plats för kolupplag. Hyttplatsen ligger omedelbart N om bäcken,där den har ett obety...

Hyttområde (L1973:7058)

Hyttområde, ca 250x100 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 masugnsruin - Månsarps södra masugn, 1 plats för stångjärnshammare - Södrahammaren, 1 plats för ...

Hjulsjö hytta, Hyttområde (L1981:6148)

Hyttområde, ca 200x80 m (NV-SÖ), bestående av 2 slaggvarp och 1hyttruin.Slaggvarp, ca 100x40 m (NNV-SSÖ) och intill 2.5 m h. Kraftigturschaktat i S de...

Hyttområde (L2003:5927)

Hyttområde, 280 m l (VNV-ÖSÖ), 55-220 m br, bestående av 1masugnsruin, 1 gjuterigrund, 2 kolhusgrunder, 3 husgrunder, 1stenskodd terrassering, 1 stenf...

Hyttområde (L2006:1755)

1) Hytta, plats för, markerad med ett kryss på fotokartan.Enligt uppgift från torpet Mångshyttan skall man tills för några årsedan ha kunnat se rester...

Hyttområde (L2001:7549)

Hyttområde, 240x25-75 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin,1slaggvarp, 1 murrest, 1 grund, 1 vattenränna och 1 kolområde.Hyttruin? synlig som en delvis bo...

Hyttområde (L2000:4691)

Kvarn och hyttområde(?), 100x60 m (NV-SÖ), bestående av 1 fördämningsvall,1 grund, 1 slaggvarp samt 2 vattenrännor.I N är:Fördämningsvallen, 65 m l (Ö...

Åskags västra hytta, Hyttområde (L2007:6124)

Hyttområde, 80x20-50 m st (NV-SÖ) bestående av 1 slaggvarp, och 1grund efter rostugnsbas?Slaggvarpen är 50x30 m st (V-Ö) och intill 1.5 m h med mycket...

Hyttområde (L1981:2568)

Hyttområde, 200x50-95 m (NV-SÖ), utsträckning efter historiska kartor och synliga lämningar, bestående av 1 hyttruin, 1 ruin, samt 2 slaggvarpar och s...

Hyttområde (L1981:9782)

Hytta, plats för. Hyttan revs i början av 1900-talet. Rester av några murar efter valsverk återstår samt antydningar av rostugnar. Platsen har senare...

Hyttområde (L2004:2761)

Hyttområde, 150x115 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 5husgrunder, 1 rostningsbås, 1 kolhus (?), 1 slaggvarp och 1obestämbar grundlämning.Hyttruin, ...

Hyttområde (L1980:2877)

Färskningsområde, 40x40 m st område, Ö kanten är i N-S. Områdetär starkt kol- och slaggbemängt och inom området är 6 st2x5-5x10 m st och intill 0.7 m ...

Larsbo silverhytta, Hyttområde (L1981:9980)

Hyttruin, närmast kvadratiskt, 4x4 m (N-S) och 1.6 m h av jordoch 0.1-0.3 m st stenar. Närmast i mitten kan slaggsintradeställstenar av tegel ses. I d...

Hyttområde (L1999:4681)

Hyttområde, 400x50-200 m (NÖ-SV), delundersökt, bestående av 1 hyttgrund, 2 grundrester och slaggvarp. Hyttplatsen är belägen SÖ om Sundbornsån, mitt ...

Hyttområde (L2001:7256)

Hyttområde 250x100 m (NV-SÖ) bestående av 3 slaggvarp och 2vattenrännor. 1 område med kolblandad jord samt 1 grund.Hyttplatsen är belägen huvudsaklige...

Hyttområde (L1943:2991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2007:9187)

1) Hyttområde, 60x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 rostugnsruin och1 rest av hyttbyggnad. Rostugnsruin 3 m diam. 1 m h är hyttpipansom är det enda som å...

Hyttområde (L2001:5798)

Hyttområde, 80x10-15 m (N-V) 1 slaggvarp, 1 slaggförekomst(varprest), 1 fördämningsvall och 1 vattenränna. Slaggvarpet, iÖ kanten av bäckens krök, är ...

Hyttområde (L1980:1111)

Hyttområde, 300 x180 m (N-S) bestående av 3 slaggvarp, 4husgrunder, 1 dammvall och inom hela området är marken kraftigtrödfärgad.Slaggvarp 60x15 m (ÖN...

Hyttområde (L1981:6133)

Hyttområde. Av hyttpipan finns numera inga kvarstående rester.Den är helt bortbruten. Bäcken är på platsen kantskodd på en nuca 20 m l sträcka.Slagg f...

Hyttområde (L2007:8561)

1) Hyttområde, 60x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 rostugnsruin och1 rest av hyttbyggnad. Rostugnsruin 3 m diam. 1 m h är hyttpipansom är det enda som å...

Hyttområde (L2001:7090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:9969)

Hyttområde, 65x15-45 m (N-S) bestående av rest av ett störreslaggvarp, beläget vid V sidan av bäckfåra (N-S) och 2 mindreslaggvarp på båda sidor om bä...

Hyttområde (L1944:2400)

Bruksområde, total utsträckning, 500x300 m (Ö-V), bestående av industrianläggningar och övrig bruksbebyggelse. Av det förstnämndamärks: 1) Masugn, 11x...

Hyttområde (L2000:4664)

Hyttområde, 85x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1slaggvarp,1fördämningsvall och 1 slaggförekomst.Hyttruinkullen, i SV, är 7 m diam och 3 m h. Öv...

Glifshyttan, Hyttområde (L1981:8410)

Hytområde, 150x60-100 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 hyttruin, 1slaggvarp och 1 område med sot, kol och slagg.

Hyttområde (L2007:5676)

Hyttområde, 110x70 m (NV-SÖ), bestående av 1 masugnsruin, 1 uppfartsramp(?), 2 rostgropar(?) och 2 slaggvarp. Masugnsruinen är 16 m diam och intill 3...

Hyttområde (L2005:6124)

Hytta, 80x60 m (N-S), delundersökt, bestående av 1 masugnshytta, 1 husgrund, 1 terrassering och 1 äldre vägsträckning. Masugnslämningen är 8x7 m (N-S)...

Hyttområde (L1984:7673)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1999:87)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L1999:3367)

Hyttområde, bestående av 1 slaggförekomst och 1 hyttlämning?Slaggförekomst, ca 75 m l bäckfåra (N-S). I bäcken, som är liten,småforsig och stenig,rinn...

Hyttområde (L1999:3167)

Hyttområde, 50x25-45 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 slaggvarp, 1 hyttbacke (?) och 1hyttruin (?) På Ö bäckbredden är; Slaggvarp, 5-7 m st, 0.5-1 m hbest...

Hyttområde (L2001:5876)

Hyttområde, ca 70x50 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomsten är ca 10x10m st och utgörs av silverslagg.I anslutning till bäcken är ...

Hyttområde (L2001:1921)

Hyttområde, 140x110 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 hyttruin (?) och 1 slaggvarp. Hyttruinen (?), belägen i områdets V kant, syns som en fyrsidig kulle...

Hyttområde (L1981:4506)

Hyttområde, ca 100x100 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp.Hyttruin, bestående av 1 jordkulle ca 5-6 m diam och 1 m h. Ijordkullen är ...

Hyttområde (L1983:5394)

Hyttområde, 150x35 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp(?). Slaggvarpet är ca 22x15 m (N-S), med odistinkt höjd. Varpet är numera till större delen öve...

Hyttområde (L2001:7179)

Hyttområde ca 265x40-125 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 1 fördämningsvall, 1 slaggvarp, vattenränna och 1 område med tjocka kollager. Hyttruin best...

Hyttområde (L1983:1283)

Hyttområde, 185x40-75 m (NV-SÖ), bestående av 1 masugnsruin, 2slaggvarp, 2 säkra och 3 osäkra husgrunder, 1 terrassering samt 1 dammanläggning. Masugn...

Horssjöhyttan, Hyttområde (L2007:5717)

Hyttområde, 125x100 m (N-S), bestående av 1 huttruin, 3 slaggvarp,1 dammvall och 1 kolhus. A) Hyttområde, 70x35 m (NNÖ-SSV),bestående av 2 slaggvarp,...

Hyttområde (L1979:1358)

Hyttområde, Dylta masugn, delundersökt, ca 145x80-140 m (VNV-ÖSÖ), utsträckningen enligt karta över Norra Dylta från år 1811. Endast masugnen är utsat...

Hyttområde (L2009:6662)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hyttområde (L1943:1106)

Hyttområde, ca 70 x 25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttlämning(?), 1 slaggförekomst och 1 dammvall.Hyttlämningen är 6 x 3 m st (ÖNÖ-VSV). I Ö delen är...

Hyttområde (L1999:3724)

Hyttområde, för framställning av koppar, 1500 x 30-60 m (NV-SÖ), belägen på Ö-sluttning av flack å-ravin vid utlopp i Ösjön, intill och SV om Ornäs ga...

Hyttområde (L2010:8894)

Hyttområde 140x50-90 m (NNÖ-SSV) med slaggvarp och slaggförekomst. I vinkeln mellan vägen och bäcken eller Ö om vägen och S om bäcken är 1) Slaggvarp ...

Hyttområde (L2003:9981)

Hyttområde, 70 x 40 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggvarp och 1 hyttruin. Hyttruinen är 2,6 x 0,6 m och intill 1,4 m h. Ruinen var ej synlig vid besiktn...

Hyttområde (L1950:1180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:4672)

Hyttområde, 100x60 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin och 2 slaggvarp.Hyttruinkullen, i VNV, är 5 m diam och 1.5-2 m h. Övertorvad. I SÖrest avhyttpipa,...

Hyttområde (L1943:1194)

1)Hyttområde, 140 x 130 m (N-S), bestående av 1 masugnslämning, 3slaggvarp, 2 husgrunder, 2 odlingsrösen och kol. och malmlager.Inom området finns äve...

Hyttområde (L2001:3663)

Hyttområde, ca 75x15x-25 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin?, 1vattenränna, 1 slaggförekomst och 1 kolhuslämning?Hyttruinkullen?, i Ö, är 5-6 m diam och...

Utterbennings hytta, Hyttområde (L2004:7338)

Hyttområde, delundersökt, 150x150 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1 ruinkulle (?), 2 rostningsgropar i ett område med kol och sot, ca 6 husgrunder...

Hyttområde (L2001:7435)

1) Hyttområde, 110x80 m (NNÖ-SSV), bestående av slaggvarprest ochvattenrännor. Hyttplatsen ligger på Ö sidan av å med flerakraftiga forsar, vilken rin...

Lapphyttan, Hyttområde (L2004:9526)

Hyttområde, delundersökt, ca 110x100 m st (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 1 rostgrop, 8 färskningshärdar, 1 källargrund, 1 husgrund med spismursröse, ...

Hyttområde (L1943:2421)

Hyttområde inom ett 55x40 m st område (NNÖ-SSV): 1) Hyttruin(?), närmast rund, 7 m diam och 0,3-0,8 m h. Övertorvad och övermossad med i ytan flera 0,...

Hyttområde (L2004:2310)

Hyttområde, ca 135x130 m (N-S) bestående av 1 hyttruin, 3husgrunder, 2 rostningsbås, 1 rest av kolhus, 2 slaggvarp, 1kvarngrund och 1 kraftverksgrund....

Hyttområde (L1981:6164)

Hyttområde, 325x30-150 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 2rostugnar, 1 uppkörsbrygga, 1 rostningsgrop och 5 slaggvarp.Hyttruin. Kvarstående masugnsp...

Hyttområde (L1950:1432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2000:7774)

Hyttområde, ca 200x100 m st (NV-SÖ), bestående av 3 slaggvarp. Hyttplatsen är belägen invid en brant och lövskogsbevuxenbäckravin (Ö-V) i vars botten ...

Hyttområde (L2006:1038)

Hyttområde, 35x30 m (N-S), bestående av 1 hyttruin? 1 slaggvarp,1vattenränna? (kraftkanal?) samt en dammbyggnad.Hyttruinen? är 8x8 m (VNV-ÖSÖ) och bes...

Hyttområde (L1984:4847)

Hyttområde, 40x20 m (NNÖ-SSV), bestående av hyttruin ochslaggvarp.Hyttruin, närmast rund, 12-14 m i diam och intill 2.3 m h. Tillstor del övertorvad o...

Härads hytta, Hyttområde (L2003:6800)

Hyttområde, delundersökt, som delas av Rv 68, V om vägen, 145x15-90 m och Ö om vägen, 125x25-85 m (NNÖ-SSV), vinklat Ö-V -- N-S, bestående av 1slaggva...

Hyttområde (L1943:5576)

Hyttområde. Inom ett 45x10-40 m st område (ÖNÖ-VSV) är rikligtmed slagg i markytan, och träkol i ÖNÖ-delen. I N-delen intillbäck är 4 förhöjningar, nå...

Hyttområde (L1999:5734)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hyttområde (L2001:1953)

Hyttområde, 125x20-70 m st (NV-SÖ), bestående av 1 fördämningsvall med 1kanalsystem samt 1 slaggvarp. Hyttplatsen är belägen ÖNÖ om en bäckravin, i va...

Hyttområde (L2012:1947)

Hyttområde, ca 60 x 40 m (NV-SÖ), bestående av 1 slaggvarp, 1 husgrund, 1 vattenränna, spridda slaggförekomster och stenskoningar. Slaggvarpet, beläge...