Metallindustri/järnbruk

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar efter industriell anläggning för metallframställning och/eller metallförädling.
Metallindustri/järnbruk (L1954:7900)

Bruksområde, ca 190x90-160 m st (N-S), bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 torkhusgrund, 1 kolladugrund, 1 järnbodsgrund, 2 smedbyggningsgrunder, 1 ån...

Metallindustri/järnbruk (L2020:4571)

Bruksområde, ca 70 x 30-60 m (N-S), bestående av lämningar efter en plogsmedja och uppgifter om en eller två kvarnar samt en såg. Dessa utgörs av 2 mö...

Metallindustri/järnbruk (L1970:2317)

Bruksområde, Götaströms järnbruk, ca 230x30-110 m (Ö-V). Område inom vilket lämningar kan väntas påträffas från 1600- 1800-tal. I samband med sänkning...

Metallindustri/järnbruk (L1958:1238)

Område med lämningar efter järnhantering och kvarn, ca 100x80 m (V-Ö). Bestående av 1 fördämningsvall, 2 delvis stensatta rännor, enstaka grundstenar ...

Metallindustri/järnbruk (L2006:2119)

Järnbrukslämning, delundersökt, 200x50-80 m st (NÖ-SV). I området är 4 husgrunder, 2 fundament och 1 lastageplats samt slagg. Husgrunderna är intill 1...

Metallindustri/järnbruk (L1971:6747)

Uppgift om s.k. penningmalm i riklig mängd i sjön V Lägern. Uppgift från boende intill sjön.

Metallindustri/järnbruk (L2001:5704)

Vaskverk, 280 x 60-110 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kanal/ränna, 1 område med vasksand samt 1 stödmur. Kanal/ränna, 60 m l (NV-SÖ), 8 m br, markerad av...

Metallindustri/järnbruk (L1973:4162)

Område med lämningar efter järnbruk, inom ett ca 340x150 m st område (ÖNÖ-VSV). I området N om ån har funnits lämningar från Nissafors bruk, inrättat ...

Metallindustri/järnbruk (L2015:3393)

Bruksområde, bestående av område med industrilämningar (hammarsmedja) och 3 områden med bebyggelselämningar. 1) Område me dindustrilämningar, 70x30 m ...

Metallindustri/järnbruk (L1953:3277)

Järnbruk, ca 80x40 m (NÖ-SV), skall ha funnits här, troligen under 1600-talet. Flyttades sedan till Norrekvarn (RAÄ-nr 17). Enligt ägaren har han sett...

Metallindustri/järnbruk (L2007:3559)

Brukslämning, 160x20-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ränna (kanal) 2grunder, 1 fundament, 2 gropar, 1 dammvall, 2 slaggvarp och endelvis stensatt ränna.R...

Metallindustri/järnbruk (L2021:5002)

Mässingstråddrageri och spetsverk, uppgift om. På en karta från år 1837 anges ”Messingstråddrageriet och spets verket” på norra sidan av Gusumsån. Kar...

Metallindustri/järnbruk (L1974:2145)

Bruksområde, utsträckning ca 200x50 m (NÖ-SV), bestående av längor med industribyggnader och arbetarbostäder.

Lillmarksholm, Metallindustri/järnbruk (L1951:628)

Bebyggelselämningar inom ett område av 170x130 m (NV-SÖ), bestående av 4 husgrunder, 2 hopbyggda källare samt en anläggning av sten och jord enligt be...

Metallindustri/järnbruk (L2007:8092)

Industrilämning, ca 230x15-110 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 industrihusgrunder, 3 boningshusgrunder, en samling stenfundament, ett betongfundament o...

Metallindustri/järnbruk (L2020:6400)

Bruksområde, ca 150 x 60-110 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter hammarsmedja, 1 masugnsruin, 3 husgrunder, 2 dammvallar, 1 dammvallsfundament, 2 rä...

Metallindustri/järnbruk (L2015:1756)

Vira bruk (klingsmenja). Claes Fleming, riksamiral och Stockholmsförste överståthållare, grundade på 1630- talet Vira klingbruk.Vira erhöll monopol på...

Metallindustri/järnbruk (L1993:8469)

Lämningar efter järnbruk, såg och kvarn, inom 220x70 m st område.I området är en kanal, fyra kvarnstenar, såggrund, källargrundoch eventuellt en grund...

Metallindustri/järnbruk (L2001:9511)

Bruksområde, 170x25-65 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 slaggvarp, 1 fördämningsvall och 1 smedjegrund. Slaggvarp, ca 40x5-30 m st (NÖ-SV) och intill 1 ...

Metallindustri/järnbruk (L2007:4402)

Järnbrukslämning, 170x60 m st, (V-Ö). Ev. lämningar i området utgör en stenskodd vägbank, 100 m l, 3 m br och intill 2 m h med i S sidan stenskoning a...

Radaholms järnbruk, Metallindustri/järnbruk (L1971:2615)

Plats för järnbruk, Radaholms järnbruk, inga synliga lämningar. Under mark finns förmodligen lämninar efter verksamheten. Platsen skyltad med texten "...

Metallindustri/järnbruk (L1974:9510)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2003:6805)

Bruksområde, 220x30-130 (NNÖ-SSV), bestående av 1 herrgård, 1f.d. brygghus (?), 1 fördämningsvall, 1 vattenkanal, 1stensatt bäck, 1 väg, 1spannmålsmag...

Metallindustri/järnbruk (L1997:9298)

Område för järnframställning, 80x55 m (SSÖ-NNV), bestående av 1husgrund, 2 slagghögar, 1 dammanläggning samt tillhörandevattenrännor.Husgrunden är 15x...

Metallindustri/järnbruk (L2007:3504)

Brukslämning, 60x50 m (Ö-V), bestående av en grund samt endammvall. Den senare sammanfaller idag med vägen. Grunden är ca26x4 m (NÖ-SV) och upp till 1...

Metallindustri/järnbruk (L1982:7054)

Bruksområde, ca 265-20-120 m (VNV-ÖSÖ), ungefärlig utsträckning enligt en rågångsåtgärd, ägomätnigskarta över Carl Gustafs stad och bruket från år 178...

Metallindustri/järnbruk (L2002:5113)

Bruksområde, 630x450 m (N-S), bestående av 33 byggnader. Dessa utgörs av hergårdsbyggnad med flygel, trädgårdsmästarbostad, fd brukskontor och dispone...

Metallindustri/järnbruk (L1942:7540)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2019:1503)

Område med slagg, 9x2 meter stort (N-S) med en trolig fortsättning längre mot norr, bestående av ett kraftigt sotfärgat lager med inslag av en del skö...

Metallindustri/järnbruk (L1972:8521)

Bruksmiljö, ca 400x150 m (NV-SÖ), bestående av 2 herrgårdsbyggnader, 1 mekanisk verkstad, kolhusgrund, magasinsbyggnad (nu kapell), 2 hus med f.d. arb...

Metallindustri/järnbruk (L1963:185)

Järnbruksområde, ca 170x50-100 m (N-S) för Loviseholms Jern- och manufakturverk, enligt utsträckning på ägobeskrivningskarta 1845, bestående av 1 damm...

Metallindustri/järnbruk (L1958:6060)

1) Bruksmiljö. (Orrefors järnbruk+del av glasbruk), bestående av (1) Hammarsmedja (numera museum, jfr nr 123:1), gnistugn, plats förmasugn, stenmurad ...

Metallindustri/järnbruk (L2014:1565)

Skebobruks bruksmiljö, bestående av 1 herrgårdsanläggning, 2 bruksgator samt hus och grunder efter olika verksamheter. Herrgårdsanläggning med herrgår...

Metallindustri/järnbruk (L1953:6978)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1953:7092)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1956:9232)

Område med rester från järnbruk, bestående av: 1 damm, 3 årännor (varav den sydligaste ur bruk), husgrunder från byggnader som ingått i bruksdriften, ...

Metallindustri/järnbruk (L1951:117)

Bruksområde, ca 250x80 m st (VNV-ÖSÖ), efter del av Stenfors bruk, verksamt mellan år 1693-1906, bestående av 1 dammvall och 2 husgrunder. I området h...

Metallindustri/järnbruk (L2020:11495)

Kolupplag, plats för, ca 30x20 m. Kolupplaget ligger i änden på en vinterväg som går ända bort till gränsen mot Söderbärke sn.

Metallindustri/järnbruk (L1957:4986)

Slaggvarp, oregelbundet, 23x2-5 m st (OSO-VNV) och 3 m h. Schaktskadat i V kanten. I schaktkanten är rikligt med 0,01-0,2m st slaggstycken. Slaggen är...

Metallindustri/järnbruk (L1983:4235)

Koboltverk, ca 200x20-60 m st område (NV-SÖ). Beskrivning vid revideringsinventering, 1984: Lämningar efter vask- och bokningsverk, inom ett 200x20-6...

Metallindustri/järnbruk (L1972:8594)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2019:6919)

Damm och brofäste, på båda sidorna av ån. Ca 8 m lång (N–S), 1,2 m hög, kallmurad i 2 skikt av intill 1 m stora mestadels naturstenar, men enstaka hug...

Metallindustri/järnbruk (L1972:7849)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1942:9330)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2000:7919)

Bruksområde, bestående av bruksherrgård, fördämningar och kanalsystem , smedja, otydliga rester av smedjor och kolhus. Industriområdets utsträckning 2...

Metallindustri/järnbruk (L1955:8265)

Järnverk, skall ha funnits någonstans i detta område, enligt uppgift i Arvid Trolles jordebok år 1489.

Metallindustri/järnbruk (L1983:8664)

Lämningar efter järnbruk inom ett område av ca 263x208 m (NÖ-SV) bestående av minst 5 husgrunder,1 källargrund och 2 valv. Husgrunderna är ca 12x10-12...

Metallindustri/järnbruk (L1973:511)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2017:179)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2021:1345)

Järnbrukslämning, 95×60 m (NNV–SSÖ), bestående av 1 slaggvarp, 1 dammvall, spridda grundstenar (masugn och garveri), 1 brofundament, 1 kraftverk och 4...

Metallindustri/järnbruk (L1935:1528)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1972:2877)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2006:5161)

Kraftverkslämningar och kvarnlämningsområde, ca 100 m (NÖ-SV) och 30 m br. I området finns 5 st lämningar, 3 husgrunder, 1 betongfundament för vattenr...

Metallindustri/järnbruk (L1992:1750)

Järnbrukslämning, 123 x 55 m (N-S) enligt kartmarkering, bestående av grund till stångjärns- och manufaktursmedjan, grunder till såg och handsmedja, k...

Metallindustri/järnbruk (L1994:2862)

1) Område med lämningar efter stångjärnshammare, smedja m m, ca90x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av tre husgrunder, varav en medspismursrest (ässja?), till...

Metallindustri/järnbruk (L2006:9109)

Järnbruksläming, ca 330x165 m (N-S), utsträckning enligt karta från 1803. 1994 är strömfåran sedan länge torrlagd och vattnet ledslängst i N i en tunn...

Metallindustri/järnbruk (L1973:3313)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1992:1747)

Järnbrukslämning, 370 x 230 m (NÖ-SV). Grundstenar påträffades efter vad som kan ha varit stall och ladugård, ca 80 m SV om herrgården. Grunden var ca...

Metallindustri/järnbruk (L1957:7921)

1) Område med lämningar efter järnbruk, bestående av masugn,slaggvarp, maskinhus, grund efter kolhus, grund efterarbetarbostad, ytterligare 3 husgrund...

Metallindustri/järnbruk (L1974:8483)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2007:1078)

Brukslämning, bestående av 2 stående tegelbyggnader, smedja ochmekanisk verkstad, 3 stående träbyggnader, arbetarbostadslänga,snickeriverkstad och tvä...

Metallindustri/järnbruk (L2019:6903)

Område med dammvall och smedja. Damm, 10 m lång (N–S), mestadels av betong. 4 dammluckor av trä, tillsammans en ca 2,5 m lång sträcka samt ett utskov ...

Metallindustri/järnbruk (L1936:2125)

Järnbrukslämning, 250x90 m (Ö-V), bestående av minst 3husgrunder, stenmurar, slaggvarp, spridda grundstenar ochtilloppskanal. 1 husgrund är 50x10 m oc...

Metallindustri/järnbruk (L1982:7363)

Mässingsbruk, ca 100x40-80 m ( NV-SÖ). År 1646 erhöll Willem Momma och Matthias Römer privilegium på vattenkraften i Storhusfallet. På åns V sida an...

Metallindustri/järnbruk (L2022:663)

Metallindustri/järnbruk, 190 x 140 m stort (NV–SÖ), bestående av 1 dammvall, 1 stödmur, 1 sågramsfundament, 1 kanal eller hjulgrav och 1 brofäste. Da...

Metallindustri/järnbruk (L2021:3713)

Metallindustriområde, 80x50 m (NO-SV), uppgift om. På en lantmäteriakt från år 1670 den ungefärliga platsen för en dammvall och en kvarn, betecknad so...

Metallindustri/järnbruk (L2006:2209)

Järnbruk, inom ett ca 150x150 m st område är ettslaggvarp, ca 160x8-15 m (Ö-V) och 1-1.5 m h, beläget i N kanten avområdet. Slaggen är mörk, tung och ...

Metallindustri/järnbruk (L1938:9972)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1959:4737)

Järnslagg, osäker utbredning, som restprodukt från stångjärnstillverkning vid Upperuds bruk. Ett halvmeters tj lager med slagg inom utredningsschakt p...

Metallindustri/järnbruk (L1981:1269)

Område med industrilämningar, ca 165x30-135 m (Ö-V), efter bl.a. hammarsmedja, kvarn, såg, tegelbruk, tröskverk och husgrunder. Enligt en geometrisk ...

Metallindustri/järnbruk (L1974:9103)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1953:3068)

Järnbruk, ca 100 m i diam, skall ha funnits här, troligen under 1600- talet. Flyttades härifrån och till Åryd, Hemmesjö sn. Enligt äldre uppgifter ska...

Metallindustri/järnbruk (L2011:8107)

Område med industrilämningar, ca 230x230 m, bestående av 1 kvarngrund, 1 såg, minst 10 hela eller delar av husgrunder, 3 jordkällare, 1 bro samt ränno...

Metallindustri/järnbruk (L2000:7756)

Bruksområde, 530x400 m (ÖNÖ-VSV) bestående av fördämningar ochkanalsystem, smedja, bruksherrgård, 4 andra byggnader samtgrunder och ruiner efter hamma...

Metallindustri/järnbruk (L2009:7022)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2003:5369)

Märklig byggnad, 17x10 m (Ö-V) uppbyggd av tuktade granitblockoch tegel. Dörrar svartmålade och taket lagt med rött tegel. På Ö gavelväggen en järnplå...

Metallindustri/järnbruk (L2021:2387)

Plats för knipphammare, 21×20 m (NÖ-SV), bestående av 1 yta med sotig jord, kol och slaggbitar. I terrängen finns antydan till terrasser och platser f...

Metallindustri/järnbruk (L2000:5838)

Bruksområde med tillhörande bebyggelsemiljö bestående av herrgård, kontor, laboratorium, oljebod, gjuteri, kolhus, härdar, verkstad, smedja m m. Beläg...

Metallindustri/järnbruk (L1979:9650)

Plats för "Gamla brukshusen", enligt karta år 1775.

Metallindustri/järnbruk (L2022:3690)

Metallindustri/järnbruk, ca 100x10-25 m (Ö-V), bestående av 2 grunder efter hammare? och kvarn?, 2 dammvallar, minst 1 slaggvarp, 2 rännor och sprid...

Metallindustri/järnbruk (L1942:8460)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2001:8578)

Plats för järnbruk, ungefärlig utsträckning, Christopher Polhemssk Manufacturverk, grundat år 1700. Verksamheten var troligenfrämst förlagd till områd...

Metallindustri/järnbruk (L1982:9081)

Järnbruk, inom ett område om 140×80 meter i riktning (NNV-SSÖ). Anläggningen uppfördes år 1879, nedlades 1920-tal. Tidigare plats för masugn, såg och ...

Metallindustri/järnbruk (L2020:434)

Bruksområde, Skönnarbo bruk, ca 370x90-170 m (NV-SÖ), bestående av 1 stålugnsgrund, 1 smedjelämning, 1 kvarnruin, 1 dammvall, 1 anlagd vattenränna/kan...

Metallindustri/järnbruk (L1971:8000)

Bruksområde, ca 95x25-45 m (VNV-OSO). Område inom vilket lämningar kan väntas påträffas från 1600- ca 1800-tal. Längs ca 85 meter lång forssträcka har...

Metallindustri/järnbruk (L2019:3145)

Årås järnbruk, ca 50x35 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 husgrund efter en hammare och/eller kvarn, 1 dammvall och enstaka slaggförekomster. Husgrunden, be...

Metallindustri/järnbruk (L1957:8576)

Kopparverkslämning, 130×65 m (ÖNÖ–VSV), bestående av 1 hytta, 1 slaggvarp, 2 vattenrännor, 1 husgrund, otydliga rester efter 1 kvarn och 1 såglämning....

Metallindustri/järnbruk (L2006:7522)

Brukslämning, total utbredning okänd. Inom angivet område, ca150x30 m (NNV-SSÖ) påträffades ett flertal ålderdomliga husgrunder uppbyggda av slaggsten...

Metallindustri/järnbruk (L1972:8290)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1972:8448)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L1988:8434)

Område med järnverk och kopparbruk, ca 300x300 m. Inom områdetfinns dammvallar, driftvatten kanaler, slaggförekomster samt ett10-tal byggnader (Bruksh...

Metallindustri/järnbruk (L2019:888)

Plats för borrvind enligt karta från 1794 . Ej identifierad i fält.

Metallindustri/järnbruk (L1958:1541)

Fågelfors bruksområde ca 140x80 m (V-Ö), tidigare järnbruk, numera träindustri. Från järnbrukstiden kvarstår 1 järnbod (markerad på fotokartan), 1 omb...

Metallindustri/järnbruk (L1982:7120)

Tunafors bruk, uppgift om, ca 155x30-80 m (NÖ-SV), ungefärlig utsträckning enligt en karta (mätning) från cirka 1700. Då fanns 1 kopparhammare, 1 stån...

Metallindustri/järnbruk (L1972:7334)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2022:845)

Plats för vals- och skärverk.

Metallindustri/järnbruk (L1954:7793)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Metallindustri/järnbruk (L2020:10588)

Bruksområde, Hultsbruk, 250x10-30 m (Ö-V), bestående av 3 dammvall, 3 dike/ränna, 2 husgrund, historisk tid. Lämningarna efter ingående lämningstyper ...

Metallindustri/järnbruk (L2006:7294)

Område, 220x100-150 m (N-S), med rester av träsliperi samt uppgiftom stålverk/hammarområde. Stålverk/hammarområde, uppgift om. Enligt en värdering år ...

Metallindustri/järnbruk (L2019:4686)

Bruksområde, ca 150 x 70 m (NNÖ-SSV), utgörandes av f d Stens bruk. Inom det angivna området (idag industritomt) återfinns flertalet ruiner och lämnin...