Offerkast

Riksantikvarieämbetets definition: Samling av sten eller ris och kvistar som tillkommit efter hand vid platsen för en särskild händelse, t.ex. platsen för ett påstått brott eller för en olycka.
Offerkast (L1997:5104)

1) Rest sten, 0.6 m h, 0.35 m br (NNV-SSÖ) och 0.25 m tj,triangulär.2.2 m SÖ om nr 1 är:2) Rest sten, 0.25 m h, 0.23 m br (NNÖ-SSV) och 0.18 m tj. Två...

Gnolas vård, Offerkast (L1999:4527)

Offerkast, närmast runt, 3-4 m diam och 1.3 m h. Offerkastet är en hög av störreoch mindre kvistar och grenar. Några smäckra stammar av unggranaringår...

Offerkast (L1951:2504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1935:8638)

1) Offerkast, ovalt, 4.5x3 m (Ö-V) och 0.4 m h, bestående av 0.1-0.4 m st stenar. I mitten en grop, 0.5 m diam och 0.2 m dj.Ställvis övermossat. 8 m Ö...

Offerkast (L1991:4095)

Offerkast?, borttaget. Mycket osäker uppgift om offerkast. Endastinventerarens anteckningar på foto- och ek.kartan.

Offerkast (L2001:1125)

1) Offerkast, ursprungligen runt, ca 3 m diam och 0.3-0.4 m h, av0.05-0.2 m strundade gråstenar, övermossat. V delen är något skadad av vägen.Säkerlig...

Offerkast (L1990:6509)

Offerkast i form av ett röse, närmast runt, 4 m i diam och 0,4 mh, av 0,05-0,2 m st stenar. Delvis övertorvade. I N delen är stenar upplockade och upp...

Stötteberget, Offerkast (L1966:3377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1977:7373)

Offerkast, röse, oregelbundet, 3 m diam och 0,15 m h. Lätt överm ossade plockstenar, 0,05-0,15 m st och enstaka 0,3 m st gråstenar . Läge och utseende...

Offerkast (L1972:3188)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Altarstenen, Offerkast (L1967:4348)

Offerkast, bestående av en samling stenar, 0.1-0.2 m st, uppslängda på den plana översidan av ett block, 2.5x2.5 m st och 1.5 m h.En del sten ligger r...

Bodkallbacken, Offerkast (L1947:1250)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Risgubben, Offerkast (L1941:5376)

Offerkast av ris, 3 m diam och 1,5 m h, vilande med SV kanten påoch mot en 1 m st sten av röd granit. Kvistarna är dels av tättgranris, dels intill 0,...

Rals hög, Offerkast (L1984:6693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2000:458)

Uppgift om offerkast. Martin Danielssonm Hjortnäs, uppger: På dengamla fäbodvägen mellan Mårtanberg och Gansåsen låg ettofferkast. Det låg på vägens S...

Offerkast (L2008:8595)

Stensamling med namn, jämn form, närmast rektangulär, 9 m l (N-S),intill 3 m br och 0.5 m h. Stenarna är, 0.1-0.5 m st. Bevuxen med1stubbe och 2 lövbu...

Offerkast (L2006:209)

Offerkast, 3x1.5 m (SÖ-NV) och 0.6 m h. Offerkastet består av risoch grenar. Offerkastet ligger invid den äldre färdvägen frånfinnskogen till huvudbyg...

Offerkast (L1977:6038)

Offerkast, uppgift om. Enligt Arne Ringgren, Gurfiles, fanns här ett riskast fram till ca 1920-talet. Han var själv med som barn, att kasta en kvist p...

Offerkast (L1952:9398)

Offerkast av ris, uppgift om. Numera borttaget.

Offerkast (L1989:2547)

1) Offerkast, 3x2 m st (NNV-SSÖ), 0.3 m h. Kraftigt övermossat,delvis övertorvad med vid kanterna och i ytan några 0.2-0.3 m ststenar, under dessa och...

Offerkast (L1999:1918)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1966:227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1949:8417)

Offerkast, ovalt, 1,5-1,8 m (N-S) och 0,4 m h, bestående av 0,1-0,4 m st stenar. Offerkastet vilar på ett jordfast block, 3-3,5 m st och 0,4 m h. Delv...

Offerkast (L1954:3885)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1991:3616)

Offerkast, borttaget. Utpekades av lantbrukaren Sivan Johnsson, Bökeberga 1:17 vid inventeringen 1974.

Offerkast (L1962:9529)

Offerkast ? rund 4 m diam. och 0,3 m h. Övertorvad med i ytantalrika ste- nar 0,1 m st. samt i SÖ en sten, 0,4 m st. V halvanbortschaktad av väg.

Offerkast (L2006:7524)

Offerkast, närmast runt, 5 m diam och 0.5 m h. Offerkastet är ettröse, som består av stenar 0.05-0.4 m st. Mitt i röset en kluven stenursprungligen 1x...

Offerkast (L1960:1919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2006:636)

Offerkast, närmast runt, 2 m i diam och 0.3 m h bestående av 0.1-0.3 m st stenar. Ovanpå röset ligger pinnar och kvistar. Besiktigad1994. Ingen kommen...

Käringbergen, Offerkast (L2011:5362)

Offerkast, oregelbunden, 3-4 m i diam och 0,4 m h. Bestående av0,05-0,2 m st, ofta skärviga, stenar. En del av stenarna verkar att vara påslängda i se...

Offerkast (L2000:2305)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1966:9753)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1984:828)

Offerkast av ris, 3 m diam och 1.5 m h. Nedre partierna utgörs avdelvis förmultnade kvistar, de övre av tallris, varav de överstaär nästan färska. I b...

Offerkast (L1964:4946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Knipp-Knapp röset, Offerkast (L2002:4799)

Offerkast, bestående av ett röse, 4x3 m (N-S) och ca 1.3 m h,bestående av i allmänhet 0.1-0.3 m st stenar (några är intill0.5 m st).

Offerkast (L1965:9084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tullporten, Offerkast (L1939:1269)

På en sten benämnd Tullporten ska vagfarare enligt tradition ha lagt pinnar eller stenar då de passerade förbi. Sagesmännen har olika två olika uppgi...

Offerkast (L2000:2172)

Offerkast, offerstubbe, 3-4 m diam och 0.3 m h. Starktövermossad. Under mossan kännbar talrik småsten. I mitten är entorrfura, 4.5 m h och 0.4 m tj. S...

Offerkast (L1977:7950)

Kallvarp, enligt flera sagesmän har funnits ett kallvarp på en ö ppen slätt i skogen mot Fole. Platsen benämnes kallvarpet. Något kallvarp har dock ej...

Offerkast (L1954:3340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Marbokrappet, Offerkast (L1968:1789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1999:5849)

Offerkast, av sten, runt, 2.5 m diam och 0.3 m h. Stenarna iofferkastet är 0.05-0.3 m st (i allmänhet 0.1-0.2 m ). Endast deperifera delarna av offerk...

Offerkast (L2020:2219)

Offerkast, 4x3 m (NV-SÖ) och 0,9 m h av 0,05-0,4 m st stenar.

Offerkast (L1965:1437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1965:9083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1967:2245)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1981:1717)

1) Borttaget offerkast, enl. 1956 års inv. 3 m diam och 1.25 m h,bestående av kvistar och mindre stenar i botten.1 m V om 1är2) Borttaget offerkast, e...

Riskastebacken, Offerkast (L2011:7049)

Offerkast, plats för, numera försvunnet. Ursprungligen beståendeav ett riskast. Traditioner är följande enligt boken "Bondbygd och bruksbygd": "Den mö...

Offerkast (L1969:3092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1950:4603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1976:5318)

Offerkast, röse 3x2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m h av 0,03-0,1 m st kal kstenar och enstaka gråstenar. Lätt skadad i NNÖ kanten av brukni ngsväg.

Kungaröset, Offerkast (L1996:3114)

Offerkast av sten, 6x3 m (NNÖ-SSV) och 0.8 m h av 0.05-0.5 m ststenar, mestadels 0.1-0.2 m och skärviga. Formen är oval utommot stig i VNV, där kanten...

Offerkast (L2001:1673)

Offerkast, 3.5x3 m (NNÖ-SSV), 0.8-1 m h, delvis övermossat, av 0.1-0.4 m stgråstenar, i allmänhet 0.1-0.2 m st.Offerkastet ligger omedelbart V om en g...

Offerkast (L1962:4703)

1) Stensättning, rund 10 m diam. och 0,2 m h. Övertorvad medtalrika 0,2-0,4 m st stenar i ytan. Kantvall (?) 3 m br. och 0,3m h. Som i Ö-delen är över...

Offerkast (L1985:4777)

1) Offerkast, ovalt, 3.5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.7 m h. Övermossat.I NNV kanten är enstaka stenar synliga, 0.1-0.5 m st. Någotkantskadad av skogsväg i NNV...

Offerkast (L1964:4178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2001:4520)

Vilstenar/offerkast, plats för. Enligt uppgift från Hans Jannjöns, Pipargårdarna, skalldet på " Halvvägsberget " utefter den gamla vägen, till Hundsnä...

Kallvarpet, Offerkast (L1976:2901)

Offerkast, bestående av ett litet röse, ca 2 m diam och 0,15 m h . Stenarna är i regel 0,05-0,15 m st. Delvis övermossad. Platsen anvisad av Fritz Ste...

Offerkast (L2001:9722)

Offerkast, plats för. På platsen finns flera högar av sten eftervägen. Täkter. Det torde nu vara omöjligt att fastställa omnågon av dessa kan vara off...

Offerkast (L1947:7404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1963:139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1966:1736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1967:9523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bergatutterna, Offerkast (L1980:3657)

Flyttblock, 4x3x2.5 m st, söndersplittrad i ett flertal mindreblock. Därvid har en hålighet bildats i stenens inre med enöppning mot vägen, i vilken h...

Offerkast (L1966:937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1950:76)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1966:4363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1964:6700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1990:7527)

Offerkast av ris, rest av, ca 3 m i diam och 0,1 m h.

Offerkast (L2001:6292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1945:9989)

Offerkast, bestående av ett röse, 2 m diam och 0.4 m h. Stenarnaär skarpkantade eller rundade 0.1-0.3 m st. I NNÖ en rötvälta.Delvis övermossat och fö...

Offerkast (L1968:1733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1990:7366)

Offerkast, uppgift om. Enligt Billy Hugosson, Havraljunga, skallhär ha funnits ett offerkast. Exakt läge kunde inte anges.

Offerkast (L1955:8621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2008:9460)

Offerkast, närmast runt, 3 m diam och 1 m h. Offerkastet är ettröse som består av i allmänhet 0.1-0.3 m st skärviga delvisövermossade stenar. På offer...

Offerkast (L1976:7613)

Vid vägskälet skall tidigare ha funnits ett kallvarp (enl Ragnar Nilsson, Othemars, 67 år, som hört uppgiften som barn). Kunde ej återf 1977. Vägarna ...

Offerkast (L1945:9988)

Offerkast, bestående av ett röse, 2.4 m diam och 0.6 m h.Stenarna är runda eller skarpkantade intill 0.2 m st.Till större delen övermossat. I N en ung...

Offerkast (L1942:3589)

Riskast, 5 m diam, ca 2 m h. Riset är uppkastat på en stensamling, 4x3 m (N-S), 0,5 m h. Det mesta riset är uppkastat under senare tid. Enligt traditi...

Offerkast (L2005:38)

Tradition, Oskar Elg, Skäggebyn omtalar, att ett offerkast ska finnas inom detta område. Kastet ska utgöras av ett lågt röse, på vilket kvistar eller ...

Räv-Lenas näsa, Offerkast (L2000:7632)

Offerkast, bestående av ett mindre röse ovanpå ett block, 2.7x1.7m (NV-SÖ) ochca 1.3 m h. Sammanlagd höjd ca 1.7 m. Rösets stenar äro 0.05-0.5 mstora....

Offerkast (L1983:7526)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1969:71)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2003:7764)

Offerkast, närmast rund, 5 m diam och 0.7 m h. Svagt övermossad.Stenar, 0.1-0.2 m st. I SÖ kanten ett par stubbar.

Offerkast (L1964:8240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fantans hög, Offerkast (L2017:5594)

Offerkast, oregelbundet långsträckt ca 6,5x5 m stort (V 20cg N-Ö20cg S) int 1,2 m h. Varpet består av 0,05-0,2 m st stenar samttorra grenar och ris. E...

Offerkast (L1947:2164)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1965:8126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röret vid Korsaliden, Offerkast (L1955:9175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1965:8834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2006:8648)

Offersten, gråsten, 1.5 m h, 3.6 m l och 2 m br. På offerstenenligger några torra ditkastade grenar. Stenen är bevuxen med mossaochtvå björkbuskar.

Offerkast (L1950:681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L2008:9600)

Offerkast, enligt uppgift av lokalbefolkningen ska det här havarit ett offerkast av ris efter en person som drunknat. Ingaspår av offerkastet är nu sy...

Offerkast (L2000:5909)

Borttaget offerkast av ris. Offerkastet låg på N sidan om dengamla fäbodvägen mellan Arvets by och Täktbergets fäbod. Vidbreddning av vägen, troligen ...

Offerkast (L2006:57)

Offerkast, bestående av en större sten, 2x1 m (NÖ-SV) och 0.7 m hmed flat ovansida. På stenen ligger många 0.05-0.2 m st stenar.Offerkastet ligger ome...

Klara källa, Offerkast (L1957:3740)

1) Källa 5x3 m (N-S) och 0,8 m dj med utlopp åt S. Vattnetkristallklart. Enligt uppgift användes källans vatten vidbarndop.

Offerkast (L1976:1844)

Offerkast, uppgift om, enligt karta i GF.

Offerkast (L1968:2331)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerkast (L1976:8340)

Offerkast, kalvarp, 3 m diam och 0,3 m h. Underst ett övertorvad stenröse av 0,1-0,15 m st stenar. På detta ett ca 0,1 tj lager a v murkna pinnar. Om ...

Offerkast (L2004:6730)

1) Sten med namn och tradition, oregelbunden, 2x3 m st (Ö-V) ochintill 1 m h.2) Offerkast.Uppgiftslämnare Erik Bragner, Färna, född 1924.

Offerkast (L1977:4482)

Offerkast, rund, 3 m diam och 0,2 m h. Ställvis övermossad med t alrika kalkstenar, 0,1-0,2 m st.