Område med fartygslämningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område i vatten eller på land med minst två fartygslämningar.
Område med fartygslämningar (L2023:569)

Område med skogsbrukslämningar, 50x30 m (NÖ-SV), bestående av 4 vrak efter fyrkantspråmar.

Område med fartygslämningar (L1959:2595)

Vrak, 2 st, bestående av botten och järnspant efter pråmar.

Område med fartygslämningar (L1951:5351)

Område med fartygslämningar, 300x150 m (NÖ-SV). Inom en invallad hamnlagun finns minst ett 40-tal fartygslämningar i form av pråmvrak. Flertalet är lå...

Område med fartygslämningar (L1960:8312)

Område med fartygslämningar, uppgift om. Träbåt och stålpråm på samma position.

Område med fartygslämningar (L2021:8978)

Område med fartygslämningar, 200x80 m (NÖ-SV). Området utgörs av en havsvik där minst 25 pråmar lagts upp. Pråmarna utgörs både av uttjänta segelfarty...

Område med fartygslämningar (L2013:4467)

Fem stycken sönderbrutna fartygslämningar, troligen pråmar och/eller skutor ligger intill och ovanpå varandra (1988)

Område med fartygslämningar (L1948:8000)

Uppgift om fartygslämningar. Inom ett 120 x 30-50 m st område (VNV-ÖSÖ) som utgör en igenfylld havsvik skall utjänta pråmar ha sänkts i vattnet vid an...

Område med fartygslämningar (L1992:6730)

Område med fartygslämningar. Vrakplats för flera klinkbyggda fartyg. Uppgift från Christer Westerdahls Norrlandsleden II. Övrigt: Ett flertal vrak li...

Område med fartygslämningar (L1940:2531)

Bärgning: Vrakplatsen har införts som skeppskyrkogård, RAÄ 178, i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister i samband med 1994 års revidering. Statu...

Område med fartygslämningar (L1987:6522)

Del av L1989:6082 (spärranordning). I anslutning till stensträngen har man påträffat 5 fartygslämningar. Alla är mycket nedbrutna och fyllda med sten ...

Område med fartygslämningar (L1943:1345)

Område med flera fartygslämningar, 9750 kvadratmeter, oregelbunden form ca 75 x 120 m. Största utbredning i NNV-SSO 1. Bestående av omkring 15 fartygs...

Område med fartygslämningar (L1992:4643)

Vrakplats. Inga synliga lämningar vid 1987 års fornminnesinventering. Enligt en boende i Långviken sjönk en vedskuta sommaren 1940 i Långviken. Vedsk...

Område med fartygslämningar (L2013:4375)

Bärgning: Med anlening av att förestående fördjupnings- och upprensningsarbeten planerades i området, företog SSHM 1973 en besiktning av de vrak som e...

Område med fartygslämningar (L1934:814)

Område med fartygslämningar, ca 42 m x 29 m. Inom angivet område finns flera fartygslämningar. (Dnr 321-1705-2010).

Område med fartygslämningar (L1939:2276)

Område med flera fartygslämningar, varav en stäv är synlig ovan ytan. Sonarkarteringen visar att det rör sig om 3-4 fartygslämningar.

Område med fartygslämningar (L2004:847)

vrak, 2 st, uppgift om.

Område med fartygslämningar (L1992:6715)

Område med fartygslämningar. Enligt uppgift finns minst ett vrak utanför slipen. Fartyget var upplagd inför upptagning på slipen, men fartyget sjönk i...

Område med fartygslämningar (L2020:10433)

Fartygslämning 3 Lämningen var 6,6 m lång, 2,8 m bred och 0,3 m hög. Den har utgjort skrovets främre fjärdedel av styrbordssidan. Den undersökta lämni...

Område med fartygslämningar (L1959:2552)

Vrak, 2 st, efter en större slup och en älvbåt. Ej dykbara

Område med fartygslämningar (L2005:9608)

Vrak, 4 st pråmar, varav två är rundgattade, en platt och en med styrhytt och roder.

Område med fartygslämningar (L1934:799)

Område med fartygslämningar, 44,12 m x 33,41m. Området bestod av omkullrasade skeppssidor av flera fyrkantspråmar, ca 5-6 st. Dessa kan ha varit ihopk...

Område med fartygslämningar (L2004:848)

Vrak, bestående av 2 pråmar, eventuellt sänkta. Synliga ovan vattenytan vid lågvatten.

Område med fartygslämningar (L1959:2634)

Vrak, uppgift om, 4st fartyg av ålderdomlig karaktär.

Område med fartygslämningar (L1978:1918)

Område med fartygslämningar. Bestående av minst 5-6 skepp sänkta från 1785-1836. Status: Vrakens status är inte närmare beskriven. Dock framgår av s...

Område med fartygslämningar (L1992:6702)

Område med fartygslämningar. Vrakplats även för större fartyg enligt dykarklubben Polar. Uppgift från Christer Westerdahls Norrlandsleden II. Övrigt:...

Område med fartygslämningar (L2013:4085)

Fartygslämningar: 2 träfartyg Lämning 1 är ca 27 meter långt och ca 8 meter brett. Lämning 2 är ca 29 meter långt och ca 7 meter brett Status: Över...

Område med fartygslämningar (L1959:3073)

Vrak, efter 2 st klinkbyggda fartyg. Det ena vraket är enepinnat. Uppseendeväckande små jungfrur i röstjärn. Det andra vraket är större men mer fragme...

Område med fartygslämningar (L2023:124)

Område med fartygslämningar bestående av två fyrkantspråmar, vilka delvis överlappar varandra.

Område med fartygslämningar (L1934:466)

Område med fartygslämningar bestående av tre större skrovsidor från olika fartyg, lösa vrakdelar och ett stockankare utspridda inom ett större område ...

Område med fartygslämningar (L1992:8957)

Område med fartygslämningar? Uppgift om upplagda vrak i sundet, på grunt vatten.

Område med fartygslämningar (L2020:10420)

Fartyglämning 1 Lämningen bestod av den förliga delen av ett klinkbyggt segelfartyg (avskuren av arbetsföretagets spont). Den undersökta delen har utg...

Område med fartygslämningar (L2020:10438)

Fartygslämning 7 Lämningen var 9,3 m lång, 4,1 m bred och 1,1 m hög. Skorvkonstruktionen var till stora delar bevarad i sin ursprungliga form. Den und...

Område med fartygslämningar (L1939:2313)

Längs Själöns östra sida sträcker sig i SSV-NNO riktning ett område med flera fartygslämningar. Stävar och skeppssidor är synliga ovan ytan. I området...

Område med fartygslämningar (L1940:2503)

Övrigt: Ca 15 trä- och stålpråmar ligger sänkta i viken. Flertalet är synliga för blotta ögat.

Område med fartygslämningar (L1950:3868)

Område med fartygslämningar bestående av minst 3 fartygsvrak, ca 35x8 m st. Enligt uppgift pråmar som sänktes i samband med att de var uttjänta på 20-...

Område med fartygslämningar (L1959:2449)

Vrak, 2 st, uppgift om.

Område med fartygslämningar (L1959:2486)

Vrak, 2 st, uppgift om.

Område med fartygslämningar (L1959:2932)

Vrak, 2 st, bestående av skrovbottnar.

Område med fartygslämningar (L2013:3456)

Övrigt: Flera skutor och pråmar.

Område med fartygslämningar (L2005:9634)

Område med fartygslämningar, ca 380x400 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av minst 10 vrak samt 1 träkonstruktion. Träkonstruktionen tros härröra från en kran...

Område med fartygslämningar (L2023:27)

Område med fartygslämningar 25x10 m (ÖNÖ-VSV) bestående av bottendelar av två fyrkantspråmar.

Område med fartygslämningar (L2023:570)

Område med fartygslämningar 140x 30-50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 14 vrak efter fyrkantspråmar.

Område med fartygslämningar (L2023:22)

Område med fartygslämningar 30x20 m (NNV-SSÖ) bestående av bottendelar och skrovsidor av två träfartyg, 27x9 respektive 23x7 m st, liggande sida vid s...

Område med fartygslämningar (L1987:6802)

Område med fartygslämningar, 6 st pråmar. Falsterbohus grävdes ut redan 1887-1891, 1899-1900 och 1907-1911 av arkeologer från Lund. Under detta arbet...

Område med fartygslämningar (L2023:583)

Område med fartygslämningar bestående av 6 spets- och fyrkantspråmar.

Område med fartygslämningar (L1951:5733)

Område med fartygslämningar, ca 55X35 m l. Inom området finns 4 vrak vilka sannolikt ursprungligen bestått av segelfartyg möjligtvis barkar, vilka har...

Område med fartygslämningar (L1940:2562)

Övrigt: RAÄ nummer 185. Status: Okänd

Område med fartygslämningar (L1978:1926)

Status: Lämningen består av ett flertal sönderslagna vrak, skeppssidor, spant och diverse fartygsdelar ligger spridda över hela revet (status 1977).

Område med fartygslämningar (L2013:3627)

Status: Ett femtontal vrak. De flesta i stl 18 x 3 m.