Hytt- och hammarområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring hammare och ugn för framställning av metall ur bergmalm.
Hytt- och hammarområde (L1950:4124)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L2020:5108)

Hytt- och hammarområde, ca 100x30-40 m (NÖ-SV), bestående av minst 2 husgrunder, 2 dammvallsfundament, 2 slaggvarp, spridd masugnsslagg och smidesslag...

Hytt- och hammarområde (L2002:2281)

1) Hytt- och hammarområde, rest av, bestående av 1slaggförekomst.Slaggförekomst, ca 130x35 m (N-S). I åravinen förekommer rikligtmed hytt- och hammars...

Hytt- och hammarområde (L2001:9342)

1) Hytt- och hammarområde, ca 115x55 m (Ö-V), bestående av 2 hammarsmedjeruiner, (varav 1 osäker), separat beskrivna, 1 fördämningsvall, 1 slaggvarp(...

Hytt- och hammarområde (L1999:3210)

1) Hyttområde, 110x15-55 m st (Ö-V), bestående av 1 slaggstensförekomst, 1 dammvall, 1 vattenhjulsränna, rest av och 1kvarnbyggnad, tidigare hammarsme...

Skinnarsågsdammen, Hytt- och hammarområde (L1981:7282)

Slaggförekomst, bestående av utspridd slagg i bäckravin. Slaggen är mörk och porig, i viss mån fluten. Stybbjord syns i ravinens övre kant. Vid det ti...

Hytt- och hammarområde (L1963:3297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hytt- och hammarområde (L1954:6549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hytt- och hammarområde (L2001:5214)

1) 2) Hytt- och hammarområde, ca 180x70 m st (ÖNÖ-VSV), beståendeav 2slaggvarp, separat beskrivna, samt 1 slaggförekomst.Slaggvarp, oregelbundet, närm...

Hytt- och hammarområde (L2002:1829)

Hytt- och hammarområde, 160x30-50 m (NNÖ-SSV), bestående av 1hyttruin, 1 hammarlämning, 3 slaggvarp, 2 rostgropar, 3dammvallar, 2 husgrunder, 1 spismu...

Hytt- och hammarområde (L1981:3180)

Hyttområde, ca 230x20-70 m (NÖ-SV), bestående av 1 hyttruin, 1 rostugn, stensatt älvfåra, 1 minnesskylt, oklara stengrunder, slaggvarp, rest av och sp...

Hytt- och hammarområde (L1950:3672)

Bruksområde 500x180-300 m (Ö-V) Området utgör hytt- och hammarplats för Högbo bruk bruk. På en karta från år 1799 redovisas två hammare, smedsbostäder...

Hytt- och hammarområde (L1980:3038)

Hytt- hammarområde, ca 95x45-65 m (NÖ-SV). Det inritade området gäller för Järlebruk, ett hammarområde för bl.a. stångjärnssmide och manufaktursmide. ...

Hytt- och hammarområde (L2004:6936)

Hytt- och hammarområde, 120x110 m (NV-SÖ), bestående av 1 grundefter hammarsmedja, 1 vattenränna, 2 kolhusgrunder, 1fördämningsvall, 1 slaggvarp (med ...

Hytt- och hammarområde (L1950:2923)

Hytt- och hammarområde, Tjärnäs hytta, ca 350x250 m (Ö-V), bestående av 1 masugnsruin, 2 hammarruiner, 4 slaggvarpar, 1 plats för rostugn, 1 plats för...

Hytt- och hammarområde (L1938:1767)

Plats för kolhus, stångjärnssmedja, kvarn och järnbod. Området, streckat på fotokartan, uppvisar inga tydliga husgrunder, dock finns vid åns strand ta...

Hytt- och hammarområde (L1981:6992)

Hytt- och hammarområde, ca 80x30-45 m (NÖ-SV), utsträckning (Ö kanten) efter arealmätningskarta från år 1818. På den är smedjan utritat. Se nedan för ...

Hytt- och hammarområde (L2000:5411)

Hytt- och hammarområde, 335x40-140 m (NV-SÖ), bestående av 1 hyttruin, 1 rostugnsruin, 2 stödmurar, 1 kolhusruin, 1 källare, 1 järnbod, 3 slaggvarp, 1...

Hytt- och hammarområde (L1942:4645)

Hytt- och hammarområde,bestående av 1 slaggförekomst, ca 150x20-50 m (NNV-SSÖ) och trolig malmbacke (magnetit).I åkerytan förekommer rikligt med utspr...

Hytt- och hammarområde (L1950:4077)

Hytt- och hammarområde, 320 x 290 m (N–S) bestående av 1 masugn, 1 rostugn, 1 slaggvarp, 8 husgrunder, 2 släntmurar, 1 kanal, 1 ramp, 1 kolhög, 1 sten...

Hytt- och hammarområde (L1971:7131)

Hammarområde, ca 95 -115 x 20 -80m (Ö-V) ingående i Månsarps norra hyttelags masugn. Masugen flyttad år 1814 från S till N sidan av ån. En sten i åka...

Hytt- och hammarområde (L1974:8877)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hytt- och hammarområde (L1936:2505)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L1940:9841)

Hytt- och hammarområde, ca 125x30-70 m (ÖNÖ-VSV). Inom det markerade området har enligt historiska kartor mellan 1701 och 1839 funnits 1 masugn, 1 spi...

Hytt- och hammarområde (L2004:2289)

1) Slaggförekomst. Slagg har påträffats överallt på tomten, redanmedan den för länge sedan var en leråker. Slaggen var iallmänhet knottrig och klumpar...

Hytt- och hammarområde (L2004:9738)

Hytt- och hammarområde, delundersök, 370x185 m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin,1 hammarruin, 5 slaggvarp, 1 malmupplag, 1 kolupplag, 1 rådstuga, 2 damm...

Hytt- och hammarområde (L1984:355)

Hytt- och hammarområde, ca 180x60 (NV-SÖ), bestående av 2 hammargrunder, 1 slaggförekomst (hyttslagg), 3 dammvallar, 1 vattenränna, 1 järnbod och 1 va...

Hytt- och hammarområde (L2012:9351)

1) Hyttruin, i form av jordkulle ca 8-10 m diam, som är lagd i NÖ sluttning mot bäck varför den endast är ca 0,3 m h i SV-delen. N-NÖ-Ö-delarna, mot b...

Flögfors Kopparverk, Hytt- och hammarområde (L1980:603)

Hytt- och hammarområde, ca 230x50-115 m (N-S). Den N delens utsträckning (ca 130 m l är enligt laga skifte över Vasselby från år 1833. På en sockenka...

Hytt- och hammarområde (L1980:1423)

Hytt-och hammarområde, ca 65x45-65 m (NV-SÖ), utsträckning N om ån efter 1775 års karta över Nora stad. Fibbehyttan redovisas inte på lantmäteriakte...

Hytt- och hammarområde (L2003:8486)

Hyttområde, 280x90 m st (N-S), bestående av 1 hyttruin och 2slaggvarp.Hyttruin, kvadratisk, 8 m i sida (NNÖ-SSV) och 4.5 m h, delvisbestående av kallm...

Hytt- och hammarområde (L1979:1381)

Hytt- och hammarområde, del av Hägernäs hammare, ca 55x50 m (NNÖ-SSV), utsträckning enligt lantmäteriakt från år 1806. Området är bebyggt. Se Ramsber...

Hytt- och hammarområde (L1981:8989)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L2022:840)

Hytt- och hammarområde, 270 x 70 m (NV–SÖ), bestående av 1 industribyggnad, 1 kraftstation, 2 mindre byggnader, 1 stenkant med hjulgrav och anslutande...

Hytt- och hammarområde (L2000:5350)

Hyttområde, 420x75-140 m (NV-SÖ), bestående av 1 hyttgrund, 1 hammarruin, 2 husgrunder, 4 slaggvarp, och 1 fördämningsvall. I områdets SÖ del är: 2...

Hytt- och hammarområde (L2004:8710)

Hytt- och hammarområde, 190x20-120 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 dammvall, 1 vattenhjulsränna, 2 husgrunder, 3 syllstensrader, 1 välvd spång, 1 kantskon...

Hytt- och hammarområde (L1941:5485)

Hytt- och hammarområde, ca 50-130x30-85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 masugn, 1 slaggvarp, 1 knipsmedja och 2 rostgropar (uppgift om ). Centralt i områd...

Hytt- och hammarområde (L1981:8944)

Hytt- och hammarområde, ca 100x 15- m (NÖ-SV och N-S), utsträckning enligt ägodelning över Ramshyttan från år 1780 och efter slaggförekomst utmed ån. ...

Hytt- och hammarområde (L1941:5276)

Hytt- och hammarområde, uppgift om, ca 80x20-75 m (N-S). Inom det markerade området har enligt karta från år 1737 legat 1 masugn, 1 järnhammare, 1 bok...

Ängelsbergs bruk, Hytt- och hammarområde (L2002:2991)

Byggnadsminne, inom ett område av ca 700x60-250 m st (NNÖ-SSV).Inom området finns bla herrgård med flyglar, smedja,mulltimmershytta, arbetarbostäder o...

Hytt- och hammarområde (L2003:5695)

Hytt- och hammarområde. Enligt geometrisk avmätning 1699 är dettaläget för Rabbatsbennings hytta. Hyttan omnämns första gången1539 i redovisning för u...

Hytt- och hammarområde (L1943:5765)

Bruksområde, 550 x 440 m(NV-SÖ) med ruiner och grunder efter industriverksamheten och bruksbebyggelse. 1). Hyttruin, 26 x 24 m (VNV-ÖSÖ) totalt, ytter...

Hytt- och hammarområde (L2001:1171)

Hytt- och hammarområde, 245x140 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin, 1 kolhus, 1 dammvall, 1 vattenhjulsränna, 1 malmupplag(?), 1 hammarruin, 12 sla...

Hytt- och hammarområde (L2001:5989)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L2001:8720)

Hyttområde, 100x100 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 hyttruin, 2 slaggvarp, separat beskrivna, 1 hammargrund, 1 kolhus och 1slaggförekomst. Hyttruin, ...

Hytt- och hammarområde (L2003:6806)

Hyttområde, 130x110 m (N-S), bestående av 1 hyttruin, 1 rådstuga,rest av, 1 vattenränna, 1 stensatt väg, 1 smedja, 1fördämningsvall, 1 rostningsbås (?...

Hytt- och hammarområde (L2001:5361)

Hytt- och hammarområde, 115x110 m st (NNV-SSÖ), bestående av 2 slaggvarp,separat beskrivna, 1 plats för hyttruin, 2 grunder, separat beskrivna, 1 kvar...

Hytt- och hammarområde (L1950:5831)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L1940:9298)

Hytt- och hammarområde, ca 130x50-70 m (ÖNÖ-VSV). Masugnen har legat i den SV delen enligt karta från år 1743, se foto. Enligt samma karta har en järn...

Hytt- och hammarområde (L2001:5947)

Hytt- och hammarområde, 160x50 m st (NV-SÖ), bestående av 1dammvall, 1 fundament, 1 kanal och1 härd. Dammvall, 15 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br, övertorvad....

Hytt- och hammarområde (L2012:9216)

Hytt- och hammarområde, delundersökt, ca 240x40-100 m (N-S). Inom området finns det lämningar efter Djurshytte bruk med grunder tillhörande hytta, stå...

Hytt- och hammarområde (L2002:2084)

Hytt- och hammaromåde, ca45x25 m (NNÖ-SSV), bestående av 1slaggförekomst och 1 vattenränna (?).Slaggförekomst, ca 45x25 m (NNÖ-SSV). Längs med Ö åkant...

Hytt- och hammarområde (L1983:3499)

Hytt- och hammarområde, ca 170x40 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 slaggförekomst. Slaggförekomsten består av spridd masugnsslagg med inslag av enstaka hamm...

Hytt- och hammarområde (L2003:9093)

Hytt- o hammarområde, 60x40 m st (NÖ-SV), bestående av 1dammvall, 1 slaggförkomst.Damvall 60 m l 5 m br (NÖ-SV) intill 1.4 m h av jord och huggensten ...

Hytt- och hammarområde (L1981:4807)

Bredsjö bruk, ca 185x110 m (NNV-SSÖ), bestående av synliga lämningar efter hyttan, husgrunder, murar och betongfundsment. Bredsjö hytta anlades år 16...

Hytt- och hammarområde (L2001:1035)

Hytt- och hammarområde, 270x30-150 m, (NV-SÖ), bestående av1 hyttruin, 1 kvarnlämning, 1 sågruin, 1 dammvall, 1 vattenhjulsränna, 4 slaggvarp, separat...

Hytt- och hammarområde (L2005:3577)

Lämningar efter hytta och hammare. Inom ett 100x80 m (NNÖ-SSV)finns:Ett nästan helt förfallet trähus, 7x6 m (NÖ-SV), av okänd funktionmed en spismur.2...

Hytt- och hammarområde (L2001:6433)

Hyttområde, delundersökt, 55x40 m (N-S), bestående av 1 hyttbacke, 1 slaggvarp, 4 rostningsgropar och 1 fördämningsvall. Benämns dyaekna hyttene i äl...

Hytt- och hammarområde (L1953:2746)

Småindustriområde ca 50x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 hammaranläggning, 1 kvarn uppgift om och 1 masugn uppgift om. Enligt RAÄ:s inventering år 2000 f...

Hytt- och hammarområde (L1972:4764)

Plats för masugn, enligt uppgift. På den på fotokartan x-markeradeplatsen skall själva masugnen ha stått, inga lämningar av dennafinns kvar. Förutom m...

Löa hytta, Hytt- och hammarområde (L1981:8668)

Hyttområde, byggnadsminneområde, ca 300x30-130 m (NV-SÖ. Av anläggningarna återstår idag rostugn med malmbås, masugn, smedja, 3 kolhus (i ett av dessa...

Hytt- och hammarområde (L1982:9069)

Hyttområde, 110x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av minst 2 slaggvarp, 2 slaggytor, 2 kolvarp och 1 valliknande anläggning. De flesta anläggningarna ligger p...

Hytt- och hammarområde (L1992:2729)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L2001:2618)

1) Hytt- och hammarområde, ca 80x60 m st (NNV-SSÖ), bestående av 1 slaggvarp, samt 1 slaggförekomst, separat beskrivna. Slaggvarp, oregelbundet avlån...

Hytt- och hammarområde (L1981:3572)

Platsen för Wedevågs hytta och hammare, ca 175x30-135 m (VNV-ÖSÖ). Vid en arkeologisk utredning påträffades i partiet utmed väg 249 ett upptill 1.1 m ...

Hytt- och hammarområde (L1981:7099)

Hytt- och hammarområde, ca 200x120-160 m (NNV-SSÖ), bestående av kallmurning och sotblandad jord. Kallmurning, ca 50 m l utmed Laxåns båda sidor, bel...

Hytt- och hammarområde (L1948:8500)

Hytt- och hammarområde, 165x85-150 m (NV-SÖ) Området utgör en äldre hytt- och hammarplats för Axmar bruk. På en karta från år 1820 redovisas hytta, h...

Hytt- och hammarområde (L2000:8700)

Hyttområde, 200x10-40 m (NV-SÖ), bestående av 2 slaggvarp, 1 hyttplats, 1 kolhusplats och 1 industrilämning. Slaggvarp, 40x20 m (NNV-SSÖ), intill 1 m...

Hytt- och hammarområde (L1939:240)

Hytt- och hammarområde, ca 180x80-120 m (VNV-ÖSÖ), utsträckning enligt karta från år 1843. Söderfors bruk anlades av Claes Depken 1676 och var från b...

Hytt- och hammarområde (L1978:136)

Hammarområde, ca 30x10 m (ÖNÖ-VSV), bestående av lämning efter stångjärnshammare samt 1 dammvall. Stångjärnshammare, i form av husgrund, 7x7 m och 0,...

Hytt- och hammarområde (L2002:2983)

Hytt- och hammarområde med okänd utsträckning, dock ca 70 m l(huvudriktning VNV-ÖSÖ) bestående av 1 slaggförekomst.Slaggförekomst, 60 m l (NNV-SSÖ) oc...

Hytt- och hammarområde (L1951:1378)

Hammarområde, 270x20-60 m (N-S), bestående av 2 dammvallar, 1 grund efter hammare? 2 grunder, 1 ränna och spridda grundstenar. Den ena dammvallen är c...

Hytt- och hammarområde (L1980:145)

Hammaraområde, ca 45x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 ruin efter hammarsmedja, 1 hjulhus och 1 kolhusruin, se nedan för beskrivning. Enligt storskiftes...

Hytt- och hammarområde (L2001:7024)

Hytt- och hammarområde, ca 130x80 m (Ö-V), bestående av 1 hammarsmedjegrund, 1 grund, 1 grund efter kolhus, 1 fördämningsvall och 1 slaggvarp. Hammars...

Hytt- och hammarområde (L2003:6556)

Hytt- och hammarområde, 290x85 m (NNÖ-SSV), bestående av 1masugnsruin, 1 rådstuguruin, 1 hjulhusruin, 1 hammarruin, 1vattenkanal, 2 husgrunder, 2 håll...

Hytt- och hammarområde (L1979:1909)

Hyttlämning, ca 130x30 m (NV-SÖ), bestående av slagg, stensatt bäckfåra, 1 sentida husgrund, 1 intakt dammvall. Längs med en stäcka på ca 125 m, i vat...

Hytt- och hammarområde (L2008:8181)

Hytt- och hammarområde, ca 125x30-45 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 slaggvarp, 1 kolhusgrund och 1 jordkällargrund. Slaggvarpet, beläget i SV delen av ...

Hytt- och hammarområde (L2001:2542)

Hyttområde, 90x70 m (NÖ-SV), bestående av 1 slaggförekomst, 1 såglämning, och 1 husgrund(?).Slaggförekomst, ca 70x70 m. På större delen av tomten finn...

Hytt- och hammarområde (L2004:1923)

Hytt- och hammarområde, rest av, 210x20 m (Ö-V), bestående av ettområde med omrörda lager med slagg. sotbemängd jord, kol ochskörbränd sten. Slaggen ä...

Hytt- och hammarområde (L1982:9696)

Hytt och hammarområde, 350x60-70 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 hammarlämning, 6 slaggvarp, minst 2 dammvallar, 1 hjulgrav och 1 kollager. Inom detta indu...

Hytt- och hammarområde (L2007:9180)

Hytt- och hammarområde, 150x150 m, bestående av 2 dammvallar, 1hjulgrav, 3 slaggvarp, 4 rostningsgropar (separat beskrivna).Dammvall, 12 m l och 10 m ...

Hytt- och hammarområde (L2004:8858)

Hammarområde, 70x60 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 1sågverkslämning, 1 vattenhjulsränna, 2 slaggvarp, 1 kolbottenoch 2 husgrunder.Dammvall, 80 m l,...

Hytt- och hammarområde (L1981:4471)

Svartå övre bruk, ca 350x160-340 m (Ö-V). S om fotbollsplanen är den avkortade masugnspipan, det enda som finns kvar av masugnen. Lancashiresmedjan, ...

Hytt- och hammarområde (L1981:9275)

Hytt- och hammarområde, 170x40-60 m (NÖ-SV) bestående av 1slaggvarp, 2 slaggförekomst samt 1 grund till klensmedja.

Hytt- och hammarområde (L1950:4071)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hytt- och hammarområde (L2001:8943)

Hyttområde, delundersökt, 300x40-160 m st (NV-SÖ), bestående av 1 masugn, 1 slaggförekomst och 1 kolupplag. Inom området finns även kvarstående byggna...

Hytt- och hammarområde (L2008:9128)

Hyttlämning, bestående av hyttruin, kolhuslämningar, älvfåra samt diverse murar. Hyttruinen(a) (ruin av masugn, uppförd på 1860-talet) är 10x10 m diam...

Hytt- och hammarområde (L1944:1567)

Bruksområde, 160x40 m (NÖ-SV) bestående av 1 hyttruin (plats för), 1 hammarsmedja samt 1 osäker källargrund/husgrund. Hyttruinen, centralt i området g...

Hytt- och hammarområde (L2001:3575)

1) Hytt- och hammarområde, ca 90x20-60 m st (NNÖ-SSV), bestående av 2 slaggvarp, 1 dammvall, 2 grunder (varav 1 hjulgrav (?)).Slaggvarp, 40x25 mst (Ö...

Sunds bruk, Hytt- och hammarområde (L2010:3202)

Hyttområde, 230x150 m (120-320cg) bestående av: hyttruin, rostugnsruin, hammarfästen till 3 hammare, 2 slaggvarpar, vattenränna och dammur, kollada me...

Hytt- och hammarområde (L2001:2568)

Hytt- och hammarområde, 170x50-80 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin(?), 1hammargrund(?), 2 slaggvarp, 1 fördämningsvall, 1 vattenränna samt1 kvarng...

Hytt- och hammarområde (L2000:7348)

Bruksområde, bestående av industriområde, fördämningar, kanalsystem, rester av kolhus, grund till gammal herrgård m.m. Själva industriområdets utsträ...

Hytt- och hammarområde (L2005:3932)

Hytt- och hammarområde, 230x20-65 m st (NNÖ-SSV) bestående av 1hytta, plats för, 1 hammarruin, 1 byggnadsgrund, 1fördämningsvall/bro, 2 hjulgravar, 2 ...

Hytt- och hammarområde (L1979:2559)

Hytt- och hammarområde (Brevens Bruk), ca 300x50-150 m (NNV-SSÖ), utsträckning efter historiska kartor och befintliga byggnader. Utmed den västra kan...

Hytt- och hammarområde (L2003:6509)

Hytt- och hammarområde, 210x30-110 m (NNV-SSÖ), bestående av 1masugnsruin, 1 kanal, 3 slaggvarp, 2 husgrunder, 1 hammaroruinoch murlämningar.I området...

Hytt- och hammarområde (L2000:5702)

1) Hytt (-och hammar) område, 135x40 m (NÖ-SV) med 1 hyttruin (?), 1dammvall, 1 kanal och 1 kolhusgrund (?), samt 1 smedjegrund (?). Hyttruinen, är 1...

Hytt- och hammarområde (L2002:2711)

Hytt- och hammarområde, rest av, ca 65x20 m, bestående avslaggförekomst.Slaggförekomst, ca 65x20 m (NNÖ-SSV). I åravinen, inom detmarkerade området, f...

Hytt- och hammarområde (L2001:3424)

Bruksområde, ca 750x300 m st (ÖSÖ-VNV), bestående av Gamla byn, Gamla järnverket och plats för lämningar efter kopparhyttan och myntverket. I V delen ...

Hytt- och hammarområde (L1979:1929)

Hammarområde, Haddebo Bruk, ca 220x70-165 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 8 grunder. Dessa varierar i storlek från 10x6 m till 40x20 m st. De flesta ...

Hytt- och hammarområde (L2004:9164)

Hyttområde, 180x60 m (NÖ-SV), bestående av 2 dammvallar, 2vattenhjulsrännor, 1 hammarruin och 6 slaggvarpar.Dammvall, 14 m l, 2 m br (NV-SÖ) och 1.5 m...