Spärranordning

Riksantikvarieämbetets definition: Spärr uppförd under vatten.
Spärranordning (L2017:2150)

DYKFÖRBUD (Stockholms läns författningssamling 2001:132 nr 365). Spärranordning, minst 200 m l (N-S och Ö-V), bestående av0.1-0.15 m tj träpålar, plac...

Spärranordning (L1979:3206)

2023 undersökte Blekinge museum anläggningen som en del av projektet ”Blekinges pålspärrar”. Spärren har tidigare undersökts av Blekinge museum 1995. ...

Spärranordning (L1960:5804)

Status: Luftledning markerad på sjökort är samma som sträckningen av rösena.

Spärranordning (L1978:2181)

Bärgning: 1969-1974 utförde Blekinge museum marinarkeologiska undersökningar av vikingatida spärrsystem i skärgården utanför Listerby, Vabåsa och Hjor...

Spärranordning (L1978:4721)

Spärranordning bestående av tre stenkistor väster om Björkeskär. Måtten på de tre västra stenkistorna är 10x3 m (Ö-V) med 13 meters mellanrum mellan...

Spärranordning (L1979:6280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2019:7475)

Spärranordning i form av två stenkistor samt tre fartygsvrak öster om Björkeskär. Två av fartygen antas vara bombkitsen Tordön, sänkt i Bollösund 1798...

Spärranordning (L1960:3306)

Spärranordning? Vid utredning 2006 påträffades, inom en yta av 20 x 20 m, och på drygt 1 m dj en klunga av 13 spetsade trästörar. Området är beläget i...

Spärranordning (L1978:2186)

Bärgning: 1969-1974 utförde Blekinge museum marinarkeologiska undersökningar av vikingatida spärrsystem i skärgården utanför Listerby, Vabåsa och Hjor...

Spärranordning (L2010:6048)

Fyndplats för risgärden, se raä 209. Se även A Nordén, 1938.

Spärranordning (L2013:9581)

Försänkning som utgör en del av Vaxholms försvarsanläggning. Försänkningen har enligt uppgift tillkommit på 1870-talet och består av dubblapålrader me...

Spärranordning (L1978:2809)

Övrigt: Under medeltid fram till ca 1660 fungerade Pukavik som en av regionens större bondehamn och lastageplats. Den medeltida hamnen antas ha legat ...

Spärranordning (L1962:6123)

Kajplats ? Inom på fotokartan streckat om- råde, har vidFägrebäcken påträffats nedslagna ekpålar, som tolkats som en kaj-plats. Uppgift av markägaren....

Spärranordning (L1960:6064)

Spärranordning, ca 30 x 6 m (NV-SÖ). Består av något mindre sprängsten, cirka 0, 2-0,3×0,4-0,5 meter stora. Spärranordningen projekterades och anlad...

Spärranordning (L1944:9659)

Spärranordning, ca 70x10 m l, (NNÖ-SSV) bestående av 2 stenkistor,20x10 och40x10 m, tvärs över sundet. I slutet av 50-talet grävdeskanalen upp för båt...

Spärranordning (L1979:3332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2013:2442)

Spärranläggning, oklar utsträckning, bestående av en pålspärr. Inom angivet område, ca 12x20 m långt (NÖ-SV) och 15-20 m brett, påträffades under vatt...

Spärranordning (L1979:4001)

2023 undersökte Blekinge museum anläggningen som en del av projektet ”Blekinges pålspärrar”. Spärren har tidigare undersökts av Blekinge museum 1995. ...

Spärranordning (L2008:992)

Bärgning: Innan Harry Alopaeus undersökningar kring Stegeborg kände man endast till ungefär 11 stenkistor, som skulle vara det enda som fanns kvar eft...

Spärranordning (L2013:5083)

Historik: Med anledning av det med Polen och Ryssland utbrutna kriget började man i juli 1656 uppföra ett "defensionsverk" mellan Vaxholm och Rindö. F...

Spärranordning (L2013:5720)

Påle. Förmodligen rester efter en pålspärr. I området har även löst liggande bearbetade timmer och träpålar påträffats, vilka kan antas ha med borganl...

Spärranordning (L1960:6465)

Status: Mellan innersta och yttersta vallgraven, ca 6 meter ut från nuvarande södra strandlinjen, finns en gles pålrad i N-O riktning med ca 30-80 ce...

Spärranordning (L1979:3405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1959:2927)

Spärranordning, ca 47x13 m st, bestående av grova stolpar vilka sticker upp ca 0,5 m från botten. En 5,5 m st öppning i stolpsystemet.

Spärranordning (L1979:6543)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2010:101)

Pålpalissad löper på sjöbottnen tvärs över det ca 200 m br sundet, som kallas Pålsundet. Ibland får man upp stockrester i fiskenäten. Även skärvor av ...

Spärranordning (L1950:2469)

Spärranläggning. Enligt rekognoseringar utförda av dykare från sportdykarklubbarna i Gävle och Söderhamn finns det ett antal skadade stenkistor som bl...

Spärranordning (L1961:2804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1978:4729)

Spärranordning cirka 230 x 5 meter. Sträcker sig mellan Verkö och Hästö. Pålarna är ca 15-20 centimeter i diameter vid botten. Lämningen som dokume...

Spärranordning (L1948:4755)

Spärranordning, stäk, 55 m l, bestående av 7-8 timrade och stenfyllda kistor, varav de flesta mäter ca 6x3,5 m. Påträffade vid efterbesiktning av ett ...

Spärranordning (L2009:6882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2019:13)

Spärranordning, ca 110 m (NV-SO) bestående av en pålrad med ett flertal pålar. Pålarna är neddrivna i botten och endast de nedre delarna av pålarna är...

Spärranordning (L1979:4884)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2013:9580)

Försänkning som utgör en del av Vaxholms försvarsanläggning. Försänkningen har enligt uppgift tillkommit på 1840-talet och består av Sten, sand och gr...

Spärranordning (L1985:6385)

Pålrader, 2 parallella pålrader på en sträcka av ca 60 m, den inre 5-10 m från strandkanten. Avståndet mellan påradrna är 2-3 m. De står ofta gruppvis...

Spärranordning (L2013:9582)

Försänkning som utgör en del av Vaxholms försvarsanläggning. Försänkningen har enligt uppgift tillkommit på 1870-talet och består av dubbla pålrader m...

Spärranordning (L1979:3076)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2009:2122)

Fyndplats för risgärden, se raä 209, se även A nordén (1938)

Spärranordning (L1979:6279)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2021:3779)

Spärranordning cirka 200 meter lång och 5-10 meter bred. Pålarna utgörs av pålar med olika karaktär, dels är det runda pålar av vad som kan vara furu...

Spärranordning (L1978:2182)

Bärgning: 1969-1974 utförde Blekinge museum marinarkeologiska undersökningar av vikingatida spärrsystem i skärgården utanför Listerby, Vabåsa och Hjor...

Spärranordning (L2021:8222)

Spärranordning (?), ca 40 meter lång (NNV-OSO) och uppskattad bred 1 meter, belägen ca 1 meter under vattenytan, bestående av större gråstenar. Stenar...

Spärranordning (L1979:6627)

Bakgrund Pålanläggning belägen i sundet mellan Östra Skällön i Ramdala sn och Västra Skällön i Sturkö sn. En mindre undersökning utfördes år 1970 av B...

Spärranordning (L1979:3672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1961:2218)

Stolpkonstruktion, rektangulär, 47 x 13 m st och med långsidan utmed stranden. Pålrader, drygt 70 st, bildar ett system. Kan tolkas som resterna eft...

Spärranordning (L2013:9583)

Försänkning som utgör en del av Vaxholms försvarsanläggning. Försänkningen har enligt uppgift tillkommit på 1870-talet och består av grus.

Spärranordning (L1978:2174)

Bärgning: På uppdrag av landsantikvarien i Karlskrona genomfördes Blekinge museum 1970 dykningar mellan Tomtö och Dragsö. Dykningarna föranleddes av a...

Spärranordning (L2013:4427)

Bärgning: Lokalbefolkningen vid Fållnäsviken har känt till spärren p.g.a. att de fastnat med när och dylikt vid fiske i området. Man har också observe...

Spärranordning (L2023:1861)

Spärranordning, ca 60x5 m (NNV-SSÖ), bestående av pålspärr med pålarna i varierande storlek, 0,07-0,15m i diameter. Varierande uppstick över botten, 0...

Spärranordning (L2019:1392)

Pålverk, ca 65x10 m (Ö-V) i form av ca 200 pålar och 1 stenpackning. Pålarna utgörs av spetsat rundvirke och sträcker sig tvärs över viken. Stenpackni...

Spärranordning (L1990:3381)

Spärranordning, ca 300x170 m (N-S), bestående av pålverk och stenpirar ute i vattnet vid Verkeåns mynning. Pålar återfinns även en bit uppför Verkeån....

Ryssgrundet, Spärranordning (L1951:5434)

Spärranordning, totalt ca 120 m l, varav i NV ett 130 m l (VNV-ÖSÖ) avsnitt med 6-7 upplagda stenrösen, oregelbundet rundade, 5-8m st och 0,3-0,5 m h....

Spärranordning (L1959:2198)

Under perioden april-maj 2012 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk förundersökning inom en del av fornlämningen Göteborg 218, vilken är stadslag...

Spärranordning (L1963:6471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1985:6542)

Pålverk, bestående av ett stort antal pålar nedslagna längs strandlinjen från 1600-talet på en sträcka av ca 100 m. Fynd djup ca 2 m. Torde härröra fr...

Spärranordning (L2019:452)

Spärranordning 400 x 5 meter. Spärrens bredd är varierande, men omkring fem meter. Pålarna har olika karaktär, dels runda pålar av vad som kan vara ...

Spärranordning (L1960:5404)

Spärranordning, fyra delsträckor mellan Stockholmen, Svinholmarna, Kopparholmarna och Gula skäret. Den totala längden är ca 700 m. Anläggningen är kon...

Spärranordning (L1983:1813)

Stenkista, uppgift om. Enl. äldre litteratur och ortsbefolkningenfinns ungefär vid angiven plats en stenkista på havsbottnen,vilken har ingått i avspä...

Spärranordning (L1951:5638)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1978:2175)

Bärgning: Spärren var sedan länge känd av fiskare, som vid upprepade tillfällen fastnat med åljärn eller not i stockar i farleden. Genom de pålar som ...

Spärranordning (L2017:8929)

Pålspärr, minst 100 m lång och 15 m bred, bestående av ca 1,5 m högt uppstickande pålar med en diameter av ca 0,15-0,25 m.

Spärranordning (L1944:9729)

Pålspärr?, vid besiktning kunde 3 mindre stockar ses på den dyigabottnen. Möjlig plats för spärr, dock osäkert.

Spärranordning (L1985:6386)

Pålrad, ca 10 st. På grund av besvärliga strandförhållanden kunde inte några uppmätningar göras 1997. En påle daterade, den var yngre än 200 år BP (S...

Spärranordning (L2013:5177)

Spärranordning bestående av pålar, 0,1-0,12 m diam, som sticker upp genom asfalten i ett glest stråk tvärs över vägen. Bedömd som förhistorisk p g a l...

Spärranordning (L1960:6063)

Farledsspärr, helt undersökt, ca 55 x 20 m (N-S). Av den ursprungliga anläggningen på 212 meter återstår en sektion på ca 55 x 20 m som höjer sig cirk...

Spärranordning (L1978:4726)

En eventuell spärranläggnings som sträcker sig mellan Verkö och Knösö. Anläggningen består av pålar som är nedslagna i botten. Cirka 20 meter från sun...

Spärranordning (L1989:6082)

Spärranordning, ca 350 m l (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenspärrar med mellanliggande genomseglingsränna, 5 fartygslämningar samt ca 50 pålar. Stenspärr...

Spärranordning (L1983:9060)

Spärranordning, uppgift om. På platsen skall det finnas ett 40-tal ekstammar, 1-2 m l, en del nedslagna i dyn. I regel täckta av vatten.

Spärranordning (L2013:5721)

Spärranordning?, ca. I området har löst liggande bearbetat timmer och träpålar påträffats. Framkom vid särskild utredning av Statens martima museer, å...

Spärranordning (L1983:1814)

Stenkista, svagt uppstickande i sundet, har ingått som del av enavspärrning av sundet (se vidare RAÄ nr 224).

Spärranordning (L1978:2813)

Bärgning: 1969-1974 utförde Blekinge museum marinarkeologiska undersökningar av vikingatida spärrsystem i skärgården utanför Listerby, Vabåsa och Hjor...

Spärranordning (L1960:6494)

Spärranordning, pålar. Bärgning: Då Göteborgs stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg skulle undersöka järnåldersgravfältet i Säve, alldeles...

Spärranordning (L1979:5152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2008:812)

Status: Från södra stranden, fastlandssidan, upptäcktes över 350 pålar av olika grovlek, upp till 30 cm breda. Pålarna var i två stråk med ca 7-10 met...

Spärranordning (L1943:835)

Pålverk, enligt uppgift. Inom angivet område ska det enligtuppgift av Nils Gunnar Andersson, Björsta ha framkommit pålarvid dikningsarbete med grävsko...

Spärranordning (L1943:655)

Farledsspärr, uppgift om, enligt Marinarkeologisk inventering avWesterdal, skall i Tuskösund en spärr av sten ha legat. Vidinventeringstillfället 1994...

Spärranordning (L2008:813)

Bärgning: En preliminär inventering av eventuella spärranläggingar i Ettersundet utfördes under en dag 1987 av Harry Alopaeus, i samband med bottenund...

Spärranordning (L2009:2107)

Fyndplats för risgärden. Hittades under arbetena med Storåns sänkning åren 1923 och 1924. 1924 undersökte A Nordén området. Ån hade sänkts 1,20 m. Det...

Spärranordning (L2023:1862)

Spärranordning, ca 150x8 m (NNÖ-SSV), bestående av pålspärr. Pålarna varierar i storlek, 0,08-0,2m i diameter. Varierande uppstick över botten, 0,1-2m...

Spärranordning (L1979:3875)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L2015:6501)

Spärranordning (pålspärr), 210 m l ((NÖ-SV) och 110 m br. Spärren består av ett brett stråk med i botten nedslagna pålar. Avståndet mellan pålarna är ...

Spärranordning (L2018:914)

Spärranordning, ca 75 m (NV-SO) bestående av en pålrad med ett flertal pålar. Pålarna är neddrivna i botten och endast de nedre delarna av pålarna är...

Spärranordning (L2015:4001)

Pålverk, del eller rest av, synligt i form av 4 pålar omedelbart Öom ån samt 1 V därom. Dessa är nedslagna i den dyiga lerbottnen,synligen 0,5-0,8 m h...

Spärranordning (L1979:4000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1960:5432)

Spärranordning, två bevarade delsträckor; skäret Smörklätten-Stora Aspholmen ca 140 m lång, Stora Aspholmen-Fästningsholmen ca 114 m. Inom de båda är ...

Spärranordning (L2005:4603)

Spärranordning, uppgift om. Enligt Knut Aronsson, Backarna,Navarsviken och excerpter, skall en stor mängd pålar, så kallad"Spanska ryttare" ha funnits...

Spärranordning (L1960:2674)

Pålspärr. Bestående av 6 spetsade och längstkluvna störar/pålar, 1-3 m l, samt plank- och träbitar, varav några brända. Pålarna påträffades i horisont...

Spärranordning (L1951:5086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spärranordning (L1989:5934)

Utanverk, uppgift om. Enligt S Skansjö i Svedalabygden ... har omedelbart N om ån påträffats rester av ett utanverk i form av ekpålar.

Spärranordning (L1948:1994)

Status: Idag är de anläggningar som en gång funnits i Norrsundet borttagna, men i Mellansundet och Sörsundet finns betydande delar av spärrarna kvar. ...

Spärranordning (L2013:4298)

Status: Pålverk, div pålar (status 1983). Övrigt: Positionerna är ungefärliga. Runt stränderna ligger ytterligare vrak samt träkonstruktioner, dumphög...