Glasindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter glashytta och/eller andra spår efter glastillverkning.
Glasindustri (L1954:6189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1953:6909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1954:2429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1997:6298)

Lämningar efter glasbruk inom ett ca 80x60 m stområde (N-S). Ö delen av området begränsas av enrestaurerad murvägg, total längd ca 85 m (ca 70 m)(i N-...

Glasindustri (L1990:7947)

1) Hyttområde, 210x90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 glashutteruinoch ett 20-tal skärpningar och stentäkter.Glashytteruinen är rund, 17-20 m diam och 1.1...

Glasindustri (L1953:7096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1953:7334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1961:8306)

Glasbrukslämning, 350x120 m st (N-S), inom området är otydliga lämningar efter Brommö glasbruk, som var verksamt mellan åren 1803-1879. Några säkra gr...

Glasindustri (L1958:639)

1) Glasbruk utan synliga lämningar ovan jord. Inom ett ca 18x15 m( NÖ-SV) stort område på åkern märks en klar skillnad imarkstruktur en med bl a bränd...

Glasindustri (L1959:6727)

1) Bebyggelselämningar efter glasbruk, bestående av 2 husgrundervarav 1 med 2 skorstensstockar troligen efter bostadshus ochuthus, jämte bebodda ytor ...

Glasindustri (L1953:7230)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1974:3034)

Plats med namn och tradtion, uppgift om.Enligt John Wallin, Barkeryds hemb.för., har Sunds glasbruk legatvid på fofokonceptkartan kryssmarkerad plats....

Glasindustri (L1953:7420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1955:5275)

Lämning efter glasbruk, ca 30x20 m (NV-SÖ), delundersökt. Platsen för Målerås första glashytta från 1890. Vid arkeologisk undersökning år 2011, utan K...

Glasindustri (L1954:3129)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1953:5050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1953:7279)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1954:2261)

Glasbrukslämning, ca 165 x 80-120 m (N-S), bestående av 1 hyttruin och 1 husgrund. Hyttruinen är 30 x 18 m och inom syllstensraden finns rester efter ...

Glasindustri (L1992:4682)

1) Lämningar efter glashytta (Långvikens glasbruk), bestående aven husgrund med oklar begränsning i N, i övrigt 26x17 m (Ö-V) medställvis synlig stenf...

Glasindustri (L1955:8577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Långvikens glasbruksruiner, Glasindustri (L1992:4683)

1) Lämningar efter glashytta (Långvikens glasbruk), bestående aven husgrund med oklar begränsning i N, i övrigt 26x17 m (Ö-V) medställvis synlig stenf...

Glasindustri (L1980:5634)

Glasindustiområde, ca 140X130 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 hyttruin, 1 dammvall och 4 husgrunder. Hyttruinen består av 2 ugnar och ligger i områdets NÖ...

Glasindustri (L1973:3114)

Glasbruk. 14/8 1874-1914.

Glasindustri (L1935:171)

Glasbrukslämning: ca 150 x 100 m st (NO-SV), bestående av 2husgrunder, ; varän troligen är grundr efter hyttan.

Glasindustri (L1955:8147)

Glasbrukslämning, ca 61x51 m (Ö-V) utsträckning. Enligt karta, ca 40x30 m Ö-V). Inga synliga lämningar innan förundersökning, se nedan. 1742 anlades g...

Glasindustri (L1953:7283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1991:3986)

Glasbrukslämning, delvis undersökt, 70x40-70 m (ÖNÖ-VSV) medtalrikt med glasspill i marklagret. Området är delundersökt 1961av Kristianstads museum oc...

Glasindustri (L2012:4444)

Glasbruk (rest av), inom ett område av 320x50-180 m (NV-SÖ) är ett 10-tal husgrunder och kvarvarande industribyggnader, 5 bostadshus f d arbetarbostäd...

Glasindustri (L2015:2238)

1) Glasbruk, uppgift om borttaget, inom ungefärligt angivetområde på kartan.Enligt uppgift påträffades, vid grundgrävningar för villor,glasskärvor sam...

Glasindustri (L1957:6475)

Glasbruk, plats för.

Glasindustri (L1955:7246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L2014:6239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1985:2287)

Glasbrukslämning, okänd utsträckning. Inom angivet område, ca20x30 m (N-S), har den lokala hembygdsföreningen gjort fynd frånglastillverkning. Vid pro...

Sandörsunds glasbruksruiner, Glasindustri (L1993:603)

Lämningar efter sentida glasbruk (Sandörsunds glasbruk), bestående av två husgrunder, en dumphög, en jordhög, slagghögar och spriddslagg.Inom och utan...

Glasindustri (L1954:5726)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1954:1205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1956:2081)

1) Lämningar efter glasbruk inom ett ca 100x100 m st område,bestående av spridda grundstenar och slagg i jorden. Skylt:Ventzelholms Glasbruk 1826-1897...

Liljedals gamla glasbruk, Glasindustri (L2008:8741)

Glasbrukslämning, 90x50 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 ugnslämningar(2 osäkra), 2 slaggvarp och 1 förhöjning.De säkra ugnslämningarna, belägna i områdets...

Glasindustri (L1971:802)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Glasindustri (L2006:8862)

Glasbrukslämning inom ett ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ) område återfinns enhusgrund efter glasbruket med rester av smältugnen, 1 avfallshögsamt ett fundament? ...

Glasindustri (L1950:588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Karlsdals glasbruk, Glasindustri (L2005:9202)

Glasindustri, glashytta. Inom ett område 95x55 m (NV-SÖ) finns tegel, glasskärvor samt kvartsstycken, i eller strax under markytan. Tydliga konstrukti...

Glasindustri (L1954:3130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1972:1453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1954:2579)

Glasbrukslämning, ca 80x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 stenramp och lämningar av kallmurad sten. Stenrampen har legat vid hyttans nordöstra del. De andr...

Glasindustri (L1990:3036)

1) By- och gårdstomt, 60x60 m, utsträckning enligt lantmäterikarta. Tomten är bebyggd.I anslutning till nr 1 är2) Glasbrukslämning, okänd utsträckning...

Glasindustri (L1997:1985)

Glasbruk, uppgift om, under perioden 1749-1754.

Bökenbergs glasbruk, Glasindustri (L1959:9987)

1) Bökenbergs glasbruk, utan synliga lämningar ovan jord. Inomett ca 40x40 m stort område påträffas i markytanlerkliningsfragment , 2-4 cm st, från ug...

Glasindustri (L1957:6474)

Glasbruk, plats för, rivet.

Glasindustri (L1953:7507)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L2017:1965)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1953:6380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1955:8445)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1973:406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sofiendal, Glasindustri (L1951:9841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L2017:6320)

Glashytta, rest av, inom ett ca 10x10 m st område, bestående av 2högar 6 m diam och 1 och 1,5 m h. Övertorvade med i ytan talrlika0,2-0,5 m st stenar....

Glasindustri (L1958:6228)

1) Bruksmiljö efter sentida glashantering, bestående av (1)Hyttruin 25x10 m (NV-SÖ) av 3 glasvannor 3x3 m (NÖ-SV), 2x0,5 m(NV-SÖ) respektive 3x2,5 m (...

Glasindustri (L1958:9828)

1) Plats för glasbruk. På åkern stod enligt uppgift ett glasbruk.Ägaren körde bort grunden till muren Ö om åkern, där man kanhitta glas- och porslings...

Glasindustri (L1953:6616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L2008:8679)

Glasbruk, 240x90 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 ruinkulle, dammvall, rester av damm och obestämbara grundlämningar. Ruinkulle, närmast rektangulär ca 25x...

Glasindustri (L1957:5579)

1) Glasbruk, plats för.

Glasindustri (L2017:1964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1959:6462)

2) Lämningar efter glasbruk, bestående av: 1) Grund efter hytta,totalt 30x11 m (NNV-SSÖ) av 0,4-1,2 m st tuktade stenar, varifinns fragment av glas o...

Skoga, Glasindustri (L1957:1172)

Lämningar efter glasbruk, bestående av: 1) Glasbruksruin, 48x16 m(NNÖ- SSV), 0,2-0,8 m h, kallmurad. I mitten ugnsfundament 8x5 m(NNÖ-S SV). I NV hörn...

Glasindustri (L1954:2609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1997:1916)

Glasbrukslämningar. Vid den med kryssmarkerade platsen låg på 1740-talet Ettarpsglasbruk. Strax invid och S om en uppdämd damm ärett område, mellan da...

Glasindustri (L2015:9669)

Platsen för Taxinge glasbruk ca 110-60x100 m (N-S). Inom områdetär nu inga ovan markytan synliga lämningar.Vid provgrävning 1972konstaterades dock ste...

Glasindustri (L1959:6728)

1) Bebyggelselämningar efter glasbruk, bestående av 2 husgrundervarav 1 med 2 skorstensstockar troligen efter bostadshus ochuthus, jämte bebodda ytor ...

Glasindustri (L1980:7471)

Glasindustri, ca 125X55-90m (Ö-V), bestående av 3 ugnslämningar, 1 vall och 2 rösen. Framkom vid en arkeologisk provundersökning av Riksantikvarieämbe...

Glasindustri (L1957:6016)

1) Glasbruk, nedlagt bestående av en hytta i korrigerad plåt medfönster i två våningar, 1 fabriksskorsten i tegel, 1maskinbyggnad i form av ett renove...

Glasindustri (L1953:7244)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1941:3453)

Glasbrukslämning, ca 260x90-140 m (N-S), enligt kartmarkering i anmälan, "Johan II:s" glasbruk, 1587-ca 1638. Glasbruket är markerat på en karta från ...

Glasindustri (L1992:2092)

Plats för glasbruk?, enligt 1949 års fornminnesinventering. Vid 1985 års inventeringstillfälle kunde inga lämningar efter glasbrukiakttas.Enligt ortsb...

Glasindustri (L1955:7854)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Haga glasbruk, Glasindustri (L1973:266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Modala, Glasindustri (L1959:6885)

2) Lämningar efter glasbruk, bestående av: 1) Grund efter hytta,totalt 30x11 m (NNV-SSÖ) av 0,4-1,2 m st tuktade stenar, varifinns fragment av glas o...

Glasindustri (L1953:7223)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Glasindustri (L1957:6082)

1) Glasbruk, nedlagt bestående av 1 glashytta uppförd i trä ochkorrigerad plåt, fabriksskorsten av tegel och 2magasinsbyggnader av tegel och trä.